Úvod

Tento stroj je uren promajitele dom. Je urena pro odstraovn snhu z dldnch ploch, jako jsou pjezdov cesty i chodnky, a dalch ploch urench k pohybu po rezidennch i komernch arelech. Nen urena k odstraovn jinch materil ne snhu.

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili svj vrobek sprvn obsluhovat audrovat apedeli tak zrann osob apokozen stroje. Jste odpovdn za sprvnou abezpenou obsluhu stroje.

Spolenost Toro mete kontaktovat pmo na strnkch www.Toro.com, kde naleznete informace obezpenosti vrobku, podklady pro zakolen obsluhy, daje opsluenstv apehled prodejc akde mete svj vrobek zaregistrovat.

Kdykoli budete potebovat servis, originln dly Toro nebo dal informace, obrate se na autorizovan servisn stedisko nebo zkaznick servis Toro auvete model asriov slo svho vrobku. Figure 1 znzoruje umstn sla modelu a sriovho sla na produktu. sla si zapite do nsledujcho pole.

Important: Potebujete-li informace ozruce, nhradnch dlech ajin daje ovrobku, pomoc mobilnho zazen mete naskenovat QR kd na ttku sriovho sla (je-li kdispozici).

g219961

Tato pruka identifikuje potenciln rizika auvd bezpenostn sdlen oznaen varovnm bezpenostnm symbolem (Figure 2) signalizujcm riziko, kter me vst kvnmu razu nebo usmrcen, nebudete-li doporuen opaten dodrovat.

g000502

Ke zdraznn informac se v tomto nvodu pouvaj dva vrazy. Dleit je upozornnm na zvltn informace o strojnm zazen a Poznmka zdrazuje veobecn informace, kterm je teba vnovat zvltn pozornost.

Tento vrobek spluje vechny pslun smrnice Evropsk unie. Podrobn informace naleznete vProhlen oshod ktomuto vrobku.

Important: Pokud trvale pouvte tento stroj vnadmosk vce nad 1500m, namontujte soupravu pro vysok nadmosk vky, aby motor sploval emisn pedpisy CARB/EPA. Souprava pro vysok nadmosk vky zvyuje vkon motoru asouasn zabrauje zanen zapalovac svky, obtnmu startovn azvyovn emis. Jakmile soupravu namontujete, pipevnte na stroj vedle typovho ttku ttek pro vysok nadmosk vky. Odpovdajc soupravu pro vysok nadmosk vky kvaemu stroji attek pro vysok nadmosk vky vm poskytne jakkoli autorizovan servisn stedisko Toro. Chcete-li vyhledat nejbliho prodejce Toro, navtivte nae webov strnky www.Toro.com nebo kontaktujte nae oddlen zkaznick pe Toro na slech uvedench vnaem prohlen ozruce na systm zen emis. Jestlie je motor provozovn vnadmosk vce pod 1500m, demontujte soupravu zmotoru auvete motor do pvodn konfigurace zvrobnho zvodu. Neprovozujte motor spestavbou do vysokch nadmoskch vek vnich nadmoskch vkch; mohl by se peht apokodit.Pokud si nejste jisti, zda byl v stroj konvertovn pro provoz do vysokch nadmoskch vek, vyhledejte nsledujc ttek (Figure 3).

decal127-9363

Bezpečnost

Tato snhov frza me zranit ruce anohy aodmrovat pedmty. Nedodren nsledujcch bezpenostnch pokyn me mt za nsledek vn zrann.

Tento stroj spluje poadavky normy EN ISO8437.

Obecn bezpenostn informace

 • Ped sputnm motoru si pozorn pette tuto provozn pruku, abyste porozumli jejmu obsahu. Kad osoba, je pracuje stmto vrobkem, mus znt sprvn zpsob jeho pouvn, vdt, jak rychle vypnout motor, arozumt vem vstrahm.

 • Motor vypnejte pokad, kdy znjakho dvodu opoutte pozici obsluhy.

 • Nepibliujte ruce ani nohy do blzkosti pohybujcch se st stroje.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou vechny jeho kryty ve sprvn poloze apokud nejsou funkn idal bezpenostn ochrann zazen.

 • Zdrujte se vbezpen vzdlenosti odvech vyhazovacch otvor. Pihlejc osoby, pedevm mal dti, se mus zdrovat vbezpen vzdlenosti od pracovnho prostoru.

 • Nikdy nedovolte, aby stroj ovldaly dti.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpenostn ttky apokyny jsou umstny na viditelnm mst vblzkosti kadho msta pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodnho ttku jej nahrate ttkem novm.

decal107-3040
decal120-9805
decal121-6847
decal125-1102
decal138-0652
decal138-0650

Nastavení

Mont horn sti rukojeti

g252379

Instalace konc lanka spojky kol

 1. Odstrate bublinkovou flii z lanek na spodn rukojeti (Figure 5) a flii vyhote.

  g001302
 2. Lev nebo prav konec lanka vete nad spodn st rukojeti akoncovku lanka zasute do otvoru pslun spojkov pky (Figure 6).

  g001303
 3. Zrukojeti odstrate matici spodlokou, pipojte kabelovou svorku na kabelu krukojeti, nasate podloku amatici arukou ji uthnte (Figure 7).

  g001304

  Important: Zkontrolujte, zda k rukojeti pilh zaoblen strana kabelov svorky a zda je kabel provlknut pod roubem svorky. Vseku mezi kabelovou svorkou amstem pipevnn kpce spojky kol mus bt lanko rovn.

 4. Jemn zathnte za pl lanka tak, aby pka spojky kol byla ve spodn poloze alanko nebylo nikde uvolnn. Pot pevn uthnte matici kabelov svorky (Figure 8).

  g259955
 5. Zcela stisknte pku azkontrolujte vli mezi spodn st rukojeti akoncem pky spojky kol (Figure 9).

  g001306

  Note: Mezera by mla mt piblin ku tuky (6mm). Pokud je vt, uvolnte matici kabelov svorky, pl lanka posute onco ble kpce, uthnte matici svorky aznovu zkontrolujte vli.

 6. Podle krok 2 a 5 upevnte druh lanko.

Mont thla ovldn pojezdu

g263628

Mont ovldac tye vyhazovacho komnu

g252615

Mont nstroje na odklzen snhu

g258663

Kontrola hladiny motorovho oleje

Note: Pi zakoupen snhov frzy je v motoru olej. Ped sputnm motoru zkontrolujte hladinu oleje a je-li teba, doplte jej.

Viz Kontrola hladiny motorovho oleje.

Kontrola tlaku vpneumatikch

g252396

Kontrola kluznch lit a shrnovae

Kontrola funkce pohonu pojezdu

Výstraha

Pokud nen pohon pojezdu sprvn sezen, me se snhov frza pohybovat opanm smrem, ne jste zamleli, a tak zpsobit zrann a/nebo kodu na majetku.

Peliv zkontrolujte pohon pojezdu a v ppad poteby jej sprvn seite.

 1. Nastartujte motor, viz Spoutn motoru.

 2. Posute adic pku do polohy R1, viz Ovldn adic pky.

 3. Pitisknte levou pku (pojezd) krukojeti (Figure 14).

  g001011

  Snhov frza by se mla pohybovat dozadu. Pokud se snhov frza nerozjede nebo se rozjede dopedu, provete nsledujc:

  1. Uvolnte pku pojezdu avypnte motor.

  2. Odpojte radiln ep od pky volie rychlosti.

  3. Otote radiln ep na pce volie rychlosti dol (ve smru hodinovch ruiek).

  4. Pipojte radiln ep kpce volie rychlosti.

 4. Uvolnte pku pojezdu.

 5. Posute pku volie rychlosti do polohy1, viz Ovldn adic pky.

 6. Pitisknte levou pku (pojezd) krukojeti (Figure 14).

  Snhov frza by se mla pohybovat dopedu. Pokud se snhov frza nerozjede nebo se rozjede dozadu, provete nsledujc:

  1. Uvolnte pku pojezdu avypnte motor.

  2. Odpojte radiln ep od pky volie rychlosti.

  3. Otote radiln ep na pce volie rychlosti nahoru (proti smru hodinovch ruiek).

  4. Pipojte radiln ep kpce volie rychlosti.

 7. Pokud jste provedli njak pravy, opakujte tento postup, dokud ji nebudou dn pravy teba.

Important: Pokud se snhov frza pohybuje, kdy je pka pojezdu vuvolnn poloze, zkontrolujte lanko pojezdu (viz Kontrola anastaven lanka pojezdu) nebo odvezte snhovou frzu do autorizovanho servisnho stediska.

Součásti stroje

g247809
g016500
g004217
ModelHmotnostDlkakaVka
38855147.4kg160cm74cm114cm
(325lb)   

Pdavn zazen/psluenstv

Pro stroj je kdispozici ada pdavnch zazen apsluenstv schvlench spolenost Toro, kter vylepuj aroziuj monosti stroje. Seznam vech schvlench pdavnch zazen apsluenstv mete zskat od autorizovanho servisnho prodejce nebo distributora Toro nebo jej vyhledat na strnkch www.Toro.com.

Vzjmu zajitn optimln vkonnosti adodren poadavk na bezpenost stroje je nutn pouvat pouze originln nhradn dly apsluenstv spolenosti Toro. Nhradn dly apsluenstv jinch vrobc mohou bt nebezpen ajejich pouit me mt za nsledek zneplatnn zruky.

Obsluha

Note: Zpolohy obsluhy urete levou a pravou stranu stroje.

Před provozem

Bezpenostn kroky ped pouitm

Obecn bezpenostn informace

 • Pouze pro modely selektrickm startrem: Pouvejte prodluovac kabely azsuvky uveden vpruce. Ped pipojenm ke zdroji napjen napjec kabel zkontrolujte. Je-li kabel pokozen, vymte jej. Kdykoliv snhovou frzu nestartujete, vythnte napjec kabel ze zsuvky.

 • Pouvejte vhodn obleen apomcky, vetn ochrannch brl, dlouhch kalhot, pevn protiskluzov obuvi achrni sluchu. Svate si dlouh vlasy, zabezpete voln odv anenoste voln perky.

 • Peliv zkontrolujte oblast, ve kter se strojem hodlte pracovat, aodstrate vechny pedmty, jako napklad rohoky, sky, desky, drty apod.

 • Dojde-li kpokozen nebo ztrt ttu, bezpenostnho zazen nebo ttku (nebo ttek nelze pest), opravte je nebo vymte dve, ne uvedete stroj do provozu. Tak uthnte vechny uvolnn rouby a matice.

 • Pouze dvoustupov modely: nastavte vku krytu nabracho roubu nad trkov nebo kamenit povrch.

Bezpenost tkajc se paliva

Palivo je extrmn holav avbun. Por nebo vbuch zpsoben palivem me poplit vs ijin osoby.

 • Aby nedolo ke vzncen paliva od statickho nboje, umstte ped tankovnm ndobu spalivem nebo stroj na zem, nikoli na vozidlo nebo jakkoli pedmt.

 • Palivo doplujte do ndre venku apouze tehdy, kdy je motor studen. dn nasate aupevnte uzvry palivov ndre aotete veker rozlit palivo.

 • Nemanipulujte spalivem vblzkosti otevenho ohn i jisker nebo kdy koute.

 • Palivo skladujte ve schvlenm kanystru auchovvejte je mimo dosah dt.

 • Pokud je vndri palivo, stroj naklnjte jen podle uvedench pokyn.

 • Pokud si potsnte odv palivem, neprodlen se pevlknte.

Plnn palivov ndre

 • Nejlepch vsledk doshnete, kdy budete pouvat pouze ist, erstv (ne star ne 30dn) bezolovnat benzn soktanovm slem kolem 87 nebo vym (metoda stanoven (R+M)/2).

 • Pijateln jsou iokyslien paliva s a 10% ethanolu nebo 15% MTBE.

 • Nepouvejte etanolov smsi benzinu (nap. E15 nebo E85) s vce ne 10% etanolu. Pouit tchto sms me mt za nsledek problmy svkonem nebo pokozen motoru, na kter se nevztahuje zruka.

 • Nepouvejte benzn s pms metanolu.

 • Neuchovvejte palivo pes zimu vpalivov ndri i ndobch na palivo bez pouit stabiliztoru paliva.

 • Nepidvejte do benznu olej.

Neplte nadspodn hranu hrdla palivov ndre (Figure 18).

g216203

Important: Pro dosaen co nejlepch vsledk kupujte palivo pouze vmnostv, kter spotebujete do 30dn. Jinak mete ve stroji po celou dobu pouvat stabilizan aditivum paliva, kter udr palivo dle erstv. Postupujte pitom podle pokyn vrobce stabiliztoru paliva.

Během provozu

Bezpenostn kroky bhem pouit

Obecn bezpenostn informace

 • Ped uvolovnm ucpanho materilu ze stroje vypnte motor a vdy pouvejte ty nebo nstroj na odklzen snhu (je-li k dispozici).

 • Pi prci se strojem stjte za rukojetmi a stranou od vyhazovacho otvoru. Hlavu, ruce, nohy a ostatn sti tla i obleen udrujte vbezpen vzdlenosti od rotujcch nebo pohyblivch dl stroje.

 • Dbejte na to, aby vyhazovac komn nikdy nemil na lidi nebo na msta, kde me dojt ke kodm na majetku.

 • Pi prci se strojem bute maximln opatrn. Neprovdjte dn innosti, je by mohly odvdt vai pozornost, jinak hroz nebezpe zrann nebo pokozen majetku.

 • Dvejte pozor, abyste neuklouzli nebo neupadli, zejmna pi zptnm chodu stroje.

 • Vdy stjte pevn na zemi a rukama se pevn drte rukojeti. Pohybujte se chz, nikdy bhem.

 • Pi prci se strojem na svahu dbejte zvltn opatrnosti.

 • Stroj pouvejte pouze pi dobr viditelnosti nebo kvalitnm osvtlen.

 • Pokud se strojem couvte, dvejte se za sebe abute velmi opatrn.

 • Pokud prv neodklzte snh, odpojte pohon od nabracho roubu.

 • Pi prci nebo pejdn se strojem na trkovm povrchu (pouze 2stupov modely), chodncch nebo silnicch si ponejte velmi opatrn. Dvejte pozor na skryt nebezpe a provoz na silnici.

 • Nikdy se nepokouejte provdt dn pravy, je-li sputn motor, krom ppad uvedench vpokynech.

 • Pi stetu scizm pedmtem vypnte motor, vythnte klek ze zapalovn (pouze modely selektrickm startrem) astroj prohldnte azjistte, zda nebyl pokozen. Ped sputnm stroje ppadn defekty opravte.

 • Pokud stroj zane abnormln vibrovat, vypnte motor aprovete okamitou kontrolu, abyste zjistili pinu vibrac.

 • Nespoutjte motor vuzavench prostorch. Vfukov plyny jsou nebezpen.

 • Nepetujte stroj; nesnate se odklzet snh pli rychle.

 • Ped sputnm motoru rozpojte vechny spojky a zaate neutrl.

 • Pedtm, ne opustte pozici obsluhy, zanete istit nabrac roub, rotor nebo vyhazovac komn aprovdt jakkoliv opravy, nastaven i kontrolu stroje, vypnte motor.

 • Nikdy neprovozujte stroj pi vysokch rychlostech jzdy na kluzkm povrchu.

Spoutn motoru

Elektrick startr

Note: Chcete-li pout elektrick startr (pouze modely selektrickm startrem), zapojte napjec kabel nejprve do zsuvky startru ateprve pot do elektrick zsuvky. Pouvejte pouze ppojn kabel ze seznamu UL oprmru 16G (1,29mm), kter je uren pro venkovn pouit ajeho dlka nepesahuje 15m.

Důležité upozornění

Pokozen napjec kabel me zpsobit porann nebo por.

Ped pouitm stroje napjec kabel dkladn zkontrolujte. Je-li kabel pokozen, nepouvejte jej. Ihned jej opravte nebo vymte. Kontaktujte autorizovan servisn stedisko.

Výstraha

Pokud nechte snhovou frzu zapojenou do sov zsuvky, nkdo by ji mohl nemysln zapnout, a zpsobit tak raz nebo kody na majetku.

Kdykoliv snhovou frzu nestartujete, vythnte napjec kabel ze zsuvky.

g257504

Run startr

g257505

Vypnut motoru

Important: Ne opustte pozici obsluhy, pokejte, a se vechny pohybliv sti zastav.

g252411

Ovldn vyhvn rukojet

Vyhvn rukojet se ovld nsledovn:

 • Chcete-li vyhvn rukojet zapnout, pepnte spna do ZAPNUT polohy.

 • Chcete-li vyhvn rukojet vypnout, pepnte spna do VYPNUT polohy.

g026460

Ovldn pohonu pojezdu

Výstraha

Pokud nen pohon pojezdu sprvn sezen, me se snhov frza pohybovat opanm smrem, ne jste zamleli, a tak zpsobit zrann a/nebo kodu na majetku.

Peliv zkontrolujte pohon pojezdu avppad poteby jej sprvn seite; vce informac viz Kontrola funkce pohonu pojezdu.

Important: Pokud se snhov frza pohybuje, kdy je pka pojezdu vuvolnn poloze, zkontrolujte lanko pojezdu (viz Kontrola anastaven lanka pojezdu) nebo odvezte snhovou frzu do autorizovanho servisnho stediska.

 1. Pohon pojezdu zapnete pitisknutm lev pky (pojezd) krukojeti (Figure 23).

  g001011
 2. Chcete-li zastavit pohon pojezdu, uvolnte pku pojezdu.

Pouit pk spojky kol

Pky spojky kol mohou doasn vyadit pohon jednoho nebo obou kol, piem pka pojezdu zstane vzaazen poloze. To umouje snadn zaten a manipulaci se snhovou frzou.

Note: Pitaenm pky pojezdu krukojeti se aktivuje pohon obou kol.

Chcete-li zatoit doprava, pithnte pravou pku spojky krukojeti (Figure 24).

g001307

Note: Tm se odpoj pohon pravho kola, lev se bude otet dl. Frza tak zato doprava.

Note: Obdobn pitaenm lev pky spojky zatote kola doleva.

Po ukonen manvru uvolnte pku spojky. Ob kola se zanou otet (Figure 25).

g001308

Doasnm pitaenm auvolnnm spojkovch pk lze tak korigovat smr stroje audrovat jej tak vpmm smru, zejmna vhlubokm snhu.

Pitaenm obou spojkovch pk souasn se odpoj pohon obou kol. Mete tak stroj run posunout vzad, ani byste museli zastavovat a adit zptnou rychlost. Krom toho lze takto stroj pesouvat bez sputn motoru.

Ovldn adic pky

adic pka m est rychlost dopedu a dv dozadu. Pi zmn rychlostnho stupn uvolnte pku pojezdu aposute adic pku do poadovan polohy (Figure 26). Pka vkadm zvolenm rychlostnm stupni zapadne do zezu.

g001012

Ovldn pohonu nabracho roubu/rotoru

 1. Pohon nabracho roubu/rotoru zapnete pitisknutm prav pky (nabracho roubu/rotoru) krukojeti (Figure 27).

  g001013
 2. Chcete-li pohon nabracho roubu arotoru zastavit, uvolnte pravou pku.

  Important: Stisknete-li jak pku nabracho roubu/pohonu, tak pku pojezdu, pka pojezdu zablokuje pku nabracho roubu/pohonu ve stisknut poloze a tm vm uvoln pravou ruku. Chcete-li uvolnit ob pky, sta uvolnit levou pku (pojezd).

 3. Pokud se po uvolnn pky nabracho roubu/rotoru dle ot nabrac roub a rotor, snhovou frzu nepouvejte. Zkontrolujte lanko nabracho roubu/rotoru, aje-li to teba, seite je, viz Kontrola a nastaven kabelu nabracho roubu/rotoru. Jinak odvezte stroj do autorizovanho servisnho stediska anechejte provst jeho drbu.

  Důležité upozornění

  Pokud se po uvolnn pky nabracho roubu/rotoru dle ot nabrac roub a rotor, mohli byste vn zranit sebe i jin osoby.

  Snhovou frzu nepouvejte. Odvezte ji do autorizovanho servisnho stediska.

Ovldn Quick Stick®

Chcete-li pohybovat vyhazovacm komnem a deflektorem pomoc ovladae Quick Stick, stisknte modr kryt pky. Uvolnnm krytu pky zablokujte vyhazovac komn a deflektor vdan poloze (Figure 28).

g001014

Ovldn vyhazovacho komnu

Stisknte modr kryt pky a pohnte ovladaem Quick Stick doleva, chcete-li posunout vyhazovac komn doleva, nebo pohnte ovladaem Quick Stick doprava, chcete-li posunout vyhazovac komn doprava (Figure 29).

g018894

Jestlie svyhazovacm komnem nelze doleva otoit do stejnho hlu jako doprava, zkontrolujte, zda jsou lanka vedena uvnit rukojet. Viz Mont horn sti rukojeti.

Ovldn deflektoru

Stisknte modr kryt pky a pohnte ovladaem Quick Stick dopedu, chcete-li deflektor spustit, nebo pohnte ovladaem Quick Stick dozadu, chcete-li deflektor zvednout (Figure 30).

g001016

itn ucpanho vyhazovacho komnu.

Důležité upozornění

Pokud b nabrac roub/rotor, ale zvyhazovacho komnu nevychz dn snh, je mon, e je ucpan.

itn vyhazovacho komnu nikdy neprovdjte rukama. Mohlo by dojt k razu.

 • Pi itn vyhazovacho komnu zstate vpozici obsluhy auvolnte levou pku (ovldn pojezdu). Za bhu nabracho roubu/rotoru zatlate rukojeti dol, aby se pedn st snhov frzy zvedla nkolik centimetr nad zem. Potom rychle zvednte rukojeti, aby pedek snhov frzy narazil na zem. Je-li teba, uveden postup opakujte, dokud zvyhazovacho komnu nezane vyletovat snh.

 • Jestlie vyhazovac komn nelze vyistit nrazy pedn sti stroje ozem, vypnte motor, pokejte, a se zastav vechny pohybujc se sti, akomn vyistte nstrojem na odstraovn snhu (Figure 17).

  Important: itn ucpanho vyhazovacho komnu nrazy pedku snhov frzy o zem me zpsobit pohyb kluznch lit. Nastavte kluzn lity a pevn uthnte rouby nalitch, viz Kontrola kluznch lit a shrnovae.

Provozní tipy

Nebezpečí

Je-li stroj vprovozu, rotor a nabrac roub se ot a mohou poranit nebo amputovat ruce a nohy.

 • Ped nastavovnm, itnm, prohldkou, odstraovnm zvad nebo opravou snhov frzy vypnte motor apokejte, a se vechny pohybujc se sti zastav. Odpojte kabel od zapalovac svky a zajistte jej mimo jej dosah, aby nikdo nemohl nhodn spustit motor.

 • Odstrate pekku zvyhazovacho komnu; viz itn ucpanho vyhazovacho komnu.. Pekky z vyhazovacho komnu neodstraujte rukama, ale pouijte nstroj na odklzen snhu (Figure 18).

 • Pi prci se strojem stjte za rukojetmi a stranou od vyhazovacho otvoru.

 • Hlavu, ruce, nohy a ostatn sti tla i obleen udrujte vbezpen vzdlenosti od zakrytch, pohyblivch nebo rotujcch dl stroje.

Důležité upozornění

Rotor me odhazovat kameny, hraky adal ciz pedmty, apivodit tak vn raz obsluze nebo okolostojcm osobm.

 • Odstrate zplochy uren kitn vechny pedmty, kter by nabrac roub mohl zachytit a odhodit.

 • Snh odklzejte vbezpen vzdlenosti od zvat a dt.

 • Pi odklzen snhu vdy nastavte krtic klapku do polohy pro RYCHL BH.

 • Pokud se motor pi zaten zpomaluje nebo prokluzuj kola, peate na ni rychlostn stupe.

 • Pokud se zved pedek snhov frzy, peate na ni rychlostn stupe. Pokud se dle zved, tlate rukojeti nahoru.

Po provozu

Bezpenostn kroky po pouit

Obecn bezpenostn informace

 • Nikdy neskladujte stroj spalivem vndri uvnit budovy, kde se vyskytuj zdroje vzncen, napklad bojlery, teplomety nebo suiky obleen. Ped uskladnnm stroje vjakchkoli uzavench prostorech nechejte vdy vychladnout motor.

 • V ppad uskladnn stroje na dobu del ne 30dn se seznamte sdleitmi informacemi uvedenmi vsti Před uskladněním.

 • Po odklzen snhu nechejte stroj nkolik minut bet, aby nedolo kzamrznut nabracho roubu arotoru.

Ochrana ped zamrznutm po pouit

 • Ve snhovch a chladnch podmnkch mohou nkter ovldac prvky a pohybliv sti stroje zamrznout. Snate-li se rozhbat zamrzl dly, nepouvejte hrubou slu. Mte-li pote sovldnm jakhokoliv ovldacho prvku nebo sousti, spuste motor a nechte ho nkolik minut bet.

 • Po pouit snhov frzy nechte motor nkolik minut bet, abyste zabrnili zamrznut pohyblivch st motoru. Spuste nabrac roub/rotor, abyste odstranili veker zbvajc snh uvnit skn. Pohybujte ovladaem Quick Stick, aby nezamrznul. Vypnte motor, pokejte, a se zastav vechny pohybujc se sti, aodstrate ze snhov frzy veker snh aled.

 • Kdy je motor vypnut, nkolikrt zathnte za rukoje runho startru ajednou stisknte tlatko elektrickho startru. Zabrnte tm zamrznut runho aelektrickho startru.

Údržba

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Po prvních 2 hodinách
 • Zkontrolujte lanko pojezdu, aje-li to teba, seite je.
 • Zkontrolujte lanko nabracho roubu/rotoru, aje-li to teba, seite je.
 • Po prvních 5 hodinách
 • Vymte motorov olej.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu oleje vmotoru, aje-li to teba, doplte jej.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vymte motorov olej.Motorov olej mte kadch 25hodin provozu, jestlie motor hodn zatujete.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vymte zapalovac svku.
 • Každý rok
 • Zkontrolujte kluzn lity a shrnova, a je-li teba, seite je.
 • Zkontrolujte lanko pojezdu, aje-li to teba, seite je nebo vymte.
 • Zkontrolujte lanko nabracho roubu/rotoru, aje-li to teba, seite je nebo vymte.
 • Zkontrolujte hladinu oleje vpevodovce nabracho roubu, aje-li to teba, doplte jej.
 • Namate estihrannou osu.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Zkontrolujte tlak vpneumatikch audrujte jej na hodnot 1,17 a 1,38bar.
 • Na konci sezny vypuste palivo aspuste motor, aby vyschla palivov ndr akarburtor.
 • Je-li teba, nechte vautorizovanm servisnm stedisku prohldnout a vymnit hnac emen pojezdu a hnac emen nabracho roubu/rotoru.
 • Bezpenost piprovdn kon drby

  Ped provedenm jakchkoli kon drby stroje si pette nsledujc bezpenostn opaten.

  • Ped drbou, seizovnm nebo itnm stroje vypnte motor avyjmte kl. Vyaduje-li stroj zvanj opravu, vyhledejte autorizovanho servisnho prodejce.

  • Pi nastavovn nebo opravch stroje vdy pouvejte ochrann brle chrnc oi ped pedmty, kter me stroj odmrtit.

  • asto kontrolujte, zda jsou vechny montn prvky sprvn utaeny, aby byl stroj udrovn vbezpenm provoznm stavu.

  • Nemte nastaven regultoru motoru.

   Kupujte vhradn originln nhradn dly a psluenstv znaky Toro.

  Pprava drby

  1. Umstte snhovou frzu na rovn povrch.

  2. Vypnte motor apokejte, dokud se nezastav vechny pohybujc se sousti.

  3. Odpojte kabel zapalovac svky. Viz Vmna zapalovac svky.

  Kontrola hladiny motorovho oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu oleje vmotoru, aje-li to teba, doplte jej.
 • g257528

  Kontrola a nastaven kluznch lit a shrnovae

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zkontrolujte kluzn lity a shrnova, a je-li teba, seite je.
 • Zkontrolujte kluzn lity a shrnova, abyste se ujistili, e se nabrac roub nedotk dldnho nebo trkovho povrchu. Podle poteby nastavte kluzn lity a shrnova, abyste kompenzovali opoteben.

  1. Zkontrolujte tlak vpneumatikch; viz Kontrola tlaku vpneumatikch.

  2. Povolujte matice pidrujc ob kluzn lity na stranch nabracho roubu, dokud se lity nebudou snadno posunovat nahoru a dol.

   g001570

   Important: Noe nabracho roubu mus bt pomoc kluznch lit zvednuty nad zem.

  3. Ujistte se, e shrnova je 3mm nad rovnm povrchem a je s tmto povrchem rovnobn.

   Note: Pokud je podklad popraskan, hrub nebo nerovn, nastavte kluzn lity tak, aby se shrnova zvedl. Vppad trkovho povrchu spuste kluzn lity jet ne, aby snhov frza nenabrala kameny.

  4. Spoutjte kluzn lity dol, dokud nebudou vyrovnny se zem.

  5. Pevn uthnte matice pipevujc ob kluzn lity ke stranm nabracho roubu.

   Note: Chcete-li rychle nastavit uvolnn kluzn lity, podepete shrnova ve vce 3mm nad zem a pot lity spuste na zem.

   Note: Pokud jsou ob kluzn lity nadmrn opoteben, mete je obrtit nepouitou stranou k zemi.

  Kontrola anastaven lanka pojezdu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 2 hodinách
 • Zkontrolujte lanko pojezdu, aje-li to teba, seite je.
 • Každý rok
 • Zkontrolujte lanko pojezdu, aje-li to teba, seite je nebo vymte.
 • Pokud se snhov frza nepohybuje dopedu nebo dozadu podle zaazench rychlost nebo se pohybuje, kdy uvolnte pku pojezdu, seite lanko pojezdu.

  Uvolnte pku ovldn pojezdu apesvdte se, zda se spodn st konzoly lanka pojezdu dotk rmu stroje (Figure 31).

  g259431

  Pokud se spodn st konzoly lanka pojezdu rmu stroje nedotk, lev (pojezdov) lanko nen sprvn sezeno.

  Chcete-li lanko sedit, postupujte nsledovn:

  1. Povolte pojistnou matici.

  2. Povolte nebo uthnte napnk tak, aby bylo lanko napnut aspodn st konzoly se dotkala rmu stroje.

  3. Uthnte pojistnou matici (Figure 34).

   g001021

  Kontrola a nastaven kabelu nabracho roubu/rotoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 2 hodinách
 • Zkontrolujte lanko nabracho roubu/rotoru, aje-li to teba, seite je.
 • Každý rok
 • Zkontrolujte lanko nabracho roubu/rotoru, aje-li to teba, seite je nebo vymte.
  1. Demontujte 2 rouby, je upevuj kryt emene (Figure 35) vpslun poloze.

  2. Demontujte kryt emene (Figure 35).

   g260066
  3. Uvolnte pku nabracho roubu/rotoru aujistte se, e mezera mezi ramenem spojky nabracho roubu armem stroje in 1,5mm, viz Figure 36.

   g260108
  4. Nen-li kabel nabracho roubu/rotoru sprvn sezen, provete nsledujc kroky:

  5. Povolte pojistnou matici (Figure 37).

   g260109
  6. Povolenm nebo utaenm napnku nastavte napt kabelu (Figure 37).

  7. Nastavujte napnk, dokud nedoshnete sprvn mezery.

  8. Uthnte pojistnou matici.

  9. Vlote 2 rouby, kter jste pedtm odstranili zkrytu emenu.

  10. Pokud je kabel nabracho roubu/rotoru sprvn nastaven, ale problm petrvv, obrate se na autorizovan servisn stedisko.

  Kontrola hladiny oleje vpevodovce nabracho roubu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zkontrolujte hladinu oleje vpevodovce nabracho roubu, aje-li to teba, doplte jej.
  1. Umstte stroj na rovn povrch.

  2. Vyistte prostor vokol ztky trubky aztku demontujte zpevodovky (Figure 38).

   Note: Vppad poteby pouijte kdemonti ztky trubky klet.

   g257725
  3. Pomoc vhodnho zazen, nap. ist kabelov spony, zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje by mla sahat piblin 3,8mm pod okraj plnicho otvoru (Figure 39).

   g257737
  4. Pokud je hladina oleje nzk, doplte do pevodovky pevodov olej GL-5 nebo GL-6, SAE85-95 EP ahladinu oleje znovu zkontrolujte.

   Note: Nepouvejte syntetick olej.

  5. Namontujte ztku pevodovky.

  Vmna motorovho oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vymte motorov olej.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vymte motorov olej.Motorov olej mte kadch 25hodin provozu, jestlie motor hodn zatujete.
 • Je-li to mon, nkolik minut ped vmnou oleje spuste motor, protoe tepl olej je tekutj aodplav vce neistot.

  Mnostv motorovho oleje0,95l
  Viskozita olejeViz Figure 40.
  API provozn klasifikaceSJ nebo vy

  Pouijte Figure 40 ne pro vbr oleje s nejlep viskozitou vzhledem k oekvanmu rozsahu venkovnch teplot:

  g011606
  1. Vyistte prostor kolem uzvru vpusti oleje (Figure 41).

   g001026
  2. Zasute sbrnou vanu pod nstavec vpusti aodstrate vypoutc ztku.

   Note: Pi odstraovn uzvru dvejte pozor, aby se trubice neuvolnila.

  3. Vypuste olej.

   Note: Pouit olej pedejte do certifikovanho recyklanho stediska.

  4. Nainstalujte vypoutc ztku oleje.

  5. Naplte klikovou sk olejem.

  Mazn estihrann osy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Namate estihrannou osu.
 • Kad rok lehce namate estihrannou osu motorovm olejem pro automobily (Figure 42).

  g019018

  Important: Pedchzejte tomu, aby olej potsnil gumov kolo nebo ocelov tec kolo, protoe pohon pojezdu by prokluzoval (Figure 42).

  1. Odstrate zadn kryt (Figure 43).

   g019019
  2. Posute adic pku do polohy R2.

  3. Ponote prst do motorovho oleje pro automobily alehce namate estihrannou osu.

  4. Posute adic pku do polohy 6.

  5. Namate druh konec estihrann osy.

  6. Nkolikrt posute adic pku dopedu adozadu.

  7. Nainstalujte zadn kryt avrate stroj do provozn polohy.

  Vmna zapalovac svky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vymte zapalovac svku.
 • Důležité upozornění

  Vmna zapalovac svky, kdy je motor hork, me zpsobit popleniny.

  Zapalovac svku vymte a po vychladnut motoru.

  Pouvejte zapalovac svku Toro nebo ekvivalentn svku (Champion® RN9YC nebo NGK BPR6ES).

  1. Vyjmte drk (Figure 44).

   g016645
  2. Vyistte okol patky zapalovac svky.

   g016646
  3. Vyjmte azlikvidujte starou zapalovac svku.

   Note: Pro vyjmut zapalovac svky budete potebovat rnov kl.

  4. Mezeru mezi elektrodami na nov zapalovac svce nastavte na 0,76mm, viz Figure 46.

   g001029
  5. Naroubujte novou zapalovac svku, pevn ji uthnte a pipojte k n kabel zapalovn.

   Note: Zajistte, aby byl kabel zapalovn na zapalovac svce zcela pichycen na svm mst.

  Vmna hnacch emen

  Pokud je hnac emen nabracho roubu/rotoru nebo hnac emen pojezdu opoteben, naskl olejem nebo jinak pokozen, nechejte jej vymnit vautorizovanm servisnm stedisku.

  Vmna svtlometu

  Vppad poteby vymte sestavu svtlometu (slo dlu Toro 138-0670).

  1. Odpojte kabel svtlometu od zadn strany svtlometu (A, viz Figure 47).

  2. Demontujte roub amatici, je upevuj sestavu svtlometu ke konzole svtlometu, apot demontujte starou sestavu svtlometu (B, viz Figure 47).

  3. Pomoc dve demontovan matice aroubu upevnte na konzolu svtlometu novou sestavu svtlometu (C, viz Figure 47).

  4. Zastrte kabel svtlometu pmo do zadn sti svtlometu tak, aby byl zcela zasunut (D, viz Figure 47).

  g256137

  Uskladnění

  Skladovn stroje

  1. Pi poslednm doplovn paliva vsezn pidejte do erstvho paliva stabiliztor podle pokyn vrobce stabiliztoru paliva.

   Important: Neskladujte palivo dle, ne doporuuje vrobce stabiliztoru paliva.

  2. Nechejte motor 10minut bet, aby se upraven palivo rozptlilo po celm palivovm systmu.

  3. Nechte stroj v chodu, dokud se motor sm nezastav kvli nedostatku paliva.

  4. Pouijte tlatko pro nasn paliva a znovu spuste motor.

  5. Nechejte motor pracovat, dokud se sm nezastav. Kdy ji motor nejde nastartovat, je dostaten such.

  6. Nechejte motor vychladnout.

  7. Vythnte kl ze zapalovn.

  8. Snhovou frzu dkladn vyistte.

  9. Pokozen sti povrchu opravte barvou, kterou dodv autorizovan servisn prodejce. Pokozen msta ped natrnm obruste a pouijte antikorozn ppravek, abyste ochrnili kovov sti ped rezavnm.

  10. Uthnte vechny voln vruty, rouby a pojistn matice. Opravte nebo vymte vechny pokozen sousti.

  11. Snhovou frzu pikryjte a ulote ji na bezpen msto z dosahu dt.

  Konec uskladnn snhov frzy

  Provete kadoron drbu podle postupu uvedenho vdoporuenm harmonogramu drby, viz st .

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Elektrick startr se neot (pouze modely selektrickm startrem).
  1. Napjec kabel je odpojen od zsuvky nebo snhov frzy.
  2. Napjec kabel je opotebovan, zkorodovan nebo pokozen.
  3. Vzsuvce nen proud.
  1. Zapojte napjec kabel do zsuvky a/nebo snhov frzy.
  2. Vymte napjec kabel.
  3. Nechte si od kvalifikovanho elektrike zapojit zsuvku.
  Motor se nespust nebo se spust jen sobtemi.
  1. Kl nen vzapalovn nebo je vpoloze stop.
  2. Syti je ve vypnut poloze anebylo stisknuto tlatko nasvn paliva.
  3. Nen oteven uzavrac ventil paliva.
  4. krtic klapka nen vpoloze pro rychl bh.
  5. Palivov ndr je przdn nebo palivov systm obsahuje zvtral palivo.
  6. Kabel zapalovac svky je uvolnn nebo odpojen.
  7. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  8. Odvtrvac otvor palivovho uzvru je ucpan.
  9. Hladina motorovho oleje vklikov skni motoru je pli nzk nebo pli vysok.
  1. Vlote kl do zapalovn aotote jej do zapnut polohy.
  2. Posute syti do zapnut polohy atikrt stisknte tlatko nasvn paliva.
  3. Otevete uzavrac ventil paliva.
  4. Posute krtic klapku dopolohy pro rychl bh.
  5. Vypuste palivovou ndr anaplte ji erstvm palivem (starm maximln 30dn). Jestlie problm petrvv, kontaktujte autorizovan servisn stedisko.
  6. Pipojte kabel kzapalovac svce.
  7. Zkontrolujte zapalovac svku a je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  8. Odstrate pinu ucpn nebo vymte palivov uzvr.
  9. Doplte nebo vypuste olej, aby jeho hladina vklikov skni motoru dosahovala znaky Full na mrce.
  Motor pracuje nepravideln.
  1. Syti je vzapnut poloze.
  2. Uzavrac ventil paliva nen pln oteven.
  3. Palivov ndr je tm przdn nebo je vn zvtral palivo.
  4. Uvolnn kabel zapalovac svky.
  5. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  6. Hladina motorovho oleje vklikov skni motoru je pli nzk nebo pli vysok.
  1. Posute syti do vypnut polohy.
  2. Otevete uzavrac ventil paliva.
  3. Vypuste palivovou ndr anaplte ji erstvm palivem (starm maximln 30dn). Jestlie problm petrvv, kontaktujte autorizovan servisn stedisko.
  4. Pipojte kabel kzapalovac svce.
  5. Zkontrolujte zapalovac svku a je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  6. Doplte nebo vypuste olej, aby jeho hladina vklikov skni motoru dosahovala znaky Full na mrce.
  Motor pracuje, ale snhov frza odklz snh nedostaten nebo jej neodklz vbec.
  1. krtic klapka nen pi odklzen snhu vpoloze pro rychl bh.
  2. Snhov frza se pohybuje pli rychle, aby mohla odklzet snh.
  3. Pokoute se odstranit pli mnoho snhu na jeden zbr.
  4. Pokoute se odklzet pli tk nebo mokr snh.
  5. Vyhazovac komn je ucpan.
  6. Hnac emen nabracho roubu/rotoru je voln nebo sklouzl zemenice.
  7. Hnac emen nabracho roubu je opoteben nebo petren.
  1. Posute krtic klapku do polohy pro rychl bh.
  2. Peate na ni rychlost.
  3. Snite mnostv snhu odstraovanho na jeden zbr.
  4. Nepetujte stroj pli tkm nebo mokrm snhem.
  5. Vyistte vyhazovac komn.
  6. Nasate nebo seite hnac emen nabracho roubu/motoru (viz servisn informace na strnkch www.Toro.com) nebo odvezte snhovou frzu do autorizovanho servisnho stediska.
  7. Vymte hnac emen nabracho roubu/motoru (viz servisn informace na strnkch www.Toro.com) nebo odvezte snhovou frzu do autorizovanho servisnho stediska.
  Vyhazovac komn nelze zajistit vpoadovan poloze nebo jm nelze otoit.
  1. Zpadka vyhazovacho komnu nen sprvn sezena.
  1. Seite zpadku vyhazovacho komnu.
  Snhov frza neodstrauje snh zpovrchu tak, jak by mla.
  1. Kluzn lity nebo shrnova nejsou sprvn sezen.
  2. Pneumatiky nejsou nahutny stejn.
  1. Seite kluzn lity a shrnova.
  2. Zkontrolujte, poppad upravte tlak vjedn nebo obou pneumatikch.