Introduktion

Denna maskin har monterats på ett Workman-arbetsfordon för tung drift och är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att dosera och sprida material under fuktiga förhållanden, utan att täppas igen så att spridningen drastiskt påverkas.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerplåten (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annan produktinformation.

g264615

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Den här produkten kan orsaka personskador. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och förstå innehållet i både den här bruksanvisningen och fordonets bruksanvisning innan du använder maskinen. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna och vet hur maskinen och fordonet ska användas.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga komponenter.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående på säkert avstånd från maskinen när den är i rörelse.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stoppa maskinen, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tankar, rensar eller utför underhåll på maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Vid behov finns ytterligare säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal105-4586
decal93-9084
decal99-0015
decal106-7750
decal93-9092
decal94-1235
decal105-0698
decal98-3114
decal133-8061

Montering

Ta bort 2/3 eller hela flaket

Note: Om Workman-fordonet är utrustat med en H.D.-dragkrok måste den inte tas bort från fordonet men vikten på dragkroken måste dras bort från trågets lastkapacitet. Se bruksanvisningen för Workman-fordonet.

 1. Parkera fordonet på ett plant underlag.

 2. Starta motorn. Använd den hydrauliska lyftspaken och sänk flaket tills cylindrarna har lösgjorts från sina spår.

 3. Släpp lyftspaken. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 4. Ta bort hjulsprintarna från de yttre ändarna av cylinderstavens sprintbultar (Figur 3).

  g002368
 5. Ta bort sprintbultarna som håller cylinderstavsändarna vid flakets fästplatta genom att trycka bultarna mot insidan (Figur 4).

 6. Ta bort hjulsprintarna och sprintbultarna som håller fast tappfästena vid ramens kanaler (Figur 4).

  g002369
 7. Lyft av flaket från fordonet.

  Var försiktig

  Det kompletta flaket väger ungefär 148 kg, så försök inte montera eller ta bort det på egen hand.

  Använd en upphissningsanordning eller ta två eller tre personer till hjälp.

 8. Förvara cylindrarna i förvaringsklämmor. Aktivera det hydrauliska lyftlåsets spak på fordonet för att förhindra att lyftcylindrarna förlängs oavsiktligt.

Montera TopDressern

Delar som behövs till detta steg:

Redskapskoppling2
Sprintbult2
Hjulsprint4
Huvudskruv (½ x 1 tum)4
Planbricka8
Låsmutter (½ tum)4
Distansbricksfäste2

Note: På fordon med serienummer som är lägre än 239999999 måste fjärrstyrningssystemet för hydraulregleringen (modell 07415) installeras på Workman innan TopDresser 1800 monteras.

Note: En motorhuvssats (artikelnummer 99-1214 för en vätskekyld bensindriven Workman eller artikelnummer 92-5963 för en dieseldriven Workman) måste monteras på Workman-fordonet för att förhindra att material överflödar direkt på motorn.

 1. Ta bort de två flänshuvudskruvar och flänslåsmuttrar som fäster den bakre delen av varje motorramsfäste på alla sidor av fordonsramen (Figur 5).

  Note: Om Workman-fordonet är utrustat med en H.D.-dragkrok är redskapets monteringsfästen (steg 1 och 2) redan monterade på fordonet. Gå vidare till steg 3.

  g011382
 2. Fäst en redskapskoppling löst på varje motorramsfäste och fordonsram med de två flänshuvudskruvar och flänslåsmuttrar som du tog bort tidigare (Figur 5).

  Note: Om Workman-fordonet är utrustat med en H.D.-dragkrok monterar du distansbrickor enligt steg 3 och 4. Om så inte är fallet fortsätter du till steg 5.

 3. Ta bort den huvudskruv, de två planbrickor och den låsmutter som fäster varje redskapskoppling på dragkrokens flik (Figur 6).

  g011391
 4. Fäst ett distansbricksfäste på varje dragkroksflik med den huvudskruv, de två planbrickor och den låsmutter som du tog bort tidigare (Figur 7).

  g011383
 5. Placera maskinen på fordonsramen och rikta in hålen på de bakre monteringsfästena med hålen i ramens sidor (Figur 7).

  Note: Om du använder en gaffeltruck för att lyfta topdressern för du in gafflarna genom hålen i de bakre klaffarna och in i kanalerna.

  Note: Gör så här om du använder tillvalet Lyftanordningssats (92-4452) för att lyfta topdressern:

  1. Placera lyftfästet på tråget.

  2. Fäst kedjorna vid lyftöglorna i alla hörnen av tråget.

   Important: När du tar bort TopDressern måste du alltid ta bort fästbultarna och fäststiften innan du lyfter den.

 6. Fäst alla bakre monteringsfästen på fordonsramen med en sprintbult och två hjulsprintar (Figur 8).

  g011401
 7. Fäst redskapskopplingarnas (Figur 9) eller distansbricksfästenas (Figur 10) övre del på monteringsflikarna på sidorna av topdressern med en ½ x 1-tums huvudskruv, två planbrickor och låsmuttrar. Dra åt alla fästelement.

  g011384
  g011385

Ansluta lyftcylindrarna

Delar som behövs till detta steg:

Cylinderpinne2
Huvudskruv (¼ x ¾ tum)2
Låsmutter (¼ tum)2
 1. Fäst lyftcylinderstavens ändar på topdresserns bas med en cylindersprint (Figur 11).

 2. Fäst cylindersprintarna på topdresserns bas med en huvudskruv (¼ x ¾ tum), en planbricka och en mutter (Figur 11).

  g011402

  Important: Lås alltid upp tömningsspärrspaken innan du ansluter cylindern för lutning. Använd endast cylinderlutning för service på motorn eller hydraulenheten under.

  Varning

  Om du inte stöttar upp topdressern ordentligt medan du utför underhåll kan detta leda till allvarliga personskador.

  Förlita dig inte på att cylindrarna håller upp maskinen. Palla upp topdressern innan du går under den för att utföra underhåll.

  Important: På fordon med serienummer 240000001 och högre kan inte flaket eller topdressern höjas om du inte ansluter lyftcylinderslangarna till fordonet.

Var försiktig

Underlåtenhet att följa den korrekta proceduren för att tippa topdresserns tråg kan leda till allvarliga personskador.

Ta bort de främre fästbultarna innan du tippar tråget.

Tippa endast tråget när det är tomt.

Använda flakstödet

Delar som behövs till detta steg:

Flakstöd (medföljer Workman-fordonet)

Important: Flakstödet ska alltid monteras eller tas loss från flakets utsida.

 1. Höj upp flaket tills lyftcylindrarna är helt utdragna.

 2. Ta loss flakstödet från förvaringsfästena baktill på vältskyddspanelen (Figur 12).

  g026142
 3. Tryck fast flakstödet på cylinderstaven och kontrollera att stödets ändar vilar på cylindertrummans ände och cylinderstavens ände (Figur 13).

  g009164
 4. När du är färdig tar du av flakstödet från cylindern och för in det i fästena baktill på vältskyddets panel.

  Important: Försök inte att sänka ned flaket medan flakstödet är monterat på cylindern.

Ansluta hydraulkopplingarna

 1. På fordon med serienummer som är lägre än 239999999 för du den fjärrstyrda hydraulventilens handtag (Figur 14) till det upphöjda läget och på fordon med serienummer som är 240000001 och högre för du den hydrauliska lyftspaken (Figur 15) fram och tillbaka för att få bort systemtrycket och underlätta urkopplingen av snabbkopplingarna.

  g011386
  g011390
 2. På fordon med serienummer som är 240000001 och högre kopplar du från de två lyftcylinderslangarna från slangarna som har fästs vid kopplingsfästet (Figur 16). För in hylsorna i cylinderslangens snabbkopplingar.

  g009822
 3. Rengör topdresserns snabbkopplingar (Figur 17) innan du ansluter dem. Smutsiga kopplingar kan förorena systemet. Fäst båda snabbkopplingarna på Workman efter rengöringen. Slangarna har markerats med A och B, passa ihop dem med snabbkopplingarna vid montering. Se till att båda snabbkopplingarna är helt åtdragna.

  Note: Kopplingarna som visas i Figur 17 är från fordon med serienummer som är lägre än 239999999.

  g011403

  Important: Workman-hydraulsystemet fungerar på Dexron III med automatisk transmissionsvätska. Vätskan smörjer växlarna och lagret och fungerar som vätska för driften av hydraulsystemet.När fjärrhydraulsystemets snabbkopplingar har anslutits flödar hydraulvätska från maskinen till fordonet. Om hydraulvätskan i maskinen inte är samma som eller motsvarar hydraulvätskan i fordonet kan detta orsaka skador på växellådan eller hydraulsystemet.Kontrollera vätskekompabiliteten och vidta lämpliga åtgärder om maskinen sedan används tillsammans med en produkt som använder andra vätskor än Dexron III ATF.

  Varning

  Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll händer och andra kroppsdelar borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Important: Kontrollera hydraulvätskenivån efter att topdressern har monterats. Kontrollera att topdressern fungerar och kontrollera sedan hydraulvätskenivån igen. Om fordonet körs med låg hydraulvätskenivå kan skador uppstå på pumpen, den hydraulisk fjärrstyrningen, servostyrningen och fordonets växellåda. Använd automatisk transmissionsvätska för Dexron III om ytterligare vätska behövs.

 4. Starta fordonets motor och testa rotationen på transportbandet och borsten. Sätt fordonets reglage för det fjärrstyrda hydrauliksystemet i KöRLäGET. Rotationen ska vara som i Figur 18. Om rotationen går åt motsatt håll måste snabbkopplingarna vändas.

  g011387

  Important: Se till att slangarna leds bort från alla vassa, heta och rörliga komponenter.

 5. Gör en visuell kontroll av hydraulsystem efter tecken på läckor, lösa fästanordningar, delar som saknas och felaktigt dragna ledningar. Utför alla reparationer innan du kör maskinen igen.

Produktöversikt

Grinddoseringskontroll

De svarta rattarna på den bakre vänstra sidan av maskinen används för att justera och låsa grinden i önskad öppet läge.

 1. Lossa låsratten (Figur 19) tillräckligt för att den ska kunna glida obehindrat i spåret.

 2. Ställ grindratten (Figur 19) i önskat läge och dra åt låsratten för att säkra justeringen.

Hastighetsskala

Använd hastighetsskalan (Figur 19) för att ställa in önskad flödeshastighet. Se Sandningshastighet.

g266287

Note: Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Mått och vikter

Längd 137 cm
Bredd185 cm
Spridarbredd152 cm
Inre röjningsbredd 175 cm
Höjd, monterad på ett Workman-fordon126 cm
Fraktvikt386 kg
Torrvikt367 kg
Trågets kapacitet0,5 kubikmeter

Redskap som krävs

Fjärrstyrningssystem med hydraulreglering (för fordon med serienummer som är lägre än 239999999)Modellnr 07415
Motorhuvssats (Mitsubishi, vätskekyld, dieseldriven Workman) ellerArtikelnr 92-5963
Motorhuvssats (Mitsubishi, vätskekyld, bensindriven Workman)ellerArtikelnr 99-1214
Motorhuvssats (Daihatsu, vätskekyld, bensin- och dieseldriven Workman)ochArtikelnr 117-4867 (medföljer modeller i HD-serien)
Täckskydd i 1/3-storlek (Daihatsu, vätskekyld, bensin- och dieseldriven Workman)

Note: Täckskyddet i 1/3-storlek passar inte om en sats för högt luftinsläpp har monterats. Ett flak i 1/3-storlek måste användas om en sats för högt luftinsläpp har monterats.

eller
Artikelnr 93-9225
Flak i 1/3-storlekModell-nr 07341

Rekommenderade tillbehör

Domkraft (Antal 4)Kräver: hakbult (4 st.) Artikelnr 105-9482-03Artikelnr 100-4523
Varvräknar-/hastighetsmätarsats (Mitsubishi, vätskekyld, bensindriven Workman)Artikelnr 87-9950
Varvräknar-/hastighetsmätarsats (Mitsubishi, vätskekyld, dieseldriven Workman)Artikelnr 87-9970
Varvräknar-/hastighetsmätarsats (luftkyld, bensindriven Workman 3000–4000)Artikelnr 87-9960
Varvräknar-/hastighetsmätarsats (luftkyld, bensindriven Workman HD)Artikelnr 115-7786
Varvräknar-/hastighetsmätarsats (Daihatsu, vätskekyld, bensindriven Workman 3000–4000)Artikelnr 105-9498
Varvräknar-/hastighetsmätarsats (Daihatsu, vätskekyld, dieseldriven Workman 3000–4000)Artikelnr 105-9499
Varvräknarsats (luftkyld, bensindriven Workman 3000–4000)Artikelnr 107-7977
Varvräknarsats (Daihatsu, vätskekyld, bensindriven Workman 3000–4000)Artikelnr 107-7975
Varvräknarsats (Daihatsu, vätskekyld, dieseldriven Workman 3000–4000)Artikelnr 107-7976
Handgasreglagesats (för fordon med serienummer 240000001 och högre)Modell 07420
Handgasreglagesats (för fordon med serienummer som är lägre än 239999999)Modell 07416

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

 • Maskinens balans, vikt och köregenskaper skiljer sig från vissa andra typer av utrustning. Läs innehållet i denna bruksanvisning innan du använder maskinen och säkerställ att du har förstått allt. Bekanta dig ordentligt med reglagen och lär dig att stanna snabbt.

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarnärvaroreglage, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Håll alla skydd och säkerhetsanordningar på plats. Om något skydd, någon säkerhetsanordning eller någon dekal är oläslig eller saknas ska denna repareras eller bytas ut innan maskinen används.

  Note: Den främre tredjedelen av Workman-lastområdet måste täckas av ett redskap eller skydd i 1/3-storlek när du använder topdressern.

 • Dra åt alla lösa muttrar, bultar och skruvar för att säkerställa att maskinen kan användas på ett säkert sätt. Kontrollera att maskinkomponenterna sitter på plats och är ordentligt fastsatta.

 • Hör efter med fordonsleverantören eller fordonstillverkaren så att du säkert vet att traktorenheten är lämplig att användas tillsammans med ett tillbehör som har den här vikten.

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur fordonet och lämnar topdressern.

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

 • Ägaren/föraren kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte lösa smycken.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Låt dig inte distraheras eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Låt dig inte distraheras eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom.

 • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.

 • Se till att det inte finns fler personer (du och din/dina passagerare) i fordonet än antalet handtag som finns på maskinen.

 • Håll händer och fötter borta från tråget.

 • Förbli sittande så länge fordonet är i rörelse.

 • Det krävs koncentration för att använda maskinen. Underlåtenhet att använda fordonet på ett säkert sätt kan leda till olyckor, att fordonet välter och allvarliga personskador eller dödsfall. Kör försiktigt och gör följande för att undvika att maskinen välter eller att du förlorar kontrollen:

  • Kör mycket försiktigt, sänk hastigheten och håll ordentligt avstånd från sandbunkrar, diken, vattendrag, ramper, okända områden eller andra riskfyllda platser.

  • Sänk hastigheten när du kör i ojämn terräng med en lastad maskin för att undvika att maskinen blir ostabil.

  • Se upp för hål eller andra dolda faror.

  • Var försiktig när du kör maskinen i branta sluttningar. Kör rakt uppför och nedför sluttningar. Sänk farten när du gör tvära svängar eller när du svänger i sluttningar. Undvik att svänga på sluttande underlag där detta är möjligt.

  • Var extra försiktig när du kör maskinen på våta underlag, vid högre hastigheter eller med full last. Bromstiden ökar med full last. Lägg i en lägre växel innan du börjar köra uppför eller nedför en sluttning.

  • Undvik att stanna och starta plötsligt. Växla inte från backläge till framåtläge eller vice versa utan att först stanna helt och hållet.

  • Försök inte att svänga tvärt eller göra plötsliga manövrar eller andra farliga åtgärder som kan leda till att du förlorar kontrollen över maskinen.

  • Ge akt på omgivningen när du svänger eller backar med maskinen. Se till att området är fritt och att kringstående befinner sig på ett behörigt avstånd. Kör sakta.

  • Se upp för trafik när du kör nära eller korsar vägar. Lämna alltid företräde till fotgängare och andra fordon. Följ alla trafikregler och lokala bestämmelser när du kör maskinen på eller nära motorvägar.

  • Var alltid uppmärksam på och undvik lågt sittande utskjutande föremål som trädgrenar, dörrposter, gångbroar osv. Säkerställ att det alltid finns tillräckligt med utrymme ovanför dig för att både fordonet och ditt huvud ska kunna passera under.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Om du är osäker på vad som gäller för säker körning ska du avbryta arbetet och fråga din arbetsledare.

  • Lämna inte fordonet utan tillsyn när det är igång.

 • Kör inte laster som överskrider fordonets lastgräns.

 • Lastens stabilitet kan variera (hög last t.ex. har i allmänhet en högre tyngdpunkt). Du kan förbättra stabiliteten genom att vid behov underskrida de maximala lastgränserna.

 • Gör följande för att undvika att maskinen välter:

  • Ge noga akt på lastens höjd och vikt. Högre och tyngre laster kan öka vältningsrisken.

  • Fördela lasten jämnt både i längd- och sidled.

  • Var försiktig när du svänger och undvik riskabla manövrar.

  • Se alltid till att maskinen är kopplad till fordonet innan du påbörjar lastningen.

  • Placera inte stora eller tunga föremål i tråget. eftersom det kan skada bandet och rullarna. Se även till att lasten håller en enhetlig struktur. Maskinen kan oväntat kasta små stenar i sanden.

 • Stå inte bakom maskinen när du lastar av den.

 • Se till att alltid stå på ett plant underlag när du ska lasta ur eller koppla bort topdressern från fordonet.

 • Kör inte fordonet när topdressern är upphöjd i högsta läget. Detta ökar risken för att fordonet välter.

 • Kör med maskinen i det nedfällda läget.

 • Stäng av redskapet när du närmar dig människor, fordon, korsningar eller övergångsställen.

Säkerhet i sluttningar

 • Gå igenom specifikationerna för fordonet för att se till att du inte överskrider dess kapacitet i sluttningar.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

 • Föraren måste utvärdera förhållandena på en viss plats för att bedöma om sluttningen är säker för maskindrift, bland annat genom att undersöka platsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Operatören måste läsa anvisningarna nedan innan maskinen används i sluttningar. Beakta de aktuella driftsförhållandena för att fastställa huruvida maskinen ska användas på platsen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

 • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

 • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

 • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

 • Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

 • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

Kontrollera säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemets funktion.
 • Syftet med säkerhetssystemet är att hindra motorn från att dras runt eller starta om du inte samtidigt trycker ner kopplingspedalen.

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Note: Mer information om redskapens säkerhetssystem finner du i respektive redskaps bruksanvisning.

  Kontrollera kopplingspedalens säkerhetsbrytare

  1. Sitt i förarsätet och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Flytta växelspaken till NEUTRALLäGET.

   Note: Motorn startar inte om den hydrauliska lyftspaken är låst i det främre läget.

  3. Vrid tändningsnyckeln medurs till STARTLäGET utan att trycka på kopplingspedalen.

   Note: Om motorn dras runt eller startar har det uppstått ett fel på säkerhetssystemet, och det måste repareras innan maskinen kan användas.

  Kontrollera säkerhetsbrytaren för den hydrauliska lyftspaken

  1. Sitt i förarsätet och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Flytta växelspaken till NEUTRALLäGET och kontrollera att den hydrauliska lyftspaken är i det mittersta läget.

  3. Tryck ned kopplingspedalen.

  4. För den hydrauliska lyftspaken framåt och vrid tändningsnyckeln till STARTLäGET.

   Note: Om motorn dras runt eller startar har det uppstått ett fel på säkerhetssystemet, och det måste repareras innan maskinen kan användas.

  Använda maskinen

  1. Sitt på sätet och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Koppla ur kraftuttaget (i förekommande fall) och sätt handgasreglaget i läget AV (i förekommande fall).

  3. Sätt Workman-handtaget till den fjärrstyrda hydraulventilen i läget AV.

  4. Flytta växelspaken till NEUTRALLäGET och tryck ner kopplingsarmen.

  5. Sätt i nyckeln och vrid den medurs för att starta motorn. Släpp nyckeln när motorn startar.

  6. Öva på att starta, köra och stanna Workman-fordonet. Läs alltid och se till att du förstår bruksanvisningen för Workman-fordonet innan du använder maskinen.

  7. Kontrollera att bandet fungerar smidigt innan du tillför material i tråget.

  8. Fyll på sand eller något annat topdressingsmaterial i tråget. Högst 0,5 kubikmeter material kan placeras i tråget. Generellt väger sand 1,6 kg/liter och kan överbelasta Workman-fordonet om mer än 635–680 kg lastas i tråget.

   Important: När något annat redskap, t.ex. en H.D.-dragkrok, har monterats på Workman-fordonet när topdressern används måste vikten för dessa redskap dras bort från trågets lastkapacitet.

   En metod för att avgöra redskapens totalvikt är att placera bakhjulen på en våg. Maxviktkapaciteten för bakaxeln i Workman 3000/4000-serien är 1 179 kg och 1 372 kg för Workman HD-serien.

   Fara

   Tunga laster innebär längre bromssträcka och försämrar din förmåga att svänga snabbt utan att välta.

   Transport eller toppdressing med en full last kan göra så att sanden glider. Sanden glider oftast i svängar, i uppförs- eller nedförsbacke, vid plötslig ändring av hastigheten eller under körning på ojämna underlag. Om lasten förskjuts kan fordonet välta.

   Var försiktig vid transport eller topdressing med full last.

   En allmän regel är att lasten ska placeras jämnt fördelad både i riktning framåt-bakåt och sida-till-sida.

   Luta aldrig topdresserflaket för underhåll om det finns material i tråget. Luta endast topdresserflaket när tråget är tomt.

  9. Transport till toppdressingsområdet.

  10. Justera doseringsgrinden till önskad hastighet. Lås den på plats med den svarta ratten.

  11. För växelspaken till LåGHASTIGHETSLäGET. Välj önskad hastighet för framåtdrift och börja köra fordonet. Se Sandningshastighet.

  12. På fordon med serienummer som är lägre än 239999999 drar du det fjärrstyrda hydraulikreglaget bakåt till KöRLäGET. På fordon som har serienummer 240000001 och högre låser du den hydrauliska lyftspaken i framåtläget. Maskinen utför nu topdressing.

  Sandningshastighet

  Sandningshastigheten beror på grindinställningen och växel-/höjdinställningen. Sand varierar i fuktighet och grovlek (kornstorlek) vilket påverkar hastigheten. Beakta dessa faktorer när du bestämmer hur mycket sand som behövs. Testa på ett litet område för att avgöra korrekt mängd. För att öka sandningshastigheten öppnar du antingen grinden till en högre skalmarkering eller växlar Workman-fordonet till en lägre växel.

  Note: På fordon som har serienummer 240000001 eller högre minskar sandhastigheten när du svänger fordonet. Undvik skarpa svängar vid topdressing.

  För att sandningen ska bli jämn på alla greener bör du använda en varvräknare och/eller ett handgasreglage så att motorhastigheten blir jämn vid topdressing.

  Varning

  Om fordonet välter eller slår runt på en sluttning kommer detta att orsaka allvarliga skador.

  Försök aldrig vända fordonet om motorn stannar eller om du förlorar greppet i en sluttning.

  Backa alltid rakt nerför sluttningen med backväxeln i.

  Backa inte ner i neutralläget eller med kopplingen nedtryckt så att du bara använder bromsarna.

  Lägg aldrig till sidobrädor eller paneler på trågets ovansida för att öka lastkapaciteten. Den ökade vikten kommer att göra att fordonet välter eller rullar och leda till allvarliga skador.

  Kör inte tvärs över en sluttning: kör uppför och nedför sluttningen. Undvik att svänga i sluttningar. Öka eller sänk inte farten hastigt. En plötslig hastighetsändring kan leda till att fordonet välter.

  Försiktighetsåtgärder för sand

  TopDresser 1800 har utrustats med en flexibel grindkant (Figur 20) och fjäderbelastningsmekanism som minskar risken för att sandklumpar eller stenar samlas under driften. För att bandet ska hålla länge bör du sila sanden eller kontrollera om det finns stenar med vassa kanter som kan skada transportbandet.

  g011405

  Använda maskinen i kallt väder

  Du kan använda maskinen, med vissa begränsningar, i kallt väder för att salta/sanda isiga trottoarer. Transportbandet i PVC blir stelt i kallt väder och kräver då mer ström för att fungera. Bandets livslängd förkortas med ca 50 % om det används vid temperaturer som är lägre än 5 °C. Topdressern får under inga omständigheter användas i temperaturer som är lägre än -7 °C.

  1. Öka bandspänningen genom att justera fjäderkompressionen till 101 mm. Se Justera transportbandet.

  2. Kör alltid bandet innan du tillför material för att se till att fukt inte har gjort så att bandsystemet har frusit. Det kan uppstå skador på bandet eller rullen om bandet och drivrullen halkar mot varandra.

   Important: Ställ in bandspänningen på den normala fjäderkompressionen på 112 mm innan du använder maskinen under normala temperaturförhållanden.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Parkera maskinen på ett fast och plant underlag.

  • Stäng alltid av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, utför underhåll på den eller ställer den i förvaring.

  • Se till att tråget är i det nedfällda läget.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

  • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat på www.Toro.com. Klicka på länken Manuals och sök efter din maskin.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemets funktion.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Var 25:e timme
 • Smörj smörjnipplarna
 • Säkerhet vid underhåll

  • Innan du underhåller eller justerar maskinen ska du stanna maskinen, stänga av motorn, koppla in parkeringsbromsen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Utför endast det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

  • Se till att maskinen är säker att använda genom att dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Kontrollera eller justera inte kedjespänningen medan fordonets motor är igång.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  • Maskinen ska stöttas upp med klossar eller förvaringsstöd när arbete utförs på undersidan. Förlita dig aldrig på att fordonets hydrauliksystem ska stötta upp maskinen.

  • Se till att alla skydd har monterats efter underhåll eller justering av maskinen.

  Smörjning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Smörj smörjnipplarna
 • Maskinen har fem smörjnipplar som måste smörjas med fett nr 2 med litiumbas.

  Smörjnipplarnas placering (Figur 21) och antal är följande: Rullarnas axellager (4) och borstaxellager (1).

  Important: Smörj lagren för att att behålla ett litet utrymme mellan lager och hus. För mycket fett kan orsaka överhettning.

  Note: Vi rekommenderar att du inte smörjer drivkedjan om den inte blir stel av rost. Om kedjan rostar kan du smörja den lätt med ett torrt smörjmedel.

  g011406

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna för att se om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa kopplingar, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du kör maskinen igen.

  Justera borsten

  Borsten måste ha tillräcklig kontakt med transportbandet för att topdressingmaterialet ska kunna spridas ut, men transportbandet får inte begränsa borstens rotation. Du kan föra in en bit styvt papper mellan transportbandet och borsten för att kontrollera justeringen. Borsten måste ha samma höjd i sidled. Kontrollera borstens justering varje vecka så att den inte är sliten. Borsten slits ut under normala förhållanden och avståndet mellan borsten och transportbandet måste bibehållas för att borsten inte ska slitas ojämnt.

  Note: Om du använder fuktiga topdressingmaterial kan du behöva justera borsten så att stråna kan sopa bort material som ansamlats mellan transportbandets tappar utan att komma i för mycket kontakt med den släta delen av bandet.

  1. Lossa på muttrarna som fäster lagerhuset (Figur 22) på maskinens högra sida.

   g011407
  2. Lossa på muttrarna som fäster borstmotorn (Figur 23) på maskinens vänstra sida.

   g011408
  3. Skjut borsten på plats på höger sida. Dra åt muttrarna för hand.

  4. Skjut borsten på plats på vänster sida. Dra åt muttrarna för hand.

  5. För in en bit styvt papper mellan borsten och transportbandet. Borsten måste ha samma höjd i sidled.

  6. Dra åt muttrarna om justeringen är korrekt. Om så inte är fallet upprepar du proceduren.

  Justera drivkedjans spänning

  Justera kedjespänningen så att den böjer sig 3 mm. Dra inte åt kedjan för hårt. Detta leder till att kedjan slits ut. Använd inte maskinen med en lös kedja eftersom det gör att drevet slits ut.

  Important: Beslagen på maskinens skyddsplåtar är konstruerade så att de ska sitta kvar på plåten efter att de har lossats. Lossa alla fästdon på varje plåt några varv så att plåten sitter löst, men inte är helt loss, och gå sedan tillbaka och lossa dem tills plåten kommer helt loss. Då lossar du inte skruvarna från hållarna av misstag.

  1. Ta bort kedjehuset och distansbrickan (Figur 24).

   g011409
  2. Lossa bultarna och muttrarna som fäster motorn och drevet vid huvudramen (Figur 25).

  3. Vrid motorn och drevet i fästspåren tills rätt spänning har uppnåtts.

   g011410
  4. Dra åt fästskruvarna.

  5. Montera kåpan och distansbrickan.

  Justera transportbandet

  När transportbandet har justerats på ett korrekt sätt ska varje kompressionsfjäder vara 112 mm. Justera transportbandet så här:

  1. Lossa kontramuttrarna och justera spännstångens (Figur 26) muttrar för att erhålla önskad spänning.

   g011411
  2. Dra åt kontramuttrarna för att fixera justeringen.

  3. Kontrollera att mittavståndet mellan transportbandets rullaxlar (Figur 27) på varje sida av maskinen är lika långt – ca 89,5 cm.

   g011412

  Byta ut transportbandet

  När du byter ut ett skadat eller slitet transportband ska du alltid inspektera trågets tätningar (Figur 28) och grindkanten (Figur 28) så att kanterna inte är slitna eller trasiga. Byt ut slitna eller trasiga komponenter så att det nya transportbandet fungerar korrekt.

  g011413

  Important: Beslagen på maskinens skyddsplåtar är konstruerade så att de ska sitta kvar på plåten efter att de har lossats. Lossa alla fästdon på varje plåt några varv så att plåten sitter löst, men inte är helt loss, och gå sedan tillbaka och lossa dem tills plåten kommer helt loss. Då lossar du inte skruvarna från hållarna av misstag.

  1. Ta bort kedjehuset och distansbrickan (Figur 29).

   g011409
  2. Ta bort huvudlänken från kedjan och ta bort kedjan från det lilla drevet (Figur 30).

   g011414

   Note: Du kanske måste lossa på motorns fästbultar för att kunna ta isär kedjelänken.

  3. Lossa kontramuttrarna och muttrarna på spännstången för att frigöra fjäderspänningen (Figur 31).

   g011415
  4. Ta bort de två huvudskruvar, brickor och muttrar på var sida av maskinen som fäster tråget till glidflaket (Figur 32).

   g011416
  5. Sväng tråget bakåt och luta det mot t.ex. en vägg eller en stege. Låt inte tråget luta mot maskinens bakre del eftersom det kan skada borsten eller hydraulkopplingarna (Figur 33).

   Important: Se till att du svänger tråget förbi mittpunkten och/eller fäster det vid en vägg eller stolpe så att det inte av misstag faller på arbetsytan (Figur 33).

   g011388
  6. Lossa de två huvudskruvarna, brickorna och muttrarna på maskinens högra sida som fäster glidflaket på ramen (Figur 34). Se till att fästelementen är tillräckligt lösa för att glidflaket ska kunna tippas.

   g011417
  7. Ta bort de två huvudskruvar, brickor och muttrar på maskinens vänstra sida som fäster glidflaket på ramen (Figur 35).

   g011418
  8. Så här tar du bort bandet:

   1. Klipp av det gamla bandet och ta bort det från rullarna.

    eller

   2. För in ett bandverktyg i plast mellan varje rulle och bandet. Vrid rullarna tills varje verktyg har placerats utanför varje rulle. Verktyget måste föras in förbi fliken på mitten av bandet.

   3. För in en lyftstång i hålet på maskinens vänstra sida.

   4. Höj upp lyftstången för att tippa glidflaket.

   5. Skjut av bandet och bandverktygen från rullarna på samma gång.

  9. Montera bandet på följande sätt:

   1. För in en lyftstång i hålet på maskinens vänstra sida och höj upp lyftstången för att tippa glidflaket (Figur 35).

   2. Montera bandet på rullarna så långt in som det går.

   3. För in ett bandverktyg i plast mellan varje vals och band. Vrid valsarna tills varje verktyg har placerats utanför varje vals. Verktyget måste föras in förbi fliken på mitten av bandet.

   4. Skjut bandet och bandverktygen på rullarna tills bandet är ungefär på rullarnas mitt.

   5. Ta bort bandverktygen som är mellan bandet och rullarna.

   6. Placera bandet så att fliken passar in i inriktningsspåren på varje rulle.

   7. Utför stegen i omvänd ordning för att montera tråget och kedjekomponenterna.

   8. Justera bandet. Se Justera transportbandet.

  Förvaring

  1. Rengör maskinen noga, i synnerhet trågets insida. Tråg- och transportbältsområdet ska vara fritt från återstående sandpartiklar.

  2. Dra åt alla fästelement.

  3. Smörj alla smörjnipplar och lager. Torka bort överflödigt fett.

  4. Enheten ska förvaras i ett utrymme som är fritt från direkt solljus för att transportbandet ska hålla längre. Om enheten förvaras utomhus bör du täcka över tråget med en presenning.

  5. Kontrollera drivkedjans spänning. Justera spänningen vid behov.

  6. Kontrollera transportbandets spänning. Justera spänningen vid behov.

  7. Kontrollera att bandet fungerar smidigt när du tagit maskinen ur förvaring innan du tillsätter material i tråget.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det är svårt att koppla in och/eller koppla ur snabbkopplingarna.
  1. Hydraulsystemet är trycksatt.
  2. Motorn är igång.
  3. Den fjärrstyrda hydraulventilen sitter inte i flottören (endast på fordon med serienummer som är lägre än 239999999).
  1. Släpp ut trycket i hydraulsystemet.
  2. Stäng av motorn.
  3. Placera den fjärrstyrda hydraulventilen i flottören.
  Det är svårt att styra fordonet.
  1. Den fjärrstyrda hydraulventilens länk är inte korrekt justerad (endast på fordon med serienummer som är lägre än 239999999).
  2. Hydraulvätskenivån är för låg.
  3. Hydraulvätskan är het.
  1. Justera ventillänken.
  2. Fyll på hydraulvätska tills den korrekta nivån har nåtts.
  3. Låt hydraulsystemet svalna.
  Hydraulsystemet läcker.
  1. En koppling är lös.
  2. En koppling saknar en O-ring.
  1. Dra åt kopplingen.
  2. Montera en korrekt O-ring.
  Redskapet fungerar inte.
  1. Snabbkopplingarna är inte helt anslutna.
  2. Snabbkopplingarna har växlats om.
  3. Ett band glider.
  1. Kontrollera och korrigera snabbkopplingarna.
  2. Kontrollera och korrigera snabbkopplingarna.
  3. Kontrollera och justera bandspänningen.