Introduktion

Luftaren är avsedd att användas av kvalificerade användare i bostadsmiljöer och kommersiella miljöer. Den är främst konstruerad för att lufta områden på väl underhållna gräsmattor runt bostadsanläggningar, parker, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerplåten (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annan produktinformation.

g265026

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv när CE-sats 95-3350 har monterats. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Däckens DOT-märkning sitter på sidan på varje däck. Denna information anger last- och hastighetsvärden. Utbytesdäck ska ha samma eller bättre värden. Se Specifikationer för att se till att däcken uppfyller eller överträffar maskinens viktkrav.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

 • Läs och förstå innehållet i bruksanvisningen för både luftaren och traktorenheten.

 • Utbilda alla operatörer och all servicepersonal om luftaren.

 • Höj luftarpinnarna, sakta ner och var försiktig när du kör över andra underlag än gräs och när maskinen transporteras.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Var mycket försiktig när du lastar på eller av luftaren på en släpvagn eller lastbil.

 • Kör luftaren i en lägre hastighet när du befinner dig i en sluttning.

 • Använd inte luftaren nära stup, diken, flodbäddar eller vattendrag. Luftaren kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant.

 • Stäng av traktorenheten, höj luftarpinnarna (luftare modell 44867), stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörelser har stannat innan du justerar, rengör eller reparerar luftaren.

 • Använd alltid handskar när du servar luftarpinnarna. Byt ut skadade luftarpinnar.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Vid behov finns ytterligare säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal106-0229
decal58-6520
decal133-8061

Montering

Fastställ vänster och höger sida på maskinen sett från förarpositionen vid körning.

Montera hjulen

Modell 44856

Delar som behövs till detta steg:

Hjul2
Distansbricka4
Axel2
Spårmutter2
Saxpinne2
 1. Placera hjulmonteringen och de två distansbrickorna (en på varje sida av hjulnavet) mellan ramen enligt Figur 3.

  g029051
 2. För in axeln genom ramen, distansbrickorna och hjulet (Figur 3).

 3. Gänga spårmuttern på axeln (Figur 3) och dra åt den med en skiftnyckel till 8–20 Nm.

 4. Vrid hjulet för att fästa lagren och ta bort ändspel.

 5. Lossa kronmuttern tills den separerar från ramen och hjulnavet har ett ändspel.

 6. Dra åt spårmuttern till 1,5–2 Nm medan du roterar hjulet.

  Note: Om saxpinnhålet i axeln inte är i linje med skåran i muttern ska du lossa på muttern tills hålet och skåran är i linje.

 7. Montera saxpinnen (Figur 3).

 8. Smörj hjullagren tills hjulnavskammaren är helt full och ett mycket litet läckage ses vid tätningarna.

Montera vikterna

Delar som behövs till detta steg:

Vikt 12
Skruv (1/2 x 2 3/4 tum)6
Flänslåsmutter (1/2 tum)6

Montera vikterna enligt Figur 4.

g214817

Montera dragstångsenheten

Modell 44856

Delar som behövs till detta steg:

Dragstångsenhet1
Fäste2
Skruv (1/2 x 2 1/2 tum)6
Mutter (1/2 tum)6
Bricka (1/2 tum)6
Låsbricka (1/2 tum)6
Låspinne1
Hårnålssprint (liten)1
 1. Avlägsna fästena, låspinnen och fästelementen från bogseröglans fästpunkter på luftaren.

 2. Rikta in dragstångsenheten på luftaren enligt Figur 5.

  g216322
 3. Rikta in fästena på luftaren enligt Figur 6.

  g216319
 4. Fäst dragstångsenheten och fästena med fästelementen enligt Figur 7 och dra åt muttrarna till 54–74 Nm.

  g216320
 5. Montera låssprinten och fäst den med den lilla hårnålssprinten enligt Figur 8.

  g216321

Fastsättning av pump- och cylinderenheten

Modell 44856

Delar som behövs till detta steg:

Pump och styrcylinder1
Skruv (3/8 x 1 1/4 tum)2
Bricka (3/8 tum)2
Låsmutter (⅜ tum)2
Skruv (1/2 x 1 1/4 tum)1
Mutter (1/2 tum)1
Låsbricka (1/2 tum)1
Vibrationsrem1
Cylinderpinne2
Hårnålssprint (stor)2

Note: Se till att hydraulslangen inte böjs eller kläms.

Rikta in pumpen och styrcylindern och fäst dem enligt Figur 9.

g216317g216318

Produktöversikt

RamIhåligt, svetsat stål, indelat i tre sektioner. Varje sektion rör sig vågrätt och diagonalt i följd med konturen. Fjäderbelastat.
Luftningshjul12 gjutningar, 32 kg, fyra per sektion, med permanent rulltapp vid vartannat hål
Axel1 1/4 tum, maskinbearbetad till 1 tum
Luftarpinnar96, åtta per hjul, säkras med en skruv, rulltapp i hjulet fäster andra hålet vid luftarpinnen, 1/2 eller 3/4 tum öppen eller stängd, knivar på 10 cm tillgängliga
LagerSjälvtätade, självinriktade
Transportdäck (endast modell 44856)4,8–8 – två lager
DragkrokNedfällbart stift (modell 44856) trepunkts – traktortyp kategori 1 (modell 44867)
Höjningsmekanism (endast modell 44856)Handhydraulpump till en slagcylinder på 25,4 cm. Den hydraulvätska som ska användas är Mobil DTE 15 M eller motsvarande
FjädrarSex st som utökar nedåttrycket på luftarpinnarna
Luftningssvep2 m
Mönster15 cm vid mitten
Drifthastighet1–16 km/h, beroende på omständigheterna
Total bredd2,2 m (modell 44856)
2 m (modell 44867)
Vikt674 kg (modell 44856)
569 kg (modell 44867)

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på traktorenheten är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera luftaren på traktorenheten

Förbereda traktorenheten

 1. Parkera traktorenheten på ett jämnt underlag, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

 2. Besiktiga traktorenheten visuellt för att se om det finns några lösa fästelement eller andra potentiella problem. Dra åt lösa fästelement och åtgärda eventuella problem före användningen.

Sätta fast luftaren

Modell 44856

Koppla luftarens dragstång till bogseröglan på traktorenheten genom att använda fästelementen på traktorenheten.

Important: Lyft inte bogseröglan för hand. Använd bogseröglans domkraft eller mekanisk lyfthjälp för att rikta in dragstången mot traktorenheten.

 1. Kontrollera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera däckens lufttryck.

 2. Sänk trepunktslyften. Läs mer i bruksanvisningen för traktorenheten.

 3. Om sådana har installerats ska du avlägsna hjulsprinten, sprintbulten och den övre trepunktslänken från det övre länkfästet (Figur 10).

  g250419
 4. Höj trepunktslyftens nedre länkar helt (Figur 11).

  g264991
 5. Använd den hydrauliska handpumpen, flytta lyftarmen (Figur 12) precis bakom de främre hålen i låsstagets fäste (transportläge).

  Note: Lyftarmen befinner sig i transportläget när stången sitter bakom hålet i det främre låsstagets fäste.

  g265013
 6. För in låsstagssprinten i de främre hålen i låsstagets fäste och säkra låsstagssprinten på fästet med hårnålssprinten (Figur 12).

 7. Rikta in bogseröglan på luftaren med dragkroken på traktorenheten och använd fästelementen för fordonets lyft till att fästa luftaren (Figur 13).

  g265012

Sätta fast luftaren

Modell 44867
 1. Sänk ned de nedre länkarmarna på traktorenheten (Figur 14).

  g265078
 2. Justera de nedre länkarmarna (Figur 15) helt utåt. Se bruksanvisningen för traktorenheten.

  g264148
 3. Om den är borttagen ska du montera den övre trepunktslänken (Figur 16) på traktorenheten.

  g265074
 4. Placera luftaren så att de nedre länkarmarna på traktorenheten är i linje med lyftarmssprintarna på luftaren (Figur 17).

  g265123
 5. Montera de nedre länkarmarna till lyftarmssprintarna och säkra armarna med hjulsprintarna (Figur 17).

 6. Montera den andra änden av den övre trepunktslänken på lyftarmarna på luftaren (Figur 18) med skruven (¾ x 4 tum), muttern (¾ tum) och kontramuttern (¾ tum).

  g265124
 7. Justera länkarna på trepunktslyften för att balansera luftarens vänstra och högra sida och främre och bakre del (Figur 19). Läs mer i bruksanvisningen för traktorenheten.

  g265125

Montera luftarpinnarna

Important: Montera luftarpinnarna endast efter att luftaren har fästs på traktorenheten.

 1. Börja vid gjutningen på utsidan och montera luftarpinnarna enligt Figur 20.

  g029052
 2. Montera alla åtta luftarpinnar på gjutdelen, med en rulltapp och skruvar (1/2 tum x 1 3/4 tum) och säkerställ att rulltappen är i det främre läget (Figur 20).

  Note: Kontrollera att rulltappen sitter i det främre hålet och att skruven sitter i det andra hålet.

Använda luftaren

Använda modell 44856

 1. Stäng ventilen vid den hydrauliska handpumpens bas (Figur 21) och tryck ned pumphandtaget tills låspinnen roterar i låsstagets fäste.

  g265130
 2. Ta bort hårnålssprinten och flytta låspinnen till de bakre hålen (förvarings-/luftningsläge) i låsstagets fäste och säkra låspinnen på fästet med hårnålssprinten (Figur 22).

  Note: När du har flyttat låspinnen till förvarings-/luftningsläget kan du höja och sänka luftaren vid arbete på arbetsplatsen.

  g265163
 3. Öppna ventilen på den hydrauliska handpumpens bas för att sänka luftaren till marken.

 4. Sätt dig i förarsätet och följ förfarandet för bogsering av redskap. Läs mer i bruksanvisningen för traktorenheten.

 5. Vid slutet av önskat luftningsområde ska du stanna traktorenheten, koppla in parkeringsbromsen, stänga av motorn och ta ut nyckeln innan du stiger ur förarsätet.

 6. Stäng den hydrauliska handpumpens ventil (Figur 21) och tryck på pumphandtaget för att höja luftaren till transportläget.

 7. Ta bort hårnålssprinten och flytta låspinnen till de främre hålen (transportläge) i låsstagets fäste och säkra låspinnen på fästet med hårnålssprinten (Figur 22).

Använda modell 44867

 1. Starta traktorenheten och kör den med en låg hastighet.

 2. Med trepunkts- eller fjärrhydraulikstyrning på traktorenheten sänker du därefter långsamt luftaren medan traktorenheten rör sig sakta framåt (Figur 23).

  g265323
 3. När luftningen börjar ska du öka traktorenhetens hastighet.

 4. Höj luftaren vid slutet av spåret innan du svänger (Figur 24).

  g265324

Underhåll

Var försiktig

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Kontrollera att luftarpinnarna inte är slitna.
 • Var 40:e timme
 • Smörj nipplarna.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera huvudarmens bussningar.
 • Smörjning

  Smörja lagren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 40:e timme
 • Smörj nipplarna.
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  Smörj luftaren med angivet fett enligt Figur 25 eller Figur 26.

  g265329
  g265328

  Underhåll av chassit

  Kontrollera däckens lufttryck

  Modell 44856
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
  1. Kontrollera däcktrycket (Figur 27).

   Det ska vara 413 kPa (60 psi).

   g265014
  2. Vid behov kan du pumpa in eller tömma ur luft ur däcken tills trycket är 413 kPa (60 psi).

  Kontrollera huvudarmarnas bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera huvudarmens bussningar.
 • De sex huvudarmarna svänger fritt vågrätt och lodrätt så att enheten kan följa markens konturer. En bronsbussning har tryckts in i de vridbara hålen mellan huvudarmarna och ramfästet (Figur 28).

  g265377g265376
  1. Flytta luftaren till transportläget. Se Använda luftaren.

  2. Kontrollera att de 6 huvudarmarna svänger fritt (Figur 28).

  3. Om en huvudarm fastnar ska du genomföra följande steg:

   1. Lossa fjäderspänningen. Se Justera fjädrar.

   2. Ta bort skruven, muttern, brickorna och bussningen som fäster armen vid ramfästet (Figur 28) och kontrollera om fästelementen är slitna.

    Note: Byt ut alla slitna eller skadade fästelement. Bronsbussningen är 3 mm (⅛ tum) längre än den kombinerade tjockleken för huvudarmen och monteringfästet.

   3. Montera huvudarmen på monteringsfästet med skruven, muttern, brickorna och bussningen (Figur 28).

   4. Dra åt skruven (⅝ x 2 tum) och muttern (⅝ tum) mot bussningarna, inte armarna, så att de kan svänga fritt.

   5. Justera fjäderspänningen. Se Justera fjädrar.

  Justera fjädrar

  Syftet med fjädrarna är att fördela vikten jämnt och minska stötbelastningen på svängtapparna. Fjädrarna ska justeras jämnt över hela ytan så att maskinen är korrekt inriktad. Använd muttrarna ovanpå fjäderstången till att justera fjädrarna (Figur 29).

  Important: När du justerar fjäderspänningen ska du inte dra åt så att spolarna trycks ihop helt. Se till att det finns minst 1,6 mm utrymme mellan spolarna.

  g265341

  Kontrollera luftarpinnarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att luftarpinnarna inte är slitna.
 • För högsta möjliga luftningsprestanda ska du alltid kontrollera att luftarpinnarna inte är alltför slitna eller är skadade före varje användning. Allvarligt utslitna luftarpinnar böjer sig lätt eller går lätt sönder och lämnar pluggar i marken. Se Figur 30 för exempel på slitage på luftarpinnen.

  g029056

  Rengör alltid pluggarna uttagna ur luftarpinnarna före förvaring. Hålpipor som har lämnats kvar i luftarpinnar under en längre tid kan orsaka punktfrätning på insidan av luftarpinnarna, vilket förhindrar hålpiporna från att skjutas ut.

  Förvaring

  1. Höj upp luftarpinnarna.

  2. Stanna traktorenheten, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  3. Avlägsna smuts och skräp från hela luftaren. Rengör luftarpinnarnas hålpluggar.

   Important: Tvätta luftaren med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte luftaren.

  4. Smörj maskinen. Se Smörjning.

  5. Kontrollera luftarpinnarnas skick. Byt ut trasiga eller utslitna luftarpinnar.

  6. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  7. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  8. Förvara luftaren i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme.

  9. Täck över luftaren för att skydda den och hålla den ren.