Indledning

Denne maskine er beregnet til brug af ansatte, kommercielle operatører og boligejere til vedligeholdelse af græs på skråninger, meget kuperet terræn, områder nær vand eller bunkerkanter. Brug af dette produkt til andre formål end det tiltænkte kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g017415

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

For så vidt angår modeller med et angivet antal hestekræfter, er motorens nominelle bruttohestekræfter fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til SAE J1349. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil denne maskinklasse reelt have betydeligt færre hestekræfter.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Følgende sikkerhedsafsnit er tilpasset fra ANSI B71.4-2017 og EN 14910:2007+A1:2009.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan påføre hænder og fødder skader og udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsanvisningerne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen. Lad kun personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til opgaven betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Forkert brug eller vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne er let synlige og placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift beskadigede eller manglende mærkater.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
decal133-8062

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Samling af håndtaget

 1. Skyd det nederste håndtag ind i stellet (Figur 3).

  g017374
 2. Fastgør begge sider med en holdestift og en låseclips (Figur 3).

 3. Fastgør fodstopperen på højre side af det nederste håndtag med en M6-møtrik, en M6-bolt og 2 spændeskiver (Figur 3).

 4. Fastgør fodstopperen til stellet med en holdestift og en låseclips (Figur 3).

 5. Forbind det øverste håndtag til det nederste håndtag ved at fastgøre hver side med en bøjleskrue, en M6-spændeskive og et håndhjul (Figur 4).

  g017373

Påfyldning af motorolie

Important: Din maskine leveres ikke med motorolie påfyldt. Før motoren startes, skal der fyldes olie på.

Motoroliespecifikationer

Motoroliekapacitet0,59 l
OlieviskositetSAE 10W-30 multigrade-mineralolie
API-serviceklassifikationSJ eller højere
 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 5).

  g017530
 3. Hæld forsigtigt ¾ af motorens oliekapacitet i påfyldningsrøret (Figur 6).

  g017532
 4. Vent 3 minutter, så olien bundfældes i motoren.

 5. Tør målepinden af med en ren klud.

 6. Isæt målepinden i oliepåfyldningsrøret, men skru den ikke på plads. Fjern derefter målepinden.

 7. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 5).

  • Hvis oliestanden på målepinden er for lav, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret og vente tre minutter og derefter gentage trin 5 til 7, indtil olien når op til det korrekte niveau på målepinden.

  • Hvis oliestanden på målepinden er for høj, skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden på målepinden er på det korrekte niveau. Se Skift af motorolien.

  Important: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

 8. Sæt målepinden i, og spænd den godt fast med hånden.

  Important: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer. Skift den derefter en gang om året. Se Skift af motorolien.

Produktoversigt

g017382
g017377
ModelKlippebreddeProduktbredde
0261540 cm50 cm

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger er på plads og fungerer korrekt.

 • Efterse altid maskinen for at sikre, at klippeenhedens skæreskivebolt, klippeline og skæreskive ikke er slidte eller beskadigede.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende skæreskive, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

Brændstofsikkerhed

 • Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

  • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

  • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

 • Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

Opfyldning af brændstoftanken

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren og frisk blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Oxideret brændstof med op til 10 % ethanol eller 15 % MTBE (methyl-tertiær-butylether) pr. volumen accepteres.

 • Anvend ikke benzin iblandet ethanol (som f.eks. E15 eller E85) med mere end 10 % ethanol pr. volumen. Det kan medføre ydelsesproblemer og/eller motorskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre der er hældt en brændstofstabilisator i brændstoffet.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Fyld brændstoftanken med frisk, blyfri, almindelig benzin fra en af de større benzinselskabers tankstationer (Figur 9).

Important: Tilsæt brændstofstabilisator til frisk brændstof som anvist af producenten af brændstofstabilisatoren for at reducere problemer med at starte.

Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger.

g017531

Kontrol af motoroliestanden

 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 10).

  g017530
 3. Tør målepinden af med en ren klud.

 4. Isæt målepinden i oliepåfyldningsrøret, men skru den ikke på plads. Fjern derefter målepinden.

 5. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 10).

  • Hvis oliestanden på målepinden er for lav (Figur 10), skal du forsigtigt hælde en lille mængde SAE 10W-30 multigrade-mineralolie med SJ-klassificering eller højere i API-serien i oliepåfyldningsrøret og vente tre minutter og derefter gentage trin 3 til 5, indtil olien når op til det korrekte niveau på målepinden.

  • Hvis oliestanden på målepinden er for høj (Figur 10), skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden på målepinden er på det korrekte niveau. Se Skift af motorolien.

  Important: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

 6. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.

  Important: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer. Skift den derefter en gang om året. Se Skift af motorolien.

Justering af klippehøjden

Advarsel

Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende klippeenhed, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

 • Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

 • Bær handsker, når du håndterer klippeenheden.

Forsigtig

Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Hold afstand til den varme lydpotte.

Juster klippehøjden som ønsket.

 1. Drej tændingen til positionen OFF.

 2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

 3. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad.

 4. Bær beskyttelseshandsker, når du fjerner nylonklippelinen.

 5. Monter klippelinen i den ønskede højde.

  g017371

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Berøring af skiven eller linen kan medføre personskade. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 • Når du udløser dødemandsgrebet, stopper motoren, og klippeenheden bør standse inden for 7 sekunder. Hvis den ikke standser, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

 • Hold omkringstående væk fra arbejdsområdet. Hold små børn væk fra arbejdsområdet, og lad dem være under årvågen opsyn af en ansvarlig voksen, som ikke betjener maskinen. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind på området.

 • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

 • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

 • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan medføre, at du mister balance eller fodfæste.

 • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke for motoren, vente, indtil alle bevægelige dele standser, og frakoble tændrørskablet fra tændrøret, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

 • Hvis motoren lige har kørt, vil den være varm og kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme motor.

 • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro.

Start af motoren

 1. Åbn brændstofudluftningen ved at dreje knappen mindst 2 eller 3 gange mod uret.

 2. Drej brændstofventilen til positionen ON (Figur 12).

  g017375
 3. Hold dødemandsgrebet ind mod håndtaget (Figur 13).

  g017334
 4. Placer din fod på skjoldet, og vip maskinen hen mod dig selv (Figur 14).

  g017329
 5. Træk i tilbageslagsstarterhåndtaget.

  Note: Tilbageslagsstarterhåndtaget må ikke vippe tilbage mod motoren. Før det langsomt tilbage for at undgå at beskadige starteren.

Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Justering af håndtagets position

Se de forskellige håndtagspositioner i Figur 15.

g025627

Note: Se Før opbevaring for den korrekte opbevaringsprocedure.

Slukning af motoren

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at motoren stopper inden for 7 sekunder efter, at du har udløst dødemandsgrebet.
 • Udløs dødemandsgrebet for at stoppe motoren (Figur 16).

  Important: Når du udløser dødemandsgrebet, stopper motoren, og klippelinen bør standse inden for 7 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  g017546

  Tip vedrørende betjening

  Generelle tip om plæneklipning

  Important: Betjening af maskinen på skråninger med en hældning på mere end 25 grader medfører alvorlig beskadigelse af motoren grundet manglende smøring. Betjen aldrig maskinen på skråninger med en hældning på mere end 25°.

  • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

  • Undgå at ramme faste genstande med klippelinen. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, frakoble tændrørskablet fra tændrøret og efterse maskinen for skader.

  • Monter nye klippeliner før klippesæsonens start for at opnå den bedst mulige ydeevne.

  • Udskift klippelinen med en ny Toro-klippeline, når det er nødvendigt.

  • Sørg for, at den nye klippeline har den samme længde som den intakte klippeline.

  Klipning af græs

  • Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke under den højeste indstilling (30 mm), medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, og græsset er begyndt at vokse langsommere. Se Justering af klippehøjden.

  • Det anbefales ikke at klippe græs, der er over 15 cm lang. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.

  • Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud. Undgå at klippe ved våde forhold.

  • Vær opmærksom på den mulige brandfare, når det er meget tørt. Følg alle lokale brandadvarsler, og hold maskinen fri for tørt græs og bladaffald.

  • Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:

   • Efterse undersiden af klippeenheden for slidte eller beskadigede komponenter (f.eks. klippelinen), og reparér eller udskift den om nødvendigt.

   • Gå langsommere, når du slår græs.

   • Hæv klippehøjden på maskinen.

   • Slå græsset hyppigere.

   • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

  Klipning af blade

  • Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.

  • Det anbefales ikke at klippe græs, der er over 15 cm lang. Hvis bladdækket er for tykt, kan maskinen blive tilstoppet og resultere i, at motoren sætter ud.

  • Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Sikkerhed ved bugsering

  • Sørg for at sikre maskinen.

  • Vær forsigtig ved lastning og aflastning af maskinen.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at motoren stopper inden for 7 sekunder efter, at du har udløst dødemandsgrebet.
 • Efter hver anvendelse
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • For hver 100 timer
 • Efterse tændrøret, og udskift det om nødvendigt.
 • Før opbevaring
 • Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller plæneklipperen væk for vinteren.
 • Rengør kølesystemet. Fjern græsafklip, affald eller snavs fra motorens luftkøleribber og startmotoren. Rengør systemet oftere under snavsede forhold, eller når der forefindes mange avner på arbejdsområdet.
 • Årlig
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • Udskift klippelinen.
 • Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Kobl tændrørskablet fra tændrøret, før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

  • Bær handsker og beskyttelsesbriller ved vedligeholdelse og reparation af maskinen.

  • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade. Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre optimal ydeevne fra maskinen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

  Advarsel

  Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade.

  Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 17), før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

   Important: Tip altid maskinen over på siden med målepinden nedad. Hvis maskinen vippes i en anden retning, kan olien fylde ventilerne, hvilket vil tage mindst 30 minutter at dræne.

   g017533
  3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
  1. Tryk nedad på låsetapperne oven på luftfilterdækslet (Figur 18).

   g017381
  2. Åbn dækslet (Figur 18).

  3. Fjern luftfilteret (Figur 18).

  4. Eftersyn af luftfilteret.

   1. Hvis luftfilteret er beskadiget eller er vædet med olie eller brændstof, skal det udskiftes.

   2. Hvis luftfilteret er snavset, skal det bankes mod en hård overflade flere gange, eller der skal blæses trykluft med mindre end 2,07 bar gennem den side af filteret, som vender mod motoren.

    Note: Børst ikke snavset af filteret, da børstning tvinger snavs ind i fibrene.

  5. Fjern snavs fra luftfilterhuset og -dækslet med en fugtig klud. Tør ikke snavs ind i luftkanalen.

  6. Sæt luftfilteret i luftfilterets hovedelement (Figur 18).

  7. Monter dækslet (Figur 18).

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Skift motorolien.
 • Note: Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

  Motoroliespecifikationer

  Motoroliekapacitet0,59 l
  OlieviskositetSAE 10W-30 multigrade-mineralolie
  API-serviceklassifikationSJ eller højere
  1. Sørg for, at brændstoftanken kun indeholder lidt eller intet brændstof, så der ikke løber brændstof ud, når du vipper motoren om på siden.

  2. Se Kontrol af motoroliestanden.

  3. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 19).

   g017530
  4. Tip maskinen over på siden (så luftfilteret vender opad), så olien kan løbe ud af oliepåfyldningsrøret.

  5. Efter aftapning af den brugte olie skal maskinen sættes tilbage i betjeningsposition.

  6. Hæld forsigtigt ¾ af motorens oliekapacitet i påfyldningsrøret.

  7. Vent 3 minutter, så olien bundfældes i motoren.

  8. Tør målepinden af med en ren klud.

  9. Sæt målepinden i oliepåfyldningsrøret, men skru den ikke på plads. Tag derefter målepinden ud.

  10. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 19).

   • Hvis oliestanden på målepinden er for lav, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente 3 minutter og derefter gentage trin 8 til 10, indtil oliestanden er på det korrekte niveau på målepinden.

   • Hvis oliestanden på målepinden er for høj, skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden befinder sig på det korrekte niveau på målepinden.

   Important: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

  11. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.

  12. Bortskaf den brugte olie korrekt.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse tændrøret, og udskift det om nødvendigt.
 • Brug et Champion RN9YC-tændrør eller tilsvarende.

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  3. Rengør området rundt om tændrøret.

  4. Fjern tændrøret fra topstykket.

   Important: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Rengør ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forårsage motorskade.

  5. Indstil afstanden til tændrøret til 0,76 mm som vist i Figur 20.

   g000533
  6. Monter tændrøret.

  7. Tilspænd tændrøret med et moment på 20 Nm.

  8. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

  Udskiftning af klippelinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift klippelinen.
  1. Drej brændstofventilen til positionen OFF (fra), og luk udluftningsknappen.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  3. Drej maskinen om på siden, så målepinden vender nedad.

  4. Bær beskyttelseshandsker, når du fjerner nylonklippelinen.

  5. Placer en længde nylonklippeline i den ønskede klippehøjdeindstilling. Sørg for, at endnu en line i samme længde placeres i tilsvarende skærehøjde på den modsatte side af skæreskiven.

  Note: Hvis du bruger en ekstra rulle, skal du skære linen til en længde på 20 cm.

  Rengøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsgøre materiale, der sidder fast under maskinens hus.

  • Bær beskyttelsesbriller.

  • Bliv altid i betjeningspositionen (bag håndtaget).

  • Lad ikke andre personer komme ind på klippeområdet.

  1. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad.

  2. Brug en børste eller trykluft til at fjerne græs og snavs fra udstødningsværnet, overhætten og områderne omkring skjoldet.

  Opbevaring

  Opbevar maskinen på et køligt, rent og tørt sted.

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  Advarsel

  Brændstofdampe kan eksplodere.

  • Opbevar ikke brændstof i mere end 30 dage.

  • Opbevar ikke maskinen på et lukket sted i nærheden af åben ild.

  • Lad motoren køle af, før den stilles til opbevaring.

  1. Tilsæt brændstofstabilisator til brændstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved årets sidste påfyldning.

  2. Lad maskinen køre, indtil motoren standser på grund af brændstofmangel.

  3. Spæd motoren, og start den igen.

  4. Lad motoren køre, indtil den slukker. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.

  5. Hvis du opbevarer maskinen på en væg, skal du slukke for brændstofventilen og lukke udluftningshullet i brændstofdækslet.

  6. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  7. Fjern tændrøret, hæld 30 ml olie ned i tændrørshullet, og træk langsomti startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, så den ikke ruster i løbet af vinteren.

  8. Monter tændrøret, og tilspænd det med en momentnøgle til 20 N·m.

  9. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Tændrørskablet er ikke sat på tændrøret.
  2. Hullet i brændstofudluftningsdækslet er tilstoppet.
  3. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  4. Brændstoftanken er tom, eller brændstofsystemet indeholder gammelt brændstof.
  1. Sæt tændrørskablet på tændrøret.
  2. Rengør hullet i brændstofudluftningsdækslet, eller udskift brændstofdækslet.
  3. Efterse tændrøret og juster gnistgabet om nødvendigt. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet.
  4. Aftap, og/eller fyld brændstoftanken med frisk brændstof. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis problemet varer ved.
  Motoren er svær at starte eller mister kraft.
  1. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  2. Luftfilterindsatsen er snavset, hvilket medfører, at luftstrømmen begrænses.
  3. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet græs og snavs.
  4. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  5. Motoroliestanden er for lav, for høj eller olien er meget snavset.
  6. Brændstoftanken indeholder gammelt brændstof.
  1. Rengør udluftningshullet i brændstoftankdækslet, eller udskift brændstofdækslet.
  2. Rengør luftfilterindsatsen, og/eller udskift den.
  3. Rengør under maskinens hus.
  4. Efterse tændrøret og juster gnistgabet om nødvendigt. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet.
  5. Kontroller motorolien. Skift olien, hvis den er snavset. Påfyld eller dræn olien for at regulere oliestanden til Full-mærket på målepinden.
  6. Aftap og fyld brændstoftanken med frisk benzin.
  Motoren kører ujævnt.
  1. Tændrørskablet er ikke sat på tændrøret.
  2. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  3. Luftfilterindsatsen er snavset, hvilket medfører, at luftstrømmen begrænses.
  1. Sæt tændrørskablet på tændrøret.
  2. Efterse tændrøret og juster gnistgabet om nødvendigt. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet.
  3. Rengør luftfilterindsatsen, og/eller udskift den.
  Maskinen eller motoren ryster for meget.
  1. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet græs og snavs.
  2. Motorens monteringsbolte er løse.
  3. Skæreskivebolten er løs.
  1. Rengør under maskinens hus.
  2. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  3. Stram skæreskivebolten.
  Klippemønsteret er ujævnt.
  1. Du klipper i det samme mønster gentagne gange.
  2. Der er græsaffald og snavs på undersiden af maskinhuset.
  1. Skift klippemønster.
  2. Rengør under maskinens hus.