Innledning

Denne maskinen er ment å brukes av fagfolk, dvs. innleide operatører til kommersielle formål. Den er hovedsakelig utformet for måling og spredning av materialer, i en rekke ulike våte forhold, uten tetting eller dramatisk påvirkning av spredningen.

Important: Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Skann QR-koden på serienummerskiltet med en mobilenhet for å få tilgang til informasjon om garanti og deler samt annen produktinformasjon.

g237535

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget skjema for samsvarserklæring for produktet for detaljert informasjon.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Innenlands: Denne enheten samsvarer med FCC-regler avsnitt 15. Maskinen kan brukes under følgende to forutsetninger: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell interferens den utsettes for, inkludert interferens som kan forårsake uønsket innvirkning på driften.
Dette apparatet genererer og bruker radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes på korrekt måte, i strengt samsvar med produsentens instruksjoner, kan det forårsake interferens på radio- og TV-mottakelse. Det har blitt typetestet og funnet å være innenfor grensene av en FCC klasse B-dataenhet i samsvar med spesifikasjonene i underartikkel J av artikkel 15 av FCC regler, som angitt ovenfor. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker interferens på radio- og TV-signaler, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å eliminere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:Snu på mottakerantennen, flytt fjernkontrollmottakeren i forhold til radio-/TV-antennen, eller koble kontrollen i et annet støpsel slik at kontrollen og radio/TV er på ulike strømkretser.Om nødvendig bør brukeren ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-fagmann for andre anbefalinger.Følgende hefte fra FCC (Federal Communications Commission) kan være til hjelp: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" ("slik identifiserer og løser du radio-/TV-interferensproblemer"). Dette heftet er tilgjengelig fra U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA. Bestillingsnr. 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-baseenhet, OA3MRF24J40MA-håndholdt
IC: 7693A-24J40MDME-baseenhet, 7693A-24J40MA-håndholdt
Maskinen kan brukes under følgende to forutsetninger: (1) denne enheten skal ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket innvirkning på driften av enheten.
Elektromagnetisk kompatibilitetssertifisering Japan
Håndholdte:Graphic
RF2CAN:Graphic
Mexico – Sertifisering for elektromagnetisk kompatibilitet
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Korea – Sertifisering for elektromagnetisk kompatibilitet(Merke gitt i eget sett)
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Singapore – Sertifisering for elektromagnetisk kompatibilitet
Håndholdte:TWM240008_IDA_N4023-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024-15
Marokko – Sertifisering for elektromagnetisk kompatibilitet
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
NUMERO d’agrement: MR 14078 ANRT 2017
Delivre d'agrement:29/05/2017

Dekkenes DOT-informasjon er plassert på siden av hvert dekk. Denne informasjonen angir spesifikasjoner for belastning og hastighet. Nye dekk skal ha samme eller høyere spesifikasjoner. Se Spesifikasjoner for å påse at dekkene overholder eller overgår vektkravene for maskinen.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Dette produktet kan forårsake personskade. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet av både denne brukerhåndboken og brukerhåndboken for tauekjøretøyet før du bruker denne maskinen. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke denne maskinen og tauekjøretøyet og forstår advarslene.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold tilskuere på trygg avstand fra maskinen når den er i bevegelse.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Stopp maskinen, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg før du utfører service, fyller på drivstoff eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsvarselssymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken ved behov.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal119-6809
decal119-6808
decal119-6818
decal119-6854
decal119-6853
decal115-2047
decal119-0217
decal119-6820
decal119-6855
decal119-6856
decal119-6804
decal119-6805
decal119-6810
decal119-6817
decal119-6816
decal119-6815
decal119-6814
decal119-6806
decal119-6819
decal131-6766
decal133-8061

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen fra normal arbeidsstilling.

Montere maskinens baseenhetsmodell

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Beholdervern1
Skrue med halvrundt hode (1/4 x 5/8 tomme) 3
Låsemutter3
 1. Ta basemodellmaskinen ut av transportkassen.

 2. Bak på dobbeltspinneren fjerner du bolten og mutteren som fester maskinens løfteutstyrs transportbrakett til dobbeltspinneren (Figur 3).

  g013203
 3. Foran på dobbeltspinneren fjerner du de to boltene og mutrene som fester transportbraketten for maskinløfteutstyret til dobbeltspinneren (Figur 4).

  g013204
 4. Løft dobbeltspinneren ut av beholderen ved hjelp av dobbeltspinnerens ytre håndtak, og plasser dobbeltspinneren på bakken (Figur 5).

  Note: Dette krever to personer.

  g013205
 5. Fjern de fire skruene fra bena på dobbeltspinneren. Med hjelp fra en annen person, løft dobbeltspinneren og fjern pakkebolter og pakkeskum (Figur 6).

  g013207
 6. Installer beholdervernet med de medfølgende boltene med halvrundt hode (1/4 x 5/8 tomme) og nylonlåsemutrene (Figur 7).

  g030044

Montere strømledningssatsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Strømfastspenner1
Sokkelbrakett1
Sokkelbrakett, tung1
Låseskrue2
Flensmutter2
Skrue2
Flensmutter2

Strømfastspenneren på tauekjøretøyet leverer den elektriske kraften som kreves av kontrollsystemene på maskinen. Monter denne fastspenneren på kjøretøyet som du planlegger å bruke til å betjene maskinen. Hvis du skal bruke mer enn ett kjøretøy med maskinen, må du kjøpe ekstra strømledningssatser fra Toro-forhandleren.

 1. Monter sokkelbraketten til et fast punkt bak på tauekjøretøyet ved hjelp av én av medfølgende monteringsbraketter (Figur 8).

  Note: Hvis tauekjøretøyet er utstyrt med et lasteplan, påse at sokkelbraketten går klar av alle deler av tauekjøretøyet.

  Important: Sørg for at ledningene ikke er løse eller i veien for mekaniske komponenter.

  g013261
 2. Før og fest de elektriske ledningene fra batteriet til den elektriske pluggbraketten (Figur 9).

  g013262
 3. Mat ledningen gjennom sokkelbraketten ot monter den svarte gummipakningen over ledningen (Figur 9).

 4. Skru fast sokkelen til sokkelbraketten med boltene (1/4 tomme).

 5. Fest den røde ledningen (strøm) til den positive polen på batteriet, og koble deretter den svarte ledningen (jording) til den negative polen på batteriet.

Montere utvidelsessett for beholder

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Traktforlenger (foran)1
Traktforlenger (bak)1
Bolt9
Flensmutter9
 1. Fjern beholderutvidelsene fra boksen, og identifiser fremre og bakre del (Figur 10 og Figur 11).

  g013263
  g013264
 2. Bruk verktøyet som medfølger og fest beholderutvidelsene til beholderen. Plasser mutrene på utsiden av beholderen.

  g237533

Montere beholder på slepechassis

Slepechassiset, kun konfigurasjon

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Bolt (5/16 x 1 tomme)6
Flensmutter (5/16 tomme)6

Advarsel

Hvis lasteplanet og beholderen på maskinen løftes mens den er montert til et slepechassis, ProGator-, Workman-, eller TDC-chassis, kan det skade løftebraketten og påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Demonter lasteplanet fra slepechassiset, ProGator-, Workman- eller TDC-chassiset, og løft kun lasteplanet og beholderen.

Note: Hvis du monterer ProPass-gjødselsprederen på noe annet enn chassiset, se monteringsinstruksjonene for din bruk.

 1. Fest en løfteenhet til løftebraketten som er festet på innsiden av beholderen (Figur 13).

  g013209
 2. Bruk en løftemekanisme til å sette beholderen over slepechassiset.

 3. Innrett de seks monteringshullene (tre per side), og monter boltene (5/16 x 1 tomme) og flensmutterne (5/16 tomme).

  g013949
 4. Fjern løftebraketten fra beholdersidene og monter boltene på beholdersidene.

  Note: Ta vare på løftebraketten for fremtidig bruk, ikke kast den.

Koble til mellomliggende ledningssats

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Mellomliggende ledningssats1

Plugg mellomliggende ledningssats til strømfastspennerkoblingen på maskinen (Figur 15 eller Figur 16).

g237534
g013948

Koble til på/av-pendel

Modell 44701

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

På/av-pendel1

Plugg på/av-pendelkoblingen til koblingen på maskinen (Figur 17).

g013947

Montere den håndholdte fjernkontrollen

Modell 44751

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Håndholdt fjernkontroll1
AA-batterier4
Magnetisk brakett1
Skruer, små6
 1. Fjern gummibåndene som holder halvdelene sammen, og ta av bakdekslet.

 2. Koble batteriene til korrekte poler. Batterirommet har merker for polaritet for hver pol (Figur 18).

  Note: Hvis du setter inn batteriene feil, vil ikke den håndholdte fjernkontrollen fungere.

  g028875
 3. Kontroller at stålpakningen og gummitetningen er plassert i kanalen på den håndholdte fjernkontrollen, og sett på bakdekslet igjen (Figur 18).

 4. Fest dekselet med seks skruer (Figur 18), og trekk dem til med et moment på 1,5–1,7 Nm.

 5. Monter den håndholdte fjernkontrollen i den magnetiske fjernkontrollbraketten, skyv brakettens halvdeler sammen, og trekk til bolten i magneten (Figur 19).

  g028874

Montere trådløs fjernkontroll

Modell 44751

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Kontrollerfeste1
Trådløs fjernkontroll1

Sett kontrollerfestet inn i en koppholder eller lignende åpning på tauekjøretøyet, og oppbevar den håndholdte fjernkontrollen her. I tillegg kan den trådløse fjernkontrollmagneten festes til enhver ståloverflate.

g030466

Oversikt over produktet

Mengderegulator for gulv

Modell 44701

En mengderegulator for hydraulikkstrøm styrer hastigheten til transportbåndet.

Den høyeste hastigheten er 10, og er typisk for de fleste påføringene på merkene på det fargekodede driftssystemet. Bruk lavere innstillinger for svært lett påføring.

g013344

Mengderegulator for tilleggsutstyr

Modell 44701
g013345

En mengderegulator for hydraulikkstrøm styrer hastigheten til tilleggsutstyret (dobbeltspinner). Spinnerikonet indikerer hastigheten i prosent kun for trådløs kontroller – for standard hydraulikk, sett kontrolleren i det aktuelle fargeområdet, start ved den stiplede linjen og juster hastigheten innen fargesonen etter behov.

På/av-pendel

Modell 44701

Bruk de to bryterne på på/av-pendelen til å kjøre transportbåndet eller tilleggsutstyret (Figur 23). Hold på/av-pendelen innenfor operatørens rekkevidde.

g013346

Nødstoppknapp

Modell 44751

Når du er ferdig med å bruke maskinen, trykk alltid på NøDSTOPPknappen (Figur 24) for å deaktivere det elektriske systemet. Når du begynner arbeidet med maskinen, må du trekke ut NøDSTOPPKNAPPEN før du slår på den håndholdte fjernkontrollen.

Note: Når du er ferdig med å bruke maskinen, trykker du på nødstoppknappen for å forhindre at batteriet på tauekjøretøyet blir utladet.

g237530

Diagnostisk LED-funksjon

Når du trekker ut NøDSTOPPKNAPPEN, tennes diagnostikk-LED-lampen (Figur 25) og lyser i fem sekunder. Deretter slukkes den i fem sekunder før den begynner å blinke ved 3 Hz (tre blink per sekund) til du slår på den håndholdte fjernkontrollen. Hvis lampen tennes i fem sekunder og deretter begynner å blinke ved 10 Hz (med eller uten en fem sekunders pause), foreligger det en maskinfeil. Se Kontrollere feilkoder.

Note: Hvis den håndholdte fjernkontrollen er på når du trekker opp NøDSTOPPKNAPPEN, blinker ikke lyset ved 3 Hz (tre blink per sekund) etter å ha vært slukket i fem sekunder.

g237532

Håndholdt fjernkontroll

Modell 44751
g029772
Vekter
Basemodell248 kg
Dobbeltspinner68 kg
Radio (modell 44751)
Frekvens2,4 GHz
Maks. utgangseffekt19,59 dBm

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Kontakt et autorisert forhandlerverksted eller distributør, eller besøk www.Toro.com for å få en liste over alt godkjent tilbehør.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

 • Maskinen har andre egenskaper for balanse, vekt og håndtering enn enkelte andre typer utstyr som taues. Les brukerhåndboken slik at du forstår innholdet før du bruker maskinen. Gjør deg kjent med alle kontrollene, og lær hvordan man stopper motoren raskt.

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen dersom disse ikke fungerer som de skal.

 • Sørg for at alle verneplater og sikkerhetsanordninger er på plass. Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke ikke virker, er uleselig eller mangler, må det repareres eller erstattes før du tar maskinen i bruk.

 • Stram til alle løse muttere, bolter og skruer, slik at du er sikker på at maskinen er trygg å bruke. Sørg for at kjøretøykomponentene er på plass og sikret.

 • Påse at tauekjøretøyet er egnet for bruk med et redskap av denne vekten ved å forhøre deg med leverandøren eller produsenten av tauekjøretøyet.

 • Parker maskinen på en jevn flate, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater maskinen.

Daglige kontroller

På begynnelsen av hver dag, utfør disse sikkerhetskontrollene før du bruker maskinen. Rapporter eventuelle sikkerhetsproblemer til din overordnede. Se sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken for mer informasjon.

Velge et tauekjøretøy

Advarsel

Bruk alltid et egnet tauekjøretøy til å flytte maskinen, selv over korte avstander. Et uegnet tauekjøretøy kan skade maskinen, eller føre til personskade eller dødsfall.

Overstyringstilgangen er på førersiden av hydraulikksystemet. Se Figur 43 i Manuell overstyring.

Et egnet tauekjøretøy må ha en minimum tauekapasitet på 1405 kg.

På slepechassiset er maksimal last for maskinen 907 kg, med en resulterende koblingsarmvekt på 113 kg. Tomvekt (uten last) er 499 kg, med en resulterende koblingsarmvekt på 23 kg.

Resulterende koblingsarmvekt på maskinen med montert hydraulisk kraftpakke på 8,2 kW (11 hk) under drift med full last er 145 kg. Resulterende koblingsarmvekt uten last er 48 kg. Tomvekt (uten last) er 599 kg.

På Truckster-direktekoblingschassis er maksimal last for maskinen 907 kg, med en resulterende vektoverføring på 272 kg til tauekjøretøyet. Tomvekten (uten last) er 544 kg, med en resulterende vektoverføring på 52 kg til tauekjøretøyet.

Koble maskinen til et tauekjøretøy

Advarsel

Hvis du står mellom maskinen og tauekjøretøyet under tilkobling, kan det føre til alvorlig personskade.

Du skal ikke stå mellom maskinen og tauekjøretøyet under tilkobling.

 1. Juster høyden til festet ved å vri på håndtaket(/-ene) på jekkstøtten for å holde maskinen i vater.

 2. Koble koblingen med splittpinne på maskinen til tauekjøretøyet med en sikkerhetsgodkjent koblingstapp med en diameter på 18 mm og sikkerhetsklips (følger ikke med). Sett festetappen gjennom maskinkoblingen og tauekjøretøyets trekkstang på slepechassiset eller gjennom den medfølgende koblingsplaten på Truckster-direktekobling.

 3. Senk koblingen ved hjelp av jekkstøtte(r).

 4. Når hele maskinens vekt er overført fra jekkstøtten til tauekjøretøyets trekkstang(/-stenger), trekk ut bolten som holder jekkstøtten(-/e) på plass.

 5. Oppbevar jekkstøtten(/-e) på følgende måte:

  • På slepechassiset, snu jekkstøtten 90 grader mot urviseren helt til nedre del av jekkstøtten peker mot bakenden av maskinen. Dette er transportposisjon.

  • På Truckster-direktekoblingchassiset, flytt jekkstøtter til bakre del av maskinen og snu dem 90 grader helt til nedre del av jekkstøttene peker mot midten av maskinen. Dette er transportposisjon.

 6. Fest trykkslanger og returslanger til korrekte hydrauliske utganger på tauekjøretøyet. Returslangen har en ledningstilkoblet kontrollventil. Hvis du reverserer slangene, kan noen av maskinens funksjoner fungere bakover eller ikke fungere i det hele tatt. Test hydraulikken før du bruker maskinen for første gang.

  Important: Ikke la hydraulikkslangene, strømkabelen og pendelkablene slepes langs bakken under bruk. Unngå steder hvor disse kan bli klemt eller kuttes.

 7. Plugg mellomliggende ledningssats til strømkoblingen på tauekjøretøyet.

 8. Sjekk nivået på hydraulikkvæsken i tanken, og tilsett mer hvis nødvendig. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

Klargjøre for drift

Maskinen har et unikt fargekodet driftssystem som gjør at du slipper å gjette deg frem til korrekt oppsett av maskinen. Bare velg spredning, identifiser fargen og juster deretter hver innstilling slik at den stemmer overens med fargen for perfekt spredning hver gang.

Hoveddriftsmerke

decal119-6814

Velge spredning

Velg spredning ved å lese på hoveddriftsmerket som du finner på baklemmen på maskinen (Figur 27).

g013715

Dette merket viser de ulike spredningene som er tilgjengelig, klassifisert etter farge (Figur 28). Fargene representerer ulike påføringsrater, fra svært lett til svært tungt. Spredningstettheten indikeres av skyggelagte ovaler (fra lett til tungt). Omtrentlig bredde er også indikert..

Kontrollere knivbladene

Note: Maskinen leveres med spinneknivene i B-STILLING.

De lette spredningene (blått panel) påminner deg om at du må kontrollere at spinneknivene er i A-STILLING (Figur 29).

g013716

Når knivene er i A-STILLING, er de indre boltene (nærmeste sentrum av skiven) nærme knivveggen og de ytre boltene (nærmest kanten av skiven) vekk fra knivveggen.

Dette er viktig, da denne stillingen er utformet til å gi optimal spredning og fordeling ved høye hastigheter og lavt sandvolum.

For tyngre innstillinger (gullpanel), skal knivene være i B-STILLING for å gi best fordeling ved høye volumer og lavere platehastigheter (Figur 30).

g013717

Når knivene er i B-STILLING, er de indre boltene (nærmeste sentrum av skiven) vekk fra knivveggen og de ytre boltene (nærmest kanten av skiven) er nærme knivveggen.

Important: Feil knivstilling er en vanlig årsak til at spredningsmønsteret blir feil.

Stille inn hastigheten for baklemmen, spinneren, glideren og gulv

Etter at du har valgt ønsket spredning og kontrollert at knivene er korrekt justert, kan resten av maskinjusteringene angis.

Hver innstilling indikeres på maskinen med korresponderende fargemerke (Figur 31).

g013718

Hvis du ønsker en lett strøing, indikerer det blå området at baklemmen, gulvhastighet, spinnehastighet og baseskyvejustering skal være i blå stilling (Figur 31).

LETT
Omtrentlig bredde: 9,1 m
Knivstilling: A
Gulvhastighet: 100 %
Spinnehastighet: Blå / 100 %
Baklem: Blå
Skyvejustering: Blå

For å fylle forstøvningshull justerer du alle innstillinger til RØD.

SVÆRT TUNGT
Omtrentlig bredde: 2,7 m
Knivstilling: B
Gulvhastighet: 100 %
Spinnehastighet: Rød / 15 %
Baklem: Rød
Skyvejustering: Rød

Justere baklemmen

Baklemmen styrer hvor mye materiale som strømmer fra ProPass (Figur 32).

g013699

Baklemmen på 13 cm er delt inn i farger med en målstartlinje i hver fargeseksjon (Figur 33). Du kan øke eller redusere mengden materiale med baklemmen, så lenge du holder deg innenfor korresponderende fargeseksjon.

g013705

Note: Fargene på merket som vises i Figur 33 tilsvarer fargene på hoveddriftsmerket (Figur 27).

Justere spinnehastigheten

Note: Fargene på merkene som vises i Figur 35 og Figur 36, tilsvarer fargene på hoveddriftsmerket (Figur 27).

g013706

Standard hydraulikk (modell 44701): Still inn hydraulikkstyringen til den oppmerkede startlinjen i korresponderende fargeområde (Figur 35). Du kan endre hastighetene, hvis det kreves, innen korresponderende fargeseksjon.

g013707

Trådløs kontroll (modell 44751): Still inn i henhold til prosenttallet angitt i den fargede seksjonen på merket og på diagrammet bak på den trådløse kontrolleren (Figur 36).

decal119-6819

Justere glideren

Glidejusteringen posisjonerer sanden når den faller ned på skivene. Merket indikerer ikke bare fargekodede startposisjoner for hvert bruksområde, det illustrerer også justeringen som kreves for finjustering av spredningen. Se Finjustering av innstillingene.

g013709
g013710

Note: Fargene på merket som vises i Figur 38 tilsvarer fargene på hoveddriftsmerket (Figur 27).

Justere gulvhastigheten

Gulvhastigheten for hver innstilling er vanligvis 100 % – dette er utarbeidet og testet for å ha én mindre faktor å justere i det fargekodede driftssystemet. Vanligvis skal du bruke baklemmen til å redusere materialvolumet, ikke gulvhastigheten. Hvis minimum baklemhøyde imidlertid ikke er tilstrekkelig for å redusere materialstrømmen, så reduserer du gulvhastigheten.

g013711

Finjustering av innstillingene

Det fargekodede driftssystemet er utformet slik at du slipper å gjette deg til oppsettet for perfekt spredning. Men med så mange variabler som sandvekt, partikkelstørrelse, fuktighetsinnhold osv., kan det fortsatt forekomme ujevnheter i spredningen.

For å korrigere dette, har baseinnstillingsjusteringen en illustrasjon som indikerer korrekt justering av basen (Figur 40).

g013710

Når spredningsmønsteret er tungt på innsiden av spredningen, skyv basen inn mot beholderen. Hvis spredningen er tungt på utsiden, skyv basen ut og bort fra beholderen.

Note: Fargene på merket som vises i Figur 40 tilsvarer fargene på hoveddriftsmerket (Figur 27).

Under bruk

Sikkerhet under drift

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, fest løse klær og ikke bruk løse smykker.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Ikke bruk maskinen når du er trett, syk eller påvirket av alkohol eller medisiner.

 • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold tilskuere og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

 • Hold hender og føtter borte fra beholderen.

 • Bli sittende når tauekjøretøyet er i bevegelse.

 • Du må være oppmerksom når du bruker maskinen. Hvis du ikke bruker tauekjøretøyet på en sikker måte, kan det føre til ulykker, velt og alvorlige skader eller dødsfall. Kjør forsiktig og følg disse instruksene for å hindre velt eller redusert kontroll:

  • Vær svært forsiktig, reduser hastigheten og oppretthold trygg avstand rundt sandfang, grøfter, vann, ramper og ukjente områder eller andre farer.

  • Reduser hastigheten når du bruker et lastet kjøretøy i vanskelig terreng, slik at faren for at maskinen skal bli ustabil reduseres.

  • Hold utkikk etter hull eller andre skjulte farer.

  • Vær forsiktig når du bruker kjøretøyet i bratte hellinger. Kjør rett opp og ned i hellinger. Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger eller svinger i en helling. Unngå så langt det er mulig å svinge i hellinger.

  • Vær spesielt forsiktig når du kjører på vått underlag, i stor fart eller med full last. Bremsetiden øker når du kjører med full last. Gir ned før du kjører opp eller ned en bakke.

  • Unngå å starte og stoppe plutselig. Ikke gå fra revers til fremover eller omvendt uten først å ha stanset helt.

  • Ikke ta skarpe svinger, gjør plutselige bevegelser eller utfør andre handlinger som kan få deg til å miste kontrollen.

  • Vær oppmerksom på omgivelsene når du svinger eller rygger. Sørg for at området er klart og hold andre på god avstand. Fortsett sakte.

  • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier. Gi alltid fotgjengere og andre kjøretøy forkjørsrett. Følg alle trafikkregler, og sjekk lokale forskrifter angående bruk av maskinen på eller nær motorveier.

  • Vær alltid på utkikk etter, og forsøk å unngå, lave overheng, slik som greiner, dørkarmer, overhengende gangveier osv. Forsikre deg om at det er nok plass over deg til at du kan komme under med tauekjøretøyet og deg selv.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Hvis du noen gang er usikker på hva som er trygg drift, må du stanse arbeidet og spørre din overordnede.

  • La ikke maskinen stå uten tilsyn mens den er i gang.

 • Sørg for at maskinen er tilkoblet tauekjøretøyet før lasting og avlessing.

 • Ikke frakt laster som overskrider maskinens eller tauekjøretøyets lastebegrensninger.

 • Stabiliteten til lastene kan variere, for eksempel vil høye laster ha et høyere tyngdepunkt. Om nødvendig, reduser maksimal lastebegrensning for å sikre bedre stabilitet.

 • Slik unngår du at maskinen velter:

  • Vit nøyaktig hvor høy og tung lasten er. Høyere og tyngre laster kan øke faren for tipping.

  • Fordel lasten jevnt, på langs og side til side.

  • Vær forsiktig i svinger, og unngå utrygge manøvrer.

  • Sørg alltid for at maskinen er tilkoblet tauekjøretøyet før lasting.

  • Legg ikke store eller tunge objekter i beholderen. Dette kan skade båndet og valsene. Sørg også for at lasten har lik struktur. Maskinen kan uforutsigbart slynge ut små steiner fra sanden.

 • Du skal ikke stå bak maskinen når du lesser av eller sprer. Dobbeltspinneren, krysstransportbåndet og prosessoren kan sende ut partikler og støv ved høy hastighet.

 • Less av maskinen eller koble den fra tauekjøretøyet kun når den står på et flatt underlag.

 • Ikke kjør med maskinen i helt hevet stilling. Dette øker risikoen for at maskinen velter.

 • Ikke kjør med maskinen i forsiktighetsområdet (gult/svart). Når det ikke er noe tilleggsutstyr på maskinen, må den kjøres i senket stilling.

 • Slå av tilleggsutstyret når du nærmer deg mennesker, kjøretøy, veikryss eller fotgjengerfelt.

 • Vær svært forsiktig når du kjører i bakker, særlig når du svinger.

  • Hvis du kjører i bratte bakker med fullastet maskin, kan det føre til velt eller til at maskinen eller tauekjøretøyet mister trekkraften.

  • Reduser vekten på lasten når du kjører i bratte bakker, og unngå å stable lasten høyt.

Sikkerhet i skråninger

 • Gå gjennom tauekjøretøyets spesifikasjoner for å sikre at du ikke overskrider skråningskapasiteten.

 • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

 • Føreren må vurdere situasjonen på arbeidsstedet for å avgjøre om hellingen er trygg for maskindrift. Dette inkluderer kontroll av arbeidsstedet. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

 • Operatøren må gjennomgå instruksjonene for bruk i skråninger, oppført nedenfor, for å bruke maskinen i skråninger. Vurder driftsforholdene på dagen for å avgjøre om maskinen kan brukes på arbeidsstedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

 • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

 • En maskin hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil, skal ikke brukes under noen omstendigheter.

 • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Høyt gress kan skjule hindringer. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

 • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres.

 • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann, eller andre farer. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle farer.

Driftsegenskaper

Maskinen har balanse-, vekt- og håndteringkarakteristikker som kan avvike fra andre typer utstyr som trekkes. Les denne brukerhåndboken nøye.

Med tilleggsutstyr montert, vær klar over bakkeklaringen når du kjører i bakker. Bakkeklaringen for en maskin montert på et slepechassis er 33 cm uten last. Bakkeklaringen for en maskin montert på et Truckster-direktekoblingschassis er 43 cm uten last.

Styre maskinens strøm

Slå maskinens strøm av eller på

Modell 44701

Når du har fullført arbeidet med maskinen, stopper du den ved bruk av pendelen. Når du påbegynner arbeid med maskinen, starter du kjøretøyet eller kraftpakken for å trykksette hydraulikksystemet og bruker pendelen for å starte maskinen.

Slå maskinens strøm av eller på

Modell 44571

Når du er ferdig med å bruke maskinen, trykk alltid på NøDSTOPPknappen (Figur 41) for å deaktivere det elektriske systemet. Når du begynner arbeidet med maskinen, må du trekke ut NøDSTOPPKNAPPEN før du slår på den håndholdte fjernkontrollen.

g237530

Important: Når du er ferdig med å bruke maskinen, trykker du på NøDSTOPPknappen for å hindre at tauekjøretøyets batteri utlades.

Bruke maskinen

 1. Fyll maskinbeholderen med materialet som skal spres ut.

 2. Påse at dobbeltspinnertilleggsutstyret er montert.

 3. Juster lemhøyden til ønsket innstilling.

 4. Juster begge mengderegulatorer til foretrukket innstilling. Still inn rem- og tilleggsutstyrshastigheter til ønsket innstilling (vanligvis skal beltehastigheten være: trådløs – 100 %; standard hydraulikk – nr. 10).

 5. Parker tauekjøretøyet 3 m foran området hvor gjødselsprederen skal brukes.

 6. Sørg for at begge på/av-pendelbryterne er av. På trådløse modeller må du sørge for at funksjonene på den håndholdte fjernkontrollen er stoppet.

 7. Aktiver hydraulikken (enten på tauekjøretøyet eller på den ekstra hydrauliske kraftpakken).

 8. Øk turtallet på tauekjøretøyet. Slå på tilleggsutstyret ved bruk av på/av-pendelen eller den håndholdte fjernkontrollen på trådløse modeller.

 9. Kjør mot området hvor gjødselsprederen skal brukes, øk turtallet på tauekjøretøyet til optimalt driftsområde.

 10. Når maskintilleggsutstyret er rett over begynnelse på overgjødslingsområde, bruker du på/av-pendelen eller kontrollpendelen på trådløse modeller til å slå på transportbåndet.

  Note: For trådløse modeller kan START ALLE-funksjonen brukes i stedet for funksjonene START AV TILLEGGSUTSTYR og GULVSTART, som én enkelt startoperasjon. Tilleggsutstyret starter etterfulgt av båndet.

 11. Kjør i en rett linje og spre materialet i jevn hastighet helt til spredningen når enden av overgjødslingsområdet.

 12. Slå av transportbåndet, snu maskinen rundt og posisjoner for neste passering.

 13. Før neste passering, sjekk spredningsmønsteret på bakken. Juster maskininnstillingene hvis det er nødvendig.

 14. Fortsett med trinnene 10 til 13 hele overgjødslingsområde er dekket, eller beholderen er tom.

 15. Slå av transportbåndet og tilleggsutstyret, reduser tauekjøretøyets turtall og koble fra hydraulikken.

  Note: Slå alltid av transportbåndet først.

Sikkerhet for trådløs kontroller

Modell 44751

Den trådløse kontrolleren aktiverer deler som roterer i høye hastigheter og som utgjør klemfare. Påse at du har ProPass i synsfeltet når du bruker, justerer, eller programmerer den trådløse kontrolleren.

For å sikre at aktivering av spinnere og gulvet er tiltenkt, må du trykke på startknappene to ganger: én gang for å velge, og én gang for å aktivere. Slik forhindres utilsiktet start når man gjør manuelle justeringer på maskinen.

Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av ti sekunder under programmering eller klargjøring for bruk av den trådløse kontrolleren, går den over i hvilemodus og tilbake til sist lagret program eller innstilling.

Forsiktig

Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

Slå av den trådløse kontrolleren og arbeidskjøretøyet (for å være sikker på at det ikke forekommer hydraulikkstrøm) før du utfører fysiske justeringer på kniver eller gulv.

Bruke hydraulikkontroller og tilleggsutstyr

Modell 44751

Fjernkontrollsystem

Fjernkontrollsystemet består av en håndholdt fjernkontroll, en +12 til +14,4 V DC baseenhet og en ledningssats.

Håndholdt fjernkontroll

g029772

Knappefunksjoner

KnappNavnFunksjon
GraphicPå/AVSlår den håndholdte fjernkontrollen på eller av.
GraphicSTART ALLEGir funksjonskontroll av både gulv og tilleggsutstyr, inkludert på/av og visning av hastighet.
GraphicFLOOR START (START GULV)Gir funksjonskontroll av beholderens gulvtransportbånd inkludert På/Av og visning av gulvhastighet.
GraphicFLOOR STOP (STOPP GULV)Stopper gulvet.
GraphicFLOOR DEC (REDUSER GULVHASTIGHET)Reduserer gulvhastigheten.
GraphicFLOOR INC (ØK GULVHASTIGHET)Øker gulvhastigheten.
GraphicFORHåNDSINNSTILLING 1Forhåndsinnstilte verdier du kan lagre for både gulv- og tilleggsutstyrshastighet.
GraphicFORHåNDSINNSTILLING 2
GraphicFORHåNDSINNSTILLING 3
GraphicOPPBEVARBrukes sammen med FORHåNDSINNSTILLINGSknappen for å lagre eller opprette et minne for forhåndsinnstilling.
GraphicOPTION START (START TILLEGGSUTSTYR)Gir funksjonskontroll av det bakre tilleggsutstyret inkludert På/Av og visning av tilleggsutstyrets hastighet.
GraphicOPTION STOP (STOPP TILLEGGSUTSTYR)Stopper tilleggsutstyret.
GraphicOPTION DEC (REDUSER HASTIGHET På TILLEGGSUTSTYR)Reduserer hastigheten på tilleggsutstyret.
GraphicOPTION INC (ØK HASTIGHET På TILLEGGSUTSTYR)Øker hastigheten på tilleggsutstyret.
GraphicALL STOP (STOPP ALLE)Stopper både gulv og tilleggsutstyr.

Slå på den håndholdte fjernkontrollen

Trykk på Trykk på kontrollerens På/AV-knapp, og vent til den finner basen. Sørg for ikke å trykke på noen knapper på den håndholdte fjernkontrollen mens oppstartsrutinen pågår.

Oversikt over status-LED for fjernkontroll

Modell 44751

Fjernkontrollens status-LED-lampe blinker sakte ved 2 Hz (to ganger i sekundet) når den håndholdte fjernkontrollen sender og ingen av knappene er trykket ned, når knappene for gulv og tilleggsutstyr er aktive. Når du trykker på en knapp, blinker lampen ved 10 Hz.

Viktige funksjonalitetselementer

 • Når du slår på den håndholdte fjernkontrollen, skal skjermen vise FLR OFF og OPT OFF i ca. 5 sekunder. Hvis du ser ordene «waiting for base» (venter på baseenhet) på skjermen, må du sjekke at baseenheten har strøm og at NøDSTOPPKNAPPEN til baseenheten er trukket ut.

 • Det er alltid et gjeldende arbeidsminne. Gjeldende arbeidsminne er ikke en forhåndsinnstilling. Når du slår på den håndholdte fjernkontrollen, brukes de sist lagrede arbeidsinnstillingene fra gjeldende arbeidsminne.

 • Driftssekvens for den håndholdte fjernkontrollens startknapper:

  1. Ett trykk på startknappen (START ALLE, GULVSTART eller START AV TILLEGGSUTSTYR) kaller opp det gjeldende arbeidsminnet som er lagret i den håndholdte fjernkontrollen.

  2. Trykk på samme startknapp en gang til for å slå på komponenten hvis hydraulikken er aktivert (trinnvis økende tall vises på skjermen).

  3. Trykk på samme startknapp en tredje gang for å lagre den nye innstillingen som er opprettet, i fjernkontrollens arbeidsminne.

 • Når du har trykket én gang på en startknapp for å vise gjeldende arbeidsminneinnstilling i en ikke-arbeidsmodus, har du omlag ti sekunder på deg til å begynne å justere innstillingen, ellers går fjernkontrollen tilbake til av. I en arbeidsmodus gjelder ikke tisekundersregelen.

 • Hvis du skal programmere en forhåndsinnstilling, må elementene først aktiveres eller innkobles.

 • For at elementet skal kunne brukes fra en forhåndsinnstilling, må du angi prosentandelene for elementets hastighet på skjermen for å aktivere eller innkoble dem. Hvis ordet AV vises på skjermen, må du gjenoppkalle forhåndsinnstillingen.

Manuell overstyring

Hvis den håndholdte fjernkontrollen mangler, skades eller svikter, kan du likevel bruke maskinen for å fullføre oppgaver eller fortsette en spredningsjobb.

Overstyringstilgangen er på førersiden av hydraulikksystemet (Figur 43).

g030467
 • Du kan justere gulvhastigheten (Figur 44) ved å vri den svarte knotten med urviseren. Bruk den maksimale gulvhastigheten i det fargekodede driftssystemet når du ikke har hydraulikkstrøm. Denne innstillingen er nyttig når beholderen er full av sand.

  decal119-6815
 • For å justere spinnerhastigheten (Figur 44) bruker du et flatt skrujern for å øke spinnehastigheten ved å dreie skruen med klokken eller redusere spinnehastigheten ved å dreie skruen mot klokken.

Note: Hvis du justerer maskinen med hydraulikkstrømmen aktivert og ikke vil spre sand under justeringen, påser du at gulvet er slått av.

Når innstillingene er tilfredsstillende, bruker du mengderegulatoren for hydraulikkstrøm på tauekjøretøyet til å slå systemet på og av under bruk.

Bruke den håndholdte fjernkontrollen

Modell 44751

LCD-skjerm

LCD-skjermen, som har to linjer og åtte tegn per linje, viser status og aktivitet når du trykker på knappene på den håndholdte fjernkontrollen. Den har bakgrunnsbelysning og kontrast som kan justeres av brukeren. Endringene lagres i fjernkontrollens gjeldende arbeidsminne. Når enheten slås av, brukes skjermen de siste innstillingene for kontrast og bakgrunnsbelysning når du slår på enheten.

Justere bakgrunnsbelysningen

Hold inne knappene ALL STOP (stopp alle) og FLOOR DECREASE (reduser gulvhastighet) samtidig, og hold øye med skjermen til ønsket skjermlys er nådd.

Graphic + Graphic

Note: Det finnes tre innstillinger: AV, LAV og HøY. Bakgrunnsbelysningen forbruker mest energi av alle funksjonene på den håndholdte fjernkontrollen. Hvis bakgrunnsbelysningen økes, øker strømforbruket, og dette forkorter batterienes levetid. Jo svakere bakgrunnsbelysning, desto lenger varer batteriene.

Slik øker du kontrasten:

Hold inne knappene ALL STOP (STOPP ALLE) og OPTION INCREASE (ØK HASTIGHET På TILLEGGSUTSTYR) samtidig, og hold øye med displayet til ønsket kontrast er nådd.

Graphic + Graphic

Note: Det finnes tre innstillinger: AV, LAV og HøY.

Slik reduserer du kontrasten:

Hold inne knappene ALL STOP (stopp alle) og OPTION DECREASE (reduser hastighet på tilleggsutstyr) samtidig, og hold øye med skjermen til ønsket kontrast er nådd.

Graphic + Graphic

Note: Det finnes tre innstillinger: AV, LAV og HøY.

Kontrollere visningen for batterilevetid, driftsfrekvens og baseenhets- og fjernkontroll-ID

Hold nede knappene STOPP ALLE og STOPP TILLEGGSUTSTYR samtidig for å vise flere informasjonspunkter.

Graphic + Graphic

Mens du holder nede knappene, blar skjermen hvert annet sekund og viser først forventet batteriliv i gjenstående prosentandel eller gjeldende batterispenning, driftsfrekvensen (kanalen) som enhetene kommuniserer på, ID-nummeret til den håndholdte fjernkontrollen etterfulgt av ID-en til tilknyttet baseenhet.

Vedlikeholde den håndholdte fjernkontrollen

Selv om den håndholdte fjernkontrollen er robust, må du ikke miste den på harde underlag. Rengjør den håndholdte fjernkontrollen med en myk klut fuktet med vann eller et skånsomt rengjøringsmiddel. Unngå å lage riper på LCD-skjermen.

Skifte batteriene i den håndholdte fjernkontrollen

Den håndholdte fjernkontrollen får strøm fra fire batterier (alkaliske AA-batterier, 1,5 V hver) og fungerer mellom 2,4 og 3,2 V. Batterilevetiden er ca. 300 timer (kontinuerlig drift, bakgrunnsbelysning av), men batterilevetiden påvirkes av bruksfaktorer, spesielt innstillingen for bakgrunnsbelysning. Jo sterkere bakgrunnsbelysning, desto mer strøm forbrukes, noe som reduserer batterilevetiden.

Important: Når du bruker den håndholdte fjernkontrollen, må du alltid ha nye batterier tilgjengelig.

 1. Løsne bolten i magneten på den magnetiske fjernkontrollbraketten (Figur 45).

  g028874
 2. Skyv brakettsidene fra hverandre og ta ut fjernkontrollen (Figur 45).

 3. Fjern de seks skruene på baksiden av fjernkontrollen, og ta av dekslet (Figur 46).

  Note: La om mulig gummitetningen og stålpakningen være i kanalen når du fjerner dekslet og batteriene.

  g028875
 4. Fjern de utladede batteriene og avhend dem i henhold til lokale forskrifter.

 5. Koble batteriene til korrekte poler. Batterirommet har merker for polaritet for hver pol (Figur 46).

  Note: Hvis du setter inn batteriene feil, vil ikke den håndholdte fjernkontrollen fungere.

 6. Hvis du utilsiktet fjerner gummitetningen og stålpakningen, må du forsiktig legge dem på plass i kanalen i den håndholdte fjernkontrollen igjen (Figur 46).

 7. Sett dekslet på plass og fest det med de seks skruene du fjernet tidligere (Figur 46), og stram til med et moment på 1,5 til 1,7 N·m.

 8. Monter den håndholdte fjernkontrollen i den magnetiske fjernkontrollbraketten, skyv halvdelene sammen for å sikre den håndholdte fjernkontrollen, og stram bolten i magneten (Figur 45).

Opprette forbindelsen mellom den håndholdte fjernkontrollen og baseenheten

Fabrikkinnstillingen oppretter forbindelse mellom den håndholdte fjernkontrollen og baseenheten, slik at de kan kommunisere. Det kan imidlertid være tilfeller der du må opprette denne forbindelsen på nytt.

 1. Trykk på nødstoppknappen for å slå av strømmen til baseenheten, og påse at den håndholdte fjernkontrollen er av.

 2. Stå i nærheten av baseenheten i klar synslinje.

 3. Trykk samtidig på knappene ON/OFF og ALL STOP.

  Graphic + Graphic

  Den håndholdte fjernkontrollen går gjennom sine oppstartsskjermer og stopper på ASSOC PENDING (venter på forbindelse).

 4. Fortsett å holde inne begge knappene, og slipp dem raskt når ASSOC ACTIVE (forbindelse aktivert) vises (omtrent fire sekunder).

  Skjermen viser PRESS STORE (trykk på Lagre).

 5. Trykk på knappen LAGRE.

  Graphic

  Fjernkontrollen viser POW UP BASE (slå på base).

 6. Fortsett å holde inne knappen STORE, trekk ut NøDSTOPPknappen for å slå på baseenheten.

  Den håndholdte assosieres (sammenkobles) med baseenheten. Når dette er fullført, viser skjermen ASSOC PASS (assosiasjon gjennomført).

 7. Slipp LAGRE-knappen.

Important: Hvis skjermen viser ASSOC EXIT (assosiasjon avsluttet), mislyktes assosiasjonen.

Note: Vis sammenkoblingen for den håndholdte fjernkontrollen og baseenheten ved å holde nede knappene STOPP ALLE og STOPP TILLEGGSUTSTYR samtidig. Skjermen blar og viser den valgte kanalen og ID-en til baseenheten.

Graphic + Graphic

Bruke gulv og tilleggsutstyr via den håndholdte fjernkontrollen

Modell 44751

Bruk følgende prosedyrer for å stille inn og bruke maskingulv og tilleggsutstyr (f.eks. dobbeltspinner eller annet tilleggsutstyr) på følgende måte:

 • Innstilling og bruk av bare gulvet

 • Innstilling og bruk av bare tilleggsutstyr

 • Innstilling og bruk av både gulv og tilleggsutstyr

Innstilling og bruk av bare gulvet

Når du først trykker på knappen START GULV-knappen Graphic (når gulvet ikke er i gang), viser skjermen på fjernkontrollen de lagrede innstillingene og en S vises etter FLR (dvs. FLRS), som indikerer at fjernkontrollen er i modus for kun innstilling. I denne kun innstilling-modus kan du justere innstillingen opp eller ned, men gulvet aktiveres ikke og forblir av. Dette gjør det mulig å angi ønsket gulvhastighet eller bruke den lagrede innstillingen uten at det fører til uønsket bevegelse. Når du har stilt inn hastigheten kan du trykke på knappen START GULV-knappen for å aktivere gulvet med den valgte innstillingen (hvis hydraulikken aktiveres, starter gulvet). Trykk på START GULV for tredje gang for å lagre den gjeldende verdien i minnet.

Note: Endringer som gjøres i gulvinnstillingene mens gulvet er i gang iverksettes umiddelbart, men de er midlertidige så lenge du ikke lagrer de nye innstillingene ved å trykke på START GULV igjen etter at du endret innstillingen. Hvis du for eksempel foretar en justering mens skjermen viser FLRS, trykker du på Start gulv som starter gulvet ved den justerte innstillingen, og slår deretter av den håndholdte fjernkontrollen uten å trykke på START GULV igjen, som lagrer endringen. Neste gang du bruker fjernkontrollen, blir innstillingen tilbakestilt til den forrige lagrede verdien.

Note: En nedtelling på ti sekunder starter når du trykker på START GULV, og FLRS (modus for kun innstilling) vises. Hvis du ikke trykker på en knapp løpet av disse ti sekundene, går displayet tilbake til FLR, og den forrige statusen/verdien vises og aktiveres. Nedtellingen tilbakestilles til ti sekunder hvis du trykker på en knapp mens den håndholdte fjernkontrollen er i modusen for kun innstilling.

 1. Trykk på knappen FLOOR START (START GULV).

  Graphic

  Forhåndsvisningsverdien og FLRS vises.

 2. Justere hastigheten med knappen INCREASE FLOOR SPEED (Øk gulvhastighet) eller DECREASE FLOOR SPEED.

  Graphic eller Graphic
 3. Trykk på FLOOR START-knappen for å starte gulvet.

  Graphic
 4. Trykk på FLOOR START-knappen for å lagre verdien for gulv.

  Graphic

  Skjermen viser FLOOR STORE (Lagre gulv). Den angitte verdien brukes når gulvet startes i fremtiden til du endrer innstillingen igjen.

Innstilling og bruk av bare tilleggsutstyr

Når du først trykker på knappen START TILLEGGSUTSTYR-knappen Graphic (når tilleggsutstyret ikke er i gang), viser skjermen på den håndholdte fjernkontrollen de lagrede innstillingene og en S vises etter OPT (dvs. OPTS), som indikerer at fjernkontrollen er i modus for kun innstilling. I denne kun innstilling-modus kan du justere innstillingen opp eller ned, men tilleggsutstyret aktiveres ikke og forblir av. Dette gjør det mulig å angi ønsket tilleggsutstyrhastighet eller bruke den lagrede innstillingen uten at det fører til uønsket bevegelse. Når du har stilt inn hastigheten kan du trykke på knappen START TILLEGGSUTSTYR-knappen for å aktivere den valgte innstillingen (hvis hydraulikken aktiveres, startes tilleggsutstyret). Trykk på OPTION START for tredje gang for å lagre den gjeldende verdien i minnet.

Note: Endringer som gjøres i innstillingene for tilleggsutstyret mens det er i gang, iverksettes umiddelbart, men de er midlertidige så lenge du ikke lagrer de nye innstillingene ved å trykke på OPTION START igjen etter at du endret innstillingen. Hvis du for eksempel foretar en justering mens skjermen viser OPTS, trykker du på START TILLEGGSUTSTYR som starter tilleggsutstyret ved den justerte innstillingen, og slår deretter av den håndholdte fjernkontrollen uten å trykke på START TILLEGGSUTSTYR igjen, som lagrer endringen. Neste gang du bruker fjernkontrollen, blir innstillingen tilbakestilt til den forrige lagrede verdien.

Note: En nedtelling på ti sekunder starter når du trykker på START TILLEGGSUTSTYR, og FLRS (modus for kun innstilling) vises. Hvis du ikke trykker på en knapp løpet av disse ti sekundene, går displayet tilbake til OPT, og den forrige statusen/verdien vises og aktiveres. Nedtellingen tilbakestilles til ti sekunder hvis du trykker på en knapp mens den håndholdte fjernkontrollen er i modusen for kun innstilling.

 1. Trykk på knappen START TILLEGGSUTSTYR.

  Graphic

  Forhåndsvisningsverdien og FLRS vises.

 2. Justere hastigheten med knappen INCREASE OPTION SPEED (Øk tilleggsutstyrhastighet) eller DECREASE OPTION SPEED (Reduser tilleggsutstyrhastighet).

  Graphic eller Graphic
 3. Trykk på OPTION START-knappen for å starte tilleggsutstyret.

  Graphic
 4. Trykk på OPTION START-knappen for å lagre valget for tilleggsutstyret.

  Graphic

  Skjermen viser OPTION STORE (lagre tilleggsutstyr). Den angitte verdien brukes når tilleggsutstyret startes i fremtiden til du endrer innstillingen igjen.

Innstilling og bruk av gulv og tilleggsutstyr sammen

Når du først trykker på knappen START ALLE-knappen Graphic (når tilleggsutstyret ikke er i gang), viser skjermen på fjernkontrollen de lagrede innstillingene for gulv og tilleggsutstyr, og en S vises eller FLR og OPT (dvs. FLRS og OPTS), som indikerer at den håndholdte fjernkontrollen er i modus for kun innstilling. I denne kun innstilling-modus kan du justere enten innstillingen opp eller ned, men gulvet og tilleggsutstyret aktiveres ikke og forblir av. Dette gjør det mulig å angi ønsket hastighet eller bruke de lagrede innstillingene uten at det fører til uønsket bevegelse. Når du har stilt inn hastighetene, kan du trykke på knappen START ALLE-knappen for å aktivere den valgte innstillingen for gulv og tilleggsutstyr (hvis hydraulikken er aktivert, starter gulvet og tilleggsutstyret). Trykk på ALL START for tredje gang for å lagre den gjeldende verdien i minnet.

Note: Endringer som gjøres i innstillingene mens gulvet og tilleggsutstyret er i gang, iverksettes umiddelbart, men de er midlertidige så lenge du ikke lagrer de nye innstillingene ved å trykke på ALL START igjen etter at du endret innstillingen. Hvis du for eksempel foretar en justering mens skjermen viser FLRS og OPTS, trykker du på START ALLE som starter gulvet og tilleggsutstyret ved den justerte innstillingen, og slår deretter av den håndholdte fjernkontrollen uten å trykke på START ALLE igjen, som lagrer endringen. Neste gang du bruker fjernkontrollen, blir innstillingene tilbakestilt til de forrige lagrede verdiene.

Note: En nedtelling på ti sekunder starter når du trykker på START ALLE , og modusen for kun innstilling vises. Hvis du ikke trykker på en knapp løpet av disse ti sekundene, går skjermen tilbake til FLR og OPT, og den forrige statusen/verdien vises og brukes. Nedtellingen tilbakestilles til ti sekunder hvis du trykker på en knapp mens den håndholdte fjernkontrollen er i modusen for kun innstilling.

 1. Trykk på START ALLE-knappen.

  Graphic

  Forhåndsvisningsverdiene og FLRS og OPTS vises.

 2. Justere hastighetsinnstillingene på følgende måte:

  • Justere hastighetsinnstillingen for gulv med knappen INCREASE FLOOR SPEED (Øk gulvhastighet) eller DECREASE FLOOR SPEED (Reduser gulvhastighet).

   Graphic eller Graphic
  • Justere hastighetsinnstillingen for tilleggsutstyr med INCREASE OPTION SPEED (øk tilleggsutstyrhastighet)- eller DECREASE OPTION SPEED (reduser tilleggsutstyrhastighet)-knappen.

   Graphic eller Graphic
 3. Trykk på knappen ALL START (start alle) for å kjøre gulv og tilleggsutstyr.

  Graphic
 4. Trykk på ALL START-knappen for å lagre verdiene.

  Graphic

  Skjermen viser ALL STORE (lagre alle). Den angitte verdien brukes når tilleggsutstyret startes i fremtiden til du endrer innstillingen igjen.

  Note: Du må kjøre både gulv og tilleggsutstyr for å lagre innstillingene med START ALLE-knappen. Hvis ingen eller bare én av dem kjører, vil trykk på START ALLE-knappen enten starte begge eller starte den som ikke var i gang. Ingen ting blir lagret, og de tidligere lagrede innstillingene for gulv og tilleggsutstyr vises.Det er viktig å være klar over at den lagrede kommandoen for gulvet og tilleggsutstyret er brukt to ganger, én gang for en individuell kommando ved bruk av START GULV eller START TILLEGGSUTSTYR, og én gang for en kombinert handling ved bruk av START ALLE. I begge tilfeller er det samme tall.

Forhåndsinnstilte moduser på den håndholdte fjernkontrollen

Modell 44751

Stille inn knappene for Forhåndsinnstilling 1, 2 og 3

Fjernkontrollen har tre FORHåNDSINNSTILLING-knapper som du kan programmere med innstillinger for gulv- og tilleggsutstyrshastighet. Hver FORHåNDSINNSTILLING-knapp fungerer som en forhåndsinnstilt modus for START ALLE-knappen, med unntak av at de bruker forskjellige, brukerdefinerte, hurtigreferanseverdier for hastighet.

Hvis gulvet og/eller tilleggsutstyret kjører når det trykkes på FORHåNDSINNSTILLING-knappen, vises en forhåndsinnstilt verdi for både gulvet og tilleggsutstyret, og hvis du da trykker på knappen START ALLE, erstattes de aktuelle driftsverdiene med de forhåndsinnstilte verdiene. Hvis du ikke trykker på START ALLE-knappen innen ti sekunder, går systemet tilbake til de tidligere lagrede verdiene.

Bruk den følgende prosedyren til å angi verdiene for en FORHåNDSINNSTILLING-knapp:

 1. Start både gulv og tilleggsutstyr enten individuelt eller ved å bruke START ALLE-knappen.

  Graphic
 2. Still inn ønsket hastighet for både gulv og tilleggsutstyr ved å bruke de relevante knappene for å øKE og REDUSERE hastigheten for hver utgang.

 3. Trykk på og hold knappen STORE inne, og trykk deretter på knappen PRESET (1, 2 eller 3).

  GraphicGraphic, Graphic eller Graphic

  Skjermen viser «PRESET SAVED» (forhåndsinnstilling lagret).

Note: Hvis du holder inne LAGRE-knappen og trykker på en FORHåNDSINNSTILLING-knapp mens enten gulvet eller tilleggsutstyret er av, lagres ingen nye verdier for hverken gulv eller tilleggsutstyr. Forhåndsinnstillingen tar vare på tidligere lagret verdi.

Bruke en forhåndsinnstilt modus

 1. Trykk på ønsket PRESET-knapp (1, 2 eller 3) for å vise innstillingene for gulv og tilleggsutstyr.

 2. Trykk på ALL START-knappen for å starte gulvet og tilleggsutstyret (hvis hydraulikken er slått på).

 3. Bruk START-og STOP-knappene til å kontrollere gulvet og tilleggsutstyret etter behov..

Laste beholderen

Important: Ta aldri med passasjerer i beholderen.

Important: Ikke frakt laster som overskrider maskinens eller tauekjøretøyets lastebegrensninger. Se Spesifikasjoner.

Important: Stabiliteten til lastene kan variere, for eksempel vil høye laster ha et høyere tyngdepunkt. Om nødvendig, reduser maksimal lastebegrensning for å sikre bedre stabilitet.

 1. Koble maskinen til tauekjøretøyet.

 2. Last beholderen med materiale.

  Important: Legg ikke store eller tunge objekter i beholderen. Materiale som er større enn baklemåpning kan skade båndet og baklemmen. Sørg også for at lasten har lik struktur. Maskinen kan uforutsigbart slynge ut små steiner fra sanden.

  Gjør dette for å forhindre at maskinen tipper over (se sikkerhetsmerker i denne håndboken):

  • Vit nøyaktig hvor høy og tung lasten er. Høyere og tyngre laster kan øke faren for tipping.

  • Fordel lasten jevnt, på langs og side til side.

  • Vær forsiktig i svinger, og unngå utrygge manøvrer.

Lesse av beholderen

Advarsel

Maskinen kan amputere hender og føtter.

Hold hender og føtter vekk fra beholdervernet på spinnervernet og spinnerenheten når maskinen er i drift eller når den hydrauliske kraftpakkemotoren på tauekjøretøyet er i gang.

Du skal ikke stå bak maskinen når du lesser av eller sprer. Dobbeltspinneren utstøter partikler og støv i høy hastighet.

Du skal ikke lesse av maskinen i en bakke.

Advarsel

Avlasting av maskinen når den ikke er tilkoblet tauekjøretøyet, kan føre til at lasten forskyver seg og maskinen velter.

Sørg for at maskinen er tilkoblet tauekjøretøyet før avlessing.

Kjøring

Maskinen er utviklet for utelukkende å brukes i terrenget. Maksimal anbefalt hastighet uten last er 24 km/t.

Ha alltid god kontroll over maskinen. Ikke ta skarpe svinger, gjør plutselige bevegelser eller utfør andre utrygge handlinger.

Brems ned før du skal svinge, spesielt på vått og glatt underlag, og på sand. Svingklareringer er begrenset hvis du har tilleggsutstyr montert på maskinen.

Forsiktig

Bruk av maskinen på en utrygg måte kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Vær oppmerksom på omgivelsene når du svinger eller rygger. Sørg for at området er klart og hold andre på god avstand. Fortsett sakte.

Slå av tilleggsutstyret når du nærmer deg mennesker, kjøretøy, veikryss eller fotgjengerfelt.

Note: Tunge laster og vått eller kupert terreng øker tiden det tar å stoppe, og reduserer evnen til å svinge raskt og trygt.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

 • Parker maskinen på et flatt underlag. Unngå mykt underlag, siden jekkstøtten kan synke ned i underlaget og føre til at maskinen velter.

 • Ikke koble maskinen fra tauekjøretøyet i bakker eller hvis den fremre jekken og den bakre jekkstøtten ikke er innkoblet.

 • Sørg for at den bakre jekkstøtten og beholderen er i senket stilling. Plasser et avstandsstykke (som et trestykke) under den bakre støtten hvis avstanden til bakken er mer enn 5 cm.

 • Når du kobler fra maskinen, må du alltid blokkere hjulene for å hindre bevegelse.

 • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

 • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

Koble maskinen fra et tauekjøretøy

 1. Parker tauekjøretøyet og maskinen på tørt, jevnt underlag.

 2. Sett på parkeringsbremsen på tauekjøretøyet, slå av motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

 3. Plasser blokker under to av hjulene på maskinen (foran og bak).

 4. Slipp ut alt trykk fra hydraulikksystemet.

 5. Koble fra hydraulikkslanger, og spol og oppbevar dem foran på maskinen.

 6. Koble mellomliggende strømledning fra tauekjøretøyet.

 7. Senk jekkstøtten(e) som følger:

  • På slepechassiset, snu jekkstøtten 90 grader (med klokken) til nedslått stilling for å støtte maskinen.

  • På Truckster-direktekoblingchassiset, flytt jekkstøtter til fremre del av maskinen og snu dem 90 grader helt til nedre del av jekkstøttene peker mot bakken.

 8. Løft maskinen med jekkstøtten(e) til vekten ikke lenger støttes av tauekjøretøyets trekkstang.

 9. Trekk ut festetappen.

 10. Kontroller at det ikke er noen flere tilkoblinger mellom maskinen og tauekjøretøyet.

Parkere maskinen

Parker alltid maskinen på en jevn flate. Plasser blokker under to av hjulene på maskinen (foran og bak hvis den er i kjøretøysmontert konfigurasjon).

Advarsel

Hvis maskinen kobles fra tauekjøretøyet i en bakke, kan maskinen bevege seg ukontrollert.

Du skal ikke koble maskinen fra tauekjøretøyet i en bakke. Sørg for at fremre jekkstøtte er i støttestilling. 

For å rotere jekkstøtten fra vertikal (støtte)-stilling til en horisontal (kjøre)-stilling trekker du ut jekkstøttens støttetapp og sveiver jekkstøtten. Sørg for at jekkstøtten er festet til maskinen og i korrekt stilling under drift. På Toro-slepechassis finner du jekkstøtten på koblingsrøret (Figur 47). På Truckster-direktekoblingchassiset brukes to jekkstøtter (Figur 48). Bruk jekklagringsfestene bak på chassiset under drift.

g013337
g013338

Bruke lagringspilarer

 1. Parker arbeidskjøretøyet der maskinen skal lagres.

  Note: Oppbevaringsstedet må være en hard og jevn flate.

 2. Koble de elektriske forbindelsene fra arbeidskjøretøyet.

 3. Koble de hydrauliske slangene til maskinen fra arbeidskjøretøyet.

 4. Med giret på arbeidskjøretøyet i fri aktiverer du parkeringsbremsen og starter motoren.

 5. Ved hjelp av kjøretøyets løftesylinder, heves fronten på maskinen høyt nok til å montere de fremre bena på lagringspilarene.

 6. Slå av motoren.

  Advarsel

  Arbeid på maskinen mens den står på lagringspilarene kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

  Ikke kryp under eller utfør arbeid på maskinen mens den står på lagringspilarene.

 7. Sett de fremre lagringsbena og de bakre jekkstøttene inn i rørene på maskinen, og fest dem med låsestiftene (Figur 49).

  g013777
 8. Ved hjelp av kjøretøyets løftesylinder, senk ned fronten på maskinen til de fremre bena på lagringspilarene berører underlaget.

 9. Hev de to bakre jekkstøttene helt til det ikke lenger er belastning på monteringspinnene som fester maskinens tverrstag til Workman-rammen.

 10. Fjern de bakre ringstiftene, festetappene og skivene (Figur 50).

  g013228
 11. Hold løftesylinderen med én hånd. Fjern løftesylinderens låsestift med den andre hånden.(Figur 51).

  g013778
 12. Oppbevar sylindrene i festeklammer. Aktiver låsespaken til den hydrauliske løftemekanismen på kjøretøyet, slik at ikke løftesylindrene forlenges ved et uhell.

 13. Hev de bakre jekkstøttene slik at det er tilstrekkelig klaring for å kunne kjøre bort fra maskinen.

 14. Gå rundt maskinen. Påse at den går klar av rammen av arbeidskjøretøyet og at maskinen er sikret innenfor hver av de fire støttebeina.

 15. Sett giret på arbeidskjøretøyet i fri, aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

 16. Frigjør parkeringsbremsen og kjør arbeidskjøretøyet sakte forover, bort fra maskinhengeren på lagringspilarene.

Transportere maskinen

Important: Før du laster maskinen på eller av tilhengeren, fjern dobbeltspinnermonteringen for å unngå skade.

 • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

 • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

Se brukerhåndbok for din slepechassiset og tauekjøretøyet for festeplasseringer på maskinen.

Note: Hvis det ikke er mulig, fest maskinens panser til rammen med en stropp, eller fjern panseret og transporter og fest det separat, slik at det ikke blåser løs under transport.

 1. Hvis montert, fjern dobbeltspinnermonteringen.

 2. Kjør tauekjøretøyet opp rampen.

 3. Stopp motoren, ta ut nøkkelen, og sett på parkeringsbremsen.

 4. Fest maskinen nær hjulene med stropper, kjettinger eller kabler.

  Note: Se lokale bestemmelser for krav om festing.

 5. Fest blokker ved maskinens hjul på lasteplanet til tilhengeren eller lastebilen.

Vedlikehold

Note: Last ned en gratis kopi av elektronikk- eller hydraulikkskjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

Advarsel

Arbeid på maskinen før frakobling av alle strømkilder kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Koble fra alle strømkilder til maskinen før du utfører vedlikeholdsarbeid.

Sikkerhet ved vedlikehold

 • Før du overhaler eller justerer maskinen, må du stoppe maskinen, slå av motoren, aktivere parkeringsbremsen, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler har stoppet.

 • Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i håndboken. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • Påse at maskinen er trygg å bruke ved å holde alle muttere, bolter og skruer godt strammet.

 • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

 • Du må ikke kontrollere eller justere kjedespenningen når tauekjøretøyet er i gang.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Støtt maskinen med klosser eller lagringspilarer når du arbeider på undersiden. Du må aldri stole på hydraulikken på tauekjøretøyet for å støtte maskinen.

 • Kontroller pipemonteringsboltene ofte, for å sikre at de er strammet i henhold til spesifikasjonene.

 • Etter vedlikehold eller justeringer på maskinen må du påse at panseret er lukket og låst og at alle vern er montert.

Smøring

Smøre maskinen

Basemodell
VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 25 første timene
 • Smør maskinen.
 • Hver 40. driftstime
 • Smør maskinen.Smør maskinen daglig når enheten brukes under forhold der det er ekstremt mye støv og skitt.
  • Bruk et universelt smørefett for biler og andre kjøretøyer.

  • Smør alle lagrene, hylsene og kjedene.

  Maskinen har flere smørenipler (Figur 52 og Figur 53).

  1. Rengjør smøreniplene.

  2. Påfør smørefett i lagrene og hylsene.

  3. Tørk av overflødig fett.

   g013352
   g013353

  Smøre slepechassiset

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 25 første timene
 • Årlig eller før lagring
 • Bruk et universelt smørefett for biler og andre kjøretøyer.

  1. Rengjør smøreniplene (Figur 54).

  2. Påfør smørefett i lagrene og hylsene.

  3. Tørk av overflødig fett.

  g013354

  Smøre hjullagrene

  Valgfritt slepechassis
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 300. driftstime
 • Smør inn hjulenes kulelagre.
 • Rengjør og pakk hjulenes kulelagre.

  Kontrollere hjulene og dekkene

  Valgfritt slepechassis
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hjulene og dekkene.
  • Kontroller dekktrykket på tauekjøretøyet. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

  • Anbefalt dekktrykk for valgfritt slepechassis er 0,69 bar, eller som anbefalt av dekkprodusenten.

  • Kontroller dekkene med henblikk på overdreven skade eller slitasje.

  • Kontroller at hjulboltene er trukket til og at ingen av dem mangler.

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Kontroller at alle hydraulikkvæskeslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydraulikkoblinger og -beslag er tette, før hydraulikksystemet settes under trykk.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Spesifisering av hydraulikk

  Maskinen sendes fra fabrikken fylt med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller hydraulikkvæskens nivå før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Anbefalte erstatningsvæsker er:

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter. Se delekatalogen eller kontakt Toro-distributør for å få oppgitt delenumre.)

  Alternative væsker: Hvis den spesifiserte væsken ikke er tilgjengelig, kan andre universelle hydraulikkvæsker for traktor (UTHF) brukes, men de må kun være konvensjonelle, petroleumsbaserte produkter, ikke syntetiske eller biologisk nedbrytbare væsker. Spesifikasjonene må falle innenfor det oppgitte området for alle de følgende materialegenskapene, og væsken skal oppfylle oppførte bransjestandarder. Hør med væskeleverandøren din for å få vite om væsken oppfyller disse spesifikasjonene.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternative hydraulikkvæsker. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Materielle egenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C (104 °F) 55 til 62
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 152
  Flytepunkt, ASTM D97-37 til -43 °C (-35 til -46 °F)
  Bransjespesifikasjoner: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 og Volvo WB-101/BM
   

  Note: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for den hydrauliske oljen er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 l med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Kontrollere hydraulikksystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydraulikksystemet.
  • Sjekk hydraulikksystemet for lekkasjer. Hvis du oppdager en lekkasje, stram til koblinger, eller bytt ut eller reparer den ødelagte delen.

  • Kontroller hydraulikkslangene for slitasje og synlig skade.

  • For maskiner med valgfri hydraulisk kraftpakke må du kontrollere hydraulikkvæskenivået i beholderen. Fyll beholderen med væske hvis nødvendig.

  • For maskiner med hydraulisk kraft fra tauekjøretøyet må du kontrollere hydraulikkvæskenivået for tauekjøretøyet. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

  Vedlikeholde lasteplanet og beholderen

  Kontrollere baklemmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller baklemmen.
 • Kontroller at den justerbare delen av baklemmen åpner og lukker seg uten å sette seg fast.

  Oppbevare og kontrollere jekkstøttene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Oppbevar og kontroller jekkstøttene.
  • Oppbevar jekkstøtten(e) i oppovervendt stilling før kjøring. På Truckster-direktekoblingschassiset oppbevarer du jekkstøttene på bakre del av maskinen.

  • Sjekk at festetappen og jekkstøtten ikke er skadet, og at sikkerhetsbolten er på plass. (Bytt ut sikkerhetsbolter som mangler eller er skadet.)

  • Kontroller at koblingene ikke er løse.

  Kontrollere andre komponenter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller andre komponenter.
  • Kontroller knivene på dobbeltspinnerskivene for slitasje. Bytt ut når de er tynnslitte.

  • Kontroller huset til dobbeltspinneren for tegn på sprekker eller korrosjon. Bytt ut slitasjeplater etter behov.

  • Kontroller at sikkerhetsmerker er uskadet og lesbare, hvis ikke, bytt dem ut.

  Vedlikeholde transportbåndsystemet

  Kontrollere bånd- og baklemtetningene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller bånd- og baklemtetningene.
  • Kontroller alle gummipakninger for slitasje og skade. Hvis du oppdager lekkasjer, bytt ut eller reparer pakningene.

  • Kontroller og juster transportbåndets rengjøringsskraper. Påse at skraperen er i full kontakt med båndet langs hele lengden.

  Kontrollere transportbånd og valser

  • Sjekk at transportbåndet sporer rett på valsene og ikke sklir – foreta justeringer hvis nødvendig. Se Justere sporingen av transportbåndet.

  • Kontroller fremre og bakre valselagre hver andre måned for slitasje og synlig skade.

  • Kontroller tilstanden og spenningen til drivkjedet og drevet.

   Important: Kontroller om det ligger fastklemt spredningsmateriale mellom transportbåndunderlaget, båndet og valsene. Se Vaske maskinen.

  Justere transportbåndets remspenning

  Utfør kun spenningsprosedyren hvis båndet sklir, hvis det har blitt byttet ut eller hvis det har blitt løsnet for å bytte ut andre deler.

  1. Plasser båndets V-fører i førerne på fremre og bakre valser.

  2. Stram de to beltejusteringsmutrene jevnt, helt til beltet sitter tett.

   Note: Om nødvendig, fjern deksel på fremre ledevalse og bakre sjaktdeksel.

  3. Last maskinen fullt opp med det tyngste materialet du forventer å bruke.

  4. Bruk to skiftenøkler, hold enden av strekkstangen stille og løsne låsemutteren, dvs. mutteren som er nærmest stangen (Figur 55).

   g013351
  5. Slå på transportbåndet og sjekk om båndet sklir.

  6. Hvis det gjør det, stopp båndet og stram begge justeringsmutrene en halv omdreining. Stram ikke for mye.

  7. Gjenta trinnene 5 og 6 helt til transportbåndet ikke sklir lenger.

  8. Stram til låsemutrene og monter de gule sikkerhetsdekslene.

  Justere sporingen av transportbåndet

  Transportbåndsystemet spores automatisk. Både fremre og bakre valser har et spor i midten som båndets V-fører skal føres i. Noen ganger sporer båndet utenfor disse sporene. Hvis du vil spore båndet, gjør du følgende:

  1. Finn ut hvilken side båndet sporer mot.

  2. Fjern sikkerhetsdekslene fra begge fremre hjørner.

  3. På siden sporer beltet fremover. Hold enden av strekkstanga stille, løsne låsemutteren og stram til justeringsmutteren to flater på mutteren (Figur 55).

  4. Stram til begge låsemutrene og slå på transportbåndet.

  5. Kontroller sporingsbevegelsen. Gjenta trinnene ovenfor helt til båndet sporer tilbake til korrekt posisjon.

   Important: Vær tålmodig! Pass på at båndet ikke blir for stram.

  6. Monter begge sikkerhetsdekslene.

  Vaske maskinen

  Salt, veitjære, sevje, gjødsel eller kjemikalier kan skade lakken på maskinen. Vask av disse avleiringene så for som mulig med vaskemiddel og vann. Du trenger kanskje ytterligere rengjøringsmidler eller løsemidler, men sørg for at de kan brukes på lakkerte overflater.

  Advarsel

  Antennelige væsker og rengjøringsmidler med giftige gasser er helseskadelig.

  Bruk ikke brennbare væsker eller rengjøringsmidler med giftige gasser. Følg produsentens anbefalinger.

  Important: Bruk ikke trykkvasker. Den kan fjerne lakk, sikkerhetsmerker og smørefett, og kan også skade komponenter.

  1. Fjern tilleggsutstyret før rengjøring, og vask det separat.

  2. Fjern den håndholdte fjernkontrollen.

  3. Vask kroppen på maskinen med varmt vann og et mildt vaskemiddel.

  4. Skyll vekk alle rester etter vaskemiddel med rent vann før det tørker.

  5. Fjern båndets rengjøringsskraper fra bakenden av maskinen (Figur 56).

   g013355
  6. Hev fronten på maskinen så høyt du trenger.

  7. Hvis du har en hengermontert maskin, bruker du løftesylinderen på tauekjøretøyet. (Se tauekjøretøyets brukerhåndbok.)

  8. Hvis du har et slepe- eller Truckster-direktekoblingschassis, bruk jekkstøtten på chassiset.

  9. Åpne baklemmen helt opp og sprut vann inn i beholderen og baklemområdet. Inspiser sidepakningene og bytt ut om nødvendig.

  10. Finn rengjøringsmerket foran på maskinen (Figur 57), bruk en hageslange og spyl gjennom fremre vern helt til underfatet er fullstendig tomt for materiale (Figur 58).

   Note: Når dekslene fjernes for smøring, grip sjansen til å vaske ut eventuell fastkjørt spredningsmateriale.

   g013714
   g237531
  11. Inspiser beholder, bunnvern, transportbånd, underlag og valser for å påse at alt fastklemt materiale er borte.

  12. Senk maskinen tilbake til normal driftsstilling.

  13. Monter båndets rengjøringsskraper. Skyv skraperstangen ned på båndet. Sørg for at skraperen er så vertikal som mulig, men fremdeles i kontakt med båndet.

  Lagring

  Gjør følgende før du setter maskinen bort for sesongen:

  1. Parker maskinen på en jevn flate, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater maskinen.

  2. Rengjør maskinen grundig. Fjern deler om nødvendig.

  3. Fjern den håndholdte fjernkontrollen.

  4. Påse at nødstoppknappen er aktivert.

  5. Kontroller alle fester og stram til om nødvendig.

  6. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkt. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  7. Bruk litt sandpapir på lakkerte områder som har fått riper eller rust og mal over.

  8. Oppbevar maskinen innendørs hvis mulig.

  Feilsøking

  Kontrollere feilkoder

  Modell 44751

  Hvis diagnostikk-LED-lampen indikerer at det er en systemfeil, må du kontrollere feilkodene for å finne ut hva som er feil med maskinen. Se Diagnostisk LED-funksjon.

  Feilkodetabell

  KodeBlinkemønster for lysdiodeAtferdDetaljer
  Maskinspesifikke feil
  11Blink én gang, pause, blink én gang, lang pause, gjentaTapt kommunikasjon med baseenhet.Kontakten er ikke koblet til. Finn og koble til den løse eller frakoblede ledningssatskontakten.
  Det er noe er galt med ledningssatsen. Kontakt Toro-forhandleren.
  Dårlig baseenhet. Kontakt den lokale Toro-forhandleren.
  12Blink én gang, pause, blink to ganger, lang pause, gjentaVersjon ikke kompatibel med baseenhet og/eller HHFeil programvare er installert (installer korrekt programvare fra Toro DIAG). Kontakt Toro-forhandleren.
  13Blink én gang, pause, blink tre ganger, lang pause, gjentaFeil HH – ikke implementert på RevAFeil produktassosiasjon med håndholdt fjernkontroll (dvs. prøver å bruke ProPass-enheten med en MH-400 håndholdt)

  Gå inn i diagnostikkmodus og kontrollere kodene

  1. Trykk på NøDSTOPP-knappen for å slå av strømmen.

  2. Trekk det festede lokket av de to shuntkoblingene for diagnostikk (Figur 59, A).

  3. Koble de diagnostiske shuntkoblingene sammen (Figur 59 B).

   g238424
  4. Trekk NøDSTOPPEN opp for å slå på strømmen.

  5. Tell antall blink for å finne feilkoden, bruk deretter feilkodetabellen for å fastslå kilden til feilen.

   Note: Hvis det er flere feil, blinker begge feilene etterfulgt av en lang pause, deretter gjentas blinkesekvensene.

  Tilbakestille feilkodene

  Når du har løst problemet, kan du tilbakestille feilkodene ved å kople fra og kople til de diagnostiske koplingene igjen. Diagnostikklampen blinker kontinuerlig ved 1 Hz (ett blink per sekund).

  Avslutter diagnostikkmodus

  1. Trykk på NøDSTOPP-knappen for å slå av strømmen. Se Nødstoppknapp.

  2. Koble fra de diagnostiske shuntkoblingene (Figur 59, B).

  3. Skyv den festede hetten på de to diagnostiske shuntkoblingene (Figur 59, A).

  4. Trekk NøDSTOPPEN opp for å slå på strømmen.

  Meldinger for håndholdt fjernkontroll

  Modell 44751

  Meldingstabell

  Melding som visesBeskrivelse
  ASSOC PENDINGForbindelse ennå ikke opprettet.
  ASSOC ACTIVEForbindelsesforsøk pågår.
  POWER UP BASESlår på strøm til baseenhet.
  ASSOC PASSForsøk på å opprette forbindelse var vellykket.
  ASSOC EXITAvslutter forbindelsesmodus
  ASSOC FAILForbindelsesforsøket mislyktes.
  PRESS STORETrykk på STORE-knappen.
  ALL STOREAlle angitte verdier er lagret i gjeldende arbeidsminne.
  OPTION STOREGjeldende innstillinger for tilleggsutstyr er lagret i gjeldende arbeidsminne.
  BELT STOREGjeldende innstillinger for gulv er lagret i gjeldende arbeidsminne.
  PRESET 1 STOREGjeldende Forhåndsinnstilling 1 er lagret i gjeldende arbeidsminne.
  PRESET 2 STOREGjeldende Forhåndsinnstilling 2 er lagret i gjeldende arbeidsminne.
  PRESET 3 STOREGjeldende Forhåndsinnstilling 3 er lagret i gjeldende arbeidsminne.
  WAITING FOR BASEDen håndholdte fjernkontrollen venter på svar fra baseenheten.
  HOPPER UPDen håndholdte fjernkontrollen sender en kommando om å heve beholderen.
  HOPPER DOWNDen håndholdte fjernkontrollen sender en kommando om å senke beholderen.
  PROPASS REV XXProduktet som systemet er innstilt til å kontrollere.
  MH400 REV XXProduktet som systemet er innstilt til å kontrollere.
  BAT XX%Battery X.X VGjenværende batterilevetid i prosent.Gjenværende batterilevetid i spenning.
  CHANNEL XDen gjeldende kanalen som brukes av systemet.
  HH ID XXXXXXIdentiteten til den håndholdte fjernkontrollen
  BASE ID XXXXXXIdentiteten til baseenheten
  FLR XX% OPT XX%Gjeldende gulvhastighet i prosent.Gjeldende hastighet på tilleggsutstyr i prosent.
  FLRS XX% OPTS XX%Viser lagret regelmessig gulvhastighet og hastighet for tilleggsutstyr med 0 % kommando til utgangen, slik at operatøren kan bestemme om gjeldende innstilling skal brukes eller endres.
  FLR OFF OPT OFFViser statusen til gulvet og tilleggsutstyret når de er avslått.
  SERVICE ACTIVE (Aktiv tjeneste)Tjenesteverktøyet er aktivt.
  SERVICE NO APP (Tjeneste ingen app)Tjenesten kan ikke kjøre en gyldig applikasjon.