Indledning

Denne maskine er monteret på et Workman-arbejdskøretøj, som udelukkende må bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser. Den er primært udviklet til måling og spredning af materialer under forskellige fugtighedsforhold, uden at dette medfører tilstopning eller væsentligt påvirker spredningen.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis der er en) på serienummerpladen med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g264615

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning samt i betjeningsvejledningen til køretøjet, før denne maskine tages i brug. Sørg for, at alle, der anvender produktet, er fortrolige med betjeningen af både maskinen og køretøjet, samt at de forstår advarslerne.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal105-4586
decal93-9084
decal99-0015
decal106-7750
decal93-9092
decal94-1235
decal105-0698
decal98-3114
decal133-8061

Opsætning

Afmontering af lad i 2/3-størrelse eller fuldt lad

Note: Hvis Workman-køretøjet er udstyret med en H.D.-trækramme, skal denne ikke fjernes fra køretøjet, men trækrammens vægt skal trækkes fra tragtbeholderens nyttelast. Se Workman-køretøjets betjeningsvejledning.

 1. Parker køretøjet på en plan flade.

 2. Start motoren. Aktiver det hydrauliske løftegreb, og sænk ladet, indtil cylinderne sidder løst i rillerne.

 3. Slip løftegrebet. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

 4. Tag ringstifterne af de yderste ender af cylinderstangens gaffelbolte (Figur 3).

  g002368
 5. Afmonter de gaffelbolte, der fastholder cylinderstangens ender til ladmonteringspladerne, ved at skubbe boltene indad (Figur 4).

 6. Afmonter de ringstifter og gaffelbolte, der fastgør aksebeslagene på stelkanalerne (Figur 4).

  g002369
 7. Løft ladet af køretøjet.

  Forsigtig

  Det fulde lad vejer ca. 148 kg, så forsøg aldrig selv at montere eller afmontere det.

  Brug en løbekran, eller få to eller tre andre personer til at hjælpe dig.

 8. Opbevar cylindrene i opbevaringsklemmerne. Aktiver den hydrauliske løftegrebslås på køretøjet for at forhindre, at løftecylindrene bliver forlænget ved et uheld.

Montering af Topdresseren

Dele, der skal bruges til dette trin:

Redskabsbeslag2
Gaffelbolt2
Ringstift4
Maskinskrue (½" x 1")4
Flad spændeskive8
Låsemøtrik (½")4
Afstandsklods2

Note: På køretøjer med serienumre før 239999999 skal fjernhydrauliksættet (Model 07415) monteres på Workman, før TopDresser 1800 monteres.

Note: Der skal monteres et motorhjelmssæt, delnr. 99-1214 på en væskekølet, benzindrevet Workman eller delnr. 92-5963 på en dieseldrevet Workman for at forhindre materiale i at løbe direkte over i motoren.

 1. Fjern de 2 maskinskruer med flangehoved og flangelåsemøtrikkerne, der fastgør den bageste del af hvert monteringsbeslag på motorstellet på hver side af køretøjets stel (Figur 5).

  Note: Hvis Workman-køretøjet er udstyret med en H.D.-trækramme, er redskabsmonteringsbeslagene (trin 1 og 2) allerede monteret på Workman. Fortsæt til trin 3.

  g011382
 2. Fastgør et redskabsbeslag løst på hvert af motorstellets monteringsbeslag og køretøjets stel med de (2) maskinskruer med flangehoved og flangelåsemøtrikkerne, som du fjernede tidligere (Figur 5).

  Note: Hvis Workman-køretøjet er udstyret med en H.D.-trækramme, skal du montere afstandsklodserne, trin 3 og 4, og ellers fortsætte til trin 5.

 3. Fjern maskinskruen, de 2 flade spændeskiver og låsemøtrikken, der fastgør hvert redskabsbeslag til trækrammens tapper (Figur 6).

  g011391
 4. Fastgør en afstandsklods øverst på hver af trækrammens tapper med maskinskruen, de 2 flade spændeskiver og låsemøtrikken, som du fjernede tidligere (Figur 7).

  g011383
 5. Anbring maskinen på køretøjets stel, og ret hullerne i de bageste monteringsbeslag ind efter hullerne i hver side af stellet (Figur 7).

  Note: Når du bruger en gaffeltruck til at løfte topdresseren, skal du føre gaflerne gennem hullerne i bagklappen og ind i kanalerne.

  Note: Hvis du bruger det valgfrie løftesæt (92-4452) til at løfte topdresseren, skal du fortsætte som følger:

  1. Anbring løftebeslaget øverst på tragtbeholderen.

  2. Monter kæderne på løfteøjnene i hvert af tragtbeholderens hjørner.

   Important: Når du afmonterer topdresseren, skal du altid afmontere monteringsboltene og -pindene før løft.

 6. Fastgør hvert af de bageste monteringsbeslag til køretøjets stel med en gaffelbolt og 2 ringstifter (Figur 8).

  g011401
 7. Fastgør den øverste del af hvert redskabsbeslag (Figur 9) eller hver afstandsklods (Figur 10) løst på monteringstappen på hver side af topdresseren med en maskinskrue (½" x 1"), 2 flade spændeskiver og låsemøtrikker. Tilspænd alle fastgørelsesanordninger.

  g011384
  g011385

Tilslutning af løftecylinderne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Cylindertap2
Maskinskrue (¼" x ¾")2
Låsemøtrik (¼")2
 1. Fastgør hver af løftecylinderens stangender til topdresserens bund med en cylinderstift (Figur 11).

 2. Fastgør hver cylinderstift til topdresserens bund med en maskinskrue (¼" x ¾"), en flad spændeskive og en møtrik (Figur 11).

  g011402

  Important: Lås altid tippestophåndtaget op, inden du forsøger at montere cylinderen til vipning. Brug kun cylindernes tiltning til eftersyn af motoren eller hydraulikken underneden.

  Advarsel

  Hvis topdresseren ikke understøttes korrekt i forbindelse med eftersyn, kan det medføre alvorlig personskade.

  Stol ikke på, at cylinderne er tilstrækkelige til at holde maskinen oppe. Klods topdresseren op, inden du foretager nogen som helst form for eftersyn under den.

  Important: På køretøjer med serienumre 240000001 og opefter kan ladet eller topdresseren ikke hæves, medmindre løftecylinderens slanger er sluttet til køretøjet.

Forsigtig

Hvis de korrekte procedurer for vipning af topdresserens tragtbeholder ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade.

Fjern de forreste monteringsbolte, inden tragtbeholderen vippes.

Tragtbeholderen må kun vippes, når den er tom.

Brug af ladstøtten

Dele, der skal bruges til dette trin:

Ladstøtte (leveres med Workman-køretøjet)

Important: Monter eller fjern altid ladstøtten fra den udvendige side af ladet.

 1. Hæv ladet, indtil løftecylindrene er helt udstrakte.

 2. Fjern ladstøtten fra opbevaringsbeslagene bag på styrtbøjlepanelet (Figur 12).

  g026142
 3. Skub ladstøtten på cylinderstangen, og sørg for, at tapperne på støtteenden hviler på cylinderløbets og cylinderstangens respektive ender (Figur 13).

  g009164
 4. Når du er færdig, skal du fjerne ladstøtten fra cylinderen og sætte den i beslagene bag på styrtbøjlepanelet.

  Important: Forsøg ikke at sænke ladet, mens ladstøtten er anbragt på cylinderen.

Tilslutning af hydraulikkoblingerne

 1. På køretøjer med serienumre før 239999999 skal du flytte grebet på fjernhydraulikventilen (Figur 14) til flydepositionen, og på køretøjer med serienumre 240000001 og opefter skal du flytte det hydrauliske løftegreb (Figur 15) frem og tilbage for at fjerne systemtrykket og lette frakoblingen af lynkoblingerne.

  g011386
  g011390
 2. På køretøjer med serienumre 240000001 og opefter skal du frakoble de 2 løftecylinderslanger fra slangerne, der er fastgjort til koblingsbeslaget (Figur 16). Sæt dækslerne ind i cylinderslangens lynkoblinger.

  g009822
 3. Rengør topdresserens lynkoblinger (Figur 17) for snavs, inden de tilsluttes. Snavsede koblinger kan medføre forurening af systemet. Efter rengøring skal du montere begge lynkoblinger på Workman. Slangerne er markeret ”A” og ”B”. Tilpas dem til lynkoblingerne, når de monteres. Sørg for, at begge lynkoblinger er helt tilkoblede.

  Note: Koblingerne, der vises i Figur 17, er fra køretøjer med serienumre før 239999999.

  g011403

  Important: Workmans hydrauliske system drives vha. Dexron III automatisk transmissionsvæske. Denne væske tilfører smøring af gear og leje samt væske til drift af det hydrauliske system.Når fjernhydrauliksystemets lynkoblinger er tilsluttede, løber der hydraulikvæske fra maskinen til køretøjet. Hvis hydraulikvæsken i maskinen ikke er den samme som eller svarer til væsken i køretøjet, kan det medføre beskadigelse af transakslens eller hydrauliksystemets komponenter.Kontroller væskekompatibiliteten, og træf passende foranstaltninger, hvis maskinen efterfølgende anvendes sammen med andre produkter, der anvender andre væsker end Dexron III ATF.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskade.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Important: Kontroller hydraulikvæskestanden efter montering af topdresseren. Kontroller, at topdresseren fungerer korrekt, og efterse derefter hydraulikvæskestanden igen. Pumpe, fjernhydraulik, servostyring og transaksel kan blive beskadiget, hvis køretøjet betjenes med lav væskestand. Brug om nødvendigt Dexron III automatisk transmissionsvæske.

 4. Start køretøjets motor, og kontroller transportbåndets og børstens rotation. Sæt køretøjets fjernhydraulikhåndtag i positionen RUN (kør). Rotationen skal se ud som vist i Figur 18. Hvis rotationen er baglæns, skal lynkoblingerne vendes.

  g011387

  Important: Sørg for, at slangerne føres væk fra bevægelige, skarpe eller varme komponenter.

 5. Efterse hydrauliksystemet for lækager, løse fastgørelsesanordninger, manglende dele og ukorrekt førte rør. Foretag de nødvendige udbedringer før drift.

Produktoversigt

Portmålingskontrol

De sorte greb på venstre bagside af maskinen anvendes til at justere og låse porten i den ønskede åbne højde.

 1. Løsn låsegrebet (Figur 19) tilstrækkeligt til, at det kan glide ubesværet langs åbningen.

 2. Indstil portgrebet (Figur 19) til den ønskede position, og stram låsegrebet for at fastgøre justeringen.

Hastighedsskala

Brug hastighedsskalaen (Figur 19) til at bestemme den ønskede gennemstrømningshastighed. Se Dosering af sand.

g266287

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Mål og vægt

Længde 137 cm
Bredde185 cm
Spredningsbredde152 cm
Indvendig arbejdsbredde 175 cm
Højde, monteret på et Workman-køretøj126 cm
Forsendelsesvægt386 kg
Tørvægt367 kg
Tragtbeholderkapacitet0,5 kubikmeter

Påkrævet redskab

Fjernhydrauliksæt (til køretøjer med serienumre før 239999999)Modelnr. 07415
Motorhjelmssæt (Mitsubishi, væskekølet, dieseldrevet Workman) ellerDelnr. 92-5963
Motorhjelmssæt (Mitsubishi, væskekølet, benzindrevet Workman) ellerDelnr. 99-1214
Motorhjelmssæt (Daihatsu, væskekølet, benzin- og dieseldrevet Workman)ogDelnr. 117-4867 (medfølger til modeller i HD-serien)
Områdedæksel i 1/3-størrelse (Daihatsu, væskekølet, benzin- og dieseldrevet Workman)

Note: Dækslet i 1/3-størrelse passer ikke, hvis der er monteret et højluftindtagssæt. Der skal anvendes et fladt lad i 1/3-størrelse, hvis der er monteret et højluftindtagssæt.

eller
Delnr. 93-9225
Fladt lad i 1/3-størrelseModelnr. 07341

Anbefalet tilbehør

Donkraft (antal 4)Kræver: Koblingstap (4 stk.) Delnr. 105-9482-03Delnr. 100-4523
Omdrejningstæller-/speedometersæt (Mitsubishi, væskekølet, benzindrevet Workman)Delnr. 87-9950
Omdrejningstæller-/speedometersæt (Mitsubishi, væskekølet, dieseldrevet Workman)Delnr. 87-9970
Omdrejningstæller-/speedometersæt (luftkølet, benzindrevet Workman 3000–4000)Delnr. 87-9960
Omdrejningstæller-/speedometersæt (luftkølet, benzindrevet Workman HD)Delnr. 115-7786
Omdrejningstæller-/speedometersæt (Daihatsu, væskekølet, benzindrevet Workman 3000–4000)Delnr. 105-9498
Omdrejningstæller-/speedometersæt (Daihatsu, væskekølet, dieseldrevet Workman 3000–4000)Delnr. 105-9499
Omdrejningstællersæt (luftkølet, benzindrevet Workman 3000–4000)Delnr. 107-7977
Omdrejningstællersæt (Daihatsu, væskekølet, benzindrevet Workman 3000–4000)Delnr. 107-7975
Omdrejningstællersæt (Daihatsu, væskekølet, dieseldrevet Workman 3000–4000)Delnr. 107-7976
Gashåndtagssæt (til køretøjer med serienumre 240000001 og opefter)Model 07420
Gashåndtagssæt (til køretøjer med serienumre før 239999999)Model 07416

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

 • Maskinens egenskaber med hensyn til balance, vægt og transport afviger fra andre typer udstyr. Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før maskinen betjenes. Lær alle betjeningsanordningerne at kende, og gør dig bekendt med, hvordan du stopper maskinen hurtigt.

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakterne og afskærmningerne er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke fungerer korrekt.

 • Hold alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger på plads. Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller mærkat er ulæselig eller mangler, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen betjenes.

  Note: Den forreste tredjedel af Workman-ladområdet skal være dækket af et redskab eller en afskærmning i 1/3-størrelse, når topdresseren anvendes.

 • Spænd alle løse møtrikker, bolte og skruer for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmæssig stand. Sørg for, at maskinens komponenter er på plads og fastgjort.

 • Rådfør dig med køretøjets leverandør eller producent for at sikre dig, at dit køretøj er egnet til brug med et redskab af denne vægt.

 • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader køretøjet og topdresseren.

Under betjening

Sikkerhed under drift

 • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, fastgør løstsiddende tøj, og bær ikke løsthængende smykker.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Sørg for, at der ikke er flere personer (dig selv og eventuel(le) passager(er)) på maskinen end det antal holdegreb, som maskinen er udstyret med.

 • Hold hænder og fødder væk fra tragtbeholderen.

 • Bliv siddende, når køretøjet er i bevægelse.

 • Det kræver koncentration at bruge maskinen. Hvis ikke køretøjet betjenes på sikker vis, kan det medføre en ulykke, eller at køretøjet vælter, med alvorlig personskade eller død til følge. Kør forsigtigt, og gør følgende for at forhindre tipning eller mistet herredømme:

  • Udvis største forsigtighed, reducer hastigheden, og hold sikker afstand til bunkere, grøfter, vandarealer, ramper, ukendte steder eller andre risikoområder.

  • Reducer hastigheden på en læsset maskine, når der køres i kuperet terræn for at undgå, at maskinen bliver ustabil.

  • Hold øje med huller eller andre skjulte farer.

  • Vær forsigtig ved betjening på en stejl skråning. Kør lige op og ned ad skråninger. Sænk hastigheden, når du drejer skarpt eller vender på skråninger. Undgå at vende på skråninger, hvis det er muligt.

  • Vær ekstra forsigtig ved betjening på våde overflader, ved højere hastigheder eller med fuld last. Standsningstiden øges ved fuld last. Skift til lavere gear, før maskinen køres op eller ned ad en skråning.

  • Undgå at stoppe og starte pludseligt. Skift ikke fra bakning til fremadkørsel eller fra fremadkørsel til bakning uden først at standse helt op.

  • Forsøg ikke at dreje skarpt eller udføre pludselige manøvrer eller andre usikre kørselshandlinger, som kan medføre tab af herredømmet over maskinen.

  • Vær opmærksom på omgivelserne, når du drejer eller bakker maskinen. Sørg for, at der er fri plads, og at alle omkringstående personer er på sikker afstand. Kør langsomt.

  • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Hold altid tilbage for fodgængere og andre køretøjer. Overhold alle færdselsregler, og kontroller lokale regler om betjening af maskinen på eller nær landeveje.

  • Hold altid øje med og undgå lave udhæng, som f.eks. grene, døråbninger, gangbroer osv. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads over dig til, at du og køretøjet let kan passere under.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Hvis du er usikker på, om betjeningen er sikker, skal du standse arbejdet og spørge din tilsynsførende.

  • Maskinen må ikke efterlades uden opsyn, mens køretøjet er i drift.

 • Transporter ikke laster, der overskrider køretøjets lastbegrænsninger.

 • Lasters stabilitet kan variere, f.eks. har højere laster et højere tyngdepunkt. Reducer de maksimale lastbegrænsninger for at sikre bedre stabilitet, hvis nødvendigt.

 • Gør følgende for at undgå, at maskinen vælter:

  • Hold omhyggeligt øje med lastens højde og vægt. Højere og tungere laster kan forøge risikoen for væltning.

  • Fordel lasten jævnt i alle retninger.

  • Vær forsigtig, når du drejer, og undgå usikre manøvrer.

  • Sørg altid for, at maskinen er koblet til køretøjet før pålæsning.

  • Placer ikke store eller tunge genstande i tragtbeholderen. Dette kan skade transportbåndet og rullerne. Sørg også for, at lasten har en ensartet konsistens. Maskinen kan kaste små sten i sandet uden varsel.

 • Stå ikke bag maskinen, når den aflæsses.

 • Maskinen må kun aflæsses eller kobles fra køretøjet, når den befinder sig på en plan overflade.

 • Kør ikke med topdresseren i fuldt hævet position. Dette øger risikoen for, at køretøjet vælter.

 • Kør med maskinen i sænket position.

 • Sluk for redskabet, når du nærmer dig personer, køretøjer, befærdede veje eller fodgængerovergange.

Sikkerhed på skråninger

 • Læs køretøjets specifikationer for at sikre dig, at du ikke overstiger den maksimale ydeevne for betjening på skråninger.

 • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatørren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

 • Operatøren skal gennemgå forholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

 • Operatøren skal gennemgå nedenstående hældningsinstruktioner til betjening af maskinen på skråninger. Tag driftsforholdene på dagen i betragtning for at afgøre, om maskinen bør bruges på arbejdsstedet. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

 • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

 • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

 • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

 • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at sikkerhedslåsesystemet fungerer.
 • Formålet med sikkerhedslåsesystemet er at forhindre motoren i at tørne eller starte, medmindre du trykker på koblingspedalen.

  Forsigtig

  Hvis sikkerhedskontakterne frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved kontakterne til sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Note: Se betjeningsvejledningen til redskabet for at få oplysninger om procedurer til kontrol af redskabets låsesystem.

  Kontrol af koblingens sikkerhedskontakt

  1. Stig ind på førersædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sæt gearskiftehåndtaget i NEUTRAL position.

   Note: Motoren starter ikke, hvis det hydrauliske løftegreb er fastlåst i fremadrettet position.

  3. Drej tændingsnøglen med uret til positionen START uden at træde på koblingspedalen.

   Note: Hvis motoren tørner eller starter, er der en fejl i låsesystemet, som skal afhjælpes, inden maskinen tages i brug.

  Kontrol af det hydrauliske løftegrebs sikkerhedskontakt

  1. Stig ind på førersædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL, og sørg for, at det hydrauliske løftegreb står i midterpositionen.

  3. Træd koblingspedalen ned.

  4. Flyt det hydrauliske løftegreb fremad, og drej tændingsnøglen til positionen START.

   Note: Hvis motoren tørner eller starter, er der en fejl i låsesystemet, som skal afhjælpes, inden maskinen tages i brug.

  Betjening af maskinen

  1. Tag plads i sædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Udkobl kraftudtaget (hvis køretøjet er udstyret med et), og sæt gashåndtaget i positionen OFF (fra) (hvis det forefindes).

  3. Sæt grebet på Workman-køretøjets fjernhydraulikventil i positionen OFF (fra).

  4. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL, og tryk koblingspedalen ned.

  5. Sæt nøglen i, og drej den med uret for at starte motoren. Slip nøglen, når motoren starter.

  6. Øv dig i at starte, køre og stoppe Workman-køretøjet. Læs og forstå altid betjeningsvejledningen til Workman-køretøjet, før denne maskine tages i brug.

  7. Kontroller, at remmen kører jævnt, inden du tilfører materiale i tragtbeholderen.

  8. Anbring sand eller andet topdressingmateriale i tragtbeholderen. Der kan maksimalt anbringes 0,5 kubikmeter materiale i tragtbeholderen. Sand vejer generelt 1,6 kg/l og kan overbelaste Workman-køretøjet, hvis der læsses mere end 635 til 680 kg i tragtbeholderen.

   Important: Når der er monteret et andet redskab, som f.eks. en H.D.-trækramme, på Workman-køretøjet, mens topdresseren anvendes, skal redskabets vægt trækkes fra tragtbeholderens nyttelast.

   En metode til bestemmelse af redskabets samlede vægt er f.eks. at anbringe bagdækkene på en vægt. Den maksimale vægtkapacitet for bagakslen på køretøjer i Workman 3000/4000-serien er 1.179 kg og 1.372 kg på køretøjer i Workman HD-serien.

   Fare

   Tunge læs øger bremselængden og mindsker maskinens evne til at dreje hurtigt uden at vælte.

   Transport eller topdressing med et fuldt læs kan få sandet til at forskyde sig. Denne forskydning sker hyppigst under drejning, kørsel op eller ned ad bakke, ved pludselig hastighedsændring, eller når du kører hen over ujævne overflader. Læs, der forskydes, kan få køretøjet til at vælte.

   Udvis forsigtighed under transport eller topdressing med fuldt læs.

   Som tommelfingerregel skal lastens vægt fordeles ligeligt fra for til bag og side til side.

   Vip aldrig topdresserens lad under vedligeholdelse, mens der er materiale i tragtbeholderen. Topdresserens lad må kun vippes, når tragtbeholderen er tom.

  9. Kør til det område, der skal topdresses.

  10. Juster måleporten til den ønskede intensitet. Lås på plads med det sorte greb.

  11. Flyt gearstangen til stillingen LO (lav). Vælg den ønskede fremadgående hastighed, og sæt i bevægelse. Se Dosering af sand.

  12. På køretøjer med serienumre før 239999999 skal du trække fjernhydraulikhåndtaget tilbage til positionen RUN (kør). På køretøjer med serienumre 240000001 og opefter skal du låse det hydrauliske løftegreb i den fremadrettede position. Maskinen udfører nu topdressing.

  Dosering af sand

  Doseringen af sand afhænger af portindstillingen og af gear/områdeindstillingen. Fugtindhold og grovhed (partiklens størrelse) for sand varierer, hvilket har betydning for doseringen. Tag disse faktorer med i dine overvejelser om, hvor meget sand der skal anvendes. Afprøv på et lille område for at afgøre den korrekte mængde. For at øge doseringen skal du enten åbne porten til en højere skalastreg eller sætte Workman-køretøjet i et lavere gear.

  Note: På køretøjer med serienumre 240000001 og opefter mindskes doseringen af sand, når du drejer køretøjet. Undgå at foretage skarpe sving, mens der topdresses.

  For at sikre en jævn dosering fra green til green anbefales det at anvende en omdrejningstæller og/eller et gashåndtag for at opretholde en konstant motorhastighed, mens der topdresses.

  Advarsel

  Hvis køretøjet vælter eller ruller på en bakke, medfører det alvorlig personskade.

  Hvis motoren sætter ud eller mister fart på en bakke, må du aldrig forsøge at vende køretøjet.

  Bak altid lige ned ad en bakke i bakgear.

  Bak ikke i frigear eller med koblingen trykket ned, hvor du kun bruger bremserne.

  Sæt aldrig yderbrædder eller paneler øverst på tragtbeholderen for at øge lastkapaciteten. Den ekstra vægt vil få køretøjet til at tippe eller vælte og forårsage alvorlig personskade.

  Kør ikke på tværs af bakker, men kør op og ned ad bakken. Undgå at dreje på bakker. Undlad hurtig hastighedsforøgelse og -nedsættelse. En pludselig ændring i hastighed kan få køretøjet til at vælte.

  Forholdsregler vedrørende sand

  TopDresser 1800 er udstyret med en fleksibel portkant (Figur 20) og en fjederudløsningsmekanisme, der mindsker risikoen for at sandklumper eller sten sættes sig fast under drift. Si eller efterse sandet for sten med skarpe kanter, som kan beskadige transportbåndet, for at sikre, at båndet får en lang brugslevetid.

  g011405

  Betjening af maskinen i koldt vejr

  Du kan, med visse begrænsninger, anvende maskinen i koldt vejr til at påføre en blanding af salt og sand på fortove med henblik på glatførebekæmpelse. Transportbåndets PVC-materiale kan blive meget stift i koldt vejr, og der kræves en større kraftforsyning til at betjene det. Båndets levetid mindskes med cirka 50 %, når det anvendes i temperaturer på under 5 °C. Topdresseren bør under ingen omstændigheder betjenes ved temperaturer på under -7 °C.

  1. Øg remspændingen ved at justere fjedertrykket til 101 mm. Se Justering af transportbåndet.

  2. Sørg for altid at lade remmen køre, inden du tilfører materiale, for at sikre, at eventuel fugtighed ikke har fået remsystemet til at fryse fast. Skader på remmen eller rullen kan opstå, hvis der opstår remslip mellem remmen og drevrullen.

   Important: Juster remspændingen til det normale fjedertryk på 112 mm, før maskinen betjenes under normale temperaturforhold.

  Efter betjening

  Sikkerhedshensyn efter drift

  • Parker maskinen på en fast, plan flade.

  • Sluk altid for motoren, tag nøglen ud (hvis den forefindes), vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Sørg for, at tragtbeholderen er i sænket position.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Download et gratis eksemplar af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at gå til www.Toro.com og bruge vejledningslinket på hjemmesiden til at søge efter din maskine.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at sikkerhedslåsesystemet fungerer.
 • Kontroller hydraulikrør og -slanger
 • For hver 25 timer
 • Smør smøreniplerne
 • Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Stands maskinen, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før der udføres eftersyn eller vedligeholdelse af maskinen.

  • Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det på noget tidspunkt skulle blive nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

  • Sørg for, at maskinen er i en sikker driftsmæssig stand ved at holde møtrikker, bolte og skruer tilspændte.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Kædespændingen må ikke kontrolleres eller justeres, når køretøjets motor kører.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Understøt maskinen med blokke, donkrafte eller støtteben, når du arbejder under den. Stol aldrig på, at køretøjets hydraulik er tilstrækkeligt til at understøtte maskinen.

  • Efter vedligeholdelse eller justering af maskinen skal du sørge for, at alle afskærmninger er monteret.

  Smøring

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør smøreniplerne
 • Maskinen har 5 smørenipler, der skal smøres med litiumbaseret fedt nr. 2.

  Fedtfittingernes placering (Figur 21) og antal er som følger: Rulleaksellejer (4) og børsteakselleje (1).

  Important: Smør lejerne for at opretholde et lille udløb mellem lejerne og husene. For meget fedt kan medføre overophedning.

  Note: Vi anbefaler, at du ikke smører drivkæden, medmindre den bliver stiv af rust. Hvis kæden ruster, kan du smøre den let med et tørt smøremiddel.

  g011406

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og -slanger
 • Efterse hydraulikrørene og -slangerne for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slitage, løse fittings og nedbrydning forårsaget af vejrlig eller kemisk påvirkning. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Justering af børsten

  Børsten skal være i tilstrækkelig kontakt med transportbåndet til at sprede topdressingmaterialet, men børstens rotation må ikke begrænses. Du kan indsætte et stykke stift papir mellem transportbåndet og børsten for at kontrollere justeringen. Børsten skal have den samme højde fra side til side. Efterse børstens justering for slid hver uge. Børstehårene slides under normale forhold, og afstanden fra børsten til transportbåndet bør opretholdes for at forhindre uens slid af børsten.

  Note: Hvis der anvendes fugtigt topdressingmateriale, skal du justere børsten, så børstehårene fejer materiale væk mellem transportbåndets knopper uden at være i tæt kontakt med den glatte del af remmen.

  1. Løsn de møtrikker, som fastgør lejehuset (Figur 22) til maskinens højre side.

   g011407
  2. Løsn de møtrikker, som fastgør børstemotoren (Figur 23) til maskinens venstre side.

   g011408
  3. Skyd børsten på plads på højre side. Tilspænd møtrikkerne med fingrene.

  4. Skyd børsten på plads på venstre side. Tilspænd møtrikkerne med fingrene.

  5. Isæt et stykke stift papir mellem børsten og transportbåndet. Børsten skal have den samme højde fra side til side.

  6. Hvis justeringen er korrekt, skal møtrikkerne strammes. Hvis det ikke er tilfældet, skal proceduren gentages.

  Justering af drivkædens spænding

  Juster kædespændingen, så den afbøjer 3 mm. Kæden må ikke overspændes, da dette medfører slid på kæden. Betjen ikke maskinen med en løs kæde, da dette vil medføre slid på kædehjulet.

  Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  1. Afmonter kædedæksel og afstandsklods (Figur 24).

   g011409
  2. Løsn boltene og møtrikkerne, der fastgør motoren og kædehjulet til hovedstellet (Figur 25).

  3. Drej motoren og kædehjulet i monteringshullerne, indtil der opnås en korrekt spænding.

   g011410
  4. Tilspænd monteringsboltene.

  5. Monter dækslet og afstandsklodsen.

  Justering af transportbåndet

  Når transportbåndet er justeret korrekt, skal hver trykfjeder have en sammentrykket længde på 112 mm. Juster transportbåndet på følgende måde:

  1. Løsn kontramøtrikkerne, og juster spændstangens (Figur 26) møtrikker for at opnå den ønskede spænding.

   g011411
  2. Stram kontramøtrikkerne for at låse justeringen.

  3. Sørg for, at akseafstanden mellem transportbåndets rulleaksler (Figur 27) er den samme – ca. 89,5 cm – på hver side af maskinen.

   g011412

  Udskiftning af transportbåndet

  Når du udskifter et beskadiget eller slidt transportbånd, skal du altid efterse tragtbeholderens forseglinger (Figur 28) og portkanten (Figur 28) for slitage eller beskadigede kanter. Udskift beskadigede eller revne komponenter for at sikre, at det nye transportbånd fungerer korrekt.

  g011413

  Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  1. Afmonter kædedæksel og afstandsklods (Figur 29).

   g011409
  2. Afmonter hovedleddet fra kæden, og fjern kæden fra det lille kædehjul (Figur 30).

   g011414

   Note: Du skal muligvis løsne motorens monteringsbolte for at afmontere kædeleddet.

  3. Løsn kontramøtrikkerne og møtrikkerne på spændstangen for at frigøre fjederspændingen (Figur 31).

   g011415
  4. På begge sider af maskinen skal du fjerne de 2 maskinskruer, spændeskiver og møtrikker, der fastgør tragtbeholderen til glideladet (Figur 32).

   g011416
  5. Drej tragtbeholderen bagud, og læn den mod en væg, stige el.lign. Lad ikke tragtbeholderen hvile mod maskinens bagside, da dette kan medføre beskadigelse af børsten eller hydraulikkoblingerne (Figur 33).

   Important: Sørg for, at tragtbeholderen er drejet hen over midten og/eller er fastgjort til en væg eller stolpe for at forhindre den i at falde ned på arbejdsområdet ved et uheld (Figur 33).

   g011388
  6. På maskinens højre side skal du løsne de 2 maskinskruer, spændeskiver og møtrikker, der fastgør glideladet til stellet (Figur 34). Sørg for, at fastgørelsesanordningerne er tilstrækkeligt løse til, at glideladet kan tippes.

   g011417
  7. På maskinens venstre side skal du fjerne de 2 maskinskruer, spændeskiver og møtrikker, der fastgør glideladet til stellet (Figur 35).

   g011418
  8. Afmonter remmen på følgende måde:

   1. Klip remmen over, og fjern den fra rullerne.

    eller

   2. Isæt et remværktøj af plastik mellem hver rulle og remmen. Drej rullerne, indtil hvert værktøj er placeret på ydersiden af hver rulle. Værktøjet skal indføres efter ribben midt på remmen.

   3. Isæt en løftestang i hullet på venstre side af maskinen.

   4. Hæv løftestangen for at tippe glideladet.

   5. Lad samtidigt remmen og remværktøjerne glide af rullerne.

  9. Monter remmen på følgende måde:

   1. Isæt en løftestang i hullet på venstre side af maskinen, og hæv løftestangen for at tippe glideladet (Figur 35).

   2. Monter remmen på rullerne så langt som muligt.

   3. Isæt et remværktøj af plastik mellem hver ruller og remmen. Drej rullerne, indtil hvert værktøj er placeret på ydersiden af hver ruller. Værktøjet skal indføres efter ribben midt på remmen.

   4. Lad remmen og remværktøjerne glide på rullerne, indtil remmen befinder sig ca. midt på rullerne.

   5. Fjern remværktøjerne mellem remmen og rullerne.

   6. Placer remmen, så ribben passer ind i justeringsrillerne i hver rulle.

   7. Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at montere tragtbeholderen og kædekomponenterne.

   8. Juster remmen. Se Justering af transportbåndet.

  Opbevaring

  1. Rengør maskinen grundigt – særligt på indersiden af tragtbeholderen. Området omkring tragtbeholderen og transportbåndet skal være frit for resterende sandpartikler.

  2. Tilspænd alle fastgørelsesanordninger.

  3. Smør alle fedtfittings og lejer. Tør eventuelt overskydende smøremiddel af.

  4. Enheden skal opbevares væk fra sollys for at forlænge transportbåndets levetid. Når den opbevares udendørs, anbefales det at afdække tragtbeholderen med en presenning.

  5. Kontroller drivkædens spænding. Juster spændingen om nødvendigt.

  6. Kontroller transportbåndets spænding. Juster spændingen om nødvendigt.

  7. Når maskinen tages i brug efter opbevaring, skal du kontrollere, at remmen kører jævnt, inden du tilfører materiale i tragtbeholderen.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det er vanskeligt at tilslutte og/eller frakoble lynkoblingerne.
  1. Hydrauliksystemet er tryksat.
  2. Motoren kører.
  3. Fjernhydraulikventilen er ikke i flydeposition (kun på køretøjer med serienumre før 239999999).
  1. Tag trykket af hydrauliksystemet.
  2. Sluk for motoren.
  3. Sæt fjernhydraulikventilen i flydeposition.
  Det er svær at styre køretøjet.
  1. Fjernhydraulikkens ventilforbindelse er ikke justeret korrekt (kun på køretøjer med serienumre før 239999999).
  2. Hydraulikvæskestanden er for lav.
  3. Hydraulikvæsken er varm.
  1. Juster ventilforbindelsen.
  2. Påfyld hydraulikvæske til det korrekte niveau.
  3. Lad hydrauliksystemet køle af.
  Hydrauliksystemet er utæt.
  1. Der er en løs fitting.
  2. Der mangler en O-ring på en fitting.
  1. Spænd fittingen.
  2. Monter den korrekte O-ring.
  Redskabet fungerer ikke.
  1. Lynkoblingerne er ikke helt tilkoblede.
  2. Der er byttet om på lynkoblingerne.
  3. En rem glider.
  1. Efterse og korriger lynkoblingerne.
  2. Efterse og korriger lynkoblingerne.
  3. Kontroller og juster transportbåndets spænding.