Indledning

Denne maskine er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Denne maskine er beregnet primært til bearbejdning af store områder på velholdte plæner i parker, på golfbaner, sportsbaner samt i kommercielle områder. Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis der er en) på serienummerpladen med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g235770

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver, når de korrekt opsætningsprocedurer er blevet gennemført. Yderligere oplysninger fås i den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i betjeningsvejledningen til både maskinen og traktionsenheden, før denne maskine tages i brug. Sørg for, at alle, der anvender produktet, er fortrolige med betjeningen af både maskinen og traktionsenheden, samt at de forstår advarslerne.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal117-7052
decal100-3612
decal127-4235
decal117-7051
decal92-1581
decal92-1582
decal117-7050
decal120-0625
decal121-6926
decal133-8061

Opsætning

Udtagningen af dybdelufteren fra kassen

 1. Udtag dybdelufteren fra kassen.

 2. Fjern de bolte, der fastholder dybdelufterens støtteben til forsendelsespallen, og fjern dybdelufteren fra pallen.

 3. Fjern støttebenene fra dybdelufteren. Behold dem til brug ved opbevaring.

  Note: SR54-S og SR70-S har ikke støtteben til forsendelse.

 4. Placer dybdelufteren på en flad, jævn overflade med frontrullen på jorden og en træklods under hovederne.

Tilslutning af trækstangens arme

Dele, der skal bruges til dette trin:

Koblingstap 2
Ringstift2
 1. Sørg for, at kraftudtaget er udkoblet.

 2. Bak traktionsenheden hen til dybdelufteren i en ret vinkel, indtil trækstangens arme er rettet ind efter monteringsbeslagene.

  Note: Dybdelufterens gearkasseaksel skal rettes ind efter traktionsenhedens kraftudtagsaksel (centreret på traktionsenheden). Hvis akslerne ikke er rettet ind efter hinanden, skal trækstangens arme justeres fra side til side, indtil akslerne er rettet ind efter hinanden.

 3. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud. Før du forlader førersædet, skal du vente på, at motoren og alle bevægelige dele er standset.

  Note: For at opnå maksimal frihøjde skal koblingstapperne fastgøres i dybdelufteren i de nederste monteringshuller, hvis udstyret hermed. Se Indkobling af kraftudtagsakslen for at finde ud af, hvornår de øverste monteringshuller skal bruges.

  Kun dybdelufter SR54 og SR54-S

  Note: Fabrikken monterer koblingstapper og ringstifter på SR54- og SR54-S-dybdelufterne inden forsendelse.

 4. Fastgør trækstangens arme til dybdelufterens monteringstapper med ringstifter (Figur 3).

  g016127

  Kun SR70-, SR70-S- og SR72-dybdeluftere

 5. Fastgør trækstangens arme på dybdelufterens monteringsbeslag med koblingstapper og ringstifter (Figur 4).

  g016183

Tilslutning af den hydrauliske topstang

Model SR54, SR70 og SR72

Dele, der skal bruges til dette trin:

Hydraulisk topstang 1
Hydraulikslange – 106 cm1
Hydraulikslange – 76 cm1
Forlængerbeslag2
Rotationsbeslag1
Lynkoblinger til slanger2

Note: Sørg for, at de leverede koblinger passer til traktionsenheden. Hvis ikke de gør det, skal traktionsenhedens producent kontaktes for at få de rigtige koblinger.

Din traktionsenhed skal have en dobbeltvirkende spoleventil med et betjeningsanordningshåndtag og 2 lynafkoblingskoblinger på 12,7 mm på bagenden af traktionsenheden. Fabrikken har 2 lynkoblinger, der passer til de hydrauliske topstangsslanger (1/2-14 NPTF-slangegevindendestørrelse).

Gør brug af følgende fremgangsmåde til montering af slangerne og til at afgøre, om der er behov for forlænger- eller drejeklodser. Disse oplysninger hjælper dig også med at afgøre dybdelufterens dybdeinterval.

 1. Fastgør koblingsforbindelsen til den hydrauliske topstang til traktionsenheden med de stifter, bolte og tapper, der fulgte med traktionsenheden (Figur 5).

  Placer den hydrauliske topstang, så stangenden vender mod dybdelufteren, og cylinderens huller er rettet ind efter traktionsenhedens hjælpehydraulikkraft.

  Note: Hvis du skal placere hydraulikcylinderen med hullerne vendt opad, skal du bruge rotationsbeslaget i stedet for standardmonteringsbeslaget for at flytte cylinderen (Figur 5). Du kan bruge en 90°-hydraulikfitting i stedet for rotationsbeslaget (90°-fittings medfølger ikke).

  Monter rotationsbeslaget som følger:

  1. Fjern låseclipsen, og clipsen der fastgør standardkoblingsforbindelsen til cylinderen (Figur 5). Fjern koblingsforbindelsen fra cylinderen.

  2. Monter rotationsbeslaget på cylinderen med de stifter, bolter og tapper, du fjernede tidligere (Figur 5).

  g010840
 2. Tilslut den 106 cm lange hydraulikslange til porten på den hydrauliske topstang, som er tættest på dybdelufteren Figur 5. Påfør rørgevindforseglingstape eller -masse på slangegevindene for at forhindre eventuelle lækager.

 3. Tilslut den 76 cm lange hydraulikslange til porten på den hydrauliske topstang, der er tættest på traktionsenheden (Figur 5). Påfør rørgevindforseglingstape eller -masse på slangegevindene for at forhindre eventuelle lækager.

 4. Monter lynkoblinger på hydraulikslangerne (1/2-14 NPTF gevindstørrelse på slangeende). Påfør rørgevindforseglingstape eller -masse på slangegevindene for at forhindre eventuelle lækager.

 5. Tilslut de 2 hydraulikslangelynkoblinger til portene på traktionsenheden.

 6. Start traktionsenhedens motor, og anvend spoleventilen til at kontrollere den hydrauliske topstangs udtræknings- og indtrækningsbevægelser.

  Note: Hvis hævning og sænkning af dybdelufteren ikke stemmer overens med traktionsenhedens styreenheder, skal slangetilslutningerne på traktionsenheden vendes om.

 7. Fastgør den hydrauliske topstangs stangende til det hul, der er længst muligt fremme i dybdelufterens beslag, med en kædebolt og ringstift (Figur 6 eller Figur 7).

  Important: Når stangenden på den hydrauliske forbindelse fastgøres, skal du bruge de monteringshuller, der er længst fremme på monteringsbeslaget, så der er nok afstand til cylinderløbet, når det er skubbet ind.

  g016184
  g016185

  Hvis den hydrauliske cylinder ikke kan nå dybdelufterens monteringsbeslag, kan du bruge en forlængerklods i stedet for standardmonteringsklodsen til at tilslutte cylinderen til traktionsenheden (Figur 5).

  Note: Hvis du monterer forlængerklodsen og er nødt til at trække cylinderen ind for at montere den, placeres dybdelufterens tinehoveder tættere på jorden.

  Monter forlængerklodserne som følger:

  1. Fjern låseclipsen og clipsen, der fastgør standardkoblingsforbindelsen til cylinderen (Figur 5). Fjern koblingsforbindelsen fra cylinderen.

  2. Monter den nødvendige længdeforlængerklods på cylinderen med de clips, du fjernede tidligere (Figur 5).

Montering af dybdemåleren

Model SR54, SR70 og SR72

Dele, der skal bruges til dette trin:

Dybdemåler 1
Glideblok 1
Maskinskrue (nr. 10 x ½") 2
Skrue (¼" x 2½")2
Rørklemme 1
Svejseplade 1
Dybdemærkat 1
 1. Placerer komponenterne som vist i Figur 8, og monter dybdemåleren på glideblokkens flade side med 2 maskinskruer (nr. 10 x ½").

  g024283
 2. Brug rørklemmen, svejsepladen og 2 skruer (¼" x 2½") til at montere dybdemåleren løst på topstangscylinderens stangende (Figur 8). Sørg for, at klemmerne er tilstrækkeligt løse til, at de kan dreje til den ønskede position.

 3. Sørg for, at cylindertoppen er ren nok til, at mærkatet kan sættes på.

 4. Sæt dybdemærkatet på toppen af cylinderen, så det er synligt fra betjeningspositionen og ikke rører ved hydraulikslanger eller andre forhindringer (Figur 8). Vend mærkatets ende med bogstavet "J" mod dybdelufteren.

 5. Sørg for, at cylinderstangen kan trækkes helt ud og ind uden at røre ved andre traktionsenheds- eller dybdelufterkomponenter. Når dybdemåleren er placeret korrekt, skal monteringsskruerne strammes.

 6. Kør dybdelufteren på et prøveområde for at bestemme den ønskede indstilling, og noter den tilsvarende position på dybdeindikatoren.

  Hvis det er nødvendigt, kan du justere cylinderen, mens du indstiller dybdelufteren til en dybere indstilling (mod "J") eller fladere indstilling (mod "A").

  Note: Bogstaverne på mærkatet angiver en relativ dybde.

Tilslutning af traktionsenhedens topstang

Model SR54-S og SR70-S

Dele, der skal bruges til dette trin:

Fjederbelastet topstang1
Kædebolt3
Ringstift3
 1. Monter den fjederbelastede topstang på dybdelufterens beslag med 2 kædebolte og ringstifter (Figur 9)

 2. Løsn låsemøtrikken på traktionsenhedens topstang. Juster topstangens længde, indtil den når trækbøjlen på dybdelufterens fjederbelastede topstang (Figur 9).

  g010966
 3. Tilslut traktionsenhedens topstang til trækbøjlen på den fjederbelastede topstang, og fastgør den med en kædebolt og en ringstift (Figur 9).

 4. Smør gevindet på topstangsrørene af stål.

 5. Mål længden på fjederen i topstangen.

 6. Drej den øverste topstang, indtil fjederen sammentrykkes med ca. 13 mm (Figur 9).

 7. Stram låsemøtrikken for at fastgøre topstangen på plads.

Kontrol af opsætningen for den hydrauliske topstang

Forlængelse af den hydrauliske cylinder forøger tinedybden.

 1. Forlæng den hydrauliske cylinder helt for at bestemme tinehovedernes placering, og kontroller, om de rører jorden.

  Note: På en bølget plæne kan operatøren justere cylinderen til at opretholde tinedybden (ved kørsel over bakke), men det vil være nødvendigt at have tinehovederne ca. 5 cm under jorden.

  • Hvis tinehovederne berører jorden, kan plænen blive beskadiget.

   Hvis tinehovederne berører jorden, skal du justere placeringen af cylinderenderne for at flytte toppen af dybdelufteren tættere på traktionsenheden.

  • Hvis tinehovederne ikke berører jorden, kan du montere forlængerbeslag (vedlagt dybdelufteren) på topstangen for at flytte tinehovederne tættere på jorden.

 2. Træk den hydrauliske cylinder tilbage for at løfte tinehovederne.

  Important: Når kraftudtaget indkobles, må dybdelufteren ikke løftes højere end nødvendigt. Drejeleddet på kraftudtagsakslen går i stykker, hvis maskinen løftes for højt (Figur 10). Sluk for kraftudtaget, når du løfter dybdelufteren. Du kan anvende kraftudtaget i en vinkel på op til 25°, men overskrid ikke en vinkel på 35° grader, når dybdelufteren er i sin højeste position, da der ellers kan opstå alvorlige akselskader.

  g010803

Kontrol af kraftudtagsvinklen

Important: Før du kontrollerer kraftudtagsvinklen, skal tines afmonteres.

 1. Når dybdelufteren står på jorden og er sænket til den dybeste placering, skal du bruge en vinkelindikator til at måle vinklen mellem kraftudtaget og dybdelufteren.

 2. Løft dybdelufteren, og træk den hydrauliske topstangscylinder helt tilbage.

 3. Brug en vinkelindikator til at kontrollere vinklen mellem kraftudtaget og dybdelufteren.

 4. Hvis vinklen er større end 35°, skal du udføre én af følgende handlinger for at justere traktionsenheden, så du ikke kan hæve dybdelufteren i en vinkel på mere end 35°.

  • Brug traktionsenhedens løftestop (hvis udstyret hermed).

  • Flyt trækstængerne til et monteringshul højere oppe (hvis udstyret hermed).

Montering af kraftudtagsakslen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Kraftudtagsaksel1
 1. Parker traktionsenheden og dybdelufteren på en plan overflade.

 2. Hæv dybdelufteren helt, og træk den hydrauliske topstangscylinder eller topstangen helt tilbage (Figur 11).

  g010798
 3. Mål afstanden fra låserillen ved enden af traktionsenhedens kraftudtagsaksel til låserillen ved kraftudtagsakslen på dybdelufterens gearkasseaksel (Figur 12).

  Noter dette mål her: EKSEMPEL: 67 CM

  g237884
 4. Sænk dybdelufteren ned på jorden, og udstræk den hydrauliske topstangscylinder eller topstangen helt (Figur 13).

  g010807
 5. Mål afstanden fra låserillen ved enden af traktionsenhedens kraftudtagsaksel til låserillen ved kraftudtagsakslen på dybdelufterens gearkasseaksel (Figur 14).

  Noter dette mål her: EKSEMPEL: 70 CM

  g237883
 6. Mål afstanden fra midten af kuglelåsepinden ved den ene ende af kraftudtagsakslen til midten af låsepinden på den anden ende (Figur 15).

  Noter dette mål her: EKSEMPEL: 81 CM

  g237882
 7. Brug det mindste af de to mål i Figur 14 og Figur 12, og træk den afstand fra afstanden i Figur 15. Eksempel: 81 cm minus 67 cm er lig med 14 cm.

 8. Målene i eksemplet viser, at akslen er 14 cm for lang. Tilføj yderligere 1,2 cm for at sikre, at kraftudtagsakslen ikke er helt i bund, når du løfter dybdelufteren til den højeste position.

  EKSEMPEL: 14 CM PLUS 1,2 CM ER LIG MED 15 CM

 9. Skub kraftudtagsakslens rør helt sammen. Kontroller, at det indvendige rør ikke stikker ind i kryds- og lejedelen på det udvendige rør (Figur 16). Hvis dette sker, skal du skære mere af det indvendige rør. Fortsæt til næste trin.

 10. Mål, hvor langt det indvendige rør stikker ind i kryds- og lejedelen på det udvendige rør (Figur 16). Tilføj denne længde til den længde, der måltes i trin 8.

  g237881
 11. Skil de to halvdele af kraftudtagsakslen fra hinanden (Figur 17).

 12. Mål afstanden fra enden af hvert rør til dets sikkerhedsskærm (Figur 17).

  Angiv målene her og .

  g237887
 13. Brug dimensionerne målt i trin 8 til at finde, markere og afskære skærmen og røret fra hver kraftudtagshalvdel (Figur 18 og Figur 19).

  Note: Skær mere af det indvendige rør, hvis det stikker ind i kryds- og lejedelen på det udvendige rør.

  g237888
  g237889
 14. Brug dimensionerne fra trin 11 til at finde og markere, og afskær kun sikkerhedsskærmene for at blotlægge rørene (Figur 20 og Figur 21).

  g237890
  g237891
 15. Fjern forsigtigt grater fra enderne af rørene med en fil, og fjern alle spånerne fra rørene.

 16. Smør fedt på det indvendige rør.

  Note: Teleskoprørene skal altid have en overlapning på halvdelen af deres længde ved normal betjening og mindst en tredjedel af deres længde under alle driftsforhold. Under transport, når drivremmen ikke roterer, skal teleskoprørene have en passende overlapning for at opretholde rørenes justering og få dem til at glide frit.

Montering af kraftudtagsskærmen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Kraftudtagsskærm1
 1. Fjern de 4 bolte, låseskiver og underlagsskiver, der er fastgjort på enden af dybdelufterens gearkasse (Figur 22).

  g010849
 2. Monter kraftudtagsskærmen på dybdelufterens gearkasse med fastgørelsesanordningerne, der blev fjernet tidligere (Figur 22).

  Vend adgangspanelet (Figur 22) på kraftudtagsskærmen op eller til siden afhængigt af dybdelufterens rammekonfiguration.

Indkobling af kraftudtagsakslen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Stift (vedlagt kraftudtagsakslen) 1
Møtrik (vedlagt kraftudtagsakslen)1

Note: Du kan åbne adgangspanelet (Figur 22) for at gøre det nemmere at fjerne og montere kraftudtagsakslernes fastgørelsesanordninger.

 1. Fjern stiften og møtrikken fra kraftudtagsakslen (Figur 23).

 2. Tilslut kraftudtagets koblingsende til indgangsakslen på dybdelufterens gearkasse med stiften og møtrikken, der blev fjernet tidligere (Figur 23).

  Note: Du kan kun indsætte stiften på én måde.

  g010850

  Note: Luk og lås kraftudtagets adgangspanel, hvis det står åbent.

  Note: Sørg for, at stiften føres helt ind i kraftudtagets gaffel.

 3. Indkobl kraftudtagsakslen til traktionsenhedens kraftudtagsaksel (Figur 24).

  g007328
 4. Skyd kraftudtagsakslen fremad i det omfang, traktionsenheden tillader det.

 5. Træk låsekraven tilbage for at fastgøre kraftudtagsakslen. Skub kraftudtagsakslen frem og tilbage for at sikre, at den er låst forsvarligt.

 6. Tilslut sikkerhedsafskærmningskæderne til kraftudtagsskærmen og traktionsenhedens beslag (Figur 25). Sørg for, at kæderne forbliver løse, når dybdelufteren hæves og sænkes.

  g010852

  Note: For at undgå unødvendige løft kan du tilslutte traktionsenhedens løftearme til løftebeslagets øverste huller (hvis udstyret hermed (Figur 26)). Den maksimale vinkel på kraftudtagsakslen er 35°.

  g010804

  Important: Løft ikke dybdelufteren højere end nødvendigt, når du tilkobler kraftudtaget. Drejeleddet på kraftudtagsakslen går i stykker, hvis maskinen løftes for højt (Figur 27). Sluk for kraftudtaget, inden dybdelufteren løftes. Du kan betjene kraftudtaget i en vinkel på op til 25°, men overskrid aldrig en vinkel på 35°, når dybdelufteren er i sin højeste position.

 7. Kontroller, at kraftudtagsskærmen ikke kommer i berøring med koblingen.

  g010803

Justering af stabiliseringsleddene

Ved korrekt montering er dybdelufteren centreret med kraftudtagsakslens midterlinje på traktionsenheden. Juster stabiliseringsleddene for at centrere dybdelufteren.

Important: Kraftudtagsakslen skal være så lige som muligt i forhold til traktionsenhedens kraftudtagsaksel.

 1. Juster stabiliseringsleddene på de nederste løftearme for at minimere bevægelsen fra side til side til maksimum 25 mm på hver side (Figur 28).

  g007333
 2. Juster trækstængerne indad, indtil de kommer i kontakt med dybdelufterens monteringsplader. Se traktionsenhedens betjeningsvejledning for yderligere monterings- og justeringsvejledning.

  Note: Dette mindsker belastningen på stifterne.

 3. Hvis traktionsenheden har stabiliseringskæder i stedet for stabiliseringsled, skal der monteres spændeskiver mellem den nederste forbindelsesarm og ringstiften for at mindske belastningen på løftestifterne.

Nivellering af dybdelufteren fra side til side

Dele, der skal bruges til dette trin:

Vaterpas (medfølger ikke)1
 1. Parker traktionsenheden og dybdelufteren på en fast, plan overflade.

 2. Anbring et vaterpas oven på dybdelufterens stel for at undersøge nivelleringen fra side til side (Figur 29).

  g010854
 3. Drej det justerbare forbindelseshovedelement (hvis et sådant findes) for at hæve eller sænke forbindelsesarmen, indtil dybdelufteren er nivelleret fra side til side.

  Note: Se traktionsenhedens betjeningsvejledning for yderligere justeringsvejledning.

Montering af tines

Dele, der skal bruges til dette trin:

Tines (efter behov)

Du kan vælge mellem et bredt udvalg af tines til dybdelufteren. Vælg den tinetype, -størrelse og indbyrdes afstand, som er nødvendig til opgaven. Se listen over tilbehør i reservedelskataloget.

 1. Sørg for, at støttebukkene eller støtteblokkene understøtter dybdelufteren helt.

 2. Sluk for traktionsenhedens motor, og tag nøglen ud.

 3. Løsn låseboltene, og fjern de tidligere brugte tines (Figur 30).

  g016131
 4. Skub de nye tines ind i hullerne, der passer til de valgte tines. Brug aldrig tines med en lille diameter i hullerne med en stor diameter – tines skal passe tæt i hullet. Sørg for at skubbe tinen op i hovedet, indtil den går helt i bund.

  Note: Placer hule kernetines med åbningen til udblæsning bagest. Placér massive tines med tinespidsen mod maskinen (Figur 30).

 5. Tilspænd låseboltene godt for at fastgøre tines. Brug ikke slagværktøjer.

 6. Indstil tinevinklen for de nye tines. Se Justering af tinevinklen (model SR54, SR54-S, SR70 og SR70-S) eller Justering af tinevinklen (model SR72).

 7. Inden dybdeluftning af en formel plæne den første gang efter montering af tines skal du teste dybdelufteren på et mindre vigtigt område, så du kan afprøve andre traktionsenhedsgear og finindstille justeringen for at opnå det ønskede mellemrum mellem hullerne og plænens ønskede udseende.

Indstilling af tinedybden

Model SR54-S og SR70-S

Indstil tinedybden. Se Indstilling af tinedybden (model SR54-S og SR70-S).

Montering af den bageste afskærmning

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bageste afskærmning1
Skrue (⅜" x 3¼")4
Underlagsskive (0,438" x 1")12
Låsemøtrik4
Endedæksel2
 1. Indfør endedækslet i enderne på den bageste afskærmnings rør (Figur 31).

  g016186
 2. Ret hullerne i den bageste afskærmnings monteringsrør ind med hullerne i dybdelufterens sideplader (Figur 31).

  Note: På model SR54-S og SR70-S skal rørenderne monteres på den nederste sideplades monteringshuller, hvis dybdelufterens tinedybde er indstillet i position A (Figur 32). Brug de øverste monteringshuller til dybdeindstillingsposition B eller C.

  g016181
 3. Fastgør afskærmningens monteringsrør på sidepladerne med 4 skruer, underlagsskiver og møtrikker (Figur 31).

  Note: Anvend de resterende spændeskiver som påkrævet til at udfylde et evt. mellemrum mellem rørene og dybdelufterens sideplader.

Fjernelse af støttebenene

Klargøring af model SR54 og SR70

 1. Hæv dybdelufterens rulle(r) 7,5-15 cm op fra jorden. Læg støtteblokke under rullen/-erne.

 2. Fjern de bolte, låseskiver og møtrikker, der fastgør støttebenene på hver ende af dybdelufteren (Figur 33).

  g010857
 3. Fjern støttebenene.

 4. Brug støttebenene, når du afmonterer dybdelufteren fra traktionsenheden.

Klargøring af model SR72

 1. Hæv dybdelufterens rulle(r) 7,5-15 cm op fra jorden. Læg støtteblokke under rullen/-erne.

 2. Fjern de bolte, låseskiver og møtrikker, der fastgør støttebenene på hver ende af dybdelufteren (Figur 34).

  g010967
 3. Fjern støttebenene.

 4. Brug støttebenene, når du afmonterer dybdelufteren fra traktionsenheden.

  Note: Når støttebenene monteres, skal du sørge for, at de fastgøres på indersiden af rullepladerne, så det nederste rammerør hviler på toppen af støttebenene.

  Note: Model SR54-S og SR70-S har ikke støtteben.

Montering af smæklåsen

Kun CE

Dele, der skal bruges til dette trin:

Låseplade2
Fransk skrue2
Låsering2
 1. Placer låsepladen over motorhjelmslåsen, mens monteringshullet rettes ind efter hullet i sidepladen (Figur 35).

  g016161
 2. Fastgør låsepladen på sidepladen med en fransk skrue og en låsering (Figur 35).

 3. Gentag proceduren på den anden motorhjelmslås.

Påsætning af CE-mærkaten og mærkaten med produktionsår

Kun CE

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-mærkat1
Mærkat med produktionsår1

Når alle nødvendige CE-krav er opfyldt, skal CE-mærkaten og mærkaten med produktionsår sættes på ved siden af seriepladen (Figur 36).

g237188

Produktoversigt

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

 ProCore SR54ProCore SR54-SProCore SR70ProCore SR70-SProCore SR72
Vægt med kraftudtag og topstang528 kg563 kg623 kg679 kg948 kg
Arbejdsbredde1,37 m1,37 m1,85 m1,85 m1,83 m
Arbejdsdybde (kan tilpasses)25 mm til 250 mm25 mm til 250 mm25 mm til 250 mm25 mm til 250 mm25 mm til 400 mm
Hulafstand64 mm til 102 mm64 mm til 102 mm64 mm til 102 mm64 mm til 102 mm75 mm til 150 mm
Produktivitet3.345 m2/t.3.345 m2/t.4.460 m2/t.4.460 m2/t.3.530 m2/t.
Anbefalet traktionsenhedsstørrelse16 til 18 hk18 hk25 til 35 hk25 til 35 hk45 hk
Anbefalet løftekapacitet544 kg680 kg771 kg817 kg1.270 kg
Anbefalet kontravægt70 kg70 kg115 kg115 kg135-225 kg
Anbefalet kraftudtagshastighed400 til 460 o/m.400 til 460 o/m.400 til 460 o/m.400 til 460 o/m.400 til 460 o/m.
Faktisk arbejdshastighed ved 400 kraftudtagsomdrejninger i minuttet (Varierer med hulafstand)2,4 til 4 km/t2,4 til 4 km/t2,4 til 4 km/t2,4 til 4 km/t1,3 til 1,5 km/t
LøftesystemStd. 3-punktsStd. 3-punktsStd. 3-punktsStd. 3-punktsStd. 3-punkts

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhedshensyn før drift

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at sikkerhedskontakterne og afskærmningerne er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før betjening skal du altid efterse maskinen for at sikre, at maskinens tines fungerer korrekt. Udskift slidte eller beskadigede tines.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan ramme.

 • Find og markér alle elektriske ledninger eller kommunikationslinjer, overvandingskomponenter og andre forhindringer i området, før der dybdeluftes. Fjern farerne, hvis det er muligt, eller planlæg, hvordan de kan undgås.

 • Sørg for, at din traktionsenhed er egnet til brug med et redskab af denne vægt, ved at rådføre dig med leverandøren eller producenten af traktionsenheden.

 • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du foretager justeringer af maskinen.

Betjeningsanordninger på Outcross-traktionsenheden

Se betjeningsvejledningen til Outcross-traktionsenheden for at få oplysninger om betjeningsanordninger og drift samt yderligere oplysninger om indstilling af dybdelufteren.

Traktionsenhedens betjeningsanordninger

Bliv fortrolig med betjeningen af følgende betjeningsanordninger på traktionsenheden, inden du betjener dybdelufteren:

 • Indkobling af kraftudtaget

 • Motor-/kraftudtagshastighed

 • 3-punktstræk (hæv/sænk)

 • Aflastningsventildrift

 • Kobling

 • Gashåndtag

 • Gearvalg

 • Parkeringsbremse

  Important: Se traktionsenhedens betjeningsvejledning for at få oplysninger om betjening.

Betjeningsprincipper

Traktionsenhedens 3-punktstrækforbindelse/hydrauliske topstang løfter dybdelufteren med henblik på transport og sænker den med henblik på drift.

Kraftudtaget overfører kraft gennem aksler, gearkasse og O-ringkædedrev til en krumtapaksel, som trækker tineholdearme ned i plænens overflade.

Når traktionsenheden kører fremad med kraftudtaget indkoblet og dybdelufteren sænket, laver den en række huller i plænens overflade.

Nedramningsdybden for tines indstilles ved at forlænge den hydrauliske topstang eller ved at indstille den faste topstang til den ønskede position.

Afstanden mellem de frembragte huller bestemmes af traktionsenhedens udvekslingsforhold (eller den hydrostatiske traktionspedals position) og antallet af tines i hvert tinehoved. Ændring af motorhastigheden ændrer ikke hulafstanden.

Traktionsenhedens kraftudtagshastighed

Dybdelufteren er konstrueret til brug med en kraftudtagshastighed på 460 o/min. afhængigt af størrelse/vægt af tines. De fleste traktionsenheder angiver en position for 540 kraftudtagsomdrejninger i minuttet på bakmodstanderne. Da motor- og kraftudtagshastighederne er direkte proportionale, kan du fastsætte motorens hastighed til 400 kraftudtagsomdrejninger i minuttet ved at bruge følgende udregning:

(Motorens o/min. ved 540 kraftudtagshastighed) x (400÷540) = påkrævet motor-o/min.

Hvis motorens omdrejningstal f.eks var 2.700 ved en kraftudtagshastighed på 540 o/min., ville du få følgende:

2.700 x (400÷540) = 2.000 o/min.

I dette eksempel får du en kraftudtagshastighed på 400 o/min, når din traktionsenhed kører med 2.000 o/min.

Hvis din traktionsenhed angiver en anden motoromdrejning ved 540 o/min., skal du sætte det nummer i stedet for 2.700 o/min., som bruges i eksemplet.

Important: Den anbefalede kraftudtagshastighed for 25,4 cm tines og kortere er 460 o/min. og 425 o/min. for tines, der er længere end 25,4 cm.

Uddannelsesperiode

Find et område uden forhindringer, og øv dig i at bruge maskinen, før du bruger dybdelufteren. Betjen traktionsenheden med de anbefalede gearindstillinger og kraftudtagsdrevhastigheder, og lær at håndtere maskinen, så du er helt fortrolig med den. Øv dig i at starte og standse, hæve og sænke dybdelufteren, indkoble og udkoble kraftudtagsdrevet og rette maskinen ind efter tidligere kørte baner. En øvelsessession øger driftssikkerheden for dybdelufterens ydeevne og medvirker ligeledes til at sikre, at du benytter en korrekt driftsteknik, når maskinen betjenes.

Hvis der er sprinklerhoveder, elektriske ledninger, kommunikationslinjer eller andre forhindringer på arbejdsstedet, skal disse genstande afmærkes for at sikre, at de ikke bliver beskadiget.

Forsigtig

Bevægelige dele kan forårsage personskade.

Forlad ikke førersædet uden først at have udkoblet kraftudtagsdrevet, aktiveret parkeringsbremsen og slukket for motoren med henblik på at undgå personskade. Udfør ikke reparationer på dybdelufteren uden først at have sænket dybdelufteren ned på støtteben eller lignende blokke eller donkrafte. Fastgør alle sikkerhedsanordninger på deres korrekte pladser, før du genoptager driften.

Før luftning

Find og markér alle elektriske ledninger eller kommunikationslinjer, overvandingskomponenter og underjordiske farer.

Efterse arbejdsområdet for farer, som kan beskadige maskinen, og fjern dem om muligt, eller planlæg, hvordan de kan undgås. Medtag tines til udskiftning, fjedertråde, fjedre samt værktøj i tilfælde af, at tines beskadiges ved berøring med fremmedlegemer.

Important: Brug ikke dybdelufteren i bakgear, eller når den er hævet.

Under betjening

Sikkerhed under drift

 • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Medtag aldrig passagerer på maskinen, og hold omkringstående og kæledyr væk fra maskinen under drift.

 • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

 • Hold hænder og fødder væk fra tineområdet.

 • Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du justerer, rengør, opbevarer eller reparerer maskinen.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og efterse alle tines, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

 • Dybdelufteren er tung. Når den er koblet til en traktionsenhed og er i den hævede position, påvirker dens vægt stabilitet samt bremse- og styrekontrol. Udvis forsigtighed under transport mellem arbejdsområder.

 • Oprethold altid det korrekte dæktryk på traktionsenheden.

 • Sørg for, at alle regler er overholdt, før transport af udstyr på offentlig vej og motorvej. Sørg for, at alle påkrævede reflektorer og lys er på plads samt rene og synlige for overhalende og modkørende trafik.

 • Sænk hastigheden på ujævne veje og overflader

 • Lås uafhængige hjulbremser sammen under transport.

 • Hvis det bliver nødvendigt med afmontering eller reparation af ståldele i kraftudtagsakslen (rør, lejer, samlinger osv.), er det stærkt tilrådeligt at kontakte din autoriserede Toro-forhandler. Ved afmontering af komponenter med henblik på reparation og genmontering kan visse dele blive beskadiget, hvis afmonteringen ikke udføres med specialværktøj af uddannede teknikere.

 • Brug ikke kraftudtagsakslen uden de medfølgende afskærmninger.

 • Friktionskoblinger kan blive meget varme under brug. Rør ikke ved dem. For at undgå brandfare skal området omkring koblingen holdes fri for brandbart materiale. Undgå desuden langvarigt koblingsslip.

Sikkerhed på skråninger

 • Læs traktionsenhedens specifikationer, så du sikrer dig, at du ikke overstiger den maksimale ydeevne for betjening på skråninger.

 • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatøren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

 • Gennemgå forholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

 • Gennemlæs hældningsinstruktionerne nedenfor til betjening af maskinen på skråninger, og gennemgå forholdene for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

 • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

 • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

 • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

 • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

Luftningsprocedurer

Important: Hvis du har opbevaret maskinen i en længere periode, skal du sørge for, at kraftudtagets glidning fungerer. Se Justering af kraftudtagskoblingen.

 1. Sænk dybdelufteren, så maskinens tines er tæt på jorden i den nederste del af deres vandring.

 2. Aktiver koblingen til kraftudtaget ved lav traktionsenhedsmotorhastighed for at starte dybdelufteren.

 3. Vælg et gear, der producerer en fremadgående hastighed på 1 til 4 km/t ved den normerede kraftudtagshastighed på 400 til 460 o/min. Se traktionsenhedens betjeningsvejledning.

 4. Idet du slipper koblingen, og traktionsenheden kører fremad, skal dybdelufteren sænkes helt ned til rullen/rullerne, og motorhastigheden skal øges for at opnå maks. 400 til 460 o/min. (460 på model SR72) ved kraftudtaget.

  Important: Betjen aldrig traktionsenhedens kraftudtag ved mere end 460 o/min., da det kan beskadige dybdelufteren.

  Important: Sørg for, at rulleren altid er på jorden, når dybdelufteren er i brug.

 5. Bemærk hulmønstret. Hvis du har behov for større hulafstand, skal du øge traktionsenhedens hastighed i fremadgående retning ved at skifte et gear op eller – med en traktionsenhed med hydrostatisk drev – aktivere hydrostatgrebet eller -pedalen for at opnå højere hastighed. Sænk traktionsenhedens fremadgående hastighed for at få mindre hulafstand.

  Important: Hvis motorhastigheden ændres i det samme gear, ændres hulmønstret ikke.Kig hyppigt bag dybdelufteren for at sikre, at maskinen fungerer korrekt, og at den retter sig ind efter de tidligere kørte baner.

 6. Brug det forreste hjul på traktionsenheden som hjælp til at holde samme sideværts hulafstand som i den forrige bane.

 7. Ved enden af luftningsbanen skal du hæve dybdelufteren og hurtigt udkoble kraftudtaget.

 8. Hvis du bakker ind på et snævert område (som f.eks. et tee-sted), skal du udkoble kraftudtaget og hæve dybdelufteren til den højeste position.

  Important: Dybdeluft aldrig i bakgear.

 9. Ryd altid området for alle beskadigede maskindele såsom brækkede tines osv. for at forhindre plæneklipperen eller andet plænevedligeholdelsesudstyr i at opsamle og udkaste affald.

 10. Udskift ødelagte tines, og efterse og afhjælp skader på dem, der stadig kan bruges. Reparer eventuel anden maskinskade, før betjening påbegyndes.

Bearbejdning af undergrunden

Tinens spadebevægelse skaber dyrkning af undergrunden, sprækker eller træk, når dybdelufteren og traktionsenheden kører fremad. Den færdige kvalitet på legeoverflader efter dybdeluftning afhænger af forskellige faktorer, der omfatter plænetilstand, rodvækst og fugtighedsindhold.

Hård jord

Hvis jorden er for fast til, at den ønskede luftningsdybde kan opnås, kan kernehovedet komme ind i en "hoppende" rytme. Dette skyldes den hårde såkaldte al, som maskinens tines forsøger at trænge igennem. Ret op på denne tilstand ved hjælp af en eller flere af følgende anbefalinger:

 • Du opnår det bedste resultat efter regn eller efter vanding af plænen den foregående dag.

 • Reducer antallet af tines pr. stampearm. Forsøg at opretholde en symmetrisk tinekonfiguration for at belaste stampearmene ensartet.

 • Reducer dybdelufterens nedramning (dybdeindstilling), hvis jorden er stenhård. Fjern kernerne, vand plænen, og foretag dybdeluftning igen med en dybere nedramning.

Dybdeluftning af jord, der er lagt oven på hård underjord (dvs. sand/forvitringsskorpe oven på stenet jord), kan medføre en uønsket hulkvalitet. Dette sker, når luftningsdybden er større end, hvad tines kan trænge igennem gennem forvitringsskorpen og underjorden. Når tines rammer hård underjord, kan dybdelufteren løfte sig og bevirke, at hullerne bliver aflange for oven. Reducer luftningsdybden så meget, at der ikke foretages nedramning i den hårde underjord.

Længere/større tines

25 cm eller derover

Brug af længere/større tines kan efterlade det forreste eller bageste af hullet tottet eller en anelse deformeret.

 • Hulkvaliteten for denne konfiguration forbedres, hvis du reducerer kernehovedets hastighed med 10-15 % i forhold til fuld driftshastighed. Ved kraftudtagsdrevne dybdeluftere skal motorhastigheden reduceres, indtil kraftudtagshastigheden er mellem 400 og 420 o/min.

  Note: Reducering af motorhastigheden påvirker ikke redskabets fremadgående retning.

 • Hældningsbeslagets placering kan påvirke skubbede huller. Se Justering af tinevinklen (model SR54, SR54-S, SR70 og SR70-S) eller Justering af tinevinklen (model SR72).

Adapterhoved med flere rækker

Når der anvendes adapterhoveder med flere rækker, skal motorhastigheden reduceres, indtil kraftudtagshastigheden er mellem 400 og 420 o/min.

Note: Reducering af motorhastigheden påvirker ikke redskabets fremadgående retning.

Løftning af rodzonen

Ved at bruge tines med flere hoveder samt større kernetines eller kraftige tines med en stor diameter kan man belaste plænens rodzone betydeligt. Denne belastning kan skabe brud på rodzonen og medføre, at plænen løftes. Hvis der sker løfteskader, skal du forsøge at udføre en eller flere af følgende handlinger:

 • Reducer tinetæthed – fjern nogle tines

 • Mindsk kernedybden – i intervaller på 13 mm (anbefalet)

 • Øg hulafstanden i fremadgående retning – sæt traktionsenhedens transmission et gear op

 • Reducer tinediameteren – massivt materiale eller kerner

Justering af tinevinklen (model SR54, SR54-S, SR70 og SR70-S)

Indstil tinevinklen efter tinelængden ved at bruge en af de 2 justeringshuller i forbindelsesarmen. Disse huller er kun forudindstillede. Ved brug af tines på 17,8 til 25,4 cm skal hovedstødfangeren placeres tættest på den bageste del af tinehovedet. Du får muligvis brug for den anden position – hullet længst væk fra hovedet (Figur 37) – afhængigt af forskelle i jordforholdene.

 1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, og tag nøglen ud af tændingen.

 3. Frigør fjederspændingen på tinehovedet (Figur 37).

  g266002
 4. Fjern støddæmperbolten og støddæmperen fra forbindelsesarmen, og sæt dem i det andet justeringshul (Figur 37).

 5. Tilslut fjederspændingen på tinehovedet.

Justering af tinevinklen (model SR72)

Indstil hældningsbeslaget (Figur 38) til den korrekte position baseret på tinelængden. Hovedstoppet indstilles til 1 af 5 forudindstillede positioner ved at vælge det hul, som du bolter justeringsstangen gennem. Disse huller er kun forudindstillede. Ved at bruge en 25,4 cm tine i 30,48 cm-positionen kan du f.eks. opnå et blødere finish afhængig af brugen.

 1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

 3. Frigør fjederspændingen på tinehovedet (Figur 38).

 4. Fjern møtrikken og bolten fra justeringshullerne i hældningsbeslaget (Figur 38).

  g016132
 5. Roter hældningsbeslaget, indtil det er på linje med det ønskede hul i armen, og fastspænd bolten og møtrikken.

  Note: Sørg for, at bolten går gennem hældningsbeslaget og pladen.

 6. Tilslut fjederspændingen på tinehovedet.

Indstilling af tinedybden (model SR54-S og SR70-S)

Du kan ændre tinedybden ved at hæve eller sænke bagrullen. Du kan justere rullehøjden ved at flytte rullens justeringsbolte til den ønskede position.

Note: Fabrikken forsender dybdelufteren i position A.

g016181
 • Position A – Maksimal dybde

 • Position B – Dybden mindskes med 38 mm fra position A

 • Position C – Dybden mindskes med 76 mm fra position A

Indstilling af tinedybden (model SR54, SR70 og SR72)

Start traktorens motor, og anvend traktorspoleventilen til at kontrollere den hydrauliske topstangs udtræknings- og indtrækningsbevægelser.

Note: Byt om på slangetilslutningerne på traktoren, hvis de ikke i er overensstemmelse med traktorbetjeningsanordningen.

Kør dybdelufteren på et prøveområde for at bestemme den ønskede indstilling, og noter den tilsvarende position på dybdeindikatoren.

Hvis det er nødvendigt, kan du justere cylinderen, mens du indstiller dybdelufteren til en dybere indstilling (mod "J") eller fladere indstilling (mod "A").

Note: Bogstaverne på mærkatet angiver en relativ dybde.

Note: Forlængelse af cylinderen får dybdelufteren til at trænge dybere ned.

g010840

Indstilling af hovedreturfjedre

Du kan justere hovedreturfjedrene for at øge eller mindske spændingen. Hvis fjederen flyttes mod dybdelufterens forende, øges fjederens spænding, hvilket øger afstanden mellem fjedermonteringsstængerne.

 1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

 3. Frigør fjederspændingen på forbindelsesarmen.

 4. Monter møtrikken, der fastgør fjedermonteringsstangens bolt til forbindelsesarmen (Figur 41 eller Figur 42).

  g024284
  g024285
 5. Fjern monteringsstangen og monteringsstangens bolt fra forbindelsesarmen, og sæt dem i det andet justeringshul (Figur 41 eller Figur 42).

 6. Monter møtrikken, der fastgør fjedermonteringsstangens bolt til forbindelsesarmen.

 7. Forbind fjederspændingen til forbindelsesarmen.

Betjening ved transport

Når dybdelufteren skal transporteres, skal den først hæves, og kraftudtaget skal udkobles. Undgå at miste herredømmet: kør langsomt hen over stejle skråninger, kør hen til ujævne områder med nedsat hastighed, og kryds meget kuperet terræn med forsigtighed.

Important: Overskrid ikke en transporthastighed på 24 km/t.

Tip vedrørende betjening

Forsigtig

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade.

 • Før du forlader førersædet, skal du udkoble kraftudtagets drev, aktivere parkeringsbremsen, slukke for motoren, tage nøglen ud og vente, til alle bevægelige dele er standset.

 • Udfør ikke justeringer eller reparationer på dybdelufteren uden først at sænke dybdelufteren ned på sikkerhedsstøttebenet.

 • Sørg for, at alle sikkerhedsanordninger sidder rigtigt på plads, før du genoptager driften.

 • Medtag tines til udskiftning, fjedertråde, fjedre samt værktøj i tilfælde af, at tines beskadiges ved berøring med fremmedlegemer.

 • Indkobl kraftudtaget ved lav motorhastighed. Øg motorens hastighed for at nå den ønskede kraftudtagshastighed på 400 til 460 o/min. (maksimum), og sænk dybdelufteren. Betjenes ved en motorhastighed, hvor dybdelufteren kører mest gnidningsløst.

  Note: Hvis du ændrer motorens/kraftudtagets hastighed i et bestemt traktionsenhedsgear (eller fast hydrostatisk pedalposition på traktionsenheder med hydrostatisk transmission), ændres hulafstanden ikke.

 • Foretag meget gradvise vendinger under luftning. Foretag aldrig skarpe vendinger med kraftudtagsdrevet indkoblet. Planlæg den luftningsbane, der skal køres, før du sænker dybdelufteren. Skarpe sving, mens der dybdeluftes, vil skade dybdelufteren og tines.

 • Hvis motorens/kraftudtagets belastning hæves, når maskinen betjenes på et hårdt underlag eller op ad bakke, skal dybdelufteren hæves lidt, indtil motoren/kraftudtaget genvinder hastighed, og derefter skal dybdelufteren sænkes igen.

 • De bedste resultater opnås, når tineindgangen skråner lidt indad mod bagenden af maskinen. Udvis forsigtighed, når du forlænger den hydrauliske topstang for at undgå at slå på plænen med tinehovederne. I nogle tilfælde opnår du måske ikke de bedste resultater ved at bruge forudindstillede huller i hældningsbeslagene, især hvis græsrødderne er korte eller svage. Du kan forsøge at bruge en anden hældningsindstilling, der vil indstille tines til en mere skrående flade for at undgå at trække jord ud af hullet.

 • Luft ikke, hvis jorden er for hård eller tør. Du opnår det bedste resultat, hvis du dybdelufter efter regn eller efter vanding af plænen den foregående dag.

  Note: Hvis rullen ikke følger jordens overflade under luftning, er jorden for hård til at opnå den ønskede dybde. Reducer luftningsdybden, indtil rullen berører jorden under drift.

 • Hæv dybdelufteren, hvis jorden er stenhård. Fjern kernerne, og luft igen med dybere nedramning, helst efter vanding.

 • Kig ofte bagud for at sikre, at maskinen fungerer korrekt, og at den retter sig ind efter de tidligere kørte baner. Et tab af en linje af huller indikerer en bøjet eller mistet tine. Kontroller efter hver omgang.

 • Ryd området for alle beskadigede maskindele såsom ødelagte tines osv. for at forhindre, at de bliver opsamlet og udkastet af plæneklipperen eller andet plænevedligeholdelsesudstyr.

 • Udskift defekte tines. Efterse og reparer de brugbare tines. Reparer andre eventuelle maskinskader, før betjening genoptages.

Efter betjening

Sikkerhedshensyn efter drift

 • Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

 • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

 • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

Rengøring og eftersyn af maskinen

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter hver anvendelse
 • Efterse og rengør maskinen.
 • Important: Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. For højt vandtryk kan forurene smørelsen og beskadige pakninger og lejer.

  1. Vask maskinen grundigt med en haveslange uden dyse.

   • Brug en børste til at fjerne snavs og affald.

   • Brug et mildt rengøringsmiddel til at rengøre dækslerne.

  2. Efterse for maskinskader, olielækage og slid på komponenter og tines.

   Important: Reparer alle skader og slidte dele.

  3. Smør kraftudtagsakslens samlinger og rullelejer. Se Indfedtning af kraftudtagsakslen og rullelejerne.

  4. Afmonter, rengør og smør tines med olie.

  5. Sprøjt en let olietåge på kernehovedets lejer, krumtap og dæmperled.

  6. Rengør og smør fjedrene med et tørt smøremiddel, som f.eks. grafit eller silikone.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift gearkasseolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller drivkædespændingen,og juster spændingen efter behov.
 • Kontroller fjedrene
 • Rengør og smør fjedre og tinemonteringsskruer.
 • Efterse kraftudtaget for tegn på slitage.
 • Efter hver anvendelse
 • Efterse og rengør maskinen.
 • For hver 50 timer
 • Indfedt lejerne og kraftudtagsakslen
 • Kontroller gearkasseolien.
 • Efterse lejerne.
 • For hver 500 timer
 • Skift gearkasseolien.
 • Efterse lejerne, og udskift dem om nødvendigt.
 • Før opbevaring
 • Smør tineholdernes fastgørelsesanordninger med olie.
 • Gennemfør alle 50 timers vedligeholdelsesprocedurer.
 • Mal eventuelle beskadigede overflader.
 • Løsn kraftudtagets koblingsbolte.
 • Fjern og rengør maskinens tines.
 • Fjern alt snavs.
 • Årlig
 • Juster kraftudtagskoblingenFør og efter opbevaring
 • Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Stands maskinen, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før der udføres eftersyn eller vedligeholdelse af maskinen.

  • Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det bliver nødvendigt at foretage større reparationer af maskinen, eller du får brug for hjælp.

  • Sørg for, at maskinen er i en sikker driftsmæssig stand ved at holde beslagene tilspændte.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Kædespændingen må ikke kontrolleres eller justeres, når traktionsenhedens motor kører.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Understøt maskinen med blokke, donkrafte eller støtteben, når du arbejder under den. Stol aldrig på, at hydrauliksystemet understøtter maskinen.

  • Kontroller dagligt tinemonteringsboltene for at sikre, at de er tilspændt i henhold til specifikationerne.

  • Efter vedligeholdelse eller justering af maskinen skal alle afskærmninger monteres, og motorhjelmen skal lukkes og fastgøres.

  Løftning af maskinen

  Forsigtig

  Hvis maskinen ikke understøttes helt, kan den flytte sig eller vælte, hvilket kan medføre personskade.

  • Når redskaberne skiftes, eller der udføres anden service, skal de korrekte blokke, hejseanordninger eller donkrafte bruges.

  • Parker maskinen på en fast, plan overflade, som fx et betongulv.

  • Før maskinen hæves, skal redskaber, der kan gøre det svært at hæve maskinen på sikker og korrekt vis, fjernes.

  • Spær eller bloker altid traktionsenhedens hjul.

  • Brug støtteben eller klodser til at understøtte den hævede maskine.

  Note: Du kan bruge et hejseapparat til at løfte dybdelufteren. Brug kernehovedøjet som monteringspunkt til hejseapparatet (Figur 43). Kontroller, at hejseapparatet har nok løftekapacitet. Se Specifikationer.

  g010859

  Indfedtning af kraftudtagsakslen og rullelejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Indfedt lejerne og kraftudtagsakslen
 • Smøremiddelspecifikationer: SAE-universalfedt til høje temperaturer med højtryksydeevne (EP) eller litiumbaseret SAE-universalfedt

  Kraftudtagsakslens samlinger (3 smørenipler). Se Figur 44

  g007309

  Rullelejer (2 eller 4 smørenipler, afhængigt af dybdeluftermodel). Se Figur 45

  g010861

  O-ringkæde – Indfedt ikke kæden.

  Specifikationer for gearkasseolie

  80W-90-gearolie af høj kvalitet eller tilsvarende.

  Kontrol af gearkasseolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller gearkasseolien.
  1. Lad gearkassen køle af, inden olieniveauet kontrolleres.

  2. Fjern snavs fra påfyldningsproppen og kontrolproppen for at undgå kontaminering.

  3. Tag kontrolproppen af gearkassen (Figur 46).

   Note: Hvis gearkassen har 2 kontrolpropper, anvendes den nederste prop.

   g010862
  4. Kontroller, at olien når op til bunden af kontrolprophullet i gearkassen (Figur 46).

  5. Hvis oliestanden er lav, skal du tage udluftnings-/påfyldningsproppen af toppen af gearkassen og påfylde den anbefalede gearolie efter behov.

  6. Skru propperne i.

  Skift af gearkasseolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift gearkasseolien.
 • For hver 500 timer
 • Skift gearkasseolien.
  1. Fjern snavs fra udluftnings-/påfyldningsproppen og aftapningsdækslet for at undgå kontaminering (Figur 46).

  2. Tag udluftnings-/påfyldningsproppen af for at lette luftudsugningen.

  3. Placer en drænbakke under aftapningsdækslet, og fjern proppen.

   Note: Kold olies høje viskositet forlænger aftapningstiden (ca. 30 minutter).

  4. Når al olie er aftappet, sættes aftapningsproppen på plads.

  5. Fyld gearkassen med den anbefalede gearolie. Brug skemaet nedenfor til at finde gearkassens oliekapacitet.

   ModelGearkassens oliekapacitet
   SR541,9 liter
   SR54-S1,9 liter
   SR701,9 liter
   SR70-S1,9 liter
   SR723,8 liter
  6. Skru udluftnings-/påfyldningsproppen i.

  7. Kontroller oliestanden, og påfyld mere olie efter behov.

  Kontrol/justering af drivkæden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller drivkædespændingen,og juster spændingen efter behov.
  • Kontroller drivkæden for slitage og skader.

   Udskift en slidt eller beskadiget drivkæde.

  • Kontrol af drivkædens spænding.

   Kæden skal have en samlet afvigelse på ca. 13 mm eller 6 mm i hver retning. Juster kædespændingen, hvis den har en samlet afvigelse på mere end eller mindre end 13 mm. Se Justering af drivkæden.

  • Kontroller drivkæden for rust og bevægelsesfrihed. Hvis kæden er rusten og stiv, skal den smøres. Se Smøring af drivkæden.

  Justering af drivkæden

  Kædespændingen kan tilpasses ved let af løsne hovedkontramøtrikken og spænde forbindelsesstangen til den ønskede position (Figur 47 eller Figur 48). Juster ikke kædespændingen, når kæden er varm.

  g010863
  g237989

  Important: Overspænd ikke kæderne. For stor kædespænding kan føre til skade på gearkassen/drivkædehjulet.

  Smøring af drivkæden

  Smør ikke drivkæden, medmindre den bliver stiv på grund af rust. Hvis kæden ruster, skal du smøre den let med et tørt smøremiddel.

  Justering af kraftudtagskoblingen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Juster kraftudtagskoblingenFør og efter opbevaring
 • Advarsel

  Friktionskoblinger kan blive meget varme under brug.

  Rør ikke ved dem.For at undgå brandfare skal området omkring koblingen holdes fri for brandbart materiale. Undgå desuden langvarigt koblingsslip.

  1. Ved sæsonens afslutning skal hver af koblingsmøtrikkerne drejes 2 omgange tilbage (Figur 49).

   g010847
  2. Ved begyndelsen på en ny sæson skal du starte kraftudtaget og lade koblingen slippe i et par sekunder, før kraftudtaget stoppes. Drej møtrikkerne tilbage 2 gange mere.

   Note: Lad ikke koblingen slippe i et længere stykke tid.

  3. Hvis koblingen fortsætter med at slippe, efter at møtrikkerne er drejet tilbage, skal hver møtrik strammes yderligere ¼ omgang, indtil glidningen stopper. Spænd ikke møtrikkerne for meget, da dette kan beskadige akslen.

  Foreskrevne tilspændingsmomenter for fastgørelsesanordninger

   Model SR54, SR54-S, SR70 og SR70-SSR72
  Krumtapakselmøtrik1.288 Nm 1.627 Nm
  Krumtappindmøtrik1.288 Nm 1.288 Nm
  Hængselbolt359 Nm 407 Nm
  g010969

  Kontrol af fjedrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller fjedrene
 • Kontroller fjedrene for krydsede eller beskadigede tråde (Figur 51). Krydsede eller beskadigede fjedertråde kan føre til et uregelmæssigt hulmønster i plænen.

  g010865

  Note: Dybdelufteren leveres med tråde til udskiftning. Trådene er et forbrugsstof.

  Justering af hulafstand

  Hulafstanden i fremadgående retning bestemmes af traktionsenhedens udvekslingsforhold (eller den hydrostatiske traktionspedal)

  Note: Ændring af motorhastigheden påvirker ikke redskabets fremadgående retning.

  Den sideværts hulafstand bestemmes af antallet af tines i tinehovederne.

  Afmontering af dybdelufteren fra traktionsenheden

  1. Stands dybdelufteren på en plan flade, ikke på en skråning.

  2. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Hæv dybdelufterens rulle(r) 7,5-15 cm op fra jorden. Læg støtteblokke under rullen/-erne.

  4. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  5. Før du forlader førersædet, skal du slukke for motoren, tage nøglen ud og vente, til alle bevægelige dele er standset.

  6. Fjern tines.

  7. Monter støttebenene.

  8. Sænk langsomt dybdelufteren ned på jorden, indtil støttebenene når jorden.

  9. Fjern stiften, der fastgør topstangen til dybdelufterens beslag. Gem stiften sammen med dybdelufteren.

   På modeller med hydraulisk topstang skal du også frakoble hydraulikslangerne og koblingsforbindelsen fra traktionsenheden. Sæt låg på hydraulikslangerne. Opbevar disse dele sammen med dybdelufteren.

  10. Frakobl sikkerhedsafskærmningskæderne fra kraftudtagsakslen.

  11. Træk låsekraven tilbage, så drivakslen kobles af traktionsenhedens kraftudtagsaksel.

  12. Skub kraftudtagsakslen tilbage, og fjern den fra traktionsenheden.

  13. Kobl kraftudtagets sikkerhedskæde til dybdelufteren for at forhindre kraftudtagsakslen i at berøre jorden.

  14. Fjern pindene, der fastgør trækstangens arme til dybdelufterens beslag. Opbevar stifterne sammen med dybdelufteren.

  Fejlfinding

  ProblemLøsning
  Fjedrene går i stykker eller trækker ikke hovedet tilbage til den normale position.Sænk traktionsenhedens kraftudtagshastighed. Jo længere og tungere tines er, jo større er centrifugalkraften på hovedet. Kontroller om, der er krydsede eller beskadigede fjedertråde.
  Tines laver aflange eller hakkede huller.Juster tinevinklen, eller skift traktionsenhedens hastighed. Sørg for, at du kan sænke dybdelufteren mindst 5 cm under plan jordoverflade for at gøre bakkekørsel muligt.
  Tines slår mod jorden med et ujævnt mønster.• Kontroller, om der er krydsede eller beskadigede fjedertråde.• Sænk traktionsenhedens kraftudtagshastighed.
  Kraftudtagets kobling glider for meget.Juster maskinens tines til en fladere dybde. Udfør fremgangsmåden for justering af koblingen igen. Udskift kraftudtagets koblinger.
  Plænen trækkes op med kernetines.Plæne med overfladiske rødder kan kræve massive tines den første gang.
  Jorden er for hård til fuld nedramning.Dybdeluft ved en dybde, som maskinen kan opnå, vand i løbet af natten, og forøg derefter dybden. Gentag efter behov, indtil du kan dybdelufte jorden ved den ønskede dybde.
  Kernetines går i stykker.Du prøver at få for meget dybde i forhold til jordforholdet. Se ovenstående og dybdeluft til en mere overfladisk dybde.
  Maskinens tines forbliver ikke inden i hovedet.Fastspænd tineholderboltene – brug ikke kontramøtrikker eller skruenøgle. Hvis bolten ikke holder tinen, skal den udskiftes.
  Tines trækker jorden op, når maskinen løftes.Løft maskinen delvist op af jorden, inden kraftudtaget udkobles.
  Maskinen vender ikke.Sørg for, at kraftudtaget, drivakslen og drivkæderne virker ordentligt.
  Traktionsenheden har svært ved at løfte dybdelufteren.Flyt traktionsenhedens løftearme 7,5 til 10 cm tættere på dybdelufteren. Kontroller, at traktionsenheden har kapacitet til at løfte dybdelufteren.
  Den hydrauliske topstangscylinder er svampet. Den giver sig og bevæger sig lidt ind og ud, når der bruges hydraulisk tryk.Udluft cylinderen eller rørene.
  Maskinen larmer eller banker.•Krumtappinden har rystet sig løs. •Kæderne er for løse.•Boltene på bunden af rammen bag ved hovedarmen har rystet sig løse.•Kontroller oliestanden i gearkassen.
  Den hydrauliske topstangscylinder kan ikke trækkes helt ind (kraftudtagsakslen sidder fast).Kraftudtagsakslen er for lang til din traktionsenhed. Tilskær kraftudtagsakslen til den korrekte længde.
  Traktionsenheden er svær at styre, når den transporterer.•Tilføj vægt til forenden af traktionsenheden.•Kontroller dæktrykket, og juster det efter behov.
  Hældningsbeslaget er beskadiget.•Opbevar ikke dybdelufteren på jorden med monterede tines.•Lad ikke kernehovedet køre i længere tid ved høj hastighed, når maskinens tines ikke er i jorden.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  • Opbevar maskinen på støttebenene på en fast, plan overflade, så den ikke synker eller vælter.

  • Lad ikke børn lege på eller omkring maskinen, der står til opbevaring.

  Opbevaring af maskinen

  Ved slutningen af dybdeluftningssæsonen eller når dybdelufteren opbevares i længere tid, skal følgende forebyggende vedligeholdelsestrin udføres:

  1. Rengør for snavs eller fedt, som kan have hobet sig op på maskinen eller nogle af de bevægelige dele.

  2. Fjern og rengør maskinens tines. Påfør et lag olie på maskinens tines og fastgørelsesanordninger for at forhindre, at de ruster under opbevaring.

  3. Åbn beskyttelseskappen, og rengør maskinen indvendig.

  4. Smør alle smørenipler og tinefastgørelsesskruetråde.

  5. Opbevar maskinen på støttebenene på et hårdt, tørt underlag.

  6. Løsn kraftudtagets koblingsbolte 2 omgange.

  7. Tilslut kraftudtagets sikkerhedskæde til dybdelufteren i opbevaringspositionen for at undgå skade, eller fjern kraftudtaget, og opbevar det under hjelmen for at minimere korrosion.

  8. Mal rullen, og pletmal evt. andre ridser i malede overflader.

  9. Udskift alle manglende eller beskadigede mærkater.

  10. Opbevar dybdelufteren i en tør, sikker bygning. Indendørs opbevaring reducerer vedligeholdelsesarbejdet, giver længere levetid og øger maskinens brugtværdi. Hvis maskinen ikke kan opbevares inden døre, skal den tildækkes med et kraftigt klæde eller en presenning, som fastgøres forsvarligt.