Innledning

Denne luftemaskinen er ment å brukes av opplærte brukere for private og kommersielle formål. Den er hovedsakelig beregnet på å lufte områder på godt vedlikeholdte plener ved/i privatboliger, parker, idrettsbaner og plener i kommersielle områder.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Skann QR-koden på serienummerskiltet med en mobilenhet for å få tilgang til informasjon om garanti og deler samt annen produktinformasjon.

g265026

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver når CE-settet 95-3350 er montert. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Dekkenes DOT-informasjon er plassert på siden av hvert dekk. Denne informasjonen angir spesifikasjoner for belastning og hastighet. Nye dekk skal ha samme eller høyere spesifikasjoner. Sjekk spesifikasjonene for å påse at dekkene overholder eller overgår vektkravene for maskinen.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

 • Les og forstå innholdet av brukerhåndboken for både luftemaskinen og trekkenheten.

 • Lær opp alle operatørene og servicepersonell på luftemaskinen.

 • Hev pipene, senk farten og vær forsiktig når du krysser andre overflater enn gress, og ved transport av maskinen til og fra arbeidsområdet.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Vær svært forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Kjør maskinen i en lavere hastighet når du kjører i en skråning.

 • Ikke bruk maskinen nær kanter, grøfter, voller eller vannmasser. Luftemaskinen kan velte hvis et hjul går over kanten.

 • Stopp trekkenheten, hev pipene (luftemaskinmodell 44867), slå av motoren, aktiver parkeringsbremsen, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer, rengjøring, eller reparering av luftemaskinen.

 • Bruk hansker når du utfører service på pipene. Skift ut ødelagte piper.

 • Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler på maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsvarselssymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken ved behov.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal106-0229
decal58-6520
decal133-8061

Montering

Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sette på hjulene

Modell 44856

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Hjul2
Avstandsstykke4
Aksel2
Mutter med riller2
Splint2
 1. Rett inn hjulenheten og to avstandsstykker (ett på hver side av hjulnavet) mellom rammen, som vist i Figur 3.

  g029051
 2. Før akselen gjennom rammen, avstandsstykkene og hjulet (Figur 3).

 3. Tre mutteren med riller på akselen (Figur 3), og stram den til 8–20 Nm med en manuell skiftenøkkel.

 4. Roter hjulet for å sette lagrene på plass og fjerne dødgang.

 5. Løsne låsemutteren til den løsner fra rammen, og hjulnavet har noe dødgang.

 6. Stram til mutteren med riller med 1,5–2 Nm, mens du roterer hjulet.

  Note: Hvis splinthullet i akselen ikke er rettet inn med en rille i mutteren, må mutteren løsnes til hullet og rillen samsvarer med hverandre.

 7. Monter splinten (Figur 3).

 8. Smør hjullagrene til hjulnavets hulrom er helt fulle, og du kan se små lekkasjer ved tetningene.

Montere vektene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Vekt 12
Bolt (1/2 x 2 3/4 tomme)6
Flenslåsemutter (1/2 tomme)6

Monter vektene som vist i Figur 4.

g214817

Montere koblingsarmenheten

Modell 44856

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Koblingsarmenhet1
Brakett2
Bolt (1/2 x 2 1/2 tomme)6
Mutter (1/2 tomme)6
Skive (1/2 tomme)6
Låseskive (1/2 tomme)6
Låsestift1
Hårnålssplint pinne (liten)1
 1. Fjern brakettene, låsestiften og monteringsdelene fra koblingsarmens festepunkter på luftemaskinen.

 2. Rett inn koblingsarmenheten med luftemaskinen, som vist i Figur 5.

  g216322
 3. Rett inn brakettene på luftemaskinen, som vist i Figur 6.

  g216319
 4. Fest koblingsarmenheten og brakettene med monteringsdelene, som vist i Figur 7, og trekk mutterne til 54–74 N·m.

  g216320
 5. Monter låsepinnen og fest den med den lille hårnålssplinten, som vist i Figur 8.

  g216321

Feste pumpe- og sylinderenheten

Modell 44856

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Pumpe- og sylinderenhet1
Skrue (3/8 x 1 1/4 tomme)2
Skive (3/8 tomme)2
Låsemutter (⅜ tomme)2
Skrue (1/2 x 1 1/4 tomme)1
Mutter (1/2 tomme)1
Låseskive (1/2 tomme)1
Vibrasjonsstropp1
Sylinderbolt2
Hårnålssplint pinne (stor)2

Note: Ikke knekk eller klem hydraulikkslangen.

Rett inn pumpe- og sylinderenheten, og fest som vist i Figur 9.

g216317g216318

Oversikt over produktet

RammeSveiset, rørformet stål, delt inn i tre deler, hver del beveges horisontalt og diagonalt for å følge konturene, fjærbelastet
Luftehjul12 støpestykker, 31,7 kg, 4 per del, med permanent valsetapp for annethvert hull
Aksel1 1/4 tomme, maskinert til 1 tomme
Piper96,8 per hjul, festet med 1 bolt, valsetapp i hjulet fester andre hull i pipe, 1/2 eller 3/4 tomme åpen eller lukket, 4 tommers skjærekniver er tilgjengelig
LagreSelvforseglede og -innrettede
Transportdekk (kun modell 44856)4,80-8 – 2 lag
KoblingTrekkbolt (modell 44856) Trepunkts – traktortype kategori 1 (modell 44867)
Løftemekanisme (kun modell 44856)Hydraulisk håndpumpe for 10 mm slagsylinder. Påkrevd hydraulikkvæske er Mobil DTE 15 M eller tilsvarende
Fjærer6 for å hjelpe med trykkraft på pipene
Lufteskårgang2 m
Mønster15 cm i midten
Driftshastighet1 til 16 km/t, avhengig av forholdene
Total bredde2,2 m (modell 44856)
2 m (modell 44867)
Vekt674 kg (modell 44856)
569 kg (modell 44867)

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Fastslå høyre og venstre side på trekkenheten ved å stå i normal arbeidsstilling.

Montere luftemaskinen på trekkenheten

Klargjøre trekkenheten

 1. Parker trekkenheten på en jevn flate, slå av motoren, aktiver parkeringsbremsen, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater maskinen.

 2. Inspiser trekkenheten for løse monteringsdeler eller andre mulige problemer. Stram til monteringsdelene, og rett eventuelle problemer før bruk.

Feste luftemaskinen

Modell 44856

Bruk monteringsdelene til trekkenheten, og fest luftemaskinens kobling til trekkenhetens koblingsarm.

Important: Ikke løft koblingsarmen for hånd. Bruk tungejekken eller en mekanisk løfteanordning for å innrette koblingen med trekkenheten.

 1. Kontroller lufttrykket i dekkene. Se Kontrollere lufttrykket i dekkene.

 2. Senk trepunktsfestet. Se brukerhåndboken for trekkenheten.

 3. Hvis den er montert, fjern ringstiften, splittpinnen og den øvre trepunktskoblingen fra den øvre stangbraketten (Figur 10).

  g250419
 4. Hev de nedre armene på trepunktsfestet helt (Figur 11).

  g264991
 5. Bruk den hydrauliske håndpumpen til å flytte løftearmen (Figur 12) rett bakover fra de fremre hullene i låsestangbraketten (transportstilling).

  Note: Løftearmen er i transportstilling når stangen er bakoverstilt, over de fremre hullet til låsestangbraketten.

  g265013
 6. Sett låsestangpinnen i de fremre hullene i låsestangbraketten, og fest låsestangpinnen til braketten med hårnålen (Figur 12).

 7. Innrett luftemaskinens koblingsarm til trekkstangen på trekkenheten, og bruk kjøretøyets løftedeler til å feste luftemaskinen (Figur 13).

  g265012

Feste luftemaskinen

Modell 44867
 1. Senk de nedre leddarmene på trekkenheten (Figur 14).

  g265078
 2. Juster de nedre leddarmene (Figur 15) helt utover. Se brukerhåndboken for trekkenheten.

  g264148
 3. Monter den øvre trepunktskoblingen (Figur 16) til trekkenheten, hvis den er fjernet.

  g265074
 4. Plasser luftemaskinen slik at de nedre leddarmene på trekkenheten er på linje med løftearmpinnene på luftemaskinen (Figur 17).

  g265123
 5. Monter de nedre leddarmene til løftearmpinnene, og fest armene med ringstiftene (Figur 17).

 6. Monter den andre enden av den øvre trepunktskoblingen, til løftearmene av luftemaskinen (Figur 18) med bolten (¾ x 4 tommer), mutteren (¾ tomme) og låsemutteren (¾ tomme).

  g265124
 7. Juster koblingene til trepunktsfestet, for å jevne luftemaskinen fra venstre til høyre og front til bak (Figur 19). Se brukerhåndboken for trekkenheten.

  g265125

Montere pipene

Important: Pipene skal ikke monteres, før luftemaskinen er festet til trekkenheten.

 1. Start på det utvendige støpestykket og monter pipene, som vist i Figur 20.

  g029052
 2. Monter alle åtte piper på støpestykket med en valsetapp og boltene (1/2 x 1 3/4 tomme) og påse at valsetappen er i fremre posisjon (Figur 20).

  Note: Påse at valsetappen er i det fremre hullet og bolten er i det andre hullet.

Bruke luftemaskinen

Bruke modell 44856

 1. Lukk ventilen ved basen av den hydrauliske håndpumpen (Figur 21), og pump pumpehåndtaket til låsestiften roterer i låsestangbraketten.

  g265130
 2. Fjern hårnålen, flytt låsestiften til de bakre hullene (for lagring og luftestilling) i låsestangbraketten, og fest låsestiften til braketten med hårnålen (Figur 22).

  Note: Flytting av låsestiften for lagring og luftestilling, tillater deg å heve og senke luftemaskinen, mens du arbeider på arbeidsstedet.

  g265163
 3. Åpne ventilen ved basen av den hydrauliske håndpumpen, for å senke luftemaskinen til bakken.

 4. Gå tilbake til førersetet, og følg prosedyrene for tauing av et redskap. Se brukerhåndboken for trekkenheten.

 5. Når du skal forlate det ønskede lufteområdet, stopp trekkenheten, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen før du forlater førersetet.

 6. Lukk ventilen på den hydrauliske håndpumpen (Figur 21), og pump pumpehåndtaket for å heve luftemaskinen til transportstilling.

 7. Fjern hårnålen, flytt låsestiften til de fremre hullene (for transportstilling) i låsestangbraketten, og fest låsestiften til braketten med hårnålen (Figur 22).

Bruke 44867-modellen

 1. Start motoren til trekkenheten, og la den gå ved lav motorhastighet.

 2. Med en trepunkts- eller fjernstyrt hydraulikkontroll av trekkenheten, senker du langsomt luftemaskinen, mens trekkenheten er i langsom bevegelse forover (Figur 23).

  g265323
 3. Når luftingen begynner, øk hastigheten til trekkenheten.

 4. Hev luftemaskinen ved enden av lengden, før du svinger (Figur 24).

  g265324

Vedlikehold

Forsiktig

Dersom du lar nøkkelen stå i bryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i dekkene.
 • Kontroller pipene for slitasje.
 • Hver 40. driftstime
 • Smør niplene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller bøssingene på hovedarmene.
 • Smøring

  Smøre lagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 40. driftstime
 • Smør niplene.
 • Smørefettspesifikasjon: nr. 2 litiumsbasert smørefett

  Smør luftemaskinen med det angitte smørefettet, som vist i Figur 25 eller Figur 26.

  g265329
  g265328

  Vedlikehold av chassis

  Kontrollere lufttrykket i dekkene

  Modell 44856
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i dekkene.
  1. Kontroller trykket i dekkene (Figur 27).

   Det skal være 4,13 bar.

   g265014
  2. Pump inn eller tapp ut luft til dekkene, slik at dekkene måler 4,13 bar, om nødvendig.

  Kontrollere bøssingene på hovedarmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller bøssingene på hovedarmene.
 • De seks hovedarmene svinger fritt vannrett og loddrett, slik at enheten kan følge konturene i underlaget. En bronsebøssing er trykket inn i omdreiningshullene, mellom hovedarmene og rammemonteringsbrakettene (Figur 28).

  g265377g265376
  1. Flytt luftemaskinen til transportstilling. Se Bruke luftemaskinen.

  2. Sjekk at de seks hovedarmene svinger fritt (Figur 28).

  3. Hvis en hovedarm er treg, utfør følgende trinn:

   1. Løsne fjærspenningen. Se Justere fjærene.

   2. Fjern bolten, mutteren, skivene og bøssingen som fester hovedarmen til rammemonteringsbraketten (Figur 28), og sjekk delene for slitasje.

    Note: Skift ut slitte eller skadde deler. Bronsebøssingen er 3 mm lenger enn den kombinerte hovedarmen og platetykkelsen til monteringsbraketten.

   3. Monter hovedarmen til rammemonteringsbraketten med bolten, mutteren, skivene og bøssingen (Figur 28).

   4. Stram bolten (⅝ x 2 tommer) mot bøssingene, ikke armene, slik at den kan svinge fritt.

   5. Juster fjærspenningen. Se Justere fjærene.

  Justere fjærene

  Formålet med fjærene er å fordele vekten jevnt og redusere støtbelastning på omdreiningspunktene. Juster fjærene jevnt for å balansere maskinen. Bruk mutterne øverst på fjærstangen, til å justere fjærene (Figur 29).

  Important: Når du justerer fjærspenningen, ikke komprimer spolene helt. La det være minst 1,6 mm mellom spolene.

  g265341

  Kontrollere pipene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller pipene for slitasje.
 • For å oppnå maksimal lufteytelse må du alltid kontrollere pipene for slitasje før hvert bruk. Svært slitte piper kan enkelt bøyes eller knekke og vil la kjernene stå igjen i bakken. Se Figur 30 for eksempler på pipeslitasje.

  g029056

  Fjern alltid kjerner fra pipene før lagring. Hvis kjerner blir sittende igjen i piper i lengre perioder, kan det forårsake gropdannelse på innsiden av pipen, noe som hindrer utstøting av kjernen.

  Lagring

  1. Hev pipene.

  2. Stopp trekkenheten, slå av motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  3. Fjern skitt og smuss fra hele luftemaskinen. Rengjør kjernene ut av pipene.

   Important: Du kan vaske luftemaskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Luftemaskinen må ikke vaskes med høytrykksspyler.

  4. Smør luftemaskinen. Se Smøring.

  5. Kontroller tilstanden på pipene. Skift ut eventuelle ødelagte eller slitte piper.

  6. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  7. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe lakk hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  8. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager.

  9. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.