Úvod

Tento stroj je uren na pouvanie vlastnkmi domov. Navrhnut je najm na odstraovanie snehu z dldench povrchov, ako naprklad prjazdovch ciest a chodnkov, a z inch povrchov urench na dopravu v obytnch alebo komernch priestoroch. Nie je uren na odstraovanie inch materilov okrem snehu.

Tieto informcie si pozorne pretajte, aby ste sa vrobok nauili sprvne ovlda audriava aaby ste predchdzali zraneniam apokodeniu vrobku. Zodpovedte za sprvnu abezpen obsluhu vrobku.

So spolonosou Toro sa mete skontaktova priamo na lokalite www.Toro.com, kde zskate informcie obezpenosti vrobkov, koliacich materiloch tkajcich sa prevdzky, prsluenstve a tie pomoc pri hadan predajcu alebo registrcii vrobku.

Ak potrebujete servis, originlne diely od spolonosti Toro alebo doplujce informcie, obrte sa na autorizovanho servisnho predajcu alebo zkazncke stredisko spolonosti Toro a pripravte si slo modelu a sriov slo vho vrobku. Na Figure 1je oznaen miesto na vrobku sslom modelu asriovm slom. sla si zaznamenajte do poskytnutho priestoru.

Important: Prstup k informcim o zruke, sastiach a alm informcim o produkte zskate oskenovanm kdu QR na ttku so sriovm slom (ak sa nachdza na produkte) pomocou mobilnho zariadenia.

g219961

Tto prruka identifikuje potencilne rizik abezpenostn upozornenia s vnej oznaen vstranm symbolom (Figure 2), ktor signalizuje, e nedodranie odporanch opatren me vies kvnemu alebo smrtenmu zraneniu.

g000502

Vtejto prruke sa pouvaj na zvraznenie informci dve slov. Slovo Dleit upriamuje pozornos na pecilne mechanick informcie aslovo Poznmka zdrazuje veobecn informcie, ktor si zaslia pecilnu pozornos.

Vrobok vyhovuje vetkm prslunm eurpskym smerniciam. Podrobnosti njdete vsamostatnom hrku so pecifickm vyhlsenm ozhode.

Important: Ak pouvate tento stroj nepretrite nad 1500m, skontrolujte, i bola naintalovan sprava High Altitude Kit na pouvanie vo vysokej nadmorskej vke, aby stroj spal nariadenia o emisich CARB/EPA. Sprava High Altitude Kit zvyuje vkon stroja a zrove zabrauje zaneseniu zapaovacej svieky, tvrdmu tartu a zvenm emisim. Po naintalovan spravy pripevnite ttok pre vysok nadmorsk vku veda sriovho ttka na stroji. Sprvnu spravu High Altitude Kit a ttok pre vysok nadmorsk vku pre v stoj zskate od autorizovanho servisnho predajcu spolonosti Toro. Najbliieho predajcu njdete na naej webovej lokalite www.Toro.com alebo sa obrte na oddelenie starostlivosti o zkaznkov spolonosti Toro na slach uvedench vo vyhlsen o systme istenia vfukovch plynov. Pri optovnom spusten motora pod 1500m odstrte spravu z motora a obnovte jeho pvodn vrobn nastavenia. Neprevdzkujte motor konvertovan na prcu vo vysokej nadmorskej vke pri niej nadmorskej vke. Mohlo by djs k jeho prehriatiu a pokodeniu.Ak si nie ste ist, i bol stroj konvertovan na pouitie vo vysokej nadmorskej vke, pozrite si nasledujci ttok (Figure 3).

decal127-9363

Bezpečnosť

Tto snen frza me odletujcimi predmetmi zrani ruky a chodidl. V prpade nedodrania nasledujcich bezpenostnch pokynov me djs k vnemu zraneniu.

Tento stroj spa poiadavky normy EN ISO 8437.

Veobecn bezpenos

 • Pred natartovanm motora si pretajte tto pouvatesk prruku a oboznmte sa s jej obsahom. Zarute, aby kad osoba pouvajca tento produkt vedela, ako ho m pouva a ako rchlo vypn motor, a rozumela varovaniam.

 • Vdy ke z akhokovek dvodu opustte prevdzkov polohu, vypnite motor.

 • Do blzkosti pohyblivch sast stroja nedvajte ruky ani nohy.

 • Stroj neprevdzkujte bez vetkch ochrannch prvkov ainch namontovanch afunknch ochrannch zariaden.

 • Udrujte odstup od vetkch vstupnch otvorov. Do oblasti prevdzky nepajte okolostojace osoby, najm mal deti.

 • Nikdy nedovote, aby stroj obsluhovali deti.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Opertor dobre vid bezpenostn ttky apokyny, ktor s umiestnen vkadom priestore spotencilne hroziacim nebezpeenstvom. Pokoden alebo chbajce ttky nahrate.

decal107-3040
decal120-9805
decal121-6847
decal125-1102
decal138-0652
decal138-0650

Nastavenie

Mont hornho dradla

g252379

Mont koncov kblov spojky kolesa

 1. Vyberte bublinkov obal z kblov na dolnom driaku (Figure 5) a obal zlikvidujte.

  g001302
 2. av alebo prav koniec kbla prevete ponad doln driak a koniec kbla vlote do otvoru v prslunej pke spojky kolesa (Figure 6).

  g001303
 3. Z driaka vyberte maticu a podloku, k driaku pripevnite kblov svorku na kbli, namontujte podloku a maticu a maticu dotiahnite rukou (Figure 7).

  g001304

  Important: Zabezpete, aby bola obl strana svorky kbla oproti driaku a aby kbel prechdzal popod skrutku svorky. Kbel mus by medzi svorkou kbla a miestom, kde sa pripja k pke spojky kolesa, plne rovn.

 4. Obal kbla jemne ahajte smerom dole, pokm pka spojky kolesa nebude dole a na kbli nebude iadne ochabnutie, potom bezpene dotiahnite maticu svorky kbla (Figure 8).

  g259955
 5. Pku plne stlate, potom skontrolujte medzeru medzi dolnou asou driaka a koncom pky spojky kolesa (Figure 9).

  g001306

  Note: Medzera by mala ma vekos pribline hrbky ceruzky (6 mm). Ak je via, uvonite maticu svorky kbla, obal kbla posute mierne smerom hore, dotiahnite maticu svorky kbla a medzeru znovu skontrolujte.

 6. Kroky 2 a 5 zopakujte pre druh kbel.

Mont ovldacieho spojenia trakcie

g263628

Mont tye ovldania abu

g252615

Mont nstroja na odstraovanie snehu

g258663

Kontrola hladiny motorovho oleja

Note: V stroj sa dodva s olejom v kukovej skrini motora. Pred natartovanm motora skontrolujte hladinu oleja a v prpade potreby ho doplte.

Pozrite si as Kontrola hladiny motorovho oleja.

Kontrola tlaku pneumatk

g252396

Kontrola zarok a krabka

Kontrola prevdzky traknho pohonu

Výstraha

Ak trakn pohon nie je sprvne nastaven, stroj sa me pohybova v opanom smere, ako ste zamali a spsobi tak zranenie a/alebo kody na majetku.

Trakn pohon pozorne skontrolujte a v prpade potreby ho sprvne upravte.

 1. Natartujte motor. Pozrite si as Natartovanie motora.

 2. Voli rchlosti dajte do polohyR1. Pozrite si as Obsluha volia rchlosti.

 3. av (trakn) pku stlate do uchopenia rukou (Figure 14).

  g001011

  Stroj by sa mal pohn dozadu. Ak sa stroj nepohne alebo ak sa pohne dopredu, vykonajte nasledovn:

  1. Uvonite trakn pku a zastavte motor.

  2. Od pky volia rchlosti odpojte ap.

  3. ap otote na tyi ovldania rchlosti smerom nadol (v smere hodinovch ruiiek).

  4. K pke volia rchlosti pripojte ap.

 4. Uvonite trakn pku.

 5. Voli rchlosti presute do polohy1. Pozrite si as Obsluha volia rchlosti.

 6. av (trakn) pku stlate do uchopenia rukou (Figure 14).

  Stroj by sa mal pohn dopredu. Ak sa stroj nepohne alebo ak sa pohne dozadu, vykonajte nasledovn:

  1. Uvonite trakn pku a zastavte motor.

  2. Od pky volia rchlosti odpojte ap.

  3. ap otote na tyi ovldania rchlosti smerom nahor (proti smeru hodinovch ruiiek).

  4. K pke volia rchlosti pripojte ap.

 7. Ak ste vykonali akkovek pravy, tento postup opakujte, pokm nebud potrebn iadne pravy.

Important: Ak sa stroj pohne, ke je trakn pka v uvonenej polohe, skontrolujte trakn kbel (pozrite si as Kontrola a nastavenie traknho kbla) alebo stroj odneste na vykonanie servisu k autorizovanmu servisnmu predajcovi.

Súčasti stroja

g247809
g016500
g004217
ModelHmotnosDkarkaVka
38855147,4 kg160 cm74cm114 cm
    

Nadstavce/prsluenstvo

K dispozcii je cel rad schvlench nadstavcov a prsluenstva znaky Toro na pouitie so strojom pre podporu a rozrenie jeho monost. Zoznam vetkch schvlench nadstavcov a prsluenstva vm poskytne autorizovan servisn predajca alebo autorizovan distribtor spolonosti Toro alebo navtvte strnku www.Toro.com.

Ak chcete zarui optimlny vkon a zachovanie platnosti bezpenostnho osvedenia stroja, pouvajte len originlne nhradn diely a prsluenstvo spolonosti Toro. Nhradn diely a prsluenstvo od inch vrobcov by mohli by nebezpen a v prpade ich pouitia by mohla by platnos zruky na produkt zruen.

Obsluha

Note: av aprav stranu stroja sa uruje poda benej prevdzkovej polohy.

Pred prevádzkou

Bezpenos pred prevdzkou

Veobecn bezpenos

 • Len pre modely s elektrickm tartrom: pouvajte predlovacie kble a zsuvky, ako je pecifikovan v prruke. Elektrick kbel pred zapojenm do zsuvky skontrolujte. Ak je kbel pokoden, vymete ho. Kbel napjania odpojte vdy, ke stroj netartujete.

 • Noste vhodn odev vrtane ochrannch okuliarov, dlhch nohavc, pevnej protimykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlh vlasy si zviate, von odev si zakate a nenoste von perky.

 • Dkladne skontrolujte oblas, v ktorej budete stroj pouva, a odstrte vetky rohoky, sane, dosky, kble a in cudzie predmety.

 • Ak je kryt, bezpenostn zariadenie alebo ttok pokoden, neitaten alebo chba, pred spustenm prevdzky ho opravte alebo nahrate. Taktie dotiahnite vetky uvonen fixan prvky.

 • Len dvojstupov modely: vku pla zberaa nastavte tak, aby bol nad vkou trkovho povrchu alebo povrchu z drvenho kamea.

Bezpenos pri narban s palivom

Palivo je mimoriadne horav a vbun. Poiar alebo vbuch paliva me spsobi popleniny vm ainm osobm.

 • Zapleniu paliva statickm vbojom zabrnite umiestnenm ndoby alebo stroja pred plnenm na zem anie na vozidlo ani na in predmet.

 • Ndr plte vonku, ke je motor studen. Bezpene nasate palivov uzver a utrite rozliate palivo.

 • Spalivom nemanipulujte poas fajenia alebo ke sa vblzkosti nachdza otvoren ohe alebo iskry.

 • Palivo skladujte v schvlenej ndobe na palivo mimo dosahu det.

 • Ke je palivo v ndri, stroj naklajte len v smere definovanom v pokynoch.

 • Ak ste si palivo vyliali na odev, okamite sa prezlete.

Plnenie palivovej ndre

 • Najlepie vsledky dosiahnete pouvanm istho erstvho (menej ako 30dn starho) bezolovnatho benznu soktnovm slom 87 alebo vym (poda metdy klasifikcie (R+M)/2).

 • Mono poui okyslien palivo s max. 10% objemu etanolu alebo s 15% objemu MTBE (metyltributylteru).

 • Nepouvajte etanolov benznov zmesi (naprklad E15 alebo E85) s vym obsahom etanolu ako 10%. Prevdzkov problmy alebo pokodenie motora nemus by zahrnut v zruke.

 • Nepouvajte benzn s obsahom metanolu.

 • Vzimnom obdob neuskladujte palivo vpalivovej ndri ani vpalivovch kanistroch bez pouitia palivovho stabiliztora.

 • Do benznu nepridvajte olej.

Nenapajte nad spodn okraj plniaceho hrdla palivovej ndre (Figure 18).

g216203

Important: Na dosiahnutie najlepch vsledkov kupujte vdy len tak mnostvo paliva, ktor vyuijete do 30dn. V opanom prpade mete v stroji vdy pouva palivov stabiliztor/kondicionr, aby zostalo palivo dlhie erstv. Muste sa pritom riadi pokynmi vrobcu palivovho stabiliztora.

Počas prevádzky

Bezpenos poas prevdzky

Veobecn bezpenos

 • Pred uvonenm upchatia vypnite motor a vdy pouvajte palicu alebo istiaci nstroj na sneh (ak je sasou vbavy).

 • Poas prevdzky stroja zostate za dradlami a mimo vstupnho otvoru. Tvr, ruky, nohy avetky ostatn asti tela alebo obleenia nepribliujte kpohyblivm alebo rotujcim astiam.

 • Vstupn ab nikdy nesmerujte na ud alebo do oblast, kde me djs k pokodeniu majetku.

 • Pouvaniu stroja venujte maximlnu pozornos. Nevenujte sa iadnej inej aktivite, ktor by vs mohla rozptyova. V opanom prpade me djs k zraneniu osb alebo pokodeniu majetku.

 • Dvajte si pozor, aby ste zabrnili pomyknutiu alebo pdu, najm ke stroj pouvate so sptnm chodom.

 • Vdy si bute ist svojm postojom a pevne sa drte dradiel. Krajte, nikdy nebete.

 • Pri pouvan stroja na svahu postupujte zvl opatrne.

 • Stroj neprevdzkujte bez dobrej viditenosti alebo svetla.

 • Pri cvan sa pozerajte dozadu a postupujte opatrne.

 • Ke aktvne neistte sneh, uvonite vrtk zo zberu.

 • Pri pouvan stroja na trkovch cestch, chodnkoch alebo vozovkch alebo pri prechdzan cez ne (len dvojstupov modely) postupujte zvl opatrne. Zostate ostrait kvli skrytm nebezpeenstvm alebo doprave.

 • Poas prevdzky motora sa nikdy nepokajte robi iadne zmeny okrem prpadov, ke sa to uvdza v pokynoch.

 • Po zasiahnut cudzieho predmetu vypnite motor, vyberte k zo zapaovania (len modely s elektrickm tartrom) a stroj skontrolujte, i nie je pokoden. Pred natartovanm stroja opravte vetky poruchy.

 • Ak stroj zane neobvykle vibrova, vypnite motor ahne zistite prinu.

 • Motor neprevdzkujte v interiri. Vfukov plyny s nebezpen.

 • Kapacitu stroja nepreaujte snahou o prli rchle odstrnenie snehu.

 • Pred natartovanm motora odpojte vetky spojky a prerate do neutrlu.

 • Motor vypnite, vdy ke opate prevdzkov polohu, pred vyistenm alebo uvonenm upchatho zberaa, pohaa alebo vstupnho abu a vdy ke vykonvate akkovek opravy, pravy alebo kontroly.

 • Na klzkch povrchoch stroj nikdy neprevdzkujte pri vysokej rchlosti dopravy.

Natartovanie motora

Elektrick tartr

Note: Ak chcete poui elektrick tartr (len modely s elektrickm tartrom), napjac kbel najprv pripojte k zstrke a potom k sieovej zsuvke. Pouvajte len schvlen predlovac kbel pre pouitie v exteriri, ktor nie je dlh ako 15m.

Dôležité upozornenie

Elektrick kbel sa me pokodi aspsobi zsah elektrickm prdom alebo poiar.

Pred pouvanm stroja dkladne skontrolujte elektrick kbel. Ak je kbel pokoden, nepouvajte ho. Pokoden kbel okamite vymete alebo opravte. Kontaktujte autorizovanho servisnho predajcu, ktor vm poskytne pomoc.

Výstraha

Ak stroj nechte pripojen do sieovej zsuvky, niekto by mohol nevedome stroj natartova a zrani osoby alebo pokodi majetok.

Kbel napjania odpojte vdy, ke stroj netartujete.

g257504

Navjac tartr

g257505

Vypnutie motora

Important: Pred opustenm prevdzkovej polohy pokajte, km sa nezastavia vetky pohybliv asti.

g252411

Ovldanie ohrievaa rk

Ohrieva rk ovldajte takto:

 • Ohrievae rk zapnete prepnutm vypnaa do polohy ON (Zap.).

 • Ohrievae rk vypnete prepnutm vypnaa do polohy OFF (Vyp.).

g026460

Prevdzka traknho pohonu

Výstraha

Ak trakn pohon nie je sprvne nastaven, stroj sa me pohybova v opanom smere, ako ste zamali a spsobi tak zranenie a/alebo kody na majetku.

Trakn pohon pozorne skontrolujte a v prpade potreby ho sprvne upravte – viac informci njdete v asti Kontrola prevdzky traknho pohonu.

Important: Ak sa stroj pohne, ke je trakn pka v uvonenej polohe, skontrolujte trakn kbel (pozrite si as Kontrola a nastavenie traknho kbla) alebo stroj odneste na vykonanie servisu k autorizovanmu servisnmu predajcovi.

 1. Trakn pohon zapnite stlaenm avej (traknej) pky do uchopenia rukou (Figure 23).

  g001011
 2. Trakn pohon zastavte uvonenm traknej pky.

Pouvanie pk spojky kolesa

Pky spojky kolesa vm umouj okamit odpojenie pohonu od jednho alebo od obidvoch kolies, ke je pka traknho pohonu stle zapojen. Umouje vm to jednoduch zatanie a manvrovanie so strojom.

Note: Pre obidve koles zapnete trakn pohon podranm traknej pky proti dradlu.

Ak chcete so strojom zaboi doprava, zdvihnite pku spojky pravho kolesa a stlate ju smerom k dradlu (Figure 24).

g001307

Note: Odpojte tm pohon do pravho kolesa, zatia o av koleso pokrauje v jazde a stroj sa tak oto doprava.

Note: Podobne, stlaenm pky spojky avho kolesa otote stroj doava.

Po dokonen otoenia uvonite pku spojky kolesa a pohon sa znovu pripoj k obidvom kolesm (Figure 25).

g001308

Okamit stlaenie a uvonenie pky spojky avho alebo pravho kolesa vm umouje aj upravenia riadenia, aby ste stroj udrali v priamej lnii, najm v hlbokom snehu.

Sasn stlaenie obidvoch pk spojky kolesa odpoj pohon od obidvoch kolies. Umouje vm to manulne posunutie stroja dozadu bez zastavenia kvli preradeniu na sptn chod. Taktie vm to umouje jednoduchie manvrovanie a prepravu stroja, ke motor nie je v prevdzke.

Obsluha volia rchlosti

Voli rchlosti m 6 prevodovch stupov pre jazdu dopredu a 2 prevodov stupne pre jazdu dozadu. Ak chcete rchlosti meni, uvonite trakn pku a pku volia rchlosti prerate na elan polohu (Figure 26). Pka sa uzamkne v drke pri vbere kadej rchlosti.

g001012

Obsluha pohonu vrtka/pohaa

 1. Ak chcete zapoji pohon vrtka/pohaa, stlate prav (vrtk/poha) pku do uchopenia rukou (Figure 27).

  g001013
 2. Ak chcete vrtk a poha zastavi, uvonite prav pku.

  Important: Ke zapojte pku vrtka/pohaa a aj trakn pku, trakn pka uzamkne pku vrtka/pohaa, m uvon vau prav ruku. Obidve pky uvonite jednoduchm uvonenm avej (traknej) pky.

 3. Ak sa vrtk a poha bude stle toi aj po uvonen pky vrtka/pohaa, stroj neprevdzkujte. Kbel vrtka/pohaa skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte. Pozrite si asKontrola a nastavenie kbla vrtka/pohaa. V opanom prpade odneste stroj k autorizovanmu servisnmu zstupcovi na vykonanie servisu.

  Dôležité upozornenie

  Ak sa vrtk a poha bude stle toi aj po uvonen pky vrtka/pohaa, mohli by ste vne zrani seba alebo in osoby.

  Stroj neprevdzkujte. Kvli vykonaniu servisu ho odneste k autorizovanmu servisnmu predajcovi.

Obsluha prvku Quick Stick®

Stlaenm modrej hlavice spustenia pouite prvok Quick Stick na pohyb vstupnho abu a deflektora abu. Uvonenm hlavice spustenia uzamknete vstupn ab a deflektor abu na mieste (Figure 28).

g001014

Posvanie vstupnho abu

Stlate modr hlavicu spustenia a prvok Quick Stick posute doava, m vstupn ab posuniete doava a prvok Quick Stick posute doprava, m vstupn ab posuniete doprava (Figure 29).

g018894

Ak sa ab smerom doava neposva tak vemi, ako doprava, ubezpete sa, e kbel prechdza do vntra dradiel. Pozrite si as Mont hornho dradla.

Posvanie deflektora abu

Drte stlaen modr hlavicu spustenia a prvok Quick Stick posute dopredu, m deflektor abu spustte smerom dole, prpadne prvok Quick Stick posute dozadu, m deflektor abu zdvihnete (Figure 30).

g001016

Vyistenie upchatho vstupnho abu

Dôležité upozornenie

Ak je vrtk/poha v prevdzke, ale z vstupnho abu nevychdza iadny sneh, vstupn ab je mono upchat.

Vstupn ab nikdy neistite rukami. Mohlo by djs k zraneniu.

 • Ak chcete upchat vstupn ab uvoni, zostate v prevdzkovej polohe a uvonite av (trakn) pku. Poas prevdzky vrtka/pohaa zatlate driaky tak, aby ste zdvihli predn as stroja do vky niekokch centimetrov nad chodnk. Potom rchlo uvonite driaky, aby predn as stroja narazila na chodnk. V prpade potreby to opakujte, pokm z vstupnho abu nebude vychdza prd snehu.

 • Ak sa vm naranm prednej asti stroja nepodar uvoni upchat vstupn ab, vypnite motor, pokajte, km sa nezastavia vetky pohybliv asti, a pouite nstroj na odstraovanie snehu (Figure 17).

  Important: Uvonenie upchatho vstupnho abu naranm prednej asti stroja na chodnk me spsobi posunutie zarok. Zarky upravte askrutky zarok bezpene dotiahnite poda asti Kontrola zarok a krabka.

Provozné tipy

Nebezpečie

Ke je stroj v prevdzke, poha a vrtk sa mu ota a spsobi zranenie, prpadne amputciu rk alebo chodidiel.

 • Pred upravenm, istenm, kontrolou, rieenm problmov alebo opravou stroja zastavte motor a pokajte, km sa nezastavia vetky pohybliv asti. Zo zapaovacej svieky odpojte drt a uchovajte ho mimo svieky, aby ste tak zabrnili nhodnmu natartovaniu motora inou osobou.

 • Z vstupnho abu odstrte prekku – pozrite si as Vyistenie upchatho vstupnho abu. Na odstrnenie prekky z vstupnho abu pouite istiaci nstroj na sneh (Figure 18), nikdy nie ruky.

 • Poas prevdzky stroja zostate za dradlami a mimo vstupnho otvoru.

 • Tvr, ruky, chodidl a vetky ostatn asti vho tela alebo obleenia udriavajte mimo skrytch, pohyblivch alebo otajcich sa ast.

Dôležité upozornenie

Poha me vyhadzova skaly, hraky a in cudzie predmety a spsobi vne zranenie vm alebo okolostojacim osobm.

 • isten oblas udriavajte bez predmetov, ktor by vrtk mohol zdvihn a odhodi.

 • Do oblasti prevdzky nepajte iadne deti a domce zvierat.

 • Pri odhadzovan snehu nastavte krtiacu klapku vdy na polohu FAST (Rchlo).

 • Ak sa stroj spomal pod zaaenm alebo sa mkaj koles, stroj prerate na ni prevod.

 • Ak sa predn as stroja zdvha, stroj prerate na ni prevod. Ak sa predn as stle dvha, zdvihnite dradl.

Po prevádzke

Bezpenos po prevdzke

Veobecn bezpenos

 • Stroj s benznom v ndri nikdy neskladujte vo vntri budov, kde s prtomn zdroje vznietenia, naprklad ohrievae vody, ohrievae priestoru alebo suiky odevu. Pred uskladnenm stroja vakomkovek uzavretom priestore nechajte motor vychladn.

 • Ke sa chystte stroj uskladni na viac ako 30 dn, dleit informcie njdete vasti Pred uskladnením.

 • Po odhadzovan snehu nechajte stroj niekoko mint v prevdzke, aby ste zabrnili zamrznutiu zberaa a pohaa.

Zabrnenie zamrznutiu po pouit

 • V snehu a v studench podmienkach mu niektor ovldacie prvky a pohybliv asti zamrzn. Pri snahe o ovldanie zamrznutch ovldacch prvkov nepouvajte nadmern silu. Ak mte problmy sobsluhou ktorhokovek ovldacieho prvku alebo asti, natartujte motor aniekoko mint ho nechajte bea.

 • Po pouit stroja nechajte motor niekoko mint bea, aby ste zabrnili zamrznutiu pohyblivch ast. Zapojte vrtk/poha, aby ste z vntra pla odstrnili vetok zostvajci sneh. Otanm prvku Quick Stick zabrnite jeho zamrznutiu. Zastavte motor, pokajte, km sa nezastavia vetky pohybliv asti, a potom zo stroja odstrte vetok ad a sneh.

 • Pri vypnutom motore niekokokrt potiahnite dradlo navjacieho tartra a raz stlate tlaidlo elektrickho tartra, aby ste zabrnili zamrznutiu navjacieho a elektrickho tartra.

Údržba

Odporúčaný harmonogram údržby

Servisný intervalPostup pri údržbe
Po prvých 2 hodinách
 • Trakn kbel skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte.
 • Kbel vrtka/pohaa skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte.
 • Po prvých 5 hodinách
 • Vymete motorov olej.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu oleja avprpade, e je to potrebn, olej doplte.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Vymete motorov olej.Pri prevdzke stroja pod vekm zaaenm vymieajte motorov olej kadch 25 prevdzkovch hodn.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymete zapaovaciu svieku.
 • Každý rok
 • Zarky a krabk skontrolujte a v prpade potreby ich nastavte.
 • Trakn kbel skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte alebo vymete.
 • Kbel vrtka/pohaa skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte alebo vymete.
 • Skontrolujte hladinu oleja prevodovky vrtka aak je to potrebn, olej doplte.
 • Namate eshrann hriade.
 • Každý rok alebo pred uskladnením
 • Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikch a nafknite ich na hodnotu 1,16 a 1,37bar.
 • Na konci sezny vypustite palivo a spustenm motora vysute palivov ndr a karburtor.
 • Trakn hnac reme a/alebo hnac reme vrtka/pohaa si nechajte skontrolova a v prpade potreby vymeni u autorizovanho servisnho predajcu.
 • Bezpenos pri drbe

  Pred vykonanm akejkovek drby stroja si pretajte nasledujce bezpenostn opatrenia:

  • Pred vykonanm servisu, pravy alebo istenia stroja vypnite motor a vyberte k zo zapaovania. V prpade potreby vekch oprv kontaktujte autorizovanho servisnho predajcu.

  • Poas vykonvania pravy alebo opravy vdy noste ochrann okuliare, aby ste si chrnili zrak pred vniknutm cudzch predmetov, ktor mu odlietava od stroja.

  • Fixan prvky asto kontrolujte, i s sprvne dotiahnut, aby ste sa ubezpeili, e stroj je vbezpenom pracovnom stave.

  • Nemete nastavenie regultora motora.

   Kupujte len originlne nhradn diely aprsluenstvo znaky Toro.

  Prprava na drbu

  1. Stroj presute na rovn povrch.

  2. Zastavte motor a akajte, pokm sa nezastavia vetky pohybliv asti.

  3. Odpojte drt zapaovacej svieky. Pozrite si as Vmena zapaovacej svieky.

  Kontrola hladiny motorovho oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu oleja avprpade, e je to potrebn, olej doplte.
 • g257528

  Kontrola a nastavenie zarok a krabka

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Zarky a krabk skontrolujte a v prpade potreby ich nastavte.
 • Skontrolujte zarky a krabk a overte, i sa vrtk nedotka dldenho alebo trkovho povrchu. Opotrebovanie vyrovnajte nastavenm zarok a krabka poda potreby.

  1. Skontrolujte tlak pneumatk. Pozrite si as Kontrola tlaku pneumatk.

  2. Uvoujte matice, ktor obidve zarky pripevuj k bokom vrtka, km sa zarky nebud ahko posva smerom hore a dole.

   g001570

   Important: epele vrtka muste zarkami podoprie nad zemou.

  3. Zabezpete, aby sa krabk nachdzal vo vzdialenosti 3mm nad rovnm povrchom a bol s nm rovnoben.

   Note: Ak je chodnk popraskan, hrboat alebo nerovn, zarky nastavte tak, aby krabk zdvihli. Pre trkov povrchy nastavte zarky ete niie, aby ste stroju zabrnili v zbieran skl.

  4. Zarky posvajte nadol, pokm nebud vyrovnan so zemou.

  5. Pevne dotiahnite matice zaisujce obidve zarky k bonm stranm vrtka.

   Note: Ak chcete rchlo nastavi zarky v prpade ich uvonenia, podoprite krabk 3 mm nad chodnkom a potom nastavte zarky nadol k chodnku.

   Note: Ak sa zarky nadmerne opotrebuj, mete ich otoi a nepouit stranu nastavi smerom k chodnku.

  Kontrola a nastavenie traknho kbla

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 2 hodinách
 • Trakn kbel skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte.
 • Každý rok
 • Trakn kbel skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte alebo vymete.
 • Trakn kbel nastavte, ak sa stroj nepohybuje smerom dopredu alebo dozadu, prpadne ak sa pohybuje po uvonen traknej pky.

  Ke je trakn pka odpojen, uistite sa, e sa spodn as konzoly traknho kbla dotka rmu stroja (Figure 31).

  g259431

  Ak sa spodn as konzoly traknho kbla nedotka rmu stroja, av (trakn) kbel nie je sprvne nastaven.

  Ak chcete nastavi trakn kbel, postupujte takto:

  1. Uvonite poistn maticu.

  2. Uvoujte alebo doahujte napnadlo, km nie je kbel napnut a km sa spodn as konzoly nedotka rmu stroja.

  3. Dotiahnite poistn maticu (Figure 34).

   g001021

  Kontrola a nastavenie kbla vrtka/pohaa

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 2 hodinách
 • Kbel vrtka/pohaa skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte.
 • Každý rok
 • Kbel vrtka/pohaa skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte alebo vymete.
  1. Odskrutkujte dve skrutky pridriavajce kryt remea na mieste (Figure 35).

  2. Zlote kryt remea (Figure 35).

   g260066
  3. Ke je pka vrtka/pohaa odpojen, uistite sa, e medzera medzi ramenom spojky vrtka a rmom stroja je 1,5mm, ako je zobrazen na Figure 36.

   g260108
  4. Ak kbel vrtka/pohaa nie je sprvne nastaven, vykonajte nasledovn kroky:

  5. Uvonite poistn maticu (Figure 37).

   g260109
  6. Uvonite alebo dotiahnite napnadlo, ktor nastavuje napnutie kbla (Figure 37).

  7. Napnadlo nastavujte, pokm nedosiahnete sprvnu medzeru.

  8. Dotiahnite poistn maticu.

  9. Vlote 2 skrutky, ktor ste predtm vybrali z krytu remea.

  10. Ak problm pretrvva aj po sprvnom nastaven kbla vrtka/pohaa, obrte sa na autorizovanho servisnho predajcu.

  Kontrola hladiny oleja prevodovky vrtka

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Skontrolujte hladinu oleja prevodovky vrtka aak je to potrebn, olej doplte.
  1. Stroj presute na rovn povrch.

  2. Vyistite priestor okolo ztky rry a demontujte ju z prevodovky (Figure 38).

   Note: V prpade potreby pouite na demont ztky rry kliete.

   g257725
  3. Pomocou vhodnho meracieho zariadenia, naprklad istho remienka na kble, skontrolujte hladinu oleja. Olej by mal siaha pribline 3,8 cm pod plniaci otvor (Figure 39).

   g257737
  4. Ak je hladina oleja nzka, prilejte prevodov mazivo GL-5 alebo GL-6, SAE85-95 EP do prevodovky a potom znova skontrolujte hladinu oleja.

   Note: Nepouvajte syntetick olej.

  5. Na prevodovku namontujte ztku rry.

  Vmena motorovho oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 5 hodinách
 • Vymete motorov olej.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Vymete motorov olej.Pri prevdzke stroja pod vekm zaaenm vymieajte motorov olej kadch 25 prevdzkovch hodn.
 • Ak je to mon, pred vmenou oleja nechajte motor niekoko mint bea, pretoe tepl olej lepie teie a prena viac kontaminantov.

  Objem motorovho oleja0,95l
  Viskozita olejaPozrite si as Figure 40.
  Klasifikcia APISJ alebo vyie

  Pomocou niie uvedenho obrzka Figure 40 vyberte najlepiu viskozitu oleja pre oakvan rozsah vonkajch teplt:

  g011606
  1. Vyistite oblas okolo vpustnej ztky oleja (Figure 41).

   g001026
  2. Pod vypaciu nadstavbu dajte vau na vypustenie oleja a odmontujte vpustn ztku oleja.

   Note: Pred vybratm ztky skontrolujte, i nie je plniace hrdlo uvonen.

  3. Vypustite olej.

   Note: Pouit olej sprvne zlikvidujte v miestnom recyklanom stredisku.

  4. Namontujte vpustn ztku oleja.

  5. Kukov skriu naplte olejom.

  Mazanie eshrannho hriadea

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Namate eshrann hriade.
 • eshrann hriade zahka mate raz rone motorovm olejom (Figure 42).

  g019018

  Important: Olej nenanajte na gumen koleso ani oceov trec kot, pretoe bude trakn pohon premykova (Figure 42).

  1. Zlote zadn kryt (Figure 43).

   g019019
  2. Pku volia rchlosti prerate do polohy R2.

  3. Prstom namoenm do motorovho oleja zahka namate eshrann hriade.

  4. Pku volia rchlosti prerate do polohy 6.

  5. Namate druh koniec eshrannho hriadea.

  6. Pku volia rchlosti niekokokrt prerate dopredu a dozadu.

  7. Nasate zadn kryt a vrte stroj sp do prevdzkovej polohy.

  Vmena zapaovacej svieky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymete zapaovaciu svieku.
 • Dôležité upozornenie

  Vmena zapaovacej svieky, km je motor horci, me spsobi popleniny.

  Ak chcete vymeni zapaovaciu svieku, pokajte, km motor nevychladne.

  Pouite zapaovaciu svieku znaky Toro alebo jej ekvivalent (Champion® RN9YC alebo NGK BPR6ES).

  1. Otvorte kryt (Figure 44).

   g016645
  2. Vyistite priestor okolo zkladne zapaovacej svieky.

   g016646
  3. Vyberte a zahote star zapaovaciu svieku.

   Note: Na vybratie zapaovacej svieky budete potrebova ranov nstavec.

  4. Vzdialenos medzi elektrdami novej zapaovacej svieky nastavte na 0,76mm ako je zobrazen na Figure 46.

   g001029
  5. Namontujte nov zapaovaciu svieku, pevne ju dotiahnite a pripojte k nej kbel zapaovania.

   Note: Skontrolujte, i kbel zapaovania plne zacvakol na svoje miesto na zapaovacej svieke.

  Vmena hnacch remeov

  Ak sa hnac reme vrtka/pohaa alebo trakn hnac reme opotrebuje, nasiakne olejom alebo sa inak pokod, nechajte reme vymeni autorizovanmu servisnmu predajcovi.

  Vmena svetlometu

  V prpade potreby vymete zostavu svetlometu (slo dielu Toro 138-0670).

  1. Zo zadnej asti svetlometu vyberte kbel svetlometu (A z Figure 47).

  2. Demontujte skrutku a maticu, ktor pridriavaj zostavu svetlometu na konzole svetlometu, a potom demontujte pvodn zostavu svetlometu (B z Figure 47).

  3. Nov zostavu svetlometu zaistite na konzole svetlometu predtm demontovanou maticou a skrutkou (C z Figure 47).

  4. Kbel svetlometu zasvajte priamo do zadnej asti svetlometu, km nebude bezpene na mieste (D z Figure 47).

  g256137

  Uskladnenie

  Uskladnenie stroja

  1. Pri poslednom dopan paliva v roku pridajte do erstvho paliva palivov stabiliztor poda pokynov vrobcu palivovho stabiliztora.

   Important: Palivo skladujte len tak dlho, ako uvdza vrobca palivovho stabiliztora.

  2. Motor nechajte v prevdzke 10mint, aby sa upraven palivo dostalo do celho palivovho systmu.

  3. Stroj nechajte v prevdzke, km v motore nedjde palivo.

  4. Motor nastreknite palivom a znovu ho natartujte.

  5. Motor nechajte v prevdzke, km sa nezastav. Ke u motor nebudete mc natartova, je dostatone such.

  6. Nechajte motor vychladn.

  7. Vyberte k zapaovania.

  8. Stroj dkladne oistite.

  9. Otlen povrchy pretrite nterom, ktor vm poskytne autorizovan servisn predajca. Postihnut oblasti pred natretm oistite brsnym papierom apouite antikorzny prostriedok, ktor zabrni zhrdzaveniu kovovch dielov.

  10. Dotiahnite vetky uvonen skrutky, svornky a poistn matice. Vetky pokoden diely opravte alebo vymete.

  11. Stroj zakryte a uskladnite ho na istom a suchom mieste mimo dosahu det.

  Ukonenie uskladnenia stroja

  Vykonajte postupy kadoronej drby poda opisu v asti Odporan pln drby. Pozrite si as .

  Odstraňovanie závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Elektrick tartr sa neota (len modely s elektrickm tartrom).
  1. Sieov kbel je odpojen od zsuvky alebo od stroja.
  2. Sieov kbel je opotrebovan, zhrdzaven alebo pokoden.
  3. Sieov zsuvka nie je pod prdom.
  1. Sieov kbel pripojte k zsuvke a/alebo k stroju.
  2. Vymete sieov kbel.
  3. Zsuvku nechajte zapoji kvalifikovanm elektrikrom.
  Motor sa nechce natartova alebo je jeho natartovanie ak.
  1. K nie je v zapaovan alebo je v polohe Stop.
  2. Sti je v polohe Off (Vypnut) a nestlaili ste zapaovacie erpadlo.
  3. Ventil odpojenia prvodu paliva nie je otvoren.
  4. krtiaca klapka nie je v polohe Fast (Rchlo).
  5. Palivov ndr je przdna alebo palivov systm obsahuje star palivo.
  6. Drt zapaovacej svieky je uvonen alebo odpojen.
  7. Zapaovacia svieka obsahuje jamky, je zneisten alebo obsahuje nesprvnu medzeru.
  8. Odvzduovac uzver paliva je obmedzen.
  9. Hladina motorovho oleja v kukovej skrini motora je prli nzka alebo prli vysok.
  1. K vlote do zapaovania a otote ho do polohy On (Zapnut).
  2. Sti dajte do polohy On (Zapnut) a zapaovacie erpadlo stlate 3-krt.
  3. Otvorte ventil odpojenia prvodu paliva.
  4. krtiacu klapku presute do polohy Fast (Rchlo).
  5. Palivov ndr vypustite alebo naplte erstvm palivom (starm nie viac ako 30dn). Ak problm pretrvva, kontaktujte autorizovanho servisnho predajcu.
  6. Drt pripojte k zapaovacej svieke.
  7. Skontrolujte zapaovaciu svieku a v prpade potreby upravte medzeru. Ak zapaovacia svieka obsahuje jamky, je zneisten alebo prasknut, vymete ju.
  8. Vyberte obmedzenie odvzdunenia alebo palivov uzver vymete.
  9. Olej pridajte alebo vypustite, aby ste tak hladinu oleja v kukovej skrini motora nastavili na znaku Full (Pln) na mierke.
  Prevdzka motora nie je plynul.
  1. Sti je v polohe On (Zapnut).
  2. Ventil odpojenia prvodu paliva nie je plne otvoren.
  3. Palivov ndr je takmer przdna alebo obsahuje star palivo.
  4. Drt zapaovacej svieky je uvonen.
  5. Zapaovacia svieka obsahuje jamky, je zneisten alebo obsahuje nesprvnu medzeru.
  6. Hladina motorovho oleja v kukovej skrini motora je prli nzka alebo prli vysok.
  1. Sti dajte do polohy Off (Vypnut).
  2. Otvorte ventil odpojenia prvodu paliva.
  3. Palivov ndr vypustite a naplte erstvm palivom (starm nie viac ako 30dn). Ak problm pretrvva, kontaktujte autorizovanho servisnho predajcu.
  4. Drt pripojte k zapaovacej svieke.
  5. Skontrolujte zapaovaciu svieku a v prpade potreby upravte medzeru. Ak zapaovacia svieka obsahuje jamky, je zneisten alebo prasknut, vymete ju.
  6. Olej pridajte alebo vypustite, aby ste tak hladinu oleja v kukovej skrini motora nastavili na znaku Full (Pln) na mierke.
  Motor je v prevdzke, ale stroj sneh odhadzuje vemi slabo alebo vbec nie.
  1. krtiaca klapka nie je pri odhadzovan snehu v polohe Fast (Rchlo).
  2. Stroj sa pri odstraovan snehu pohybuje prli rchlo.
  3. Pokate sa odstrni prli vea snehu na jeden zber.
  4. Pokate sa odstrni mimoriadne ak alebo mokr sneh.
  5. Vstupn ab je upchat.
  6. Hnac reme vrtka/pohaa je uvonen alebo je mimo remenice.
  7. Hnac reme vrtka/pohaa je opotrebovan alebo zlomen.
  1. krtiacu klapku presute do polohy Fast (Rchlo).
  2. Stroj prerate na ni prevod.
  3. Znte mnostvo snehu, ktor odstraujete na jeden zber.
  4. Stroj nepreauje mimoriadne akm alebo mokrm snehom.
  5. Uvonite upchat vstupn ab.
  6. Namontujte a/alebo nastavte hnac reme vrtka/pohaa – na lokalite www.Toro.com njdete servisn informcie alebo stroj odneste k autorizovanmu servisnmu predajcovi.
  7. Vymete hnac reme vrtka/pohaa – na lokalite www.Toro.com njdete servisn informcie alebo stroj odneste k autorizovanmu servisnmu predajcovi.
  Vstupn ab sa nechce uzamkn na mieste alebo sa nepohybuje.
  1. Zpadka vstupnho abu nie je sprvne nastaven.
  1. Nastavte zpadku vstupnho abu.
  Stroj neodstrauje sneh z povrchov poriadne.
  1. Zarky a/alebo krabk nie s sprvne nastaven.
  2. Tlak v pneumatikch nie je rovnak.
  1. Nastavte zarky a/alebo krabk.
  2. Tlak skontrolujte a v jednej alebo obidvoch pneumatikch ho upravte.