Wprowadzenie

Ta maszyna jest przeznaczona do użytku przez profesjonalnych, najmowanych wykonawców oraz użytkowników domowych do koszenia trawy na stromych zboczach, obszarach wąskich i o pofałdowanej powierzchni oraz w pobliżu wody lub przy krawędziach bunkrów golfowych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa, materiałów szkoleniowych, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji produktu odwiedź witrynę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g017415

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

W przypadku modeli o określonej mocy silnika moc silnika brutto została ustalona laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z normą SAE J1349. Rzeczywista moc silnika w maszynie tej klasy może być znacznie niższa z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Następujący rozdział dotyczący bezpieczeństwa jest adaptacją norm ANSI B71.4–2017 oraz EN 14910:2007+A1:2009.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować zranienie dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie funkcjonujących wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Obsługiwać maszynę mogą jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, zaznajomione z instrukcją i dysponujące odpowiednimi możliwościami fizycznymi.

 • Przed przystąpieniem do serwisowania, uzupełniania paliwa czy usuwania przyczyny zatkania się zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

W pobliżu miejsc potencjalnie niebezpiecznych znajdują się dobrze widoczne naklejki ostrzegawcze i instruktażowe. Wymieniaj wszelkie uszkodzone lub brakujące etykiety.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
decal133-8062

Montaż

Note: Określ prawą i lewą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż uchwytu

 1. Wsuń dolny uchwyt do ramy (Rysunek 3).

  g017374
 2. Przymocuj każdą stronę sworzniem mocującym i zawleczką (Rysunek 3).

 3. Przymocuj hamulec nożny do prawej strony dolnego uchwytu za pomocą nakrętki M6 i śruby M6 oraz 2 podkładek (Rysunek 3).

 4. Przymocuj hamulec nożny do ramy za pomocą sworznia mocującego i szpilki (Rysunek 3).

 5. Połącz górny uchwyt z dolnym, mocując każdą ze stron za pomocą śruby w kształcie U, podkładki M6 i pokrętła (Rysunek 4).

  g017373

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Specyfikacja oleju silnikowego

Ilość oleju silnikowego0,59 litra
Lepkość olejuWielosezonowy olej mineralny o lepkości SAE 10W-30
Klasa serwisowa APISJ lub wyższa
 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 5).

  g017530
 3. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju (Rysunek 6).

  g017532
 4. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

 5. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

 6. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, ale nie wkręcaj go, następnie wyjmij wskaźnik poziomu.

 7. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 5).

  • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolej oleju przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 5 do7 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy.

  • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 8. Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go mocno ręką.

  Important: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

Przegląd produktu

g017382
g017377
ModelSzerokość cięciaSzerokość produktu
0261540 cm50 cm

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, dystrybutorem lub wejdź na stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające są odpowiednio zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że śruba jednostki tnącej oraz linka i tarcza tnąca nie jest zużyta ani uszkodzona.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać wyrzucone przez maszynę.

 • Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomą tarczą powodując poważne obrażenia ciała.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

  • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

  • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

  • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Uzupełnianie paliwa

 • W celu uzyskania najlepszych wyników używaj wyłącznie czystej, świeżej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2)

 • Akceptowalne jest paliwo z oksygenatami, zawierające do 10% objętościowych etanolu lub 15% MTBE.

 • Nie używaj mieszanin etanolu z benzyną, takich jak E15 lub E85, zawierających powyżej 10% objętościowych etanolu. Może to powodować problemy dotyczące osiągów i/lub uszkodzenia silnika, które mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj zimą paliwa w zbiorniku paliwa lub w kanistrach na paliwo, jeśli do paliwa nie został dodany stabilizator.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Uzupełniaj zbiornik paliwa świeżą, zwykłą benzyną bezołowiową zakupioną na stacji renomowanego dostawcy paliw (Rysunek 9).

Important: Aby ograniczyć problemy z uruchamianiem, dodaj do świeżego paliwa środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający w ilości wskazanej przez producenta.

Dodatkowe informacje zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

g017531

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 10).

  g017530
 3. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

 4. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, ale nie wkręcaj go, następnie wyjmij wskaźnik poziomu.

 5. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 10).

  • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski (Rysunek 10), ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu niewielką ilość wielosezonowego oleju mineralnego o lepkości SAE 10W-30 o klasie serwisowej SJ lub wyższej, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 3 do 5 do momentu, aż poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy.

  • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki (Rysunek 10), spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 6. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  Important: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

Regulacja wysokości cięcia

Ostrzeżenie

Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z jednostką koszącą, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

 • Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

 • Podczas pracy przy jednostce tnącej używaj rękawic.

Ostrożnie

Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia.

Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia.

 1. Obróć przełącznik dopływu paliwa w położenie OFF (WYłąCZONY).

 2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

 3. Przechyl maszynę na bok tak, aby wskaźnik poziomu był skierowany w dół.

 4. Nosząc rękawice ochronne zdemontuj linkę tnącą.

 5. Zamontuj linkę tnącą na pożądanej wysokości.

  g017371

Before Operation

Bezpieczeństwo w czasie pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani długiej biżuterii.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Kontakt z tarczą lub linką grozi obrażeniami ciała. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

 • Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora silnik powinien się on wyłączyć, a element tnący powinien się zatrzymać w ciągu 7 sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nie zezwalaj dzieciom na podchodzenie w pobliże odśnieżanego obszaru. Dopilnuj, aby znajdowały się pod opieką osoby dorosłej innej niż operator. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

 • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

 • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówne podłoże może spowodować utratę równowagi lub oparcia dla stóp.

 • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

 • Jeśli silnik pracował, będzie on gorący i może spowodować poważne oparzenia. Zachowuj bezpieczną odległość od rozgrzanego silnika.

 • Stosuj wyłącznie akcesoria i osprzęt zatwierdzony przez firmę Toro.

Uruchamianie silnika

 1. Otwórz odpowietrznik zbiornika paliwa, obracając jego pokrętło o około 2 lub 3 obroty w lewo.

 2. Obróć zawór paliwowy w położenie ON (WłąCZONY) (Rysunek 12).

  g017375
 3. Przyciągnij dźwignię obecności operatora do uchwytu (Rysunek 13).

  g017334
 4. Postaw stopę na jednostce tnącej i przechyl maszynę ku sobie (Rysunek 14).

  g017329
 5. Pociągnij uchwyt rozrusznika linkowego.

  Note: Nie zezwalaj, aby uchwyt rozrusznika uderzał z rozpędu o korpus silnika. Cofnij go ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń rozrusznika.

Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Regulacja położenia dźwigni

Patrz Rysunek 15 odnośnie do innych położeń dźwigni.

g025627

Note: Patrz Przed składowaniem odnośnie do prawidłowej procedury przechowywania.

Zatrzymywanie silnika

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 7 sekund po zwolnieniu dźwigni obecności operatora.
 • Aby wyłączyć silnik, puść dźwignię obecności operatora (Rysunek 16).

  Important: Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora silnik powinien się zatrzymać, a linka tnąca powinna się zatrzymać w ciągu 7 sekund. Jeśli nie zatrzymają się prawidłowo, zatrzymaj natychmiast maszynę i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  g017546

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  Important: Używanie maszyny na pochyłościach o nachyleniu przekraczającym 25° spowoduje poważne uszkodzenie silnika na skutek braku smarowania. Nie używaj maszyny na terenie o nachyleniu przekraczającym 25°.

  • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

  • Unikaj uderzania litych obiektów linką tnącą. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, nowe linki tnące zamontuj przez rozpoczęciem sezonu koszenia.

  • W razie konieczności wymień linkę tnącą na linkę Toro.

  • Upewnij się, że nowa linka tnąca ma taką samą długość jak nieskracana linka tnąca.

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od najwyższej wartości (30 mm) z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub późną jesienią, kiedy wzrost trawy jest spowolniony. Patrz Regulacja wysokości cięcia.

  • Koszenie trawy o długości ponad 15 cm nie jest zalecane. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Sprawdź jednostkę tnącą od spodu pod kątem zużytych lub uszkodzonych podzespołów (na przykład linki tnącej) i w razie potrzeby napraw lub wymień je.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Koszenie trawy o długości ponad 15 cm nie jest zalecane. Jeżeli trawa jest zbyt gęsta, maszyna może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  After Operation

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas transportu

  • Zamocuj maszynę.

  • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

  Konserwacja

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 7 sekund po zwolnieniu dźwigni obecności operatora.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Co 100 godzin
 • Wykonaj serwis świecy zapłonowej, w razie potrzeby wymień ją.
 • Przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa przed naprawami, zgodnie ze wskazówkami, oraz przed rozpoczęciem posezonowego przechowywania.
 • Wyczyść układ chłodzenia, usuń ścinki trawy, zanieczyszczenia lub brud z żeberek chłodzących silnika i z rozrusznika. W warunkach dużych zanieczyszczeń lub obecności dużej ilości sieczki czyść układ częściej.
 • Co rok
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymień linkę tnącą.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy.

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa za pomocą lewara.

  • Dla zagwarantowania optymalnej wydajności maszyny, stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

  Przygotowanie do konserwacji

  Ostrzeżenie

  Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała.

  Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń paliwo pompą ręczną; nie używaj lewara.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy (Rysunek 17).

   Important: Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół. Przechylenie maszyny w innym kierunku może spowodować dostanie się oleju do rozrządu i konieczne będzie odczekanie co najmniej 30 minut na jego spłynięcie.

   g017533
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
  1. Wciśnij wypustki zatrzasku na górze pokrywy filtra powietrza (Rysunek 18).

   g017381
  2. Otwórz pokrywę (Rysunek 18).

  3. Wyjmij filtr powietrza (Rysunek 18).

  4. Sprawdź filtr powietrza.

   1. Jeśli filtr powietrza jest uszkodzony lub zawilgocony olejem lub paliwem, wymień go.

   2. Jeśli filtr powietrza jest zanieczyszczony, stuknij nim kilkukrotnie o twardą powierzchnię lub przedmuchaj sprężonym powietrzem o ciśnieniu poniżej 2,07 bara przez bok filtra skierowany do silnika.

    Note: Nie usuwaj zanieczyszczeń z filtra szczotką; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszczeń w włókna.

  5. Usuń wilgotną szmatką zanieczyszczenia z obudowy i pokrywy filtra powietrza. Nie zmiataj zanieczyszczeń do kanału powietrznego.

  6. Włóż wkład filtra do jego obudowy (Rysunek 18).

  7. Zamontuj pokrywę (Rysunek 18).

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
 • Note: Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Ilość oleju silnikowego0,59 litra
  Lepkość olejuWielosezonowy olej mineralny o lepkości SAE 10W-30
  Klasa serwisowa APISJ lub wyższa
  1. Upewnij się, że w zbiorniku paliwa jest mało paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie wyciekało po przechyleniu silnika na bok.

  2. Patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  3. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 19).

   g017530
  4. Przechyl maszynę na bok (tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę), aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu oleju.

  5. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym.

  6. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

  7. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  8. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  9. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, ale nie wkręcaj go, następnie wyjmij wskaźnik poziomu.

  10. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 19).

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 8 do 10 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom.

   • Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  11. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  12. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wykonaj serwis świecy zapłonowej, w razie potrzeby wymień ją.
 • Używaj świecy zapłonowej Champion RN9YC lub odpowiednika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.

  4. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.

   Important: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić silnik.

  5. Ustaw przerwę na świecy na 0,76 mm w sposób widoczny na Rysunek 20.

   g000533
  6. Wkręć świecę zapłonową.

  7. Dokręć świecę momentem 20 N∙m.

  8. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Wymiana linki tnącej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień linkę tnącą.
  1. Obróć zawór paliwa w położenie OFF (ZAMKNIęTE) i zamknij pokrętło odpowietrzające.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Przekręć maszynę na bok tak, aby wskaźnik poziomu był skierowany w dół.

  4. Nosząc rękawice ochronne zdemontuj linkę tnącą.

  5. Umieść jeden odcinek nylonowej linki tnącej w żądanej pozycji odpowiadającej wysokości koszenia. Sprawdź, czy drugi odcinek linki o takiej samej długości jest umieszczony w pozycji odpowiedniej wysokości cięcia na przeciwnej stronie tarczy tnącej.

  Note: Jeśli używasz zapasowej rolki, utnij linkę na długość 20 cm.

  Czyszczenie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy.

  • Noś osłonę oczu.

  • Pozostawaj w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych.

  1. Przechyl maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

  2. Za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza usuń trawę i zanieczyszczenia z osłony wydechu, górnej osłony silnika i otaczających obszarów jednostki tnącej.

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Ostrzeżenie

  Opary paliwa mogą eksplodować.

  • Nie przechowuj paliwa dłużej niż przez 30 dni.

  • Nie przechowuj maszyny w zamkniętym pomieszczeniu w pobliżu otwartego płomienia.

  • Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

  2. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  3. Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie.

  4. Uruchom silnik i poczekaj, aż sam się wyłączy. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  5. Jeśli przechowujesz maszynę w pozycji zawieszonej na ścianie, obróć zawór paliwa do położenia zamknięcia i zamknij pokrętło odpowietrzające korka wlewu paliwa.

  6. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  7. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  8. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N∙m.

  9. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia się.
  1. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  2. Zatkany otwór odpowietrznika w korku zbiornika paliwa.
  3. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  4. Zbiornik paliwa jest pusty lub układ paliwowy zawiera zwietrzałe paliwo.
  1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
  2. Oczyść otwór odpowietrznika korka paliwa lub wymień korek paliwa.
  3. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  4. Opróżnij i/lub napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik uruchamia się z trudem lub traci moc.
  1. Otwór odpowietrzający korka wlewu paliwa jest niedrożny.
  2. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  3. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  4. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  5. Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski, zbyt wysoki lub jest on nadmiernie zanieczyszczony.
  6. Zbiornik paliwa zawiera zwietrzałe paliwo.
  1. Wyczyść otwór odpowietrzający korka wlewu paliwa lub wymień korek wlewu.
  2. Oczyść i/lub wymień wkład filtra powietrza.
  3. Wyczyść spód obudowy maszyny.
  4. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  5. Sprawdź olej silnikowy. Wymień olej, jeśli jest zanieczyszczony; dodaj lub spuść olej, aby dostosować poziom oleju do oznaczenia Full na wskaźniku poziomu.
  6. Opróżnij i napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem.
  Silnik pracuje nierównomiernie.
  1. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  2. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  3. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
  2. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  3. Oczyść i/lub wymień wkład filtra powietrza.
  Maszyna lub silnik nadmiernie drga.
  1. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  2. Śruby mocujące silnika są poluzowane
  3. Śruba tarczy tnącej jest poluzowana.
  1. Wyczyść spód obudowy maszyny.
  2. Dokręć śruby mocujące silnika
  3. Dokręć śrubę tarczy tnącej.
  Wzór koszenia jest nierówny.
  1. Poruszasz się powtarzalnie po tym samym wzorze.
  2. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  1. Zmień wzór koszenia.
  2. Wyczyść spód obudowy maszyny.