Johdanto

Tämä kone asennetaan Workman-työajoneuvoon, ja se on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu ensisijaisesti erilaisten ainesten mittaamiseen ja levittämiseen erilaisissa kosteusolosuhteissa ilman, että laite tukkeutuu tai olosuhteet vaikuttavat levittämiseen merkittävästi.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g264615

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan ja ajoneuvon käyttöoppaan sisältö ennen koneen käyttöä. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten konetta ja ajoneuvoa käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä kone turvallisen matkan päässä sivullisista sen ollessa liikkeessä.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori, kytke seisontajarru, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa, polttoaineen lisäystä tai tukosten poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal105-4586
decal93-9084
decal99-0015
decal106-7750
decal93-9092
decal94-1235
decal105-0698
decal98-3114
decal133-8061

Käyttöönotto

2/3-lavan tai täyspitkän lavan irrotus

Note: Jos Workman-ajoneuvossa on raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiinnityskehikko, kehikkoa ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta, mutta sen paino on vähennettävä suppilon kuormauskapasiteetista. Lisätietoja on Workman-käyttöoppaassa.

 1. Pysäköi ajoneuvo tasaiselle alustalle.

 2. Käynnistä moottori. Kytke hydraulinostimen vipu ja laske lavaa, kunnes sylintereillä ei ole kuormaa.

 3. Vapauta nostovipu. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 4. Irrota lukitussokat sylinterien tankojen liitintappien ulommista päistä (Kuva 3).

  g002368
 5. Irrota liitintapit, jotka kiinnittävät sylinterien tankojen päät lavan kiinnityslevyihin, työntämällä tappeja sisäänpäin (Kuva 4).

 6. Irrota lukitussokat ja liitintapit, jotka kiinnittävät kääntökannattimet runkokiskoihin (Kuva 4).

  g002369
 7. Nosta lava pois ajoneuvon päältä.

  Varoitus

  Täyspitkä lava painaa noin 148 kg, joten älä yritä asentaa tai irrottaa sitä yksin.

  Käytä nostolaitetta tai pyydä avuksi kaksi tai kolme muuta henkilöä.

 8. Aseta sylinterit säilytyspidikkeisiin. Kytke hydraulisen nostimen lukitus päälle, jotta nostosylintereitä ei voida käyttää vahingossa.

TopDresser-laitteen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kiinnityskannatin2
Liitintappi2
Lukitussokka4
Kantaruuvi (½ × 1 tuumaa)4
Litteä aluslaatta8
Lukkomutteri (½ tuumaa)4
Välikekannatin2

Note: Jos Workman-ajoneuvon sarjanumero on alle 239999999, ulkopuolisen hydrauliikan sarja (malli 07415) on asennettava ajoneuvoon ennen TopDresser 1800 -laitteen asennusta.

Note: Moottorin suojussarja (osanro 99-1214 nestejäähdytteiseen bensiinikäyttöiseen Workman-ajoneuvoon ja osanro 92-5963 dieselkäyttöiseen Workman-ajoneuvoon) on asennettava Workman-ajoneuvoon estämään materiaalivuodot suoraan moottoriin.

 1. Irrota kaksi laippakantaruuvia ja laippalukkomutteria, jotka kiinnittävät moottorin rungon kummankin asennuskannattimen takaosan ajoneuvon rungon kummallekin puolelle (Kuva 5).

  Note: Jos Workman-ajoneuvossa on raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiinnityskehikko, kiinnityskannattimet (vaiheet 1 ja 2) on jo asennettu Workman-ajoneuvoon. Siirry vaiheeseen 3.

  g011382
 2. Asenna kiinnityskannatin löysästi kumpaankin moottorin rungon asennuskannattimeen ja ajoneuvon runkoon kahdella aiemmin irrotetulla laippakantaruuvilla ja laippalukkomutterilla (Kuva 5).

  Note: Jos Workman-ajoneuvossa on raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiinnityskehikko, asenna välikekannattimet (vaiheet 3 ja 4). Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen 5.

 3. Irrota kantaruuvi, kaksi litteää aluslaattaa ja lukkomutteri, joilla kiinnityskannattimet on kiinnitetty kiinnityskehikon kielekkeisiin (Kuva 6).

  g011391
 4. Kiinnitä välikekannatin kummankin kiinnityskehikon kielekkeen yläosaan aiemmin irrotetulla kantaruuvilla, kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 7).

  g011383
 5. Aseta kone ajoneuvon rungolle ja kohdista taka-asennuskannattimien reiät rungon kummallakin puolella oleviin reikiin (Kuva 7).

  Note: Jos levitin nostetaan haarukkatrukilla, työnnä haarukat takaläpässä olevien aukkojen läpi kanaviin.

  Note: Jos levitin nostetaan käyttämällä lisävarusteena saatavaa nostolaitesarjaa (92-4452), toimi seuraavasti:

  1. Aseta nostokannatin suppilon päälle.

  2. Kiinnitä ketjut suppilon kulmissa oleviin nostosilmukoihin.

   Important: Kun levitin irrotetaan, kiinnityspultit ja -tapit on aina irrotettava ennen nostamista.

 6. Kiinnitä kumpikin taka-asennuskannatin ajoneuvon runkoon liitintapilla ja kahdella lukitussokalla (Kuva 8).

  g011401
 7. Kiinnitä kummankin kiinnityskannattimen (Kuva 9) tai välikekannattimen (Kuva 10) yläosa löysästi levittimen kummallakin sivulla olevaan asennuskielekkeeseen ½ × 1 tuuman kantaruuvilla sekä kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla. Kiristä kaikki kiinnikkeet.

  g011384
  g011385

Nostosylinterien kytkentä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Sylinterin tappi2
Kantaruuvi (¼ × ¾ tuumaa)2
Lukkomutteri (¼ tuumaa)2
 1. Kiinnitä kunkin nostosylinterin tangon päät levittimen alustaan sylinterin tapilla (Kuva 11).

 2. Kiinnitä kukin sylinterin tappi levittimen alustaan kantaruuvilla (¼ × ¾ tuumaa), litteällä aluslaatalla ja mutterilla (Kuva 11).

  g011402

  Important: Avaa aina tyhjennyksen pysäytysvivun lukitus, ennen kuin yrität kiinnittää sylinteriä kallistusta varten. Käytä sylinterien kallistusta vain niiden alla olevan moottorin tai hydrauliikan huoltoon.

  Vaara

  Jos levitintä ei tueta kunnolla huollon aikana, seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.

  Älä luota siihen, että sylinterit pitävät koneen ylhäällä. Levitin on tuettava yläasentoon, ennen kuin sen alla suoritetaan minkäänlaisia huoltotöitä.

  Important: Jos ajoneuvon sarjanumero on 240000001 tai yli, lavaa tai levitintä ei voida nostaa, ellei nostosylinterin letkuja liitetä ajoneuvoon.

Varoitus

Asianmukaisten käytäntöjen laiminlyönti levittimen suppilon kallistamisen aikana saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

Irrota etukiinnityspultit ennen suppilon kallistamista.

Kallista suppiloa vain, kun suppilo on tyhjä.

Lavan tukitangon käyttö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Lavan tukitanko (toimitetaan Workman-ajoneuvon mukana)

Important: Asenna tai irrota lavan tukitanko aina lavan ulkopuolelta käsin.

 1. Nosta lavaa, kunnes nostosylinterit ovat täysin ulostyönnettyinä.

 2. Irrota lavan tukitanko säilytyskannakkeista ROPS-paneelin takaa (Kuva 12).

  g026142
 3. Työnnä lavan tukitanko sylinterintankoon ja varmista, että tuen päätykielekkeet ovat sylinterin vaipan päätä ja sylinterin tangon päätä vasten (Kuva 13).

  g009164
 4. Kun olet valmis, irrota tukitanko sylinteristä ja aseta se kaatumissuojausjärjestelmän paneelin takana oleviin kannakkeisiin.

  Important: Älä yritä laskea lavaa, jos lavan tukitanko on kiinni sylinterissä.

Hydrauliliittimien kytkentä

 1. Jos ajoneuvon sarjanumero on alle 239999999, siirrä ulkopuolisen hydrauliikan venttiilin kahva (Kuva 14) kellunta-asentoon. Jos ajoneuvon sarjanumero on 240000001 tai yli, liikuta hydraulinostimen vipua (Kuva 15) edestakaisin, jotta paine poistuu järjestelmästä ja pikaliittimien irrotus helpottuu.

  g011386
  g011390
 2. Jos ajoneuvon sarjanumero on 240000001 tai yli, irrota kaksi nostosylinterin letkua liitinkannattimeen kiinnitetyistä letkuista (Kuva 16). Asenna sylinterin letkun pikaliittimiin suojukset.

  g009822
 3. Puhdista levittimen pikaliittimet (Kuva 17) ennen niiden kytkentää. Likaiset liittimet voivat saastuttaa järjestelmän. Puhdistuksen jälkeen asenna molemmat pikaliittimet Workman-ajoneuvoon. Letkuissa on merkinnät A ja B. Sovita ne vastaaviin pikaliittimiin asennettaessa. Varmista, että molemmat pikaliittimet ovat tiukasti kiinni.

  Note: Kuvassa (Kuva 17) näytetyt pikaliittimet ovat ajoneuvoista, joiden sarjanumero on alle 239999999.

  g011403

  Important: Workman-ajoneuvon hydraulijärjestelmä toimii Dexron III -automaattivaihteistoöljyllä. Tämä öljy voitelee vaihteistoa ja laakereita sekä toimii koko hydraulijärjestelmän nesteenä.Kun ulkopuolisen hydrauliikan järjestelmän pikaliittimet kytketään, hydraulineste virtaa koneesta ajoneuvoon. Jos koneen hydraulineste ei ole samaa tai vastaavaa kuin ajoneuvon neste, vaihteiston tai hydraulijärjestelmän osat voivat vaurioitua.Tarkista nesteiden yhteensopivuus ja ryhdy tarvittaviin toimiin, jos konetta käytetään myöhemmin jotakin muuta nestettä kuin Dexron III ATF:ää käyttävän laitteen kanssa.

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista ruiskuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Important: Tarkista hydraulinesteen määrä levittimen asennuksen jälkeen. Tarkista levittimen toiminta ja tarkista sitten hydraulinesteen määrä uudelleen. Jos ajoneuvon nesteen määrä on alhainen, pumppu, ulkopuolinen hydrauliikka, ohjaustehostin ja vaihteisto voivat vahingoittua. Lisää tarvittaessa Dexron III -automaattivaihteistoöljyä.

 4. Käynnistä ajoneuvon moottori ja tarkista kuljettimen ja harjan kiertosuunta. Siirrä ajoneuvon ulkopuolisen hydrauliikan vipu KäYNNISSä-asentoon. Kiertosuunnan pitäisi olla kuvan mukainen (Kuva 18). Jos kiertosuunta on päinvastainen, pikaliitinten paikkaa vaihdettava.

  g011387

  Important: Varmista, että letkut ovat etäällä kaikista terävistä, kuumista tai liikkuvista osista.

 5. Tarkista silmämääräisesti, ettei hydraulijärjestelmässä ole vuotoja, löysiä kiinnikkeitä, puuttuvia osia tai väärin johdettuja letkuja. Tee kaikki korjaukset ennen käyttöä.

Laitteen yleiskatsaus

Portin mittauksen hallinta

Koneen takana vasemmalla puolella on mustat nupit, joilla säädetään ja lukitaan portti avoimeen asentoon sopivalle korkeudelle.

 1. Löysää lukitusnuppia (Kuva 19) niin, että se liikkuu vapaasti urassa.

 2. Siirrä portin nuppi (Kuva 19) sopivaan asentoon ja lukitse säätö kiristämällä lukitusnuppi.

Määräasteikko

Määritä virtausmäärä asteikon avulla (Kuva 19). Katso kohta Hiekan levitysmäärä.

g266287

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Mitat ja painot

Pituus 137 cm
Leveys185 cm
Levitysleveys152 cm
Sisäpuolen työleveys 175 cm
Korkeus, Workman-ajoneuvoon asennettuna126 cm
Paino toimitettaessa386 kg
Kuivapaino367 kg
Suppilon tilavuus0,5 kuutiometriä

Vaadittavat lisävarusteet

Ulkopuolisen hydrauliikan sarja (ajoneuvot, joiden sarjanumero on alle 239999999)Mallinro 07415
Moottorin suojussarja (Mitsubishi, nestejäähdytteinen dieselkäyttöinen Workman) taiOsanro 92-5963
Moottorin suojussarja (Mitsubishi, nestejäähdytteinen bensiinikäyttöinen Workman)taiOsanro 99-1214
Moottorin suojussarja (Daihatsu, nestejäähdytteinen bensiini- ja dieselkäyttöinen Workman)jaOsanro 117-4867 (toimitetaan HD-sarjan mallien mukana)
1/3-suojus (Daihatsu, nestejäähdytteinen bensiini- ja dieselkäyttöinen Workman)

Note: 1/3-suojus ei sovi, jos korkean ilmanoton sarja on asennettu. 1/3-lavaa on käytettävä, jos korkean ilmanoton sarja on asennettu.

tai
Osanro 93-9225
1/3-lavaMallinro 07341

Suositeltavat lisävarusteet

Tukijalkakokoonpano (4 kpl)Edellyttää: hinaustappi (4 kpl) Osanro 105-9482-03Osanro 100-4523
Käyntinopeusmittari-/nopeusmittarisarja (Mitsubishi, nestejäähdytteinen bensiinikäyttöinen Workman)Osanro 87-9950
Käyntinopeusmittari-/nopeusmittarisarja (Mitsubishi, nestejäähdytteinen dieselkäyttöinen Workman)Osanro 87-9970
Käyntinopeusmittari-/nopeusmittarisarja (ilmajäähdytteinen bensiinikäyttöinen Workman 3000–4000)Osanro 87-9960
Käyntinopeusmittari-/nopeusmittarisarja (ilmajäähdytteinen bensiinikäyttöinen Workman HD)Osanro 115-7786
Käyntinopeusmittari-/nopeusmittarisarja (Daihatsu, nestejäähdytteinen bensiinikäyttöinen Workman 3000–4000)Osanro 105-9498
Käyntinopeusmittari-/nopeusmittarisarja (Daihatsu, nestejäähdytteinen dieselkäyttöinen Workman 3000–4000)Osanro 105-9499
Käyntinopeusmittarisarja (ilmajäähdytteinen bensiinikäyttöinen Workman 3000–4000)Osanro 107-7977
Käyntinopeusmittarisarja (Daihatsu, nestejäähdytteinen bensiinikäyttöinen Workman 3000–4000)Osanro 107-7975
Käyntinopeusmittarisarja (Daihatsu, nestejäähdytteinen dieselkäyttöinen Workman 3000–4000)Osanro 107-7976
Käsikaasuyksikkö (ajoneuvot, joiden sarjanumero on 240000001 tai yli)Malli 07420
Käsikaasuyksikkö (ajoneuvot, joiden sarjanumero on alle 239999999)Malli 07416

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

 • Koneen tasapaino-, paino- ja käsittelyominaisuudet poikkeavat joistakin muista laitteista. Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen koneen käyttöä. Perehdy kaikkiin ohjauslaitteisiin sekä siihen, miten kone pysäytetään nopeasti.

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Älä poista suojuksia tai turvalaitteita. Jos jokin suojus, turvalaite tai tarra on epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen koneen käyttämistä.

  Note: Levitintä käytettäessä 1/3 Workman-ajoneuvon kuljetuslavan etuosasta on peitettävä 1/3-lisälaitteella tai suojuksella.

 • Kiristä kaikki löysät mutterit, pultit ja ruuvit, jotta kone on turvallisessa käyttökunnossa. Varmista, että koneen osat ovat paikoillaan ja asianmukaisesti kiinnitetty.

 • Tarkista ajoneuvon toimittajalta tai valmistajalta, että ajoneuvo soveltuu käytettäväksi tämän painoisen lisälaitteen kanssa.

 • Pysäköi ajoneuvo tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut ajoneuvon ja levittimen luota.

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä riippuvia koruja.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä käytä konetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Varmista, että käyttäjän ja matkustajien yhteismäärä ei ylitä koneeseen asennettujen käsitukien määrää.

 • Pidä kädet ja jalat suppilon ulkopuolella.

 • Istu aina ajoneuvon ollessa liikkeessä.

 • Koneen käyttäminen vaatii valppautta. Jos ajoneuvoa ei käytetä turvallisesti, seurauksena voi olla tapaturma, ajoneuvon kaatuminen ja vakava loukkaantuminen tai kuolema. Aja varovasti ja vältä ajoneuvon hallinnan menetys tai kaatuminen toimimalla seuraavasti:

  • Aja erittäin varovasti, hidasta nopeutta ja säilytä riittävä turvaetäisyys hiekkaesteiden, ojien, vesiesteiden, kaltevien pintojen, tuntemattomien alueiden tai muiden vaarallisten paikkojen lähettyvillä.

  • Vältä koneen epävakaus hidastamalla kuormatun koneen nopeutta vaihtelevassa maastossa.

  • Varo kuoppia ja muita piileviä vaaroja.

  • Ole varovainen jyrkissä rinteissä. Aja rinteet kohtisuoraan ylös ja alas. Hidasta vauhtia, kun teet jyrkkiä käännöksiä tai käännyt rinteissä. Vältä rinteissä kääntymistä aina kun mahdollista.

  • Ole erityisen varovainen märillä pinnoilla, suurilla nopeuksilla ja täydellä kuormalla. Pysähtymiseen tarvittava aika kasvaa täydellä kuormalla. Vaihda pienemmälle vaihteelle, ennen kuin ajat rinnettä ylös tai alas.

  • Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä. Älä vaihda peruutukselta eteenpäin ajoon tai päinvastoin pysähtymättä ensin kokonaan.

  • Älä tee jyrkkiä käännöksiä, äkkinäisiä ohjausliikkeitä tai muita vaarallisia ajoliikkeitä, jotka voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen.

  • Huomioi ympäristösi, kun käännyt tai peruutat. Varmista, että alue on raivattu esteistä ja pidä sivulliset turvallisen välimatka päässä. Etene hitaasti.

  • Varo liikennettä ajaessasi lähellä teitä ja ylittäessäsi niitä. Väistä aina jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja. Noudata kaikkia liikennesääntöjä ja tarkista, mitä paikallisissa säädöksissä todetaan koneen käyttämisestä maanteillä tai niiden läheisyydessä.

  • Tarkkaile ympäristöä ja vältä matalia esteitä, kuten puiden oksia, ovenkamanoita ja korkeita jalankulkusiltoja. Varmista, että korkeus on riittävä sekä ajoneuvolle että kuljettajalle.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Jos epäilet vähääkään toimenpiteen turvallisuutta, keskeytä työ ja kysy asiaa työnvalvojalta.

  • Älä jätä konetta valvomatta, kun ajoneuvo on käytössä.

 • Älä kuljeta kuormia, jotka ylittävät ajoneuvon kuormarajat.

 • Kuormien vakaudessa voi olla eroja. Esimerkiksi korkeiden kuormien keskipiste on korkeammalla. Varmista parempi vakaus laskemalla tarpeen mukaan enimmäiskuormarajoja.

 • Estä koneen kaatuminen toimimalla seuraavasti:

  • Seuraa huolellisesti kuorman korkeutta ja painoa. Korkeammat ja raskaammat kuormat voivat lisätä kaatumisvaaraa.

  • Jaa kuorma tasaisesti edestä taaksepäin ja sivulta toiselle.

  • Noudata varovaisuutta käännyttäessä äläkä tee vaarallisia ohjausliikkeitä.

  • Varmista aina, että kone on kiinnitetty ajoneuvoon ennen lastausta.

  • Älä laita suppiloon suuria tai raskaita esineitä. Ne voivat vahingoittaa hihnaa tai rullia. Varmista myös, että kuorma on koostumukseltaan yhdenmukaista. Kone voi singota odottamattomasti hiekan seassa olevia pieniä kiviä.

 • Älä seiso purkamisen aikana koneen takana.

 • Pura kuorma levittimestä tai irrota se ajoneuvosta ainoastaan tasaisella alustalla.

 • Älä koskaan aja, jos levitin on nostettu täysin ylös. Tämä lisää ajoneuvon kaatumisriskiä.

 • Aja kone ala-asennossa.

 • Kytke lisälaite pois käytöstä, kun lähestyt ihmisiä, ajoneuvoja tai risteysalueita.

Turvallisuus rinteissä

 • Ajoneuvon tekniset tiedot on tarkistettava, jotta sen rinneominaisuuksia ei ylitetä.

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

 • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

 • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista seuraavat rinteissä käyttöä koskevat ohjeet. Harkitse kyseisen päivän käyttöolosuhteiden perusteella, voidaanko konetta käyttää aiotulla paikalla. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

 • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

 • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus on kyseenalainen.

 • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

 • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

 • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

Turvajärjestelmän toiminnan tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Turvajärjestelmän tehtävä on estää moottoria pyörimästä tai käynnistymästä, ellei kytkinpoljinta paineta.

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Note: Katso lisälaitteen käyttöoppaasta ohjeet lisälaitteen turvajärjestelmän tarkastamiseen.

  Kytkimen turvakytkimen tarkastus

  1. Istu käyttäjän paikalle ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

   Note: Moottori ei käynnisty, jos hydraulinostimen vipu on lukittu etuasentoon.

  3. Käännä virta-avain myötäpäivään KäYNNISTYS-asentoon painamatta kytkinpoljinta.

   Note: Jos moottori pyörii tai käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Hydraulinostimen vivun turvakytkimen tarkistus

  1. Istu käyttäjän paikalle ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon ja varmista, että hydraulinostimen vipu on keskiasennossa.

  3. Paina kytkinpoljinta.

  4. Siirrä hydraulinostimen vipu eteen ja käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon.

   Note: Jos moottori pyörii tai käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Koneen käyttö

  1. Istuudu istuimelle ja kytke seisontajarru.

  2. Vapauta voimanulosotto eli PTO (jos on) ja palauta käsikaasuvipu (jos on) POIS-asentoon.

  3. Siirrä Workman-ajoneuvon ulkopuolisen hydrauliikan venttiilin kahva POIS-asentoon.

  4. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon ja paina kytkinvipua.

  5. Käynnistä moottori työntämällä avain virtalukkoon ja kiertämällä sitä myötäpäivään. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

  6. Harjoittele Workman-ajoneuvon käynnistämistä, ajamista ja pysäyttämistä. Lue Workman-ajoneuvon käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

  7. Varmista, että hihna toimii tasaisesti, ennen kuin lisäät suppiloon materiaalia.

  8. Lisää hiekka tai muu levitettävä materiaali suppiloon. Suppiloon lisättävän materiaalin enimmäismäärä on 0,5 kuutiometriä. Yksi litra hiekkaa painaa keskimäärin 1,6 kg. Workman-ajoneuvon kuormauskapasiteetti saattaa ylittyä, jos suppiloon lastataan yli 635–680 kg materiaalia.

   Important: Jos Workman-ajoneuvoon on levittimen käytön aikana asennettuna muita lisälaitteita, kuten raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiinnityskehikko, lisälaitteiden paino on vähennettävä suppilon kuormauskapasiteetista.

   Lisälaitteiden yhteispaino voidaan määrittää asettamalla takarenkaat vaa’alle. Workman 3000/4000 -sarjan taka-akselin enimmäispainokapasiteetti on 1 179 kg, ja Workman HD -sarjan vastaava luku on 1 372 kg.

   Hengenvaara

   Raskaat kuormat lisäävät pysähtymismatkaa ja vähentävät kykyä kääntyä nopeasti kaatumatta.

   Kuljetus tai levitys täydellä kuormalla voi aiheuttaa hiekan liikkumista. Kuorman liikkuminen tapahtuu yleisimmin käännyttäessä, ajettaessa ylä- tai alamäkeen, äkkinäisissä nopeuden muutoksissa tai ajettaessa epätasaisella maaperällä. Kuorman liikkuminen voi saada koneen kaatumaan.

   Täydellä kuormalla kuljetettaessa tai levitettäessä on noudatettava varovaisuutta.

   Yleisesti ottaen on hyvä sijoittaa kuorman paino tasaisesti edestä taakse ja puolelta toiselle.

   Älä koskaan kallista levittimen lavaa huoltoa varten, jos suppilossa on materiaalia. Kallista levittimen lavaa vain, kun suppilo on tyhjä.

  9. Kuljeta laite alueelle, jolla levitys tapahtuu.

  10. Säädä mittausportti halutulle määrälle. Lukitse portin säätö mustalla nupilla.

  11. Siirrä vaihdevipu ALEMMAN nopeusalueen asentoon. Valitse sopiva eteenpäinajonopeus ja lähde liikkeelle. Katso kohta Hiekan levitysmäärä.

  12. Jos ajoneuvon sarjanumero on alle 239999999, vedä ulkopuolisen hydrauliikan vipu takaisin KäYNNISSä-asentoon. Jos ajoneuvon sarjanumero on 240000001 tai yli, lukitse hydraulinostimen vipu eteenpäin-asentoon. Kone aloittaa levityksen.

  Hiekan levitysmäärä

  Levitetyn hiekan määrä riippuu portin asetuksesta ja vaihteen/nopeusalueen asetuksesta. Hiekan kosteus ja karkeus (hiekanjyvän koko) vaihtelevat, mikä vaikuttaa levitysmäärään. Ota nämä tekijät huomioon levitykseen tarvittavan hiekan määrää määritettäessä. Määritä oikea määrä kokeilemalla pienelle alueelle. Voit suurentaa levitysmäärää joko avaamalla porttia suuremman asteikkomerkin kohdalle tai vaihtamalla Workman-ajoneuvon pienemmälle vaihteelle.

  Note: Jos ajoneuvon sarjanumero on 240000001 tai yli, hiekan levitysmäärä pienenee ajoneuvon kääntyessä. Vältä jyrkkiä käännöksiä levityksen aikana.

  Jotta levitysmäärät pysyisivät tasaisina viheriöltä toiselle, on suositeltavaa käyttää käyntinopeusmittaria ja/tai käsikaasua. Ne auttavat pitämään moottorin nopeuden tasaisena levityksen aikana.

  Vaara

  Ajoneuvon kaatuminen tai kallistuminen rinteessä aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle.

  Jos moottori sammuu tai jos kone alkaa vieriä mäkeä alas, älä koskaan yritä kääntää ajoneuvoa ympäri.

  Peruuta rinteessä aina suoraan taaksepäin peruutusvaihdetta käyttäen.

  Älä peruuta vapaalla vaihteella tai kytkin alas painettuna vain jarruja käyttäen.

  Älä koskaan yritä nostaa suppilon kuormauskapasiteettia kiinnittämällä sen yläreunaan lisälevyjä. Lisäpaino saattaa kaataa ajoneuvon ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

  Älä aja rinnettä poikittaissuunnassa: aja rinnettä ylös ja alas. Vältä kääntymistä rinteellä. Älä kiihdytä tai hidasta äkillisesti. Äkillinen nopeuden muutos voi johtaa kaatumiseen.

  Hiekkaan liittyvät varo-ohjeet

  TopDresser 1800 on varustettu joustavalla portin reunalla (Kuva 20) ja jousivapautusmekanismilla, mikä vähentää hiekan ja kivien tarttumista käytön aikana. Varmista hihnan pitkä käyttöikä seulomalla tai tarkistamalla hiekka terävien kivien varalta, sillä ne voivat vahingoittaa kuljetinhihnaa.

  g011405

  Koneen käyttö kylmällä säällä

  Konetta voidaan käyttää kylmällä säällä (tietyin rajoituksin) suola-hiekkaseoksen levittämiseen jäisille jalkakäytäville. PVC-kuljetinhihnamateriaali muuttuu kylmässä hyvin jäykäksi, ja sen käyttö kuluttaa enemmän tehoa. Hihnan käyttöikä lyhenee noin 50 %:lla, jos sitä käytetään alle 5°C:n lämpötilassa. Levitintä ei saa missään olosuhteissa käyttää alle –7 °C:n lämpötilassa.

  1. Lisää hihnan kireyttä säätämällä jousen puristus 101 mm:iin. Katso kohta Kuljetinhihnan säätö.

  2. Käytä hihnaa aina ennen materiaalin lisäämistä, jotta voidaan varmistaa, että kosteus ei ole jäädyttänyt hihnajärjestelmää. Hihna tai rulla saattavat vaurioitua, jos hihnan ja käyttörullan välillä on luistoa.

   Important: Aseta hihnan kireys normaaliksi 112 mm:n jousen puristukseksi, ennen kuin käytät konetta normaaleissa lämpötiloissa.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Pysäköi kone kiinteälle ja tasaiselle alustalle.

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos varusteena), odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Varmista, että suppilo on ala-asennossa.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman koneen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Voitele rasvanipat
 • Turvallisuus huollon aikana

  • Pysäytä kone, sammuta moottori, kytke seisontajarru, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa tai säätöä.

  • Tee vain tässä käyttöoppaassa kuvattuja huoltotoimia. Jos kone vaatii suurehkoja korjauksia tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  • Varmista koneen turvallinen käyttökunto tarkistamalla, että mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty huolellisesti.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Älä tarkista tai säädä ketjun kireyttä ajoneuvon moottorin ollessa käynnissä.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Kun työskentelet koneen alla, tue se pölkyillä tai tukitelineillä. Älä koskaan tue konetta ajoneuvon hydraulijärjestelmän avulla.

  • Varmista huolto- tai säätötöiden jälkeen, että kaikki suojukset on asennettu takaisin paikoilleen.

  Voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Voitele rasvanipat
 • Koneessa on viisi rasvanippaa, jotka on voideltava litiumpohjaisella rasvalla nro 2.

  Rasvanippojen sijainnit (Kuva 21) ja lukumäärä ovat seuraavat: Rulla-akselin laakerit (4) ja harjan akselin laakeri (1).

  Important: Voitele laakerit niin, että laakerien ja laakeripesien välillä on hieman vuotoa. Liiallinen rasva voi aiheuttaa ylikuumenemista.

  Note: Käyttöketjun voitelua ei suositella, paitsi jos se jäykistyy ruosteen vuoksi. Jos ketju ruostuu, sen voi voidella kevyesti kuivalla voiteluaineella.

  g011406

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket.
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja -putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttämistä.

  Harjan säätö

  Harjan on kosketettava kevyesti kuljetinhihnaa, jotta materiaalin levitys onnistuisi. Harjan on kuitenkin päästävä pyörimään rajoituksetta. Säädön voi tarkistaa asettamalla palan jäykkää paperia kuljetinhihnan ja harjan väliin. Harjan on oltava samalla korkeudella sivusuunnassa. Tarkista harjan säätö viikoittain kulumisen varalta. Harjan harjakset kuluvat normaaleissa olosuhteissa. Etäisyys harjasta kuljetinhihnaan on pidettävä samana, jotta harjan epätasainen kuluminen voitaisiin välttää.

  Note: Käytettäessä kosteaa levitysmateriaalia harjaa on ehkä säädettävä niin, että harjakset heittävät materiaalin kuljetinhihnan olakkeiden välistä koskettamatta juurikaan hihnan sileää osaa.

  1. Löysää mutterit, joilla laakeripesä (Kuva 22) on kiinnitetty koneen oikealle puolelle.

   g011407
  2. Löysää mutterit, joilla harjan moottori (Kuva 23) on kiinnitetty koneen vasemmalle puolelle.

   g011408
  3. Liu’uta harja paikalleen oikealle puolelle. Kiristä mutterit sormitiukkuuteen.

  4. Liu’uta harja paikalleen vasemmalle puolelle. Kiristä mutterit sormitiukkuuteen.

  5. Aseta pala jäykkää paperia harjan ja kuljetinhihnan väliin. Harjan on oltava samalla korkeudella sivusuunnassa.

  6. Jos säätö on oikea, kiristä mutterit. Jos säätö ei ole oikea, toista toimenpide.

  Käyttöketjun kireyden säätö

  Säädä ketjun kireyttä niin, että se joustaa 3 mm. Älä kiristä ketjua liikaa, sillä se kuluttaa ketjua. Älä käytä laitetta ketjun ollessa löysällä, sillä tämä kuluttaa hammaspyörää.

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  1. Irrota ketjun suojuskokoonpano ja välikappale (Kuva 24).

   g011409
  2. Löysää pultteja ja muttereita, jotka kiinnittävät moottorin ja hammaspyörän kokoonpanon päärunkoon (Kuva 25).

  3. Käännä moottorin ja hammaspyörän kokoonpanoa asennusaukoissa, kunnes kireys on oikea.

   g011410
  4. Kiristä kiinnityspultit.

  5. Asenna suojuskokoonpano ja välikappale.

  Kuljetinhihnan säätö

  Kun kuljetinhihna on säädetty oikein, kunkin painejousen pituuden on oltava puristettuna 112 mm. Säädä kuljetinhihnaa seuraavasti:

  1. Löysää vastamuttereita ja säädä kiristystangon (Kuva 26) muttereita, kunnes kireys on oikea.

   g011411
  2. Lukitse säätö kiristämällä vastamutterit.

  3. Varmista, että kuljetinhihnan rulla-akselien välinen etäisyys (Kuva 27) on sama (noin 89,5 cm) koneen kummallakin puolella.

   g011412

  Kuljetinhihnan vaihto

  Kun vaihdat vaurioitunutta tai kulunutta kuljetinhihnaa, tarkista aina suppilon tiivisteet (Kuva 28) ja portin reuna (Kuva 28) kulumien tai repeämien varalta. Varmista uuden kuljetinhihnan oikea toiminta vaihtamalla kuluneet tai repeytyneet osat.

  g011413

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  1. Irrota ketjun suojuskokoonpano ja välikappale (Kuva 29).

   g011409
  2. Irrota päälinkki ketjusta ja irrota ketju pienestä hammaspyörästä (Kuva 30).

   g011414

   Note: Moottorin kiinnityspultteja on ehkä löysättävä ketjun linkin irrottamista varten.

  3. Vapauta jousikuormitus löysäämällä kiristystangon vastamuttereita ja muttereita (Kuva 31).

   g011415
  4. Irrota koneen kummaltakin puolelta kaksi kantaruuvia, aluslaattaa ja mutteria, joilla suppilo on kiinnitetty liukualustaan (Kuva 32).

   g011416
  5. Käännä suppilo taaksepäin ja aseta se nojaamaan esim. seinää tai tikkaita vasten. Älä anna suppilon nojata koneen takaosaa vasten, sillä harja tai hydrauliliittimet voivat vaurioitua (Kuva 33).

   Important: Varmista, että suppiloa on käännetty riittävästi taaksepäin ja/tai että se on asetettu nojaamaan seinään tai pylvääseen tukevasti, jotta se ei vahingossa putoa työskentelyalueelle (Kuva 33).

   g011388
  6. Löysää koneen oikealla puolella kaksi kantaruuvia, aluslaattaa ja mutteria, joilla liukualusta on kiinnitetty runkoon (Kuva 34). Varmista, että kiinnikkeet ovat riittävän löysällä, jotta liukualustaa voidaan kallistaa.

   g011417
  7. Irrota koneen vasemmalla puolella kaksi kantaruuvia, aluslaattaa ja mutteria, joilla liukualusta on kiinnitetty runkoon (Kuva 35).

   g011418
  8. Irrota hihna seuraavasti:

   1. Leikkaa hihna ja irrota se rullilta.

    tai

   2. Aseta muovinen hihnatyökalu kunkin rullan ja hihnan väliin. Kierrä rullia, kunnes työkalut sijaitsevat rullien ulkopuolella. Työkalu on asetettava hihnan keskiosassa olevan paksunnoksen ohi.

   3. Asenna nostotanko koneen vasemmalla sivulla olevaan aukkoon.

   4. Kallista liukualustaa kohottamalla nostotankoa.

   5. Liu’uta hihna ja hihnatyökalut pois rullilta samanaikaisesti.

  9. Asenna hihna seuraavasti:

   1. Asenna nostotanko koneen vasemmalla sivulla olevaan aukkoon ja kallista liukualustaa kohottamalla nostotankoa (Kuva 35).

   2. Asenna hihna rullille mahdollisimman pitkälle.

   3. Aseta muovinen hihnatyökalu kunkin rullan ja hihnan väliin. Kierrä rullia, kunnes työkalut sijaitsevat rullien ulkopuolella. Työkalu on asetettava hihnan keskiosassa olevan paksunnoksen ohi.

   4. Liu’uta hihnaa ja hihnatyökaluja rullille, kunnes hihna on suunnilleen rullien keskellä.

   5. Irrota hihnatyökalut hihnan ja rullien välistä.

   6. Aseta hihna niin, että sen paksunnos asettuu rullien kohdistusuriin.

   7. Asenna suppilo ja ketjun osat suorittamalla toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.

   8. Säädä hihna. Katso kohta Kuljetinhihnan säätö.

  Varastointi

  1. Puhdista kone huolellisesti erityisesti suppilon sisäpuolelta. Suppiloon ja kuljetinhihnan alueelle ei saa jäädä hiekanjyviä.

  2. Kiristä kaikki kiinnikkeet.

  3. Voitele kaikki rasvanipat ja laakerit. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  4. Yksikköä on säilytettävä suojassa auringonvalolta kuljetinhihnan käyttöiän pidentämiseksi. Kun yksikköä säilytetään ulkona, on suositeltavaa peittää suppilo pressulla.

  5. Tarkista käyttöketjun kireys. Säädä kireyttä tarvittaessa.

  6. Tarkista kuljetinhihnan kireys. Säädä kireyttä tarvittaessa.

  7. Kun kone otetaan käyttöön varastoinnin jälkeen, varmista hihnan tasainen toiminta ennen materiaalin lisäämistä suppiloon.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Pikaliittimien kytkeminen ja/tai irrotus on vaikeaa.
  1. Hydraulijärjestelmä on paineistettu.
  2. Moottori on käynnissä.
  3. Ulkopuolisen hydrauliikan venttiili ei ole kellunta-asennossa (vain ajoneuvoissa, joiden sarjanumero on alle 239999999).
  1. Poista hydraulijärjestelmän paine.
  2. Sammuta moottori.
  3. Aseta ulkopuolisen hydrauliikan venttiili kellunta-asentoon.
  Ajoneuvon ohjaaminen on vaikeaa.
  1. Ulkopuolisen hydrauliikan venttiilin vivuston säädössä on vikaa (vain ajoneuvoissa, joiden sarjanumero on alle 239999999).
  2. Hydraulinesteen määrä on liian alhainen.
  3. Hydraulineste on kuumaa.
  1. Säädä venttiilin vivustoa.
  2. Lisää hydraulinestettä oikeaan tasoon saakka.
  3. Anna hydraulijärjestelmän jäähtyä.
  Hydraulijärjestelmä vuotaa.
  1. Liitin on löystynyt.
  2. Liittimestä puuttuu O-rengas.
  1. Kiristä liitin.
  2. Asenna asiaankuuluva O-rengas.
  Lisälaite ei toimi.
  1. Pikaliittimet eivät ole täysin kytkettyinä.
  2. Pikaliittimet ovat vaihtuneet keskenään.
  3. Hihna luistaa.
  1. Tarkista ja korjaa pikaliittimet.
  2. Tarkista ja korjaa pikaliittimet.
  3. Tarkista hihnan kireys ja säädä sitä.