Wprowadzenie

Odniearka jest przeznaczona dla uytkownikw domowych. Maszyna suy gwnie do odnieania nawierzchni brukowanych, takich jak podjazdy i chodniki, a take innych nawierzchni komunikacyjnych w obiektach mieszkaniowych i handlowych. Odniearka jest przeznaczona wycznie do usuwania niegu.

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na uytkowniku.

Z firm Toro mona skontaktowa si bezporednio poprzez stron www.Toro.com w kwestiach dotyczcych materiaw szkoleniowych z zakresu bezpieczestwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriw, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urzdzenia.

Aby skorzysta z serwisu, zakupi oryginalne czci Toro lub uzyska dodatkowe informacje, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsugi klienta firmy Toro - w tym celu przygotuj numer modelu i numer seryjny urzdzenia. Figure 1 przedstawia pooenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urzdzeniu. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Zeskanuj urzdzeniem mobilnym kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeli wystpuje), aby uzyska informacje o gwarancji, czciach zamiennych i innych kwestiach zwizanych z produktem.

g219961

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagroe, a zawarte w niej ostrzeenia zostay oznaczone symbolem ostrzegawczym (Figure 2), ktry sygnalizuje niebezpieczestwo mogce spowodowa powane obraenia lub mier w razie zlekcewaenia zalecanych rodkw ostronoci.

g000502

W niniejszej instrukcji wystpuj 2 sowa podkrelajce wag informacji. Wane zwraca uwag na szczeglne informacje techniczne, a Uwaga podkrela informacje oglne, wymagajce szczeglnej uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegowe informacje mona znale w osobnej deklaracji zgodnoci produktu (DOC) dotyczcej tego wyrobu.

Important: W przypadku eksploatowania tej maszyny na wysokoci powyej 1500m przez duszy czas naley zainstalowa zestaw na du wysoko n.p.m., aby silnik mg spenia wymagania CARB/EPA w zakresie emisji. Zestaw na du wysoko n.p.m. poprawia parametry pracy silnika, zapobiegajc jednoczenie powstawaniu nagaru na elektrodach wiec zaponowych, trudnociom z uruchamianiem silnika i zwikszonej emisji zanieczyszcze. Po zainstalowaniu zestawu na maszynie naley umieci stosown naklejk, obok naklejki z numerem seryjnym. Aby uzyska zestaw na du wysoko n.p.m. i naklejki, naley skontaktowa si z autoryzowanym serwisem Toro. Adresy dealerw mona znale na naszej stronie internetowej www.Toro.com lub kontaktujc si z Dziaem Obsugi Klienta Toro pod numer podany w owiadczeniu dotyczcym gwarancji na ukad kontroli emisji spalin. W przypadku eksploatacji poniej wysokoci 1500m naley zdemontowa zestaw z silnika i przywrci oryginaln konfiguracj. Silnika przystosowanego do pracy na duej wysokoci n.p.m. nie naley uywa na niszych wysokociach, gdy moe to doprowadzi do jego przegrzania i uszkodzenia.Jeeli nie wiadomo, czy dana maszyna zostaa przystosowana do eksploatacji na duej wysokoci n.p.m., naley poszuka nastpujcej naklejki (Figure 3).

decal127-9363

Bezpieczeństwo

Ta odniearka moe spowodowa zranienie doni i stp oraz wyrzuca rne przedmioty. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczestwa moe doprowadzi do powanych obrae ciaa.

Maszyna spenia wymagania normy EN ISO 8437.

Oglne zasady bezpieczestwa

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika naley zapozna si z niniejsz instrukcj obsugi. Kady uytkownik tego urzdzenia musi by zaznajomiony ze sposobem jego obsugi, sposobem szybkiego zatrzymania silnika i musi rozumie ostrzeenia.

 • Zanim opucisz stanowisko operatora z jakiegokolwiek powodu wycz silnik.

 • Nie zbliaj doni ani stp do ruchomych czci maszyny.

 • Zabronione jest uytkowanie maszyny bez zaoonych i dziaajcych wszystkich oson oraz innych urzdze zabezpieczajcych.

 • Nie zblia si do wyrzutnika. Nie zezwalaj osobom postronnym, a w szczeglnoci maym dzieciom na podchodzenie w poblie obszaru pracy.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsugiwa maszyn.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal107-3040
decal120-9805
decal121-6847
decal125-1102
decal138-0652
decal138-0650

Montaż

Monta grnego uchwytu

g252379

Monta kocwek linek sprzga k

 1. Odwi foli bbelkow z linek na dolnym uchwycie i wyrzu j (Figure 5).

  g001302
 2. Poprowad kocwk lewej lub prawej linki nad dolnym uchwytem i w j w otwr w odpowiedniej dwigni sprzga koa (Figure 6).

  g001303
 3. Wyjmij nakrtk i podkadk z uchwytu, przymocuj do niego zacisk linki, za podkadk i nakrtk, po czym dokr j rcznie (Figure 7).

  g001304

  Important: Upewnij si, e wygita strona zacisku linki przylega do uchwytu, a linka jest poprowadzona poniej ruby zacisku. Linka musi przebiega w linii prostej od zacisku do punktu zamocowania w dwigni sprzga koa.

 4. Powoli cignij za oson linki, a dwignia sprzga koa obniy si, a luz linki zostanie zlikwidowany, po czym mocno dokr nakrtk uchwytu linki (Figure 8).

  g259955
 5. cinij cakowicie dwigni, po czym sprawd przerw midzy doem uchwytu i kocwk dwigni sprzga koa (Figure 9).

  g001306

  Note: Przerwa powinna mie mniej wicej grubo owka (cala lub 6mm). Jeli jest wiksza, odkr nakrtk zacisku linki, przesu nieco w gr oson linki, dokr nakrtk zacisku linki i ponownie sprawd przerw.

 6. Powtrz czynnoci od 2 do 5 w stosunku do drugiej linki.

Monta ukadu przenoszcego kontroli trakcji

g263628

Monta drka sterujcego tunelem wyrzutowym

g252615

Instalacja narzdzia do usuwania niegu

g258663

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Note: Maszyna jest dostarczana z olejem w skrzyni korbowej silnika. Przed uruchomieniem silnika sprawd i w razie potrzeby uzupenij poziom oleju.

Patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

Sprawdzanie cinienia w oponach

g252396

Sprawdzanie pz i zgarniacza

Sprawdzanie dziaania napdu trakcyjnego

Ostrożnie

Jeli napd trakcyjny nie zostanie odpowiednio wyregulowany, maszyna moe porusza si w kierunku przeciwnym do zamierzonego, powodujc obraenia i/lub szkody.

Sprawd dokadnie, a w razie potrzeby odpowiednio wyreguluj napd trakcyjny.

 1. Uruchomi silnik (patrz Uruchamianie silnika).

 2. Ustaw wybierak biegw w pozycjiR1; patrz Obsuga wybieraka biegw.

 3. Przycinij lew dwigni (trakcji) do uchwytu (Figure 14).

  g001011

  Maszyna powinna ruszy do tyu. Jeli maszyna nie rusza lub rusza do przodu, wykonaj ponisze czynnoci:

  1. Zwolnij dwigni trakcji i wycz silnik.

  2. Odcz czop zawieszenia obrotowego od dwigni wybieraka biegw.

  3. Obr czop zawieszenia obrotowego w d (w prawo) na drku zmiany biegw.

  4. Podcz czop zawieszenia obrotowego do dwigni wybieraka biegw.

 4. Zwolnij dwigni trakcji.

 5. Ustaw wybierak biegw w pozycji1; patrz Obsuga wybieraka biegw.

 6. Przycinij lew dwigni (trakcji) do uchwytu (Figure 14).

  Maszyna powinna ruszy do przodu. Jeli maszyna nie rusza lub rusza do tyu, wykonaj ponisze czynnoci:

  1. Zwolnij dwigni trakcji i wycz silnik.

  2. Odcz czop zawieszenia obrotowego od dwigni wybieraka biegw.

  3. Obr czop zawieszenia obrotowego w gr (w lewo) na drku zmiany biegw.

  4. Podcz czop zawieszenia obrotowego do dwigni wybieraka biegw.

 7. Po wykonaniu dowolnych regulacji powtarzaj t procedur, a dalsza regulacja nie bdzie potrzebna.

Important: Jeli maszyna porusza si po zwolnieniu dwigni trakcji, sprawd link trakcji (patrz Sprawdzanie i regulacja linki trakcji) lub oddaj maszyn do naprawy do autoryzowanego serwisu.

Przegląd produktu

g247809
g016500
g004217
ModelMasaDugoSzerokoWysoko
38855147.4 kg160 cm74cm114 cm
(325 funtw)   

Osprzt/akcesoria

Dostpna jest gama osprztu i akcesoriw akceptowanych przez firm Toro przeznaczonych do stosowania z urzdzeniem i zwikszajcych jego moliwoci. Skontaktuj si z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwied stron www.Toro.com, aby uzyska list wszystkich zatwierdzonych akcesoriw i osprztu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny naley stosowa wycznie czci zamienne/akcesoria zalecane przez firm Toro. Czci zamienne i akcesoria pochodzce od innych producentw mog stwarza zagroenie dla bezpieczestwa. Korzystanie z nich moe spowodowa utrat gwarancji maszyny.

Działanie

Note: Okrel lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczestwo przed rozpoczciem pracy

Oglne zasady bezpieczestwa

 • Tylko modele z rozrusznikiem elektrycznym: Uywaj przeduaczy i gniazd okrelonych w instrukcji. Sprawd przewd elektryczny przed podczeniem go do rda zasilania. Jeli przewd jest uszkodzony, naley go wymieni. Zawsze, kiedy nie uruchamiasz maszyny, odczaj przewd zasilajcy.

 • No odpowiedni odzie, w tym ochron oczu, dugie spodnie, pene obuwie robocze z podeszw antypolizgow i ochronniki suchu. Zwi wosy, jeli s dugie, zabezpiecz lune ubranie, i nie no lunej biuterii.

 • Dokadnie sprawd obszar, na ktrym bdziesz uywa maszyny, i usu wszystkie wycieraczki, sanki, deski, przewody i inne przedmioty.

 • Jeli osona, zabezpieczenie lub naklejka ulegnie uszkodzeniu, stanie si nieczytelna lub zaginie, napraw j lub wymie przed przystpieniem do pracy. Dokr take wszelkie poluzowane mocowania.

 • Tylko modele dwustopniowe: Wyreguluj wysoko obudowy kolektora tak, aby nie zawadzaa o powierzchni szutrow lub tuczniow.

Bezpieczestwo zwizane z paliwem

Paliwo jest niezwykle atwopalne i wybuchowe. Poar lub wybuch paliwa moe poparzy Ciebie i innych.

 • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez adunek elektrostatyczny, przed napenianiem ustaw kanister i/lub maszyn na podou, a nie w pojedzie lub na innym przedmiocie.

 • Uzupeniaj paliwo na zewntrz, kiedy silnik jest zimny. Za z powrotem korek paliwa mocujc go poprawnie i wytrzyj rozlane paliwo.

 • Nie zbliaj si do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie moe znajdowa si w pobliu otwartego pomienia ani iskier.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasigiem dzieci.

 • Gdy zbiornik jest napeniony paliwem, przechylaj maszyn tylko w sposb podany w instrukcji.

 • Ubranie oblane paliwem naley natychmiast zmieni.

Uzupenianie paliwa

 • Aby uzyska najlepsze rezultaty, uywaj tylko czystej, wieej (poniej 30dni) benzyny bezoowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyszej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Mona stosowa paliwo nasycone tlenem, zawierajce do 10% etanolu lub 15% MTBE (objtociowo).

 • Nie uywaj benzyny z etanolem (takiej jak E15 lub E85) o zawartoci etanolu powyej 10% (objtociowo). Mog wystpi problemy z wydajnoci i/lub uszkodzenie silnika, ktre moe nie by objte gwarancj.

 • Nie uywaj benzyny zawierajcej metanol.

 • Zabrania si przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, jeeli nie zosta uyty stabilizator paliwa.

 • Zabrania si dodawania oleju do benzyny.

Nie nalewa paliwa powyej dolnego poziomu szyjki zbiornika (Figure 18).

g216203

Important: W celu uzyskania jak najlepszych rezultatw, kupuj tylko tyle paliwa, ile zamierzasz zuy w cigu 30 dni. Moesz take w kadej sytuacji skorzysta ze rodka stabilizujcego/dodatku uszlachetniajcego paliwo w maszynie dodajc go zgodnie z zaleceniami dodatku stabilizujcego paliwo, aby paliwo duej zachowywao wieo.

Before Operation

Bezpieczestwo w czasie pracy

Oglne zasady bezpieczestwa

 • Wycz silnik przed przystpieniem do udraniania kanau wyrzutowego i zawsze korzystaj z kijka lub narzdzia do usuwania niegu (jeeli byo dostarczone).

 • W czasie uytkowania maszyny stj za uchwytami, z dala od otworu wyrzutnika. Nie zbliaj twarzy, doni, stp ani innych czci ciaa ani odziey do ruchomych lub wirujcych czci.

 • Nigdy nie kieruj wyrzutnika w stron ludzi lub miejsc, gdzie moe doj do uszkodzenia mienia.

 • Podczas obsugi maszyny zachowaj pene skupienie. Nie podejmuj adnych rozpraszajcych czynnoci, w przeciwnym razie moesz spowodowa obraenia lub wyrzdzi szkody w mieniu.

 • Uwaaj, aby si nie polizgn lub przewrci, zwaszcza podczas cofania.

 • Zawsze utrzymuj stabiln pozycj i mocno trzymaj uchwyty. Chod; nie biegaj.

 • Podczas uywania maszyny na pochyym terenie zachowuj najwysz ostrono.

 • Nie uywaj maszyny nie majc dobrej widocznoci ani odpowiedniego owietlenia.

 • Podczas cofania maszyny patrz do tyu i zachowaj ostrono.

 • W przypadku przerwy w odnieaniu wycz napd ruby.

 • Zachowaj szczegln ostrono podczas uywania maszyny do pracy na wirowych podjazdach (tylko modele dwustopniowe), alejkach lub drogach oraz podczas przejedania przez nie. Uwaaj na ukryte zagroenia oraz ruch uliczny.

 • Nigdy nie prbuj dokonywa jakichkolwiek regulacji przy uruchomionym silniku, chyba, e takie polecenie podano w instrukcji.

 • Po kolizji z ciaem obcym zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zaponu (tylko modele z elektrycznym rozruchem) i sprawd maszyn pod ktem uszkodze. Przed uruchomieniem maszyny napraw wszelkie uszkodzenia.

 • Jeli maszyna zaczyna nadmiernie drga, wycz silnik i natychmiast sprawd przyczyn.

 • Nie wolno uruchamia silnika wewntrz pomieszczenia, gdy spaliny stwarzaj zagroenie.

 • Nie przeciaj maszyny, usiujc odniea zbyt szybko.

 • Przed uruchomieniem silnika zwolnij wszystkie sprzga i wcz bieg jaowy.

 • Zawsze wyczaj silnik, kiedy opuszczasz stanowisko operatora, aby odblokowa kolektor, wirnik lub tunel wyrzutowy, a take przed napraw, regulacj lub kontrol.

 • Nigdy nie odnieaj z du prdkoci przejazdow na liskich nawierzchniach.

Uruchamianie silnika

Rozruch elektryczny

Note: Aby korzysta z rozrusznika elektrycznego (tylko modele z elektrycznym rozrusznikiem), najpierw podcz przewd zasilajcy do gniazda rozrusznika elektrycznego, a nastpnie do gniazda zasilania. Uywaj tylko zatwierdzonego przez UL przeduacza o rednicy 1,29mm (16AWG), zalecanego do uytku na zewntrz, o maksymalnej dugoci 15m.

Ostrzeżenie

Przewd elektryczny moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar.

Zanim wczysz maszyn, dokadnie sprawd przewd elektryczny. Jeeli przewd jest uszkodzony, nie uywaj go. Natychmiast wymie lub napraw uszkodzony przewd. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby uzyska pomoc.

Ostrożnie

Jeli zostawisz maszyn podczon do gniazda zasilania, kto moe przypadkowo j uruchomi, powodujc obraenia i szkody.

Zawsze, kiedy nie uruchamiasz maszyny, odczaj przewd zasilajcy.

g257504

Rozruch linkowy

g257505

Zatrzymywanie silnika

Important: Zanim opucisz stanowisko operatora zaczekaj, a wszystkie ruchome czci zatrzymaj si.

g252411

Obsuga ogrzewaczy doni

Instrukcja obsugi ogrzewaczy doni:

 • Aby wczy ogrzewanie doni, ustaw wycznik w pozycji WCZONEJ.

 • Aby wyczy ogrzewanie doni, ustaw wycznik w pozycji WYCZONEJ.

g026460

Obsuga napdu trakcyjnego

Ostrożnie

Jeli napd trakcyjny nie zostanie odpowiednio wyregulowany, maszyna moe porusza si w kierunku przeciwnym do zamierzonego, powodujc obraenia i/lub szkody.

Sprawd dokadnie, a w razie potrzeby odpowiednio wyreguluj napd trakcyjny; wicej informacji: patrz Sprawdzanie dziaania napdu trakcyjnego.

Important: Jeli maszyna porusza si po zwolnieniu dwigni trakcji, sprawd link trakcji (patrz Sprawdzanie i regulacja linki trakcji) lub oddaj maszyn do naprawy do autoryzowanego serwisu.

 1. Aby wczy napd trakcyjny, przycinij lew rk dwigni (trakcji) do uchwytu (Figure 23).

  g001011
 2. Aby wyczy napd trakcyjny, zwolnij dwigni trakcji.

Uywanie dwigni sprzgie k

Dwignie sprzgie k pozwalaj natychmiast wysprzgli napd jednego lub obu k przy zaczonej dwigni napdu trakcyjnego. Umoliwia to atwe skrcanie i manewrowanie maszyn.

Note: Przycinicie dwigni trakcji do uchwytu zacza napd trakcyjny obu k.

Aby skrci maszyn w prawo, unie praw dwigni sprzga koa i przycinij j do uchwytu (Figure 24).

g001307

Note: Wysprzgli to napd prawego koa, podczas gdy lewe koo nadal si obraca, a maszyna skrca w prawo.

Note: Analogicznie przyciskanie lewej dwigni sprzga koa powoduje skrcanie maszyny w lewo.

Po zakoczeniu skrtu zwolnij dwigni sprzga koa, aby ponownie zaczy napd obu k (Figure 25).

g001308

Krtkie ciskanie i zwalnianie lewej lub prawej dwigni sprzga koa umoliwia take korygowanie toru jazdy maszyny i utrzymywanie kierunku jazdy na wprost, zwaszcza w gbokim niegu.

Jednoczesne cinicie obu dwigni sprzgie k wysprzgla napd obu k. Pozwala to na rczne cofanie maszyny, bez wczania wstecznego biegu. Uatwia to take manewrowanie i transport maszyny z wyczonym silnikiem.

Obsuga wybieraka biegw

Wybierak biegw ma 6 biegw do przodu i 2 biegi wsteczne. Aby zmienia biegi, zwolnij dwigni trakcji i ustaw dwigni wybieraka biegw w danej pozycji (Figure 26). Dwignia blokuje si w wyciciu po kadym wybraniu biegu.

g001012

Obsuga napdu ruby nienej/ wirnika

 1. Aby zaczy napd ruby nienej/ wirnika, przycinij praw dwigni (ruba niena/ wirnik) do uchwytu (Figure 27).

  g001013
 2. Aby zatrzyma rub nien i wirnik, zwolnij praw dwigni.

  Important: Kiedy zaczysz zarwno dwigni ruby nienej/ wirnika, jak i dwigni trakcji, dwignia trakcji zablokuje dwigni ruby nienej/ wirnika, zwalniajc Twoj praw rk. Aby zwolni obie dwignie, wystarczy zwolni lew dwigni (trakcji).

 3. Jeli ruba niena i wirnik obracaj si nadal po zwolnieniu dwigni ruby nienej/ wirnika, nie uywaj maszyny. Sprawd link ruby nienej/wirnika (patrz Sprawdzanie i regulacja linki ruby nienej/ wirnika) i w razie potrzeby dokonaj regulacji. Moesz take odda maszyn do przedstawiciela autoryzowanego serwisu celem naprawy.

  Ostrzeżenie

  Jeli ruba niena i wirnik obracaj si nadal po zwolnieniu dwigni ruby nienej/ wirnika, grozi to powanymi obraeniami dla Ciebie i innych.

  Nie uywaj maszyny. Oddaj maszyn do przedstawiciela autoryzowanego serwisu celem naprawy.

Obsuga dwigni Quick Stick®

Chwy za niebiesk rkoje, aby uy dwigni Quick Stick do sterowania tunelem wyrzutowym i deflektorem. Zwolnij rkoje, aby zablokowa tunel wyrzutowy i deflektor w obecnej pozycji (Figure 28).

g001014

Sterowanie tunelem wyrzutowym

Chwy za niebiesk rkoje i przesu dwigni Quick Stick w lewo, aby skierowa tunel wyrzutowy w lewo; przesu dwigni Quick Stick w prawo, aby skierowa tunel wyrzutowy w prawo (Figure 29).

g018894

Jeli tunel nie obraca si rwnie daleko w lewo, jak w prawo, sprawd, czy linka jest poprowadzona od wewntrz uchwytw. Patrz Monta grnego uchwytu.

Sterowanie deflektorem tunelu wyrzutowego

Chwy za niebiesk rkoje i przesu dwigni Quick Stick do przodu, aby obniy deflektor tunelu; przesu j do tyu, aby unie deflektor tunelu (Figure 30).

g001016

Odblokowywanie tunelu wyrzutowego

Ostrzeżenie

Jeli ruba niena/ wirnik obracaj si, ale z tunelu wyrzutowego nie jest wyrzucany nieg, tunel moe by zablokowany.

Nigdy nie usuwaj blokady tunelu wyrzutowego domi. Moe to prowadzi do odniesienia obrae ciaa.

 • Aby go odblokowa, pozosta na stanowisku operatora i zwolnij lew dwigni (trakcji). Nie zatrzymujc ruby nienej/ wirnika, przycinij uchwyty, aby unie przd maszyny kilka centymetrw nad podoe. Nastpnie szybko unie uchwyty, aby uderzy przodem maszyny o podoe. Powtrz w razie potrzeby, a z tunelu wyrzutowego zacznie by wyrzucany nieg.

 • Jeli nie uda si odblokowa tunelu wyrzutowego, uderzajc przodem maszyny o podoe, wycz silnik, zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj, i uyj narzdzia do usuwania niegu (Figure 17).

  Important: Odblokowanie tunelu wyrzutowego, uderzajc przodem maszyny o podoe, moe spowodowa przesunicie si pz. Skoryguj wysoko pz i dokadnie dokr ruby pz; patrzSprawdzanie pz i zgarniacza.

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

Niebezpieczeństwo

Kiedy maszyna pracuje, wirnik i ruba niena mog si obraca i spowodowa obraenia lub odcicie doni lub stp.

 • Przed przystpieniem do regulacji, czyszczenia, kontroli, usuwania problemw lub naprawy maszyny wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj. Odcz kabel od wiecy zaponowej i zamocuj go z dala od wiecy, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika.

 • Odblokuj tunel wyrzutowy; patrz Odblokowywanie tunelu wyrzutowego. W razie potrzeby odblokuj tunel wyrzutowy za pomoc narzdzia do usuwania niegu (Figure 18), a nie domi.

 • W czasie uytkowania maszyny stj za uchwytami, z dala od otworu wyrzutnika.

 • Nie zbliaj twarzy, doni, stp ani innych czci ciaa ani odziey do ukrytych, ruchomych lub wirujcych czci.

Ostrzeżenie

Wirnik moe wyrzuca kamienie, zabawki i inne przedmioty, powodujc powane obraenia u operatora lub osb postronnych.

 • Uprztnij z odnieanego obszaru wszystkie przedmioty, ktre mogyby zosta pochwycone i wyrzucone przez rub nien.

 • Nie pozwalaj dzieciom ani zwierztom przebywa na odnieanym obszarze.

 • W czasie odnieania zawsze ustawiaj przepustnic w pozycji SZYBKO.

 • Jeli silnik zwolni wskutek obcienia lub koa zaczn si lizga, zmie bieg na niszy.

 • Jeli przd maszyny podjeda w gr, zmie bieg na niszy. Jeli przd nadal podjeda w gr, unie uchwyty.

After Operation

Bezpieczestwo po skoczonej pracy

Oglne zasady bezpieczestwa

 • Nigdy nie przechowuj maszyny z paliwem w zbiorniku w budynku, gdzie wystpuj otwarte rda zaponu, takie jak podgrzewacze c.w.u., wolnostojce grzejniki, suszarki do ubra itp. Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, a silnik ostygnie.

 • Jeeli maszyna ma by przechowywana przez okres duszy ni 30 dni, zapoznaj si z wanymi informacjami podanymi w Przed składowaniem.

 • Po zakoczeniu odnieania zostaw maszyn uruchomion przez kilka minut, aby zapobiec zamarzniciu kolektora i wirnika.

Zapobieganie zamarzaniu po pracy

 • Kiedy pada nieg i panuje niska temperatura, niektre elementy sterowania i ruchome czci mog zamarza. Nie uywaj nadmiernej siy, prbujc poruszy zamarznite elementy sterowania. W razie problemw z poruszeniem dowolnego elementu sterowania lub czci, uruchom silnik i zostaw uruchomiony na kilka minut.

 • Po zakoczeniu uywania maszyny, zostaw silnik uruchomiony na kilka minut, aby zapobiec zamarzniciu ruchomych czci. Wcz rub nien/ wirnik, aby usun pozostay nieg z wntrza obudowy. Poruszaj dwigni Quick Stick, aby zapobiec jej zamarzniciu. Wycz silnik, zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj, po czym usu ld i nieg z maszyny.

 • Przy wyczonym silniku pocignij kilka razy za uchwyt rozrusznika linkowego i nacinij raz przycisk rozrusznika elektrycznego, aby zapobiec zamarzniciu rozrusznika linkowego i elektrycznego.

Konserwacja

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 2 godzinach
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj link trakcji.
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj link ruby nienej/ wirnika.
 • Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymie olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawd poziom oleju i w razie potrzeby uzupenij.
 • Co 50 godzin
 • Wymie olej silnikowy.Wymieniaj olej silnikowy co 25godzin pracy, jeli silnik podlega duym obcieniom.
 • Co 100 godzin
 • Wymie wiec zaponow.
 • Co rok
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj pozy i zgarniacz.
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj lub wymie link trakcji.
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj lub wymie link ruby nienej/ wirnika.
 • Sprawd i w razie potrzeby uzupenij olej w przekadni ruby nienej.
 • Nasmaruj waek szecioktny.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Sprawd cinienie w oponach i napompuj je do cinienia 1,16–1,37 bara.
 • Na koniec sezonu spu paliwo i uruchom silnik, aby oprni zbiornik paliwa i ganik.
 • Zle przedstawicielowi autoryzowanego serwisu kontrol i w razie potrzeby wymian paska napdu trakcyjnego i/lub paska napdowego ruby nienej/ wirnika.
 • Zasady bezpieczestwa podczas konserwacji

  Przed przystpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoci konserwacyjnych w maszynie naley zapozna si z nastpujcymi zasadami bezpieczestwa:

  • Przed przystpieniem do serwisowania, regulacji czy czyszczenia maszyny wycz silnik i wyjmij kluczyk. W sprawie powanych napraw kontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Zawsze zakadaj okulary ochronne lub oson oczu przed przystpieniem do regulacji lub naprawy maszyny, aby chroni oczy przed przedmiotami, ktre mog by przez ni wyrzucane.

  • Czsto regularnie sprawdzaj dokrcenie wszystkich mocowa, aby zapewni bezpieczn eksploatacj maszyny.

  • Nie zmieniaj ustawie regulatora silnika.

   Kupuj tylko oryginalne czci zamienne i akcesoria firmy Toro.

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Ustaw maszyn na rwnym podou.

  2. Wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

  3. Odcz kabel od wiecy zaponowej. Patrz Wymiana wiecy zaponowej.

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawd poziom oleju i w razie potrzeby uzupenij.
 • g257528

  Sprawdzanie i regulacja pz i zgarniacza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj pozy i zgarniacz.
 • Sprawd pozy i zgarniacz, aby upewni si, e ruba niena nie dotyka brukowanej lub wirowej nawierzchni. Wyreguluj pozy i zgarniacz odpowiednio do ich zuycia.

  1. Sprawd cinienie w oponach; patrz Sprawdzanie cinienia w oponach.

  2. Odkrcaj nakrtki mocujce obie pozy do bokw ruby nienej, a mona je bdzie atwo przesuwa w gr i w d.

   g001570

   Important: opatki ruby nienej musz by podparte nad podoem przez pozy.

  3. Upewnij si, e zgarniacz znajduje si 3mm nad i rwnolegle do rwnej nawierzchni.

   Note: Jeli chodnik jest popkany, wyboisty lub nierwny, wyreguluj pozy, aby unie zgarniacz. W przypadku nawierzchni wirowych, bardziej opu pozy, aby maszyna nie zbieraa kamieni.

  4. Opuszczaj pozy, a bd rwno z podoem.

  5. Mocno dokr nakrtki mocujce obie pozy do bokw ruby nienej.

   Note: Aby szybko wyregulowa pozy, gdy si obluzuj, podeprzyj zgarniacz 3mm nad chodnikiem, po czym opu pozy na chodnik.

   Note: Jeli pozy ulegn nadmiernemu zuyciu, moesz je odwrci i ustawi stron nieuywan do chodnika.

  Sprawdzanie i regulacja linki trakcji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 2 godzinach
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj link trakcji.
 • Co rok
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj lub wymie link trakcji.
 • Jeli maszyna nie porusza si po wczeniu biegu jazdy do przodu lub do tyu, lub jeli porusza si po zwolnieniu dwigni trakcji, wyreguluj link trakcji.

  Przy rozczonej dwigni jazdy upewnij si, e wspornik linki napdu jezdnego styka si z ram maszyny (Figure 31).

  g259431

  Jeeli spd wspornika linki trakcji nie styka si z ram maszyny, lewa linka (napdu jezdnego) nie jest waciwie wyregulowana.

  Regulacja linki napdu jezdnego:

  1. Odkr przeciwnakrtk.

  2. Poluzuj lub dokr cigacz tak, aby linka bya naprona, a spd wspornika styka si z ram maszyny.

  3. Dokr przeciwnakrtk (Figure 34).

   g001021

  Sprawdzanie i regulacja linki ruby nienej/ wirnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 2 godzinach
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj link ruby nienej/ wirnika.
 • Co rok
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj lub wymie link ruby nienej/ wirnika.
  1. Odkr 2 ruby mocujce pokryw pasa na swoim miejscu (Figure 35).

  2. Zdejmij pokryw pasa (Figure 35).

   g260066
  3. Przy odczonej dwigni ruby nienej/wirnika sprawd, czy odstp midzy ramieniem sprzga ruby nienej a ram maszyny wynosi 1,5 mm, zgodnie z Figure 36

   g260108
  4. Jeli linka ruby nienej/wirnika nie jest waciwie wyregulowana, wykonaj ponisze czynnoci:

  5. Odkr przeciwnakrtk (Figure 37).

   g260109
  6. Poluzuj lub dokr cigacz, ktry reguluje napicie linki (Figure 37).

  7. Wyreguluj cigacz a do uzyskania waciwego odstpu.

  8. Dokr przeciwnakrtk.

  9. W 2 poprzednio odkrcone ruby do osony paska.

  10. Jeli linka ruby nienej/ wirnika jest prawidowo wyregulowana, ale problem nadal powtarza si, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Sprawdzanie poziomu oleju w skrzyni przekadni ruby nienej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawd i w razie potrzeby uzupenij olej w przekadni ruby nienej.
  1. Ustaw maszyn na rwnym podou.

  2. Wyczy obszar wok zatyczki rury i wyjmij zatyczk z przekadni (Figure 38).

   Note: W razie potrzeby przy wyciganiu zatyczki posu si kombinerkami.

   g257725
  3. Sprawd poziom oleju przy pomocy odpowiedniego przyrzdu pomiarowego, np. czystej opaski kablowej. Poziom oleju powinien znajdowa si okoo 3,8cm poniej wlewu (Figure 39).

   g257737
  4. Jeeli poziom oleju jest niski, dolej oleju przekadniowego GL-5 lub GL-6, SAE85-95 EP do przekadni i ponownie sprawd poziom oleju.

   Note: Nie stosuj oleju syntetycznego.

  5. W zatyczk do przekadni.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymie olej silnikowy.
 • Co 50 godzin
 • Wymie olej silnikowy.Wymieniaj olej silnikowy co 25godzin pracy, jeli silnik podlega duym obcieniom.
 • Jeli to moliwe, uruchom silnik na kilka minut przed wymian oleju, poniewa rozgrzany olej atwiej wypywa i zawiera wicej zanieczyszcze.

  Ilo oleju silnikowego0,95litra
  Lepko olejuPatrz Figure 40.
  Klasa serwisowa APISJ lub wysza

  Wykorzystaj Figure 40 poniej, aby wybra najlepsz lepko oleju dla spodziewanego zakresu temperatur na zewntrz:

  g011606
  1. Wyczy obszar wok korka spustowego oleju (Figure 41).

   g001026
  2. Podsu naczynie na spuszczany olej pod przeduenie spustu i wycignij korek spustowy oleju.

   Note: Podczas usuwania korka, naley sprawdzi, czy otwr uzupeniania oleju nie jest poluzowany.

  3. Spu olej.

   Note: Oddaj zuyty olej do lokalnego centrum recyklingu.

  4. Zaoy korek spustowy oleju.

  5. Napenij skrzyni korbow olejem.

  Smarowanie waka szecioktnego.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Nasmaruj waek szecioktny.
 • Raz w roku delikatnie nasmaruj waek szecioktny olejem silnikowym (Figure 42).

  g019018

  Important: Uwaaj, aby olej nie dosta si na gumowe koo ani na stalowe koo pasowe, poniewa spowoduje to lizganie si napdu jezdnego (Figure 42).

  1. Zdejmij pokryw tyln (Figure 43).

   g019019
  2. Ustaw dwigni wybieraka biegw w pooeniu R2.

  3. Zamocz palec w oleju silnikowym i delikatnie nasmaruj waek szecioktny.

  4. Ustaw dwigni wybieraka biegw w pooeniu 6

  5. Nasmaruj drugi koniec waka szecioktnego.

  6. Przesu dwigni wybieraka biegw kilka razu do przodu i do tyu.

  7. Zamontuj pokryw tyln i przywr maszyn do pooenia roboczego.

  Wymiana wiecy zaponowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymie wiec zaponow.
 • Ostrzeżenie

  Wymiana wiecy w momencie, gdy silnik jest rozgrzany moe spowodowa oparzenia.

  Odczekaj, a silnik ochodnie, a nastpnie wymie wiec.

  Uywaj wiec firmy Toro lub wiec podobnych (Champion® RN9YC lub NGK BPR6ES).

  1. Zdejmij oson (Figure 44).

   g016645
  2. Wyczy obszar wok podstawy wiecy zaponowej.

   g016646
  3. Wycignij i usu star wiec.

   Note: Do wykrcenia wiecy niezbdny jest klucz z grzechotk.

  4. Odstp midzy elektrodami w nowej wiecy powinien wynosi 0,76mm, zgodnie z Figure 46.

   g001029
  5. Wprowad now wiec, dokadnie j dokr i podcz kabel zaponu do wiecy.

   Note: Sprawd, czy przewd zaponowy zamkn si prawidowo na wiecy.

  Wymiana paskw napdowych

  Jeli pasek napdowy lub pasek napdu trakcyjnego ruby nienej/wirnika zuyje si, nasiknie olejem lub ulegnie innemu uszkodzeniu, zle wymian paska przedstawicielowi autoryzowanego serwisu.

  Wymiana reflektora przedniego

  Wymie zesp reflektora przedniego (numer czci Toro 138-0670), jeli jest to wymagane.

  1. Odcz przewd reflektora z tyu reflektora (A w ramce Figure 47).

  2. Odkr rub z nakrtk mocujce zesp reflektora do wspornika reflektora, po czym zdejmij dotychczasowy zesp reflektora (B w ramce Figure 47).

  3. Zamocuj nowy zesp reflektora do wspornika reflektora, uywajc odkrconej wczeniej ruby z nakrtk (C w ramce Figure 47).

  4. Podcz przewd reflektora bezporednio od tyu reflektora, a si zablokuje (D w ramce Figure 47).

  g256137

  Przechowywanie

  Przechowywanie maszyny

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj do wieego paliwa stabilizator paliwa zgodnie z zaleceniami producenta stabilizatora paliwa.

   Important: Nie naley przechowywa paliwa duej ni sugeruje to producent stabilizatora do paliwa.

  2. Uruchom silnik na 10minut, aby rozprowadzi wzbogacone paliwo w ukadzie paliwowym.

  3. Uruchom maszyn i zaczekaj, a silnik zatrzyma si z powodu braku paliwa.

  4. Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie.

  5. Uruchom silnik i poczekaj, a sam si wyczy. Silnik bdzie dostatecznie suchy, kiedy nie bdzie mona go uruchomi.

  6. Poczekaj na ostygnicie silnika.

  7. Wyjmij kluczyk zaponu.

  8. Dokadnie wyczy maszyn.

  9. Pomaluj miejsca, w ktrych odprysn lakier, lakierem dostpnym u przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Przed malowaniem przeszlifuj te miejsca papierem ciernym i zagruntuj rodkiem antykorozyjnym, aby zabezpieczy elementy metalowe przed korozj.

  10. Dokr wszystkie lune ruby, wkrty i nakrtki zabezpieczajce. Napraw lub wymie wszystkie uszkodzone czci.

  11. Przykryj maszyn i przechowaj j w czystym, suchym miejscu, poza zasigiem dzieci.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  Wykonaj procedury dorocznej konserwacji, zgodnie z punktem Zalecany harmonogram konserwacji”; patrz: .

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rozrusznik elektryczny nie obraca si (tylko modele z rozruchem elektrycznym).
  1. Przewd zasilajcy jest odczony od gniazda lub maszyny.
  2. Przewd zasilajcy jest zuyty, skorodowany lub uszkodzony.
  3. Gniazdo zasilania nie jest podczone do sieci.
  1. Podcz przewd zasilajcy do gniazda i/lub maszyny.
  2. Wymie przewd zasilajcy.
  3. Zle wykwalifikowanemu elektrykowi podczenie gniazda do sieci.
  Silnik nie uruchamia si lub uruchamia si z trudem.
  1. Kluczyka nie ma w stacyjce lub jest w pozycji Stop.
  2. Ssanie jest w pozycji Wy. i nie nacinito pompki.
  3. Zawr odcinajcy paliwo nie jest otwarty.
  4. Przepustnica nie jest w pozycji Szybko.
  5. Zbiornik paliwa jest pusty lub ukad paliwowy zawiera zwietrzae paliwo.
  6. Kabel wiecy zaponowej jest obluzowany lub odczony.
  7. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  8. Zatkany korek odpowietrzajcy.
  9. Poziom oleju w skrzyni korbowej silnika jest zbyt niski lub zbyt wysoki.
  1. W kluczyk do stacyjki i obr go do pozycji W.
  2. Ustaw ssanie w pozycji W. i nacinij pompk 3 razy.
  3. Otwrz zawr odcicia paliwa.
  4. Ustaw dwigni przepustnicy w pozycji Szybko.
  5. Oprnij zbiornik paliwa lub napenij go wieym paliwem (nie starszym ni 30dni). Jeli problem powtarza si, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Podcz kabel do wiecy zaponowej.
  7. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  8. Odblokuj odpowietrznik lub wymie korek wlewu paliwa.
  9. Uzupenij lub spu olej, aby dostosowa jego poziom w skrzyni korbowej silnika do oznaczeni Full na wskaniku poziomu oleju.
  Silnik pracuje nierwnomiernie.
  1. Ssanie jest w pozycji W.
  2. Zawr odcinajcy paliwo nie jest cakowicie otwarty.
  3. Zbiornik paliwa jest prawie pusty lub zawiera zwietrzae paliwo.
  4. Kabel wiecy zaponowej jest obluzowany.
  5. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  6. Poziom oleju w skrzyni korbowej silnika jest zbyt niski lub zbyt wysoki.
  1. Ustaw ssanie w pozycji Wy.
  2. Otwrz zawr odcicia paliwa.
  3. Oprnij zbiornik paliwa i napenij go wieym paliwem (nie starszym ni 30dni). Jeli problem powtarza si, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  4. Podcz kabel do wiecy zaponowej.
  5. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  6. Uzupenij lub spu olej, aby dostosowa jego poziom w skrzyni korbowej silnika do oznaczeni Full na wskaniku poziomu oleju.
  Silnik pracuje, ale maszyna odniea sabo lub wcale nie odniea.
  1. W czasie odnieania przepustnica nie jest w pozycji Szybko.
  2. Maszyna porusza si zbyt szybko, aby odniea.
  3. Prbujesz usun zbyt duo niegu na raz.
  4. Prbujesz usuwa bardzo ciki lub mokry nieg.
  5. Tunel wyrzutowy jest zablokowany.
  6. Pasek napdowy ruby nienej/ wirnika jest luny lub spad z koa pasowego.
  7. Pasek napdowy ruby nienej/ wirnika jest zuyty lub pknity.
  1. Ustaw dwigni przepustnicy w pozycji Szybko.
  2. Zmie bieg na niszy.
  3. Zmniejsz ilo usuwanego niegu.
  4. Nie przeciaj maszyny bardzo cikim lub mokrym niegiem.
  5. Odblokuj tunel wyrzutowy.
  6. Za i/lub wyreguluj pasek napdowy ruby nienej/ wirnika; sprawd w witrynie www.Toro.com informacje dotyczce serwisowania lub zabierz maszyn do przedstawiciela autoryzowanego serwisu.
  7. Wymie pasek napdowy ruby nienej/ wirnika; sprawd w witrynie www.Toro.com informacje dotyczce serwisowania lub zabierz maszyn do przedstawiciela autoryzowanego serwisu.
  Tunel wyrzutowy nie daje si zablokowa lub si nie porusza.
  1. Zapadka tunelu wyrzutowego nie jest odpowiednio ustawiona.
  1. Wyreguluj zapadk tunelu wyrzutowego.
  Maszyna nieodpowiednio odniea.
  1. Pozy i/lub zgarniacz nie s odpowiednio ustawione.
  2. Cinienie w oponach nie jest jednakowe.
  1. Wyreguluj pozy i/lub zgarniacz.
  2. Sprawd i wyreguluj cinienie w jednej lub obu oponach.