Úvod

Tento stroj mají používat profesionální pracovníci najímaní pro komerční účely. Stroj je určen k sekání trávy na dobře udržovaných travnatých plochách v parcích, na golfových a sportovních hřištích a na komerčních pozemcích.

Important: Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g249978

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou ANSI B71.4-2012.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Před spuštěním sekačky si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Ovládání vlečného vozidla a práci se sekačkou věnujte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy sekačku neprovozujte, pokud nejsou všechny její kryty ve správné poloze a pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech odhazovacích otvorů. Přihlížející osoby a zvířata musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti od sekačky.

 • Děti se nesmí pohybovat v pracovním prostoru. Nikdy nedovolte, aby vlečné vozidlo nebo sekačku obsluhovaly děti.

 • Před prováděním údržby nebo uvolňováním ucpaného materiálu stroj zastavte, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

Nesprávné používání nebo údržba sekačky může vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal110-4668
decal117-4979
decal119-6807
decal120-0625
decal120-6604
decal125-6110
decal133-8061
decal138-3078
decal138-3087

Nastavení

Upevnění štítku upozorňujícího na možnost zachycení

Sekačky CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek CE upozorňující na možnost zachycení1

Important: Tento postup se vztahuje na všechny země, v nichž je nezbytné označení CE uvést, a země, kde je běžným jazykem angličtina.

 1. Otočením krytu vývodového hřídele získáte přístup ke stávajícímu štítku upozorňujícímu na možnost zachycení (Obrázek 3).

  g262546
 2. Očistěte stávající štítek upozorňující na možnost zachycení a kryt v okolí štítku.

 3. Ze štítku CE upozorňujícího na možnost zachycení odstraňte spodní vrstvu.

 4. Štítek CE upozorňující na možnost zachycení pak umístěte na stávající štítek (Obrázek 3).

Montáž knoflíků krytu plošiny

Sekačky bez označení CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Knoflík6
 1. Demontujte kryty sekací plošiny, viz Demontáž krytů plošin.

 2. Demontujte nasunovací matici, která upevňuje šroub ke krytu plošiny, a šroub vyjměte z krytu (Obrázek 4).

  g264078
 3. Namontujte kryt sekací plošiny s knoflíkem, viz Montáž krytů plošin.

 4. U zbývajících krytů plošiny zopakujte kroky 1 až 3.

Seřízení polohy tažné tyče vlečného vozidla

Nastavte tažnou tyč (Obrázek 5) vlečného vozidla do vysunuté polohy, viz provozní příručka k vlečnému vozidlu.

g250235

Seřízení tažné oje sekačky

Vyhodnocení podmínek na místě sekání

Polohu tažné oje sekačky určíte na základě podmínek na místě sekání specifikovaných níže:

 • Trávník s vyvýšeninami a prohlubněmi – tažnou oj nastavte kratší.

 • Trávník téměř rovný – tažnou oj nastavte delší.

Note: Pokud se v terénu vyskytují ploché oblasti i oblasti s vyvýšeninami, můžete vyzkoušet střední délku tažné oje.

Nastavení délky tažné oje

Note: Tažnou oj sekačky lze nastavit do 5 poloh, které umožňují nastavení délky v rozsahu 20 cm.

 1. Demontujte 2 pojistné matice s nákružkem, 2 šrouby s hlavou a 2 podložky, jež upevňují trubku závěsu k přípojné trubce (Obrázek 6).

  g250236
 2. Nastavte polohu trubky závěsu v přípojné trubce v závislosti na vzdálenosti stanovené v Vyhodnocení podmínek na místě sekání.

 3. Namontujte trubku závěsu k přípojné trubce pomocí pojistných matic s nákružkem, šroubů s hlavou a podložek, které jste demontovali v kroku 1.

 4. Matice a šrouby s hlavou utáhněte na utahovací moment 91 až 113 Nm.

Přestavba tažné oje na čepovou tažnou tyč

 1. Demontujte závlačku, jež upevňuje kolík závěsu k tažné oji, a kolík vyjměte (Obrázek 7).

  g250399
 2. Vyjměte přírubové pouzdro z oka čepu (Obrázek 7).

 3. Demontujte 2 pojistné matice s nákružkem a 2 šrouby s hlavou, jež upevňují vidlicovou konzolu k tažné oji, a konzolu sejměte (Obrázek 7).

  Note: Závlačku, kolík závěsu, pojistné matice s nákružkem, šrouby s hlavou a vidlicovou konzolu uschovejte pro případnou zpětnou přestavbu z čepové tažné tyče na tažnou oj.

Vedení pojistného lana plošiny na sekačce

Volný konec pojistného lana plošiny protáhněte od pojistné páky 2 hadicovými vodítky (Obrázek 8).

g260004

Součásti stroje

g262052
g262053

Note: Specifikace a konstrukce se mohou bez upozornění změnit.

Technické údaje vlečného vozidla

  
Minimální výstupní výkon vývodového hřídele26 Kw (35 hp)
Doporučené otáčky vývodového hřídele540 ot/min
Směr otáčení vývodového hřídeleVe směru hodinových ručiček (z pohledu za vlečným vozidlem)
Vřeteno vývodového hřídelePrůměr 34,8 mm, 6 drážek
Minimální tlak hydraulického oleje13 790 kPa
Tažný systémTažná tyč a kolík, průměr 25 mm
Čep

Technické údaje sekačky

Hmotnost 1 354 kg
Zatížení oje 313 kg
ŠířkaŽací poloha381 cm
 Přepravní poloha při výšce sekání 13 mm218 cm
VýškaŽací poloha78 cm
 Přepravní poloha193 cm
DélkaZcela vysunutý závěs371 cm
Šířka sečení 365 cm
Výška sekání 13 až 102 mm
Kapacita sekání9,7 km/h3,5 hektaru/h
Maximální přepravní rychlost 30 km/h

Přídavná zařízení/příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Kontaktujte autorizované servisní středisko či distributora nebo navštivte stránky www.Toro.com, kde naleznete seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství.

V zájmu zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Při manipulaci s hnacím vývodovým hřídelem udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od otočného kloubu.

 • Nestoupejte na vývodový hřídel nebo hnací hřídele či pod ně, ani je nepřekračujte.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Nepoužívejte drážkové nástavce ani prodloužení vývodového hřídele.

 • Se sekačkou používejte jen takové vlečné vozidlo, u nějž maximální otáčky vývodového hřídele nepřekračují 540 ot/min (9 otáček za sekundu).

 • Zajistěte, aby kryty a štíty byly řádně namontované a udržované. Chybějící, poškozené nebo opotřebené kryty a štíty před použitím stroje nahraďte novými.

 • Dbejte na to, aby se hnací vývodový hřídel nedotýkal tažné tyče.

 • Před sečením se vždy přesvědčte, zda jsou žací nože, jejich šrouby a montážní celky žací jednotky stroje v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Požádejte dodavatele vozidla nebo jeho výrobce, aby potvrdil, že je vaše vlečné vozidlo vhodné k použití se sekačkou této hmotnosti.

Ovládací prvky traktoru

Než začnete sekačku obsluhovat, seznamte se s těmito ovládacími prvky traktoru:

 • Zapínání vývodového hřídele

 • Otáčky motoru / vývodového hřídele

 • Ovládání zadního přídavného zařízení (zvedání/spouštění)

 • Ovládání rozvaděče vnějších okruhů

 • Spojka

 • Škrticí klapka

 • Volba převodového stupně

 • Parkovací brzda

  Important: Pokyny k obsluze naleznete v provozní příručce k traktoru.

Ovládací prvky hnací jednotky Outcross

Informace o ovládacích prvcích a provozu i doplňující údaje o nastavení vozidla pro toto přídavné zařízení naleznete v provozní příručce k hnací jednotce Outcross.

Otáčky vývodového hřídele

Sekačka je poháněna vývodovým hřídelem, jehož rychlost nemá přesáhnout 540 ot/min. U většiny vlečných vozidel je rychlost 540 ot/min vyznačena na otáčkoměru.

Zaškolení

Před použitím si práci se sekačkou vyzkoušejte ve volném prostoru. Vozidlo obsluhujte při doporučeném nastavení převodové rychlosti a otáčkách pohonu vývodového hřídele a důkladně se obeznamte s jízdními vlastnostmi vlečného vozidla a sekačky. Nacvičte si zvedání a spouštění sekacích plošin, zastavování a zapínání pohonu vývodového hřídele i vyrovnávání stroje s předchozími průjezdy. Praxí získáte větší jistotu při ovládání sekačky a při sekání trávy budete využívat správnou techniku.

Výstraha

Přídavné zařízení v činnosti může způsobit vážné zranění.

Abyste zranění zabránili, neopouštějte sedadlo řidiče, dokud neodpojíte pohon vývodového hřídele, nezatáhnete parkovací brzdu, nevypnete motor a nevyjmete klíč. Před opětovným zahájením práce se přesvědčte, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení zajištěna v příslušné poloze.

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Nebezpečí

  Nízký tlak v pneumatikách snižuje stabilitu sekačky při přepravě. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

  Nepoužívejte sekačku s podhuštěnými pneumatikami.

  1. Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte denně.

   Naměřená hodnota musí být 207 kPa.

   g001055
  2. Pokud tlak vzduchu neodpovídá hodnotě 207 kPa, pneumatiky dohustěte nebo z nich odpusťte vzduch.

  Kontrola krytů vývodového hřídele a hnacího hřídele

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte kryt vývodového hřídele a hnacího hřídele.
  1. Pokud je na vlečném vozidle namontován hnací hřídel, demontujte jej.

  2. Otočte přední polovinou krytu vývodového hřídele o jednu celou otáčku (Obrázek 12).

   Note: Pokud se kryt hřídele neotáčí volně, vyčistěte jej nebo vyměňte.

   g262236
  3. Přední polovinu krytu vývodového hřídele posuňte současně i samostatně, abyste zkontrolovali, zda se volně zasunuje (Obrázek 12).

   Note: Pokud se kryt hřídele neposunuje volně, vyčistěte jej nebo vyměňte.

  4. Je-li z vlečného vozidla demontován hnací hřídel, namontujte jej; viz Připojení hnacího hřídele k vývodovému hřídeli.

  5. Přesvědčte se, zda je mezi předním krytem vývodového hřídele a nehybnou částí vlečného vozidla upevněn pojistný řetěz (Obrázek 13).

   g264215
  6. Zkontrolujte, zda je pojistný řetěz připojen k zadnímu krytu vývodového hřídele, krytům hnacího hřídele a rámu sekačky (Obrázek 14 a Obrázek 15).

   g262208
   g262209
  7. Přesvědčte se, zda 7 hadicových svorek bezpečně upevňuje kryty hnacího hřídele ke středové převodové skříni a převodovým skříním plošin (Obrázek 16).

   g264297

  Použití zvedáku tažné oje

  Podepření sekačky zvedákem

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu a přesuňte řadicí páku do NEUTRáLNí polohy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví.

  3. Vyjměte kolík a otočte zvedák tažné oje do svislé polohy (Obrázek 17).

   g250413
  4. Vyrovnejte otvor v tažné oji s otvorem ve zvedáku (Obrázek 17).

  5. Kolík zasuňte do otvorů v tažné oji a zvedáku (Obrázek 17).

  6. Otáčejte rukojetí zvedáku, dokud nebude hmotnost sekačky zcela nesena zvedákem.

  7. Založte obě kola sekačky klíny (Obrázek 18).

   g256133
  8. Odpojte hydraulické hadice a hřídel hnacího vývodového hřídele od vlečného vozidla.

  9. Odpojte závěs od tažné oje.

  10. Odjeďte s vlečným vozidlem přímým směrem od sekačky.

  Uložení zvedáku

  1. Přesvědčte se, zda je sekačka k vlečnému vozidlu bezpečně připojena.

  2. Otáčením rukojeti zvedáku zcela zvedněte podložku zvedáku, viz Obrázek 17 v části Podepření sekačky zvedákem.

  3. Vyjměte kolík a otočte zvedák tažné oje do vodorovné polohy.

  4. Vyrovnejte otvor v tažné oji s otvorem ve zvedáku.

  5. Zasuňte kolík do otvorů v tažné oji a zvedáku.

  Připojení sekačky k vlečnému vozidlu

  Příprava vlečného vozidla a sekačky

  1. Podepřete sekačku zvedákem tažné oje, viz Podepření sekačky zvedákem.

  2. Tříbodový závěs spusťte dolů podle pokynů v provozní příručce k vlečnému vozidlu.

  3. Vysuňte pojistný kolík, vyjměte vidlicový čep a oddělte horní táhlo tříbodového závěsu od konzoly horního táhla, jsou-li namontovány (Obrázek 19).

   g250419
  4. Nastavte stabilizační ramena (Obrázek 20) zcela do vnější polohy, viz provozní příručka k vlečnému stroji.

   g264148
  5. Pokud má vaše sekačka tažnou oj, vytáhněte z ní závlačku a kolík závěsu.

  6. Pokud má vaše vlečné vozidlo kombinované tažné zařízení, otevřete je.

  Výběr tažné tyče pro sekačku

  • Průměr otvoru v závěsu pro kolík: 31,75 mm.

  • Pracovní výška: 33,4 až 40 cm; viz Obrázek 21.

   g250512
  • Přesvědčte se, zda tažná tyč nekoliduje s hnacím vývodovým hřídelem.

  Připojení sekačky k vlečnému vozidlu

  1. Pomocí rukojeti zvedáku zvedněte nebo spusťte tažnou oj do výše tažné tyče nebo kombinovaného tažného zařízení (Obrázek 22).

   g250416
  2. Tříbodový závěs zcela zvedněte podle pokynů v provozní příručce k vlečnému vozidlu.

   Note: Tříbodový závěs uzamkněte (dle výbavy).

  3. Vyrovnejte tažnou tyč nebo kombinované tažné zařízení vlečného vozidla s tažnou ojí sekačky (Obrázek 22).

  4. Přesuňte řadicí páku do NEUTRáLNí polohy, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  5. Zajistěte tažnou oj následovně:

   • Pokud má vaše sekačka tažnou oj, zasuňte kolík závěsu do otvorů v tažné oji a tažné tyči a zajistěte jej závlačkou (Obrázek 23).

    g250418
   • Pokud má vaše vlečné vozidlo kombinované tažné zařízení, zavřete je a zajistěte.

  6. Zvedák zcela zvedněte (Obrázek 23).

  7. Vyjměte kolík, který zajišťuje zvedák k tažné oji, zvedák otočte do vodorovné polohy a zajistěte jej k tažné oji kolíkem (Obrázek 23).

  Připojení hnacího hřídele k vývodovému hřídeli

  1. Vyrovnejte rychlospojku hnacího vývodového hřídele s výstupním vývodovým hřídelem (Obrázek 24).

   g250417
  2. Pojistný kroužek rychlospojky stáhněte dozadu (Obrázek 25).

   g250500
  3. Současně se stahováním pojistného kroužku posuňte třmen hnacího hřídele dopředu a nasuňte objímku spojky na drážky výstupního vývodového hřídele (Obrázek 25).

  4. Zámek rychlospojky musí bezpečně zapadnout do drážky výstupního vývodového hřídele.

  5. Na třmen hnacího hřídele umístěte kryt (Obrázek 25).

  6. Připevněte pojistný řetěz k pevné části vlečného vozidla (Obrázek 26).

   Important: Pojistný řetěz musí mít dostatečný průvěs, aby bylo možné strojem otáčet oběma směry.

   g264215

  Připojení hydraulických hadic

  1. U vlečného vozidla identifikujte rychlospojky pro okruhy zvedání a spouštění zadního přídavného zařízení.

  2. Z rychlospojek vlečného vozidla sejměte prachové manžety.

  3. Z rychlospojky hadice vysouvání válce sekačky sejměte černou prachovou manžetu.

  4. Rychlospojku hadice vysouvání válce připojte k rychlospojce okruhu spouštění zadního přídavného zařízení (Obrázek 27).

   g250538
  5. Z rychlospojky hadice zasouvání válce sekačky sejměte červenou prachovou manžetu.

  6. Rychlospojku hadice zasouvání válce připojte k rychlospojce okruhu zvedání zadního přídavného zařízení.

  Vedení pojistného lana plošiny ke stroji

  1. Pojistné lano plošiny veďte od hadicového vodítka směrem k sedadlu obsluhy (Obrázek 28).

   Important: Zajistěte dostatečný průvěs lana, aby se sekačka mohla za vlečným vozidlem zcela natáčet doprava a doleva tak, aby se lano nenapínalo ani nepřišlo do kontaktu s hnacím vývodovým hřídelem.

   g250665
  2. Připevněte lano k součásti pevného rámu vlečného vozidla, jako je například trubka konstrukce ROPS (Obrázek 28).

   Important: Pojistné lano plošiny neupevňujte k sedadlu, volantu ani žádné rukojeti ovládání.

  3. Odstraňte záložní klíny kol sekačky.

  Během provozu

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  Bezpečnostní kroky během použití

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Nikdy na sekačce nepřevážejte spolujezdce a během provozu stroje zajistěte, aby se přihlížející osoby nebo zvířata zdržovaly v bezpečné vzdálenosti.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je vypnut vývodový hřídel, zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Nepřibližujte nohy ani ruce do blízkosti rotujících částí. Držte se v bezpečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Nezapínejte vývodový hřídel s plošinami zdviženými nad horní polohu pro dočasné zastavení.

  • Vypínejte sekačku pokaždé, když s ní nepracujete.

  • Pokud stroj narazí do nějakého předmětu nebo začne abnormálně vibrovat, před provedením kontroly přídavného zařízení stroj zastavte, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Na nerovných vozovkách a površích snižte rychlost.

  • Sekačka je těžká. Pokud je připojena k vlečnému vozidlu a je zdvižena, její hmotnost bude mít vliv na stabilitu, brzdění a řízení. Při přepravě mezi místy sekání si počínejte opatrně.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující úkony (včetně nastavení výšky sekání):

   • Vypněte vývodový hřídel.

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Spusťte sekací plošiny dolů.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Před opuštěním stroje počkejte, až se veškeré pohybující se součásti zastaví.

  • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro® Company.

  • Pokud potřebujete provést demontáž nebo opravu jakýchkoli kovových dílů hnacího vývodového hřídele (trubky, ložiska, klouby apod.), obraťte se na autorizovaného prodejce Toro. Při demontáži součástí za účelem opravy nebo zpětné montáži se mohou některé součásti poškodit, pokud tyto úkony neprovádějí školení technici používající k tomu určené nástroje.

  • Sekačku nepoužívejte, pokud není namontován kryt vývodového nebo hnacího hřídele.

  • Při zatáčení se strojem buďte opatrní, aby pneumatiky vlečného vozidla nepřišly do kontaktu s hnacím vývodovým hřídelem.

  • Zajistěte hydraulické hadice, elektrické kabely, lana a jiné předměty tak, aby s krytem hnacího vývodového hřídele nekolidovaly.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Důkladně se seznamte s pokyny pro práci ve svahu uvedenými v příručce a na vlečném vozidle.

  • Zkontrolujte podmínky na místě sekání a proveďte průzkum místa; na základě toho určíte, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Prostudujte si pokyny pro práci se strojem na svahu uvedené níže a vyhodnoťte, zda může být stroj v daný den a na daném místě za těchto podmínek provozován. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně..

  • Nepracujte se strojem v podmínkách, kde je ohrožena trakce, řízení nebo stabilita vozidla.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny neb jiné skryté předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu. V případě ztráty trakce hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo řízení.

  • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud není terén bezpečný, sekejte na svahu pomocí sekačky ovládané za chůze.

  • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  • Při použití jiných přídavných zařízení si počínejte velmi opatrně. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly. Při sjíždění svahů se strojem mějte vždy zařazený převodový stupeň. Nevypínejte při sjíždění svahu (platí pouze pro jednotky s převodovkami).

  Spuštění sekacích plošin z přepravní polohy

  1. Přesvědčte se, zda je VYPNUT vývodový hřídel; viz provozní příručka k vlečnému vozidlu.

  2. Přepravte sekačku na dostatečně velký rovný povrch, který bude schopen nést sekací plošiny sekačky.

  3. Přesvědčte se, zda v blízkosti nejsou žádné osoby.

  4. Přesuňte ovládací prvek okruhu zadního přídavného zařízení do polohy pro ZVEDáNí, viz provozní příručka k vlečnému vozidlu.

   Sekací plošiny se mohou mírně zvednout a tlak na zámky plošin se sníží.

  5. Zatáhněte za pojistné lano plošiny a podržte je (Obrázek 29).

   Zámky plošin se uvolní.

   g250665
  6. Přesuňte ovládací prvek okruhu zadního přídavného zařízení do polohy pro SPOUšTěNí, viz provozní příručka k vlečnému vozidlu.

   Sekací plošiny se spustí na zem (Obrázek 30).

   g250705
  7. Jakmile se sekací plošiny zcela spustí na zem, uvolněte lano a ovládací prvek přídavného zařízení.

  8. Přesuňte ovládací prvek okruhu zadního přídavného zařízení do PLOVOUCí polohy, viz provozní příručka k vlečnému vozidlu.

  Zvednutí sekacích plošin během sekání trávy

  Pomocí tohoto postupu mírně zvednete sekací plošiny při otáčení strojů na konci přejezdu pro sekání.

  Pokyny k použití ovládacího prvku zadního přídavného zařízení naleznete v provozní příručce k vlečnému vozidlu.

  1. Přesuňte ovládací prvek okruhu zadního přídavného zařízení do polohy pro ZVEDáNí.

   Plošiny se zvednou a kolíky zvedání se dostanou do kontaktu s částí zámků plošiny pro dočasné zastavení v horní poloze.

   Note: Za pojistné lano plošiny netahejte.

   g250716g250715
  2. Otočte vlečné vozidlo a vyrovnejte je na další průjezd pro sekání.

  3. Přesuňte ovládací prvek okruhu zadního přídavného zařízení do polohy pro SPOUšTěNí.

  4. Zapněte vývodový hřídel.

  Zvedání sekacích plošin do přepravní polohy

  Pokyny k použití ovládacího prvku vývodového hřídele a zadního přídavného zařízení naleznete v provozní příručce k vlečnému vozidlu.

  1. Přemístěte sekačku na rovný povrch.

  2. Vypněte vývodový hřídel.

  3. Zatáhněte za pojistné lano plošiny a podržte je (Obrázek 32).

   g250665
  4. Přesuňte ovládací prvek okruhu zadního přídavného zařízení do polohy pro ZVEDáNí.

   Sekací plošiny se zvednou do PřEPRAVNí polohy (Obrázek 33).

   g250706
  5. Jakmile se sekací plošiny zcela zvednou, uvolněte lano a ovládací prvek přídavného zařízení.

   Zámky plošin se zajistí na kolících plošiny (Obrázek 34).

   g250714
  6. Přesouvejte ovládací prvek okruhu zadního přídavného zařízení do polohy pro SPOUšTěNí, dokud zámky plošin neponesou hmotnost plošin.

  Seřízení výšky sekání

  1. Pokud je k vlečnému vozidlu připojena sekačka, proveďte následující kroky:

   1. Vypněte vývodový hřídel.

   2. Pokud jsou sekací plošiny v přepravní poloze, spusťte je dolů, viz Spuštění sekacích plošin z přepravní polohy.

   3. Zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví.

  2. Určete výšku sekání trávy.

  3. Povolte 4 pojistné matice, jež upevňují 4 nastavovací prvky výšky sekání (Obrázek 35) sekací plošiny.

   g250931g250930
  4. U jednoho z válců plošiny otáčením šroubu nastavovacího prvku s hlavou zvedněte nebo spusťte sekačku tak, aby se ukazatel vyrovnal s výškou sekání trávy, kterou jste stanovili v kroku 2.

  5. Utáhněte pojistné matice pro 2 nastavovací prvky výšky sekání.

  6. Zopakujte krok 4 a 5 pro nastavovací prvky výšky sekání na druhém válci.

  7. Zopakujte kroky 3 až 6 pro další plošiny.

  Ostré zatáčení

  1. Přeřaďte vlečné vozidlo na NíZKý PřEVODOVý STUPEň nebo do NíZKéHO ROZSAHU.

  2. Při ostrém zatáčení jeďte se strojem pomalu.

   Important: Mezi vlečným strojem a sekačkou nepřekračujte maximální úhel 75°.

   g264251
  3. Při otáčení kontrolujte vzdálenost mezi pneumatikou vlečného vozidla a díly sekačky (Obrázek 37).

   Note: Pokud se pneumatika příliš přiblíží k sekačce, zvětšete poloměr otáčení.

   g264252

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  • Než opustíte stroj, odstavte jej na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se součásti.

  • Nestoupejte na hnací hřídel nebo pod něj ani jej nepřekračujte.

  • Nepoužívejte pojistný řetěz krytu vývodového hřídele k zajištění hřídele při přepravě nebo odstavení sekačky.

  • Nepokládejte vývodový hřídel na zem.

  • Nedovolte, aby se kryty vývodového hřídele rozdělily.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém stavu a dbejte na to, aby byly utaženy veškeré upevňovací prvky.

  • Všechny opotřebené, poškozené nebo chybějící štítky nahraďte novými.

  Čištění a kontrola

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každém použití
 • Sekačku vyčistěte a zkontrolujte.
 • Zvedněte sekací plošiny a pečlivě je umyjte.

  Vázací body

  g264216

  Přeprava stroje

  Important: Před naložením nebo vyložením sekačky z přívěsu zvedněte a zajistěte sekací plošiny.

  • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte stejně široké nájezdové plošiny.

  Umístění vázacích bodů na stroji naleznete v provozní příručce k tažnému rámu a vlečnému vozidlu.

  1. Vyjeďte vlečným vozidlem na nájezdovou plošinu.

  2. Vypněte motor, vyjměte klíč a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Spusťte zvedák dolů.

  4. Pomocí popruhů, řetězů nebo lan přivažte stroj v blízkosti kol.

   Note: Postupujte podle směrnic místních úřadů na uvazování strojů.

  5. Připevněte záložní klíny kol stroje k plošině přívěsu nebo nákladního automobilu.

  6. Přesvědčte se, zda je hnací vývodový hřídel připojen k vlečnému vozidlu nebo zajištěn na tažné oji sekačky.

  Údržba

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli náhodně spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

  Důležité upozornění

  Pokud jsou sekací plošiny zvednuty, avšak nezajištěny, mohou nečekaně klesnout a zranit vás či jiné osoby v blízkosti stroje.

  Zcela zvedněte všechny plošiny a přesvědčte se, že čepy na všech zvedacích ramenech jsou zajištěny na západku.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte mazivo ve středové převodovce.
 • Vyměňte mazivo středové převodovky.
 • Zkontrolujte řemeny sekačky.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Zkontrolujte kryt vývodového hřídele a hnacího hřídele.
 • Promažte stejnoběžný kloub hnacího vývodového hřídele.
 • Zkontrolujte žací nože.
 • Po každém použití
 • Sekačku vyčistěte a zkontrolujte.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte klouby teleskopického hnacího hřídele.
 • Promažte kardanové klouby hnacího hřídele.
 • Promažte klouby posuvného krytu hnacího hřídele.
 • Promažte zvedací ramena, hydraulické válce, západky a vzpěry chránící před nárazy (sekačku promažte také bezprostředně po každém mytí).
 • Promažte vřetena.
 • Promažte napínač řemene.
 • Promažte válce plošiny (válce promažte také bezprostředně po každém mytí).
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny v převodovce.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Zkontrolujte ložiska převodovky a vřeten.Poškozená nebo opotřebená ložiska převodovky a vřeten případně vyměňte.
 • Před uskladněním
 • Proveďte všechny postupy údržby, jež je nutné provést po 50 hodinách provozu.
 • Odstraňte všechny nečistoty.
 • Zkontrolujte ložiska válců.Poškozená nebo opotřebená ložiska válců případně vyměňte.
 • Opravte lak na poškozených místech.
 • Každý rok
 • Vyměňte mazivo ve středové převodovce.
 • Vyměňte mazivo středové převodovky.
 • Zkontrolujte míru opotřebení drážek vývodového hřídele.
 • Zvedání sekačky

  1. Sekačku zvedejte za polonápravy, viz Obrázek 39.

   g264176
  2. K podepření sekačky použijte montážní stolice.

  Přístup k sekacím plošinám

  Demontáž krytů plošin

  1. Uvolněte 3 západky zajišťující kryt sekací plošiny (Obrázek 40).

   g251061
  2. Povolte knoflík nebo šroub (sekací plošina CE), který upevňuje kryt sekací plošiny k sekací plošině (Obrázek 40).

  3. Zvedněte kryt a sejměte jej z plošiny.

  4. Opakujte kroky 1 až 2 u druhého krytu (Obrázek 40).

  Montáž krytů plošin

  1. Vyrovnejte západky krytu sekací plošiny s otvory v sekací plošině (Obrázek 41).

   g254821
  2. Namontujte kryt plošiny na sekací plošinu (Obrázek 41).

  3. Kryt zajistěte (Obrázek 41) následovně:

   • Sekačky bez označení CE: zašroubujte knoflík do krytu a do sekací plošiny a utáhněte jej.

   • Sekačky CE: zašroubujte šroub do sekací plošiny a utáhněte jej.

  4. Zajistěte 3 západky krytu sekací plošiny (Obrázek 41).

  5. Kroky 1 až 4 zopakujte u dalších demontovaných krytů (Obrázek 41).

  Mazání

  Specifikace maziva

  Mazivo na bázi lithia č. 2

  Promazání stejnoběžného kloubu vývodového hřídele

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Promažte stejnoběžný kloub hnacího vývodového hřídele.
 • Aplikujte specifikované mazivo do 3 maznic na předním konci hnacího vývodového hřídele (Obrázek 42).

  g255325g255326

  Mazání kloubů teleskopického hnacího hřídele

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte klouby teleskopického hnacího hřídele.
  1. Částečným vysunutím hnacího vývodového hřídele získáte přístup k maznici poblíž středové vnitřní části krytu hnacího hřídele (Obrázek 43).

   g264299g264298
  2. Aplikujte mazivo do 4 maznic pro klouby teleskopického hnacího hřídele, viz Obrázek 43.

  Mazání kardanových kloubů hnacího hřídele

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte kardanové klouby hnacího hřídele.
 • Aplikujte specifikované mazivo do 7 maznic pro kardanové klouby hnacího hřídele, viz Obrázek 44.

  g255328g255327

  Mazání kloubů posuvného krytu hnacího hřídele

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte klouby posuvného krytu hnacího hřídele.
 • Aplikujte specifikované mazivo do 6 maznic pro klouby posuvného krytu hnacího hřídele, viz Obrázek 45.

  g264214g264213

  Mazání zvedacích ramen, hydraulických válců, západek a vzpěr chránících před nárazy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte zvedací ramena, hydraulické válce, západky a vzpěry chránící před nárazy (sekačku promažte také bezprostředně po každém mytí).
  • Aplikujte specifikované mazivo do zvedacích ramen, hydraulických válců a vzpěr chránících před nárazy u levé a pravé sekací plošiny (Obrázek 46).

   g251060
  • Aplikujte mazivo do zvedacích ramen, hydraulických válců a vzpěr chránících před nárazy středové sekací plošiny (Obrázek 47).

   g251059

  Mazání vřeten

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte vřetena.
 • Aplikujte specifikované mazivo do maznic v místě 3 vřeten na každé sekací plošině (Obrázek 47).

  g251062

  Mazání napínačů řemene

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte napínač řemene.
 • Aplikujte specifikované mazivo do maznic v místě 2 napínačů řemene na každé sekací plošině.

  g264169

  Mazání válců plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte válce plošiny (válce promažte také bezprostředně po každém mytí).
  1. Aplikujte specifikované mazivo do ložisek válců plošiny na její levé straně (Obrázek 50).

   g254862
  2. Promažte ložiska válců plošiny na její pravé straně (Obrázek 50).

  3. Zopakujte krok 1 a 2 u válců na dalších plošinách.

  Údržba převodovek

  Materiál, který musí zajistit zákazník: těsnicí přípravek na závity PTFE a malé ruční čerpadlo.

  Specifikace kapaliny převodovky

  • Kapalina Toro Premium Tractor

  • Hydraulická kapalina Mobilfluid™ 424 Tractor

  Kontrola hladiny kapaliny v převodovce

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny v převodovce.
  1. Vyjměte měrku z otvoru měrky v horní části středové převodovky (Obrázek 51 nebo Obrázek 52).

   g255251
   g255263
  2. Zkontrolujte hladinu kapaliny na měrce (Obrázek 51 nebo Obrázek 52).

   Hladina kapaliny na měrce musí být mezi značkou horní a dolní meze hladiny.

   Note: Podle potřeby doplňte mazivo tak, aby jeho hladina byla mezi značkami horní a dolní meze, viz Naplnění středové převodovky nebo Naplnění převodovky plošiny.

  3. Vyčistěte závity měrky a zátky plnicího otvoru a aplikujte na ně těsnicí přípravek na závity PTFE.

  4. Zašroubujte měrku do plnicího otvoru a utáhněte ji (Obrázek 51 nebo Obrázek 52).

  5. Zopakujte kroky 1 až 4 u dalších převodovek plošiny.

  Výměna maziva ve středové převodovce

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte mazivo ve středové převodovce.
 • Každý rok
 • Vyměňte mazivo ve středové převodovce.
 • Vypuštění středové převodovky

  g255203
  1. Pracujte skrze přístupový otvor ve spodní desce rámu sekačky. Pod otvor (Obrázek 54) umístěte nádobu na vypouštěnou kapalinu.

   g255204
  2. Demontujte vypouštěcí zátku s vnitřním šestihranem z vypouštěcího otvoru středové převodovky a nechejte vytéct veškeré mazivo (Obrázek 54).

  3. Vyčistěte závit vypouštěcí zátky a aplikujte na něj těsnicí přípravek na závity PTFE.

  4. Namontujte vypouštěcí zátku do vypouštěcího otvoru a utáhněte ji.

  Naplnění středové převodovky

  Objem kapaliny středové převodovky: 1 774 ml

  1. Vyjměte měrku z otvoru měrky v horní části středové převodovky a otřete ji do čista (Obrázek 55).

   g255252
  2. Demontujte zátku plnicího otvoru z plnicího otvoru v horní části převodovky (Obrázek 55).

  3. Do plnicího otvoru převodovky nalijte 1 774 ml specifikované mazací převodové kapaliny (Obrázek 55).

  4. Zašroubujte měrku do otvoru, vyjměte ji a zkontrolujte hladinu maziva (Obrázek 55).

   Hladina kapaliny na měrce musí být mezi značkou horní a dolní meze hladiny.

   Note: Podle potřeby doplňte mazivo tak, aby jeho hladina byla mezi značkami horní a dolní meze hladiny.

  5. Vyčistěte závity měrky a zátky plnicího otvoru a aplikujte na ně těsnicí přípravek na závity PTFE.

  6. Zašroubujte měrku do plnicího otvoru a utáhněte ji (Obrázek 55).

  7. Namontujte zátku plnicího otvoru a utáhněte ji (Obrázek 55).

  Výměna maziva převodovky plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte mazivo středové převodovky.
 • Každý rok
 • Vyměňte mazivo středové převodovky.
 • Vypuštění převodovky plošiny

  1. Vyjměte měrku z horní části převodovky (Obrázek 56).

   g255295
  2. Pomocí sacího čerpadla odčerpejte otvorem měrky z převodovky veškerou kapalinu (Obrázek 56).

  3. Opakujte kroky 1 až 2 u dalších převodovek plošiny.

  Naplnění převodovky plošiny

  Objem kapaliny převodovky plošiny: 1 064 ml

  1. Do otvoru měrky převodovky nalijte 1 064 ml specifikované mazací převodové kapaliny (Obrázek 57).

   g255294
  2. Zašroubujte měrku do otvoru, vyjměte ji a zkontrolujte hladinu maziva (Obrázek 57).

   Hladina kapaliny na měrce musí být mezi značkou horní a dolní meze hladiny.

   Note: Podle potřeby doplňte mazivo tak, aby jeho hladina byla mezi značkami horní a dolní meze hladiny.

  3. Vyčistěte závit měrky a aplikujte na něj těsnicí přípravek na závity PTFE.

  4. Zašroubujte měrku do plnicího otvoru a utáhněte ji (Obrázek 57).

  5. Opakujte kroky 1 až 4 u dalších převodovek plošiny.

  Kontrola řemenů sekačky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Zkontrolujte řemeny sekačky.
 • Odolné hnací řemeny žacích nožů napínají pružinové napínací kladky. Po dlouhé době provozu však mohou vykazovat známky opotřebení. Známkou opotřebeného řemene je pískání při otáčení řemene, prokluzování žacího nože při sekání trávy, otřepené hrany nože, patrné známky spálení a praskliny na řemenu a nekvalitně sekaná tráva. Pokud zaznamenáte některý z těchto stavů, řemeny vyměňte.

  g251058
  1. Demontujte kryty plošiny, viz Demontáž krytů plošin.

  2. Přesvědčte se, zda krátký a dlouhý řemen nevykazuje známky poškození nebo nadměrného opotřebení.

   Poškozené nebo opotřebené řemeny vyměňte, viz Výměna řemenů sekačky.

  3. Namontujte kryty plošiny, viz Montáž krytů plošin.

  Výměna řemenů sekačky

  Note: Pokud chcete vyměnit krátký řemen, je třeba sejmout dlouhý řemen.

  Sejmutí dlouhého řemene

  1. Demontujte kryty řemene, viz Demontáž krytů plošin.

  2. Pomocí páčidla nebo obdobného nástroje otáčejte napínací prvek dlouhého řemene proti směru hodinových ručiček a stáhněte řemen z napínací řemenice (Obrázek 59).

   g255022
  3. Stáhněte dlouhý řemen z hnací řemenice, řemenice středového vřetena a řemenice pravého vřetena (Obrázek 59).

  4. Vyjměte řemen ze sekačky.

   Note: Při stahování řemene z řemenice středového vřetena může být potřebné řemenem otáčet.

  Sejmutí krátkého řemene

  1. Demontujte kryty řemene, viz Demontáž krytů plošin.

  2. Sejměte dlouhý řemen, pokud je nasazen; viz Sejmutí dlouhého řemene.

  3. Pomocí páčidla nebo obdobného nástroje otáčejte napínací prvek krátkého řemene proti směru hodinových ručiček a stáhněte řemen z napínací řemenice (Obrázek 60).

   g255020
  4. Stáhněte dlouhý řemen z hnací řemenice, řemenice středového vřetena a řemenice pravého vřetena.

  5. Vyjměte řemen ze sekačky.

   Note: Při stahování řemene z řemenice středového vřetena může být potřebné řemenem otáčet.

  Nasazení krátkého řemene

  1. Nasaďte dlouhý řemen; viz Nasazení dlouhého řemene.

  2. Veďte dlouhý řemen podél řemenice levého vřetena a spodní drážkou řemenice středového vřetena (Obrázek 61).

   g255021
  3. Pomocí páčidla nebo obdobného nástroje otáčejte napínací prvek řemene proti směru hodinových ručiček a nasaďte řemen na napínací řemenici (Obrázek 61).

  Nasazení dlouhého řemene

  1. Veďte dlouhý řemen podél hnací řemenice, horní drážkou řemenice středového vřetena a podél řemenice pravého vřetena (Obrázek 62).

   g255023
  2. Pomocí páčidla nebo obdobného nástroje otáčejte napínací prvek řemene proti směru hodinových ručiček a nasaďte řemen na napínací řemenici (Obrázek 62).

  3. Pokud měníte pouze dlouhý řemen, namontujte kryty plošiny, viz Montáž krytů plošin.

  4. Namontujte kryty plošiny, viz Montáž krytů plošin.

  Údržba žacích nožů

  Žací nože udržujte ostré po celou sezónu, protože pouze ostrý nůž seká čistě a nedochází k trhání či třepení stébel trávy. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám.

  Každý den kontrolujte, zda jsou nože ostré a nedošlo k jejich opotřebení či poškození. Nože podle potřeby nabruste. Pokud je žací nůž poškozený nebo opotřebený, ihned jej nahraďte originálním žacím nožem Toro.

  Nebezpečí

  Žací nože sekačky jsou ostré a mohou vám způsobit zranění.

  Při údržbě žacích nožů používejte rukavice z tvrdé kůže nebo materiálu odolného proti proříznutí.

  Nebezpečí

  Opotřebený nebo poškozený žací nůž může prasknout a jeho úlomek může sekačka odmrštit na obsluhu nebo osoby v okolí a způsobit tak vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

  • Opotřebený nebo poškozený nůž okamžitě vyměňte.

  Příprava údržby žacích nožů

  Note: Při provádění údržby žacích nožů musí být sekačka připojená k vlečnému vozidlu.

  1. Vypněte vývodový hřídel, zaparkujte stroj na rovném povrchu a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Zvedněte a zajistěte sekací plošiny na západku, vypněte motor a vyjměte klíč (Obrázek 63).

   g255457

  Kontrola ohnutých žacích nožů

  1. Vyrovnejte žací nůž, viz Obrázek 64.

   g256136
  2. Vyčistěte spodní stranu sekací plošiny v místě řezné hrany zadní části žacího nože (Obrázek 65).

   g255531
  3. Pomocí kombinovaného měřidla změřte vzdálenost mezi čistou plochou plošiny a koncem řezné hrany (Obrázek 66).

   Naměřenou hodnotu si zapište: .

   g255530
  4. Otočte nůž o 180° (Obrázek 66).

  5. Změřte vzdálenost mezi čistou plochou plošiny a koncem řezné hrany (Obrázek 66).

   Naměřenou hodnotu si zapište: .

   Pokud je rozdíl v údajích naměřených v kroku 4 a 6 větší než 3 mm, nůž je ohnutý a je nutné jej vyměnit, viz Vyjmutí žacích nožůMontáž žacích nožů.

  6. Opakujte kroky 3 až 5 u dalších nožů sekací plošiny nebo kroky 1 až 6 u dalších plošin.

  Kontrola žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte žací nože.
  1. Zkontrolujte ostří žacích nožů (Obrázek 67). Jestliže ostří nejsou dostatečně naostřená nebo jsou nerovná, vyjměte žací nože a nabruste je. Další informace naleznete v části Ostření žacích nožů.

  2. Zkontrolujte nože, zejména jejich hřbetní část (Obrázek 67). Jestliže v této části zjistíte jakékoli poškození, opotřebení anebo průraz (Obrázek 67), okamžitě poškozený nůž vyměňte.

   Nebezpečí

   Dojde-li u žacího nože k opotřebení, vytvoří se mezi hřbetem a plochou částí nože drážka. Nakonec se může část žacího nože odlomit a ze skříně vymrštit, což by mohlo způsobit vážné zranění či smrt vám nebo okolostojícím osobám.

   • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

   • Žací nůž, který je ohnutý, zlomený nebo prasklý, nikdy nenarovnávejte.

   • Opotřebený nebo poškozený nůž okamžitě vyměňte.

   g004653

  Vyjmutí žacích nožů

  Žací nože je nutné vyměnit, pokud dojde k nárazu do pevného předmětu, žací nůž není vyvážený nebo je ohnutý. K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní žací nože Toro. Náhradní žací nože jiných výrobců mohou zapříčinit nedodržení požadavků bezpečnostních norem.

  Důležité upozornění

  Kontakt s ostrým žacím nožem může způsobit vážné zranění.

  Používejte rukavice a ostré okraje žacího nože obalte hadrem.

  1. Uchopte konec žacího nože pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.

  2. Chcete-li šroub nože demontovat, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček (Obrázek 68).

   Important: Šrouby žacího nože mají levý závit.

   g004480
  3. Demontujte ochranný kryt a žací nůž z dříku vřetena (Obrázek 68).

  Ostření žacích nožů

  Důležité upozornění

  Při ostření žacího nože může dojít k odmrštění kusů materiálu, které mohou způsobit vážné zranění.

  Při ostření žacích nožů používejte vhodnou ochranu očí.

  1. Nabruste řeznou hranu (ostří) žacího nože na obou koncích (Obrázek 69).

   Note: Zachovejte původní úhel. Vyvážení nože neporušíte, pokud uberete z obou ostří stejné množství materiálu.

   g000276
  2. Zkontrolujte vyvážení nože tak, že jej vložíte na vyvažovačku (Obrázek 70).

   Note: Jestliže se žací nůž ustálí ve vodorovné poloze, je vyvážen a lze jej použít. Jestliže nůž není vyvážen, odpilujte trochu materiálu pouze ze hřbetní části žacího nože (Obrázek 71). Tento postup opakujte, dokud žací nůž zcela nevyvážíte.

   g000277
   g004480

  Montáž žacích nožů

  1. Namontujte žací nůž na dřík vřetena (Obrázek 71).

   Important: Zakřivená část nože musí směřovat nahoru k vnitřní straně sekačky, aby bylo zaručeno správné sekání.

  2. Namontujte ochranný kryt a šroub žacího nože (Obrázek 71).

   Important: Šrouby žacího nože mají levý závit.

  3. Šroub nože utáhněte na utahovací moment 115 až 150 Nm.

  Seřízení sklonu sekačky

  Sklon sekací plošiny je z výroby nastaven tak, aby zadní část plošiny byla výše než přední část.

  Příprava na změnu sklonu sekačky

  Materiál, který musí zajistit zákazník: dřevěný blok 51 mm.

  1. U každé sekací plošiny, u níž nastavujete sklon, vyrovnejte středový žací nůž, viz Obrázek 72.

   g255552
  2. Spusťte sekací plošiny na zem.

  Vyrovnání plošiny

  1. Povolte matici, která upevňuje nastavovací blok výšky sekání (Obrázek 73).

   g256062
  2. Posunujte nastavovací prvek výšky sekání nahoru nebo dolů tak, abyste od horní části nastavovacího bloku k zemi naměřili vzdálenost 124 mm (Obrázek 73).

  3. Zopakujte kroky 1 a 2 pro další nastavovací prvky výšky sekání.

  Nastavení sklonu plošiny

  Materiál, který musí zajistit zákazník: dřevěný rozpěrný blok 51 mm.

  1. Přejděte k zadní části sekací plošiny. Zvedněte zadní chlopeň a vyrovnejte dřevěný blok (51 mm) mezi zadní stranu středového žacího nože a povrch země (Obrázek 74).

   Při zasunování bloku mezi nůž a zem byste měli cítit mírný odpor.

   • Pokud je mezi zemí a nožem nadměrná vůle, pomocí 4 nastavovacích prvků výšky sekání plošinu spusťte níže.

   • Pokud nelze mezi zem a nůž dřevěný blok zasunout, pomocí 4 nastavovacích prvků výšky sekání plošinu zvedněte.

   g256063
  2. Změřte vzdálenost od horní části nastavovacího bloku k povrchu země (Obrázek 75).

   Otáčejte nastavovacím prvkem výšky sekání, dokud nedosáhnete následujících výsledků:

   • Naměřená vzdálenost bloku pro nastavení výšky sekání od povrchu země je na všech 4 místech stejná.

   • Dřevěný blok je těsně vsunut mezi středový žací nůž a povrch země.

   g256087
  3. Povolte 2 imbusové šrouby, jež upevňují ukazatel k nastavovacímu bloku výšky sekání, vyrovnejte ukazatel se značkou 2 (2 palce) na štítku a šrouby utáhněte (Obrázek 76).

   g256085
  4. Zopakujte krok 3 u dalších nastavovacích prvků výšky sekání.

  5. V místě zadního válce zvedněte levý a pravý nastavovací prvek výšky sekání ke značce 2 ¼ (2 ¼ palce) na štítku (Obrázek 77).

   g256086
  6. Povolte imbusové šrouby, jež upevňují 2 ukazatele ke stavěcímu bloku výšky sekání, vyrovnejte ukazatele se značkou 2 (2 palce) na štítku a šrouby utáhněte (Obrázek 78).

   g256116
  7. Utáhněte 4 matice, jež upevňují 4 nastavovací bloky výšky sekání (Obrázek 76 a Obrázek 78) k přednímu a zadnímu válci, na utahovací moment 322 až 396 Nm.

  Uskladnění

  Odstavení stroje

  Na konci sezóny sekání nebo při odstavení sekačky na delší dobu proveďte následující preventivní údržbu:

  1. Než opustíte stroj, odstavte jej na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se součásti.

  2. Očistěte všechny nečistoty nebo mazivo, jež se mohlo usadit ve stroji nebo na pohyblivých součástech.

  3. Promažte všechny maznice.

  4. Přelakujte místa, kde došlo k poškrábání nebo jinému poškození lakovaného povrchu.

  5. Nahraďte chybějící nebo vyměňte poškozené štítky.

  6. Je-li to možné, sekačku skladujte na suchém místě uvnitř budovy. Pokud skladování ve vnitřních prostorách není možné, zakryjte stroj těžkými plechy nebo plachtou a zabezpečte je.