Úvod

Tento stroj by měl být používán najímanými komerčními pracovníky a majiteli soukromých pozemků pro údržbu trávníků na svazích, zvlněném terénu, v místech poblíž vodních toků nebo na okrajích bunkrů. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Více informací naleznete na stránce www.Toro.com včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a informací o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Vepište sériové číslo do příslušného pole.

g017415

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat doporučená opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Použití nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením Veřejného pořádku pro stát Kalifornii číslo 4442 nebo 4443.

U modelů, kde je uveden výkon motoru, byl celkový výkon laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu s normami SAE J1349. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní výkon motoru u stroje této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Následující část věnovaná bezpečnosti vychází z normy ANSI B71.4-2017 a EN 14910:2007+A1:2009.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může zranit ruce a nohy a odmršťovat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou řádně funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a děti se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou zodpovědné, k tomu proškolené, obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení možného rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symboluGraphic, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a štítky s pokyny jsou snadno viditelné a jsou umístěny v blízkosti míst představujících potenciální nebezpečí. Jakékoli poškozené nebo chybějící štítky nahraďte novými.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
decal133-8062

Nastavení

Note: Z normálního místa obsluhy určete pravou a levou stranu stroje.

Sestavení rukojeti

 1. Zasuňte spodní část rukojeti do drážky (Obrázek 3).

  g017374
 2. Obě strany zabezpečte pojistným kolíkem a závlačkou (Obrázek 3).

 3. Připevněte nožní brzdu k pravé části dolní rukojeti šroubem M6, maticí M6 a dvěma podložkami (Obrázek 3).

 4. Nožní brzdu připevněte k rámu pojistným kolíkem a závlačkou (Obrázek 3).

 5. Připojte horní část rukojeti k její dolní části tak, že postupně obě strany připevníte U šroubem, podložkou M6 a ručním kolečkem (Obrázek 4).

  g017373

Doplnění oleje do motoru

Important: Vaše sekačka není dodávána s olejem v motoru. Před nastartováním motoru doplňte do motoru olej.

Specifikace motorového oleje

Množství motorového oleje0,59 l
Viskozita olejeVícestupňový minerální olej SAE 10W-30
API klasifikaceSJ nebo vyšší
 1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

 2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 5).

  g017530
 3. Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej v množství přibližně ¾ objemu motoru (Obrázek 6).

  g017532
 4. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

 5. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

 6. Zasuňte měrku do olejové plnicí trubice, avšak nezašroubovávejte ji. Poté měrku vytáhněte.

 7. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 5).

  • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 5 až 7, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

  • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné hladiny; viz Výměna motorového oleje.

  Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete jej poškodit.

 8. Nainstalujte měrku a rukou ji pevně utáhněte.

  Important: Vyměňte motorový olej po prvních 5 hodinách provozu; následně jej vyměňujte jednou ročně. Viz Výměna motorového oleje.

Součásti stroje

g017382
g017377
ModelŠířka žací stopyŠířka produktu
0261540 cm50 cm

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených firmou Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat u svého autorizovaného prodejce nebo distributora nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z normálního místa obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte jej vychladnout.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Přesvědčte se, zda jsou všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky na svém místě a zda správně fungují.

 • Vždy se přesvědčte, zda šroub, struna a kotouč žací jednotky stroje nejsou opotřebené nebo poškozené.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit provozu stroje nebo jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Při nastavování výšky sekání se můžete dostat do kontaktu s pohyblivým žacím kotoučem, který může způsobit vážné poranění.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Palivo je extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, položte před tankováním nádobu s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli na vozidlo nebo jiný předmět.

  • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlité palivo utřete.

  • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně či jisker, nebo když kouříte.

  • Nikdy neodstraňujte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru nebo je-li motor horký.

  • Pokud rozlijete palivo, nepokoušejte se spustit motor. Dokud se neodpaří palivové výpary, zabraňte vzniku jiskření.

  • Palivo skladujte ve schválených nádobách a odstraňte je z dosahu dětí.

 • Požití paliva může vést k vážnému zranění nebo úmrtí. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy na zdraví a onemocnění.

  • Vyhýbejte se delšímu vdechování výparů.

  • Ruce ani obličej nepřibližujte k trysce a otvoru palivové nádrže.

  • Dávejte pozor, aby vám palivo nevniklo do očí a nedostalo se do kontaktu s pokožkou.

Doplňování paliva do nádrže

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Přijatelná jsou i okysličená paliva až s 10 % etanolu nebo 15 % MTBE.

 • Nepoužívejte etanolové směsi benzínu, např. E15 nebo E85 s více než 10 % etanolu. Pokud tyto směsi použijete, můžete snížit výkon motoru či jej poškodit, na což se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo, aniž byste do něj přidali stabilizátor paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Natankujte do nádrže čerstvý normální bezolovnatý benzín ze značkové čerpací stanice (Obrázek 9).

Important: Abyste předešli problémům při startování, do čerstvého paliva přidejte určité množství stabilizačního aditiva paliva podle pokynů výrobce stabilizátoru paliva.

Dodatečné informace naleznete v návodu k obsluze motoru.

g017531

Kontrola hladiny motorového oleje

 1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

 2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 10).

  g017530
 3. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

 4. Zasuňte měrku do olejové plnicí trubice, avšak nezašroubovávejte ji. Poté měrku vytáhněte.

 5. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 10).

  • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká (Obrázek 10), opatrně do plnicí trubice oleje doplňte malé množství vícestupňového minerálního oleje SAE 10W-30 s API klasifikací SJ nebo vyšší, počkejte 3 minuty a opakujte kroky 3 až 5, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

  • Je-li hladina oleje příliš vysoká (Obrázek 10), vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné hladiny; viz Výměna motorového oleje.

  Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

 6. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

  Important: Vyměňte motorový olej po prvních 5 hodinách provozu; následně jej vyměňujte jednou ročně. Viz Výměna motorového oleje.

Nastavení výšky sekání

Důležité upozornění

Při nastavování výšky sekání se můžete dostat do kontaktu s žací jednotkou, která může způsobit vážný úraz.

 • Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

 • Při manipulaci s žací jednotkou používejte rukavice.

Výstraha

Pokud byl spuštěný motor, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení.

Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

Nastavte výšku sekání podle potřeby.

 1. Přepněte přepínač paliva do VYPNUTé polohy.

 2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

 3. Stroj naklánějte na stranu vždy tak, aby byla měrka oleje dole.

 4. Navlékněte si ochranné rukavice a vyjměte nylonové žací lanko.

 5. Nainstalujte žací strunu do požadované výšky.

  g017371

Během provozu

Bezpečnostní kroky během použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volný oděv či volně se pohybující šperky.

 • Při práci se strojem věnujte jeho provozu maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě by mohlo dojít ke zranění nebo poškození majetku.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Při kontaktu s diskem nebo strunou může dojít k poranění. Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

 • Po uvolnění ovládacího prvku přítomnosti obsluhy by se motor i žací jednotka měly do 7 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

 • Ostatní osoby se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Malé děti se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od provozního prostoru a musejí být pod stálým dohledem zodpovědné dospělé osoby, která stroj neobsluhuje. Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj zastavte.

 • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

 • Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Na nerovném terénu můžete ztratit rovnováhu či stabilní postoj.

 • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda stroj není poškozený. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

 • Pokud byl spuštěný motor, bude horký a může způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se k teplému motoru.

 • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností Toro.

Spuštění motoru

 1. Otevřete ventilaci palivové nádrže tak, že alespoň dvakrát nebo třikrát otočíte ventilační knoflík proti směru hodinových ručiček.

 2. Otočte palivový ventil do ZAPNUTé polohy (Obrázek 12).

  g017375
 3. Přidržte ovládací prvek přítomnosti obsluhy u rukojeti (Obrázek 13).

  g017334
 4. Položte nohu na základnu sekačky a nahněte stroj směrem k sobě (Obrázek 14).

  g017329
 5. Zatáhněte za držadlo ručního startéru.

  Note: Nedovolte, aby rukojeť ručního startéru při zatahování udeřila do motoru. Opatrně ji nechejte zatáhnout, zabráníte tak poškození startéru.

Note: Jestliže se sekačka nenastartuje ani po několika pokusech, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Nastavení polohy držadla

Informace o různých polohách držadla najdete na Obrázek 15.

g025627

Note: Informace o správném postupu při uskladnění najdete na Před uskladněním.

Vypnutí motoru

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 7 sekund po uvolnění ovládacího prvku přítomnosti obsluhy.
 • Chcete-li vypnout motor, uvolněte ovládací prvek přítomnosti obsluhy (Obrázek 16).

  Important: Po uvolnění ovládacího prvku přítomnosti obsluhy by se motor i žací struna měly do 7 sekund zastavit. Pokud se řádně nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  g017546

  Provozní tipy

  Všeobecná doporučení k sekání

  Important: Jestliže stroj pracuje na svahu se sklonem větším než 25 stupňů, může v důsledku nedostatečného mazání dojít k vážnému poškození motoru. Nepracujte se strojem na svazích se sklonem větším než 25 stupňů.

  • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

  • Zabraňte kontaktu žacího lanka s tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.

  • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda sekačka není poškozená.

  • K dosažení maximální výkonnosti namontujte před začátkem sezóny nové žací struny.

  • V případě potřeby vyměňte žací strunu za novou strunu Toro.

  • Nová žací struna musí být stejně dlouhá jako původní neopotřebená žací struna.

  Sekání trávy

  • Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. Nenastavujte výšku sekání níže, než nejvyšší nastavení (30 mm), jestliže tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy se růst trávy zpomaluje. Viz Nastavení výšky sekání.

  • Nedoporučujeme sekání trávy vyšší než 15 cm. Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a motor se zastaví.

  • Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče a mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor. Nesekejte za mokrých podmínek.

  • Za velkého sucha dávejte pozor na riziko vzniku požáru, dodržujte všechny místní protipožární pokyny a odstraňujte ze stroje zbytky suché trávy a listí.

  • Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:

   • Zkontrolujte, zda na spodní straně žací jednotky nejsou poškozené nebo opotřebené součásti (např. žací struna) a případně je opravte nebo vyměňte.

   • Pohybujte se při sekání pomaleji.

   • Nastavte na stroji větší výšku sekání.

   • Sekejte trávu častěji.

   • Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

  Sekání listí

  • Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.

  • Nedoporučujeme sekání trávy vyšší než 15 cm. Je-li vrstva listí příliš vysoká, může se stroj ucpat a motor se přetížením zastaví.

  • Pokud sekačka neseká listy dostatečně na jemno, zpomalte.

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte jej vychladnout.

  • Aby nedošlo k požáru, odstraňte ze stroje trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  Bezpečnost při přepravě

  • Zabezpečte stroj.

  • Při nakládání a vykládání stroje buďte opatrní.

  Údržba

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 7 sekund po uvolnění ovládacího prvku přítomnosti obsluhy.
 • Po každém použití
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu zapalovací svíčky a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Před uskladněním
 • Před prováděním oprav a před uskladněním sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Vyčistěte chladicí systém, odstraňte zbytky trávy, úlomky a nečistoty z chladicích žeber motoru a startéru. V podmínkách, kde se vyskytuje hodně nečistot nebo řezanky, čistěte systém častěji.
 • Každý rok
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. Při provozu v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte žací strunu.
 • Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před prováděním údržby odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  • Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné brýle.

  • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte jejich řádný provoz.

  • Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé a výbušné a může způsobit zranění. Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy ne násoskou.

  • K zajištění optimální výkonnosti stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Příprava na údržbu

  Důležité upozornění

  Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé, výbušné a může způsobit zranění.

  Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy násoskou.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Před prováděním údržby odpojte koncovku zapalovací svíčky (Obrázek 17).

   Important: Naklánějte sekačku na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole. Pokud se stroj nakloní v opačném směru, může olej naplnit ventilové rozvody. Odtečení oleje z rozvodů pak potrvá minimálně 30 minut.

   g017533
  3. Jakmile dokončíte údržbu, připojte koncovku zpět k zapalovací svíčce.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. Při provozu v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
  1. Zatlačte na zajišťovací výstupky na horní části krytu vzduchového filtru (Obrázek 18).

   g017381
  2. Otevřete kryt (Obrázek 18).

  3. Vyjměte vzduchový filtr (Obrázek 18).

  4. Zkontrolujte vzduchový filtr.

   1. Je-li vzduchový filtr poškozen nebo je navlhčen olejem nebo palivem, vyměňte jej.

   2. Pokud je vzduchový filtr znečištěný, několikrát s ním poklepejte na tvrdou plochu nebo jej ze strany, která směřuje k motoru, profoukněte stlačeným vzduchem o tlaku nižším než 207 kPa.

    Note: Nesnažte se vykartáčovat nečistoty z filtru, kartáčováním by se nečistoty zatlačily do vláken.

  5. K odstranění nečistot z tělesa vzduchového filtru použijte vlhký hadr. Neutírejte nečistoty směrem do vzduchového vedení.

  6. Zasuňte vzduchový filtr do pouzdra vzduchového filtru (Obrázek 18).

  7. Upevněte kryt (Obrázek 18).

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte motorový olej.
 • Note: Několik minut před výměnou oleje spusťte motor, aby se olej zahřál. Zahřátý olej má lepší viskozitu a odnáší více nečistot.

  Specifikace motorového oleje

  Množství motorového oleje0,59 l
  Viskozita olejeVícestupňový minerální olej SAE 10W-30
  API klasifikaceSJ nebo vyšší
  1. V palivové nádrži nesmí být žádné nebo jen minimální množství paliva, aby při naklonění motoru na stranu z nádrže nevytékalo.

  2. Viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  3. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 19).

   g017530
  4. Nakloňte stroj na stranu (vzduchový filtr musí směřovat nahoru) a nechte vytéct olej plnicí trubicí.

  5. Po vypuštění vyjetého oleje umístěte stroj znovu do provozní polohy.

  6. Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej v množství přibližně ¾ objemu motoru.

  7. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

  8. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

  9. Zasuňte měrku do olejové plnicí trubice, avšak nezašroubovávejte ji. Poté měrku vytáhněte.

  10. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 19).

   • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 8 až 10, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

   • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné výšky oleje na měrce.

   Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

  11. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

  12. Olej předejte k recyklaci podle platných předpisů.

  Údržba zapalovací svíčky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu zapalovací svíčky a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Použijte zapalovací svíčku Champion RN9YC nebo rovnocenný typ.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Vyčistěte okolí zapalovací svíčky.

  4. Vytáhněte svíčku z hlavy válce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo znečištěnou svíčku vyměňte. Nečistěte elektrody, protože nečistoty pronikající do válce by mohly poškodit motor.

  5. Mezeru mezi elektrodami svíčky nastavte na 0,76 mm, jak znázorňuje Obrázek 20.

   g000533
  6. Namontujte zapalovací svíčku.

  7. Utáhněte zapalovací svíčku na 20 N·m.

  8. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.

  Výměna žací struny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte žací strunu.
  1. Přepněte palivový ventil do VYPNUTé polohy a zavřete ventilační knoflík.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Stroj naklánějte na stranu vždy tak, aby měrka oleje směřovala dolů.

  4. Navlékněte si ochranné rukavice a vyjměte nylonové žací lanko.

  5. Nainstalujte 1 nylonové žací lanko do nastavené požadované žací výšky. Ujistěte se, že na protější straně žacího kotouče je v odpovídající výšce umístěna struna stejné délky.

  Note: Používáte-li náhradní kotouč, zkraťte strunu na délku 20 cm.

  Čištění stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každém použití
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Důležité upozornění

  Zpod krytu sekačky se může uvolňovat materiál.

  • Používejte ochranné brýle.

  • Neopouštějte pozici při provozu (za rukojetí).

  • Nedovolte, aby v blízkosti sekačky kdokoli stál.

  1. Stroj naklánějte na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole.

  2. Kartáčem nebo stlačeným vzduchem odstraňte trávu a zbytky po sekání z krytu výfuku, horní kapoty a přilehlých oblastí základny.

  Uskladnění

  Stroj uskladněte na chladném, čistém, suchém místě.

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte jej vychladnout.

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  Příprava stroje k uskladnění

  Důležité upozornění

  Výpary z paliva mohou explodovat.

  • Palivo neskladujte déle než 30 dní.

  • Neskladujte sekačku v uzavřeném prostoru poblíž otevřeného ohně.

  • Před uskladněním sekačky nechte vychladnout motor.

  1. Při posledním tankování v roce přidejte do paliva stabilizátor, jak doporučuje výrobce motoru.

  2. Nechte stroj pracovat, dokud se palivo nespotřebuje a motor se nezastaví.

  3. Nasyťte motor a znovu jej spusťte.

  4. Nechte motor pracovat, dokud se sám nezastaví. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostatečně suchý.

  5. Pokud stroj skladujete zavěšený na zdi, přepněte palivový ventil do vypnuté polohy a zavřete ventilační otvor uzávěru palivové nádrže.

  6. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  7. Demontujte svíčku, do otvoru pro svíčku nalijte 30 ml oleje a několikrát pomalu zatáhněte za lanko startéru, aby se olej rozmístil po celém válci a v období mimo sezónu tak ve válci nedocházelo ke korozi.

  8. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji momentovým klíčem na utahovací moment 20 N·m.

  9. Utáhněte všechny matice, šrouby a vruty.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor nelze spustit.
  1. Kabel není nasazen na zapalovací svíčce.
  2. Odvětrávací otvor palivového uzávěru je ucpaný.
  3. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  4. Palivová nádrž je prázdná nebo palivový systém obsahuje zvětralé palivo.
  1. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.
  2. Vyčistěte odvětrávací otvor palivového uzávěru nebo palivový uzávěr vyměňte.
  3. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  4. Vypusťte palivovou nádrž a/nebo ji naplňte čerstvým palivem. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor obtížně startuje nebo ztrácí výkon.
  1. Ucpaný odvzdušňovací otvor v uzávěru palivové nádrže.
  2. Vložka vzduchového filtru je zanesena nečistotami a omezuje proudění vzduchu.
  3. Spodní strana skříně stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  4. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  5. Hladina oleje v motoru je příliš nízká, příliš vysoká, nebo je olej nadměrně znečištěný.
  6. Palivová nádrž obsahuje zvětralé palivo.
  1. Vyčistěte ventilační otvor uzávěru palivové nádrže nebo uzávěr vyměňte.
  2. Vyčistěte vložku vzduchového filtru, případně ji vyměňte.
  3. Vyčistěte spodní část skříně stroje.
  4. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  5. Zkontrolujte stav oleje v motoru. Pokud bude olej znečištěný, vyměňte jej a doplňte nebo vypusťte olej tak, aby hladina oleje byla na značce plné hladiny na měrce.
  6. Vypusťte palivovou nádrž a naplňte ji čerstvým palivem.
  Motor běží nepravidelně.
  1. Kabel není nasazen na zapalovací svíčce.
  2. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  3. Vložka vzduchového filtru je zanesena nečistotami a omezuje proudění vzduchu.
  1. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.
  2. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  3. Vyčistěte vložku vzduchového filtru, případně ji vyměňte.
  Stroj nebo motor se nadměrně chvějí.
  1. Spodní strana skříně stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  2. Uvolněné upevňovací šrouby motoru.
  3. Uvolněný upevňovací šroub žacího disku.
  1. Vyčistěte spodní část skříně stroje.
  2. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  3. Upevňovací šroub žacího disku utáhněte.
  Sekání je nerovnoměrné.
  1. Sekáte travnatou plochu opakovaně stejným způsobem.
  2. Spodní strana krytu sekačky obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  1. Změňte způsob sekání.
  2. Vyčistěte spodní část skříně stroje.