Úvod

Tento stroj je uren promajitele dom. Je urena pro odstraovn snhu z dldnch ploch, jako jsou pjezdov cesty i chodnky, a dalch ploch urench k pohybu po rezidennch i komernch arelech. Nen uren pro odstraovn jinho materilu, ne je snh, ani pro itn trkovch povrch.

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili svj vrobek sprvn obsluhovat audrovat apedeli tak zrann osob apokozen stroje. Jste odpovdn za sprvnou abezpenou obsluhu stroje.

Spolenost Toro mete kontaktovat pmo na strnkch www.Toro.com, kde naleznete informace obezpenosti vrobku, podklady pro zakolen obsluhy, daje opsluenstv apehled prodejc akde mete svj vrobek zaregistrovat.

Kdykoli budete potebovat servis, originln nhradn dly Toro nebo doplujc informace, kontaktujte autorizovan servisn stedisko nebo centrum zkaznickch slueb Toro a mjte pipraven typov a sriov slo. Figure 1 znzoruje umstn sla modelu a vrobnho sla produktu. sla si zapite do nsledujcho pole.

Important: Potebujete-li zaregistrovat svj vrobek, zjistit informace ozruce, nhradnch dlech adal daje ovrobku, mete pomoc mobilnho telefonu naskenovat QR kd na ttku sriovho sla (je-li kdispozici).

g216757

Tato pruka identifikuje potenciln rizika auvd bezpenostn sdlen oznaen varovnm bezpenostnm symbolem (Figure 2) signalizujcm riziko, kter me vst kvnmu razu nebo usmrcen, nebudete-li doporuen opaten dodrovat.

g000502

Ke zdraznn informac se v tomto nvodu pouvaj dva vrazy. Dleit je upozornnm na zvltn informace o strojnm zazen a Poznmka zdrazuje veobecn informace, kterm je teba vnovat zvltn pozornost.

Tento vrobek spluje vechny pslun smrnice Evropsk unie. Podrobn informace naleznete vProhlen oshod ktomuto vrobku.

Important: Pokud trvale pouvte tento stroj vnadmosk vce nad 1500m, namontujte soupravu pro vysok nadmosk vky, aby motor sploval emisn pedpisy CARB/EPA. Souprava pro vysok nadmosk vky zvyuje vkon motoru asouasn zabrauje zanen zapalovac svky, obtnmu startovn azvyovn emis. Jakmile soupravu namontujete, pipevnte na stroj vedle typovho ttku ttek pro vysok nadmosk vky. Odpovdajc soupravu pro vysok nadmosk vky kvaemu stroji attek pro vysok nadmosk vky vm poskytne jakkoli autorizovan servisn stedisko Toro. Chcete-li vyhledat nejbliho prodejce Toro, navtivte nae webov strnky www.Toro.com nebo kontaktujte nae oddlen zkaznick pe Toro na slech uvedench vnaem prohlen ozruce na systm zen emis.Jestlie je motor provozovn vnadmosk vce pod 1500m, demontujte soupravu zmotoru auvete motor do pvodn konfigurace zvrobnho zvodu. Neprovozujte motor spestavbou do vysokch nadmoskch vek vnich nadmoskch vkch; mohl by se peht apokodit.Pokud si nejste jisti, zda byl v stroj konvertovn pro provoz do vysokch nadmoskch vek, vyhledejte nsledujc ttek (Figure 3).

decal127-9363

Bezpečnost

Tento stroj spluje poadavky normy EN ISO8437.

Obecn bezpenostn informace

 • Ped sputnm motoru si pozorn pette tuto provozn pruku, abyste porozumli jejmu obsahu. Kad osoba, je pracuje stmto vrobkem, mus znt sprvn zpsob jeho pouvn, vdt, jak rychle vypnout motor, arozumt vem vstrahm.

 • Motor vypnejte pokad, kdy znjakho dvodu opoutte pozici obsluhy.

 • Nepibliujte ruce ani nohy do blzkosti pohybujcch se st stroje.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou vechny jeho kryty ve sprvn poloze apokud nejsou funkn idal bezpenostn ochrann zazen.

 • Zdrujte se vbezpen vzdlenosti odvech vyhazovacch otvor. Pihlejc osoby, pedevm mal dti, se mus zdrovat vbezpen vzdlenosti od pracovnho prostoru.

 • Nikdy nedovolte, aby stroj ovldaly dti.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpenostn ttky apokyny jsou umstny na viditelnm mst vblzkosti kadho msta pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodnho ttku jej nahrate ttkem novm.

decal94-2577
decal115-5660
decal117-9102
decal117-9103

Nastavení

Rozloen rukojeti

g263299

Mont vyhazovacho komnu

g262492

Doplovn motorovho oleje

g253610

Sezen ovldacho lanka

Součásti stroje

g011431
ModelHmotnostDlkakaVka
3856337kg122cm54cm107cm
(82lb)
3856839kg(48palc)(21palc)(42palc)
(87lb)

Pdavn zazen/psluenstv

Pro stroj je kdispozici ada pdavnch zazen apsluenstv schvlench spolenost Toro, kter vylepuj aroziuj monosti stroje. Seznam vech schvlench pdavnch zazen apsluenstv mete zskat od autorizovanho servisnho prodejce nebo distributora Toro nebo jej vyhledat na strnkch www.Toro.com.

Vzjmu zajitn optimln vkonnosti adodren poadavk na bezpenost stroje je nutn pouvat pouze originln nhradn dly apsluenstv spolenosti Toro. Nhradn dly apsluenstv jinch vrobc mohou bt nebezpen ajejich pouit me mt za nsledek zneplatnn zruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpenostn kroky ped pouitm

Obecn bezpenostn informace

 • Pouze pro modely selektrickm startrem: Pouvejte prodluovac kabely azsuvky uveden vpruce. Ped pipojenm ke zdroji napjen napjec kabel zkontrolujte. Je-li kabel pokozen, vymte jej. Kdykoliv snhovou frzu nestartujete, vythnte napjec kabel ze zsuvky.

 • Pouvejte vhodn obleen apomcky, vetn ochrannch brl, dlouhch kalhot, pevn protiskluzov obuvi achrni sluchu. Svate si dlouh vlasy, zabezpete voln odv anenoste voln perky.

 • Peliv zkontrolujte oblast, ve kter se strojem hodlte pracovat, aodstrate vechny pedmty, jako napklad rohoky, sky, desky, drty apod.

 • Dojde-li kpokozen nebo ztrt ttu, bezpenostnho zazen nebo ttku (nebo ttek nelze pest), opravte je nebo vymte dve, ne uvedete stroj do provozu. Tak uthnte vechny uvolnn rouby a matice.

 • Pouze dvoustupov modely: nastavte vku krytu nabracho roubu nad trkov nebo kamenit povrch.

Bezpenost tkajc se paliva

Palivo je extrmn holav avbun. Por nebo vbuch zpsoben palivem me poplit vs ijin osoby.

 • Aby nedolo ke vzncen paliva od statickho nboje, umstte ped tankovnm ndobu spalivem nebo stroj na zem, nikoli na vozidlo nebo jakkoli pedmt.

 • Palivo doplujte do ndre venku apouze tehdy, kdy je motor studen. dn nasate aupevnte uzvry palivov ndre aotete veker rozlit palivo.

 • Nemanipulujte spalivem vblzkosti otevenho ohn i jisker nebo kdy koute.

 • Palivo skladujte ve schvlenm kanystru auchovvejte je mimo dosah dt.

 • Pokud je vndri palivo, stroj naklnjte jen podle uvedench pokyn.

 • Pokud si potsnte odv palivem, neprodlen se pevlknte.

Plnn palivov ndre

 • Nejlepch vsledk doshnete, kdy budete pouvat pouze ist, erstv (ne star ne 30dn) bezolovnat benzn soktanovm slem kolem 87 nebo vym (metoda stanoven (R+M)/2).

 • Pijateln jsou iokyslien paliva s a 10% ethanolu nebo 15% MTBE.

 • Nepouvejte etanolov smsi benzinu (nap. E15 nebo E85) s vce ne 10% etanolu. Pouit tchto sms me mt za nsledek problmy svkonem nebo pokozen motoru, na kter se nevztahuje zruka.

 • Nepouvejte benzn s pms metanolu.

 • Neuchovvejte palivo pes zimu vpalivov ndri i ndobch na palivo bez pouit stabiliztoru paliva.

 • Nepidvejte do benznu olej.

Neplte nadspodn hranu hrdla palivov ndre (Figure 9).

g216203

Important: Pro dosaen co nejlepch vsledk kupujte palivo pouze vmnostv, kter spotebujete do 30dn. Jinak mete ve stroji po celou dobu pouvat stabilizan aditivum paliva, kter udr palivo dle erstv. Postupujte pitom podle pokyn vrobce stabiliztoru paliva.

Kontrola hladiny motorovho oleje

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu oleje vmotoru, aje-li to teba, doplte jej.
 • g253610

  Během provozu

  Bezpenostn kroky bhem pouit

  Obecn bezpenostn informace

  • Ped uvolovnm ucpanho materilu ze stroje vypnte motor a vdy pouvejte ty nebo nstroj na odklzen snhu (je-li k dispozici).

  • Pi prci se strojem stjte za rukojetmi a stranou od vyhazovacho otvoru. Hlavu, ruce, nohy a ostatn sti tla i obleen udrujte vbezpen vzdlenosti od rotujcch nebo pohyblivch dl stroje.

  • Dbejte na to, aby vyhazovac komn nikdy nemil na lidi nebo na msta, kde me dojt ke kodm na majetku.

  • Pi prci se strojem bute maximln opatrn. Neprovdjte dn innosti, je by mohly odvdt vai pozornost, jinak hroz nebezpe zrann nebo pokozen majetku.

  • Dvejte pozor, abyste neuklouzli nebo neupadli, zejmna pi zptnm chodu stroje.

  • Vdy stjte pevn na zemi a rukama se pevn drte rukojeti. Pohybujte se chz, nikdy bhem.

  • Pi prci se strojem na svahu dbejte zvltn opatrnosti.

  • Stroj pouvejte pouze pi dobr viditelnosti nebo kvalitnm osvtlen.

  • Pokud se strojem couvte, dvejte se za sebe abute velmi opatrn.

  • Pokud prv neodklzte snh, odpojte pohon od nabracho roubu.

  • Pi prci nebo pejdn se strojem na trkovm povrchu (pouze 2stupov modely), chodncch nebo silnicch si ponejte velmi opatrn. Dvejte pozor na skryt nebezpe a provoz na silnici.

  • Nikdy se nepokouejte provdt dn pravy, je-li sputn motor, krom ppad uvedench vpokynech.

  • Pi stetu scizm pedmtem vypnte motor, vythnte klek ze zapalovn (pouze modely selektrickm startrem) astroj prohldnte azjistte, zda nebyl pokozen. Ped sputnm stroje ppadn defekty opravte.

  • Pokud stroj zane abnormln vibrovat, vypnte motor aprovete okamitou kontrolu, abyste zjistili pinu vibrac.

  • Nespoutjte motor vuzavench prostorch. Vfukov plyny jsou nebezpen.

  • Nepetujte stroj; nesnate se odklzet snh pli rychle.

  • Ped sputnm motoru rozpojte vechny spojky a zaate neutrl.

  • Pedtm, ne opustte pozici obsluhy, zanete istit nabrac roub, rotor nebo vyhazovac komn aprovdt jakkoliv opravy, nastaven i kontrolu stroje, vypnte motor.

  • Nikdy neprovozujte stroj pi vysokch rychlostech jzdy na kluzkm povrchu.

  Spoutn motoru

  Note: Pi stisknut tlatka nasvn paliva si sundejte rukavici, aby znasvacho otvoru nemohl unikat vzduch.

  Important: Pi spoutn teplho motoru nepouvejte tlatko nasvn paliva ani syti. Pi nasn nadmrnho mnostv paliva by se motor mohl zahltit, co by znemonilo jeho nastartovn.

  Standardn modely

  g257388

  Modely selektrickm startrem

  g257387

  Note: Pouvejte pouze prodluovac kabel ze seznamu UL oprmru 16G, kter je uren pro pouit venku ajeho dlka nepesahuje 15m.

  Důležité upozornění

  Pokozen napjec kabel me zpsobit porann nebo vznik poru.

  Ped pipojenm ke zdroji napjen dkladn napjec kabel zkontrolujte. Je-li napjec kabel pokozen, nepouvejte jej ke sputn stroje. Ihned jej opravte nebo vymte. Kontaktujte autorizovan servisn stedisko.

  Výstraha

  Pokud nechte stroj pipojen ke zdroji napjen, nkdo by jej mohl nemysln zapnout, azpsobit tak raz nebo kody na majetku (pouze modely selektrickm startrem).

  Kdykoliv snhovou frzu nestartujete, vythnte napjec kabel ze zsuvky.

  Sputn no rotoru

  Pitisknutm ovldac pky k rukojeti spuste noe rotoru (Figure 12).

  g219303

  Zastaven no rotoru

  Uvolnnm ovldac pky zastavte noe rotoru (Figure 13).

  g011230

  Vypnut motoru

  Chcete-li vypnout motor, otote kl zapalovn proti smru hodinovch ruiek do polohy VYPNUTO (Figure 14).

  g011433

  Sezen vyhazovacho komnu adeflektoru

  Chcete-li sedit vyhazovac komn, stisknte pku ovladae Quick Shoot ™ na prav stran rukojeti aposute ovlada po rukojeti nahoru nebo dol. Posunutm ovladae na rukojeti dol se vyhazovac komn oto doleva; posunutm ovladae na rukojeti nahoru se vyhazovac komn oto doprava (Figure 15).

  g006399

  Pro nastaven vy nebo ni polohy deflektoru stisknte pku na deflektoru a posute deflektor nahoru nebo dol (Figure 16).

  g006398

  itn ucpanho vyhazovacho komnu.

  itn provdjte nsledovn:

  • Vypnte motor!

  • Vykejte 10sekund, abyste mli jistotu, e se noe rotoru zastavily.

  • Pouijte nstroj na odstraovn snhu, vdnm ppad neistte komn rukama.

  Provozní tipy

  Důležité upozornění

  Noe rotoru mohou odhazovat kameny, hraky adal pedmty, apivodit tak vn raz obsluze nebo okolostojcm osobm.

  • Odstrate zplochy uren kitn vechny pedmty, kter by mohly noe rotoru zachytit a odhodit.

  • Snh odklzejte vbezpen vzdlenosti od zvat a dt.

  • Odstrate snh co nejdve po napadnut.

  • Jezdte se strojem po sten se pekrvajcch drahch, aby bylo zajitno pln odstrann snhu.

  • Kdykoliv je to mon, vyhazujte snh po vtru.

  • Pokud se stroj na kluzkm povrchu nebo v hustm snhu nepohybuje automaticky vped, zatlate na rukoje, ale nechte stroj pracovat vlastnm tempem.

  • Stroj me na nov gletovanm nebo svtlm betonu zanechvat pryov stopy. Ped pouitm jej tedy vyzkouejte na mn viditelnm mst. Tyto stopy vak nejsou trval.

  Po provozu

  Bezpenostn kroky po pouit

  Obecn bezpenostn informace

  • Nikdy neskladujte stroj spalivem vndri uvnit budovy, kde se vyskytuj zdroje vzncen, napklad bojlery, teplomety nebo suiky obleen. Ped uskladnnm stroje vjakchkoli uzavench prostorech nechejte vdy vychladnout motor.

  • V ppad uskladnn stroje na dobu del ne 30dn se seznamte sdleitmi informacemi uvedenmi vsti Před uskladněním.

  • Po odklzen snhu nechejte stroj nkolik minut bet, aby nedolo kzamrznut nabracho roubu arotoru.

  Ochrana ped zamrznutm po pouit

  • Nechte motor nkolik minut bet, abyste zabrnili zamrznut pohyblivch st motoru. Vypnte motor, pokejte, a se zastav vechny pohybujc se sti, aodstrate ze snhov frzy snh aled.

  • Odstrate snh a led ze spodku vyhazovacho komnu.

  • Uvolnte vyhazovac komn z nahromadnho ledu jeho otenm doleva a doprava.

  • Sklkem zapalovn ve VYPNUTpoloze zathnte nkolikrt za run startr nebo pipojte napjec elektrick kabel ke zdroji napjen ake stroji ajednou stisknte tlatko elektrickho startru, aby nedolo kzamrznut runho anebo elektrickho startru (pouze modely s elektrickm startrem).

  • Ve snhovch a chladnch podmnkch mohou nkter ovldac prvky a pohybliv sti stroje zamrznout. Snate-li se rozhbat zamrzl dly, nepouvejte hrubou slu. Mte-li pote sovldnm jakhokoliv ovldacho prvku nebo sousti, spuste motor a nechte ho nkolik minut bet.

  Údržba

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Zkontrolujte ovldac lanko, a je-li teba, seite je.
 • Zkontrolujte, zda nejsou povolen rouby a matice, a v ppad poteby je uthnte.
 • Po prvních 2 hodinách
 • Vymte motorov olej.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu oleje vmotoru, aje-li to teba, doplte jej.
 • Každý rok
 • Zkontrolujte ovldac lanko, a je-li teba, seite je.
 • Zkontrolujte noe rotoru a v ppad poteby nechte noe rotoru a shrnova vymnit v autorizovanm servisnm stedisku.
 • Vymte motorov olej.
 • Zkontrolujte zapalovac svku a v ppad poteby ji vymte.
 • Zkontrolujte, zda nejsou povolen rouby a matice, a v ppad poteby je uthnte.
 • Nechte v autorizovanm servisnm stedisku zkontrolovat hnac emen. Je-li teba, nechte jej vymnit.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Pipravte stroj na uskladnn.
 • Bezpenost piprovdn kon drby

  Ped provedenm jakchkoli kon drby stroje si pette nsledujc bezpenostn opaten.

  • Ped drbou, seizovnm nebo itnm stroje vypnte motor avyjmte kl. Vyaduje-li stroj zvanj opravu, vyhledejte autorizovanho servisnho prodejce.

  • Pi nastavovn nebo opravch stroje vdy pouvejte ochrann brle chrnc oi ped pedmty, kter me stroj odmrtit.

  • asto kontrolujte, zda jsou vechny montn prvky sprvn utaeny, aby byl stroj udrovn vbezpenm provoznm stavu.

  • Nemte nastaven regultoru motoru.

   Kupujte vhradn originln nhradn dly a psluenstv znaky Toro.

  Sezen ovldacho lanka

  Kontrola ovldacho lanka

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Zkontrolujte ovldac lanko, a je-li teba, seite je.
 • Každý rok
 • Zkontrolujte ovldac lanko, a je-li teba, seite je.
 • Voln ovldac lanko napnte tak, e pithnete ovldac pku k rukojeti (Figure 17).

  g011233

  Note: Dbejte na to, aby mezi ovldac pkou arukojet byla mezera ovelikosti 2mm a 3mm (Figure 17).

  Important: Aby se noe rotoru dn zastavily, mus bt ovldac lanko po uvolnn ovldac pky sten proven.

  Sezen ovldacho lanka

  1. Odsute kryt pruiny a vyhknte pruinu ze seizovacho lnku (Figure 18).

   g006402

   Note: Pro snadnj vyhknut pruiny mete povythnout seizovac lnek a lanko.

  2. Pemstte Z-fitink do vyho nebo niho otvoru na seizovacm lnku tak, aby mezi ovldac pkou arukojet byla mezera 2mm a 3mm (Figure 18).

   Note: Posunutm Z-fitinku v se mezera mezi ovldac pkou a rukojet zmen; posunutm fitinku n se mezera zvt.

  3. Zahknte pruinu do seizovacho lnku a nasute kryt pruiny na seizovac lnek.

  4. Zkontrolujte sezen; postupujte podle pokyn vsti Kontrola ovldacho lanka.

   Note: Po dlouhodobjm pouvn me dojt k opoteben hnacho emene a ztrt jeho sprvnho napt. Pokud hnac emen pod velkou zt prokluzuje (nepetrit psk), odpojte pruinu od seizovacho lnku a vlote horn konec pruiny do otvoru, kter je dl od otonho bodu ovldac pky (Figure 19). Potom pipojte pruinu k seizovacmu lnku a seite ovldac lanko.

   g011232

   Note: emen me za mokra prokluzovat (pskat). Hnac soustavu vysute tak, e spustte rotor a nechte jej 30 sekund bet bez zte.

  Kontrola no rotoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zkontrolujte noe rotoru a v ppad poteby nechte noe rotoru a shrnova vymnit v autorizovanm servisnm stedisku.
 • Ped kadm pouitm zkontrolujte, zda noe rotoru nejsou opoteben. Pokud je ost no rotoru opoteben a kotvoru pro indikaci opoteben, nechejte vautorizovanm servisnm stedisku noe rotoru ashrnova vymnit (Figure 20).

  g011544

  Vmna motorovho oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 2 hodinách
 • Vymte motorov olej.
 • Každý rok
 • Vymte motorov olej.
 • Je-li to mon, ped vmnou oleje nechte nkolik minut bet motor, aby se olej zahl. Zaht olej m lep viskozitu a odn vce neistot.

  Specifikace motorovho oleje

  Mnostv motorovho oleje 0,60l
  Viskozita olejeViz Figure 23.
  API provozn klasifikaceSJ nebo vy
  1. Peerpejte palivo zpalivov ndre do schvlenho kanystru nebo nechejte pracovat motor, dokud se nezastav.

  2. Umstte stroj na rovn povrch.

  3. Pod vypoutc ztku oleje umstte sbrnou ndobu na olej, vypoutc ztku vyjmte, naklote stroj dozadu apouit olej vypuste do sbrn ndoby (Figure 21).

   g006372
  4. Po vyputn pouitho oleje vrate stroj do provozn polohy.

  5. Nasate zpt vypoutc ztku apevn ji uthnte.

  6. Oistte okol uzvru plnicho hrdla pro olej (Figure 22).

   g006316
  7. Odroubujte a sejmte uzvr plnicho hrdla pro olej (Figure 22).

  8. Se strojem vprovozn poloze opatrn nalvejte olej do plnicho otvoru oleje a do ve pepadu (Figure 24).

   Note: Pro snadnj doplovn oleje mete stroj naklonit dopedu (rukojet nahoru). Ped kontrolou hladiny oleje nezapomete vrtit stroj do provozn polohy.

   Important: Nenaklnjte stroj dopedu a na elo, mohlo by dojt k niku paliva ze stroje.

   Pouijte Figure 23 ne pro vbr oleje s nejlep viskozitou vzhledem k oekvanmu rozsahu venkovnch teplot.

   g011606
   g006374
  9. Pokejte 3minuty, aby se olej usadil, apot jeho mnostv doplte po rove pepadu.

  10. Uzvr naroubujte na plnic hrdlo oleje arukou jej pevn uthnte.

  11. Pokud jste pi doplovn rozlili olej, utete ho.

  12. Pouit olej pedejte do certifikovanho recyklanho stediska.

  drba zapalovac svky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zkontrolujte zapalovac svku a v ppad poteby ji vymte.
 • Pouvejte zapalovac svku NGK BPR6ES nebo Champion RN9YC i ekvivalentn.

  1. Vypnte motor apokejte, dokud se nezastav vechny pohybujc se sousti.

  2. Otote vyhazovac komn tak, aby smoval dopedu.

  3. Odmontujte vyhazovac komn, rukoje vyhazovacho komnu atsnn komnu tak, e vyroubujete ti velk rouby a1mal roub (Figure 25).

   g006489
  4. Vyroubujte tyi rouby, ktermi je pipevnn ochrann kryt (Figure 26).

   g011435
  5. Sejmte uzvr palivov ndre.

  6. Sejmte ochrann kryt (Figure 26).

  7. Nasate uzvr palivov ndre.

  8. Odpojte koncovku zapalovac svky.

  9. Oistte okol zapalovac svky.

  10. Vythnte svku z hlavy vlce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo zneitnou svku vymte. Neistte elektrody, protoe neistoty pronikajc do vlce by mohly pokodit motor.

  11. Upravte vzdlenost na svce na 0,76mm, viz Figure 27.

   g000533
  12. Namontujte zapalovac svku authnte ji na utahovac moment 27–30Nm.

  13. Pipojte kabel kzapalovac svce.

   Note: Dbejte na to, aby vtrac trubka vedla nad kabelem zapalovac svky, jak je znzornno na Figure 28.

   g011440
  14. Sejmte uzvr palivov ndre.

  15. Nasate zpt ochrann kryt aupevnte jej rouby, kter jste demontovali vkroku 4.

   Note: Dbejte na to, aby horn a doln dl ochrannho krytu do sebe zapadly postrannmi drkami.

  16. Nasate uzvr palivov ndre.

  17. Pomoc roub, kter jste demontovali vkroku 3, namontujte zpt tsnn komnu, vyhazovac komn arukoje vyhazovacho komnu.

   Note: Mal roub prochz malm otvorem vtsnn komnu vpedn sti otvoru vyhazovacho komnu.

  Vmna hnacho emene

  Pokud je hnac emen opoteben, naskl olejem, nadmrn popraskan, otepen nebo jinak pokozen, vymte jej.

  1. Demontujte 3 rouby asejmte kryt hnacho emene, viz Figure 29.

   g008238
  2. Vyhknte pruinu brzdy zramene napnac emenice; tm uvolnte napnut emene (Figure 29).

  3. Demontujte roub avlnitou podloku, je upevuj emenici rotoru (Figure 29).

  4. Demontujte emenici rotoru asejmte hnac emen (Figure 29).

  5. Nasate anavete nov hnac emen, viz Figure 30.

   g008317

   Note: Nejdve navlknte nov hnac emen na emenici motoru, pot na napnac emenici anakonec na volnobnou emenici rotoru, kter se nachz pmo nad hdelem rotoru (Figure 29).

  6. Nasate emenici rotoru na hdel rotoru (Figure 29).

  7. Nasate vlnitou podloku, namontujte roub emenice rotoru apevn je uthnte (Figure 29).

   Note: Vydut strana vlnit podloky mus smovat kvnj stran emenice.

  8. Na rameno napnac emenice nasate pruinu brzdy (Figure 30).

  9. Upevnte kryt hnacho emene pomoc roub, kter jste demontovali vkroku 1.

   Note: Zkontrolujte, zda je hnac emen sprvn nastaven afunkn, viz Kontrola ovldacho lanka aSezen ovldacho lanka .

  Sezen ovladae Quick Shoot

  Pokud je lanko Quick Shoot (Figure 31) proven ovce ne 13mm nebo pokud se vyhazovac komn neot doleva adoprava pod stejnm hlem, je teba lanko ovladae Quick Shoot sedit.

  g006514
  1. Povolte 2 svorky lanka ovladae Quick Shoot (Figure 32).

   g006406
  2. Umstte ovlada Quick Shoot mezi 2 ipky na prav stran horn rukojeti (Figure 33).

   g006405
  3. Otote vyhazovac komn tak, aby smoval rovn dopedu a ipka na zadn stran vyhazovacho komnu byla naproti ipce na ochrannm krytu (Figure 34).

   g006521
  4. Drte vyhazovac komn v poloze, v n smuje rovn dopedu, zathnte za pl dolnho lanka smrem dol tak, aby se lanko napnulo, a pevn uthnte roub na svorce dolnho lanka (Figure 35).

   g006512
  5. Zathnte za pl hornho lanka smrem dopedu tak, aby se lanko napnulo, a pevn uthnte roub na svorce hornho lanka (Figure 36).

   g006513

   Note: Nenapnejte lanka pli. Pokud jsou lanka pli napnut, Quick Shoot se bude obtn ovldat.

  Uskladnění

  Skladovn stroje

  Důležité upozornění

  Vpary z paliva jsou extrmn holav, vbun a jejich vdechovn je nebezpen. Pokud vrobek skladujete v mst s otevenm ohnm, me dojt ke vzncen vpar z paliva a nsledn explozi.

  • Neskladujte stroj v dom (obytnm prostoru), sklep ani dnm jinm prostoru, kde se mohou vyskytovat zdroje vzncen, jako jsou bojlery, teplomety, suiky obleen, pece a jin zazen.

  • Nenaklnjte stroj dopedu ani dozadu, pokud je v ndri palivo, mohlo by dojt k niku paliva ze stroje.

  • Pi skladovn nesm bt stroj naklonn rukojet k zemi. Jinak by dolo k niku oleje do vlce motoru a na zem a motor by nebylo mon nastartovat nebo by nemusel pracovat.

  1. Pi poslednm doplovn paliva vsezn pidejte do erstvho paliva stabiliztor podle pokyn vrobce stabiliztoru paliva.

   Important: Neskladujte palivo dle, ne doporuuje vrobce stabiliztoru paliva.

  2. Nechejte motor 10minut bet, aby se upraven palivo rozptlilo po celm palivovm systmu.

  3. Vypnte motor, nechejte jej vychladnout avypuste palivovou ndr nebo nechejte motor bet, dokud se nezastav.

  4. Spuste motor anechte jej pracovat, dokud se sm nezastav.

  5. Pouijte syti nebo tlatko pro nast paliva, potet nastartujte motor a nechte jej bet dokud jej ji nebude mon znovu spustit.

  6. Pomoc vypoutcho roubu vypuste palivo vkarburtoru do schvlenho kanystru.

  7. Vyputn palivo pedepsanm zpsobem zlikvidujte. Recyklujte ho podle mstnch pedpis nebo ho pouijte vautomobilu.

  8. Vymte motorov olej, dokud je motor tepl. Viz Vmna motorovho oleje.

  9. Demontujte zapalovac svku, viz drba zapalovac svky .

  10. Do otvoru zapalovac svky vstknte 10 ml (dv kvov liky) oleje.

  11. Run namontujte zapalovac svku authnte ji na utahovac moment 27–30Nm.

  12. Sklkem zapalovn ve VYPNUT poloze pomalu zathnte za rukoje runho startru, aby dolo krozptlen oleje uvnit vlce.

  13. Vyistte stroj.

  14. Pokozen sti povrchu opravte barvou, kterou dodv autorizovan servisn prodejce. Pokozen msta ped natrnm obruste a pouijte antikorozn ppravek, abyste ochrnili kovov sti ped rezavnm.

  15. Uthnte vechny uvolnn rouby a matice. Opravte nebo vymte vechny pokozen sousti.

  16. Snhovou frzu pikryjte a ulote ji na bezpen msto z dosahu dt. Ped uskladnnm stroje vjakchkoli uzavench prostorech nechejte vdy vychladnout motor.