Въведение

Тази машина e предназначена за употреба от професионални наемни оператори за приложения с търговска цел. Основното предназначение на машината е за обработка на големи участъци в добре поддържани тревни площи в паркове, голф игрища, спортни терени и площи с търговско предназначение. Използване на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и за странични лица.

Внимателно прочетете тази информация, за да се запознаете с правилните начини за работа и поддръжка на вашия продукт и за избягване на наранявания или повреждане на продукта. Вие носите отговорност за правилната работа с продукта и безопасността.

Посетете www.Toro.com за учебни материали по безопасност на продукта и експлоатация, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър на Тoro или с Центъра за обслужване на клиенти на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура1 идентифицира мястото на данните за модела и серийните номера на продукта. Запишете числата в предвиденото поле.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете с Вашето мобилно устройство да сканирате QR кода (ако има) върху табелката със серийния номер.

g235770

Този наръчник посочва възможните опасности и съдържа съобщения във връзка с безопасността, които се идентифицират със символа (Фигура2), указващ опасност, която може да предизвика сериозно нараняване или смърт, ако не спазвате препоръчаните предпазни мерки.

g000502

В този наръчник се използват 2 думи за подчертаване на важна информация. Важно обръща внимание върху специализирана информация за машината, а Забележка подчертава обща информация, изискваща специално внимание.

След като бъдат приключени всички процедури за първоначална настройка, настоящият продукт отговаря на изискванията на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Обща безопасност

Този продукт е способен да причини телесно нараняване. Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване.

 • Преди да използвате тази машина, прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора и Ръководството за оператора на самоходната машина. Уверете се, че всеки, използващ този продукт, е запознат с начина за работа с машината и самоходната машина и разбира предупрежденията.

 • Не поставяйте краката и ръцете си в близост до подвижни компоненти на машината.

 • Не работете с машината, без да са поставени на място всички предпазители и други защитни устройства за безопасност.

 • По време на движение поддържайте машината на безопасно разстояние от странични лица.

 • Дръжте децата далеч от работния участък. Никога не допускайте работа на деца с машината.

 • Преди обслужване, зареждане с гориво или отстраняване на задръстване, спрете машината, изключете двигателя, задействайте ръчната спирачка, извадете ключа и изчакайте всички подвижни части да спрат.

Неправилна употреба или поддръжка на машината може да доведе до нараняване. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност Graphic, който обозначава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

В ръководството можете да откриете допълнителна информация за безопасността, там където е необходима.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decal117-7052
decal100-3612
decal127-4235
decal117-7051
decal92-1581
decal92-1582
decal117-7050
decal120-0625
decal121-6926
decal133-8061

Настройка

Извадете аератора от опаковката.

 1. Извадете аератора от опаковката.

 2. Развийте болтовете, прикрепващи стойките за съхранение на аератора към палета за доставка, и извадете аератора от палета.

 3. Демонтирайте стойките за съхранение от аератора. Запазете ги за съхраняване на аератора в бъдеще.

  Note: Моделите SR54-S и SR70-S нямат транспортни опори.

 4. Поставете аератора на равна, хоризонтална повърхност с предна ролка върху земята и дървено трупче, поставено под главите.

Свързване на рамената на долната връзка

Части, необходими за тази процедура:

Щифт на теглича 2
Фиксиращ щифт2
 1. Проверете дали РТО е изключен.

 2. Подкарайте на заден ход самоходната машина перпендикулярно на аератора, докато рамената на долната връзка се подравнят с монтажните скоби.

  Note: Предавателната кутия на аератора трябва да се подравни с PTO вала на самоходната машина (центрирано по самоходната машина). Ако валовете не са подравнени, регулирайте рамената на долната връзка, от едната към другата страна, докато валовете се подравнят.

 3. Задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа. Изчакайте двигателят и всички движещи се части да спрат, преди да напуснете седалката на оператора.

  Note: За максимален просвет до земята фиксирайте щифтовете на теглича в аератора към долните отвори на монтажната скоба, когато има такава. За да определите положението на горните монтажни отвори, направете справка с Свързване на РТО вала.

  Само за аератори SR54 и SR54-S

  Note: Щифтовете на теглича и щифтовете на монтажните скоби на аератори SR54 и SR54-S се монтират фабрично преди доставка.

 4. Прикрепете с фиксиращи щифтове рамената на долната връзка към монтажните щифтове на аератора (Фигура3).

  g016127

  Само за аератори SR70, SR70-S и SR72

 5. Прикрепете с щифтовете на теглича и фиксиращи щифтове рамената на долната връзка към монтажната скоба на аератора (Фигура4).

  g016183

Свързване на хидравличната горна връзка

Модели SR54, SR70 и SR72

Части, необходими за тази процедура:

Хидравлична горна връзка 1
Хидравличен маркуч – 106 см1
Хидравличен маркуч – 76 см1
Скоба за удължаване2
Въртяща се скоба1
Бързосменни съединители на маркуча2

Note: Проверете дали доставените съединители са подходящи за самоходната машина. Ако не са, свържете се с производителя на самоходната машина, за да получите правилните съединения.

Вашата самоходна машина трябва да има двойнодействащ разпределителен клапан с лост за управление от оператора и 2 съединения с бързо освобождаване 12,7 мм в задната част на самоходната машина. Заводът производител предоставя 2 бързосменни съединения за монтаж към хидравличните маркучи на горната връзка (маркуч NPTF с размер 1/2-14 с резбован край).

Използвайте следващата процедура, за да инсталирате маркучите и да определите необходимостта от разширяване или въртящи се блокове. Тази информация ще Ви помогне също да определите диапазона на дълбочина на аератора.

 1. Прикрепете свързващия край на хидравличната горна връзка към трактора с щифтовете, доставени със самоходната машина (Фигура5).

  Позиционирайте хидравличната горна връзка, така че краят на шпилката да е към аератора, а портовете на цилиндъра да се подравнени към хидравличната система на спомагателното задвижване на самоходната машина.

  Note: Ако трябва да позиционирате хидравличния цилиндър с портове, насочени нагоре, използвайте въртящия се блок вместо стандартния монтажен блок, за да промените позицията на цилиндъра (Фигура5). Можете да използвате 90° хидравличен крепежен елемент вместо въртящия се блок (90° крепежни елементи не са включени в доставката).

  Инсталирайте въртящия се блок както следва:

  1. Свалете шплинта и щифта, фиксиращ стандартната свързваща връзка към цилиндъра (Фигура5). Свалете свързващата връзка от цилиндъра.

  2. Инсталирайте въртящия се блок към цилиндъра с предварително извадени щифтове (Фигура5).

  g010840
 2. Свържете дългия хидравличен маркуч – 106 см към хидравличния порт на горната връзка, който е по-близо до аератора Фигура5. За предотвратяване на течове използвайте уплътнителна лента за тръбни резби или компаунд върху резбата на маркуча.

 3. Свържете късия хидравличен маркуч – 76 см към хидравличния порт на горната връзка, който е по-близо до самоходната машина (Фигура5). За предотвратяване на течове използвайте уплътнителна лента за тръбни резби или компаунд върху резбата на маркуча.

 4. Инсталирайте бързосменни съединители към хидравличните маркучи (размер на резбата в края на маркуча 1/2-14 NPTF). За предотвратяване на течове използвайте уплътнителна лента за тръбни резби или компаунд върху резбата на маркуча.

 5. Свържете двата бързосменни съединителя на хидравличните маркучи към портовете на самоходната машина.

 6. Стартирайте двигателя на самоходната машина и задействайте разпределителния клапан на трактора, за да проверите движението за удължаване и прибиране на горната хидравлична връзка.

  Note: Ако вдигането и спускането на аератора не е координирано с контролната операция на самоходната машина, обърнете връзките на маркуча на самоходната машина.

 7. Фиксирайте края на пръта на горната хидравлична връзка към възможно най-предния отвор в скобата на аератора със свързващ и фиксиращ щифт (Фигура6 или Фигура7).

  Important: При фиксиране на края на пръта на хидравличната връзка използвайте възможно най-предните монтажни отвори в монтажната скоба, така че да има достатъчен просвет за корпуса на цилиндъра, след като бъде прибран.

  g016184
  g016185

  Ако хидравличният цилиндър не достига до монтажната скоба, използвайте удължаващ блок вместо стандартния монтажен блок, за да свържете цилиндъра към самоходната машина (Фигура5).

  Note: Ако инсталирате разширителен блок и трябва да приберете цилиндъра, за да го инсталирате, главите на зъбците на аератора ще се доближат до земята.

  Инсталирайте удължаващия блок както следва:

  1. Свалете шплинта и щифта, фиксиращ стандартната свързваща връзка към цилиндъра (Фигура5). Свалете свързващата връзка от цилиндъра.

  2. Инсталирайте необходимия удължаващ блок към цилиндъра с предварително извадени щифтове (Фигура5).

Инсталиране на дълбокомер (уред за измерване на дълбочина)

Модели SR54, SR70 и SR72

Части, необходими за тази процедура:

Дълбокомер 1
Страничен блок 1
Крепежен винт (#10 x ½ инча) 2
Винт, (¼ x 2-½ инча)2
Тръбна скоба 1
Заварена планка 1
Маркировка за дълбочина 1
 1. Монтирайте дълбокомера към плоската страна на страничния блок с 2 крепежни винта (#10 x ½ инча), като разположите компонентите както е показано на Фигура8.

  g024283
 2. С помощта на тръбната скоба, заварената планка и 2 винта (¼ x 2-½ инча), монтирайте хлабаво дълбокомера към края на пръта на буталото на цилиндъра на горната връзка (Фигура8). Уверете се, че скобите са достатъчно хлабави, за да позволят въртене до желаното положение.

 3. Уверете се, че горната страна на цилиндъра е достатъчно чиста, за да позволи поставяне на скалата за дълбочина.

 4. Прикрепете скалата върху горната страна на цилиндъра, на място, видимо от позицията за работа, което не е препречено с хидравлични маркучи или други препятствия.Фигура8 Подравнете края на стикера с буквата J“ към аератора.

 5. Проверете дали прътът на буталото на цилиндъра може да се удължи и прибере напълно, без при това да възпрепятства останалите компоненти на самоходната машина или аератора. Когато дълбокомерът е позициониран правилно, затегнете монтажните винтове.

 6. Работете с аератора върху опитен участък, за да определите желаната настройка и отбележете съответната позиция върху скалата на дълбокомера.

  Ако е необходимо, можете да регулирате цилиндъра, докато аераторът работи на по-дълбока настройка (към J“) или по-плитка настройка (към А“).

  Note: Буквите на стикера съответстват на относителна дълбочина.

Свързване на горната връзка на самоходната машина

Модели SR54-S и SR70-S

Части, необходими за тази процедура:

Пружинираща горна връзка1
Свързващ щифт3
Фиксиращ щифт3
 1. Прикрепете пружиниращата горна връзка към скобата на аератора с 2 свързващи щифта и фиксиращи щифтове (Фигура9)

 2. Разхлабете контрагайката на горната връзка на самоходната машина. Регулирайте дължината на горната връзка, докато се подравни с вилката на пружиниращата горна връзка на аератора.Фигура9

  g010966
 3. Свържете горната връзка на самоходната машина към вилката на пружиниращата горна връзка и я прикрепете със свързващ щифт и фиксиращ щифт (Фигура9).

 4. Гресирайте резбата на стоманените тръби на горната връзка.

 5. Измерете дължината на пружината в горната връзка.

 6. Завъртете горната връзка, докато пружината се притисне с около 13 мм (Фигура9).

 7. Затегнете контрагайката, за да фиксирате положението на горната връзка.

Проверка на регулирането на хидравличната горна връзка

Удължаването на хидравличния цилиндър увеличава дълбочината на проникване на зъбците.

 1. Изтеглете хидравличния цилиндър докрай, за да определите местоположението на главите и да проверите контакта на зъбците със земята.

  Note: Върху вълниста тревна площ операторът може да регулира цилиндъра, така че да поддържа дълбочина на проникване на зъбците (при обработка на хълм), но ще е необходимо да разположите главите на зъбците на около 5 см под земята.

  • Ако главите на зъбците са в контакт със земята, е възможно тревното покритие да бъде повредено.

   Ако главите на зъбците са в контакт със земята, регулирайте местоположението на краищата на цилиндъра, така че да изместват горната част на аератора по-близо до самоходната машина.

  • Ако главите на зъбците не са в контакт със земята, към горната връзка могат да бъдат монтирани удължителни скоби (включени в доставката на аератора) за преместване на главите по-близо до земята.

 2. Приберете хидравличния цилиндър, за да вдигнете главите на зъбците.

  Important: Когато свързвате PTO, не повдигайте аератора по-високо от необходимото: Повдигането на машината твърде високо ще доведе до счупване на шарнирното съединение на РТО вала (Фигура10). Изключете PTO, когато повдигате аератора. Можете да работите с РТО до ъгъл от 25°, но без да превишавате 35°, когато аераторът е в своята най-висока позиция; в противен случай може да предизвикате сериозна повреда на вала.

  g010803

Проверка на ъгъла на РТО

Important: Преди да проверите ъгъла на PTO, свалете зъбците.

 1. С аератор поставен върху земята и спуснат в най-долно положение, използвайте ъгловия индикатор, за да измерите ъгъла между PTO и аератора.

 2. Повдигнете аератора и приберете изцяло цилиндъра на горната връзка.

 3. Като използвате индикатора за ъгъл, проверете ъгъла между РТО и аератора.

 4. Ако измерването е по-голямо от 35°, изпълнете 1 от следните, за да регулирате самоходната машина така, че да не можете да вдигнете аератора над 35°.

  • Използвайте ограничителя за вдигане на самоходната машина (ако има такъв).

  • Преместете долните връзки на по-висок монтажен отвор (ако има).

Монтаж на РТО вала

Части, необходими за тази процедура:

РТО вал1
 1. Паркирайте самоходната машина и аератора върху равна повърхност.

 2. Повдигнете аератора докрай и приберете изцяло цилиндъра на горната хидравлична връзка или горната връзка (Фигура11).

  g010798
 3. Измерете разстоянието от жлеба за застопоряване в края на PTO на самоходната машина до жлеба за застопоряване на вала на предавателната кутия (Фигура12).

  Запишете измерването тук: Пример: 67 см

  g237884
 4. Спуснете аератора до земята и изтеглете докрай цилиндъра на горната хидравлична връзка или горната връзка (Фигура13).

  g010807
 5. Измерете разстоянието от жлеба за застопоряване в края на PTO на самоходната машина до жлеба за застопоряване на вала на предавателната кутия (Фигура14).

  Запишете измерването тук: Пример: 70 см

  g237883
 6. Измерете разстоянието от центъра на сферата на фиксиращия щифт в края на вал отводна мощност (PTO) до центъра на фиксиращия щифт в другия край (Фигура15).

  Запишете измерването тук: Пример: 81 см

  g237882
 7. Като използвате по-малкото от 2те измервания в Фигура14 и Фигура12, извадете това разстояние от разстоянието в Фигура15. Пример: 81 см минус 67 см е равно на 14 см.

 8. Примерното измерване показва, че валът е по-дълъг с 14 см. Добавете още 1,2 см, за да се уверите, че PTO валът няма да остане отдолу, когато вдигнете аератора да най-високата му позиция.

  Пример: 14 см плюс 1,2 см равно на 15 см

 9. Плъзнете докрай заедно тръбите на PTO вала. Проверете дали вътрешната тръба не се подава в напречната и лагеруваща секция на външната тръба (Фигура16). Ако това се случи, трябва да отрежете още от вътрешната страна на тръбата – преминете към следващата стъпка.

 10. Измерете разстоянието, с което вътрешната тръба се подава в напречната и лагеруваща секция на външната тръба (Фигура16). Добавете това разстояние към размерите, получени в стъпка 8.

  g237881
 11. Разделете двете половини на РТО вала (Фигура17).

 12. Измерете разстоянието от края на всяка от тръбите до нейния обезопасяващ кожух (Фигура17).

  Запишете измерването тук и .

  g237887
 13. Като използвате размерите, определени в стъпка 8, установете, маркирайте и отрежете кожуха и тръбата от всяка половина на РТО (Фигура18 и Фигура19).

  Note: Отрежете още от вътрешната страна на тръбата, ако тя се подава в напречната и лагеруваща секция на външната тръба.

  g237888
  g237889
 14. Като използвате размерите, определени в стъпка 11, установете, маркирайте и отрежете толкова от кожуха, колкото да се открият тръбите (Фигура20 и Фигура21).

  g237890
  g237891
 15. Внимателно отстранете с пила стружките от краищата на тръбите, след което почистете всички стърготини.

 16. Гресирайте вътрешната тръба.

  Note: Телескопичните тръби трябва винаги да се припокриват с 1/2 от своята дължина при нормална работа и с поне 1/3 от дължината си при всякакви работни условия. По време на транспортиране, когато карданното предаване не се върти, телескопичните тръби трябва да се припокриват достатъчно, за да се поддържа тяхното подравняване и да могат да се плъзгат свободно.

Инсталиране на кожуха на РТО

Части, необходими за тази процедура:

Кожух на РТО1
 1. Развийте 4-те болта, контрашайби и плоски шайби, прикрепени към задната част на предавателната кутия на аератора (Фигура22).

  g010849
 2. Монтирайте кожуха на РТО към предавателната кутия на аератора със свалените преди това крепежни елементи (Фигура22).

  Подравнете панела за достъп (Фигура22) на екрана на PTO вала в горната част или отстрани, в зависимост от конфигурацията на рамката на аератора.

Свързване на РТО вала

Части, необходими за тази процедура:

Щифт (доставен с РТО вала) 1
Гайка (доставена с РТО вала)1

Note: Можете да отворите панела за достъп (Фигура22), за да улесните демонтажа и монтажа на крепежните елементи на РТО вала.

 1. Извадете щифта и гайката от РТО вала (Фигура23).

 2. Свържете края откъм съединителя на РТО вала към входния вал на предавателната кутия с предварително извадени щифт и гайка (Фигура23).

  Note: Можете да вкарате щифта само в едната посока.

  g010850

  Note: Затворете и заключете панела за достъп до РТО, ако е бил отворен.

  Note: Проверете дали щифтът е вмъкнат докрай в скобата на РТО.

 3. Свържете PTO вала към PTO вала на самоходната машина (Фигура24).

  g007328
 4. Плъзнете PTO вала напред, доколкото позволява самоходната машина.

 5. Изтеглете заключващата втулка, за да фиксирате РТО вала на място. Плъзнете РТО вала назад и напред, за да се уверите, че е заключен правилно.

 6. Свържете обезопасяващите вериги за кожуха към кожуха на PTO вала и скобата на самоходната машина (Фигура25). Уверете се, че веригите остават хлабави, когато повдигате и спускате аератора.

  g010852

  Note: За да избегнете прекомерно повдигане, свържете подемните рамена на самоходната машина с горните отвори на повдигащата скоба, ако има такава (Фигура26). Максималният ъгъл на PTO вала е 35°.

  g010804

  Important: Не повдигайте аератора по-високо от необходимото, когато го свързвате с PTO. Повдигането на машината твърде високо ще доведе до счупване на шарнирното съединение на РТО вала (Фигура27). Изключете PTO, когато повдигате аератора. Можете да използвате PTO с до 25° ъгъл, но никога не надвишавайте 35° ъгъл, когато аераторът е в най-горната си позиция.

 7. Проверете дали кожухът на РТО не възпрепятства работата на съединителя.

  g010803

Регулиране на връзките за хоризонтално изместване

Когато е инсталиран правилно, аераторът е центриран по осевата линия на вал отводна мощност (PTO) на самоходната машина. Регулирайте връзките за хоризонтално изместване към центъра на аератора.

Important: PTO валът трябва да е максимално съосен с PTO на самоходната машина.

 1. Регулирайте връзките за хоризонтално изместване на долните подемни рамена, за да сведете до минимум страничното изместване – най-много 25 мм от всяка страна (Фигура28).

  g007333
 2. Регулирайте долните връзки навътре, докато влязат в контакт с монтажните планки на аератора; вижте ръководството за оператора на самоходната машина за допълнителни процедури по монтаж и регулиране.

  Note: Това намалява натоварването върху щифтовете.

 3. Ако самоходната машина има вериги вместо връзки за странично изместване, поставете шайби между рамото на долната връзка и фиксиращия щифт, за да намалите външното радиално натоварване върху подемните щифтове.

Странично нивелиране на аератора

Части, необходими за тази процедура:

Нивелир (не е включен в доставката)1
 1. Паркирайте самоходната машина и аератора върху стабилна равна повърхност.

 2. Поставете нивелир върху горната страна на аератора, за да проверите страничното нивелиране (Фигура29).

  g010854
 3. Завъртете тялото на регулируемата връзка (ако има), за да повдигнете или спуснете свързващото рамо, докато аераторът се нивелира.

  Note: Относно допълнителни процедури за регулиране направете справка с ръководството за оператора на самоходната машина.

Монтаж на зъбците

Части, необходими за тази процедура:

Зъбци (в зависимост от изискванията)

Можете да изберете от широка гама зъбци за аератора. Изберете тип, размер и разстояние между зъбците, необходимо за изпълняваната задача. За списък на аксесоарите вижте Каталога за части.

 1. Уверете се, че стойките или опорните блокчета напълно поемат тежестта на аератора.

 2. Изключете двигателя на самоходната машина и извадете ключа.

 3. Разхлабете застопоряващите болтове и извадете използваните по-рано зъбци (Фигура30).

  g016131
 4. Плъзнете новите зъбци в отворите, оразмерени да приемат избраните от Вас зъбци. Никога не използвайте зъбци с по-малък диаметър в отвори с по-голям диаметър; зъбците трябва да влизат плътно в отворите. Уверете се, че сте вмъкнали острието до дъното в отвора на главата.

  Note: Позиционирайте зъбците с куха сърцевина със слота за изхвърляне в задната част. Позиционирайте плътните зъбци с ъгъла на върха на зъбеца насочен към машината (Фигура30).

 5. Затегнете здраво застопоряващите болтове, за да фиксирате зъбците. Не използвайте ударни инструменти.

 6. Настройте ъгъла за новите зъбци; вижте Регулирайте ъгъла на зъбците (модели SR54, SR54-S, SR70 и SR70-S) или Регулиране на ъгъла на зъбците (модел SR72).

 7. Преди аериране на представителна тревна площ за първи път след монтиране на зъбците, проверете аератора върху по-маловажен участък, така че да можете да изпитате различните предавки на самоходната машина и фино да регулирате зъбците, за да постигнете желаните разстояния между отворите и желания външен вид на тревната площ.

Настройване на дълбочината на проникване на зъбците

Модели SR54-S и SR70-S

Настройте дълбочината, вижте Регулиране на дълбочината на проникване на зъбците (Модели SR54-S и SR70-S).

Монтиране на задния предпазител

Части, необходими за тази процедура:

Заден предпазител1
Винт, (⅜ x 3-¼ инча)4
Плоска шайба (0,438 х 1 инч)12
Контрагайка4
Крайна капачка2
 1. Вмъкнете крайните капачки в краищата на тръбите на задния предпазител.Фигура31

  g016186
 2. Подравнете отворите в тръбите за монтаж на задния предпазител с отворите в страничните планки на аератора (Фигура31).

  Note: При модели SR54-S и SR70-S, ако дълбочината на проникване на зъбците на аератора е в положение А, монтирайте краищата на тръбите в монтажните отвори на долната странична планка A (Фигура32). За настройка на дълбочина в положение В или С използвайте горните монтажни отвори.

  g016181
 3. Прикрепете монтажните тръби за предпазителя към страничните планки с 4 винта, плоски шайби и гайки (Фигура31).

  Note: При необходимост използвайте и останалите шайби, за да запълните всяка хлабина между тръбите и страничните планки на аератора.

Демонтаж на стойките за съхранение

Подготовка на модели SR54 и SR70

 1. Повдигнете валяка/валяците на аератора на 7,5 до 15 см от земята. Поставете опорни трупчета под валяка/валяците.

 2. Развийте болтовете, контрашайбите и гайките, прикрепващи стойките за съхранение към всеки от краищата на аератора (Фигура33).

  g010857
 3. Демонтирайте стойките за съхранение.

 4. Използвайте стойките за съхранение, когато сваляте аератора от самоходната машина.

Подготовка на модел SR72

 1. Повдигнете валяка/валяците на аератора на 7,5 до 15 см от земята. Поставете опорни трупчета под валяка/валяците.

 2. Развийте болтовете, контрашайбите и гайките, прикрепващи стойките за съхранение към всеки от краищата на аератора (Фигура34).

  g010967
 3. Демонтирайте стойките за съхранение.

 4. Използвайте стойките за съхранение, когато сваляте аератора от самоходната машина.

  Note: При монтаж на стойките за съхранение се уверете, че те са монтирани към вътрешната страна на планките на валяка, така че тръбите на долната рама да лежат върху горната страна на стойките.

  Note: Модели SR54-S и SR70-S нямат стойки за съхранение.

Монтиране на заключваща планка на ключалката

Само за CE

Части, необходими за тази процедура:

Заключваща планка2
Самонарезен болт2
Застопоряващ пръстен2
 1. Позиционирайте заключващата планка над ключалката на кожуха, като подравните монтажните отвори с отворите на рамата (Фигура35).

  g016161
 2. Фиксирайте заключващата планка със самонарезен болт и застопоряващ пръстен (Фигура35).

 3. Повторете процедурата с другата ключалка на кожуха.

Прикрепване на табелка СЕ и година на производство

Само за CE

Части, необходими за тази процедура:

Стикер СЕ1
Стикер за година на производство1

След като изпълните всички необходими изисквания на CE, поставете стикера CE и стикера за година на производство до табелката със серийния номер (Фигура36).

g237188

Преглед на продукта

Note: Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без уведомяване.

 ProCore SR54ProCore SR54-SProCore SR70ProCore SR70-SProCore SR72
Тегло с PTO и горна връзка528 кг563 кг623 кг679 кг948 кг
Работна ширина1,37 м1,37 м1,85 м1,85 м1,83 м
Работна дълбочина (регулируема)25 до 250 мм25 до 250 мм25 до 250 мм25 до 250 мм25 до 400 мм
Разстояние между отворите64 до 102 мм64 до 102 мм64 до 102 мм64 до 102 мм75 до 150 мм
Производителност3 345 м23 345 м24 460 м24 460 м23 530 м2
Препоръчителна големина на самоходната машина16 до 18 к.с.18 к.с.25 до 35 к.с.25 до 35 к.с.45 к.с.
Препоръчителен подемен капацитет544 кг680 кг771 кг817 кг1270 кг
Препоръчителна противотежест70 кг70 кг115 кг115 кг135–225 кг
Препоръчителни обороти на PTO400 до 460 об./мин400 до 460 об./мин400 до 460 об./мин400 до 460 об./мин400 до 460 об./мин
Действителна скорост на работа при 400 PTO об./мин (Варира в зависимост от разстоянието между отворите.)2,4 до 4 км/ч2,4 до 4 км/ч2,4 до 4 км/ч2,4 до 4 км/ч1,29 до 2,4 км/ч
Система за повдиганеСтанд. 3-точковаСтанд. 3-точковаСтанд. 3-точковаСтанд. 3-точковаСтанд. 3-точкова

Приставки/аксесоари

Налични са одобрени от Toro приставки и аксесоари за използване с машината, за да се подобрят и разширят възможностите ѝ. Свържете се с упълномощен сервизен дилър или дистрибутор на Toro или посетете www.Toro.com за списък с всички одобрени приставки и аксесоари.

За да осигурите оптимална ефективност и непрекъсната сертификация за безопасност на машината, използвайте само оригинални резервни части и аксесоари Toro. Резервните части и аксесоари на други производители може да са опасни и такава употреба може да анулира гаранцията.

Действие

Преди започване на работа

Note: Определете лявата и дясната страна на машината от нормалното работно положение.

Мерки за безопасност преди започване на работа

 • Никога не допускайте работа или обслужване на машината от деца или персонал без необходимото обучение. Местните наредби могат да ограничават възрастта на оператора. Собственикът носи отговорност за обучението на всички оператори и механици.

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните обозначения за безопасност.

 • Научете как бързо да спирате машината и да изключвате двигателя.

 • Проверете дали защитните превключватели и щитове са прикрепени и в изправност. Не работете с машината, ако те не функционират правилно.

 • Преди работа винаги проверявайте машината, за да се уверите, че зъбците функционират правилно. Подменете износените или повредени зъбци.

 • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, в които тя може да се удари.

 • Намерете и маркирайте всички електрически или комуникационни линии, компоненти от системи за напояване и други препятствия в участъка преди аериране. Ако е възможно, отстранете опасностите или планирайте как да ги избегнете.

 • Уверете се, че Вашата самоходна машина е подходяща за използване с инвентар с такова тегло, като се консултирате с Вашия доставчик или производител на самоходни машини.

 • Паркирайте машината на равна повърхност; задействайте паркинг спирачката; изключете двигателя; извадете контактния ключ и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да правите каквито и да е регулирания по машината.

Органи за управление на самоходната машина Outcross

За информация относно органите за управление и работа, както и за допълнителна информация по регулиране на аератора, вижте Ръководството за оператора на самоходна машина Outcross.

Органи за управление на самоходната машина

Преди да работите с аератора, се запознайте със следните органи за управление на самоходната машина:

 • Зацепване на РТО

 • Обороти на двигателя/PTO

 • 3-точков теглич (повдигане/спускане)

 • Работа на спомагателния клапан

 • Съединител

 • Лост за дроселовата клапа (газта)

 • Избор на предавка

 • Ръчна (паркинг) спирачка

  Important: За допълнителни инструкции за работа направете справка с ръководството за оператора на самоходната машина.

Принципи на работа

Триточковата лостова връзка на теглича/хидравличната горна връзка на самоходната машина повдига аератора при транспортиране и го спуска за работа.

Отводната мощност (РТО) се предава през валове, предавателна кутия и задвижваща верига с О-пръстен към колянов вал, която движи рамената, държащи зъбците в тревното покритие.

При движението на самоходната машина със задействан PTO и спуснат аератор, се създава серия от отвори в тревната площ.

Дълбочината на проникване се определя от удължаването на хидравличната горна връзка или регулирането на фиксираната горна връзка в желаното положение.

Разстоянието между създадените отвори се определя от предавателното отношение (или позицията на педала за хидростатично сцепление) на самоходната машина и броя на зъбците във всяка глава. Промяната на оборотите на двигателя не променя разстоянието между отворите.

Обороти на PTO на самоходната машина

Аераторът е предназначен да работи при обороти на РТО до 460 об./мин, в зависимост от размера/теглото на зъбците. Показанията върху оборотомерите за РТО на повечето от самоходните машини са 540 об./мин. Тъй като оборотите на двигателя и РТО са правопропорционални, можете да определите оборотите на двигателя, необходими за 400 об./мин скорост на РТО, със следното изчисление:

(Обороти на двигателя при 540 оборота на PTO) x (400÷540) = на необходимите обороти на двигателя

Например, ако оборотите на двигателя са 2700 об./мин за обороти на PTO от 540 об./мин, ще получите следното:

2700 x (400÷540) = 2000 об./мин

В този пример, ако работите със самоходна машина при обороти на двигателя 2000 об./мин, ще разполагате с 400 об./мин, скорост на PTO.

Ако Вашата самоходна машина показва други обороти на двигателя при 540 об./мин на PTO, заменете цифрата за 2700 об./мин за двигателя в примера.

Important: Препоръчителните обороти на РТО за 25,4-сантиметрови зъбци и по-къси, е 460 об./мин и 425 об./мин за зъбци, по-дълги от 25,4 сантиметрова.

Период на обучение

Преди да използвате аератора, намерете чист участък и упражнявайте работата с машината. Работете с самоходната машина при препоръчителните настройки за предавки и обороти на задвижващия РТО вал и се запознайте обстойно с начините за работа с машината. Упражнявайте спиране, потегляне, вдигане и спускане на аератора, освобождаване на задвижването РТО и подравняване на машината с предишни преходи. Упражненията увеличават увереността при работа с аератора и спомагат за усвояване на правилни работни техники при работа с машината.

Ако има пръскащи глави, електрически или комуникационни проводници или други препятствия на обекта, маркирайте ги, за да си гарантирате, че няма да ги повредите.

Предупреждение

Подвижните части могат да предизвикат телесно нараняване.

За да избегнете нараняване, не напускайте седалката на оператора, без първоначално да изключите задвижването на РТО, да задействате спирачката за паркиране и да изключите двигателя. Не извършвайте ремонти по аератора, без първоначално да спуснете аератора върху стойка за съхранение, подходящи опорни съоръжения или крикове. Преди да възобновите работа, се уверете, че всички предпазни устройства са фиксирани на правилните им места.

Преди аериране

Намерете и маркирайте всички електрически или комуникационни линии, компоненти от системи за напояване и всякакви други подземни опасности.

Проверете работния участък за опасности, които биха могли да повредят машината, и, ако е възможно, ги отстранете или планирайте как да ги избегнете. Носете резервни зъбци, пружини, пружини и инструменти, в случай че зъбците се повредят вследствие на контакт с чужди материали.

Important: Не използвайте аератора при движение на заден ход или в повдигнато положение.

По време на работа

Мерки за безопасност по време на работа

 • Собственикът/операторът е в състояние да предотврати и носи отговорност за произшествия, които могат да причинят телесно нараняване или имуществени щети.

 • Носете подходящо облекло, включително защита за очите, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки и защита за слуха. Вържете дългата коса отзад и не носете свободни дрехи или бижута.

 • Заостряйте вниманието си, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Не работете с машината, когато сте уморени, болни, под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

 • Никога не превозвайте върху машината пътници и дръжте далеч странични лица и домашни любимци по време на работа.

 • Работете с машината само при добра видимост, за да избегнете дупки или скрити опасности.

 • Дръжте ръцете и краката си далеч от зъбците.

 • Паркирайте машината на равна повърхност; задействайте паркинг спирачката; изключете двигателя; извадете контактния ключ и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди регулиране, почистване, съхраняване или ремонт на машината.

 • Преди да се придвижите назад, погледнете назад и надолу, за да сте сигурни, че пътят Ви е чист.

 • След удар в обект или щом усетите ненормална вибрация в машината, спрете я, изключете двигателя, изчакайте всички движещи се части да спрат и проверете зъбците. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.

 • Аераторът е тежък. Когато е свързан към самоходната машина и е в повдигнато положение, теглото му оказва влияние върху стабилността, спирането и управлението. Внимавайте при транспортиране между работните участъци.

 • Винаги поддържайте правилното налягане на гумите на самоходната машина.

 • Преди транспортиране на оборудване по обществените пътища и магистрали, се уверете, че спазвате изискванията на всички разпоредби. Уверете се, че всички необходими отражатели и светлини са на местата си, чисти и видими при изпреварване и насрещно движение.

 • Намалете скоростта по неравни пътища и повърхности.

 • Блокирайте заедно независимите спирачки на гумите при транспортиране.

 • За разглобяване или ремонт на всички стоманени части от РТО вала (тръби, лагери, съединения и т.н.) се препоръчва да се свържете с местния упълномощен дистрибутор на Toro. Ако не се извършва със специални инструменти от обучени техници, демонтажът на компоненти за ремонт и повторното сглобяване може да предизвика повреждане на някои части.

 • Не използвайте PTO вала, без да е поставен предпазителя от комплекта.

 • По време на употреба фрикционните съединители могат да се нагорещят, не ги докосвайте. За да избегнете опасността от пожар, дръжте зоната около съединителя свободна от запалими материали и избягвайте продължително приплъзване на съединителя.

Безопасност върху наклон

 • Прегледайте спецификациите на самоходната машина, за да сте сигурни, че не превишавате нейните възможности за движение по наклон.

 • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на контрол и преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. Вие носите отговорност за безопасната работа върху склон. Върху всеки склон работата с машината изисква особено внимание.

 • Оценявайте условията на обекта, за да определите дали наклонът е безопасен за работа с машината, включително извършвайте оглед на обекта. Винаги се осланяйте на здравия разум и добрата преценка при извършване на този оглед.

 • Прегледайте посочените по-долу инструкции за управление на машината върху склон, за да определите дали е възможно да работите с машината в условията на даден ден и обект. Промените в терена могат да доведат до промяна в работата на машината върху склона.

 • Избягвайте стартиране, спиране или завиване с машината върху склонове. Избягвайте внезапни промени в скоростта или посоката. Завивайте бавно и постепенно.

 • Не работете с машината при каквито и да било условия, в които съществува опасност от загуба на сцепление, управление или стабилност.

 • Отстранете или маркирайте препятствия като канавки, дупки, коловози, камъни, скали или други скрити опасности. Високата трева може да скрие препятствията. Неравният терен може да обърне машината.

 • Имайте предвид, че работата на машината върху влажна трева, напречен наклон или по нанадолнище може да предизвика загуба на сцепление на машината. Загубата на сцепление на движещите колела може да доведе до плъзгане и невъзможност за спиране и управление.

 • Внимавайте изключително много, когато работите с машината близо до свлачища, канавки, насипи, водни или други опасности. Машината може внезапно да се преобърне, ако някое от колелата премине през ръба или ръбът поддаде. Установете безопасна зона между машината и всяка потенциална опасност.

Процедури за аериране

Important: Ако сте съхранили машината за продължителен период от време, проверете дали хлъзгането на PTO функционира. Вижте Регулиране на съединителя на РТО.

 1. Спуснете аератора, така че зъбците да са почти на земята в най-долната част на хода им.

 2. При ниски обороти на двигателя на самоходната машина включете съединителя на вал отводна мощност (PTO), за да започнете работа с аератора.

 3. Изберете зъбна предавка, която постига 1 до 4 км/ч скорост на преден ход при номинални обороти на PTO от 400 до 460 об./мин; вижте ръководството за оператора на самоходната машина.

 4. Когато отпуснете съединителя и самоходната машина се придвижи напред, спуснете напълно аератора върху валяка (валяците) и увеличете оборотите на двигателя, за да постигнете максимум от 400 до 460 об./мин на вала на РТО (460 при модел SR72).

  Important: Никога не работете с PTO на самоходната машина над 460 об./мин, за да не повредите аератора.

  Important: Уверете се, че по всяко време, докато аераторът работи, валякът е на земята.

 5. Отбележете модела на разпределение на дупките. Ако е необходимо по-голямо разстояние между дупките, увеличете скоростта на движение на самоходната машина с превключване на по-висока предавка, а при самоходна машина с хидростатично задвижване, задействайте лоста или педала на хидростата, за да постигнете по-висока скорост. За по-малко разстояние между дупките намалете скоростта на самоходната машина.

  Important: Смяната на оборотите на двигателя, докато е в същата предавка, няма да промени модела на разпределение на дупките.Поглеждайте често зад аератора, за да се уверите, че машината работи правилно и е подравнена с предишните преходи.

 6. Използвайте предното колело на самоходната машина като водач, за да поддържате равномерно странично отстояние на дупките спрямо предишния преход.

 7. В края на прехода за аериране, повдигнете аератора и бързо отцепете PTO.

 8. Ако се движите назад в тясно пространство (като стартовата площадка на голф игрище), отцепете PTO и вдигнете аератора до най-високото му положение.

  Important: Никога не аерирайте на заден ход.

 9. Винаги разчиствайте зоната от всички повредени машинни части, като счупени зъбци и т.н., за да предотвратите захващане и изхвърляне на отломки от косачки или друго оборудване за поддържане на тревната площ.

 10. Сменяйте счупените зъбци, проверявайте и коригирайте повредите в тези, които все още могат да се използват. Преди да продължите работа, отстранете всякакви други повреди в машината.

Култивиране на подпочвения слой

Копиевидното движение на зъбците създава подпочвена култивация, раздробяване или повдигане, когато аератора и самоходната машина се движат напред. Качеството на завършеното тревно игрище след аериране зависи от различни фактори, включително състоянието на тревата, растежа на корените и съдържанието на влага.

Твърда почва

Ако почвата е прекалено твърда за постигане на желаната дълбочина на аериране, главата с кухи зъбци може да започне ритмично да подскача. Това се дължи на твърдия почвен пласт, в който се опитват да проникнат зъбците. Коригирайте това състояние като използвате една или повече от следните препоръки:

 • Постигате най-добрите резултати след дъжд или след ежедневно напояване на тревната площ.

 • Намалете броя на зъбците върху рамото. Опитайте се да поддържате симетрична конфигурация на зъбците, за да натоварите рамената равномерно.

 • Ако почвата е силно уплътнена, намалете дълбочината на проникване на аератора (настройка на дълбочина). Почистете кухите зъбци, полейте тревното покритие и отново аерирайте с по-дълбоко проникване.

Аерирането на почви, разположени върху твърд подпочвен слой (т.е. песъчливо/почвен повърхностен слой върху скалист терен), може да доведе до нежелано качество на дупките. Това се случва, когато дълбочината на аериране е по-голяма от дълбочината, на която могат да влязат зъбците в горната част на почвата и подпочвения слой. Когато зъбците влязат в контакт с този твърд подпочвен слой, аераторът може да се повдигне и да предизвика удължаване на горната част на дупките. Намалете достатъчно дълбочината на аериране, за да избегнете проникване в твърдия подпочвен слой.

По-дълги/по-големи зъбци

25 см или повече

Използването на по-дълги/по-големи зъбци може да остави туфи в предната или задната част или леко да деформира дупките.

 • Качеството на дупките при тази конфигурация се подобрява, ако намалите скоростта на зъбците с куха глава с 10 до 15% от пълните работни обороти. При аератори, задвижвани с РТО, се намаляват оборотите на двигателя, докато оборотите на РТО достигнат 400 до 420 об./мин.

  Note: Намаляването на оборотите на двигателя не засяга разстоянието между дупките.

 • Позицията на извитата скоба може да засегне пробитите дупки; вижте Регулирайте ъгъла на зъбците (модели SR54, SR54-S, SR70 и SR70-S) или Регулиране на ъгъла на зъбците (модел SR72).

Многоредови адаптерни глави

Когато използвате многоредови адаптерни глави, намалете оборотите на двигателя, докато оборотите на РТО достигнат 400 до 420 об./мин.

Note: Намаляването на оборотите на двигателя не засяга разстоянието между дупките.

Повдигане на кореновата зона

Използването на многоредови глави в комбинация с по-големи кухи зъбци или плътни зъбци с голям диаметър може да предизвика значително натоварване върху кореновата зона на тревното покритие. Това натоварване може да причини начупване на кореновата зона и да предизвика повдигане на тревата. При възникване на повреди при вдигане опитайте едно или повече от следните решения:

 • Намалете гъстотата – свалете някои от зъбите

 • Намалете дълбочината на навлизане кухите глави – на стъпки от 13 мм (предложение)

 • Увеличете разстоянието между дупките напред – сменете трансмисията на самоходната машина с една предавка нагоре

 • Намалете диаметъра на зъбците – плътни и кухи

Регулирайте ъгъла на зъбците (модели SR54, SR54-S, SR70 и SR70-S)

Задайте ъгъла на зъбците според тяхната дължина, като използвате един от 2 отвора за регулиране в свързващото рамо. Тези отвори са само предварително зададени настройки. Когато използвате 17,8 мм до 25,4 мм зъбци, позиционирайте буфера на главата по-близо до задната страна на главата на зъбците. Може да е необходимо да използвате друга позиция – дупката, която е най-далече от главата (Фигура37) поради променливите почвени условия.

 1. Отцепете РТО и задействайте ръчната спирачка.

 2. Изключете двигателя и извадете ключа за запалването.

 3. Освободете натягащата пружина към главата със зъбците (Фигура37).

  g266002
 4. Извадете болтовете на амортисьора и самия амортисьор от свързващото рамо и ги поставете отново в другия отвор за регулиране (Фигура37).

 5. Свържете натягащата пружина към главата със зъбците.

Регулиране на ъгъла на зъбците (модел SR72)

Настройте извитата скоба (Фигура38) до правилната позиция на базата на дължината. Ограничителят на главата е настроен на 1 от 5 предварително определени позиции чрез избиране на отвор, в който да се завие болта. Тези отвори са само предварително зададени настройки; например като използвате 25,4-сантиметрови зъбци в 30,48-сантиметрова позиция, може да постигнете по-гладко покритие; зависи от приложението.

 1. Отцепете РТО и задействайте ръчната спирачка.

 2. Изключете двигателя и извадете ключа.

 3. Освободете натягащата пружина към главата със зъбците (Фигура38).

 4. Извадете гайката и болта, намиращи се при отворите за регулиране в извитата скоба (Фигура38).

  g016132
 5. Завъртете извитата скоба, докато се подравни с желания отвор в рамото, и поставете болта и гайката.

  Note: Уверете се, че болтът преминава през скобата и планката.

 6. Свържете натягащата пружина към главата със зъбците.

Регулиране на дълбочината на проникване на зъбците (Модели SR54-S и SR70-S)

Можете да регулирате дълбочината на проникване на зъбците с повдигане и спускане на задния валяк. Височината на валяка се регулира с преместване на болтовете за регулиране на валяка в желаното положение.

Note: Заводът производител доставя аератора в положение А.

g016181
 • Положение A – Максимална дълбочина

 • Положение B – Дълбочината е намалена с 38 мм спрямо Положение A

 • Положение С – Дълбочината е намалена със 76 мм спрямо Положение A

Подравняване на дълбочината на зъбците (модели SR54, SR70 и SR72)

Стартирайте двигателя на трактора и използвайте разпределителния клапан на трактора, за да проверите движението за удължаване и прибиране на горната хидравлична връзка.

Note: Разменете съединенията на маркучите откъм трактора, ако те не са съгласувани с операциите за управление на трактора.

Работете с аератора върху опитен участък, за да определите желаната настройка и отбележете съответната позиция върху скалата на дълбокомера.

Ако е необходимо, можете да регулирате цилиндъра, докато аераторът работи на по-дълбока настройка (към J“) или по-плитка настройка (към А“).

Note: Буквите на стикера съответстват на относителна дълбочина.

Note: Удължаването на цилиндъра кара аератора да прониква по-дълбоко.

g010840

Регулиране на пружините за връщане на главата

Можете да регулирате пружините за връщане на главата, за да увеличите или намалите натягането на пружината. Преместването на пружината към предната част на аератора увеличава натягането на пружината, като по този начин увеличава разстоянието между монтажните опори на пружината.

 1. Отцепете РТО и задействайте ръчната спирачка.

 2. Изключете двигателя и извадете ключа.

 3. Освободете натягащата пружина към свързващото рамо.

 4. Развийте гайката, прикрепваща болта на монтажната опора на пружината към свързващото рамо (Фигура41 или Фигура42).

  g024284
  g024285
 5. Извадете болта на монтажната опора и самата опора от свързващото рамо и ги поставете отново в другия отвор за регулиране (Фигура41 или Фигура42).

 6. Завийте гайката, прикрепваща болта на монтажната опора на пружината към свързващото рамо.

 7. Свържете натягащата пружина към свързващото рамо.

Транспортиране

За да започнете транспортиране, повдигнете аератора и отцепете РТО. За да избегнете загуба на контрол, прекосявайте стръмните наклони бавно, подхождайте към неравни участъци с намалена скорост и внимателно преминавайте през вълнисти участъци.

Important: Не превишавайте скоростта на транспортиране от 24 км/ч.

Съвети за ползване

Предупреждение

Неправилна употреба или поддръжка на машината може да доведе до нараняване.

 • Преди да напуснете седалката на оператора на трактора, деактивирайте задвижването на PTO, задействайте паркинг спирачката, спрете двигателя, извадете ключа и изчакайте всички движещи се части да спрат.

 • Не извършвайте настройки или ремонти по аератора, без първоначално да спуснете аератора върху обезопасена стойка.

 • Уверете се, че всички предпазни устройства са фиксирани на правилните им места, преди да възобновите работа.

 • Носете резервни зъбци, пружини, пружини и инструменти, в случай че зъбците се повредят вследствие на контакт с чужди материали.

 • Зацепете РТО при ниски обороти на двигателя. Повишете оборотите на двигателя до достигане на желаната скорост на PTO от 400 до 460 об./мин (максимум) и спуснете аератора. Работете при оборотите на двигателя, при които аераторът работи най-равномерно.

  Note: Промяната на оборотите на двигателя/РТО при дадена предавка на самоходната машина (или фиксирано положение на педала на хидростата за самоходни машини с хидростатична трансмисия) не променя разстоянието между дупките.

 • Правете много постепенни завои по време на аериране. Никога не извършвайте остри завои със зацепено РТО. Планирайте маршрута за аериране, преди да спуснете аератора. Извършване на остър завой по време на аериране ще повреди аератора и зъбците.

 • Ако натоварването на двигателя/PTO се увеличава при работа с машината по твърда почва или движение по нагорнище, вдигнете леко аератора, докато двигателят/PTO отново набере скорост, след това отново спуснете аератора.

 • Най-добри резултати се постигат, когато зъбците проникват под лек ъгъл към задната част на машината. Проявете внимание, когато изтегляте горната хидравлична връзка, за да предотвратите удар на зъбците в тревното покритие. В някои случаи най-добри резултати се постигат при използване на съществуващите отвори в извитата скоба, особено когато корените на тревата са плитки или слаби. Възможно е да се наложи да направите експеримент с друга настройка на извитата скоба, която да постави зъбците под по-голям наклон, за да се избегне изваждане на почва от дупката.

 • Не извършвайте аериране, ако почвата е прекалено твърда или суха. Ще постигнете най-добрите резултати от аериране след дъжд или след ежедневно напояване на тревната площ.

  Note: Ако по време на аериране валякът се отделя от терена, почвата е прекалено твърда за постигане на желаната дълбочина на проникване; намалете дълбочината, до положение, при което по време на работа валякът запазва контакт със земята.

 • Върху твърда, плътна почва намалете дълбочината на проникване на аератора. Почистете кухите зъбци и отново аерирайте с по-дълбоко проникване, за предпочитане след напояване на тревното покритие.

 • Често поглеждайте назад, за да се уверите, че машината работи правилно и че е подравнена с предишните преходи. Загуба на един ред дупки означава изкривен или липсващ зъбец. Проверявайте след всеки преход.

 • За да предотвратите захващане и изхвърляне на отломки от косачки или друго оборудване за поддържане на тревната площ, винаги разчиствайте зоната от всички повредени машинни части, като счупени зъбци и т.н.

 • Сменяйте счупените зъбци, оглеждайте и ремонтирайте повреди по износени зъбци. Преди да възобновите работа, отстранете всякакви други повреди в машината.

След приключване на работа

Мерки за безопасност след работа

 • Паркирайте машината на равна повърхност; задействайте паркинг спирачката; изключете двигателя; извадете контактния ключ и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете машината.

 • Съхранявайте всички части на машината в добро работно състояние и затягайте всички механични устройства.

 • Заменете всички износени, повредени или липсващи стикери.

Почистване и инспектиране на машината

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
След всяка употреба
 • Инспектирайте и почиствайте машината.
 • Important: Не мийте машината с течност под налягане. Прекомерното налягане на водата може да замърси греста и да повреди уплътненията и лагерите.

  1. Щателно измийте машината с градински маркуч без дюза.

   • Използвайте четка, за да си помогнете при отстраняване на замърсявания и отломки.

   • За почистване на капаците използвайте мек почистващ препарат.

  2. Инспектирайте машината за повреди, теч на масло и износване на компоненти и зъбци.

   Important: Ремонтирайте всички повредени и износени компоненти.

  3. Смажете съединенията на вала на PTO и ролковите лагери, вижте Смазване на PTO вала и ролковите лагери.

  4. Свалете, почистете и намажете зъбците с масло.

  5. Напръскайте с леко масло, за да покриете лагерите на главата с кухи зъбци, коляното и демпферните връзки.

  6. Почистете и намажете пружините със сухо смазочно средство като графит или силикон.

  Поддръжка

  Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 50 часа
 • Сменете маслото в предавателната кутия.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Огледайте обтягането на задвижващата веригаи регулирайте обтягането според необходимостта.
 • Проверете пружините
 • Почистете и смажете пружините и винтовете за монтиране на зъбците.
 • Проверете РТО за признаци на износване.
 • След всяка употреба
 • Инспектирайте и почиствайте машината.
 • На всеки 50 часа
 • Гресирайте лагерите и РТО вала
 • Проверете маслото в предавателната кутия.
 • Проверете лагерите.
 • На всеки 500 часа
 • Сменете маслото в предавателната кутия.
 • Проверете лагерите и ги заменете при необходимост.
 • Преди съхранение
 • Смажете закрепването на зъбците.
 • Извършете всички процедури за поддръжка след 50 работни часа.
 • Боядисайте всякакви излющени участъци от боята.
 • Разхлабете болтовете на съединителя на РТО.
 • Демонтирайте и почистете зъбците.
 • Отстранете всички замърсявания.
 • Годишно
 • Регулирайте съединителя на РТОПреди и след съхранение
 • Безопасност по време на поддръжка и обслужване

  • Преди обслужване или регулиране на машината, спрете я, изключете двигателя, задействайте ръчната спирачка, извадете ключа и изчакайте всички подвижни части да спрат.

  • Изпълнявайте само инструкциите за поддръжка, описани в това ръководство. Ако трябва да правите сериозни ремонти по машината или се нуждаете от съдействие, свържете се с упълномощен дистрибутор на Toro.

  • Осигурете безопасно работно състояние на машината, като поддържате затегнат хардуера.

  • Ако е възможно, не извършвайте дейности по поддръжката, докато двигателят работи. Стойте далеч от движещи се части.

  • Не проверявайте и не регулирайте обтягането на веригата, докато двигателят на самоходната машина работи.

  • Внимателно освобождавайте налягането от компоненти с акумулирана енергия.

  • Подпрете машината на трупчета или стойки за съхранение, когато работите под нея. Никога не разчитайте на хидравличната система, когато искате да подпрете машината.

  • Ежедневно проверявайте болтовете за монтиране на зъбците, за да сте сигурни, че са затегнати съгласно спецификацията.

  • След обслужване или регулиране на машината, монтирайте предпазителите, затворете капака и го фиксирайте.

  Повдигане на машината

  Предупреждение

  Ако не подпрете добре машината, тя може да се премести или падне, което може да доведе до телесно нараняване.

  • При смяна на приставки или извършване на друго обслужване използвайте подходящи трупчета, лебедки или крикове.

  • Паркирайте машината върху солидна, хоризонтална повърхност като циментов под.

  • Преди да повдигнете машината, демонтирайте всички приставки, които могат да застрашат безопасното и правилно повдигане.

  • Винаги поставяйте клинове или блокирайте колелата на самоходната машина.

  • Използвайте стойките за съхранение или трупчета за опори на повдигнатата машина.

  Note: За повдигане на аератора можете да използвате лебедка. Като точка за повдигане използвайте подемната халка на главата за зъбците (Фигура43). Проверете дали лебедката е с достатъчен подемен капацитет. Вижте Технически данни.

  g010859

  Смазване на PTO вала и ролковите лагери

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Гресирайте лагерите и РТО вала
 • Спецификация за смазване: SAE мултифункционална високотемпературна грес с ефективност при високо налягане (EP) или SAE многофункционална литиева грес

  Съединения на PTO вала (3 гресьорки); вижте Фигура44

  g007309

  Ролкови лагери (2 или 4 гресьорки, в зависимост от модела на аератора), вижте Фигура45

  g010861

  Верига на О-пръстена – Не смазвайте веригата.

  Спецификация на маслото на предавателната кутия

  Висококачествено масло 80W-90 или еквивалентно.

  Проверка на маслото в предавателната кутия

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Проверете маслото в предавателната кутия.
  1. Преди да проверите нивото на маслото, оставете предавателната кутия да се охлади.

  2. Почистете останките от пробката на отвора за пълнене, за да избегнете замърсяване.

  3. Свалете пробката на отвора за пълнене от предавателната кутия (Фигура46).

   Note: Ако предавателната кутия е съоръжена с 2 пробки за контрол, използвайте долната пробка.

   g010862
  4. Уверете се, че нивото на маслото достига до долния ръб на отвора на контролната пробка в предавателната кутия (Фигура46).

  5. Ако нивото е ниско, развийте пробката на отвора за вентилация/пълнене от горната страна на предавателната кутия и долейте посоченото количество масло.

  6. Поставете пробките обратно.

  Смяна на маслото в предавателната кутия

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 50 часа
 • Сменете маслото в предавателната кутия.
 • На всеки 500 часа
 • Сменете маслото в предавателната кутия.
  1. Почистете останките от пробката на отвора за вентилация/пълнене, за да избегнете замърсяване (Фигура46).

  2. Развийте пробката на отвора за вентилация/пълнене, за да позволите навлизане на въздух.

  3. Поставете под пробката за източване подходящ съд, след което свалете пробката.

   Note: Високият вискозитет на студеното масло удължава времето за източване (приблизително 30 минути).

  4. След като маслото е напълно източено, поставете пробката за източване.

  5. Напълнете предавателната кутия с посоченото трансмисионно масло. Използвайте следващата таблица, за да определите капацитета за масло на предавателната кутия.

   МоделКапацитет за масло на предавателната кутия
   SR541,9 л
   SR54-S1,9 л
   SR701,9 л
   SR70-S1,9 л
   SR723,8 л
  6. Поставете обратно пробката на отвора за вентилация/пълнене.

  7. Проверете нивото на маслото и добавете масло според необходимостта.

  Проверка/регулиране на задвижващата верига

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Огледайте обтягането на задвижващата веригаи регулирайте обтягането според необходимостта.
  • Проверете задвижващата верига за износване и повреда.

   Сменете износена или повредена задвижваща верига.

  • Проверете обтягането на задвижващата верига.

   Веригата трябва да се отмества приблизително на 13 мм общо отклонение или 6 мм във всяка посока. Ако обтягането на веригата е повече или по-малко от 13 мм от общото огъване, регулирайте обтягането, вижте Регулиране на задвижващата верига.

  • Проверете задвижващата верига за ръжда и свобода на движение. Ако веригата е ръждясала или движението й е втвърдено, смажете я, вижте Смазване на задвижващата верига.

  Регулиране на задвижващата верига

  Обтягането на веригата може да се регулира с леко разхлабване на главната контрагайка и затягане на застопоряващия прът в желаното положение (Фигура47 или Фигура48). Не регулирайте обтягането на веригата, докато е гореща или топла.

  g010863
  g237989

  Important: Не презатягайте веригите; прекомерното обтягане може да предизвика повреждане на предавателната кутия/зъбното верижно колело.

  Смазване на задвижващата верига

  Не смазвайте задвижващата верига, докато не се втвърди движението й поради ръжда. Ако веригата ръждяса, смажете я леко със сух тип смазочно вещество.

  Регулиране на съединителя на РТО

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Регулирайте съединителя на РТОПреди и след съхранение
 • Внимание

  По време на употреба фрикционните съединители могат да се нагорещят.

  Не докосвайте. За да избегнете опасността от пожар, дръжте зоната около съединителя свободна от запалими материали и избягвайте продължително приплъзване на съединителя.

  1. В края на сезона развийте всяка от гайките на съединителя с 2 оборота (Фигура49).

   g010847
  2. В началото на новия сезон стартирайте РТО и оставете съединителя да се приплъзва в продължение на няколко секунди, преди да спрете РТО. Завъртете обратно гайките с 2 допълнителни оборота.

   Note: Не допускайте приплъзване на съединителя за продължителен период от време.

  3. Ако съединителят продължи да се приплъзва, след като завъртите гайките обратно, затягайте всяка гайка с допълнителен 1/4 оборот, докато приплъзването спре. Не презатягайте гайките, тъй като това може да доведе до повреждане на вала.

  Спецификации на моментите за затягане

   Модели SR54, SR54-S, SR70 и SR70-SSR72
  Гайка на коляновия вал1288 N∙m 1627 N∙m
  Гайка на лоста на коляновия вал1288 N∙m 1288 N∙m
  Шарнирен болт359 N∙m 407 N∙m
  g010969

  Проверка на пружините

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете пружините
 • Проверете пружините за кръстосани или счупени жици (Фигура51). Кръстосани или счупени жици могат да доведат до неравномерни дупки върху тревното покритие.

  g010865

  Note: Аераторът включва жици за смяна. Жиците са консуматив.

  Регулиране на разстоянието между дупките

  Разреждането на дупките в посока напред се определя от предавателното отношение на самоходната машина (или положението на педала на хидростата)

  Note: Промяната на оборотите на двигателя не засяга разстоянието между дупките.

  Страничното разстояние между дупките се определя от броя на зъбците в главите.

  Отстранете аератора от самоходната машина

  1. Спрете аератора върху хоризонтална повърхност, не върху наклон.

  2. Отцепете РТО и задействайте ръчната спирачка.

  3. Повдигнете валяка/валяците на аератора на 7,5 до 15 см от земята. Поставете опорни трупчета под валяка/валяците.

  4. Изключете двигателя и извадете ключа.

  5. Преди да напуснете седалката на оператора, спрете двигателя, извадете ключа и изчакайте всички движещи се части да спрат.

  6. Демонтирайте зъбците.

  7. Монтирайте стойките за съхранение.

  8. Бавно спуснете аератора, докато стойката за съхранение влезе в контакт със земята.

  9. Извадете щифта, прикрепващ горната връзка към скобата на аератора. Запазете щифта заедно с аератора.

   Също така, за моделите с хидравлична горна връзка, разкачете хидравличните маркучи и свързващия лост от самоходната машина. Затворете хидравличните маркучи с капачки. Съхранявайте тези компоненти заедно с аератора.

  10. Разкачете обезопасяващите вериги за кожуха от РТО вала.

  11. Изтеглете заключващата втулка, за да разедините РТО вала от РТО вала на самоходната машина.

  12. Плъзнете РТО вала назад и го извадете от самоходната машина.

  13. Свържете обезопасяващата верига към аератора, за да предотвратите контакт на РТО вала със земята.

  14. Извадете щифтовете, прикрепващи рамената на долната връзка към скобите на аератора. Запазете щифтовете заедно с аератора.

  Отстраняване на неизправности

  ПроблемРешение
  Пружините се чупят или не връщат назад главата в нормално положение.Забавете оборотите на РТО на самоходната машина. Колкото по-дълги и тежки са зъбците, толкова по-големи центробежни сили въздействат върху главата. Проверете за кръстосани или счупени жици на пружината.
  Зъбците произвеждат удължени или дълбоки дупки.Регулирайте ъгъла на зъбците или променете скоростта на движение на самоходната машина. Уверете се, че можете да спуснете аератора най-малко с 5 см под нивото на земята,за преодоляване на вдлъбнатини.
  Зъбците влизат в неравномерен контакт с почвата.• Проверете за кръстосани или счупени жици на пружината.• Забавете оборотите на РТО на самоходната машина.
  Прекомерно приплъзване на съединителя на РТО.Регулирайте зъбците за проникване на по-малка дълбочина. Прегледайте процедурата за регулиране на съединителя. Заменете съединителя на РТО.
  Тревното покритие се повдига с кухи зъбци.Първия път тревното покритие с плитки корени може да изисква плътни зъбци.
  Почвата е прекалено твърда за пълно проникване.Аерирайте на дълбочина, която машината може да постигне, напоявайте тревната площ през нощта, след което увеличете дълбочината. Повторете, ако е необходимо, докато можете да аерирате почвата при желаната дълбочина.
  Кухите зъбци се чупят.Опитвате се да постигнете твърде голяма дълбочина на проникване за състоянието на почвата. Вижте по-горе и аерирайте на по-малка дълбочина.
  Зъбците не остават върху главата.Затегнете болтовете на държачите на зъбците; не използвайте контрагайки или ключ с ударно действие. Ако болтът не задържа зъбеца, заменете го.
  Зъбците издърпват почвата, когато машината се вдига.Повдигнете частично машината от почвата, преди да отцепите РТО.
  Машината не се върти.Проверете изправността на РТО, задвижващия вал и задвижващите вериги.
  Самоходната машина изпитва трудности при повдигане на аератора.Придвижете подемните рамена на самоходната машина със 7,5 до 10 см по-близо до аератора. Проверете дали самоходната машина разполага с достатъчен капацитет за повдигане на аератора.
  Хидравличният цилиндър на горната връзка е омекнал“. (Поддава“ и се придвижва с къс ход навън или навътре при прилагане на хидравлично налягане).Обезвъздушете цилиндрите или линиите.
  Машината е шумна или чука.•Разхлабена, вибрираща гайка на лоста на коляновия вал. •Твърде хлабави вериги.•Болтовете на долната рама в задната част на основното рамо вибрират хлабаво.•Проверете нивото на маслото в предавателната кутия.
  Цилиндърът на горната хидравлична връзка не може да бъде прибран напълно (заяжда РТО валът).PTO валът е твърде дълъг за Вашата самоходна машина. Отрежете PTO вала до правилната дължина.
  Самоходната машина завива трудно по време на транспортиране.•Добавете тежести към предната страна на самоходната машина.•Проверете налягането на гумите и при необходимост го коригирайте.
  Извитата скоба е повредена.•Не съхранявайте аератор с монтирани зъбци върху земята.•Не въртете глава с кухи зъбци с голяма скорост за продължителен интервал от време, когато зъбците са извън земята.

  Съхранение

  Безопасност при съхранение

  • Паркирайте машината на равна повърхност; задействайте паркинг спирачката; изключете двигателя; извадете контактния ключ и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете машината.

  • Съхранявайте машината опряна върху стойките за съхранение, поставени върху солидна хоризонтална повърхност, така че да не падне или да се преобърне.

  • Не допускайте деца да играят върху или в близост до машината.

  Съхраняване на машината

  В края на сезона за аериране или когато съхранявате аератора за дълъг период от време, вземете следните превантивни мерки:

  1. Почистете всякакви замърсявания и грес, които може да са се натрупали върху машината или някоя от движещите се части.

  2. Демонтирайте и почистете зъбците. Покрийте зъбците и елементите за закрепването им с масло, за да предотвратите ръждясване по време на съхранение.

  3. Отворете кожуха и почистете вътрешността на машината.

  4. Смажете всички гресьорки и главите на винтовете за закрепване на зъбците.

  5. За продължителни периоди от време съхранявайте машината върху стойките за съхранение, поставени върху солидна суха повърхност.

  6. Разхлабете с 2 оборота болтовете на съединителя на РТО.

  7. За да предотвратите повреждане, свържете обезопасителните вериги на РТО към аератора в позиция за съхранение или демонтирайте РТО и го съхранявайте под кожуха, за да избегнете корозия.

  8. Боядисайте валяка и поправете всякакви драскотини и повреди по боядисаните повърхности.

  9. Заменете всички липсващи или повредени стикери.

  10. Съхранявайте аератора в сухо, защитено помещение. Съхраняването на закрито ще намали потребността от поддръжка, ще удължи експлоатационния живот и ще повиши остатъчната стойност на машината. Ако съхраняването на закрито е невъзможно, покрийте машината с плътен брезент или мушама и добре ги завържете.