Indledning

Denne dybdelufter må udelukkende bruges af uddannede operatører til privat og kommerciel anvendelse. Den er primært beregnet til luftning af velholdte plæner på private områder, parker, sportsbaner samt i kommercielle områder.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis der er en) på serienummerpladen med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g265026

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver, når CE-sæt 95-3350 er monteret. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Dækkets DOT-oplysninger findes på siden af hvert dæk. Disse oplysninger angiver belastnings- og hastighedsklassificeringer. Reservedæk skal have samme eller højere klassificering. Se Specifikationer for at kontrollere, at dækkene opfylder eller overstiger maskinens vægtkrav.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

 • Læs og forstå indholdet i betjeningsvejledningen for både dybdelufteren og traktionsenheden.

 • Sørg for at undervise alle operatører og alt servicepersonale i brug af dybdelufteren.

 • Hæv tænderne, sæt farten ned, og vær forsigtig, når du krydser andre overflader end græs, samt når du transporterer maskinen.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Vær yderst forsigtig, når du læsser dybdelufteren på eller af en anhænger eller lastbil.

 • Betjen dybdelufteren ved en lavere hastighed, når du arbejder på en skråning.

 • Brug ikke dybdelufteren i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde eller vandområder. Dybdelufteren kan pludselig vælte, hvis et hjul kommer ud over kanten.

 • Stop traktionsenheden, hæv tænderne (dybdeluftermodel 44867), sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent på, at al bevægelse standser inden justering, rengøring eller reparation af dybdelufteren.

 • Bær altid handsker, når du udfører service på tænderne. Udskift beskadigede tænder.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal106-0229
decal58-6520
decal133-8061

Opsætning

Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af hjulene

Model 44856

Dele, der skal bruges til dette trin:

Hjulsamling2
Afstandsbøsning4
Aksel2
Møtrik med udskæring2
Låseclips2
 1. Placer hjulsamlingen og 2 afstandsbøsninger (1 på hver side af hjulnavet) mellem stellet som vist i Figur 3.

  g029051
 2. Før akslen gennem stellet, afstandsbøsningerne og hjulet (Figur 3).

 3. Skru møtrikken med udskæring på akslen (Figur 3), og brug en nøgle til at tilspænde den til et moment på 8 til 20 Nm.

 4. Drej hjulet for at indstille lejerne og fjerne endeslør.

 5. Løsn kronemøtrikken, indtil den adskilles fra stellet, og hjulnavet har endeslør.

 6. Spænd møtrikken med udskæring med et moment på 1,5 til 2 Nm, mens hjulet drejes.

  Note: Hvis splithullet i drivakslen ikke er placeret ud for en udskæring i møtrikken, skal møtrikken løsnes, indtil hullet og udskæringen flugter.

 7. Sæt splitten i (Figur 3).

 8. Smør hjullejerne, indtil hjulnavhulrummet er helt fyldt, og du kan se et smule udløb ved tætningerne.

Montering af vægtlodderne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Vægtlod 12
Bolt (½" x 2¾")6
Flangelåsemøtrik (½")6

Monter vægtlodderne som vist i Figur 4.

g214817

Montering af trækstangenheden

Model 44856

Dele, der skal bruges til dette trin:

Trækstangenhed1
Beslag2
Bolt (½" x 2½")6
Møtrik (½")6
Spændeskive (½")6
Låseskive (½")6
Låsestift1
Splitter (lille)1
 1. Fjern beslagene, låsestiften og fastgørelsesanordningerne fra trækstangens fastgørelsespunkter på dybdelufteren.

 2. Placer trækstangenheden ud for dybdelufteren som vist i Figur 5.

  g216322
 3. Placer beslagene på dybdelufteren som vist i Figur 6.

  g216319
 4. Fastgør trækstangenheden og beslagene ved hjælp af fastgørelsesanordningerne som vist i Figur 7, og spænd møtrikkerne med et moment på 54 til 74 N·m.

  g216320
 5. Monter låsestiften, og fastgør den med den lille splitter som vist i Figur 8.

  g216321

Montering af pumpen og cylinderenheden

Model 44856

Dele, der skal bruges til dette trin:

Pumpe og cylinderenhed1
Skrue (3/8" x 1¼")2
Spændeskive (⅜")2
Låsemøtrik (⅜")2
Skrue (½" x 1¼")1
Møtrik (½")1
Låseskive (½")1
Vibrationsstykke1
Cylindertap2
Splitter (stor)2

Note: Undlad at bøje eller klemme hydraulikslangen.

Placer pumpen og cylinderenheden korrekt, og fastgør dem som vist i Figur 9.

g216317g216318

Produktoversigt

StelSvejset stålrør opdelt i 3 sektioner, hvor hver sektion bevæger sig vandret og diagonalt, så konturen kan følges, fjederbelastede
Luftningshjul12 støbninger, 70 lb (31,75 kg), 4 pr. sektion, med permanent valsetap i hvert andet hul
Aksel1¼", neddrejet til 1"
Tænder96, 8 pr. hjul, fastgjort med 1 bolt, valsetap i hjulet fastgør det andet hul i tanden, ½" eller ¾" åbent eller lukket, 4 tommers skæreknive er tilgængelige
LejerSelvforseglet, selvjusteret
Transportdæk (kun model 44856)4,8-8 – 2 lag
BugsertrækStift (model 44856) 3 punkter – kategori 1-traktortype (model 44867)
Løftemekanisme (kun model 44856)Håndholdt hydraulikpumpe til en 10 tommers slagcylinder. Påkrævet hydraulikvæske er Mobil DTE 15 M eller tilsvarende
Fjedre6 til at assistere nedadgående tryk på tænderne
Luftningsspor2 m
Mønster15 cm på midten
Driftshastighed1 til 16 km/t afhængig af forholdene
Samlet bredde2,2 m (model 44856)
2 m (model 44867)
Vægt674 kg (model 44856)
569 kg (model 44867)

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Traktionsenhedens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af dybdelufteren på traktionsenheden

Klargøring af traktionsenheden

 1. Parker traktionsenheden på en plan overflade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

 2. Efterse traktionsenheden for eventuelle løse fastgørelsesanordninger eller andre mulige problemer. Spænd løse fastgørelsesanordninger, og afhjælp problemer inden betjening.

Montering af dybdelufter

Model 44856

Fastgør dybdelufterens bugsertræk på trækstangen på traktionsenheden med traktionsenhedens fastgørelsesanordninger.

Important: Løft ikke trækstangen med hånden. Brug trækstangsdonkraften eller løfteanordningen til at placere bugsertrækket ud for traktionsenheden.

 1. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

 2. Sænk 3-punktsophænget. Se betjeningsvejledningen til din traktionsenhed.

 3. Hvis de er monteret, fjernes ringstiften, gaffelbolten og den øvre 3-punktsforbindelse fra det øvre forbindelsesbeslag (Figur 10).

  g250419
 4. Hæv de nedre forbindelser på 3-punktsophænget helt (Figur 11).

  g264991
 5. Brug den hydrauliske håndpumpe, flyt løftearmen (Figur 12) lige bagud for de forreste huller i låsestangsbeslaget (transportposition).

  Note: Løftearmen er i transportposition, når stangen er placeret bagud for det fremadrettede hul på låsestangsbeslaget.

  g265013
 6. Sæt låsestangsstiften i de fremadrettede huller i låsestangsbeslaget, og fastgør låsestangsstiften til beslaget med låseclipsen (Figur 12).

 7. Ret dybdelufterens trækstang ind efter trækstangen på traktionsenheden, og brug fastgørelsesanordningerne på køretøjets bugsertræk til at fastgøre dybdelufteren (Figur 13).

  g265012

Montering af dybdelufter

Model 44867
 1. Sænk de nedre forbindelsesarme på traktionsenheden (Figur 14).

  g265078
 2. Juster de nedre forbindelsesarme (Figur 15) helt udad. Se betjeningsvejledningen til traktionsenheden.

  g264148
 3. Hvis den er afmonteret, skal den øvre 3-punktsforbindelse (Figur 16) monteres på traktionsenheden.

  g265074
 4. Placer dybdelufteren, så de nedre forbindelsesarme på traktionsenheden flugter med løftearmsstifterne på dybdelufteren (Figur 17).

  g265123
 5. Monter de nedre forbindelsesarme til løftearmsstifterne, og fastgør armene med ringstifterne (Figur 17).

 6. Monter den anden ende af den øvre 3-punktsforbindelse på dybdelufterens løftearme (Figur 18) med bolten (¾" x 4"), møtrik (¾") og kontramøtrikken (¾").

  g265124
 7. Juster forbindelserne på 3-punktsophænget for at nivellere dybdelufteren mod venstre og højre og fremad og tilbage (Figur 19). Se betjeningsvejledningen til din traktionsenhed.

  g265125

Montering af tænderne

Important: Monter først tænderne, når dybdelufteren er monteret på traktionsenheden.

 1. Start ved den yderste støbning, og monter tænderne som vist i Figur 20.

  g029052
 2. Monter alle 8 tænder på støbningen med en valsetap og bolte (½" x 1¾"), og sørg for, at valsetappen er i forreste position (Figur 20).

  Note: Sørg for, at valsetappen er i det forreste hul, og at bolten er i det andet hul.

Brug af dybdelufteren

Brug af model 44856

 1. Luk ventilen i bunden af den hydrauliske håndpumpe (Figur 21), og tryk på pumpehåndtaget, indtil låsestiften drejer i låsestangsbeslaget.

  g265130
 2. Fjern låseclipsen, og sæt låsestiften i de bageste huller (opbevarings-/luftningspositionen) i låsestangsbeslag, og fastgør låsestiften til beslaget med låseclipsen (Figur 22).

  Note: Hvis låsestiften flyttes til opbevarings-/luftningspositionen, kan dybdelufteren hæves og sænkes, mens der arbejdes på arbejdsstedet.

  g265163
 3. Åbn ventilen i bunden af den hydrauliske håndpumpe for at sænke dybdelufteren ned på jorden.

 4. Gå tilbage til førersædet, og følg procedurerne for at bugsere et redskab. Se betjeningsvejledningen til traktionsenheden.

 5. Ved enden af det ønskede luftningsområde skal traktionsenheden stoppes, parkeringsbremsen aktiveres, motoren slukkes, og nøglen tages ud, inden førersædet forlades.

 6. Luk ventilen på den hydrauliske håndpumpe (Figur 21), og tryk på pumpehåndtaget for at hæve dybdelufteren til transportposition.

 7. Fjern låseclipsen, og sæt låsestiften i de forreste huller (transportposition) i låsestangsbeslag, og fastgør låsestiften til beslaget med låseclipsen (Figur 22).

Brug af model 44867

 1. Start traktionsenhedens motor, og kør den ved lav hastighed.

 2. Med 3-punkts eller fjernhydraulisk styring af traktionsenheden sænkes dybdelufteren langsomt, mens traktionsenheden kører langsomt fremad (Figur 23).

  g265323
 3. Når luftningen går i gang, øges traktionsenhedens hastighed.

 4. Hæv dybdelufteren ved afslutningen af en omgang, inden du drejer (Figur 24).

  g265324

Vedligeholdelse

Forsigtig

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

Tag nøglen ud af tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller tænderne for slid.
 • For hver 40 timer
 • Smør fittingerne.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller bøsningerne på hovedarmene.
 • Smøring

  Smøring af lejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 40 timer
 • Smør fittingerne.
 • Fedtspecifikation: Nr. 2 litiumbaseret fedt

  Smør dybdelufteren med det angivne smøremiddel som vist i Figur 25 eller Figur 26.

  g265329
  g265328

  Vedligeholdelse af chassiset

  Kontrol af dæktrykket

  Model 44856
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
  1. Kontroller dæktrykket (Figur 27).

   Der skal måles 4,13 bar.

   g265014
  2. Pump luft i eller luk luft ud af dækkene, indtil der måles 4,13 bar.

  Kontrol af bøsningerne på hovedarmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller bøsningerne på hovedarmene.
 • De 6 hovedarme drejer frit vandret og lodret, så enheden kan følge jordens kontur. En bronzebøsning trykkes ind i drejehullerne mellem hovedarmene og stellets monteringsbeslag (Figur 28).

  g265377g265376
  1. Flyt dybdelufteren til transportpositionen. Se Brug af dybdelufteren.

  2. Kontroller, at de 6 hovedarme drejer frit (Figur 28).

  3. Hvis en hovedarm binder, skal du udføre følgende trin:

   1. Løsn fjederspændingen. Se Justering af fjedrene.

   2. Fjern bolten, møtrikken, spændeskiverne og bøsningen, der fastgør hovedarmen til stellets monteringsbeslag (Figur 28), og kontroller fastgørelsesanordningerne for slid.

    Note: Udskift alle slidte eller beskadigede fastgørelsesanordninger. Bronzebøsningen er 3 mm (⅛") længere tid end den samlede tykkelse på hovedarmen og monteringsbeslagets plade.

   3. Monter hovedarmen til stellets monteringsbeslag med bolten, møtrikken, spændeskiverne og bøsningen (Figur 28).

   4. Stram bolten på (⅝" x 2") og møtrikken (⅝") mod bøsningerne, ikke armene, så den kan dreje frit.

   5. Juster fjederspændingen. Se Justering af fjedrene.

  Justering af fjedrene

  Formålet med fjedrene er for at fordele vægten jævnt og reducere stødbelastningen på drejepunkterne. Juster fjedrene jævnt hele vejen over for at nivellere maskinen. Brug møtrikkerne oven på fjederstangen for at justere fjederspændingen (Figur 29).

  Important: Når fjederspændingen justeres, må spiralerne ikke trykkes sammen. Sørg for, at der er mindst 1,6 mm (1/16") afstand mellem spiralerne.

  g265341

  Kontrol af tænderne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller tænderne for slid.
 • For at opnå maksimal luftningsydelse skal tænderne altid efterses for slid og skader før hver brug. Meget slidte tænder er nemme at bøje eller knække og efterlader kernerne i jorden. Se med eksempler på tandslid i Figur 30.

  g029056

  Rengør tænderne for kerner inden opbevaring. Kerner, der efterlades i tænderne i længere tid, kan forårsage afskalning på indersiden af tænderne, så kernen ikke kan skubbes ud.

  Opbevaring

  1. Hæv tænderne.

  2. Stop traktionsenheden, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  3. Fjern snavs og partikler fra hele dybdelufteren. Rengør tænderne for kernerne.

   Important: Du kan vaske dybdelufteren med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke dybdelufteren for højtryksrensning.

  4. Smør dybdelufteren. Se Smøring.

  5. Efterse tændernes tilstand. Udskift ødelagte eller slidte tænder.

  6. Kontroller og tilspænd alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  7. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  8. Opbevar dybdelufteren i en ren, tør garage eller på et passende sted.

  9. Tildæk dybdelufteren for at beskytte den og holde den ren.