Uvod

Ta stroj je namenjen za domao uporabo. Zasnovan je predvsem za odstranjevanje snega s tlakovanih povrin, kot so dovozi in ploniki, ter drugih prometnih povrin okoli stanovanjskih ali poslovnih nepreminin. Ni namenjen odstranjevanju drugih snovi razen snega.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrevanjem ter prepreite telesne pokodbe in pokodbe stroja. Za pravilno in varno upravljanje izdelka ste odgovorni sami.

e potrebujete informacije o varnosti izdelka in gradivo za usposabljanje za uporabo, podatke o dodatni opremi, pomo pri iskanju prodajalca ali e elite registrirati izdelek, se lahko obrnete neposredno na podjetje Toro na naslovu www.Toro.com.

e potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaenega prodajalca oziroma slubo za pomo strankam drube Toro, pri emer predhodno pripravite tevilko modela in serijsko tevilko izdelka. Figure 1 oznauje mesto tevilke modela in serijske tevilke na izdelku. tevilke vpiite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo oditate QR-kodo na nalepki s serijsko tevilko (e je nameena).

g219961

V tem prironiku so opredeljene morebitne nevarnosti, pri emer varnostna opozorila oznauje poseben opozorilni znak za nevarnost (Figure 2), ki lahko povzroi hude telesne pokodbe ali smrt, e ne upotevate priporoenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem prironiku uporabljeni dve besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnine informacije, medtem ko Opomba oznauje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami; podrobnosti so na voljo v loeni Izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

Important: e ta stroj dlje asa neprekinjeno uporabljate na nadmorski viini nad 1500m, morate namestiti komplet za visoko nadmorsko viino, da bo motor skladen z emisijskimi zahtevami predpisov CARB/EPA. Komplet za visoko nadmorsko viino povea zmogljivost motorja in hkrati prepreuje onesnaenje svek, teek zagon in veje emisije. Ko namestite komplet, ob ploico s serijsko tevilko stroja namestite etiketo z oznako za visoko nadmorsko viino. Glede nakupa ustreznega kompleta za visoko nadmorsko viino se obrnite na pooblaenega prodajalca znamke Toro. e elite poiskati najblijega prodajalca, obiite nae spletno mesto na naslovu www.Toro.com ali pa se obrnite na nao slubo za pomo strankam, ki je navedena na izjavi o nadzoru emisij. e nameravate stroj znova uporabljati na viini pod 1500m, komplet odstranite s stroja in motor ponastavite na tovarniko konfiguracijo. Stroja, ki je bil prilagojen za delo na visoki nadmorski viini, ne uporabljajte na niji nadmorski viini, saj lahko pride do pregrevanja in pokodb motorja.e niste prepriani, ali je bil va stroj prilagojen za delo na visoki nadmorski viini, preverite, ali je na njem ta oznaka: Figure 3.

decal127-9363

Varnost

Stroj lahko pokoduje roke in noge, nevaren pa je tudi njegov izmet. Neupotevanje spodnjih varnostnih napotkov lahko privede do hudih pokodb.

Ta stroj je skladen z zahtevami standarda EN ISO 8437.

Splone informacije o varnosti

 • Vsebino tega uporabnikega prironika morate prebrati in razumeti, preden prvi zaenete motor. Poskrbite, da bodo vsi uporabniki znali uporabljati stroj, znali hitro zaustaviti motor in razumeli opozorila.

 • Vsaki ko zapustite delovni poloaj, ugasnite motor, ne glede na to, zakaj ga zapustite.

 • Rok in nog ne pribliujte gibljivim delom stroja.

 • Stroja ne uporabljajte brez ustreznih itnikov in druge zaitne opreme; vsa zaitna oprema mora biti pravilno nameena in delujoa.

 • Ne pribliujte se izmetnim odprtinam. V obmoje delovanja stroja ne dovolite nikomur, zlasti ne majhnim otrokom.

 • Otrokom nikoli ne dovolite upravljati stroja.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameene v bliini vseh nevarnih predelov, tako da so dobro vidne upravljavcu. Pokodovane in manjkajoe varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decal107-3040
decal120-9805
decal121-6847
decal125-1102
decal138-0652
decal138-0650

Nastavitve

Namestitev zgornjega roaja

g252379

Namestitev koncev poteznih ic sklopke koles

 1. Odstranite in zavrzite zaitno ovojnino s poteznih ic na spodnjem roaju (Figure 5).

  g001302
 2. Levo ali desno potezno ico napeljite prek spodnjega roaja in konec kabla vstavite v luknjo ustreznega vzvoda sklopke kolesa (Figure 6).

  g001303
 3. Z roaja odstranite matico in podloko, kabelsko objemko, ki je na potezni ici, pritrdite na roaj, namestite podloko in matico, nato pa z roko privijte matico (Figure 7).

  g001304

  Important: Ukrivljeni del kabelske objemke postavite ob roaj, potezno ico pa napeljite pod vijakom objemke. Potezna ica mora biti izravnana od kabelske objemke do toke, kjer jo pritrdite na vzvod sklopke kolesa.

 4. Previdno povlecite ovoj potezne ice navzdol, dokler ne bo vzvod sklopke kolesa spuen in potezno ico napeto, nato pa vrsto privijte matico kabelske objemke. (Figure 8).

  g259955
 5. Popolnoma stisnite vzvod, nato pa preverite razmik med spodnjim delom roaja in koncem vzvoda sklopke kolesa (Figure 9).

  g001306

  Note: Razmik mora biti priblino enak debelini svinnika (6mm). e je veji, malo odvijte matico kabelske objemke, ovoj kabla rahlo potisnite navzgor, nato pa privijte matico kabelske objemke in znova preverite razmik.

 6. Postopek od 2. do 5. koraka ponovite e za drugo potezno ico.

Namestitev veznih lenov za nadzor vlenega pogona

g263628

Namestitev krmilnega vzvoda izmetne cevi

g252615

Namestitev orodja za ienje snega

g258663

Preverjanje nivoja motornega olja

Note: Stroj ima ob dobavi okrov roine gredi motorja e napolnjen z oljem. Preden zaenete motor, preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.

Glejte Preverjanje nivoja motornega olja.

Preverjanje tlaka v pnevmatikah

g252396

Preverjanje sani in strgala

Preverjanje delovanja vlenega pogona

Pozor

e vleni pogon ni pravilno nastavljen, se lahko stroj premika v nasprotni smeri od predvidene ter povzroi telesno pokodbo in/ali materialno kodo.

Skrbno preverite vleni pogon in ga pravilno nastavite, e je to potrebno.

 1. Zaenite motor; glejte Zagon motorja.

 2. Premaknite izbirnik hitrosti na poloajR1; glejte Upravljanje izbirnika hitrosti.

 3. Stisnite levo (pogonsko) roico na roaju (Figure 14).

  g001011

  Stroj se mora premakniti nazaj. e se stroj ne premakne ali se premakne naprej, naredite naslednje:

  1. Spustite pogonsko roico in zaustavite motor.

  2. Odpnite sornik iz roice izbirnika hitrosti.

  3. Obrnite sornik navzdol (v desno) na vzvodu za nadzor hitrosti.

  4. Zapnite sornik v roico izbirnika hitrosti.

 4. Spustite pogonsko roico.

 5. Premaknite izbirnik hitrosti na poloaj1; glejte Upravljanje izbirnika hitrosti.

 6. Stisnite levo (pogonsko) roico na roaju (Figure 14).

  Stroj se mora premakniti naprej. e se stroj ne premakne ali se premakne nazaj, naredite naslednje:

  1. Spustite pogonsko roico in zaustavite motor.

  2. Odpnite sornik iz roice izbirnika hitrosti.

  3. Obrnite sornik navzgor (v levo) na vzvodu za nadzor hitrosti.

  4. Zapnite sornik v roico izbirnika hitrosti.

 7. e ste kar koli prilagodili, ponovite ta postopek, dokler prilagoditve niso ve potrebne.

Important: e se stroj premika, ko je pogonska roica v sproenem poloaju, preverite vleno potezno ico (glejte Preverjanje in prilagajanje vlene potezne ice) ali pa stroj odpeljite na pooblaeni servis.

Pregled izdelka

g247809
g016500
g004217
ModelTeaDolinairinaViina
38855147,4 kg160 cm74cm114 cm
    

Delovni prikljuki/dodatna oprema

Na voljo je nabor prikljukov in dodatne opreme, odobrenih za stroje Toro, ki jih lahko uporabljate za raziritev in poveanje zmogljivosti stroja. Za seznam odobrenih prikljukov in dodatne opreme se obrnite na pooblaenega serviserja ali pooblaenega distributerja strojev Toro oziroma obiite www.Toro.com

e elite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izkljuno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s poloaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Varnostni postopki pred uporabo

Splone informacije o varnosti

 • Samo za modele z elektrinim zagonom: uporabljajte podaljke in vtinice, kot so navedeni v prironiku. Preglejte elektrini kabel, preden ga vklopite v elektrino vtinico. e je kabel pokodovan, ga zamenjajte. Odklopite napajalni kabel vsaki, ko stroja ne nameravate zagnati.

 • Nosite primerna oblaila, vkljuno z zaitnimi oali, dolgimi hlaami, delovnimi evlji z nedrseim podplatom in zaito za sluh. Spnite dolge lase, pritrdite ohlapna oblaila in ne nosite ohlapnega nakita.

 • Temeljito preglejte obmoje, kjer boste uporabljali stroj, ter odstranite vse predpranike, sani, deske, ice in druge predmete.

 • e so itniki, varnostni pripomoki ali nalepke pokodovani, neitljivi ali manjkajo, jih popravite ali zamenjajte, preden zaenete stroj. Poleg tega privijte vsa razrahljana pritrdila.

 • Samo za dvostopenjske modele: prilagodite viino ohija zbiralnika, tako da ne bo drsalo po gramozu ali pesku.

Varna uporaba goriva

Gorivo je zelo vnetljivo in eksplozivno. e zaradi goriva izbruhne poar ali eksplozija, se lahko vi ali drugi opeete.

 • Da bi prepreili vig goriva zaradi statine razelektritve, pred polnjenjem postavite posodo in/ali stroj na tla, ne v vozilo ali na predmet.

 • Rezervoar za gorivo napolnite na prostem, ko je motor hladen. Privijte pokrovek rezervoarja in obriite razlito gorivo.

 • Ne rokujte z gorivom, kadar kadite oziroma v bliini odprtega ognja ali isker.

 • Gorivo shranjujte v odobreni posodi za gorivo, zunaj dosega otrok.

 • Kadar rezervoar za gorivo vsebuje gorivo, smete stroj nagibati le toliko, kot je navedeno v navodilih.

 • e gorivo polijete po svojih oblailih, si jih takoj preoblecite.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

 • Zaradi boljega delovanja uporabljajte samo ist, sve (star manj kot 30dni), neosvinen bencin z oktanskim tevilom 87 ali ve (metoda ocenjevanja (R + M)/2).

 • Sprejemljivo je tudi s kisikom spojeno gorivo z do 10% etanola ali 15% MTBE (glede na prostornino).

 • Ne uporabljajte meanic etanola in bencina (npr. E15 ali E85) z ve kot 10-odstotnim prostorninskim deleem etanola. To bi lahko povzroilo teave v delovanju in/ali pokodbe motorja, ki jih garancija morda ne krije.

 • Ne uporabljajte bencina, ki vsebuje metanol.

 • Ne shranjujte goriva v rezervoarju ali posodah za gorivo ez zimo, razen e uporabite stabilizator goriva.

 • Bencinu ne dodajajte olja.

Ne dolivajte goriva ez spodnji rob cevi za dolivanje rezervoarja za gorivo (Figure 18).

g216203

Important: Zaradi boljega delovanja kupujte samo toliko goriva, kolikor ga boste predvidoma porabili v naslednjih 30dneh. Za dalje ohranjanje sveine goriva lahko uporabljate stabilizator/dodatek za obstojnost goriva, ki omogoa daljo uporabnost goriva, e ga uporabljate po navodilih proizvajalca.

Med uporabo

Varna uporaba

Splone informacije o varnosti

 • Pred vsakim odstranjevanjem zamaitev zaustavite motor in uporabljajte palico ali orodje za ienje snega (e je priloeno).

 • Med upravljanjem stroja bodite postavljeni za roaji in se ne pribliujte izmetni odprtini. Obraz, roke, noge in druge dele telesa oziroma oblail drite stran od gibljivih in vrteih se delov.

 • Izmeta nikoli ne usmerjajte v druge osebe ali nekam, kjer bi lahko povzroili materialno kodo.

 • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte niesar, kar bi lahko odvrnilo vao pozornost, saj to lahko privede do telesnih pokodb ali materialne kode.

 • Bodite previdni, da vam ne spodrsne in da ne padete, zlasti kadar stroj pomikate vzvratno.

 • Vedno pazite na dobro ravnoteje in trdno drite roaje. Hodite; nikoli ne tecite.

 • Pri upravljanju stroja na poboju bodite posebej previdni.

 • Stroja ne uporabljajte pri slabi vidljivosti ali svetlobi.

 • Poglejte nazaj in bodite zelo previdni pri premikanju stroja nazaj.

 • Ko ne istite snega, izklopite napajanje spiralnega vijaka.

 • Bodite izredno previdni, kadar stroj uporabljate na makadamskem dovozu (velja samo za 2-stopenjske modele), pepoti ali cesti oziroma kadar jih prekate. Bodite pozorni na skrite nevarnosti in promet.

 • Nikoli ne skuajte narediti nobene prilagoditve, medtem ko motor deluje, razen e je to izrecno navedeno v navodilih.

 • e zadenete ob trd predmet, zaustavite motor, odstranite klju iz stikala za vig (velja samo za modele z elektrinim vigom) ter temeljito preglejte stroj, ali je pokodovan. Popravite pokodbo, preden stroj ponovno zaenete.

 • e se stroj zane neobiajno tresti, zaustavite motor in takoj poiite vzrok.

 • Motorja ne pustite delovati v zaprtem prostoru, saj so izpuni plini nevarni.

 • Ne preobremenite zmogljivosti stroja s poskusi ienja snega pri preveliki hitrosti.

 • Sprostite vse sklopke in prestavite v prosti tek, preden zaenete motor.

 • Motor ugasnite, vsaki ko zapustite delovni poloaj, preden odmaite ali oistite ohije zbiralnika/izpihovalnega ventilatorja ali izmetno cev in kadar izvajate kakrna koli popravila, prilagoditve ali preglede.

 • Na spolzkih povrinah s strojem nikoli ne delajte pri veliki hitrosti.

Zagon motorja

Elektrini zagon

Note: e elite uporabiti elektrini zagon (samo pri modelih z elektrinim zagonom), najprej prikljuite napajalni kabel v ustrezni prikljuek in nato v elektrino vtinico. Uporabljajte samo 2,5milimetrski podaljek, ki ga je odobril ustrezen organ ter je namenjen za uporabo na prostem in ni dalji od 15m.

Opozorilo

Elektrini kabel se lahko pokoduje ter povzroi elektrini udar ali poar.

Temeljito preglejte elektrini kabel, preden uporabite stroj. e je kabel pokodovan, ga ne uporabljajte. Pokodovan kabel nemudoma zamenjajte ali popravite. Pomo poiite na pooblaenem servisu.

Pozor

e pustite stroj prikljuen v elektrino vtinico, ga lahko kdo nehote zaene in povzroi telesne pokodbe ali materialno kodo.

Odklopite napajalni kabel vsaki, ko stroja ne nameravate zagnati.

g257504

Zagonska vrv

g257505

Zaustavitev motorja

Important: Poakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, preden zapustite delovni poloaj.

g252411

Uporaba grelnikov za roke

Grelnika za roke uporabljajte na ta nain:

 • e elite vklopiti grelnika za roke, vklopite stikalo (poloaj ON).

 • e elite izklopiti grelnika za roke, izklopite stikalo (poloaj OFF).

g026460

Upravljanje vlenega pogona

Pozor

e vleni pogon ni pravilno nastavljen, se lahko stroj premika v nasprotni smeri od predvidene ter povzroi telesno pokodbo in/ali materialno kodo.

Skrbno preverite vleni pogon in ga po potrebi pravilno nastavite; za podrobne informacije glejte Preverjanje delovanja vlenega pogona.

Important: e se stroj premika, ko je pogonska roica v sproenem poloaju, preverite vleno potezno ico (glejte Preverjanje in prilagajanje vlene potezne ice) ali pa stroj odpeljite na pooblaeni servis.

 1. Vklopite vleni pogon tako, da stisnete levo (pogonsko) roico na roaju (Figure 23).

  g001011
 2. Vleni pogon zaustavite tako, da spustite pogonsko roico.

Uporaba vzvodov sklopk koles

S sklopko koles lahko zaasno izklopite pogon na enem ali obeh kolesih, ne da bi zaustavili vleni pogon. To vam omogoa preprosto obraanje stroja in manevriranje.

Note: Ko pogonsko roico pritisnete k roaju, vklopite pogon obeh koles.

e elite s strojem zaviti v desno, dvignite vzvod sklopke desnega kolesa in ga stisnite k kolesu (Figure 24).

g001307

Note: Tako izklopite pogon desnega kolesa, pogon levega pa ostane vklopljen, da lahko s strojem zavijete v desno.

Note: Enako lahko s stiskanjem vzvoda sklopke levega kolesa zavijete v levo.

Ko konate zavijanje, spustite vzvod sklopke kolesa, da bo pogon znova poganjal obe kolesi (Figure 25).

g001308

S kratkim stiskanjem vzvoda sklopke levega in desnega kolesa lahko usmerjate vonjo stroja v ravni rti, zlasti v globokem snegu.

e hkrati stisnete oba vzvoda sklopk, izklopite pogon obeh koles. To omogoa rono premikanje stroja nazaj, ne da bi morali zaustaviti stroj, da bi prestavili v vzvratno prestavo. Hkrati to omogoa tudi preprosteje manevriranje in premikanje stroja pri ugasnjenem motorju.

Upravljanje izbirnika hitrosti

Izbirnik hitrosti ima 6 prestav za premikanje naprej in 2 za vzvratno premikanje. Hitrost spremenite tako, da spustite pogonsko roico in prestavite roico izbirnika hitrosti v eleni poloaj (Figure 26). Pri vsaki izbrani hitrosti se roica zaskoi v zarezo.

g001012

Upravljanje pogona spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja

 1. Pogon spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja vklopite tako, da stisnete desno (spiralni vijak/izpihovalni ventilator) roico na roaju (Figure 27).

  g001013
 2. e elite zaustaviti spiralni vijak in ventilator, spustite desno roico.

  Important: Ko vklopite roico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in pogonsko roico, pogonska roica zaklene roico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja v spodnjem poloaju, zato je zdaj vaa desna roka prosta. e elite spustiti obe roici, preprosto spustite levo (pogonsko) roico.

 3. e se spiralni vijak in ventilator e naprej vrtita, ko spustite roico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja, stroja ne uporabljajte. Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite; glejte Preverjanje in prilagajanje kabla spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja. V nasprotnem primeru odpeljite stroj na pooblaeni servis.

  Opozorilo

  e se spiralni vijak in ventilator e naprej vrtita, ko spustite roico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja, se lahko vi ali drugi resno pokodujete.

  V tem primeru ne uporabljajte stroja. Odpeljite ga na pooblaeni servis.

Upravljanje vzvoda Quick Stick®

Pritisnite modri sproilec ter z vzvodom Quick Stick premaknite izmetno cev in usmerjevalnik izmeta. Spustite sproilec, da izmetno cev in usmerjevalnik izmeta pritrdite v leie (Figure 28).

g001014

Premikanje izmetne cevi

Pritisnite modri sproilec. e elite izmetno cev premakniti v levo, vzvod Quick Stick premaknite v levo; e elite izmetno cev premakniti v desno, vzvod Quick Stick premaknite v desno (Figure 29).

g018894

e cevi ni mogoe zasukati v levo do podobne lege, kot jo je mogoe zasukati v desno, preverite, ali je kabel pravilno napeljan po notranji strani roaja. Glejte Namestitev zgornjega roaja.

Premikanje usmerjevalnika izmetne cevi

e elite spustiti usmerjevalnik izmeta, pritisnite modri sproilec, vzvod Quick Stick pa naprej; e elite dvigniti usmerjevalnik izmeta, sproilec premaknite nazaj (Figure 30).

g001016

ienje zamaene izmetne cevi

Opozorilo

e sta spiralni vijak in izpihovalni ventilator zagnana, vendar izmetna cev ne izmetava snega, je cev morda zamaena.

Zamaene izmetne cevi nikoli ne istite z golimi rokami. Lahko se pokodujete.

 • Izmetno cev odmaite tako, da ostanete na delovnem poloaju in spustite levo (pogonsko) roico. Medtem ko spiralni vijak in izpihovalni ventilator delujeta, potisnite roaja navzdol, da se sprednji del stroja dvigne za nekaj centimetrov (palcev) od tal. Nato hitro dvignite roaja, da sprednji del stroja tri ob tla. Po potrebi ponovite, dokler se iz izmetne cevi ne usuje sneg.

 • e z udarjanjem sprednjega dela stroja ob tla ne morete odmaiti izmetne cevi, zaustavite motor, poakajte, da se ustavijo vsi gibljivi deli, in uporabite orodje za ienje (Figure 17).

  Important: Ob udarjanju sprednjega dela stroja ob tla za odmaitev izmetne cevi se lahko sani premaknejo. Prilagodite sani in mono privijte vijake; glejte Preverjanje sani in strgala.

Delovni namigi

Nevarnost

Kadar stroj deluje, se lahko spiralni vijak in izpihovalni ventilator vrtita, kar lahko povzroi pokodbe oziroma odtrganje rok ali nog.

 • Pred prilagajanjem, ienjem, pregledovanjem, odpravljanjem teav ali popravljanjem stroja zaustavite motor in poakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo. Odklopite kabel z vigalne sveke in ga odmaknite pro od nje, da prepreite, da bi kdo nehote zagnal motor.

 • Odstranite oviro iz izmetne cevi; glejte ienje zamaene izmetne cevi. Pri odstranjevanju ovir iz izmetne cevi uporabite orodje za ienje snega (Figure 18), tega ne delajte z golimi rokami.

 • Med upravljanjem stroja bodite postavljeni za roaji in se ne pribliujte izmetni odprtini.

 • Obraz, roke, noge in druge dele telesa oziroma oblail drite stran od skritih gibljivih in vrteih se delov.

Opozorilo

Izpihovalni ventilator lahko izvre kamenje, igrae in druge predmete ter povzroi hude telesne pokodbe upravljavca ali drugih oseb.

 • Z obmoja, ki ga nameravate oistiti, odstranite vse predmete, ki bi jih lahko spiralni vijak pobral in izvrgel.

 • Otroci in domae ivali se ne smejo zadrevati na obmoju delovanja.

 • Pri odmetavanju snega vedno nastavite roico za plin na poloaj za hitro delovanje (FAST).

 • e se motor upoasni pod obremenitvijo ali kolesa zdrsnejo, prestavite stroj v nijo prestavo.

 • e se sprednji del stroja dviguje, prestavite v nijo prestavo. e se stroj e naprej dviguje, ga privzdignite z roaji.

Po uporabi

Varnostni postopki po uporabi

Splone informacije o varnosti

 • Stroja, ki ima v rezervoarju gorivo, ne hranite v stavbi, v kateri so prisotni viri viga, kot so grelniki vode, grelniki prostorov ali suilni stroji. Poakajte, da se motor ohladi, preden stroj shranite v zaprt prostor.

 • e stroj shranite za ve kot 30dni, preberite navodila v poglavju Pred skladiščenjem, ki vsebuje pomembne informacije.

 • Stroj pustite tei e nekaj minut po odstranjevanju snega, da prepreite zamrznitev zbiralnika in izpihovalnega ventilatorja.

Prepreevanje zamrznitve po uporabi

 • V snegu in mrazu lahko nekateri krmilni mehanizmi in gibljivi deli zamrznejo. Ko skuate upravljati zamrznjene krmilne mehanizme, ne uporabljajte ezmerne sile. e imate teave z upravljanjem katerega koli krmilnega mehanizma ali dela, zaenite motor in ga pustite tei nekaj minut.

 • Po uporabi stroja pustite motor tei nekaj minut, da prepreite zamrznitev gibljivih delov. Vklopite spiralni vijak/izpihovalni ventilator, da poistite ves preostali sneg iz notranjosti ohija. Zasukajte vzvod za hitro nastavitev, da prepreite njeno zamrznitev. Zaustavite motor, poakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, ter odstranite ves led in sneg iz stroja.

 • Pri ugasnjenem motorju vekrat povlecite roico zagonske vrvi in enkrat pritisnite gumb za elektrini zagon, da prepreite zamrznitev zagonske vrvi in elektrinega zaganjalnika.

Vzdrževanje

Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Po prvih 2 urah
 • Preverite vleno potezno ico in jo po potrebi prilagodite.
 • Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite.
 • Po prvih 5 urah
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
 • Vsakih 50 ur
 • Zamenjajte motorno olje.e stroj uporabljate pod visoko obremenitvijo, motorno olje zamenjajte vsakih 25obratovalnih ur.
 • Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte vigalno sveko.
 • Letno
 • Preverite sani in strgalo ter jih po potrebi prilagodite.
 • Preverite vleno potezno ico in jo po potrebi prilagodite ali zamenjajte.
 • Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite ali zamenjajte.
 • Preverite nivo olja v menjalniku spiralnega vijaka in ga po potrebi dolijte.
 • Namaite estkotno gred.
 • Letno ali pred shranitvijo
 • Preverite zrani tlak v pnevmatikah in jih napolnite do 1,16–1,37bara.
 • Ob koncu sezone iztoite gorivo in zaenite motor, da se rezervoar za gorivo in uplinja posuita.
 • Na pooblaenem servisu naj pregledajo pogonski jermen spiralnega vijaka/ventilatorja ali vleni pogonski jermen in ju po potrebi zamenjajo.
 • Varnost pri vzdrevanju

  Pred izvajanjem kakrnih koli vzdrevalnih del na stroju preberite spodnje varnostne napotke:

  • Pred vsakim servisiranjem, prilagajanjem ali ienjem zaustavite motor in izvlecite klju. e so potrebna veja popravila, se obrnite na pooblaeni servis.

  • Med prilagajanjem ali popravljanjem stroja vedno nosite zaitna oala, da oi zaitite pred pokodbami zaradi predmetov, ki jih lahko izvre stroj.

  • Pogosto preverjajte, ali so vsa pritrdila ustrezno privita, da se prepriate, da je stroj v varnem delovnem stanju.

  • Ne spreminjajte nastavitve regulatorja na motorju.

   Kupujte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro.

  Priprava za vzdrevanje

  1. Premaknite stroj na ravno povrino.

  2. Zaustavite motor in poakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo.

  3. Odklopite kabel vigalne sveke. Glejte Zamenjava vigalne sveke.

  Preverjanje nivoja motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
 • g257528

  Preverjanje in prilagajanje sani in strgala

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Preverite sani in strgalo ter jih po potrebi prilagodite.
 • Preverite sani in strgalo, da zagotovite, da spiralni vijak ne bo v stiku s tlakovano ali makadamsko povrino. Po potrebi prilagodite sani in strgalo glede na njihovo obrabo.

  1. Preverite tlak v pnevmatikah, glejte Preverjanje tlaka v pnevmatikah.

  2. Odvijte matice, ki pritrjujejo sani na obeh straneh spiralnega vijaka, dokler se sani zlahka ne premikajo navzgor in navzdol.

   g001570

   Important: Sani morajo podpirati spiralni vijak, tako da se ta ne dotika tal.

  3. Poskrbite, da bo strgalo za 3mm nad ravno povrino in vzporedno z njo.

   Note: e so tla razpokana, neenakomerna ali neravna, prilagodite sani, da dvignete strgalo. Za makadamske povrine namestite sani tako, da stroj ne bo pobiral kamenja.

  4. Premaknite sani navzdol, da bodo poravnane s tlemi.

  5. vrsto privijte matice, ki pritrjujejo sani ob straneh spiralnega vijaka.

   Note: e elite hitro prilagoditi razrahljane sani, podprite strgalo, tako da bo 3mm nad tlemi, nato pa premaknite sani navzdol do tal.

   Note: e se sani ezmerno obrabijo, jih lahko obrnete z neuporabljeno stranjo proti tlom.

  Preverjanje in prilagajanje vlene potezne ice

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 2 urah
 • Preverite vleno potezno ico in jo po potrebi prilagodite.
 • Letno
 • Preverite vleno potezno ico in jo po potrebi prilagodite ali zamenjajte.
 • e se stroj ne premika v prestavah za premikanje naprej ali nazaj ali e se premika, ko spustite pogonsko roico, nastavite vleno potezno ico.

  Izklopite pogon in preverite, ali se spodnji del nosilca vlene potezne ice dotika ogrodja stroja (Figure 31).

  g259431

  e se spodnji del nosilca vlene potezne ice ne dotika ogrodja stroja, leva (vlena) potezna ica ni pravilno nastavljena.

  Za nastavitev vlene potezne ice izvedite ta postopek:

  1. Odvijte matico.

  2. Privijte oziroma odvijte natezni vijak, tako da bo potezna ica ustrezno napeta in se bo spodnji del nosilca dotikal ogrodja stroja.

  3. Privijte varovalno matico (Figure 34).

   g001021

  Preverjanje in prilagajanje kabla spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 2 urah
 • Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite.
 • Letno
 • Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite ali zamenjajte.
  1. Odstranite vijaka, ki pritrjujeta pokrov jermena (Figure 35).

  2. Odstranite pokrov jermena (Figure 35).

   g260066
  3. Odpnite roico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in vrzel med vzvodom sklopke spiralnega vijaka in ogrodjem stroja nastavite na 1,5mm, kot je prikazano na Figure 36.

   g260108
  4. e kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja ni pravilno nastavljen, naredite naslednje:

  5. Odvijte matico (Figure 37).

   g260109
  6. Odvijte oziroma privijte natezni vijak, da prilagodite napetost kabla (Figure 37).

  7. Prilagodite natezni vijak, tako da doseete ustrezno vrzel.

  8. Privijte varovalno matico.

  9. Privijte vijaka, ki ste ju prej odstranili iz pokrova.

  10. e je kabel spiralnega vijaka/ventilatorja ustrezno nastavljen, vendar imate e vedno teave, se obrnite na pooblaeni servis.

  Preverjanje nivoja olja v menjalniku spiralnega vijaka

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Preverite nivo olja v menjalniku spiralnega vijaka in ga po potrebi dolijte.
  1. Premaknite stroj na ravno povrino.

  2. Oistite obmoje okoli zapornega epa in odstranite zaporni ep iz ohija menjalnika (Figure 38).

   Note: Za odstranjevanje zapornega epa po potrebi uporabite klee.

   g257725
  3. Preverite nivo olja s pomojo ustrezne merilne naprave, na primer s isto kabelsko vezico. Olje mora biti priblino 3,8cm pod odprtino za dolivanje (Figure 39).

   g257737
  4. e je nivo olja prenizek, dolijte olje za menjalnike GL-5 ali GL-6, SAE85-95 EP, nato pa znova preverite nivo olja.

   Note: Ne uporabljajte sintetinega olja.

  5. Namestite zaporni ep v ohije menjalnika.

  Menjava motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 5 urah
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Vsakih 50 ur
 • Zamenjajte motorno olje.e stroj uporabljate pod visoko obremenitvijo, motorno olje zamenjajte vsakih 25obratovalnih ur.
 • e je mogoe, zaenite motor nekaj minut pred menjavo olja, ker toplo olje laje tee in prenaa ve smeti.

  Prostornina motornega olja0,95l
  Viskoznost oljaGlejte Figure 40.
  Servisna klasifikacija APISJ ali bolje

  Pri izbiri najbolje viskoznosti olja za priakovani razpon zunanje temperature si pomagajte s spodnjo sliko Figure 40:

  g011606
  1. Oistite obmoje okoli epa za izpust olja (Figure 41).

   g001026
  2. Pod podaljek izpusta postavite prestrezno posodo in odstranite ep za izpust olja.

   Note: Pri odstranjevanju epa pazite, da se cev ne razrahlja.

  3. Pustite, da olje iztee.

   Note: Odpadno olje izroite najblijemu centru za recikliranje.

  4. Namestite ep za izpust olja.

  5. Napolnite okrov roine gredi motorja z oljem.

  Mazanje estkotne gredi

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Namaite estkotno gred.
 • estkotno gred vsako leto malo namaite z avtomobilskim motornim oljem (Figure 42).

  g019018

  Important: Pazite, da gumijastega kolesa in jeklenega tornega gonila ne umaete z oljem, saj bi to povzroilo drsenje vlenega pogona (Figure 42).

  1. Odstranite zadnji pokrov (Figure 43).

   g019019
  2. Roico izbirnika hitrosti premaknite v poloaj R2.

  3. Prst namoite v avtomobilsko motorno olje in malo namaite estkotno gred.

  4. Roico izbirnika hitrosti premaknite v poloaj 6.

  5. Namaite e drugi konec estkotne gredi.

  6. Roico izbirnika hitrosti nekajkrat premaknite naprej in nazaj.

  7. Namestite zadnji pokrov in stroj postavite nazaj v delovni poloaj.

  Zamenjava vigalne sveke

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte vigalno sveko.
 • Opozorilo

  Sveke ne poskuajte zamenjati, dokler je motor vro, da se ne opeete.

  Poakajte, da se motor ohladi, preden poskusite zamenjati sveko.

  Uporabljajte vigalne sveke Toro ali enakovredne (Champion® RN9YC ali NGK BPR6ES).

  1. Odstranite maneto kabla sveke (Figure 44).

   g016645
  2. Oistite okolico vigalne sveke

   g016646
  3. Odstranite staro vigalno sveko in jo zavrzite.

   Note: Za odstranjevanje sveke potrebujete nasadni klju.

  4. Razmik med elektrodama nove vigalne sveke nastavite na 0,76mm, kot je prikazano na Figure 46.

   g001029
  5. Namestite novo vigalno sveko, jo vrsto privijte in nanjo pritrdite elektrini kabel.

   Note: Poskrbite, da bo maneta elektrinega kabla pravilno nameena na sveki.

  Zamenjava pogonskih jermenov

  e se pogonski jermen spiralnega vijaka/ventilatorja ali vleni pogonski jermen obrabi, prepoji z oljem ali kako drugae pokoduje, naj jermen zamenjajo na pooblaenem servisu.

  Zamenjava arometa

  Sklop arometa (kataloka t. dela Toro 138-0670) zamenjajte po potrebi.

  1. ico arometa odklopite iz zadnjega dela arometa (Figure 47, A).

  2. Odstranite vijak in matico, ki sklop arometa pritrjujeta na nosilec arometa, nato pa odstranite stari sklop arometa (Figure 47, B).

  3. Sklop arometa pritrdite na nosilec arometa z vijakom in matico, ki ste ju prej odstranili (Figure 47, C).

  4. ico arometa vstavite naravnost v zadnji del ohija arometa, tako da jo pritrdite Figure 47, D).

  g256137

  Skladiščenje

  Skladienje stroja

  1. Pri zadnjem dolivanju goriva v sezoni dodajte sveemu gorivu stabilizator goriva po navodilih proizvajalca motorja.

   Important: Goriva ne hranite dlje, kot to priporoa proizvajalec stabilizatorja za gorivo.

  2. Zaenite motor za 10minut, da se stabilizirano gorivo porazdeli po sistemu za gorivo.

  3. Stroj naj deluje, dokler ne zmanjka goriva.

  4. Pritisnite rpalko za gorivo in ponovno zaenite motor.

  5. Pustite motor tei, dokler se ne ustavi. Motor je dovolj suh, ko ga ne morete ve zagnati.

  6. Poakajte, da se motor ohladi.

  7. Izvlecite klju za vig.

  8. Stroj temeljito oistite.

  9. Razpokane povrine popravite z barvo, ki jo lahko kupite pri pooblaenem servisu. Pred barvanjem pobrusite pokodovane predele in uporabite sredstvo za prepreevanje rje, da prepreite rjavenje kovinskih delov.

  10. Privijte vse zrahljane vijake in varovalne matice. Popravite ali zamenjajte morebitne pokodovane dele.

  11. Stroj pokrijte ter ga uskladiite v istem in suhem prostoru, zunaj dosega otrok.

  Odstranitev stroja iz skladia

  Izvedite letne postopke vzdrevanja, kot je opisano v poglavju Priporoeni razpored vzdrevanja; glejte .

  Tehnične motnje

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Elektrini zaganjalnik se ne zavrti (samo pri modelih z elektrinim zagonom).
  1. Napajalni kabel je odklopljen iz vtinice ali stroja.
  2. Napajalni kabel je obrabljen, razjeden ali pokodovan.
  3. Vtinica nima napajanja.
  1. Priklopite napajalni kabel v vtinico in/ali stroj.
  2. Zamenjajte napajalni kabel.
  3. Za napajanje vtinice naj poskrbi usposobljen elektriar.
  Motor se ne zaene ali se teko zaene.
  1. Klju ni v stikalu za vig ali je v poloaju za zaustavitev (Stop).
  2. Duilna loputa je v izklopljenem poloaju (Off) in rpalka za dovod goriva ni bila pritisnjena.
  3. Zaporni ventil za gorivo ni odprt.
  4. Roica za plin ni v poloaju za hitro delovanje (Fast).
  5. Posoda za gorivo je prazna ali sistem za gorivo vsebuje staro gorivo.
  6. Kabel vigalne sveke je razrahljan ali odklopljen.
  7. Vigalna sveka je porozna, umazana ali pa je razdalja med elektrodama napana.
  8. ep odprtine za gorivo je zamaen.
  9. Nivo motornega olja v okrovu roine gredi motorja je prenizek ali previsok.
  1. Vstavite klju v stikalo za vig in ga obrnite v poloaj za vklop (On).
  2. Premaknite zaporno loputo v poloaj za vklop (On) in trikrat pritisnite rpalko.
  3. Odprite zaporni ventil za gorivo.
  4. Premaknite roico za plin v poloaj za hitro delovanje (Fast).
  5. Izpraznite rezervoar za gorivo in/ali ga napolnite s sveim bencinom (starim najve 30dni). e teave s tem ne odpravite, se obrnite na pooblaeni servis.
  6. Poveite kabel z vigalno sveko.
  7. Preverite sveko in po potrebi prilagodite razdaljo med elektrodama. Zamenjajte sveko, e je porozna, umazana ali razpokana.
  8. Odstranite zamaitev ali zamenjajte ep odprtine za gorivo.
  9. Dolijte ali izpustite olje, da bo nivo olja v okrovu roine gredi motorja segal do oznake Full (Polno) na merilni palici.
  Tek motorja je neenakomeren.
  1. Duilna loputa je v vklopljenem poloaju (On).
  2. Zaporni ventil za gorivo ni popolnoma odprt.
  3. Rezervoar za gorivo je skoraj prazen ali vsebuje staro gorivo.
  4. Kabel vigalne sveke je razrahljan.
  5. Vigalna sveka je porozna, umazana ali pa je razdalja med elektrodama napana.
  6. Nivo motornega olja v okrovu roine gredi motorja je prenizek ali previsok.
  1. Premaknite duilno loputo v izklopljeni poloaj (Off).
  2. Odprite zaporni ventil za gorivo.
  3. Izpraznite rezervoar za gorivo in ga napolnite s sveim gorivom (starim najve 30dni). e teave s tem ne odpravite, se obrnite na pooblaeni servis.
  4. Poveite kabel z vigalno sveko.
  5. Preverite sveko in po potrebi prilagodite razdaljo med elektrodama. Zamenjajte sveko, e je porozna, umazana ali razpokana.
  6. Dolijte ali izpustite olje, da bo nivo olja v okrovu roine gredi motorja segal do oznake Full (Polno) na merilni palici.
  Motor deluje, vendar stroj slabo izmetava sneg ali pa ga sploh ne izmetava.
  1. Med izmetavanjem snega roica za plin ni v poloaju za hitro delovanje (Fast).
  2. Stroj se premika prehitro, da bi lahko poistil sneg.
  3. Odstraniti skuate preirok pas snega.
  4. Odstraniti skuate izjemno teak ali moker sneg.
  5. Izmetna cev je zamaena.
  6. Pogonski jermen spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja je ohlapen ali se je snel.
  7. Pogonski jermen spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja je obrabljen ali pokodovan.
  1. Premaknite roico za plin v poloaj za hitro delovanje (Fast).
  2. Prestavite v nijo prestavo.
  3. Sneg odstranjujte postopno, v ojih pasovih.
  4. Stroja ne preobremenjujte z izjemno tekim ali mokrim snegom.
  5. Odmaite izmetno cev.
  6. Namestite in/ali prilagodite pogonski jermen spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja; glejte www.Toro.com za informacije o servisiranju ali stroj odpeljite na pooblaeni servis.
  7. Zamenjajte pogonski jermen spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja; glejte www.Toro.com za informacije o servisiranju ali stroj odpeljite na pooblaeni servis.
  Izmetna cev se ne zaskoi v leie ali se ne premakne.
  1. Zapah izmetne cevi ni pravilno nastavljen.
  1. Nastavite zapah izmetne cevi.
  Stroj snega ne oisti pravilno s povrine.
  1. Sani in/ali strgalo niso ustrezno nastavljeni.
  2. Tlak v pnevmatikah ni enak.
  1. Prilagodite sani in/ali strgalo.
  2. Preverite tlak in ga prilagodite v eni ali obeh pnevmatikah.