Indledning

Denne maskine er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært udviklet til måling og spredning af materialer under forskellige fugtighedsforhold, uden at dette medfører tilstopning eller påvirker spredningen væsentligt.

Important: Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis der er en) på serienummerpladen med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g237535

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Indenlandsk: Denne enhed overholder paragraf 15 i FCC-reglerne. Drift er med forbehold af følgende to forhold: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift.
Dette udstyr genererer og bruger radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges korrekt, dvs. i nøje overensstemmelse med producentens anvisninger, kan det forårsage interferens på radio- og tv-modtagelse. Det er blevet typetestet og overholder grænserne for computerudstyr i FCC-klasse B i henhold til specifikationerne i stykke J, paragraf 15 i FCC-reglerne, som angivet ovenfor. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio- og tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen med en af følgende foranstaltninger:Drej modtagerantennen, flyt styreenhedsmodtageren i forhold til radio-/tv-antennen, eller slut styreenheden til en anden stikkontakt, så styreenhed og radio/tv er koblet til forskellige grenledninger.Brugeren skal om nødvendigt kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker med henblik på yderligere afhjælpningsforslag.Brugeren kan eventuelt drage nytte af følgende brochure, der er udarbejdet af Federal Communications Commission (amerikansk standardiseringsorgan): "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Sådan identificeres og løses problemer med radio-/tv-interferens). Denne brochure kan fås hos U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Varenr. 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-basis, OA3MRF24J40MA-håndholdt
IC: 7693A-24J40MDME-basis, 7693A-24J40MA-håndholdt
Drift er med forbehold af følgende to forhold: (1) enheden forårsager muligvis ikke interferens, og (2) denne enhed skal acceptere interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Japan
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Mexico
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Korea(mærkat leveres i separat sæt)
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Singapore
Håndholdt:TWM240008_IDA_N4023-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024-15
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Marokko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
NUMERO d’agrement: MR 14078 ANRT 2017
Delivre d'agrement::29/05/2017

Dækkets DOT-oplysninger findes på siden af hvert dæk. Disse oplysninger angiver belastnings- og hastighedsklassificeringer. Reservedæk skal have samme eller højere klassificering. Se Specifikationer for at kontrollere, at dækkene opfylder eller overstiger maskinens vægtkrav.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i betjeningsvejledningen til både maskinen og bugseringskøretøjet, før denne maskine tages i brug. Sørg for, at alle, der anvender produktet, er fortrolige med betjeningen af både maskinen og bugseringskøretøjet samt at de forstår advarslerne.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal119-6809
decal119-6808
decal119-6818
decal119-6854
decal119-6853
decal115-2047
decal119-0217
decal119-6820
decal119-6855
decal119-6856
decal119-6804
decal119-6805
decal119-6810
decal119-6817
decal119-6816
decal119-6815
decal119-6814
decal119-6806
decal119-6819
decal131-6766
decal133-8061

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Klargøring af maskinens basismodel

Dele, der skal bruges til dette trin:

Tragtbeholderens afskærmning1
Rundhovedet bolt (¼" x ⅝") 3
Låsemøtrik3
 1. Tag maskinens basismodel ud af forsendelseskassen.

 2. Fjern bolten og møtrikken fra bagenden af den dobbelte spinder, som fastgør leveringsbeslaget fra maskinens løfteanordning på den dobbelte spinder (Figur 3).

  g013203
 3. Fjern de 2 bolte og møtrikker fra forenden af den dobbelte spinder, som fastgør leveringsbeslaget fra maskinens løfteanordning på den dobbelte spinder (Figur 4).

  g013204
 4. Løft den dobbelte spinder ud af tragtbeholderen ved hjælp af den dobbelte spinders ydre håndtag, og stil den dobbelte spinder på jorden (Figur 5).

  Note: Dette trin kræver to personer.

  g013205
 5. Fjern de fire skruer fra den dobbelte spinders ben. Løft den dobbelte spinder og fjern emballagestudserne og emballageskummet (Figur 6).

  g013207
 6. Monter tragtbeholderens afskærmning ved hjælp af de medfølgende rundhovede bolte (¼" x ⅝") og nylon-låsemøtrikker (Figur 7).

  g030044

Montering af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Ledningsnet1
Sokkelbeslag1
Sokkelbeslag, tungt1
Bræddebolt2
Flangemøtrik2
Skrue2
Flangemøtrik2

Bugseringskøretøjets ledningsnet tilfører den elektriske strøm, der kræves af maskinens kontrolsystemer. Monter dette ledningsnet på køretøjet, som skal bruges til at betjene maskinen. Hvis du skal bruge mere end 1 køretøj med maskinen, skal du købe et ekstra ledningsnet hos din Toro-forhandler.

 1. Monter sokkelbeslaget på et fast sted på bagenden af bugseringskøretøjet ved hjælp af ét af de medfølgende monteringsbeslag (Figur 8).

  Note: Hvis bugseringskøretøjet er udstyret med et tippelad, skal du sørge for, at sokkelbeslaget ikke støder på bugseringskøretøjets dele.

  Important: Sørg for, at ledningerne ikke sidder løst eller i vejen for mekaniske komponenter.

  g013261
 2. Før de elektriske ledninger fra batteriet til det elektriske stiks beslag og fastgør dem (Figur 9).

  g013262
 3. Før ledningerne gennem sokkelbeslaget og monter den sorte gummikrans på ledningerne (Figur 9).

 4. Fastspænd soklen på sokkelbeslaget ved hjælp af boltene (¼").

 5. Tilslut den røde ledning (strøm) til batteriets pluspol, og tilslut så den sorte ledning (jord) til batteriets minuspol.

Montering af tragtbeholderforlængersæt

Dele, der skal bruges til dette trin:

Tragtbeholderforlænger (forreste)1
Tragtbeholderforlænger (bageste)1
Bolt9
Flangemøtrik9
 1. Tag tragtbeholderforlængerne ud af kassen og find den forreste og den bageste (Figur 10 og Figur 11).

  g013263
  g013264
 2. Fastgør tragtbeholderforlængerne på tragtbeholderen ved hjælp af de medfølgende bolte og møtrikker. Placer møtrikkerne uden på tragtbeholderen.

  g237533

Montering af tragtbeholder på bugseringschassis

Kun til bugseringschassiskonfiguration

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bolt (5/16" x 1")6
Flangemøtrik (5/16")6

Advarsel

Løft af maskinens lad og tragtbeholder, mens de er fastgjort til bugseringschassiset, ProGator-, Workman- eller TDC-chassiset, kan beskadige løftebeslaget og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Afmonter ladet fra bugseringschassiset, ProGator-, Workman- eller TDC-chassiset, og løft kun ladet og tragtbeholderen.

Note: Se enhedens monteringsvejledning, hvis du monterer ProPass-topdresseren på andet end bugseringschassiset.

 1. Fastgør en løfteanordning på løftebeslaget, der er boltet fast til indersiden af tragtbeholderen (Figur 13).

  g013209
 2. Placer tragtbeholderen over bugseringschassiset ved hjælp af en løfteanordning.

 3. Ret de 6 monteringshuller (3 på hver side) ind efter hinanden, og isæt boltene (5/16" x 1") og flangemøtrikkerne (5/16").

  g013949
 4. Fjern løftebeslaget fra tragtbeholderens sider og sæt boltene på tragtbeholderens sider.

  Note: Gem løftebeslaget til senere brug. Det skal ikke kasseres.

Tilslutning af det mellemste ledningsnet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Det mellemste ledningsnet1

Slut det mellemste ledningsnet til ledningsnetstikket på maskinen (Figur 15 eller Figur 16).

g237534
g013948

Tilslutning af tænd/sluk-anordningen

Model 44701

Dele, der skal bruges til dette trin:

Tænd/sluk-anordning1

Tilslut tænd/sluk-anordningens stik til stikket på maskinen (Figur 17).

g013947

Samling af den håndholdte styreenhed

Model 44751

Dele, der skal bruges til dette trin:

Håndholdt styreenhed1
AA-batterier4
Magnetisk beslag1
Skruer, små6
 1. Afmonter de gummibånd, der samler styreenhedens to dele, og afmonter bagdækslet.

 2. Sæt batterierne i batterirummet, og sørg for at forbinde med de rigtige poler. I batterirummet findes der mærkater, der viser batteriernes poler (Figur 18).

  Note: Hvis du sætter batterierne forkert i, virker den håndholdte styreenhed ikke.

  g028875
 3. Sørg for, at stålpakningen og gummipakningen er placeret i kanalen i den håndholdte styreenhed, og sæt bagdækslet på plads (Figur 18).

 4. Fastgør dækslet med 6 skruer (Figur 18), og tilspænd dem med et moment på 1,5 til 1,7 Nm.

 5. Monter den håndholdte styreenhed i styreenhedens magnetiske beslag, skub de to beslagdele sammen, og tilspænd bolten i magneten (Figur 19).

  g028874

Montering af den trådløse styreenhed

Model 44751

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styreenhedens beslag1
Trådløs styreenhed1

Placer styreenhedens beslag i en kopholder eller en lignende åbning på bugseringskøretøjet, og brug den til opbevaring af den trådløse håndholdte styreenhed. Magneten på den trådløse styreenhed kan desuden sidde fast på ståloverflader.

g030466

Produktoversigt

Strømkontrolventil til transportbåndet

Model 44701

Transportbåndets hastighed kontrolleres af en hydraulisk strømkontrolventil.

Den højeste hastighedsindstilling er 10, hvilket er den typiske indstilling for de fleste anvendelser, der findes på de farvekodede mærkater til betjeningssystemet. Brug lavere indstillinger til meget lette anvendelser.

g013344

Strømkontrolventil til udstyr

Model 44701
g013345

Hastigheden for udstyret (dobbelt spinder) kontrolleres af en hydraulisk strømkontrolventil. Spinderikonet angiver kun den procentvise hastighed for den trådløse styreenhed. For standardhydraulik skal styringen placeres i det tilsvarende farveområde, begyndende fra den stiplede linje, og hastighederne justeres inden for farvezonen som nødvendigt.

Tænd/sluk-anordning

Model 44701

Brug de 2 kontakter på tænd/sluk-anordningen til at tænde transportbåndet eller udstyret (Figur 23). Hold tænd/sluk-anordningen inden for operatørens rækkevidde.

g013346

Knappen Motorstop

Model 44751

Tryk altid på knappen MOTORSTOP (Figur 24), når arbejdet med maskinen er gennemført, for at deaktivere det elektriske system. Ved påbegyndelse af arbejde med maskinen skal knappen MOTORSTOP trækkes ud igen, før den håndholdte fjernbetjening tændes.

Note: Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du trykke på knappen Motorstop for at undgå at aflade bugseringskøretøjets batteri.

g237530

Diagnostisk LED-funktion

Når du trækker op i knappen MOTORSTOP, tændes fejlfindingslampen (Figur 25) og lyser i 5 sekunder, slukker i 5 sekunder, hvorefter den begynder at blinke ved 3 Hz (3 blink i sekundet), indtil du tænder den håndholdte styreenhed. Hvis lampen tænder i 5 sekunder og derefter begynder at blinke ved 10 Hz (med eller uden en pause på 5 sekunder), er der en maskinfejl. Se Kontrol af fejlkoder.

Note: Hvis den håndholdte styreenhed er tændt, når du trækker op i knappen MOTORSTOP, blinker lampen ikke ved 3 Hz (3 blink i sekundet), når maskinen har været slukket i 5 sekunder.

g237532

Håndholdt fjernbetjening

Model 44751
g029772
Vægte
Basismodel248 kg
Dobbelt spinder68 kg
Radio (model 44751)
Frekvens2,4 GHz
Maks. udgangseffekt19,59 dBm

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

 • Maskinen har anderledes egenskaber med hensyn til balance, vægt og transport sammenlignet med andre typer udstyr, der bugseres. Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før maskinen betjenes. Lær alle betjeningsanordningerne at kende, og gør dig bekendt med, hvordan du stopper maskinen hurtigt.

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakterne og afskærmningerne er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke fungerer korrekt.

 • Hold alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger på plads. Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller mærkat er ulæselig eller mangler, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen betjenes.

 • Spænd alle løse møtrikker, bolte og skruer for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmæssig stand. Sørg for, at maskinens komponenter er på plads og fastgjort.

 • Sørg for, at dit bugseringskøretøj er egnet til brug med et redskab af denne vægt, ved at rådføre dig med leverandøren eller producenten af bugseringskøretøjet.

 • Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

Daglige eftersyn

Gennemfør sikkerhedskontrollen hver dag, før maskinen betjenes. Meld alle sikkerhedsproblemer til den tilsynsførende. Se sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning for yderligere oplysninger.

Valg af bugseringskøretøj

Advarsel

Brug altid et passende bugseringskøretøj til at flytte maskinen, selv over korte afstande. Upassende bugseringskøretøjer kan beskadige maskinen eller medføre personskade eller død.

Omgåelseskontakten befinder sig på førersiden af hydrauliksystemet. Se Figur 43Manuel omgåelse.

Et passende bugseringskøretøj skal have en bugseringskapacitet på mindst 1.405 kg.

På bugseringschassis er den maksimale ladkapacitet 907 kg for maskinen, hvilket medfører en trækstangsvægt på 113 kg. Den tarerede vægt (uden last) er 499 kg, hvilket medfører en trækstangvægt på 23 kg.

Maskinens resulterende trækstangvægt er 145 kg med fuld last, hvis den er udstyret med Hydraulic Power Pack på 8,2 kW (11 hk). Den resulterende trækstangvægt uden last er 48 kg. Den tarerede vægt (uden last) er 599 kg.

På et Truckster-chassis med direkte tilslutning er maskinens maksimale ladkapacitet 907 kg, hvilket medfører en vægtoverførsel på 272 kg til bugseringskøretøjet. Den tarerede vægt (uden last) er 544 kg, hvilket medfører en vægtoverførsel på 52 kg til bugseringskøretøjet.

Tilkobling af maskinen til et bugseringskøretøj

Advarsel

Det kan medføre alvorlig personskade at stå mellem maskinen og bugseringskøretøjet under tilkoblingen.

Stå ikke mellem maskinen og bugseringskøretøjet under tilkoblingen.

 1. Juster bugsertrækkets højde ved at dreje jack stand-donkraftens håndtag for at holde maskinen vandret.

 2. Kobl maskinens bugsertræk til bugseringskøretøjet med en sikkerhedsgodkendt koblingstap med en diameter på 18 mm samt en sikkerhedsclips (medfølger ikke). Før koblingstappen gennem maskinens bugsertræk og bugseringskøretøjets trækstang på bugseringschassiset eller gennem den medfølgende monteringsplade til trækket på Truckster med direkte tilslutning.

 3. Sænk bugsertrækket ved hjælp af donkraften(e).

 4. Fjern tappen, der holder donkraften(e) på plads, når maskinens fulde vægt er blevet overført til bugseringskøretøjets trækstang fra donkraften(e).

 5. Opbevaring af donkraften(e):

  • Drej donkraften 90 grader mod uret på bugseringschassiset, indtil bunden af donkraften peger mod bagenden af maskinen. Dette er kørepositionen.

  • Flyt donkraftene til bagenden af maskinen på Truckster-chassis med direkte tilslutning og drej dem 90 grader, indtil bunden af begge donkraftene peger mod midten af maskinen. Dette er kørepositionen.

 6. Tilslut tryk- og returslangerne til de korrekte hydrauliske udgange på bugseringskøretøjet. Returslangen har en intern kontraventil. Hvis der byttes om på slangerne, fungerer nogle maskinfunktioner evt. omvendt eller slet ikke. Kontroller hydrauliksystemet, før maskinen betjenes første gang.

  Important: Tillad ikke, at hydraulikledninger, strømkablet og kablerne fra tænd/sluk-anordningen trækkes hen ad jorden. Undgå steder, hvor de kan blive fastklemt eller beskadiget.

 7. Tilslut det mellemste ledningsnet til ledningsnetstikket på bugseringskøretøjet.

 8. Kontroller hydraulikvæskestanden i tanken, og fyld den om nødvendigt op. Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning.

Klargøring til drift

Maskinen har et unikt betjeningssystem med farvekoder, der gør det muligt at indstille maskinen uden at skulle gætte sig frem. Vælg ganske enkelt den ønskede spredning, find den tilsvarende farve, og juster derefter alle indstillingerne i henhold til den pågældende farve for at opnå perfekt spredning, hver gang.

Mærkat med vigtigste funktioner

decal119-6814

Valg af spredning

Vælg spredningen ved at læse mærkaten med de vigtigste funktioner på maskinens bagsmæk (Figur 27).

g013715

Mærkaten viser udvalget af tilgængelige spredninger og inddeler dem efter farve (Figur 28). Hver farve repræsenterer en forskellig dosering, fra ekstra let til ekstra kraftig. Spredningstætheden angives af de gråtonede ovale figurer (fra let til kraftig). Den omtrentlige bredde er også angivet..

Kontrol af skæreknivene

Note: Maskinen leveres med spinderens skæreknive i POSITION B.

De lettere spredninger (blåt panel) minder dig om at sørge for, at spinderens skæreknive er i POSITION A (Figur 29).

g013716

Når skæreknivene er i POSITION A, sidder de indvendige bolte (tættest på midten af skiven) helt op ad skærekniven og de udvendige bolte (tættest må kanten af skiven) sidder væk fra skærekniven.

Dette er vigtigt , da denne position er beregnet til at give optimal spredning og fordeling ved høje hastigheder og lav sandvolumen.

For kraftigere indstillinger (guldfarvet panel) skal skæreknivene være i POSITION B for at give den bedste fordeling ved højere volumen og lavere skivehastigheder (Figur 30).

g013717

Når skæreknivene er i POSITION B, sidder de indvendige bolte (tættest på midten af skiven) væk fra skærekniven og de udvendige bolte (tættest må kanten af skiven) sidder helt op ad skærekniven.

Important: Forkert placering af skærekniven er en almindelig årsag til forkerte spredningsmønstre.

Indstilling af bagsmæk, spinderhastighed, slæde og transportbåndets hastighed

Når du har valgt den ønskede spredning og sørget for, at skæreknivene er indstillet korrekt, kan resten af justeringerne på maskinen foretages.

Hver indstilling er angivet på maskinen med tilsvarende farvekodemærkater (Figur 31).

g013718

Hvis du ønsker en let drysning, angiver det blå område, at alle indstillinger for bagsmækken, transportbåndets hastighed, spinderhastigheden og slæden skal befinde sig i de blå positioner (Figur 31).

LET
Omtrentlig bredde: 9,1 m
Skæreknivsposition: A
Transportbåndets hastighed: 100%
Spinderhastighed: Blå/100%
Bagsmæk: Blå
Slædeindstilling: Blå

Juster alle indstillingerne til RØD for at fylde jordluftningshuller.

EKSTRA KRAFTIG
Omtrentlig bredde: 2,7 m
Skæreknivsposition: B
Transportbåndets hastighed: 100%
Spinderhastighed: Rød/15%
Bagsmæk: Rød
Slædeindstilling: Rød

Justering af bagsmækken

Bagsmækken styrer mængden af materiale, der frigives fra ProPass-enheden (Figur 32).

g013699

Bagsmækken på 13 cm er opdelt i farver med en startlinje i hvert farveområde (Figur 33). Du kan forøge eller reducere mængden af materiale med bagsmækken, så længe du bliver inden for det tilsvarende farveområde.

g013705

Note: Farverne på den viste mærkat i Figur 33 svarer til farverne på mærkaten med de vigtigste funktioner (Figur 27).

Justering af spinderhastigheden

Note: Farverne på de viste mærkater i Figur 36 og Figur 35 svarer til farverne på mærkaten med de vigtigste funktioner (Figur 27).

g013706

Standardhydraulik (model 44701): Indstil hydraulikstyringen til den stiplede startlinje i det tilsvarende farveområde (Figur 35). Du kan variere hastighederne inden for det tilsvarende farveområde, hvis nødvendigt.

g013707

Trådløs styreenhed (model 44751): Indstilles i henhold til procentdelen, der angives i det farvede område på mærkaten og på skemaet på bagsiden af den trådløse styreenhed (Figur 36).

decal119-6819

Justering af slæden

Slædeindstillingen placerer sandet, når det falder ned på skiverne. Mærkaten angiver ikke kun farvekoden for startpositionen af hver anvendelse, men illustrerer også den justering, der kræves for at finjustere spredningen. Se Finjusteringer.

g013709
g013710

Note: Farverne på den viste mærkat i Figur 38 svarer til farverne på mærkaten med de vigtigste funktioner (Figur 27).

Justering af transportbåndets hastighed

Transportbåndets hastighed for hver indstilling er normalt 100 %. Dette blev udviklet og testet for at have én faktor mindre, der skal justeres i betjeningssystemet med farvekoder. Du skal normalt benytte bagsmækken til at mindske materialevolumen, ikke transportbåndets hastighed, men hvis bagsmækkens mindstehøjde ikke er tilstrækkelig til at reducere materialestrømmen, skal transportbåndets hastighed sænkes.

g013711

Finjusteringer

Betjeningssystemet med farvekoder blev udviklet for at gøre det muligt at opnå perfekt spredning uden at skulle gætte sig frem. Med så mange variabler såsom sandets vægt, granulatstørrelse, fugtighed osv. kan der dog stadig opstå en vis ujævnhed i spredningen.

Til justering af dette findes der en illustration, der viser den korrekte placering af basis, på mærkaten med basisjusteringsindstillinger (Figur 40) .

g013710

Skyd basisenheden ind mod tragtbeholderen, hvis spredningsmønstret er kraftigt på indersiden af spredningen. Skyd basis udad – væk fra tragtbeholderen – hvis spredningsmønstret er kraftigt på ydersiden.

Note: Farverne på den viste mærkat i Figur 40 svarer til farverne på mærkaten med de vigtigste funktioner (Figur 27).

Under betjening

Sikkerhed under drift

 • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, fastgør løstsiddende tøj, og bær ikke løsthængende smykker.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Medtag aldrig passagerer på maskinen, og hold omkringstående og kæledyr væk fra maskinen under drift.

 • Hold hænder og fødder væk fra tragtbeholderen.

 • Bliv siddende, når bugseringskøretøjet er i bevægelse.

 • Det kræver koncentration at bruge maskinen. Hvis ikke bugseringskøretøjet betjenes på sikker vis, kan det medføre en ulykke, eller at bugseringskøretøjet vælter, med alvorlig personskade eller død til følge. Kør forsigtigt, og gør følgende for at forhindre tipning eller mistet herredømme:

  • Udvis største forsigtighed, reducer hastigheden, og hold sikker afstand til bunkere, grøfter, vandarealer, ramper, ukendte steder eller andre risikoområder.

  • Reducer hastigheden på en læsset maskine, når der køres i kuperet terræn for at undgå, at maskinen bliver ustabil.

  • Hold øje med huller eller andre skjulte farer.

  • Vær forsigtig ved betjening på en stejl skråning. Kør lige op og ned ad skråninger. Sænk hastigheden, når du drejer skarpt eller vender på skråninger. Undgå at vende på skråninger, hvis det er muligt.

  • Vær ekstra forsigtig ved betjening på våde overflader, ved højere hastigheder eller med fuld last. Standsningstiden øges ved fuld last. Skift til lavere gear, før maskinen køres op eller ned ad en skråning.

  • Undgå at stoppe og starte pludseligt. Skift ikke fra bakning til fremadkørsel eller fra fremadkørsel til bakning uden først at standse helt op.

  • Forsøg ikke at dreje skarpt eller udføre pludselige manøvrer eller andre usikre kørselshandlinger, som kan medføre tab af herredømmet over maskinen.

  • Vær opmærksom på omgivelserne, når du drejer eller bakker maskinen. Sørg for, at der er fri plads, og at alle omkringstående personer er på sikker afstand. Kør langsomt.

  • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Hold altid tilbage for fodgængere og andre køretøjer. Overhold alle færdselsregler, og kontroller lokale regler om betjening af maskinen på eller nær landeveje.

  • Hold altid øje med og undgå lave udhæng, som f.eks. grene, døråbninger, gangbroer osv. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads over dig til, at bugseringskøretøjet og dit hoved let kan komme under.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Hvis du er usikker på, om betjeningen er sikker, skal du standse arbejdet og spørge din tilsynsførende.

  • Maskinen må ikke efterlades uden opsyn, mens den er i drift.

 • Sørg for, at maskinen er tilkoblet bugseringskøretøjet før på- og aflæsning.

 • Transporter ikke laster, der overskrider maskinens eller bugseringskøretøjets lastbegrænsninger.

 • Lasters stabilitet kan variere, f.eks. har højere laster et højere tyngdepunkt. Reducer de maksimale lastbegrænsninger for at sikre bedre stabilitet, hvis nødvendigt.

 • Gør følgende for at undgå, at maskinen vælter:

  • Hold omhyggeligt øje med lastens højde og vægt. Højere og tungere laster kan forøge risikoen for væltning.

  • Fordel lasten jævnt i alle retninger.

  • Vær forsigtig, når du drejer, og undgå usikre manøvrer.

  • Sørg altid for, at maskinen er tilkoblet til bugseringskøretøjet før læsning.

  • Placer ikke store eller tunge genstande i tragtbeholderen. Dette kan skade transportbåndet og rullerne. Sørg også for, at lasten har en ensartet konsistens. Maskinen kan kaste små sten i sandet uden varsel.

 • Stå ikke bag maskinen under aflæsning eller spredning. Den dobbelte spinder, tværtransportøren og processoren kan udkaste partikler og støv med høj hastighed.

 • Aflæs maskinen, eller kobl den fra bugseringskøretøjet på en plan overflade.

 • Kør ikke med maskinen i fuldt hævet position. Dette øger risikoen for, at maskinen vælter.

 • Kør ikke med maskinen i fuldt hævet position (gult/sort). Når der ikke er nogen redskaber på maskinen, skal maskinen køres i sænket position.

 • Sluk for redskabet, når du nærmer dig personer, køretøjer, veje eller fodgængerovergange.

 • Vær meget forsigtig, når du kører på bakker, især når du drejer.

  • Kørsel i stejle bakker med fuldt lastet maskine kan resultere i væltning, eller at maskinen eller bugseringskøretøjet taber vejgreb.

  • Kør ikke på stejle bakker med tung last, og undgå at stable lasten højt.

Sikkerhed på skråninger

 • Læs bugseringskøretøjets specifikationer, så du sikrer dig, at du ikke overstiger den maksimale ydeevne for betjening på skråninger.

 • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatøren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

 • Operatøren skal gennemgå forholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

 • Operatøren skal gennemgå nedenstående hældningsinstruktioner til betjening af maskinen på skråninger. Tag driftsforholdene på dagen i betragtning for at afgøre, om maskinen bør bruges på arbejdsstedet. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

 • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

 • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

 • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

 • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

Driftsegenskaber

Maskinen har balance-, vægt- og håndteringsegenskaber, der kan være anderledes end andre typer trækudstyr. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt.

Med udstyr monteret skal man være opmærksom på frihøjden over jorden, når man kører over bakker. For en maskine, der er monteret på et bugseringschassis, er frihøjden over jorden 33 cm uden læs. For en maskine, der er monteret på et Truckster-chassis med direkte tilslutning, er frihøjden over jorden 43 cm uden læs.

Start og slukning af maskinen

Tænd eller sluk maskinens strøm

Model 44701

Når arbejdet med maskinen er afsluttet, bruges tænd/sluk-anordningen til at standse maskinen. Når arbejdet med maskinen påbegyndes, skal køretøjet eller strømforsyningen startes, så hydrauliksystemet påføres tryk, og tænd/sluk-anordningen bruges til at starte maskinen.

Tænd eller sluk maskinens strøm

Model 44571

Tryk altid på knappen MOTORSTOP (Figur 41), når arbejdet med maskinen er gennemført, for at deaktivere det elektriske system. Ved påbegyndelse af arbejde med maskinen skal knappen MOTORSTOP trækkes ud igen, før den håndholdte fjernbetjening tændes.

g237530

Important: Når betjeningen af maskinen er færdig, skal der trykkes på knappen MOTORSTOP for at forhindre, at bugseringskøretøjets batteri aflades.

Betjening af maskinen

 1. Fyld maskinens tragtbeholder med det materiale, der skal spredes.

 2. Sørg for, at den dobbelte spinder er monteret.

 3. Juster bagsmækkens højde til den ønskede indstilling.

 4. Juster begge strømkontrolventiler til den ønskede indstilling. Indstil transportbåndets og udstyrets hastighed til den ønskede indstilling (transportbåndets hastighed skal typisk være: trådløs –100b%, standardhydraulik – #10).

 5. Parker bugseringskøretøjet 3 m foran det område, der skal topdresses.

 6. Sørg for, at begge kontakter på tænd/sluk-anordningen er slukkede. På trådløse modeller skal du kontrollere, at den håndholdte styreenheds funktioner ikke er i drift.

 7. Aktiver hydraulikken (enten på bugseringskøretøjet eller på hjælpehydraulikkens strømforsyning).

 8. Forøg bugseringskøretøjets omdrejningstal. Aktiver udstyret ved hjælp af tænd/sluk-anordningen eller den håndholdte styreenhed på trådløse modeller.

 9. Kør fremad til det område, der skal topdresses, og forøg bugseringskøretøjets omdrejningstal til det optimale driftsområde.

 10. Tænd for transportbåndet med tænd/sluk-anordningen eller styreenheden på trådløse modeller, når maskinudstyret er direkte over begyndelsen af det område, der skal topdresses.

  Note: For trådløse modeller kan funktionen START ALT bruges som en startfunktion med et enkelt tryk i stedet for funktionerne START UDSTYR og START TRANSPORTBåND. Udstyret starter efterfulgt af transportbåndet.

 11. Kør i en lige linje, og spred materialet ved en konstant hastighed, indtil det når kanten af det område, der skal topdresses.

 12. Sluk for transportbåndet, vend maskinen og gå i placering til den næste runde.

 13. Kontroller spredningsmønstret på jorden, før du begynder med næste runde. Juster maskinens indstillinger, hvis nødvendigt.

 14. Gentag trin 10 til 13 indtil hele området, der skal topdresses, er færdigt eller tragtbeholderen er tom.

 15. Sluk for transportbåndet og udstyret, reducer bugseringskøretøjets omdrejningstal og udkobl hydraulikken.

  Note: Sluk altid transportbåndet først.

Sikkerhed ved brug af den trådløse styreenhed

Model 44751

Den trådløse styreenhed aktiverer hurtigt roterende dele, hvilket medfører fare for klemning. Sørg for at have udsyn til ProPass-enheden, når du betjener, justerer eller programmerer den trådløse styreenhed.

Startknapperne skal trykkes ned to gange for at garantere, at aktiveringen af spinderne og transportbåndet virkelig er ønsket: En gang for valg og en gang for indkobling. Dette er med til at forhindre utilsigtet start, når maskinen justeres manuelt.

Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 10 sekunder i forbindelse med programmering af eller klargøring til brug af den trådløse styreenhed, deaktiveres den og vender tilbage til sidst gemte program eller indstilling.

Forsigtig

Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskade.

Sluk den trådløse styreenhed og arbejdskøretøjet (for at sikre, at der ikke er hydraulikflow), før der udføres fysisk justering af skæreknivene eller transportbåndet.

Betjening af hydraulikstyreenheder og udstyr

Model 44751

Fjernbetjeningssystem

Fjernbetjeningssystemet består af en håndholdt styreenhed, en +12 til +14,4 V jævnstrømsbasisenhed og et ledningsnet.

Håndholdt fjernbetjening

g029772

Knappernes funktioner

KnapNavnFunktion
GraphicTæND/SLUKTænder og slukker den håndholdte styreenhed.
GraphicSTART ALTStyrer funktionerne på både transportbånd og udstyr, herunder til/fra og hastighedsvisning.
GraphicSTART TRANSPORTBåNDStyrer funktionerne på tragtbeholderens transportbånd, herunder til/fra og viser transportbåndets hastighed.
GraphicSTOP TRANSPORTBåNDStopper transportbåndet.
GraphicSæNK TRANSPORTBåNDSænker transportbåndets hastighed.
GraphicØG TRANSPORTBåNDØger transportbåndets hastighed.
GraphicFORUDINDSTILLING 1Forudindstillede værdier, som kan du lagre for både transportbåndets og udstyrets hastigheder.
GraphicFORUDINDSTILLING 2
GraphicFORUDINDSTILLING 3
GraphicSTOREBruges sammen med knappen FORUDINDSTILLING til at gemme eller oprette en hukommelse for forudindstilling.
GraphicSTART UDSTYRStyrer funktionerne for bagsidens udstyr, herunder til/fra og viser udstyrets hastighed.
GraphicSTOP UDSTYRStopper udstyret.
GraphicSæNK UDSTYRSænker udstyrets hastighed.
GraphicØG UDSTYRØger udstyrets hastighed.
GraphicSTOP ALTStopper både transportbånd og udstyr.

Tænd den håndholdte styreenhed

Tryk på den håndholdte styreenheds TæND/SLUK-knap, og vent til den finder basis. Sørg for, at der ikke bliver trykket på nogen knapper på den håndholdte styreenhed, mens den starter op.

Sådan fungerer fjernstatuslampen

Model 44751

Fjernstatuslampen blinker langsomt ved 2 Hz (to gange i sekundet), når den håndholdte styreenhed sender, uden at der trykkes på nogen knapper, når transportbåndets og udstyrets knapper er aktive. Når der trykkes på en knap, blinker lyset ved 10 Hz.

Vigtige funktionselementer

 • Når du slår den fjernbetjente styreenhed til, bør displayet vise FLR OFF og OPT OFF i ca. 5 sekunder. Hvis der står "waiting for base" (venter på basisenhed) på displayet, skal det kontrolleres, at der er strøm på basisenheden, og at knappen MOTORSTOP på basisenheden er trukket ud.

 • Der er altid en aktuel arbejdshukommelse. Den aktuelle arbejdshukommelse er ikke en forudindstilling. Når du tænder den håndholdte styreenhed, anvendes de sidst gemte arbejdsindstillinger i den aktuelle arbejdshukommelse.

 • Funktionssekvens for den håndholdte styreenheds startknapper:

  1. Et tryk på startknappen (START ALT, START TRANSPORTBåND eller START UDSTYR) får indstillingen for den aktuelle arbejdshukommelse frem, der er gemt i den håndholdte styreenhed.

  2. Tryk på den samme startknap en gang til for at tænde komponenten, hvis hydraulikken er aktiveret (der vises et trinvist stigende tal på displayet).

  3. Tryk på den samme startknap en tredje gang for at gemme den nye indstilling, der er blevet oprettet i styreenhedens arbejdshukommelse.

 • Når du har trykket én gang på en startknap for at få vist indstillingen for den aktuelle arbejdshukommelse i ikke-arbejdstilstand, har du ca. 10 sekunder til at begynde at justere indstillingen eller elementet, før styreenheden slår fra. I en arbejdstilstand er der ingen 10-sekunders regel.

 • Ved programmering af en forudindstilling skal elementerne først aktiveres eller indkobles.

 • Ved betjening fra en forudindstilling skal elementhastighedernes procent være på displayet, for at du kan aktivere dem. Hvis der står OFF (fra) på displayet, skal du hente forudindstillingen igen.

Manuel omgåelse

Selvom den håndholdte styreenhed mangler, er beskadiget eller svigter, kan du stadig anvende maskinen til at udføre opgaver eller fortsætte en spredningsopgave.

Omgåelseskontakten befinder sig på førersiden af hydrauliksystemet (Figur 43).

g030467
 • Drej grebet med uret for at justere transportbåndets hastighed (Figur 44). Brug transportbåndets maksimale hastighed i det farvekodede betjeningssystem, når du ikke har noget hydraulikflow. Denne indstilling er nyttig, når tragtbeholderen er fyldt med sand.

  decal119-6815
 • Juster spinderhastigheden (Figur 44) ved at bruge en fladhovedet skruetrækker til at forøge spinderhastigheden ved at dreje skruen med uret eller sænke spinderhastigheden ved at dreje skruen mod uret.

Note: Hvis du justerer maskinen, mens hydraulikflowet er aktivt, og du vil undgå at sprede sand, mens du justerer, skal du sørge for, at transportbåndet er slukket.

Når indstillingerne er acceptable, skal du bruge den hydrauliske strømkontrol på bugseringskøretøjet til at tænde og slukke for systemet under drift.

Brug af den håndholdte styreenhed

Model 44751

Display med flydende krystaller (LCD)

LCD-displayet med 2 linjer og 8 tegn pr. linje viser status og aktivitet, når du trykker på knapperne på den håndholdte styreenhed. Det er forsynet med brugerjusterbar baggrundsbelysning og kontrast. Ændringerne gemmes i styreenhedens aktuelle arbejdshukommelse. Når enheden er blevet lukket ned, bruger displayet de sidste kontrast- og baggrundsbelysningsindstillinger, når du tænder for enheden.

Justering af baggrundsbelysningen

Se på displayet, og hold knapperne STOP ALT og REDUCER TRANSPORTBåND inde samtidig, indtil baggrundsbelysningen er som ønsket.

Graphic + Graphic

Note: Der er 3 indstillinger: OFF (fra), LOW (lav) og HIGH (høj). Baggrundsbelysning er den funktion på den håndholdte styreenhed, der bruger mest energi. Forøgelse af baggrundsbelysningen øger strømforbruget og afkorter batteriernes levetid. Jo svagere baggrundsbelysning, jo længere batterilevetid.

Forøgelse af kontrasten

Se på displayet, og hold knapperne STOP ALT og ØG UDSTYR inde samtidig, indtil kontrasten er som ønsket.

Graphic + Graphic

Note: Der er 3 indstillinger: OFF (fra), LOW (lav) og HIGH (høj).

Reducering af kontrasten

Se på displayet, og hold knapperne STOP ALT og REDUCER UDSTYR inde samtidig, indtil kontrasten er som ønsket.

Graphic + Graphic

Note: Der er 3 indstillinger: OFF (fra), LOW (lav) og HIGH (høj).

Kontrol af batterilevetid, driftsfrekvens, basis- og styreenhedens id-display

Hold knapperne STOP ALT og STOP UDSTYR inde samtidigt for at få vist flere informationer.

Graphic + Graphic

Når du holder knapperne nede, gennemgår displayet en cyklus ca. hvert andet sekund og viser først den forventede resterende batterilevetid i procent eller den aktuelle batterispænding, den driftsfrekvens (kanal), som enhederne kommunikerer på, derefter den håndholdte styreenheds id-nummer og endelig den forbundne basisenheds id.

Vedligeholdelse af den håndholdte styreenhed

Selvom den håndholdte styreenhed er robust, må den ikke tabes på hårde overflader. Tør den håndholdte styreenhed ren med en blød klud, der er fugtet med vand eller et mildt rengøringsprodukt. Undgå at ridse LCD-displayet.

Udskiftning af batterierne i den håndholdte styreenhed

Den håndholdte styreenhed forsynes af 4 batterier (AA-alkaline, 1,5 V hver) og betjenes ved mellem 2,4 og 3,2 V. Batterilevetiden er ca. 300 timer (ved konstant drift uden baggrundsbelysning), men batterilevetiden påvirkes af brugsfaktorer, navnlig indstillingen af baggrundsbelysningens styrke – jo højere indstilling for baggrundsbelysning, jo mere strøm forbruges der, hvilket resulterer i kortere batterilevetid.

Important: Når den håndholdte styreenhed bruges, skal du altid sørge for at have nye reservebatterier ved hånden.

 1. Løsn bolten i magneten på styreenhedens magnetiske beslag (Figur 45).

  g028874
 2. Skub beslagets sider fra hinanden, og afmonter styreenheden (Figur 45).

 3. Afmonter de seks skruer fra bagsiden af styreenheden, og afmonter dækslet (Figur 46).

  Note: Lad om muligt gummipakningen og stålpakningen sidde i kanalen, når dækslet og batterierne afmonteres.

  g028875
 4. Fjern de afladte batterier, og bortskaf dem i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

 5. Sæt batterierne i batterirummet, og sørg for at forbinde med de rigtige poler. I batterirummet findes der mærkater, der viser batteriernes poler (Figur 46).

  Note: Hvis du sætter batterierne forkert i, virker den håndholdte styreenhed ikke.

 6. Hvis du utilsigtet fjerner gummipakningen og stålpakningen, skal du forsigtigt sætte dem tilbage i kanalen i den håndholdte styreenhed (Figur 46).

 7. Udskift dækslet, og fastgør det med de 6 skruer, du fjernede tidligere (Figur 46), og tilspænd dem til et moment på 1,5 til 1,7 N·m.

 8. Monter den håndholdte styreenhed i styreenhedens magnetiske beslag, skub de to dele sammen, så den håndholdte styreenhed fastgøres, og tilspænd bolten i magneten (Figur 45).

Oprettelse af forbindelse mellem den håndholdte styreenhed og basisenheden

Den håndholdte styreenhed er som standard forbundet til basisenheden fra fabrikken, så de kan kommunikere. Der kan dog være tilfælde, hvor der skal oprettes forbindelse mellem en styreenhed og en basisenhed igen.

 1. Tryk på motorstopknappen for at fjerne strømmen fra basisenheden og sikre, at den håndholdte styreenhed er slået fra.

 2. Stå i nærheden af basisenheden med klart udsyn.

 3. Tryk på knapperne TæND/SLUK og STOP ALT.

  Graphic + Graphic

  Den håndholdte styreenhed gennemgår initialiseringen og viser så ASSOC PENDING.

 4. Fortsæt med at holde begge knapper inde, og slip dem derefter, når ASSOC ACTIVE vises (ca. fire sekunder).

  Displayet viser PRESS STORE.

 5. Hold knappen LAGRING nede.

  Graphic

  Styreenheden viser POW UP BASE.

 6. Fortsæt med at holde knappen GEM inde, træk knappen MOTORSTOP ud for at tænde for basisenheden.

  Den håndholdte styreenhed associeres (forbindes) med basisenheden. Hvis det lykkes, viser displayet ASSOC PASS.

 7. Slip knappen LAGRING.

Important: Hvis displayet viser ASSOC EXIT, mislykkedes associeringen.

Note: Forbindelsen mellem den håndholdte styreenhed og basisenheden kan ses ved at holde knapperne ALLE STOP og STOP UDSTYR inde samtidig. Displayet skifter mellem at vise den valgte kanal og basisenhedens id.

Graphic + Graphic

Betjening af transportbåndet og udstyret med den håndholdte styreenhed

Model 44751

Brug følgende procedurer til at indstille og betjene maskinens transportbånd og udstyr (som fx den dobbelt spinder eller andet tilbehør) som følger:

 • Indstilling og betjening af transportbåndet alene

 • Indstilling og betjening af udstyret alene

 • Indstilling og betjening af både transportbåndet og udstyret samtidig

Indstilling og betjening af transportbåndet alene

Når der første gang trykkes på knappen START TRANSPORTBåNDGraphic (når transportbåndet ikke kører), viser fjerndisplayet den gemte indstilling, og S vises efter FLR (dvs. FLRS), hvilket angiver, at den håndholdte styreenhed er i en kun indstilling-tilstand. I denne indstillingstilstand kan du justere indstillingen op eller ned, men transportbåndet aktiveres ikke, det forbliver slukket. Dette giver dig mulighed for at indstille en ønsket transportbåndshastighed eller bruge den gemte indstilling uden at forårsage uønsket bevægelse. Når hastigheden er indstillet, skal der trykkes på knappen START TRANSPORTBåND for at aktivere transportbåndet ved den valgte indstilling (hvis du indkobler hydraulikken, starter transportbåndet). Tryk på START TRANSPORTBåND en tredje gang for at gemme den aktuelle værdi i hukommelsen.

Note: Ændringer af transportbåndets indstillinger, mens det kører, træder straks i kraft, men de er midlertidige, medmindre du gemmer den nye indstilling ved at trykke på START TRANSPORTBåND igen efter ændring af indstillingen. Du kan f.eks. udføre en justering, mens displayet viser FLRS, ved at trykke på Start transportbånd for at starte transportbåndet ved den justerede indstilling og derefter slukke den håndholdte styreenhed uden at trykke på START TRANSPORTBåND igen, hvorved ændringen gemmes. Næste gang du bruger styreenheden, vender indstillingen tilbage til den tidligere gemte værdi.

Note: Der startes en 10-sekunders timer, når du trykker på START TRANSPORTBåND, og FLRS (kun indstilling-tilstand) vises. Hvis der ikke trykkes på en knap i løbet af 10-sekunders intervallet, vender displayet tilbage til FLR, og den tidligere tilstand/værdi vises og udføres. Timeren nulstilles til 10 sekunder, hvis du trykker på en knap, mens den håndholdte styreenhed er i kun indstilling-tilstanden.

 1. Tryk på knappen START TRANSPORTBåND.

  Graphic

  Forhåndsvisningsværdien og FLRS vises.

 2. Juster hastighedsindstillingen vha. knappen ØG TRANSPORTBåNDSHASTIGHED eller knappen SæNK TRANSPORTBåNDSHASTIGHED.

  Graphic eller Graphic
 3. Tryk på knappen START TRANSPORTBåND for at starte transportbåndet.

  Graphic
 4. Tryk på knappen START TRANSPORTBåND for at gemme værdien for transportbåndet.

  Graphic

  Displayet viser FLOOR STORE. Den indstillede værdi anvendes, når transportbåndet startes fremover, indtil du ændrer indstillingen igen.

Indstilling og betjening af udstyret alene

Når der første gang trykkes på knappen START UDSTYRGraphic (når udstyret ikke kører), viser den håndholdte styreenhed den gemte indstilling, og S vises efter OPT (dvs. OPTS), hvilket angiver, at styreenheden er i en kun indstilling-tilstand. I denne indstillingstilstand kan du justere indstillingen op eller ned, men udstyret aktiveres ikke, det forbliver slukket. Dette giver dig mulighed for at indstille en ønsket udstyrshastighed eller bruge den gemte indstilling uden at forårsage uønsket bevægelse. Når hastigheden er indstillet, skal der trykkes på knappen START UDSTYR for at aktivere udstyret ved den valgte indstilling (hvis hydraulikken er indkoblet, starter udstyret). Tryk på START UDSTYR en tredje gang for at gemme den aktuelle værdi i hukommelsen.

Note: Ændringer af udstyrets indstillinger, mens det kører, træder straks i kraft, men de er midlertidige, medmindre du gemmer den nye indstilling ved at trykke på START UDSTYR igen efter ændring af indstillingen. Du kan f.eks. udføre en justering, mens displayet viser OPTS, ved at trykke på START UDSTYR for at starte udstyret ved den justerede indstilling og derefter slukke den håndholdte styreenhed uden at trykke på START UDSTYR igen, hvorved ændringen gemmes. Næste gang du bruger styreenheden, vender indstillingen tilbage til den tidligere gemte værdi.

Note: Der startes en 10-sekunders timer, når du trykker på START UDSTYR, og FLRS (kun indstilling-tilstand) vises. Hvis der ikke trykkes på en knap i løbet af 10-sekunders intervallet, vender displayet tilbage til FLR, og den tidligere tilstand/værdi vises og udføres. Timeren nulstilles til 10 sekunder, hvis du trykker på en knap, mens den håndholdte styreenhed er i kun indstilling-tilstanden.

 1. Tryk på knappen START UDSTYR.

  Graphic

  Forhåndsvisningsværdien og FLRS vises.

 2. Juster hastighedsindstillingen vha. knappen ØG UDSTYRSHASTIGHED eller knappen SæNK UDSTYRSHASTIGHED.

  Graphic eller Graphic
 3. Tryk på knappen START UDSTYR for at starte udstyret.

  Graphic
 4. Tryk på knappen START UDSTYR for at gemme værdien for udstyret.

  Graphic

  Displayet viser OPTION STORE. Den indstillede værdi anvendes, når udstyret startes fremover, indtil du ændrer indstillingen igen.

Indstilling og betjening af transportbåndet og udstyret sammen

Når der første gang trykkes på knappen START ALTGraphic (når udstyret ikke kører), viser fjerndisplayet de gemte indstillinger for transportbåndet og udstyret, og et S vises efter FLR og OPT (dvs. FLRS og OPTS), hvilket angiver, at den håndholdte styreenhed er i en kun indstilling-tilstand. I denne indstilingstilstand kan du justere indstillingen enten op eller ned, men transportbåndet og udstyret aktiveres ikke, de forbliver slukket. Dette giver dig mulighed for at indstille de ønskede hastigheder eller bruge de gemte indstillinger uden at forårsage uønsket bevægelse. Når hastighederne er indstillet, skal der trykkes på knappen START ALT for at aktivere transportbåndet og udstyret ved den valgte indstilling (hvis hydraulikken er indkoblet, starter transportbåndet og udstyret). Tryk på START ALT en tredje gang for at gemme den aktuelle værdi i hukommelsen.

Note: Ændringer af indstillingerne, mens transportbåndet og udstyret kører, træder straks i kraft, men de er midlertidige, medmindre du gemmer den nye indstilling ved at trykke på START ALT igen efter ændring af indstillingen. Du kan f.eks. udføre en justering, mens displayet viser FLRS og OPTS, ved at trykke på START ALT for at starte transportbåndet og udstyret ved den justerede indstilling og derefter slukke den håndholdte styreenhed uden at trykke på START ALT igen, hvorved ændringen gemmes. Næste gang du bruger styreenheden, vender indstillingerne tilbage til de tidligere gemte værdier.

Note: Der startes en 10-sekunders timer, når du trykker på START ALT, og kun indstilling-tilstand vises. Hvis der ikke trykkes på en knap i løbet af 10-sekunders intervallet, vender displayet tilbage til FLR og OPT, og den tidligere tilstand/værdi vises og anvendes. Timeren nulstilles til 10 sekunder, hvis der trykkes på en knap, mens den håndholdte styreenhed er i kun indstilling-tilstand.

 1. Tryk på knappen START ALT.

  Graphic

  Forhåndsvisningsværdierne og FLRS og OPTS vises.

 2. Juster hastighedsindstillingerne som følger:

  • Juster transportbåndets hastighedsindstilling vha. knappen ØG TRANSPORTBåNDSHASTIGHED eller knappen SæNK TRANSPORTBåNDSHASTIGHED.

   Graphic eller Graphic
  • Juster udstyrets hastighedsindstilling vha. knappen ØG UDSTYRETS HASTIGHED eller knappen SæNK UDSTYRETS HASTIGHED.

   Graphic eller Graphic
 3. Tryk på knappen START ALT for at idriftsætte transportbåndet og udstyret.

  Graphic
 4. Tryk på knappen START ALT for at gemme værdierne.

  Graphic

  Displayet viser ALL STORE. Den indstillede værdi anvendes, når udstyret startes fremover, indtil du ændrer indstillingen igen.

  Note: Du skal køre både transportbånd og udstyr for at gemme indstillingerne via knappen START ALT. Hvis ingen eller kun den ene kører, kan du starte enten begge to eller den ene, der ikke kørte, ved at trykke på START ALT. Intet gemmes, og de tidligere gemte transportbånd- og udstyrsindstillinger vises.Det er vigtigt at forstå, at den gemte kommando for transportbåndet og ekstraudstyret bruges to gange – én gang ved en individuel kommando med knappen START TRANSPORTBåND eller START UDSTYR, og én gang ved en kombineret handling med START ALT. Det er samme nummer i begge tilfælde.

Forudindstillingstilstande for håndholdt styreenhed

Model 44751

Indstilling af knapperne Forudindstilling 1, 2 og 3

Den håndholdte styreenhed har 3 knapper til FORUDINDSTILLING, som du kan programmere med indstillinger for transportbånds- og udstyrshastighed. Hver knap af typen FORUDINDSTILLING fungerer som en forvisningstilstand for knappen START ALT, bortset fra at de bruger andre brugerdefinerede hurtigreferenceværdier for hastighed.

Hvis transportbåndet og/eller udstyret kører, når du trykker på en knap af typen FORUDINDSTILLING, vises en værdi for både transportbånds- og udstyrsindstillinger, og hvis du derefter trykker på knappen START ALT, erstattes de aktuelle driftsværdier med de forudindstillede værdier. Hvis du ikke trykker på knappen START ALT inden for 10 sekunder, vender systemet tilbage til de tidligere gemte værdier.

Brug følgende fremgangsmåde for at indstille værdierne for knapperne FORUDINDSTILLING:

 1. Start både transportbånd og udstyr enten individuelt eller via knappen START ALT.

  Graphic
 2. Indstil den ønskede hastighed for både transportbånd og udstyr på de relevante knapper til FORøGELSE og REDUKTION af hastigheden for hvert udgangssignal.

 3. Tryk på knappen LAGRING og hold den inde og derpå på den ønskede knap til FORUDINDSTILLING (1, 2 eller 3).

  Graphic derefter Graphic, Graphic eller Graphic

  Skærmen viser PRESET SAVED (forudindstilling gemt).

Note: Hvis du holder knappen LAGRING inde og trykker på en knap af typen FORUDINDSTILLING, mens enten transportbånd eller udstyret er slukket, gemmes der hverken en ny værdi for transportbåndet eller udstyret. Forudindstillingen beholder de tidligere gemte værdier.

Brug af en forudindstillet tilstand

 1. Tryk på den ønskede knap til FORUDINDSTILLING (1, 2 eller 3) for at få vist indstillingerne for transportbånd og udstyr.

 2. Tryk på knappen START ALT for at idriftsætte transportbånd og udstyr (hvis hydraulikken er slået til).

 3. Brug knapperne START og STOP til at styre transportbåndet og udstyret som ønsket.

Læsning af tragtbeholderen

Important: Kør ikke med passagerer i tragtbeholderen.

Important: Transporter ikke laster, der overskrider maskinens eller bugseringskøretøjets lastbegrænsninger. Se Specifikationer.

Important: Lasters stabilitet kan variere, f.eks. har højere laster et højere tyngdepunkt. Reducer de maksimale lastbegrænsninger for at sikre bedre stabilitet, hvis nødvendigt.

 1. Kobl maskinen til bugseringskøretøjet.

 2. Læs tragtbeholderen med materiale.

  Important: Placer ikke store eller tunge genstande i tragtbeholderen. Materiale, der er større end åbningen på bagsmækken kan beskadige transportbåndet og bagsmækken eller dele af disse. Sørg også for, at lasten har en ensartet konsistens. Maskinen kan kaste små sten i sandet uden varsel.

  Sådan undgås det, at maskinen vælter (se sikkerhedsmærkaterne i denne vejledning):

  • Hold omhyggeligt øje med lastens højde og vægt. Højere og tungere laster kan forøge risikoen for væltning.

  • Fordel lasten jævnt i alle retninger.

  • Vær forsigtig, når du drejer, og undgå usikre manøvrer.

Tømning af tragtbeholderen

Advarsel

Maskinen kan afskære hænder og fødder.

Hold hænder og fødder væk fra tragtbeholderens afskærmning på spinderens afskærmning og spinderenheden, mens maskinen er i drift, eller når den hydrauliske power pack-motor på bugseringskøretøjet kører.

Stå ikke bag maskinen under aflæsning eller spredning. Den dobbelte spinder kaster partikler og støv ud med høj hastighed.

Tøm ikke maskinen på bakker.

Advarsel

Aflæsning af maskinen, når den ikke er tilkoblet bugseringskøretøjet, kan forskubbe lasten og resultere i, at maskinen vælter.

Sørg for, at maskinen er tilkoblet bugseringskøretøjet før aflæsning.

Kørsel

Maskinen er kun beregnet til terrænkørsel. Den højeste anbefalede hastighed uden last er 24 km/t.

Bevar altid herredømmet over maskinen. Forsøg ikke at udføre skarpe sving, pludselige manøvrer eller andre former for usikker kørsel.

Sænk hastigheden før sving, især på våde, sandede og glatte overflader. Du skal bruge meget plads, hvis du har udstyr monteret på maskinen.

Forsigtig

Brug af maskinen på uforsvarlig vis kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Vær opmærksom på omgivelserne, når du drejer eller bakker. Sørg for, at der er fri plads, og at alle omkringstående personer er på sikker afstand. Kør langsomt.

Sluk udstyret, når du nærmer dig personer, køretøjer, veje eller stier.

Note: Svære laster samt våde og ujævne overflader forøger den tid, det tager at standse, og forringer muligheden for at dreje hurtigt og sikkert.

Efter betjening

Sikkerhedshensyn efter drift

 • Parker maskinen på en fast, plan flade. Undgå blød jord, da støttebenet kan synke ned og forårsage, at maskinen vælter.

 • Afkobl ikke maskinen fra bugseringskøretøjet på en bakke, eller uden at have aktiveret den forreste donkraft og det bageste støtteben.

 • Sørg for, at det bageste støtteben og tragtbeholderen er i sænket position. Anbring en afstandsklods (f.eks. et træstykke) under det bageste ben, når mellemrummet mod jorden overstiger 5 cm.

 • Ved afkobling af maskinen skal hjulene altid klodses for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

 • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

 • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

Frakobling af maskinen fra et bugseringskøretøj

 1. Parker bugseringskøretøjet og maskinen på en jævn og tør overflade.

 2. Aktiver parkeringsbremsen på bugseringskøretøjet, sluk motoren, og tag nøglen ud.

 3. Placer stopklodser under 2 af maskinens hjul (foran og bagved).

 4. Tag trykket af det hydrauliske system.

 5. Frakobl hydraulikslangerne, rul slangerne sammen, og opbevar dem forrest på maskinen.

 6. Kobl den mellemste netledning fra bugseringskøretøjet.

 7. Sænkning af donkraften(e):

  • Drej donkraften 90 grader med uret til den sænkede position på bugseringschassiset for at understøtte maskinen.

  • Flyt donkraftene til forenden af maskinen på Truckster-chassis med direkte tilslutning og drej dem 90 grader, indtil bunden af begge donkraftene peger mod jorden.

 8. Hæv maskinen med donkraften(e), indtil der ikke er mere vægt på bugseringskøretøjets trækstang.

 9. Træk koblingstappen ud.

 10. Sørg for, at der ikke længere er forbindelse mellem maskinen og bugseringskøretøjet.

Parkering af maskinen

Parker altid maskinen på en plan overflade. Placer stopklodser under to af maskinens hjul (foran og bagpå, hvis den er i den køretøjsmonterede konfiguration).

Advarsel

Hvis maskinen frakobles fra bugseringskøretøjet på en skråning, kan det få maskinen til at bevæge sig uventet.

Kobl ikke maskinen fra bugseringskøretøjet på en skråning. Kontroller, at den forreste donkraft er i støttepositionen. 

Træk donkraftens støttetap ud, og drej donkraften for at rotere donkraften fra den lodrette (støtte)position til den vandrette (køre)position. Sørg for, at donkraften er fastgjort til maskinen og befinder sig i den korrekte position under drift. På Toro-bugseringschassis befinder donkraften sig på bugsertrækkets rør (Figur 47). På Truckster-chassis med direkte tilslutning bruges der 2 donkrafte (Figur 48). Brug opbevaringsbeslagene på bagenden af chassiset under drift.

g013337
g013338

Brug af støttebenene

 1. Parker arbejdskøretøjet på stedet, hvor maskinen opbevares.

  Note: Opbevaringsstedet skal være på en fast og jævn overflade.

 2. Kobl arbejdskøretøjet fra den elektriske forbindelse.

 3. Frakobl maskinens hydrauliske ledninger fra arbejdskøretøjet.

 4. Sæt arbejdskøretøjet i frigear, aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

 5. Brug køretøjets løftecylinder til at hæve forenden af maskinen nok til at montere de forreste støtteben.

 6. Sluk for motoren.

  Advarsel

  Det kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald at arbejde på maskinen, mens den står på støttebenene.

  Kravl ikke under eller udfør arbejde på maskinen, mens den står på støttebenene.

 7. Indsæt de forreste støtteben og de bageste donkrafte i rørene på maskinen og fastgør dem med låsepindene (Figur 49).

  g013777
 8. Brug køretøjets løftecylinder til at sænke forenden af maskinen, indtil de forreste støtteben begynder at røre jorden.

 9. Hæv donkraftens 2 bageste støtteben, indtil trykket er taget af monteringstapperne, der fastgør maskinens krydsrør til Workman-stellet.

 10. Fjern de bageste ringstifter, koblingstapper og spændeskiver (Figur 50).

  g013228
 11. Hold løftecylinderen med én hånd. Fjern løftecylinderens låsepind (Figur 51) med den anden hånd.

  g013778
 12. Opbevar cylindrene i opbevaringsklemmerne. Aktiver den hydrauliske løftegrebslås på køretøjet for at forhindre, at løftecylindrene bliver forlænget ved et uheld.

 13. Hæv donkraftens bageste støtteben, indtil der er nok plads til, at køretøjet kan køre væk fra maskinen.

 14. Gå omkring maskinen. Sørg for, at den er fri af arbejdskøretøjets stel, og at maskinen er fastgjort inden for hver af de 4 støtteben.

 15. Skift transmissionen på arbejdskøretøjet til frigear, aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

 16. Deaktiver parkeringsbremsen, og kør langsomt arbejdskøretøjet fremad og væk fra maskinanhængertrækket på støttebenene.

Transport af maskinen

Important: Før maskinen læsses på eller af anhængeren, skal den dobbelte spinder fjernes, så den ikke beskadiges.

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

Se betjeningsvejledningen for at se placeringen af maskinens bindepunkter til bugserchassiset og bugseringskøretøjet.

Note: Hvis dette ikke er muligt, skal maskinens motorhjelm fastgøres til stellet med en rem, eller også skal motorhjelmen tages af og transporteres og fastgøres separat, da der ellers er risiko for, at den blæser af under transporten.

 1. Fjern den dobbelte spinder, hvis den er monteret.

 2. Kør bugseringskøretøjet op ad rampen.

 3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

 4. Fastgør maskinen i nærheden af hjulene med stropper, kæder eller kabler.

  Note: Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

 5. Fastgør klodser ved maskinens hjul til ladet på anhængeren eller lastbilen.

Vedligeholdelse

Note: Hent et gratis eksemplar af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at gå til www.Toro.com og bruge vejledningslinket på hjemmesiden til at søge efter din maskine.

Advarsel

Det kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald at arbejde på maskinen, før alle strømforsyningskilder er frakoblet.

Maskinen skal kobles fra alle strømforsyningskilder, før der udføres vedligeholdelsesarbejde.

Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

 • Stands maskinen, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før der udføres eftersyn eller vedligeholdelse af maskinen.

 • Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det på noget tidspunkt skulle blive nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

 • Sørg for, at maskinen er i en sikker driftsmæssig stand ved at holde møtrikker, bolte og skruer tilspændte.

 • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

 • Kædespændingen må ikke kontrolleres eller justeres, når bugseringskøretøjets motor kører.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Understøt maskinen med blokke, donkrafte eller støtteben, når du arbejder under den. Stol aldrig på, at hydraulikken på bugseringskøretøjet kan understøtte maskinen.

 • Kontroller dagligt tinemonteringsboltene for at sikre, at de er tilspændt i henhold til specifikationerne.

 • Efter vedligeholdelse eller justering af maskinen skal du kontrollere, at motorhjelmen er lukket og låst, og at alle afskærmninger er monteret.

Smøring

Smør maskinen

Basismodel
VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 25 timer
 • Smør maskinen.
 • For hver 40 timer
 • Smør maskinen.Maskinen skal smøres dagligt, når arbejdsforholdene er ekstremt støvede og snavsede.
  • Brug universalfedt til biler.

  • Smør alle lejer, bøsninger og kæder.

  Der er flere fedtfittings på maskinen (Figur 52 og Figur 53).

  1. Rens fedtfittingsene.

  2. Pump fedt ind i lejerne og bøsningerne.

  3. Tør overskydende fedt af.

   g013352
   g013353

  Smøring af bugseringskøretøjets chassis

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 25 timer
 • Årlig eller før opbevaring
 • Brug universalfedt til biler.

  1. Rens fedtfittingsene (Figur 54).

  2. Pump fedt ind i lejerne og bøsningerne.

  3. Tør overskydende fedt af.

  g013354

  Smøring af hjullejerne

  Bugseringschassis (ekstraudstyr)
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 300 timer
 • Smør hjullejerne.
 • Rengør hjullejerne, og fyld dem med fedt.

  Kontrol af dæk og hjul

  Bugseringschassis (ekstraudstyr)
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dækkene og hjulene.
  • Kontroller dæktrykket på bugseringskøretøjet. Se betjeningsvejledningen til bugseringskøretøjet.

  • Kontroller, at dæktrykket for bugseringschassiset (ekstraudstyr) er 0,69 bar eller som anbefalet af dækproducenten.

  • Kontroller dækkene for skader eller slitage.

  • Kontroller, at hjulboltene er tilspændt, og at ingen af boltene mangler.

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Sørg for, at alle hydraulikvæskeslanger og -rør er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydraulikspecifikation

  Maskinen leveres fra fabrikken fyldt med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før maskinen startes første gang, og derefter dagligt. Følgende udskiftningsvæske anbefales:

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (fås i spande med 19 liter eller tromler med 208 liter. Reservedelsnumrene findes i reservedelskataloget. Alternativt kan du spørge din Toro-forhandler).

  Alternative væsker: Hvis den specificerede væske ikke er tilgængelig, kan der anvendes andre universaltraktorhydraulikvæsker (UTHF), men de må kun være konventionelle, mineraloliebaserede produkter, ikke syntetiske eller bionedbrydelige væsker. Specifikationerne skal ligge inden for de anførte grænser for alle følgende materialeegenskaber, og væsken skal overholde anførte branchestandarder. Forhør dig hos din væskeleverandør, om væsken overholder specifikationerne.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter for hydraulikvæske. Brug derfor kun produkter fra anerkendte producenter, der står bag deres anbefaling.

  Materialeegenskaber:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 55 til 62
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 152
  Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -43 °C
  Branchespecifikationer: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 og Volvo WB-101/BM
   

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikolien i flasker med 20 ml. 1 flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af hydrauliksystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydrauliksystemet.
  • Efterse hydrauliksystemet for væskelækager. Hvis du finder en lækage, skal du spænde fittingen fast eller reparere den beskadigede del.

  • Kontroller, om hydraulikslangerne er slidte eller synligt beskadigede.

  • For maskiner med hydraulikaggregat (ekstraudstyr) skal hydraulikvæskestanden i beholderen kontrolleres. Fyld om nødvendigt beholderen med væske.

  • For maskiner, der anvender hydraulisk kraft fra bugseringskøretøjet, skal hydraulikvæskestanden i bugseringskøretøjet kontrolleres. Se betjeningsvejledningen til bugseringskøretøjet.

  Vedligeholdelse af ladet og tragtbeholderen

  Kontrol af bagsmækken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller bagsmækken.
 • Kontroller, at den bevægelige del af bagsmækken kan åbnes og lukkes uden at sidde fast.

  Opbevaring og kontrol af donkraftene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Pak donkraftene væk, og kontroller dem.
  • Fastgør donkraften(e) i hævet position før kørsel. Fastgør donkraftene på bagenden af maskinen på Truckster-chassiset med direkte tilslutning.

  • Kontroller, at koblingstappen og donkraften ikke er beskadiget og at sikkerhedsclipsen er på plads. (Udskift sikkerhedsclipsen, hvis den mangler eller er beskadiget).

  • Kontroller, at trækforbindelserne er stramme.

  Kontrol af andre komponenter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller andre komponenter.
  • Kontroller, at skæreknivene på den dobbelte spinder ikke er slidte. Udskift dem, hvis de er tyndslidte.

  • Kontroller, at den dobbelte spinders kabinet ikke viser tegn på revner eller korrosion. Udskift slidplader efter behov.

  • Kontroller, at sikkerhedsmærkaterne er læselige og ikke er beskadigede. Hvis det ikke er tilfældet, skal de udskiftes.

  Vedligeholdelse af transportbåndets system

  Kontrol af transportbåndets tætning og bagsmækkens tætning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller transportbåndets tætning og bagsmækkens tætning.
  • Kontroller, at gummitætningerne ikke er slidte eller beskadigede. Udskift eller reparer tætningerne, hvis der opstår lækage.

  • Kontroller og juster transportbåndets skraber. Sørg for, at skraberen har fuld kontakt med transportbåndet over hele dets længde.

  Kontrol af transportbåndet og rullerne

  • Kontroller, at transportbåndet sporer lige på rullerne og ikke glider – udfør om nødvendigt justeringer. Se Justering af transportbåndets sporing.

  • Kontroller hver 2. måned, at de forreste og bageste rullelejer ikke er slidte eller synligt beskadigede.

  • Kontroller drivkædens og kædehjulenes tilstand og tilspænding.

   Important: Kontroller, om der sidder spredningsmateriale fast mellem ladet, transportbåndet og rullerne. Se Vask af maskinen.

  Justering af transportbåndets spænding

  Gennemfør kun stramningen, hvis transportbåndet glider, er blevet udskiftet eller hvis det er blevet løsnet for at udskifte andre dele.

  1. Placer transportbåndets V-styr i styrene på de forreste og bageste ruller.

  2. Fastspænd transportbåndets 2 justermøtrikker lige meget, indtil transportbåndet er strammet til.

   Note: Fjern om nødvendigt den forreste rulleafskærmning og den bageste sliskeafskærmning.

  3. Læs maskinen med det tungeste materiale, du forventer at bruge.

  4. Hold fast i enden af spændstangen ved hjælp af 2 skruenøgler, og løsn så låsemøtrikken, som er den møtrik, der befinder sig tættest på stangens ende (Figur 55).

   g013351
  5. Tænd for transportbåndet og kontroller, om det glider.

  6. Hvis det er tilfældet, skal transportbåndet standses og begge justermøtrikker spændes en halv omgang. Stram ikke for meget.

  7. Gentag trin 5 og 6, indtil transportbåndet holder op med at glide.

  8. Tilspænd låsemøtrikkerne og monter de gule sikkerhedsafskærmninger.

  Justering af transportbåndets sporing

  Transportbåndets system er selvsporende. Både de forreste og de bageste ruller har en rille i midten, som transportbåndets V-styr kan køre i. Nogle gange sporer transportbåndet uden for rillerne. Du kan spore remmen ved at gøre følgende:

  1. Slå fast, hvilken side transportbåndet sporer mod.

  2. Fjern sikkerhedsafskærmningerne fra begge de forreste hjørner.

  3. Hold fast i enden af spændstangen på den side, som transportbåndet sporer mod. Løsn så låsemøtrikken, og spænd justermøtrikken med ca. 2 sider af møtrikken (Figur 55).

  4. Tilspænd begge låsemøtrikker og tænd for transportbåndet.

  5. Kontroller sporingen. Gentag trinnene ovenfor, indtil transportbåndet sporer tilbage til den korrekte position.

   Important: Hav tålmodighed! Stram ikke transportbåndet for meget.

  6. Sæt begge sikkerhedsafskærmninger på.

  Vask af maskinen

  Salte, vejtjære, plantesaft, gødning eller kemikalier kan beskadige maskinens lakering. Vask den slags aflejringer af med sæbe og vand, så hurtigt som muligt. Yderligere rensemidler eller opløsningsmidler kan være nødvendige, men sørg for, at de er egnede til lakerede overflader.

  Advarsel

  Brændbare væsker og rensemidler med giftige dampe er skadelige for dit helbred.

  Brug ikke brændbare væsker eller rensemidler med giftige dampe. Følg producentens anbefalinger.

  Important: Brug ikke højtryksrenser. Dette kan fjerne maling, sikkerhedsmærkater og fedt samt beskadige de enkelte dele.

  1. Fjern udstyr før rengøring og vask det separat.

  2. Afmonter den håndholdte styreenhed.

  3. Vask maskinens karosseri med varmt vand og en mild sæbeopløsning

  4. Skyl sæberester helt af med rent vand, før de tørrer ind.

  5. Fjern transportbåndets skraber fra bagenden af maskinen (Figur 56).

   g013355
  6. Hæv forenden af maskinen så højt som det er nødvendigt.

  7. Brug løftecylinderen på bugseringskøretøjet, hvis maskinen er monteret på en lastbil. (Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning).

  8. Brug donkraften på chassiset, hvis du har et bugseringschassis eller et Truckster-chassis med direkte tilslutning.

  9. Åbn bagsmækken helt og sprøjt vand ind i tragtbeholderen og området omkring bagsmækken. Efterse sidetætningerne, og udskift dem efter behov.

  10. Find rengøringsmærkaten forrest på maskinen (Figur 57), og brug en haveslange til at sprøjte vand gennem den forreste afskærmnings netmaske, indtil den indvendige del er helt fri for materiale (Figur 58).

   Note: Når afskærmningerne fjernes til smøring, er der mulighed for at vaske eventuelt fastsiddende spredningsmateriale væk.

   g013714
   g237531
  11. Efterse tragtbeholderen, bundafskærmningen, transportbåndet, ladet og rullerne for at sikre, at alt materiale er væk.

  12. Sænk maskinens bagende til den normale driftsposition

  13. Monter transportbåndets skraber. Tryk skraberens monteringsbøjle ned på transportbåndet. Sørg for, at skraberen er så lodret som muligt, men stadig har kontakt med transportbåndet.

  Opbevaring

  Før maskinen stilles væk i slutningen af sæsonen gøres følgende:

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  2. Rengør maskinen grundigt. Udskift dele om nødvendigt.

  3. Afmonter den håndholdte styreenhed.

  4. Sørg for, at nødstopknappen er trykket ned.

  5. Kontroller alle fastgørelsesbolte og spænd dem efter, hvis nødvendigt.

  6. Smør alle fittings og drejepunkter. Tør overskydende smøremiddel af.

  7. Slib let med sandpapir på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter, og påfør pletreparationslak.

  8. Maskinen skal om muligt opbevares indendørs.

  Fejlfinding

  Kontrol af fejlkoder

  Model 44751

  Hvis fejlfindingslampen indikerer, at der er en systemfejl, skal du se fejlkoderne for at afgøre, hvad der er galt med maskinen. Se Diagnostisk LED-funktion.

  Tabel over fejlkoder

  KodeBlinkmønster for lampeAdfærdDetaljer
  Maskinspecifikke fejl
  11Blinker én gang, pause, blinker én gang, lang pause, derefter gentagelseMistet kommunikation med BASISENHED.Konnektoren er ikke tilsluttet. Find det løse eller frakoblede ledningsnetstik, og tilslut det.
  Der er noget galt med ledningsnettet. Kontakt din Toro-forhandler.
  BASISENHEDEN er defekt. Kontakt din Toro-forhandler.
  12Blinker én gang, pause, blinker to gange, lang pause, derefter gentagelseVersion er inkompatibel med BASISENHEDEN og/eller håndholdt styreenhedDer er installeret forkert software (installer den korrekte software fra Toro DIAG). Kontakt din Toro-forhandler.
  13Blinker én gang, pause, blinker tre gange, lang pause, derefter gentagelseForkert håndholdt styreenhed – ikke implementeret på RevAForkert produkttilknytning til den håndholdte styreenhed (dvs. forsøg på at betjene en ProPass-enhed med en håndholdt MH-400)

  Aktivering af fejlfindingstilstand og kontrol af koderne

  1. Tryk på knappen MOTORSTOP for at slukke strømmen.

  2. Træk fastgørelseshætten af de 2 diagnostikparallelkonnektorer (Figur 59, A).

  3. Tilslut diagnostikparallelkonnektorerne til hinanden (Figur 59, B).

   g238424
  4. Træk knappen MOTORSTOP op for at tænde strømmen.

  5. Tæl antallet af blink for at fastlægge fejlkoden, og brug derefter tabellen over fejlkoder til at finde årsagen til fejlen.

   Note: Hvis der er flere fejl, blinker begge fejl efterfulgt af en lang pause, hvorefter blinksekvenserne gentages.

  Nulstilling af fejlkoden

  Når problemet er blevet løst, skal fejlkoderne nulstilles ved at frakoble og tilslutte fejlfindingsstikkene igen. Fejlfindingslampen blinker kontinuerligt ved 1 Hz (et blink i sekundet).

  Eksisterende fejlfindingstilstand

  1. Tryk knappen MOTORSTOP ned for at slukke strømmen. Se Knappen Motorstop.

  2. Afbryd diagnostikparallelkonnektorerne (Figur 59, B).

  3. Skub fastgørelseshætten på de 2 diagnostikparallelkonnektorer (Figur 59, A).

  4. Træk knappen MOTORSTOP op for at tænde strømmen.

  Meddelelser på håndholdt styreenhed

  Model 44751

  Tabel over meddelelser

  Vist meddelelseBeskrivelse
  ASSOC PENDINGAssociering er endnu ikke foretaget.
  ASSOC ACTIVEDer er et associeringsforsøg i gang.
  POWER UP BASETænd for basisenheden.
  ASSOC PASSAssocieringsforsøget lykkedes.
  ASSOC EXITEksisterende associeringstilstand.
  ASSOC FAILEt forsøg på associering mislykkedes.
  PRESS STORETryk på knappen LAGRING.
  ALL STOREAlle aktuelle indstillede værdier gemmes i den aktuelle arbejdshukommelse.
  OPTION STOREDe aktuelle udstyrsindstillinger gemmes i den aktuelle arbejdshukommelse.
  BELT STOREDe aktuelle transportbåndsindstillinger gemmes i den aktuelle arbejdshukommelse.
  PRESET 1 STOREDen aktuelle indstilling for Forudindstilling 1 gemmes i den aktuelle arbejdshukommelse.
  PRESET 2 STOREDen aktuelle indstilling for Forudindstilling 2 gemmes i den aktuelle arbejdshukommelse.
  PRESET 3 STOREDen aktuelle indstilling for Forudindstilling 3 gemmes i den aktuelle arbejdshukommelse.
  WAITING FOR BASEDen håndholdte styreenhed venter på et svar fra basisenheden.
  HOPPER UPDen håndholdte styreenhed sender kommandoen til hævning af tragtbeholderen.
  HOPPER DOWNDen håndholdte styreenhed sender kommandoen til sænkning af tragtbeholderen.
  PROPASS REV XXProduktet, som systemet er indstillet til at styre.
  MH400 REV XXProduktet, som systemet er indstillet til at styre.
  BAT XX%Battery X.X VDen resterende batterilevetid i procent.Den resterende batterilevetid i spænding.
  CHANNEL XDen aktuelle kanal bruges af systemet.
  HH ID XXXXXXDen håndholdte styreenheds identitet.
  BASE ID XXXXXXBasisenhedens identitet
  FLR XX% OPT XX%Den aktuelle transportbåndshastighed i procent.Den aktuelle udstyrshastighed i procent.
  FLRS XX% OPTS XX%Viser den gemte regelmæssige transportbåndshastighed og udstyrshastighed med 0 % kommando til udgangen. Dette giver operatøren mulighed for at afgøre, om den aktuelle indstilling skal bruges eller ændres.
  FLR OFFOPT OFFViser statussen for transportbåndet og udstyret, når de er slukket.
  SERVICE ACTIVETjenesteværktøjet er aktivt.
  SERVICE NO APPTjenesten har ingen gyldig applikation, der kan køre.