Introduktion

Denna maskin är avsedd att användas av anställda, kommersiella operatörer och privatkunder för att underhålla gräs i sluttningar, snäva ojämnheter, områden nära vatten eller bunkerkanter. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g017415

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), vilken visar på en fara som kan leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

För modeller med angivna motorhästkrafter beräknades motorns totala hästkrafter i verkstaden av motortillverkaren enligt SAE J1349. Den här maskinklassens faktiska motorhästkrafter kan komma att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla gällande säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Nedanstående säkerhetsavsnitt har anpassats från standarderna ANSI B71.4-2017 och SS-EN 14910:2007+A1:2009.

Allmän säkerhet

Produkten kan skada händer och fötter och slunga ut objekt. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (Graphic). Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhets- och instruktionsdekalerna är lätta att se och sitter nära potentiella farozoner. Byt ut alla dekaler som är skadade eller saknas.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
decal133-8062

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera handtaget

 1. Skjut in det lägre handtaget i ramen (Figur 3).

  g017374
 2. Fäst varje sida med en fästpinne och en hårnålssprint (Figur 3).

 3. Fäst fotstödet på höger sida av det lägre handtaget med en M6-skruv, M6-mutter och två (2) brickor (Figur 3).

 4. Fäst fotstödet på ramen med en fästpinne och en hårnålssprint (Figur 3).

 5. Anslut det övre handtaget till det lägre handtaget genom att fästa varje sida med en U-bult, M6-bricka och ett handhjul (Figur 4).

  g017373

Fylla på olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

Motoroljespecifikationer

Motoroljevolym0,59 liter
OljeviskositetSAE 10W-30 flergradig mineralolja
API-klassificeringSJ eller högre
 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 5).

  g017530
 3. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn (Figur 6).

  g017532
 4. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

 5. Torka av oljestickan med en ren trasa.

 6. Sätt i oljestickan i oljepåfyllningsröret utan att skruva fast den och ta sedan ut stickan igen.

 7. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 5).

  • Om oljenivån på oljestickan är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar stegen 5 till 7 tills oljestickan visar korrekt nivå.

  • Om oljenivån på oljestickan är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Se Byta ut motoroljan.

  Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

 8. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.

  Important: Byt motorolja efter de första fem arbetstimmarna och därefter årligen. Se Byta ut motoroljan.

Produktöversikt

g017382
g017377
ModellKlippbreddProduktens bredd
0261540 cm50 cm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid klippenhetens bult, tråd och skiva med avseende på slitage eller skada.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med den roterande skivan, vilket kan leda till allvarliga skador.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

 • Använd endast ren och färsk blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.

 • Använd inte etanol-bensinblandningar (t.ex. E15 eller E85) som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym. Det kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn, vilka eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern om inte stabiliserare har tillsatts till bränslet.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Fyll bränsletanken med färsk, blyfri regularbensin från en bensinmack som ingår i en av de större kedjorna (Figur 9).

Important: För att minska risken för startproblem tillsätter du bränslestabiliserare/konditionerare till färskt bränsle i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Du hittar mer information finns i motorns bruksanvisning.

g017531

Kontrollera oljenivån i motorn

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 10).

  g017530
 3. Torka av oljestickan med en ren trasa.

 4. Sätt i oljestickan i oljepåfyllningsröret utan att skruva fast den och ta sedan ut stickan igen.

 5. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 10).

  • Om oljenivån på oljestickan är för låg (Figur 10) fyller du försiktigt på lite flergradig SAE 10W-30-mineralolja med en API-serieklassificering på SJ eller högre i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 3 till 5 tills oljestickan visar korrekt nivå.

  • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög (Figur 10) tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Se Byta ut motoroljan.

  Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

 6. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  Important: Byt motorolja efter de första fem arbetstimmarna och därefter årligen. Se Byta ut motoroljan.

Justera klipphöjden

Varning

Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande klippenhet, vilket kan leda till allvarliga skador.

 • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Använd handskar när du hanterar klippenheten.

Var försiktig

Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador.

Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

Justera klipphöjden.

 1. Vrid bränsleomkopplaren till AVSTäNGT läge.

 2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

 3. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

 4. Använd skyddshandskar och ta bort nylontråden.

 5. Montera klipptråden på önskad höjd.

  g017371

Under arbetets gång

Säkerhet vid användning

Allmän säkerhet

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Kontakt med skivan eller tråden kan leda till personskador. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar körpositionen.

 • När du släpper förarkontrollen ska motorn stängas av och klippenheten stanna inom sju sekunder. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

 • Håll kringstående på säkert avstånd från arbetsområdet. Håll små barn på säkert avstånd från arbetsområdet och under uppsyn av den ansvarade vuxna personen som inte använder maskinen. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

 • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

 • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få dig att tappa balansen eller fotfästet.

 • Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort tändkabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Om motorn har varit igång kommer den att vara het och kan orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta motorn.

 • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro.

Starta motorn

 1. Öppna ventilen på tanklocket genom att vrida ventilratten minst två eller tre gånger moturs.

 2. Vrid bränsleventilen till det PåSLAGNA läget (Figur 12).

  g017375
 3. Håll förarkontrollen mot handtaget (Figur 13).

  g017334
 4. Sätt foten på klippdäcket och tippa maskinen mot dig (Figur 14).

  g017329
 5. Dra i startsnörehandtaget.

  Note: Låt inte startsnörehandtaget snärta tillbaka mot motorn. För tillbaka den långsamt så att startmotorn inte skadas.

Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

Justera handtagets läge

I Figur 15 visas handtagets olika lägen.

g025627

Note: De korrekta förvaringsanvisningarna finns i Före förvaring.

Stänga av motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stängs av inom sju sekunder efter det att förarkontrollen släpps.
 • Stäng av motorn genom att släppa förarkontrollen (Figur 16).

  Important: När du släpper förarkontrollen ska motorn stängas av och klipptråden stanna inom sju sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  g017546

  Arbetstips

  Allmänna klipptips

  Important: Om du kör maskinen i sluttningar vars lutning överstiger 25 grader kommer motorn att skadas allvarligt på grund av bristande smörjning. Kör inte i sluttningar vars lutning överstiger 25 grader.

  • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

  • Undvik att låta klipptråden gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Stäng av motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.

  • Montera nya klipptrådar när klippsäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.

  • Byt vid behov ut klipptråden mot en ny klipptråd från Toro.

  • Kontrollera att den nya klipptråden är lika lång som den befintliga klipptråden.

  Klippa gräs

  • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp endast med den högsta inställningen (30 mm), såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare. Se Justera klipphöjden.

  • Vi rekommenderar inte att du klipper gräs som är höge än 15 cm. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.

  • Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.

  • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

   • Kontrollera om klippenhetens undersida är sliten eller har skadade komponenter (t.ex. klipptråden) och reparera eller byt ut dem vid behov.

   • Gå saktare när du klipper.

   • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

   • Klipp gräset oftare.

   • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Vi rekommenderar inte att du klipper gräs som är höge än 15 cm. Om lövtäcket är för tjockt kan maskinen täppas igen och orsaka motorstopp.

  • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säkerhet vid transport

  • Fäst maskinen.

  • Var försiktig när du lastar på och av maskinen.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stängs av inom sju sekunder efter det att förarkontrollen släpps.
 • Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Var 100:e timme
 • Utför service på tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Före förvaring
 • Töm bränsletanken innan reparation och årlig förvaring.
 • Rengör kylsystemet, ta bort gräsklipp, skräp och smuts från motorns luftkylflänsar och startmotorn. Rengör systemet oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden.
 • Årligen
 • Serva luftfiltret. Serva det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Byt oljan i motorn.
 • Byt ut klipptråden.
 • Säkerhet vid underhåll

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll.

  • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  • Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att se till att maskinen fungerar säkert och optimalt. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Underhållsförberedelser

  Varning

  Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

  Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bränsle med en handpump. Använd aldrig en hävert.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 17) innan du utför underhåll.

   Important: Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan nedåt. Om maskinen tippas i en annan riktning kan ventilmekanismen fyllas med olja, vilket tar minst 30 minuter att tömma.

   g017533
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

  Serva luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Serva luftfiltret. Serva det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
  1. Tryck ned spärrhakarna på luftfilterkåpan (Figur 18).

   g017381
  2. Öppna kåpan (Figur 18).

  3. Ta bort luftfiltret (Figur 18).

  4. Kontrollera luftfiltret.

   1. Byt ut filtret om det är skadat eller blött av olja eller bränsle.

   2. Om luftfiltret är smutsigt knackar du det mot en hård yta flera gånger eller blåser tryckluft på mindre än 2,07 bar genom den sida av filtret som är vänt mot motorn.

    Note: Borsta inte bort smutsen från filtret, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna.

  5. Ta bort smutsen från luftfilterhuset och kåpan med en fuktig trasa. För inte in smuts i luftkanalen.

  6. För in luftfiltret i luftfilterhuset (Figur 18).

  7. Sätt tillbaka skyddet (Figur 18).

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt oljan i motorn.
 • Note: Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  Motoroljespecifikationer

  Motoroljevolym0,59 liter
  OljeviskositetSAE 10W-30 flergradig mineralolja
  API-klassificeringSJ eller högre
  1. Kontrollera att bränsletanken endast innehåller lite eller inget bränsle alls så att det inte läcker ut när du tippar motorn på sidan.

  2. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  3. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 19).

   g017530
  4. Tippa maskinen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den gamla oljan från påfyllningsröret.

  5. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.

  6. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

  7. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

  8. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  9. Sätt i oljestickan i oljepåfyllningsröret utan att skruva fast den och ta sedan ut stickan igen.

  10. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 19).

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 8 till 10 tills oljestickan visar korrekt nivå.

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå.

   Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

  11. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  12. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.

  Utföra service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Utför service på tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Använd ett tändstift av typen Champion RN9YC eller motsvarande.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Rengör runt tändstiftet.

  4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm såsom visas i Figur 20.

   g000533
  6. Montera tändstiftet.

  7. Dra åt tändstiftet till ett moment på 20 N·m.

  8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Byta ut klipptråden

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut klipptråden.
  1. Vrid bränsleventilen till det AVSTäNGDA läget och stäng ventilratten.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  4. Använd skyddshandskar och ta bort nylontråden.

  5. Sätt en längd av nylontråden i önskat höjdläge. Kontrollera att ytterligare en tråd av samma längd sätts i motsvarande klipphöjd på den andra sidan av klippskivan.

  Note: Skär till linan så att den är 20 cm om du använder en reservskiva.

  Rengöra maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Varning

  Det kan lossna material från under klipparkåpan.

  • Använd skyddsglasögon.

  • Stå kvar i körläge (bakom handtaget).

  • Håll kringstående på avstånd.

  1. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  2. Använd en borste eller tryckluft för att ta bort gräs och skräp från avgasskyddet, den övre huven och omgivande däckområden.

  Förvaring

  Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Allmän säkerhet

  • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Förbereda maskinen för förvaring

  Varning

  Bränsleångor kan explodera.

  • Förvara inte bränsle längre än 30 dagar.

  • Förvara inte maskinen i ett slutet utrymme nära öppen eld.

  • Låt motorn svalna innan den ställs i förvaring.

  1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar.

  2. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.

  3. Snapsa motorn och starta den igen.

  4. Låt motorn gå tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  5. Om du förvarar maskinen hängande på väggen vrider du bränsleventilen till det avstängda läget och stänger ventilratten.

  6. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  7. Ta bort tändstiftet, tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet och dra sakta i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.

  8. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.

  9. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det går inte att starta motorn.
  1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  2. Hålet i tanklocket är igensatt.
  3. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  4. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle.
  1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  2. Rengör hålet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  3. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  4. Töm och/eller fyll på bränsletanken med ny bensin. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår.
  Motorn är trög att starta eller tappar kraft.
  1. Luftningshålet i tanklocket är igensatt.
  2. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  3. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  4. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  5. Motorns oljenivå är för låg, för hög eller så är motoroljan mycket smutsig.
  6. Bränsletanken innehåller gammalt bränsle.
  1. Rengör luftningshålet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  2. Rengör luftfilterelementet och/eller byt ut det.
  3. Rengör under klipparkåpan.
  4. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  5. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den är smutsig. Fyll på eller tappa ut olja för att justera oljenivån efter markeringen Full på oljestickan
  6. Töm och fyll på bränsletanken med ny bensin.
  Motorn går ojämnt.
  1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  2. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  3. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  2. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  3. Rengör luftfilterelementet och/eller byt ut det.
  Maskinen eller motorn vibrerar för mycket.
  1. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  2. Motorns fästskruvar är lösa.
  3. Skruven som fäster klippskivan är lös.
  1. Rengör under klipparkåpan.
  2. Dra åt motorns fästskruvar.
  3. Dra åt skruven på klippskivan.
  Klippmönstret blir ojämnt.
  1. Du klipper i samma mönster om och om igen.
  2. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  1. Byt klippmönster.
  2. Rengör under klipparkåpan.