Innledning

Denne maskinen er beregnet på bruk av innleide, kommersielle operatører og private boligeiere for vedlikehold av gress i bakker, trange områder med jevnt underlag, områder nær vann, eller gress langs sandbunkere. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

g017415

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

For modeller med oppgitt motorhestekraft, ble motorens brutto hestekraft fastsatt av motorprodusenten ved testing i overensstemmelse med SAE J1349. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil faktiske motorhestekrefter for maskin i denne klassen være betydelig lavere.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Det følgende sikkerhetsavsnittet er tilpasset fra ANSI B71.4-2017 og EN 14910:2007+A1:2009.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan skade hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold tilskuere og barn borte fra arbeidsområdet. Ikke la barn bruke maskinen. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som har opplæring, er kjent med instruksjonene og er fysisk i stand til å bruke den.

 • Stopp maskinen, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du utfører service, fylling, eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhets- og instruksjonsmerker er lett tilgjengelig og plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Skift ut skadde eller manglende merker.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
decal133-8062

Montering

Note: Bestem høyre og venstre side av maskinen fra normal bruksposisjon.

Montere håndtaket

 1. Før det nedre håndtaket inn i rammen (Figur 3).

  g017374
 2. Fest hver side med en festepinne og en hårnålssplint (Figur 3).

 3. Fest håndtakssperren til høyre side på nedre håndtak med en M6-mutter, en M6-bolt og to skiver (Figur 3).

 4. Fest håndtakssperren til rammen med en holdestift og en hårnålssplint (Figur 3).

 5. Koble det øvre håndtaket til det nedre håndtaket ved å feste hver side med en U-bolt, en M6-skive og en håndsveiv (Figur 4).

  g017373

Fylle olje på motoren

Important: Maskinen leveres ikke med olje i motoren. Før du starter motoren, fyll olje på motoren.

Spesifikasjoner for motorolje

Motoroljekapasitet0,59 l
OljeviskositetSAE 10W-30 Multigrade Mineral-olje
API-serviceklassifikasjonSJ eller høyere
 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 5).

  g017530
 3. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er ¾ full (Figur 6).

  g017532
 4. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

 5. Tørk av peilestaven med en ren fille.

 6. Sett peilestaven inn i oljepåfyllingsrøret uten å skru den inn, og trekk den ut igjen.

 7. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 5).

  • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 5 til og med 7, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.

  • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Skifte motorolje.

  Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

 8. Monter peilestaven og stram den til for hånd.

  Important: Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. Se Skifte motorolje.

Oversikt over produktet

g017382
g017377
ModellKlippebreddeProduktbredde
0261540 cm50 cm

Tilbehør/tilleggsutstyr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler eller autoriserte Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Slå av maskinen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger er på plass og fungerer korrekt.

 • Undersøk alltid maskinen for å sikre at klippeenhetsbolten, linjen og skiven ikke er slitt eller skadet.

 • Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien eller slynges ut av maskinen.

 • Når du justerer klippehøyden, kan du komme i kontakt med klippeskiven som er i bevegelse. Dette kan forårsake alvorlig personskade.

Drivstoffsikkerhet

 • Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

  • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

  • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

  • Ikke prøv å starte motoren hvis du har sølt drivstoff. Unngå antenningskilder til all drivstoffdamp er forsvunnet.

  • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

 • Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

  • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

Fylle drivstofftanken

 • For best resultat må du bruke kun ren, fersk og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

 • Oksidert drivstoff med opptil 10 % etanol eller 15 % MTBE i volum er godkjent.

 • Ikke bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10 % etanol i volum. Det kan føre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre det er tilsatt drivstoffstabilisator i drivstoffet.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figur 9).

Important: For å redusere oppstartsproblemer tilsett drivstoffstabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i ferskt drivstoff, som anvist av produsenten for drivstoffstabiliseringsmiddelet.

Se brukerhåndboken for motoren for mer informasjon.

g017531

Kontrollere motoroljenivået

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 10).

  g017530
 3. Tørk av peilestaven med en ren fille.

 4. Sett peilestaven inn i oljepåfyllingsrøret uten å skru den inn, og trekk den ut igjen.

 5. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 10).

  • Hvis oljenivået er for lavt (Figur 10), fyll forsiktig på litt SAE 10W-30 Multigrade Mineral-olje med API-serviceklassifisering SJ eller høyere i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 3 til 5, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.

  • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt (Figur 10), må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Skifte motorolje.

  Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

 6. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

  Important: Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. Se Skifte motorolje.

Justere klippehøyden

Advarsel

Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med klippeenhet i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

 • Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

 • Bruk hansker når du håndterer klippeenheten.

Forsiktig

Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår.

Ikke berør den varme lyddemperen.

Juster klippehøyden som ønsket.

 1. Vri drivstoffbryteren til AV-stillingen.

 2. Koble ledningen fra tennpluggen.

 3. Vipp maskinen over på siden med peilestaven ned.

 4. Fjern nylonklippetråden – bruk vernehansker.

 5. Monter klippetråden i ønsket høyde.

  g017371

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Kontakt med klippeskiven eller -tråden kan føre til personskader. Før du går fra maskinen, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

 • Når du slipper dødmannskontrollen, skal motoren slå seg av og klippeenheten stanse innen syv sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

 • Hold andre personer borte fra arbeidsområdet. Hold små barn borte fra arbeidsområdet og under oppsyn av en ansvarlig voksen som ikke kjører maskinen. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.

 • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

 • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

 • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du mister balansen eller fotfeste.

 • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, vent til alle deler i bevegelse har stoppet, og koble kabelen fra tennpluggen før du undersøker maskinen for skade. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

 • Hvis motoren har vært i drift, vil den være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme motoren.

 • Bruk tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

Starte motoren

 1. Åpne drivstofftankens ventil ved å vri ventilknotten i minst to eller tre omdreininger mot klokken.

 2. Vri drivstoffventilen til På-stilling (Figur 12).

  g017375
 3. Hold dødmannskontrollen mot håndtaket (Figur 13).

  g017334
 4. Plasser foten på klippeenheten og vipp maskinen mot deg (Figur 14).

  g017329
 5. Trekk i tilbakespolingshåndtaket.

  Note: Ikke la håndtaket til tilbakespolingsstarteren slå tilbake mot motoren. Før den sakte tilbake for å hindre skade på starteren.

Note: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

Justere håndtakstillingen

Se Figur 15 for ulike håndtaksstillinger.

g025627

Note: Se Før lagring for korrekt fremgangsmåte for lagring.

Slå av motoren

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at motoren slås av innen syv sekunder etter at du slipper dødmannskontrollen.
 • Frigjør dødmannskontrollen for å slå av motoren (Figur 16).

  Important: Når du slipper dødmannskontrollen, skal motoren slå seg av og klippetråden stanse innen syv sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  g017546

  Brukstips

  Generelle klippetips

  Important: Hvis maskinen brukes i skråninger som er brattere enn 25°, vil det føre til alvorlig motorskade på grunn av manglende smøring. Maskinen skal ikke brukes i skråninger som er brattere enn 25°.

  • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

  • La ikke klippetråden treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.

  • For best mulig resultat kan du montere nye klippetråder før klippesesongen begynner.

  • Skift ut klippetråden ved behov med ny Toro-klippetråd.

  • Påse at den nye klippetråden er like lang som den intakte klippetråden.

  Klippe gress

  • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn den høyeste innstillingen på 30 mm med mindre gresset er spredt, eller hvis det er sent på høsten og gresset vokser saktere. Se Justere klippehøyden.

  • Det anbefales ikke å klippe gress som er over 15 cm høyt. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

  • Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.

  • Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.

  • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

   • Inspiser undersiden av klippeenheten for slitte eller skadde komponenter (f.eks. klippetråden), og reparer eller skift dem ut hvis nødvendig.

   • Gå saktere mens du klipper.

   • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

   • Klipp gresset oftere.

   • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

  Klippe løv

  • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

  • Det anbefales ikke å klippe gress som er over 15 cm høyt. Hvis løvlaget er for tykt, kan maskinen bli tilstoppet og motoren stanse.

  • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Slå av maskinen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Sikkerhet under transport

  • Fest maskinen.

  • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at motoren slås av innen syv sekunder etter at du slipper dødmannskontrollen.
 • Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Hver 100. driftstime
 • Overhal tennpluggen, og skift den ut om nødvendig.
 • Før lagring
 • Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.
 • Fjern kjølesystem; fjern gressrester, rusk eller smuss fra motorens luftkjøleribber og starteren. Rengjør systemet oftere under skitne forhold.
 • Årlig
 • Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Skift motoroljen.
 • Skift ut klippetråden.
 • Sikkerhet ved vedlikehold

  • Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

  • Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.

  • Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

  • For å oppnå optimal ytelse for maskinen skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

  Gjøre klar til vedlikehold

  Advarsel

  Når du vender maskinen på siden, kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig, eksplosivt og kan føre til personskader.

  Kjør motoren tom, eller fjern drivstoffet med en håndpumpe, sug det aldri opp med hevert.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 17) før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

   Important: Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned. Hvis maskinen er vippet i en annen retning, kan olje fylle ventilrekken, og det tar minst 30 minutter å tappe den.

   g017533
  3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

  Vedlikeholde luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
  1. Trykk ned låsetappene oppå luftfilterdekselet (Figur 18).

   g017381
  2. Åpne dekselet (Figur 18).

  3. Fjern luftfilteret (Figur 18).

  4. Kontroller luftfilteret.

   1. Hvis papirluftfilteret er skadet eller vått av olje eller drivstoff, bytt det ut.

   2. Hvis luftfilteret er skittent, bank det noen ganger lett mot en hard overflate eller blås komprimert luft på mindre enn 2,07 bar gjennom den siden av filteret som venter mot motoren.

    Note: Ikke børst smusset av filteret, dette skyver smusset inn i fibrene.

  5. Fjern smuss fra luftfilterkroppen og dekk til med en fuktig klut. Ikke tørk smuss inn i luftkanalen.

  6. Sett luftfilteret på plass i luftfilterhuset (Figur 18).

  7. Sett på dekslet igjen (Figur 18).

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift motoroljen.
 • Note: La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  Spesifikasjoner for motorolje

  Motoroljekapasitet0,59 l
  OljeviskositetSAE 10W-30 Multigrade Mineral-olje
  API-serviceklassifikasjonSJ eller høyere
  1. Påse at drivstofftanken inneholder lite eller er helt tom for drivstoff, slik at det ikke lekker ut når du vipper motoren over på siden.

  2. Se Kontrollere motoroljenivået.

  3. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 19).

   g017530
  4. Vend gressklipperen over på siden (slik at luftfilteret vender opp) for å tømme den brukte oljen fra oljefyllingsrøret.

  5. Etter at den brukte oljen er tappet ut, sett maskinen tilbake i driftsstilling.

  6. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er ¾ full.

  7. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

  8. Tørk av peilestaven med en ren fille.

  9. Sett peilestaven inn i oljepåfyllingsrøret uten å skru den inn, og trekk den ut igjen.

  10. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 19).

   • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 8 til og med 10, til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  11. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

  12. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Overhal tennpluggen, og skift den ut om nødvendig.
 • Bruk en tennplugg av typen Champion RN9YC eller tilsvarende.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Rengjør rundt tennpluggen.

  4. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, må skiftes ut. Rengjør ikke elektrodene, siden partikler som kommer inn i sylinderen kan føre til at motoren skades.

  5. Juster åpningen på tennpluggen til 0,76 mm som vist i Figur 20.

   g000533
  6. Monter tennpluggen.

  7. Stram pluggen med et moment på 20 Nm.

  8. Koble ledningen til tennpluggen.

  Skift ut klippetråden

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut klippetråden.
  1. Vri drivstoffventilen til AV-stilling, og lukk ventilknotten.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Vipp maskinen over på siden med peilepinnen ned.

  4. Fjern nylonklippetråden – bruk vernehansker.

  5. Plasser en lengde av nylonklippetråden i ønsket klippehøydeinnstilling. Påse at en andre tråd av same lengde plasseres i tilsvarende klippehøyde på den andre siden av klippeskiven.

  Note: Hvis du bruker en reservespole, kapper du tråden til en lengde på 20 cm.

  Rengjøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsne materiale fra under maskinhuset.

  • Bruk vernebriller.

  • Forbli i operatørstilling (bak håndtaket).

  • Pass på at det ikke er andre personer i området.

  1. Vipp maskinen over på siden med peilestaven ned.

  2. Bruk en børste eller trykkluft til å fjerne gress og rusk fra eksosvernet, det øvre dekslet og omliggende klippeenhetsområder.

  Lagring

  Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

  Generell sikkerhet

  • Slå av maskinen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  Advarsel

  Drivstoffdamp kan eksplodere.

  • Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 30 dager.

  • Maskinen skal ikke oppbevares på et sted som er i nærheten av åpen ild.

  • La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

  1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten.

  2. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.

  3. Prim motoren, og start den på nytt.

  4. La motoren gå til den slår seg av. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  5. Hvis du oppbevarer en maskin hengende på veggen, slår du av drivstoffventilen og lukker ventilen til drivstofflokket.

  6. Koble ledningen fra tennpluggen.

  7. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml olje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylinderen, for å hindre korrosjon i sylinderen mellom sesongene.

  8. Monter tennpluggen, og trekk den til med et moment på 20 N·m.

  9. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Kabelen er ikke koplet til tennpluggen.
  2. Hullet i drivstofflokkventilen er tilstoppet.
  3. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  4. Drivstofftanken er tom, eller det er gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Koble ledningen til tennpluggen.
  2. Rengjør hullet i drivstofflokkventilen, eller skift ut drivstofflokket.
  3. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  4. Tøm drivstofftanken, og/eller fyll den med nytt drivstoff. Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.
  Det er vanskelig å starte motoren, eller den går ikke skikkelig.
  1. Lufteåpningen i bensinlokket er tettet igjen.
  2. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrømningen.
  3. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  4. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  5. Motoroljenivået er for lavt, for høyt eller oljen er skitten.
  6. Det er gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Rengjør lufteåpningen i bensinlokket, eller skift ut bensinlokket.
  2. Rengjør luftfilterelementet og/eller skift det ut.
  3. Rengjør under maskinhuset.
  4. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  5. Kontroller motoroljenivået. Skift oljen hvis den er skitten, fyll eller tøm olje for å justere oljenivået til Full-merket på peilestaven.
  6. Tøm drivstofftanken, og fyll den med nytt drivstoff.
  Motoren sviver ikke jevnt.
  1. Kabelen er ikke koplet til tennpluggen.
  2. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  3. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrømningen.
  1. Koble ledningen til tennpluggen.
  2. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  3. Rengjør luftfilterelementet og/eller skift det ut.
  Maskinen eller motoren vibrerer for mye.
  1. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  2. Monteringsboltene i motoren er løse.
  3. Klippeskivebolten er løs.
  1. Rengjør under maskinhuset.
  2. Trekk til monteringsboltene.
  3. Stram klippeskivebolten.
  Klippemønsteret er ujevnt.
  1. Du klipper gjentatte ganger i det samme mønsteret.
  2. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  1. Endre klippemønster.
  2. Rengjør under maskinhuset.