Innledning

Maskinen er et kjøretøy som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Det er hovedsakelig utformet for å behandle sandbunkere-/fang på godt vedlikeholde golfbaner og kommersielle områder.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Exmark.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Skann QR-koden på serienummerskiltet med en mobilenhet for å få tilgang til informasjon om garanti og deler samt annen produktinformasjon.

g234875

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Fordi det i noen områder finnes lokal, statlig eller føderalt regelverk som krever at man bruker en gnistfanger på motoren i denne maskinen, er gnistfanger tilgjengelig som ekstrautstyr for lyddemperen. Hvis du trenger en gnistfanger, kontakt din autoriserte Toro-serviceforhandler.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen er designet i henhold til direktiv 2006/42/EF OG ANSI B71.4-2017. Når du monterer tilbehør på maskinen, må du imidlertid legge til ytterligere vekt på maskinen som spesifisert, for overensstemmelse med standardene.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan forårsake personskade. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det og forstår advarslene.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold tilskuere på trygg avstand fra maskinen når den er i bevegelse.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på eller fyller drivstoff på maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsvarselssymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken ved behov.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal109-7232
decal115-8226
decal116-5610
decal116-5944
decal133-8062
decal125-0214
decal127-0365
decal127-0371
decal127-0392
decal127-7868
decal130-2620
decal132-4412
decalbatterysymbols

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å sitte i normal arbeidsstilling.

Note: Fjern og kast alle transportbraketter og -fester.

Fjerne transportbordet

Advarsel

Hvis du kjører maskinen uten montert transportbord eller tilbehør, kan maskinen velte og skade person eller eiendom.

Kjør kun maskinen hvis transportbordet eller godkjent tilbehør er montert.

Du må fjerne transportbordet før du kan installere et tilbehør på maskinen.

 1. Parker maskinen på en jevn flate, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

 2. Fjern mutrene, boltene og skivene som fester transportbordet på baksiden til maskinen (Figur 3).

  g023667
 3. Kast festene og transportbordet.

Montere et tilbehør

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Tilbehør og tilknyttede deler (selges separat)

Advarsel

Hvis du kjører maskinen uten montert tilbehør, kan den velte og skade person eller eiendom.

Kjør kun maskinen hvis godkjent tilbehør er montert.

Parker maskinen på en jevn flate, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

Se tilbehørets monteringsinstruksjoner for informasjon om å montere tilbehøret.

Montere fremre vekter

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Fremre vekter (etter behov for tilbehør)

Denne maskinen er designet i henhold til 2006/42/EF OG ANSI B71.4-2012.

Men når du monterer tilbehør på maskinen, må du legge til ytterligere vekt på maskinen som spesifisert, for overensstemmelse med standardene.

Bruk diagrammet nedenfor for å bestemme nødvendig tilleggsvekt. Maskinen kommer med fire vekter. Hvert tilbehør kommer med nødvendige tilleggsvekter.

TilbehørAntall påkrevde vekter
Flex-tannrake4
Flex-tannrake med finishingbørste6
Spikertrekk6
Spikertrekk med trekkmatte8

Se Montere og fjerne vektene.

Koble til batteriet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Bolt (5/16 x 3/4 tomme)1
Mutter (5/16")2
 1. Klipp kabelfestet som fester batterikablene til rammen og kast kabelfestet (Figur 4).

  g023898
 2. Fjern det røde plastdekslet fra den positive batteripolen (Figur 5).

  g023895
 3. Skyv den røde hetten av enden på den positive batterikabelen og bruk en bolt (5/16 x 3/4 tomme) og en mutter (5/16 tomme) til å feste den positive kabelen til den positive batteripolen.

 4. Skyv den røde hetten over polen og festene.

 5. Fjern det svarte plastdekslet fra den negative batteripolen.

 6. Bruk en bolt (5/16 tomme) og en mutter (5/16 tomme) til å feste den negative kabelen til den negative batteripolen.

Feste CE-servicemerket (kun CE)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Servicemerke (130-2620)1

Hvis denne maskinen må være i samsvar med CE (Europa), fest CE-servicemerket (130-2620) over det eksisterende servicemerket (127-0371).

Montere veltebøylen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Veltebøyle1
Bolt4
Flenslåsemutter4
Fjærskive4
Brakett2
 1. Ta veltebøylen ut av kassen.

 2. Plasser veltebøylen på maskinen som vist i Figur 6.

  g026804
 3. Monter brakettene på rammen til maskinen.

  Important: Sikre at gasskabelen og chokekabelen ikke er i veien slik at de ikke blir klemt av veltebøylen eller en brakett.

 4. Innrett hullene i brakettene, veltebøylen og rammen.

 5. Monter en bolt med en fjærskive gjennom hvert hull.

  Important: Sikre at hver fjærskive er plassert slik at den konvekse siden vender mot bolthodet som vist i Figur 7.

  g023904
 6. Monter en flenslåsemutter på hver bolt og stram hver av dem til 102 N·m.

Oversikt over produktet

g023439
g023443

Kontrollhåndtak

Bruk kontrollhåndtakene (Figur 8) til å kjøre maskinen fremover og bakover, og til å svinge i begge retninger.

Tenningsbryter

Tenningsbryteren (Figur 9), som brukes til å starte og stoppe motoren, har tre stillinger: AV, KJøR og START. Vri nøkkelen med urviseren til START-stillingen for å starte motoren. Slipp nøkkelen når motoren starter. Nøkkelen går automatisk til KJøR-stillingen. Hvis du vil stanse motoren, vrir du nøkkelen mot urviseren til AV-stillingen.

Chokekontroll

For å starte en kald motor, må du lukke forgasserens choke ved å dra chokekontrollen (Figur 9) oppover til lukket stilling. Når motoren er startet, regulerer du choken slik at motoren går jevnt. Åpne choken så snart som mulig ved å skyve kontrollen ned til åPEN stilling.

Note: En varm motor trenger lite eller ingen choke.

Gasspak

Gasspaken (Figur 9) kontrollerer motorhastigheten. Skyv gasspaken fremover til HURTIG-stillingen for å øke motorhastigheten. Skyv gassen bakover mot SAKTE-stillingen for å redusere hastigheten.

Note: Gasspaken kan ikke slå av motoren.

Tilbehørsbryter

For å heve tilbehøret, skyv øvre del av tilbehørsbryteren (Figur 10). For å senke tilbehøret, skyv nedre del av tilbehørsbryteren.

g020873

Note: Maskinen har en dobbeltvirkende løftesylinder. Du kan påføre nedovertrykk på tilbehøret for visse driftsforhold.

Parkeringsbrems

Når du vil sette på parkeringsbremsen (Figur 8), drar du parkeringsbremsespaken bakover. Når du vil koble den fra, skyver du spaken fremover.

Timeteller

Timetelleren (Figur 9) viser hvor mange timer motoren har vært i drift. Timetelleren går når tenningsbryteren er i På-stillingen, så lenge batteriet er fulladet (13,8 V eller mer) eller du sitter i setet, slik at du aktiverer setebryteren.

En valgfri trådløs timeteller er tilgjengelig via en autorisert Toro-forhandler. Se Montere en trådløs timeteller for å montere den.

Setejusteringsspak

Når du sitter på setet, flytt spaken foran setet (Figur 11) til venstre og skyv setet til ønsket stilling. Slipp spaken for å låse setet i stilling.

g008962

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

 Kun maskinMed Flex-tannrakeMed spikertrekkMed spikertrekk og matte
Vekt399 kg*417 kg**439 kg**445 kg**
Bredde147 cm213 cm182 cm198 cm
Lengde186 cm226 cm215 cm297 cm
Høyde185 cm
Akselavstand147 cm

* med fire vekter, tom drivstofftank og uten fører

** med tilbehør og vekter, tom drivstofftank og uten fører

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Exmark.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler for ro i sinnet.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Parker maskinen på en jevn flate, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater maskinen.

 • Lær deg å stanse maskinen og motoren raskt.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen dersom disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du bruker maskinen, må du alltid undersøke den for å sikre at komponentene og festene er i god stand. Skift ut slitte og skadede komponenter og fester.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk kun en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Kjøre inn maskinen

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Drivsystemer har mer friksjon når de er nye og legger ekstra belastning på motoren.

Regn med de første åtte driftstimene i innkjøringsperioden.

Ettersom de første driftstimene er avgjørende for hvor driftssikker maskinen blir i fremtiden, bør du følge nøye med på funksjonene og ytelsen slik at små feil oppdages og rettes opp før de blir store. Undersøk maskinen ofte under innkjøringsfasen for å kontrollere om det finnes oljelekkasje, løse fester eller andre feil.

Montere og fjerne vektene

Maskinen er i overensstemmelse med standarden ANSI B71.4-2012 da den ble produsert. Når følgende tilbehør er montert på maskinen, er tilleggsvekt imidlertid nødvendig for overensstemmelse med standardene. Bruk diagrammet nedenfor for å bestemme nødvendig tilleggsvekt. Maskinen kommer med fire vekter. Hvert tilbehør kommer med nødvendige tilleggsvekter.

TilbehørAntall påkrevde vekter
Flex-tannrake4
Flex-tannrake med finishingbørste6
Spikertrekk6
Spikertrekk med trekkmatte8
 1. Fjern de to boltene og mutterne som fester de eksisterende vektene foran på maskinen (Figur 12).

  Note: Hvis maskinen er utstyrt med lyssettet, fjern mutteren og bolten som fester frontlyset på maskinen. Behold alle delene. Se Monteringsinstruksjoner for lyssett.

  g023729
 2. Legg til eller fjern vekter som nødvendig.

 3. Fest vektene med de to boltene og mutrene.

  • De eksisterende boltene kan brukes på de fleste tilbehør.

  • Trekkmatten inkluderer to lengre bolter for tilleggsvektene den krever.

  Note: Hvis maskinen er utstyrt med lyssettet, monter frontlyset ved å sette inn bolten gjennom vektene og feste den med mutteren. Se Monteringsinstruksjoner for lyssett.

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra en autorisert Toro-forhandler.

  Veivhuset har en kapasitet på: 1,8 l med filterbytte

  Bruk firetaktsmotorolje som oppfyller eller overgår følgende krav:

  • API-servicekategori: SJ, SL, SM eller høyere

  • Viskositet: SAE 30; se følgende diagram for andre viskositeter (Figur 13):

   Important: Bruk av oljer med flere viskositeter som f.eks. 10W-30, øker oljeforbruket. Sjekk oljenivået oftere når du bruker slike oljer.

   g023445
  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Ta ut peilestaven (Figur 14) og tørk den med en ren fille (Figur 15).

   g023517
   g008792
  3. Sett inn peilestaven i påfyllingsrøret uten å skru den inn i åpningen.

  4. Fjern peilestaven fra røret og sjekk oljenivået. Hvis oljenivået er lavt, heller du sakte olje i påfyllingsrøret til nivået når merket for øvre grense på peilestaven.

   Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på peilestaven. Motorsvikt kan oppstå som en følge av å kjøre motoren med for mye eller for lite motorolje.

  5. Sett peilestaven på plass.

   Important: Peilestaven må plasseres helt ned i røret for å forsegle veivhuset. Hvis man ikke forsegler veivhuset kan det føre til skade på motoren.

  Fylle drivstofftanken

  Drivstofftankkapasitet: 17 l

  Anbefalt drivstoff:

  • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

  • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

  • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

  • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

  • Ikke bland olje i bensinen.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør området rundt drivstofftanklokket (Figur 16).

   g023449
  3. Fjern drivstofftanklokket.

  4. Fyll på tanken til om lag 25 mm under toppen av tanken (bunnen av påfyllingshalsen). Ikke fyll på for mye.

  5. Sett på lokket.

  6. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl for å unngå brannfare.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Important: For nøyaktighet, kontroller kun hydraulikkvæskenivået når motoren og hydraulikksystemet er kaldt.

  Maskinens tanker fylles med hydraulikkvæske av høy kvalitet på fabrikken. Den beste tiden for å sjekke hydraulikkvæsken er når væsken er kald. Maskinen må være i transportkonfigurasjon. Hvis væskenivået er under toppen av den horisontale delen av seglasset på baksiden av hydraulikktankene (Figur 17), må du tilføre væske slik at væsken når det akseptable nivået. Ikke overfyll tankene. Du trenger ikke å fylle væske hvis væskenivået er på toppen av den horisontale delen av seglasset. Anbefalt erstatningsvæske er:

  Væsketype: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid eller Mobilfluid® 424

  Kapasitet:

  • Venstre side – 1,9 l

  • Høyre side – 2,0 l

  Alternative væsker: Hvis den spesifiserte væsken ikke er tilgjengelig, kan andre universelle hydrauliske væsker for traktor (UTHF) brukes, men de må kun være konvensjonelle, petroleumsbaserte produkter, ikke syntetiske eller biologisk nedbrytbare væsker. Spesifikasjonene må falle innenfor det oppgitte området for alle de følgende materialegenskapene, og væsken skal oppfylle oppførte bransjestandarder. Hør med væskeleverandøren din for å få vite om væsken oppfyller disse spesifikasjonene.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Materielle egenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C (104 °F) 55 til 62
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 152
  Flytepunkt, ASTM D97-37 til -43 °C (-35 til -46 °F)
  Bransjespesifikasjoner: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 og Volvo WB-101/BM
   

  Note: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Se på åpningen i hver av væskebeholderbrakettene, og kontroller hydraulikkvæskenivået.

   Note: Væskenivået skal være ved bunnen av hver av åpningene, som vist i Figur 17.

   g023450
  3. Fyll på væske som følger hvis væskenivået er lavt i en av beholderne:

   1. Rengjør området rundt lokkene på hydraulikkvæsketankene slik at det ikke kommer rusk inn i systemet (Figur 17).

   2. Ta lokkene av tankene.

   3. Fyll tankene sakte med passende hydraulikkvæske til nivået når bunnen av brakettåpningene.

    Important: For å forhindre at systemet forurenses, rengjør du oppå væskebeholderen før du åpner den. Pass på at påfyllingstuten og trakten er rene.

    Important: Ikke overfyll tankene.

   4. Sett lokkene på tankene.

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  Sjekk dekktrykket før du bruker maskinen (Figur 18).

  Trykk: 0,48 bar

  g002706

  Stramme hjulenes hakemuttere

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Hver 100. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  Stram hakemutterne (Figur 18) til 61–75 N·m.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker, og sett opp langt hår.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold tilskuere og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet ditt.

  • Stopp maskinen og undersøk tilbehøret hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Gjør følgende før du forlater førersetet:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Når nødvendig, fukt overflater før service for å minimere støvdannelse.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • En skadet veltebeskyttelse skal skiftes ut. Ikke reparer eller endre den.

  • Veltebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  Sikkerhet i skråninger

  • Fastsett egne prosedyrer og regler for bruk i skråninger. Disse prosedyrene skal inkludere kontroll av området for å avgjøre hvilke skråninger som er trygge for maskindrift. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Hellinger er en hovedårsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Kjør maskinen i en lavere hastighet når du kjører i en skråning.

  • Hvis du føler deg utrygg når du bruker maskinen i skråninger, skal du ikke gjøre det.

  • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Maskinen kan velte i ujevnt terreng. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

  • Kjør med lav hastighet, slik at du slipper å stoppe eller gire mens du kjører i en skråning.

  • Velting kan oppstå før dekkene mister grepet.

  • Ikke bruk maskinen på vått gress. Dekk kan miste grepet, uavhengig av om bremsene er tilgjengelige og fungerer.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger.

  • Kjør sakte i skråninger, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ingen brå endringer av maskinens hastighet eller retning.

  • Ikke bruk maskinen nær kanter, grøfter, voller eller vannmasser. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle farer (to maskinbredder).

  Starte og slå av motoren

  1. Flytt alle kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling (Figur 19).

   g004532
  2. Sett på parkeringsbremsen. Se (Sette på parkeringsbremsen).

  3. Dra ut chokespaken til På-stillingen (kun når du starter en kald motor) og flytt gasspaken til SAKTE-stilling.

   Important: Varm maskinen opp før bruk ved bruk i temperaturer under 0 °C. Dette hindrer skade på hydraulikksystemet.

  4. Sett nøkkelen inn i tenningsbryteren, og vri den med klokken for å starte motoren. Slipp nøkkelen når motoren starter. Juster choke så motoren kjører jevnt.

   Important: For å hindre overoppheting av startmotoren, ikke hold tenningsnøkkelen i START-stilling i mer enn ti sekunder. Etter ti sekunders sammenhengende omdreining må du vente 60 sekunder før du bruker startmotoren igjen.

  5. For å slå av motoren, flytt gasskontrollen til SAKTE-stillingen og drei nøkkelen til AV-stilling. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

   Note: I et nødstilfelle vrir du bare nøkkelen til AV-stilling.

  Bruke parkeringsbremsen

  Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

  Sette på parkeringsbremsen

  Advarsel

  Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert i en skråning og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

  Ikke parker i skråninger, bortsett fra hvis hjulene kiles fast eller blokkeres.

  Dra håndtaket oppover for å sette på parkeringsbremsen (Figur 20).

  g016994

  Koble fra parkeringsbremsen

  Skyv håndtaket nedover når du vil koble fra parkeringsbremsen (Figur 21).

  g016995

  Bruke sikkerhetssperresystemet

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis du ikke:

  • Parkeringsbremsen er tilkoblet.

  • Kontrollhåndtakene er i nøytral, låst stilling

  Sikkerhetssperresystemet stopper også motoren når du beveger kontrollhåndtakene ut av nøytral, låst stilling mens du er ute av setet eller når parkeringsbremsen er på.

  Timetelleren har symboler som varsler deg når sperrekomponenten er i riktig stilling. Når komponenten er i riktig stilling, vises en trekant i tilsvarende felt (Figur 22).

  g023660

  Note: Kraftuttakssperren brukes ikke på denne maskinen.

  Teste sikkerhetssperresystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekke sikkerhetssperresystemet.
 • Hvis sikkerhetssperresystemet ikke fungerer som beskrevet nedenfor, få en autorisert Toro-forhandler til å reparere det umiddelbart.

  1. Sitt på setet, flytt kontrollhåndtakene til nøytral stilling og sett på parkeringsbremsen.

  2. Start motoren.

  3. Forlat setet og flytt hvert kontrollhåndtak sakte fremover og bakover.

   Motoren skal stoppe 1–3 sekunder etter at du har flyttet et kontrollhåndtak i en retning. Korriger problemet hvis den ikke gjør det. Gjenta trinn 2 og 3 for det andre kontrollhåndtaket.

  4. Sitt i førersetet og koble inn parkeringsbremsen. Flytt et av kontrollhåndtakene ut av nøytral, låst stilling. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke sveiv. Gjenta dette trinnet for det andre kontrollhåndtaket.

  Kjøre maskinen

  Forsiktig

  Påse at maskinen ikke velter under bruk eller at du mister kontroll over den.

  • Vær forsiktig når du kjører inn og ut av sandfang/-bunkere.

  • Utvis ekstra forsiktighet rundt grøfter, bekker eller andre farer.

  • Vær svært forsiktig når du bruker kjøretøyet i bratte hellinger.

  • Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger eller svinger i en helling.

  • Unngå å starte og stoppe plutselig.

  • Ikke gå fra revers til full hastighet fremover uten å stoppe helt i mellomtiden.

  Forsiktig

  Maskinen kan rotere svært hurtig. Hvis du bruker kontrollhåndtakene feil, kan du miste kontrollen over maskinen og skade noen, eller skade maskinen eller annen eiendom.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Bruke kontrollhåndtakene

  g004532

  Kjøre maskinen forover

  Note: Motoren stopper hvis du beveger kontrollhåndtakene mens parkeringsbremsen er på.

  1. Koble fra parkeringsbremsen. Se Koble fra parkeringsbremsen.

  2. Flytt kontrollhåndtakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Skyv kontrollhåndtakene forsiktig forover for å gå fremover (Figur 24).

   Beveg kontrollhåndtakene til nøytral stilling for å stoppe maskinen.

   g023441

  Kjøre maskinen i revers

  1. Påse at tilbehøret er i ønsket stilling.

  2. Flytt kontrollhåndtakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Se bak deg og dra kontrollhåndtakene sakte bakover (Figur 25).

   g023442

  Rake en sandbunker

  Les hele denne delen om raking før du raker en sandbunker. Det er mange driftsforhold som er med på å avgjøre hvilke justeringer som er nødvendig. Teksturen og dybden av sanden, fuktinnhold, ugress, komprimeringsgrad – alle disse faktorene kan variere fra bane til bane, eller til og med fra bunker til bunker på samme bane. Juster raken for å oppnå optimale resultater i ditt område.

  Lære hvordan du skal rake

  Øv deg på raking i en stor og jevn bunker på banen. Øv deg på å starte og stoppe, snu, heve og senke raken, kjøre inn i og ut av bunkeren osv. Øv deg i moderat motorturtall og langsom kjørehastighet. Denne treningen hjelper føreren å bli kjent med maskinytelsen.

  Det anbefalte mønsteret for raking av en bunker vises på Figur 26. Dette mønsteret unngår unødvendig overlapping og presser underlaget minst mulig sammen, i tillegg til at det blir et fint mønster i sanden. Dette er den mest effektive rakemetoden. Men det er viktig å variere rakemønsteret regelmessig for å unngå vaskebretteffekt.

  g003409

  Kjør inn i bunkeren fra kortsiden, der banken er minst bratt. Kjør gjennom midten av bunkeren nesten til enden, snu så skarpt du kan til en av sidene og kom tilbake ved siden av den første raden. Kjør i en spiral utover som vist på Figur 26 og forlat bunkeren i riktig vinkel i et flatt område.

  Utelat bratte, korte banker og små lommer, og gå i stedet over disse med en håndrake.

  Tips til raking

  • Hvis sanden er dyp nok, kan du rake helt opp til kanten av bunkeren i flate områder.

  • Hvis sanden sprer seg ut på gresset, må du holde deg langt nok unna kanten til at du unngår å forstyrre jordsmonnet under.

  • Ikke rak for nærme en kort, bratt sandbanke. Sanden vil bare renne ned til bunnen av bunkeren.

  • Litt finjustering med en håndrake kan være nødvendig i bratte banker, små lommer osv.

  Kjøre inn i og ut av bunkeren

  Når du kjører inn i bunkeren, må du ikke senke raken før den er over sanden. Dermed unngår du å klippe plenen eller dra klippet gress eller andre rester inn i bunkeren. Senk raken mens maskinen beveger seg.

  Når du forlater bunkeren, begynner du å heve raken når forhjulet forlater bunkeren. Når maskinen kjører ut, vil raken løftes slik at det ikke dras sand ut på gresset.

  Operatøren vil snart, gjennom øvelse og erfaring, lære seg å kjøre inn i og ut av bunkeren i riktig flyt og tempo.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  • Fjern gress og rusk fra lyddemperen og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Parker maskinen på en jevn flate, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater maskinen.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov.

  • Bytt ut slitte eller skadde merker.

  Skyve eller taue maskinen

  Advarsel

  Motoren og hydrostatiske drivverk kan bli svært varme og forårsake alvorlige brannskader.

  La motoren og hydrostatiske drivverk kjøle seg helt ned før du tar på omløpsspakene.

  Important: Ikke tau maskinen over lange avstander eller i stor fart. Dette kan skade maskinen. Du kan taue maskinen sakte fra overflaten som skal trimmes til tilhengeren på stedet.

  Omløpsspakene finnes øverst på hvert hydrostatiske drivverk.

  Important: Pass på omløpsspakene er i stillingen helt fremover når du bruker maskinen. Hvis ikke, kan det oppstå alvorlig skade på hydraulikksystemet.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Fra undersiden til maskinen roterer du omløpsspakene (Figur 27 og Figur 28) slik at de peker innover mot midten av maskinen (Figur 29) og kobler fra parkeringsbremsen. Se Bruke parkeringsbremsen.

   Note: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan omgå pumpene, og at hjulene kan rotere fritt.

   g023553
   g023554
   g023555
  3. Når du er ferdig med å skyve eller taue maskinen, roter omløpsspakene slik at de peker mot forsiden av maskinen for å muliggjøre kjøring av maskinen (Figur 29).

  Transportere maskinen

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker og personskader.

  Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

  3. Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen.

  4. Flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  5. Bruk festepunktene på maskinen (Figur 30) for å feste maskinen sikkert til transportkjøretøyet med remmer, kjettinger, vaier eller tau.

   g023892

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster eller losser maskinen på en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren.

  Important: Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

  Tilhengeren eller lastebilen og rampen skal være så plane som mulig ved lasting av maskinen. En brattere vinkel kan forårsake at deler på maskinen setter seg fast mens maskinen beveges fra bakken til rampen.

  Hvis du laster maskinen i nærheten av en skråning, plasser tilhengeren eller lastebilen nedover skråningen og rampen oppover. På denne måten minimeres rampevinkelen.

  Advarsel

  Lasting av maskinen på et transportkjøretøy øker muligheten for velt og kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på en rampe.

  • Kontroller at veltebeskyttelsen er montert og sikker, og bruk sikkerhetsbeltet under lasting på eller av maskinen. Kontroller at veltebeskyttelsen ikke når opp i taket på en lukket tilhenger.

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe, da det kan føre til tap av kontroll eller at maskinen velter.

  • Sikre at et tilbehør er montert og i hevet stilling når du laster maskinen på et transportkjøretøy.

  g268630

  Montere en trådløs timeteller

  En valgfri trådløs timeteller er tilgjengelig via en autorisert Toro-forhandler.

  Se veiledningen Trådløst timetellersystem.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Fjern kontrollpanelet (Figur 32).

   g023736
  3. Finn koblingen til den trådløse timetelleren.

   Note: Koblingen er merket.

  4. Fest den trådløse timetelleren.

  5. Fest den trådløse timetelleren til eksisterende ledningssats for å hindre for mye bevegelse i konsollen.

  6. Montere kontrollpanelet.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i bryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra bryteren før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, reparerer eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Flytt gassbryteren til stillingen for lavt tomgangsturtall.

   • Senk tilbehøret.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Skift motoroljen.
 • Skift motoroljefilteret.
 • Skift hydraulikkvæske og filter.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Sjekke sikkerhetssperresystemet.
 • Kontroller tilstanden til hydraulikkledningene og -slangen.
 • Inspiser og rengjør maskinen.
 • Hver 100. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Smør maskinen.
 • Skift motoroljen(oftere under ekstremt støvete eller skitne arbeidsforhold).
 • Skift motoroljefilteret(oftere under ekstremt støvete eller skitne arbeidsforhold).
 • Vedlikehold tennpluggene.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift ut luftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Bytt filter i karbonsylinderen.
 • Hver 300. driftstime
 • Kontroller og juster ventilklaringen
 • Rengjør og slip overflaten på ventilsetet.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filter.
 • Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at parkeringsbremsen virker.       
  Kontroller at kontrollhåndtakene fungerer.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller motoroljenivået.       
  Kontroller luftfilterets tilstand.       
  Rengjør motorens kjøleribber.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Smør alle smøreniplene.1       
  Lakker over ødelagt maling.       
  1. Umiddelbart etter hver vask, uavhengig av angitt intervall.
  Bemerkninger om spesielle områder
  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Forberedelse for vedlikehold

  Heise maskinen

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.

  Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  Se Figur 33 for støttepunktene.

  g023550

  Smøring

  Smøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør maskinen.
 • Smørefett: Nr. 2 litiumbasert smørefett

  Smør hver smørenippel på fremre hjulnav, remstrammeren og tilbehørsheisen som følger:

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Tørk av smøreniplene slik at fremmedmateriale ikke kan komme inn i lagrene eller hylsene.

  3. Fest en fettsprøyte til nippelen og pump fett inn i nippelen.

  4. Tørk opp overflødig fett.

  • Forhjulslager (1) – Figur 34

   g023436
  • Remstrammer (1) – Figur 35

   g023437
  • Tilbehørsheis (4) – Figur 36

   g023438

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Skifte motoroljen og oljefilteret

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen(oftere under ekstremt støvete eller skitne arbeidsforhold).
 • Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra en autorisert Toro-forhandler.

  Veivhuskapasitet: 1,66 l med filterbytte

  Bruk firetaktsmotorolje som oppfyller eller overgår følgende krav:

  • API-servicekategori: SJ, SL, SM eller høyere

  • Viskositet: SAE 30; se følgende diagram for andre viskositeter (Figur 37):

   Important: Bruk av oljer med flere viskositeter som f.eks. 10W-30, øker oljeforbruket. Sjekk oljenivået oftere når du bruker slike oljer.

   g023445
  1. Kjør motoren i noen få minutter for å varme oljen.

  2. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  3. Fjern tappepluggen (Figur 39) og la oljen renne i en passende beholder. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.

   Note: Sett et stykke papir eller tynn papp inn i tappehullet for å lede oljen bort fra monteringsplaten for motoren (Figur 38).

   g026690
   g023444
  4. Ta ut peilestaven og tørk den med en ren fille (Figur 40).

   g008796
  5. Hell fersk olje i påfyllingsrøret.

  6. Start motoren og la den kjøre i omtrent tre minutter og sikre at det ikke finnes lekkasjer.

  7. Stopp motoren.

  8. Sjekk oljenivået og fyll på olje etter behov.

  9. Sett peilestaven på plass igjen.

  10. Kasser brukt olje i samsvar med lokale forskrifter.

  Skifte motoroljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift motoroljefilteret.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljefilteret(oftere under ekstremt støvete eller skitne arbeidsforhold).
  1. Kjør motoren i noen få minutter for å varme oljen.

  2. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  3. Tapp motoroljen, se Skifte motoroljen og oljefilteret.

  4. Plasser et tappefat under oljefilteret og vri filteret mot klokken for fjerne det (Figur 41).

   g008748
  5. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterpakningen.

  6. Monter det nye filteret, vri det for hånd til pakningen berører filteradapteren og stram det en 3/4 omdreining til.

   Important: Filteret må ikke trekkes til for hardt.

  7. Kontroller oljenivået, se Kontrollere motoroljenivået.

  8. Fyll på olje i påfyllingsrøret ved behov.

  9. Start motoren og la den kjøre i omtrent tre minutter og sikre at det ikke finnes lekkasjer.

  10. Slå av motoren.

  11. Sjekk oljenivået og fyll på olje etter behov.

   Note: Filteret holder noe olje, så oljenivået kan reduseres ved montering av nytt filter.

  12. Sett peilestaven på plass igjen.

  13. Kasser brukt olje i samsvar med lokale forskrifter.

  Overhale luftrenseren

  Skifte luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Skift ut luftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Note: Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Utløs låsene som fester luftrenserdekslet til luftrenserhuset (Figur 42).

   g023446
  3. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp.

  4. Fjern det gamle filteret og monter det nye.

   Note: Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og kroppen. Ikke bruk et ødelagt filter. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

   Note: Rengjør ikke det brukte elementet, da filtermediet kan bli skadet.

  5. Rengjør smussutstøtingsporten i det avtakbare dekslet.

  6. Monter dekselet slik at smussutstøtingsporten peker nedover.

  7. Fest låsene.

  8. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasje, skade eller løse slangeremmer.

  Overhale tennpluggene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Vedlikehold tennpluggene.
 • Type: NGK BPR4ES (eller tilsvarende)

  Avstand: 0,76 mm

  Note: Tennpluggene varer vanligvis lenge, men du skal kontrollere dem hvis motoren svikter.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør området rundt hver tennplugg, slik at fremmedstoff ikke kommer inn i sylinderne når du fjerner tennpluggene.

   g023447
  3. Trekk tennpluggledningene av tennpluggene og ta pluggene ut av topplokkene.

  4. Kontroller tilstanden til elektroden på siden, elektroden i midten og isolatoren i midten for å sikre det ikke finnes skade.

   Important: Erstatt tennpluggene hvis de er sprukket, skitne eller på annen måte ikke fungerer korrekt. Ikke rengjør elektrodene, fordi partikler kan komme inn i sylinderen og skade motoren.

  5. For hver tennplugg, angi åpningen mellom elektroden i midten og elektroden på siden til 0,76 mm, se Figur 44. Monter hver av de riktig innstilte tennpluggene med en pakning og stram pluggen til 22 N·m.

   g019300

  Kontrollere og justere ventilklaringen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 300. driftstime
 • Kontroller og juster ventilklaringen
 • Denne prosedyren skal utføres med korrekt verktøy. Snakk med en autorisert forhandler av Kawasaki-motorer når det gjelder service, hvis du ikke har korrekt utstyr og tilstrekkelig mekanisk kunnskap.

  Rengjøring og sliping av overflaten på ventilsetet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 300. driftstime
 • Rengjør og slip overflaten på ventilsetet.
 • Denne prosedyren skal utføres med korrekt verktøy. Snakk med en autorisert forhandler av Kawasaki-motorer når det gjelder service, hvis du ikke har korrekt utstyr og tilstrekkelig mekanisk kunnskap.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Bytte filter i karbonsylinderen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Bytt filter i karbonsylinderen.
  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Fjern festene som fester setet til maskinen.

   g023891
  3. Koble filteret fra karbonsylinderen (Figur 46).

   g023990
  4. Koble det nye filteret til karbonsylinderen.

  5. Monter setestøtteplaten og setet.

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Drivstoffledningen har et filter. Fjern det på følgende måte:

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne slangeklemmen på forgassersiden av filteret og fjern drivstoffledningen fra filteret (Figur 47 og Figur 48).

   g023448
   g008963
  3. Plasser et tappefat under filteret, løsne den gjenværende slangeklemmen og ta ut filteret.

  4. Skyv slangeklemmer på begge endene av drivstoffslangene.

  5. Skyv drivstoffslangene på drivstoffilteret og fest dem med slangeklemmene.

   Note: Monter det nye filteret slik at pilen på filteret peker bort fra drivstofftanken (mot forgasseren).

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative klemmen først, og deretter den andre kabelen fra den positive klemmen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet.

  • Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Kaldstart av maskinen

  1. Fjern eventuell korrosjon fra batteripolene og sikre at koblingene er tette før kaldstart av motoren.

   Important: Korrosjon eller løse koblinger kan forårsake uønsket elektrisk spenningsstøt når som helst ved kaldstartsprodsedyren, noe som skade motoren.Ikke prøv kaldstart av maskinen hvis batteripolene er løse eller korrodert.

   Fare

   Kaldstart av et svakt batteri som er sprukket eller løst, eller som har lavt elektrolyttnivå eller en åpen/kortsluttet battericelle, kan forårsake en eksplosjon som fører til alvorlig personskade.

   Ikke kaldstart et svakt batteri ved slike tilstander.

  2. Påse at tilleggsbatteriet er et fulladet blybatteri av en god type med minst 12,6 V. Bruk startkabler av korrekt størrelse med korte lengder for å redusere spenningsfall mellom systemene. Påse at kablene er fargekodet eller merket for korrekt polaritet.

   Note: Påse at utluftingshettene er tette og plane. Legg en fuktig klut, hvis tilgjengelig, over utluftingshettene på hvert batteri. Påse at maskinene ikke er i kontakt og at begge elektriske systemene er slått av og har samme systemspenning. Disse instruksjonene gjelder kun for systemer med negativ jording.

  3. Koble den positive (+) kabelen til den positive (+) polen på det utladede batteriet som er koblet til starteren eller solenoiden som vist i Figur 49.

   g012785
  4. Koble den andre enden av den positive kabelen til den positive polen på tilleggsbatteriet.

  5. Koble den svarte negative (-) kabelen til den andre polen (negativ) på tilleggsbatteriet.

  6. Utfør den endelige koblingen på motorblokken (ikke på den negative batteripolen) maskinen med utladet batteri, borte fra batteriet og hold avstand (Figur 50).

   g013117
  7. Start motoren og fjern kablene i motsatt rekkefølge.

   Note: Koble først fra kabelen som er tilkoblet motorblokken (svart kabel).

  Skifte sikringer

  Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  Sikringsblokken (Figur 51) er plassert nær kontrollpanelet.

  g023451

  For å bytte en sikring, fjerner du den bare ved å dra den ut fra sikringsblokken og setter inn en ny sikring.

  Important: Bruk alltid en sikring av samme type og strømstyrke som den du bytter ut, ellers kan du skade det elektriske systemet. Se merket på seteryggen for funksjon og strømstyrke for hver sikring.

  Vedlikeholde batteriet

  Lade batteriet

  Advarsel

  Batterilading produserer gasser som kan eksplodere og påføre deg eller andre alvorlig personskade.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet må alltid holdes fulladet. Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.

  3. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 52).

  4. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se Installere batteriet.

   Important: Kjør ikke maskinen med batteriet frakoblet, da dette kan føre til elektrisk skade.

   g000960

  Bytt ut batteriet hvis det ikke lenger kan lades, se Fjerne batteriet og Installere batteriet.

  Fjerne batteriet

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Fjern vingemutrene og skivene som fester batteriholderen (Figur 53).

   g023653
  3. Koble den negative (svarte) jordingskabelen fra batteripolen.

   Advarsel

   Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

   • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

   Advarsel

   Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

   • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  4. Skyv den røde polhetten unna den positive (+) batteripolen og ta av den positive (røde) batterikabelen.

  5. Fjern batteriet.

  Installere batteriet

  1. Plasser batteriet i holderen.

   g023659
  2. Monter den positive (røde) batterikabelen til den positive (+) batteripolen og stram mutteren på bolten.

   Important: Den røde kabelen kan dekkes av et isolasjonsrør. Den positive kabelen er den med den røde hetten.

  3. Monter den negative (svarte) jordingskabelen til den negative (-) batteripolen og stram mutteren på bolten.

  4. Skyv den røde polhetten over den positive (+) batteripolen.

  5. Monter holderen og fest den med vingemutrene og skivene.

  Kontrollere og rengjøre batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller koblingene til batteriledningene.
 • Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  Hold batteriets overside ren. Hvis du oppbevarer maskinen på et sted der temperaturen er ekstremt høy, tappes batteriet raskere enn hvis du oppbevarer maskinen på et kjølig sted.

  Hold toppen av batteriet ren ved å vaske den regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller en oppløsning med natriumbikarbonat. Skyll overflaten med vann etter rengjøring. Ikke ta av påfyllingslokket mens du rengjør batteriet.

  For å oppnå god elektrisk kontakt, må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Hvis det er rust på batteripolene, kobler du fra kablene, den negative (-) kabelen først, og skraper av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til igjen, den positive (+) kabelen først, og smør deretter vaselin på polene.

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere sporingen

  1. Kjør til et flatt, åpent område og flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling.

  2. Flytt gassen slik at den står midt mellom stillingene HURTIG og SAKTE.

  3. Flytt begge kontrollhåndtakene helt fremover til de stopper i T-sporet.

  4. Kontroller hvilken vei maskinen sporer.

  Justere sporingen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Avhengig av hvilken vei maskinen trekker, gjør du følgende:

   • Hvis maskinen sporer til høyre, må du løsne boltene og justere den venstre stopplaten til maskinen sporer rett fremover (Figur 55).

   • Hvis maskinen sporer til venstre, må du løsne boltene og justere den høyre stopplaten til maskinen sporer rett fremover (Figur 55).

   g023556
  3. Stram boltene for å feste stopplaten (Figur 55).

  Important: Sikre at hvert kontrollhåndtak stopper mot stopplaten og ikke mot drivverkets interne stopp.

  Bytte ut drivremmen og spennremskiven

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Hev bakenden til maskinen og støtt den med jekkstøtter, se Heise maskinen.

   Advarsel

   Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.

   Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  3. Bruk en skralle i det firkantede hullet i spennarmen for å motvirke spennfjæren (Figur 56), og fjern remmen fra spennremskiven.

   g023453
  4. Hekt løs spennfjæren fra spennarmen og rammen (Figur 56).

  5. Fjern mutteren som fester spennenheten til rammen (Figur 57).

   g023551
  6. Fjern bolten som fester den gamle spennremskiven til spennarmen og monter en ny remskive (Figur 58).

   g023552
  7. Fjern remmen fra drivremskivene og motorremskiven.

  8. Legg den nye remmen rundt motorremskiven og de to drivremskivene.

  9. Monter fjæren på spennarmen og rammen (Figur 56).

  10. Bruk en skralle i det firkantede hullet i spennarmen for å strekke spennfjæren midlertidig og innrett remmen på spennremskiven.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere kontrollhåndtaksstillingen

  Det er to høydestillinger for kontrollhåndtakene – høy og lav.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne boltene og flensmutrene som fester håndtakene på spakene (Figur 59).

   g009040
  3. Innrett foran-til-bak-stilling for håndtakene ved å bringe dem sammen til nøytral stilling, og føre dem til de er innrettet (Figur 60).

   g009195
  4. Stram boltene og flensmutrene for å feste håndtakene på spakene.

  Justere kontrollhåndtakskoblingen

  Ved å vri de doble mutrene på kontrollhåndtakskoblingen kan du finjustere justeringen slik at maskinen ikke beveger seg i nøytral. Foreta kun justeringer for nøytral stilling.

  Advarsel

  For å justere kontrollhåndtakskoblingen, må motoren være i gang og drivhjulene være i stand til å rotere. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

  Hold klær, hender, føtter og andre kroppsdeler borte fra roterende deler og varme overflater.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Hev alle tre hjulene til maskinen opp fra bakken og støtt maskinen med jekkstøtter som er akkurat høye nok til at drivhjulene kan rotere fritt, se Heise maskinen.

   Advarsel

   Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.

   Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  3. Trykk setet nedover eller legg en vekt på setet for å trykke sperrebryteren ned.

  4. Start motoren og flytt gasspaken i hurtig-stillingen.

  5. Fjern trykket (eller vekten) fra setet.

  6. Deaktiver parkeringsbremsen.

  7. På en side av maskinen, vri de doble mutrene på koblingen sakte (Figur 61) til hjulet på den siden begynner å rotere, og vri deretter de doble mutrene i motsatt retning til hjulet roterer i den andre retningen.

   Note: Kontrollhåndtakene må være i nøytral stilling når du utfører de nødvendige justeringene.

   g023650
  8. Vri de doble mutrene tilbake den andre veien til de er midt mellom de to stillingene.

  9. Gjenta trinn 7 og 8 for den andre siden.

  10. Slå av motoren.

  11. Ta bort jekkstøttene og senk maskinen forsiktig ned på bakken.

  12. Start motoren igjen og sikre at maskinen ikke kryper i nøytral med parkeringsbremsen frakoblet.

  Justere kontrollhåndtaksdemperne

  Du kan justere de øvre dempermonteringsboltene for å endre kontrollhåndtaksmotstanden.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. For tilgang til dempermonteringsboltene, fjern boltene som fester stopplatene til rammen (Figur 62).

   g023557
  3. Fjern låsemutteren, flytt dempermonteringsbolten til ønsket stilling og monter låsemutteren. Se Figur 63 for å få monteringsalternativer.

   Note: Trekk til låsemutteren med et moment på 22,6 N·m. Bolten må stikke ut fra enden til låsemutteren når den er stram.

   g008620
  4. Juster sporingen, se Justere sporingen.

  Justere nøytral låsemotstand

  Hvis du foretrekker en annen side-til-side-motstand i kontrollhåndtakene når du beveger dem inn og ut av nøytral, låst stilling, kan du justere dem som følger:

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne låsemutteren (Figur 64).

   g008621
  3. Stram til eller løsne flensmutteren for å få ønsket følelse.

   • Hvis du ønsker mer motstand, strammer du til flensmutteren.

   • Løsne flensmutteren for mindre motstand.

  4. Stram låsemutteren.

  5. Gjenta denne prosedyren for det andre kontrollhåndtaket.

  Justere motorkontrollene

  Justere gasskontrollen

  Det er viktig at gasskontrollen er riktig justert for at gassen skal fungere som den skal. Kontroller at gasskontrollen fungerer som den skal før du justerer forgasseren.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne klemskruen som fester gasskabelhuset til motoren (Figur 65).

   g023652
  3. Sett gasskontrollen i hurtig-stillingen.

  4. Dra opp kabelhuset til gasskabelen (Figur 65) til gasskabelen nesten ikke har slakk, og stram klemskruen.

  5. Stram klemskruen, og kontroller motorhastigheten:

   • Høyt tomgangsturtall: 2750 til 2950 o/min

   • Lavt tomgangsturtall: 1450 til 1650 o/min

  Justere chokekontrollen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne klemskruen som fester chokekabelhuset til motoren (Figur 65).

  3. Skyv chokekontrollen nedover til åPEN stilling. Se Chokekontroll.

  4. Sikre at chokeventilen på forgasseren er helt åpen.

  5. Dra opp kabelhuset til chokekabelen (Figur 65) til chokekabelen nesten ikke har slakk og stram klemskruen.

  6. Sikre at chokeventilen beveger seg til helt lukket stilling når du drar chokekontrollen utover og til helt åpen stilling når du skyver chokekontrollen nedover.

  Justere motorhastighetsregulatoren

  Advarsel

  Motoren må være i gang mens du justerer motorhastighetsregulatoren. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

  • Sikre at kontrollhåndtakene er i nøytral, låst stilling, og sett på parkeringsbremsen før du utfører denne prosedyren.

  • Hold klær, hender, føtter og andre kroppsdeler borte fra roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.

  Juster lav tomgangshastighet som følger:

  1. Start motoren og la den gå med halv gass i omtrent fem minutter for å bli varm.

  2. Flytt gasskontrollen til SAKTE-innstillingen.

  3. Skyv fjærenden til regulatorarmen nedover (Figur 66).

   g023671
  4. Juster stoppskruen på forgasseren (Figur 67) slik at tomgangshastigheten er 1350 til 1550 o/min.

   Note: Kontroller hastigheten med en turteller.

   g023651
  5. La regulatorarmen gå tilbake til opprinnelig posisjon.

  6. Løsne låsemutteren på settskrue for lav tomgangshastighet.

  7. Just settskrue for lav tomgangshastighet slik at tomgangshastigheten er 1450 til 1650 o/min.

  8. Stram låsemutteren.

  Juster høy tomgangshastighet som følger:

  Important: Ikke juster høy tomgangshastighet med luftrenseren fjernet.

  1. Start motoren og la den varme seg grundig opp.

  2. Løsne låsemutteren på settskrue for høy tomgangshastighet med noen få omdreininger.

  3. Beveg gasskontrollen slik at tomgangshastigheten er 2750 til 2950 o/min.

  4. Stram settskrue for høy tomgangshastighet slik at den så vidt berører tappen på hastighetskontrollspaken.

   g023672
  5. Stram låsemutteren.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulisk system

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Kontrollere det hydrauliske systemet

  Når du reparerer eller bytter ut en hydraulikkomponent, skal du bytte ut hydraulikkvæskefiltrene og kontrollere hydraulikksystemet for å sikre at det fungerer korrekt.

  Important: Påse at hydraulikktankene og manifoldfilteret alltid er fylt med væske når hydraulikksystemet kontrolleres.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Hev alle tre hjulene til maskinen opp fra bakken og støtt maskinen med jekkstøtter som er akkurat høye nok til at drivhjulene kan rotere fritt, se Heise maskinen.

   Advarsel

   Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.

   Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  3. Start motoren og still gassen slik at motoren går i lav tomgang.

  4. Beveg kontrollhåndtakene til stilling helt fremover og se om drivhjulene roterer jevnt.

  5. Beveg kontrollhåndtakene til stilling helt bakover og se om drivhjulene roterer jevnt.

  6. Trykk på tilbehørsbryteren til løftesylinderstangen beveger seg inn og ut flere ganger.

   Hvis sylinderstangen ikke flytter seg etter 10–15 sekunder eller det kommer unormale lyder fra pumpen, slå av motoren umiddelbart og finn årsaken eller problemet.

   Undersøk for følgende tilstander og foreta nødvendige reparasjoner eller snakk med en autorisert Toro-forhandler:

   • Remmen er fjernet eller alvorlig slitt.

   • Væskenivået er utilstrekkelig.

   • Et hydraulikkfilter er løst.

   • Ladepumpen er slitt.

   • Ladeavlastningsfilteret er slitt.

   • Det er et problem med bryteren eller ledningene.

   • Solenoidventilen er tilstoppet.

  Skifte hydraulikkvæske og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift hydraulikkvæske og filter.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filter.
 • Kapasitet:

  • Venstre side – 1,9 l

  • Høyre side – 2,0 l

  Væsketype: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid eller Mobilfluid® 424

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Plasser et tappefat under det venstre hydrostatiske drivverket.

  3. Fjern tappepluggen fra pumpen og tappepluggen fra giret (Figur 69).

   g023456
  4. Fjern filterlokket og dra filteret ut av drivverket (Figur 70).

   g023549
  5. Monter et nytt filter og sett på filterlokket.

  6. Gjenta trinn 2 til og med 5 for det høyre hydrostatiske drivverket.

  7. Rengjør området rundt manifoldfilteret, som finnes på den høyre siden av maskinen.

  8. Plasser et tappefat under manifoldfilteret (Figur 71).

   g008748
  9. Løsne manifoldfilteret sakte til væsken flyter forbi pakningen og drypper ut.

  10. Fjern filteret når væskestrømmen stopper.

  11. Smør pakningen på det nye filteret med ren hydraulikkvæske og monter det for hånd til pakningen berører monteringsflaten.

  12. Stram deretter filteret med ytterligere 3/4-omdreining.

  13. Fyll hver hydraulikktank med fersk hydraulikkvæske til nivået er ved bunnen av seglassene i tankbrakettene.

   Important: Ikke overfyll hydraulikksystemet. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

   Note: For å la væsken flyte raskere inn i systemet, kan du fjerne pluggen (Figur 72) øverst på hvert hydrostatiske drivverk. Når væsken begynner å komme ut av hullet, monterer du pluggen og fortsetter å fylle tanken til væsken er ved korrekt nivå.

   Important: Sikre at pluggene er på plass og festet før du starter motoren.

   g023455
  14. Start motoren og la den gå. Betjen løftesylinderen til den strekker seg ut og trekker seg tilbake.

  15. Kontroller for å påse at maskinen kan kjøre fremover og bakover.

  16. Stopp motoren og kontroller væskenivået i tanken. Tilsett væske om nødvendig.

  17. Kontroller koblingene for lekkasjer, og sikre at hydraulikksystemet fungerer korrekt, se Kontrollere det hydrauliske systemet.

  18. Avhend den brukte væsken på riktig måte.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller tilstanden til hydraulikkledningene og -slangen.
 • Undersøk hydrauliske ledninger og slanger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Rengjøring

  Inspisere og rengjøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Inspiser og rengjør maskinen.
  1. Etter at du har brukt maskinen, parker den på en jevn flate, senk tilbehøret, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Vask maskinen godt ved hjelp av en hageslange uten munnstykke for at overflødig vanntrykk ikke skal forurense eller skade forseglingene og lagrene.

  3. Påse at kjøleribbene og området rundt luftinntaket er fritt for rusk. Etter vask, inspiser maskinen for mulige hydrauliske lekkasjer, skade eller slitasje på de hydrauliske og mekaniske komponentene.

  Lagring

  Oppbevare maskinen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, flytt kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør maskinen, tilbehøret og motoren grundig.

  3. Kontroller trykket i dekkene. Fyll alle dekkene med luft til 0,48 bar.

  4. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  5. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  6. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust.

  7. Skift motoroljen og oljefilteret. Se Skifte motoroljen og oljefilteret.

  8. Behandle drivstoffsystemet som følger:

   1. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Ikke bruk stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol).

    Toro-drivstoffstabilisator er tilgjengelig fra autorisert Toro-forhandler.

    Important: Ikke oppbevar drivstoff som inneholder stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, lenger enn anbefalt av produsenten av middelet.

    Note: Stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel for drivstoff er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.

   2. Kjør motoren i fem minutter for å fordele bensinen med tilsettingsmidlet i drivstoffsystemet.

   3. Slå av motoren og la den kjøles ned. Tøm drivstofftanken med en hevertpumpe. Kasser drivstoff korrekt. Resirkuler den i henhold til lokale forskrifter.

   4. Start motoren igjen, og kjør den til den slås av.

   5. Choke motoren.

   6. Start motoren og la den gå til den ikke starter mer.

  9. Rengjør og overhal luftrenseren grundig. Se Overhale luftrenseren.

  10. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig maskeringsteip.

  11. Kontroller at peilestaven og drivstofftanklokket er godt skrudd til.

  12. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

    Note: Egenvekten til et fulladet batteri er 1,250.

   Note: Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt. Pass på at batteriet er fulladet, for å forhindre at det fryser.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotoren kjører ikke.
  1. Parkeringsbremsen er frakoblet.
  2. Kontrollhåndtakene er ikke i nøytral, låst stilling.
  3. Føreren sitter ikke på plass.
  4. Batteriet er utladet.
  5. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  6. En sikring har gått.
  7. En bryter eller et relé er slitt.
  1. Sett på parkeringsbremsen.
  2. Flytt alle kontrollhåndtakene til nøytral, låst stilling.
  3. Sett deg på setet.
  4. Lad opp batteriet.
  5. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  6. Bytt ut den smeltede sikringen.
  7. Kontakt et autorisert Toro-forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Gassen står ikke i riktig stilling.
  4. Det er smuss i drivstoffilteret.
  5. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  6. Luftrenseren er skitten.
  7. Setebryteren fungerer ikke som den skal.
  8. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  9. En bryter eller et relé er slitt.
  10. Tennpluggene er slitte.
  11. En tennpluggledning er ikke tilkoblet.
  1. Fyll drivstofftanken med ferskt drivstoff.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Sikre at gasskontrollen er midt mellom stillingene sakte og hurtig.
  4. Bytt ut drivstoffilteret.
  5. Kontakt et autorisert Toro-forhandlerverksted.
  6. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  7. Sjekk setebryterindikatoren. Skift ut setebryteren hvis det er nødvendig.
  8. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt. Rengjør kontaktpolene grundig med spesielt rengjøringsmiddel, smør på ikke-ledende fett og koble til polene på nytt.
  9. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  10. Juster eller bytt ut tennpluggene.
  11. Koble til tennpluggledningene.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  5. Det er smuss på drivstoffilteret.
  6. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Bytt ut drivstoffilteret.
  6. Kontakt et autorisert Toro-forhandlerverksted.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  1. Reduser kjørehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  Maskinen drar til venstre eller høyre (med kontrollhåndtakene helt fremover).
  1. Sporingen må justeres.
  2. Trykket i drivhjulsdekkene er feil.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dekktrykket i drivhjulene.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Én eller begge omløpsventiler er ikke strammet nok til.
  2. Drivremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  3. Drivremmen sitter ikke på en remskive.
  4. Spennfjæren er brukket eller mangler.
  5. For lite hydraulisk olje.
  6. Hydraulikkvæsken er for varm.
  1. Stram omløpsventilene.
  2. Bytt ut remmen.
  3. Bytt ut remmen.
  4. Bytt ut fjæren.
  5. Fyll på hydraulikkvæske i beholderne.
  6. La hydraulikkvæsken kjøle seg ned.
  Maskinen vibrerer unormalt mye.
  1. Én eller flere av motorens monteringsbolter er løse.
  2. Motorremskiven eller spennremskiven er løs.
  3. Motorremskiven er ødelagt.
  1. Trekk til monteringsboltene.
  2. Stram til den aktuelle skiven.
  3. Kontakt et autorisert Toro-forhandlerverksted.