Indledning

Dette er et arbejdskøretøj med førersæde, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Det er primært beregnet til vedligeholdelse af sandbunkere og velholdte golfbaner og kommercielle områder.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Gå til www.Exmark.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis der er en) på serienummerpladen med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g234875

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Da der i nogle områder er lokale eller nationale forskrifter, som kræver, at der anvendes en gnistfanger på denne maskines motor, kan en gnistfanger fås som ekstraudstyr. Du kan anskaffe en gnistfanger ved at kontakte din autoriserede Toro-serviceforhandler.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF og ANSI B71.4-2017. Når du monterer redskaber på maskinen, skal du imidlertid tilføje yderligere vægt til maskinen som anført for at overholde standarderne.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren. Sørg for, at alle produktets brugere er fortrolige med betjeningen af det og forstår advarslerne.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk for motoren, før maskinen efterses eller fyldes med brændstof.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal109-7232
decal115-8226
decal116-5610
decal116-5944
decal133-8062
decal125-0214
decal127-0365
decal127-0371
decal127-0392
decal127-7868
decal130-2620
decal132-4412
decalbatterysymbols

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Note: Fjern og kasser alle leveringsbeslag og fastgørelsesbolte.

Afmontering af forsendelsesbrættet

Advarsel

Hvis du kører maskinen uden forsendelsesbrættet eller et monteret redskab, kan maskinen tippe, hvilket kan medføre personskade eller skade på ejendom.

Kør kun maskinen, hvis forsendelsesbrættet eller et godkendt redskab er monteret.

Forsendelsesbrættet skal fjernes, før du kan montere et redskab på maskinen.

 1. Parker maskinen på en plan flade, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

 2. Fjern de møtrikker, bolte og spændeskiver, der fastgør forsendelsesbrættet til maskinens bagende (Figur 3).

  g023667
 3. Kasser fastgørelsesboltene og forsendelsesbrættet.

Montering af et redskab

Dele, der skal bruges til dette trin:

Redskab og tilknyttede dele (sælges separat)

Advarsel

Hvis du kører maskinen uden monteret redskab, kan den tippe, hvilket kan medføre personskade eller skade på ejendom.

Kør kun maskinen, hvis der er monteret et godkendt redskab.

Parker maskinen på en plan flade, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

Se redskabets monteringsvejledning for at få oplysninger om montering af redskabet.

Montering af forvægtlodderne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Forvægtlodder (som nødvendigt pr. redskab)

Denne maskine er designet i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF og ANSI B71.4-2012.

Når du monterer redskaber på maskinen, skal du imidlertid tilføje yderligere vægt til maskinen som anført for at overholde standarderne.

Brug nedenstående diagram til at fastlægge yderligere påkrævet vægt. Maskinen leveres med 4 vægtlodder. Hvert redskab leveres med yderligere påkrævede vægtlodder efter behov.

RedskabPåkrævet antal vægtlodder
Flex-rive4
Flex-rive med finish-børste6
Trækrive6
Trækrive med finish-trækmåtte8

Se Montering og afmontering af vægtlodderne.

Tilslutning af batteriet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bolt (5/16 x 3/4 tomme)1
Møtrik (5/16")2
 1. Skær kabelbåndet af, der fastgør batterikablerne til stellet, og kasser det (Figur 4).

  g023898
 2. Fjern det røde plastdæksel fra batteriets pluspol (Figur 5).

  g023895
 3. Skub den røde beskyttelseshætte af enden på batteriets pluskabel og brug en bolt (5/16 x 3/4 tomme) og en møtrik (5/16 møtrik) til at montere pluskablet på batteriets pluspol.

 4. Skub den røde beskyttelseshætte over klemmen og fastgørelsesanordningerne.

 5. Fjern det sorte plastdæksel fra batteriets minuspol.

 6. Brug en bolt (5/16 x 3/4 tomme) og en møtrik (5/16 tomme) til at montere minuskablet på batteriets minuspol.

Påsætning af CE-servicemærkaten (kun CE)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Servicemærkat (130-2620)1

Hvis maskinen skal være CE-overensstemmende (Europa), sættes CE-servicemærkatet (130-2620) over det eksisterende servicemærkat (127-0371).

Montering af styrtbøjlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styrtbøjle1
Bolt4
Flangelåsemøtrik4
Fjederskive4
Beslag2
 1. Tag styrtbøjlen ud af kassen.

 2. Placer styrtbøjlen på maskinen som vist i Figur 6.

  g026804
 3. Monter beslagene på maskinens stel.

  Important: Sørg for, at gaskablet og chokerkablet ikke ligger i vejen, så de ikke kommer i klemme i styrtbøjlen eller et beslag.

 4. Ret hullerne i beslagene, styrtbøjlen og stellet ind efter hinanden.

 5. Monter en bolt sammen med en fjederskive gennem hvert hul.

  Important: Sørg for, at fjederskiven er placeret, så den konvekse side vender mod bolthovedet som vist i Figur 7.

  g023904
 6. Monter en flangelåsemøtrik på hver bolt, og tilspænd hver af dem med et moment på 102 N·m.

Produktoversigt

g023439
g023443

Styrehåndtag

Brug styrehåndtagene (Figur 8) til at køre maskinen frem og tilbage og til at dreje i den ene eller den anden retning.

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 9), der bruges til at starte og slukke motoren, har tre positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START. Drej nøglen med uret til positionen START for at starte motoren. Slip nøglen, når motoren starter. Nøglen drejer automatisk over på positionen RUN (kør). Drej nøglen mod uret til positionen OFF (fra) for at slukke for motoren.

Chokerhåndtag

Hvis du skal starte en kold motor, skal du lukke karburatorchokeren ved at trække chokerhåndtaget (Figur 9) op til positionen CLOSED (lukket). Når motoren starter, skal du regulere chokeren for at holde motoren jævnt kørende. Åbn chokeren så hurtigt som muligt ved at trykke grebet ned til positionen OPEN (åben).

Note: En varm motor kræver ingen eller kun lidt choker.

Gashåndtag

Gashåndtaget (Figur 9) regulerer motorhastigheden. Når gashåndtaget flyttes frem til positionen FAST (hurtig), øges motorens hastighed. Når det flyttes bagud mod positionen SLOW (langsom), sænkes motorens hastighed.

Note: Gashåndtaget kan ikke slukke for motoren.

Redskabskontakt

Redskabet hæves ved at trykke på den øverste del af redskabskontakten (Figur 10). Det sænkes ved at trykke på den nederste del af redskabskontakten.

g020873

Note: Maskinen har en dobbeltvirkende løftecylinder. Du kan trykke nedad på redskabet i visse brugssituationer.

Parkeringsbremse

Aktiver parkeringsbremsen (Figur 8) ved at trække parkeringsbremsens håndtag tilbage. Den deaktiveres ved at skubbe håndtaget frem.

Timetæller

Timetælleren (Figur 9) angiver samlet antal timer af maskinbrug. Timetælleren kører, når tændingskontakten er i positionen ON (til), så længe batteriet er fuldt opladet (13,8 V eller derover), eller når du sidder i sædet og derved aktiverer sædekontakten.

En valgfri trådløs timetæller kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler. Se Montering af en trådløs timetæller for at montere den.

Sædejusteringshåndtag

Sid på sædet, skub grebet foran sædet (Figur 11) til venstre, og skub sædet til den ønskede position. Slip grebet for at låse sædet på plads.

g008962

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

 Kun maskinenMed flex-riveMed trækriveMed trækrive og finish-trækmåtte
Vægtlod399 kg*417 kg**439 kg**445 kg**
Bredde147 cm213 cm182 cm198 cm
Længde186 cm226 cm215 cm297 cm
Højde185 cm
Akselafstand147 cm

* med 4 vægtlodder, tom brændstoftank og uden fører

** med redskabet og vægtlodder, tom brændstoftank og uden fører

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Exmark.com for at få en liste over alle godkendte redskaber og tilbehør.

Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftsikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

 • Du skal vide, hvordan man standser maskinen og motoren hurtigt.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakterne og afskærmningerne er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke fungerer korrekt.

 • Før betjening skal du altid efterse maskinen for at sikre, at komponenterne og fastgørelsesanordningerne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller defekte komponenter og fastgørelsesanordninger.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller aftappe brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Indkøring af maskinen

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Drivsystemer har større friktion, når de er nye, hvilket betyder større motorbelastning.

Afsæt de første otte timers drift til indkøringsperiode.

Eftersom de første timers drift er afgørende for maskinens fremtidige pålidelighed, skal funktioner og ydelse overvåges nøje, så du kan opdage og udbedre mindre vanskeligheder, der kan føre til større problemer. Efterse maskinen hyppigt i indkøringsperioden for at opdage tegn på olietab, løse monteringsskruer eller andre fejl.

Montering og afmontering af vægtlodderne

Maskinen opfylder standarden ANSI B71.4-2012 på produktionstidspunktet. Når følgende redskaber er monteret på maskinen, kræves dog yderligere vægt for at overholde standarderne. Brug nedenstående diagram til at fastlægge yderligere påkrævet vægt. Maskinen leveres med 4 vægtlodder. Hvert redskab leveres med yderligere påkrævede vægtlodder efter behov.

RedskabPåkrævet antal vægtlodder
Flex-rive4
Flex-rive med finish-børste6
Trækrive6
Trækrive med finish-trækmåtte8
 1. Fjern de to bolte og de to møtrikker, der fastgør de eksisterende vægtlodder foran på maskinen (Figur 12).

  Note: Hvis maskinen er udstyret med lygtesættet, skal du fjerne møtrikken og bolten, der fastgør forlygten til maskinen. Gem alle delene. Se monteringsvejledningen for lygtesættet.

  g023729
 2. Tilføj eller fjern det nødvendige antal vægtlodder.

 3. Fastgør vægtlodderne med de to bolte og to møtrikker.

  • Brug de eksisterende bolte til de fleste af redskaberne.

  • Finish-trækmåtten har to længere bolte til montering af de yderligere påkrævede vægtlodder.

  Note: Hvis maskinen er udstyret med lygtesættet, skal du montere forlygten ved at indsætte bolten gennem vægtlodderne og fastgøre den med møtrikken. Se monteringsvejledningen for lygtesættet.

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Toro Premium-motorolie kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Krumtaphusets kapacitet: 1,8 l med filterskift

  Brug olie til 4-taktsmotor, der opfylder eller overstiger følgende krav:

  • API-servicekategori: SJ, SL, SM eller højere

  • Viskositet: SAE 30; se følgende skema med oplysninger om andre viskositeter (Figur 13):

   Important: Brug af multiviskositetsolier, f.eks. 10W-30, øger olieforbruget. Kontroller oliestanden hyppigere, når der benyttes multiviskositetsolier.

   g023445
  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern målepinden (Figur 14), og tør den af med en ren klud (Figur 15).

   g023517
   g008792
  3. Stik målepinden ned i påfyldningsrøret uden at skrue den ind i hullet.

  4. Tag målepinden ud af røret, og kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er lav, skal der kun påfyldes så meget olie i påfyldningsrøret, at oliestanden stiger til mærket for maksimal oliestand på målepinden.

   Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på målepinden. Motorsammenbrud kan opstå, hvis motoren kører med for meget eller for lidt motorolie.

  5. Sæt målepinden helt på plads.

   Important: Målepinden skal være helt i bund i røret for at sikre behørig forsegling af motorens krumtaphus. Hvis ikke krumtaphuset forsegles, kan det resultere i motorskade.

  Opfyldning af brændstoftanken

  Brændstoftankens kapacitet: 17 l

  Anbefalet brændstof:

  • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

  • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

  • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

  • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

  • Fyld ikke olie i benzin.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel (Figur 16).

   g023449
  3. Fjern brændstofdækslet.

  4. Fyld tanken til ca. 25 mm under tankens kant (nederst på påfyldningsstudsen). Fyld ikke for meget på.

  5. Sæt dækslet på.

  6. Tør eventuel benzin op, som kan være blevet spildt, for at undgå brandfare.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Important: Af hensyn til nøjagtigheden må hydraulikvæskestanden kun kontrolleres, når motoren og hydrauliksystemet er kolde.

  Maskinens beholdere påfyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Det bedste tidspunkt at kontrollere hydraulikvæsken på er, når væsken er kold. Maskinen skal være i transportkonfigurationen. Hvis væskestanden er under toppen af den vandrette del af det udskårne sigtglas bagpå de hydrauliske beholdere (Figur 17), skal der tilføjes væske, så det holdes på det acceptable niveau. Fyld ikke for meget på beholderne.Hvis væskestanden er i toppen af den vandrette del af sigtglasset, er det ikke nødvendigt at fylde mere væske på. Følgende udskiftningsvæske anbefales:

  Væsketype: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid eller Mobilfluid® 424

  Kapacitet:

  • Venstre side – 1,9 l

  • Højre side – 2,0 l

  Alternative væsker: Hvis den specificerede væske ikke er tilgængelig, kan der anvendes andre universaltraktorhydraulikvæsker (UTHF), men de må kun være gængse, mineraloliebaserede produkter, ikke syntetiske eller bionedbrydelige væsker. Specifikationerne skal ligge inden for de anførte grænser for alle følgende materialeegenskaber, og væsken skal overholde branchestandarder. Kontroller med din væskeleverandør, om væsken overholder specifikationerne.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Materialeegenskaber:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 55 til 62
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 152
  Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -43 °C
  Branchespecifikationer: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 og Volvo WB-101/BM
   

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 hos din autoriserede Toro-forhandler.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Se på åbningen i hver af væskebeholderbeslagene, og kontroller hydraulikvæskestanden.

   Note: Væskestanden skal være i bunden af hver af åbningerne som vist i Figur 17.

   g023450
  3. Hvis væskestanden er lav i en af beholderne, skal der påfyldes væske, som følger:

   1. Rengør området omkring væskebeholderdækslerne for at forhindre snavs i at komme ind i systemet (Figur 17).

   2. Fjern dækslerne fra beholderne.

   3. Fyld langsomt beholderen med den relevante hydraulikvæske, indtil standen når bunden af åbningerne i beslagene.

    Important: Forebyg forurening af systemet ved at rengøre toppen af væskebeholderen, før den åbnes. Sørg for, at hældetuden og tragten er rene.

    Important: Fyld ikke for meget på beholderne.

   4. Sæt beholderdækslerne på.

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  Kontroller dæktrykket, før maskinen tages i brug (Figur 18).

  Tryk: 0,48 bar

  g002706

  Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 100 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  Tilspænd låsemøtrikkerne (Figur 18) med et moment på 61 til 75 N·m.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Medtag aldrig passagerer på maskinen, og hold omkringstående og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

  • Stop maskinen, og efterse redskabet, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser er lukket inde.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele er standset.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som bugseringskøretøj.

  • Gør om nødvendigt kørefladerne våde før klargøring for at minimere mængden af støv.

  • Brug kun tilbehør, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro® Company.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Du må ikke fjerne styrtbøjlesystemet fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og sørge for, at alle fastspændingsanordninger er forsvarligt tilspændt.

  • Udskift et beskadiget styrtbøjlesystem. Foretag ikke reparation eller modifikation på det.

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  Sikkerhed på skråninger

  • Fastlæg dine egne procedurer og regler i forbindelse med arbejde på skråninger. Disse procedurer bør inkludere en besigtigelse af stedet for at fastslå, hvilke skråninger der er sikre at betjene maskinen på. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Skråninger er væsentlige årsager til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Betjen maskinen ved en lavere hastighed, når du arbejder på en skråning.

  • Hvis du føler dig utryg ved det, skal du undlade at betjene maskinen på en skråning.

  • Vær opmærksom på huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer.

  • Vælg en lav kørehastighed, så du ikke behøver at standse eller skifte gear, når du kører på en skråning.

  • Maskinen kan vælte, inden dækkene mister traktion.

  • Undgå at betjene maskinen på vådt græs. Dæk kan miste traktion, uanset om bremserne er tilgængelige og fungerer eller ej.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på en skråning.

  • Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvist. Undlad pludseligt at ændre maskinens hastighed eller retning.

  • Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde eller vandområder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten eller hvis kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter (2 x maskinens bredde).

  Start og slukning af motoren

  1. Flyt styrehåndtagene til neutral låst position (Figur 19).

   g004532
  2. Aktiver parkeringsbremsen. Se Aktivering af parkeringsbremsen.

  3. Træk chokerhåndtaget opad til positionen ON (til) (ved start af en kold motor), og flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom).

   Important: Når maskinen anvendes i temperaturer under 0 °C, skal maskinen have tid til at varme op før brug. Dette forhindrer skader på hydrauliksystemet.

  4. Sæt nøglen i tændingen, og drej den med uret for at starte motoren. Slip nøglen, når motoren starter. Juster chokeren for at sørge for, at motoren kører uden problemer.

   Important: Lad ikke tændingsnøglen sidde i positionen START i mere end 10 sekunder for at forhindre overophedning af startmotoren. Efter 10 sekunders fortsat tørning skal du vente i 60 sekunder, før startmotoren bruges igen.

  5. Sådan slukkes motoren: Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom), og drej nøglen til positionen OFF (fra). Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

   Note: I nødstilfælde skal du blot dreje nøglen til positionen OFF (fra).

  Betjening af parkeringsbremsen

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

  Aktivering af parkeringsbremsen

  Advarsel

  Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen parkeret på en skråning, og den kan derfor forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  Parker ikke på skråninger, medmindre hjulene klodses op eller blokeres.

  Aktiver parkeringsbremsen ved at trække op i håndtaget (Figur 20).

  g016994

  Deaktivering af parkeringsbremsen

  Deaktiver parkeringsbremsen ved at trykke ned på håndtaget (Figur 21).

  g016995

  Sådan bruges sikkerhedslåsesystemet

  Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre, at motoren starter, medmindre:

  • Parkeringsbremsen er aktiveret.

  • Styrehåndtagene er i den neutrale låste position

  Sikkerhedslåsesystemet stopper også motoren, når du flytter styrehåndtagene ud af neutral låst position, mens du ikke sidder på sædet, eller mens parkeringsbremsen er aktiveret.

  Timetælleren har symboler, som angiver over for dig, hvornår låsekomponenten er i den korrekte position. Når komponenten er i den korrekte position, vises en trekant på det tilsvarende sted (Figur 22).

  g023660

  Note: Kraftudtagslåsen anvendes ikke på denne maskine.

  Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret Toro-forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Sæt dig på sædet, flyt styrehåndtagene til neutral position, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Start motoren.

  3. Forlad sædet, og flyt langsomt hvert styrehåndtag frem og tilbage.

   Motoren bør slukke efter 1-3 sekunder, når et af styrehåndtagene flyttes i den ene eller den anden retning. Hvis det ikke sker, skal problemet løses. Gentag trin 2 og 3 for det andet styrehåndtag.

  4. Aktiver parkeringsbremsen, mens du sidder på sædet. Flyt et af styrehåndtagene ud af den neutrale låste position. Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne. Gentag dette trin for det andet styrehåndtag.

  Kørsel med maskinen

  Forsigtig

  Brug af maskinen kræver opmærksomhed for at forhindre tipning eller manglende kontrol.

  • Vær forsigtig, når du kører ind og ud af bunkere.

  • Vær meget forsigtig ved grøfter, vandløb eller andre farer.

  • Vær forsigtig, når du betjener maskinen på en stejl skråning.

  • Reducer hastigheden, når du drejer skarpt eller vender på skråninger.

  • Undgå at stoppe og starte pludseligt.

  • Gå ikke fra bakgear til fuld fart frem, uden at først stoppe helt.

  Forsigtig

  Maskinen kan dreje meget hurtigt. Hvis du bruger styrehåndtagene forkert, risikerer du at miste herredømmet over maskinen og påføre personer skade eller beskadige maskinen eller anden ejendom.

  • Udvis forsigtighed, når du drejer.

  • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Brug af styrehåndtagene

  g004532

  Kørsel fremad med maskinen

  Note: Motoren slukker, hvis du bevæger styrehåndtagene, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Deaktivering af parkeringsbremsen.

  2. Flyt styrehåndtagene til den midterste, ulåste position.

  3. Kør fremad ved langsomt at skubbe styrehåndtagene fremad (Figur 24).

   Stands maskinen ved at flytte styrehåndtagene til neutral position.

   g023441

  Baglæns kørsel med maskinen

  1. Sørg for, at redskabet er i den ønskede position.

  2. Flyt styrehåndtagene til den midterste, ulåste position.

  3. Se bagud og træk langsomt styrehåndtagene tilbage for at bakke (Figur 25).

   g023442

  Rivning af en sandbunker

  Læs hele dette afsnit om rivning, før du river en sandbunker. Der er mange forhold, der afgør de nødvendige justeringer. Faktorer som sandets struktur og dybde, fugtindhold, ukrudt og kompaktering kan variere fra bane til bane og selv fra bunker til bunker på den samme bane. Foretag de nødvendige justeringer af riven for at opnå optimale resultater i dit område.

  Træning i at rive

  Øv dig i at rive på en stor, jævn bunker på banen. Øv dig i at starte og stoppe, dreje, hæve og sænke riven, køre ind og ud af bunkere osv. Du kan også øve dig i at ændre motorens hastighed og køre ved lav hastighed. Føreren kan via træningen lære at betjene maskinen på fortrolig vis.

  Det anbefalede mønster for rivning i en bunker er vist i Figur 26. Dette mønster betyder, at unødvendige overlapninger undgås, at kompakteringen holdes nede på et minimum, og at der opnås et pænt og jævnt mønster i sandet. Dette er den mest effektive rivemetode, men det er dog vigtigt at variere rivemønsteret med jævne mellemrum for at reducere risikoen for, at der opstår en vaskebræteffekt.

  g003409

  Kør ind i den lange del af bunkeren, hvor skråningen er mindst stejl. Kør gennem midten af bunkeren og næsten helt ned til enden, drej så skarpt som muligt i en given retning, og kør tilbage, så du bevæger dig langs med det første spor. Foretag spiralformet kørsel udad som vist i Figur 26, og forlad bunkeren i en lige vinkel på et jævnt område.

  Udbedr områder på stejle, korte skråninger og små fordybninger med en håndrive.

  Tip til rivning

  • Hvis sandet er tilstrækkeligt dybt, kan du rive helt op til kanten af bunkeren på jævne områder.

  • Hvis sandet grænser op til plænen, skal du holde dig tilstrækkeligt langt væk fra kanten til at undgå at påvirke den underliggende jord.

  • Du må ikke rive for tæt på en kort, stejl skråning. Sandet vil blot flyde ned i bunden af bunkeren.

  • Det kan være nødvendigt at foretage udbedringer med en håndrive på stejle skråninger, små fordybninger osv.

  Kørsel ind og ud af bunkeren

  Når du kører ind i en bunker, må du ikke sænke riven, før den befinder sig over sandet. På den måde undgår du at rive op i plænen eller trække afklippet græs eller andet affald ned i bunkeren. Sænk riven, mens maskinen er i bevægelse.

  Når du forlader bunkeren, skal du begynde at hæve riven, når forhjulet forlader bunkeren. I takt med, at maskinen bevæger sig ud af bunkeren, hæves riven og trækker ikke sand ud på græsset.

  Føreren vil snart – med erfaring og øvelse – blive bekendt med den nødvendige timing for kørsel ind og ud af bunkeren.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  • Fjern græs og andet affald fra lydpotte- og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Luk for brændstoftilførslen, før maskinen opbevares eller transporteres.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  Skubning eller bugsering af maskinen

  Advarsel

  Motoren og hydrostatiske transmissioner kan blive meget varme og forårsage alvorlige forbrændinger.

  Lad motoren og de hydrostatiske transmissioner køle helt af, før omløbsventilhåndtagene berøres.

  Important: Bugser ikke maskinen over for lange afstande eller ved for høj hastighed. Dette kan beskadige maskinen. Du kan bugsere maskinen langsomt fra græsoverfladen til anhængeren.

  Omløbsventilhåndtagene er placeret oven på hver hydrostatiske transmission.

  Important: Sørg for, at omløbsventilhåndtagene er helt fremme, når maskinen er i brug, da der ellers kan opstå alvorlige skader på hydrauliksystemet.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Drej omløbsventilhåndtagene (Figur 27 og Figur 28) under maskinen, så de peger indad mod midten af maskinen (Figur 29), og deaktiver parkeringsbremsen. Se Betjening af parkeringsbremsen.

   Note: Derved får hydraulikvæsken mulighed for at løbe uden om pumperne, hvilket gør hjulene i stand til at dreje frit.

   g023553
   g023554
   g023555
  3. Når du er færdig med at skubbe eller bugsere maskinen, skal du dreje omløbsventilhåndtagene, så de peger mod maskinens forende, for at maskinen kan køre (Figur 29).

  Transport af maskinen

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.

  3. Sæt maskinen op på anhængeren eller lastvognen.

  4. Flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  5. Brug maskinens bindepunkter (Figur 30) til at fastgøre maskinen på transportkøretøjet med stropper, kæder, kabler eller reb.

   g023892

  Læsning af maskinen

  Vær yderst forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, der er bredere end maskinen, under udførelsen af denne procedure.

  Important: Brug ikke smalle, individuelle ramper til hver side af maskinen.

  Anhængeren eller lastvognen og rampen skal stå så plant som muligt, når maskinen læsses, for at undgå, at redskabet sætter sig fast, når maskinen bevæger sig fra jorden til rampen.

  Hvis du læsser maskinen på eller i nærheden af en skråning, skal anhængeren eller lastvognen placeres således, at den vender nedad, og rampen vender op ad skråningen. Derved minimeres rampens vinkel.

  Advarsel

  Pålæsning af maskinen på et transportkøretøj øger risikoen for at maskinen vipper omkuld og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær meget forsigtig, når du betjener maskinen på en rampe.

  • Sørg for, at styrtbøjlen er monteret og fastgjort, og brug sikkerhedsselen, mens maskinen på- og aflæsses. Kontroller, at styrtbøjlen ikke støder på toppen af en lukket anhænger.

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration, når maskinen køres på en rampe, da dette kan forårsage, at man mister herredømmet eller øge risikoen for at vælte.

  • Sørg for, at redskabet er monteret og i hævet position, når du læsser maskinen på et transportkøretøj.

  g268630

  Montering af en trådløs timetæller

  En valgfri trådløs timetæller kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Se vejledningen til det trådløse timetællersystem.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Afmonter kontrolpanelet (Figur 32).

   g023736
  3. Find kortslutningsledningen til den trådløse timetællerjumper.

   Note: Kortslutningsledningen er mærket.

  4. Monter den trådløse timetæller.

  5. Bind den trådløse timetæller fast på det eksisterende ledningsnet for at forhindre for stor bevægelse i konsollen.

  6. Installer kontrolpanelet.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

  Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Gør følgende før justering, rengøring eller reparation af maskinen, eller før maskinen forlades:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Indstil gasreguleringskontakten til den lave tomgangsposition.

   • Sænk redskabet.

   • Sørg for, at traktionen er i neutral.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele er standset.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Skift motorolien.
 • Skift motoroliefilteret.
 • Skift hydraulikvæske og -filtre.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller tilstanden af hydraulikrør og -slanger.
 • Efterse og rengør maskinen
 • For hver 100 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Smør maskinen.
 • Skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede driftsforhold).
 • Skift motoroliefilteret(oftere under støvede eller snavsede driftsforhold).
 • Efterse tændrørene.
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilteret(oftere i støvede omgivelser).
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden.
 • Rengør og lap ventilsædeoverfladen.
 • For hver 400 timer
 • Skift hydraulikvæske og -filtre.
 • For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om procedure for vedligeholdelse.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontrol af sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontroller parkeringsbremsefunktionen.       
  Kontroller, at styrehåndtagene fungerer.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller luftfiltertilstanden.       
  Rengør motorens køleribber.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontrollér hydraulikvæskestanden.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontrol af instrumenternes funktion.       
  Smør alle smørenipler.1       
  Reparation af beskadiget maling.       
  1. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.
  Bemærkninger om problemområder
  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Løftning af maskinen

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

  Brug donkrafte til at understøtte maskinen.

  Du kan se understøtningspunkterne i Figur 33.

  g023550

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør maskinen.
 • Fedttype:Lithiumbaseret fedt nr. 2

  Smør hver smørenippel, der er placeret på forreste hjulnav, remspændingen og redskabsliften, som følger:

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Tør smøreniplen ren, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  3. Sæt en smørepistol på niplen, og pump fedt ind i den.

  4. Tør overskydende smørefedt op.

  • Forreste hjulleje (1) – Figur 34

   g023436
  • Remspænding (1) – Figur 35

   g023437
  • Redskabslift (4) – Figur 36

   g023438

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk for motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Eftersyn af motorolien og filteret

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede driftsforhold).
 • Toro Premium-motorolie kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Krumtaphusets kapacitet: 1,66 l med filterskift

  Brug olie til 4-taktsmotor, der opfylder eller overstiger følgende krav:

  • API-servicekategori: SJ, SL, SM eller højere

  • Viskositet: SAE 30; se følgende skema med oplysninger om andre viskositeter (Figur 37):

   Important: Brug af multiviskositetsolier, f.eks. 10W-30, øger olieforbruget. Kontroller oliestanden hyppigere, når der benyttes multiviskositetsolier.

   g023445
  1. Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op.

  2. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  3. Fjern aftapningsproppen (Figur 39), og lad olien løbe ned i en passende beholder. Monter aftapningsproppen igen, når olien holder op med at løbe.

   Note: Isæt et stykke papir eller karton i aftapningshullet for at lede olien væk fra motorens monteringsplade (Figur 38).

   g026690
   g023444
  4. Fjern målepinden, og tør den af med en ren klud (Figur 40).

   g008796
  5. Hæld ren olie i påfyldningsrøret.

  6. Start motoren og lad den køre i ca. 3 minutter. Kontroller, at der ikke er lækager.

  7. Stop motoren.

  8. Kontroller oliestanden, og påfyld om nødvendigt olie.

  9. Sæt målepinden i.

  10. Bortskaf den brugte olie i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • For hver 100 timer
 • Skift motoroliefilteret(oftere under støvede eller snavsede driftsforhold).
  1. Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op.

  2. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  3. Aftap motorolien. Se Eftersyn af motorolien og filteret.

  4. Placer en aftapningsbakke under oliefilteret, og drej filteret mod uret for at fjerne det (Figur 41).

   g008748
  5. Påfør et let lag ren olie på pakningen på det nye filter.

  6. Monter det nye filter ved at dreje det med hånden, indtil pakningen berører filteradapteren. Stram derefter 3/4 omgang mere.

   Important: Stram ikke filteret for hårdt.

  7. Kontroller oliestanden. Se afsnit Kontrol af motoroliestanden.

  8. Fyld olie på påfyldningsrøret om nødvendigt.

  9. Start motoren og lad den køre i ca. 3 minutter. Kontroller, at der ikke er lækager.

  10. Sluk for motoren.

  11. Kontroller oliestanden, og påfyld om nødvendigt olie.

   Note: Filteret indeholder en del olie, så oliestanden kan falde, når der monteres et nyt filter.

  12. Sæt målepinden i.

  13. Bortskaf den brugte olie i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

  Eftersyn af luftfilteret

  Udskiftning af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Udskift luftfilteret(oftere i støvede omgivelser).
 • Note: Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Åbn låsene, der fastgør luftfilterdækslet til luftfilterhuset (Figur 42).

   g023446
  3. Fjern dækslet fra luftfilterhuset.

  4. Fjern det gamle filter, og monter det nye filter.

   Note: Efterse det nye filter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og selve filterelementet. Benyt ikke et beskadiget filter. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterskålen. Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

   Note: Rengør ikke det brugte filter, da det kan beskadige filtermediet.

  5. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i det aftagelige dæksel.

  6. Sæt dækslet på, så åbningen til udblæsning af snavs peger nedad.

  7. Fastgør låsene.

  8. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  Serviceeftersyn af tændrørene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse tændrørene.
 • Type: NGK BPR4ES (eller tilsvarende)

  Gnistgab: 0,76 mm

  Note: Tændrørene holder som regel længe, men du skal efterse dem, hvis der er problemer med motoren.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Rengør området omkring hvert tændrør, så der ikke kan trænge fremmedlegemer ind i cylinderne, når tændrørene fjernes.

   g023447
  3. Kobl tændrørskablerne fra tændrørene, og fjern tændrørene fra topstykket.

  4. Kontroller sideelektrodens, midterelektrodens og isolatorens tilstand for at sikre, at disse ikke er beskadiget.

   Important: Udskift tændrørene, hvis de er revnede, beskadigede, snavsede eller defekte på andre måder. Rengør ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forårsage motorskade.

  5. For hvert tændrør skal gnistgabet mellem midterelektroden og sideelektroden indstilles til 0,76 mm. Se Figur 44. Monter hvert tændrør med korrekt gnistgab med en pakningsforsegling, og stram tændrørene til 22 N·m.

   g019300

  Kontrol og justering af ventilafstanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden.
 • Denne procedure skal udføres med det korrekte værktøj. Kontakt din autoriserede forhandler af Kawasaki-motorer for service, medmindre du har det korrekt udstyr og tilstrækkelig mekanisk kompetence.

  Rengøring og lapning af ventilsædeoverfladen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 300 timer
 • Rengør og lap ventilsædeoverfladen.
 • Denne procedure skal udføres med det korrekte værktøj. Kontakt din autoriserede forhandler af Kawasaki-motorer for service, medmindre du har det korrekt udstyr og tilstrækkelig mekanisk kompetence.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Udskiftning af kulfilterbeholderens filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern fastgørelsesanordningerne, der fastgør sædet til maskinen.

   g023891
  3. Tag filteret af kulfilterbeholderen (Figur 46).

   g023990
  4. Monter det nye filter på kulfilterbeholderen.

  5. Monter sædestøttepladen og sædet.

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Brændstofrøret har et integreret filter. Udskift det, som følger:

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Løsn slangeklemmen på karburatorsiden af filteret, og fjern brændstofrøret fra filteret (Figur 47 og Figur 48).

   g023448
   g008963
  3. Placer en aftapningsbakke under filteret, løsn den tilbageværende slangeklemme og fjern filteret.

  4. Skub slangeklemmerne over på brændstofslangernes ender.

  5. Skub brændstofrørene over på det nye brændstoffilter og fastgør dem med slangeklemmerne.

   Note: Monter det nye filter med pilen på filterhuset pegende væk fra brændstoftanken (mod karburatoren).

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batteriet på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet.

  • Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Chokstart af maskinen

  1. Fjern eventuel rust fra batteripolerne og kontroller, at forbindelserne er strammet, før maskinen chokstartes.

   Important: Rustne eller løse forbindelser kan medføre uønskede elektriske spændingsspidser når som helst under chokstartproceduren, hvilket kan beskadige motoren.Prøv ikke at chokstarte maskinen, hvis batteripolerne er løse eller korroderede.

   Fare

   Forsøg på at chokstarte et svagt batteri, der er revnet, frosset, har en lav elektrolytstand eller en åben/afkortet battericelle, kan medføre en eksplosion med alvorlige personskader til følge.

   Chokstart ikke et svagt batteri, hvis disse forhold er til stede.

  2. Sørg for, at startbatteriet er et fuldt opladet blysyrebatteri af god kvalitet på mindst 12,6 volt. Brug korrekt dimensionerede startkabler med korte længder for at reducere spændingsfaldet mellem systemerne. Sørg for, at kablerne er farvekodet eller mærket med den korrekte polaritet.

   Note: Sørg for, at ventilationshætterne er stramme og plane. Placer en fugtig klud, hvis en er tilgængelig, over ventilationshætterne på hvert batteri. Kontroller, at maskinerne ikke rører hinanden, og at begge elektriske systemer er slukket og har samme nominelle systemspænding. Disse anvisninger gælder kun negativt jordede systemer.

  3. Tilslut pluskablet (+) til pluspolen (+) på det afladede batteri, der er forbundet med startmotoren eller magnetventilen som vist i Figur 49.

   g012785
  4. Slut den anden ende af pluskablet til pluspolen på startbatteriet.

  5. Slut det sorte minuskabel (–) til den anden pol (minus) på startbatteriet.

  6. Foretag den sidste tilslutning på motorblokken (ikke på batteriets minuspol) på maskinen med det afladede batteri væk fra batteriet, og træd tilbage (Figur 50).

   g013117
  7. Start motoren og fjern kablerne i omvendt rækkefølge i forhold til ved tilslutningen.

   Note: Frakobl først kablet, der er tilsluttet motorblokken (sort kabel).

  Udskiftning af sikringerne

  Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  Sikringsblokken (Figur 51) findes i nærheden af kontrolpanelet.

  g023451

  For at udskifte en sikring skal du fjerne den ved blot at trække den ud af sikringsblokken og sætte en ny sikring i

  Important: Brug altid en sikring af samme type og med samme amperetal som den, du udskifter. Ellers risikerer du at beskadige det elektriske system. Se mærkaten på bagsiden af sædet for at få oplysninger om hver sikrings funktion og amperetal.

  Serviceeftersyn af batteriet

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere og skade dig selv eller omkringstående alvorligt.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet. Det er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Lad batteriet op i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A eller 30 minutter ved 10 A.

  3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 52).

  4. Monter batteriet i maskinen og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

   Important: Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

   g000960

  Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det udskiftes. Se Afmontering af batteriet og Montering af batteriet.

  Afmontering af batteriet

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern de vingemøtrikker og spændeskiver, der fastgør batteriholderen (Figur 53).

   g023653
  3. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol.

   Advarsel

   Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.

   • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

   Advarsel

   Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

   • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  4. Skub den røde beskyttelseshætte af batteriets (+) pluspol og fjern batteriets pluskabel (rødt).

  5. Fjern batteriet.

  Montering af batteriet

  1. Placer batteriet i bakken.

   g023659
  2. Slut batteriets (røde) pluskabel til batteriets pluspol (+) og stram møtrikken på bolten.

   Important: Det røde kabel kan være dækket af et kabelrør. Pluskablet er kablet med den røde beskyttelseshætte.

  3. Slut minusjordkablet (sort) til minusbatteripolen (-) og stram møtrikken på bolten.

  4. Før den røde beskyttelseshætte over på batteriets pluspol (+).

  5. Monter holderen og fastgør den med vingemøtrikker og spændeskiver.

  Kontrol og rengøring af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  Hold batteriets overside ren. Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor temperaturerne er ekstremt høje, vil batteriet aflades hurtigere end hvis maskinen opbevares på et køligere sted.

  Hold oversiden af batteriet rent ved at vaske det med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen med vand efter rengøring. Fjern ikke påfyldningsdækslet under rengøring af batteriet.

  Batteriledningerne skal være strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  Hvis der opstår korrosion på batteripolerne, skal ledningerne fjernes, minuskablet (-) først, og klemmerne og polerne skal skrabes separat. Tilslut ledningerne, pluskablet (+) først, og smør polerne med vaseline.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af sporingen

  1. Kør til et fladt, åbent område, og flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition.

  2. Placer gashåndtaget midtvejs mellem positionen FAST (hurtig) og SLOW (langsom).

  3. Flyt begge styrehåndtag hele vejen frem, indtil de begge rammer stoppene i T-rillen.

  4. Kontroller, hvilken vej maskinen sporer.

  Justering af sporingen

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Afhængig af hvilken vej maskinen sporer, skal du gøre følgende:

   • Hvis den sporer mod højre, skal boltene løses, og venstre stopplade skal justeres bagud, indtil maskinen sporer lige (Figur 55).

   • Hvis den sporer mod venstre, skal boltene løses, og højre stopplade skal justeres bagud, indtil maskinen sporer lige (Figur 55).

   g023556
  3. Stram boltene for at fastgøre stoppladen (Figur 55).

  Important: Sørg for, at hvert styrehåndtag stopper mod stoppladen og ikke mod gearkassens indvendige stop.

  Udskiftning af drivremmen og spænderemskiven

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Løft maskinens bagende, og understøt den med donkrafte. Se Løftning af maskinen.

   Advarsel

   Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

   Brug donkrafte til at understøtte maskinen.

  3. Brug en skralde i det firkantede hul i spændearmen som en modvægt mod spændefjederen (Figur 56), og fjern remmen fra spænderemskiven.

   g023453
  4. Tag spændefjederen af spændearmen og stellet (Figur 56).

  5. Fjern møtrikken, der fastgør spændeenheden på stellet (Figur 57).

   g023551
  6. Fjern bolten, der fastgør den gamle spænderemskive på spændearmen, og monter en ny remskive (Figur 58).

   g023552
  7. Fjern remmen fra gearkasseremskiverne og motorremskiven.

  8. Monter den nye rem omkring motorremskiven og de to gearkasseremskiver.

  9. Monter fjederen på spændearmen og stellet (Figur 56).

  10. Brug en skralde i det firkantede hul i spændearmen til at strække spændefjederen midlertidigt, og placer remmen ud for spænderemskiven.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af styrehåndtagenes position

  Styrehåndtagene har to højdeindstillinger: høj og lav.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Løsn de bolte og flangemøtrikker, der fastgør håndtagene på grebene (Figur 59).

   g009040
  3. Juster håndtagenes position på langs ved at sætte dem sammen i neutral position og skubbe til dem, indtil de er placeret korrekt (Figur 60).

   g009195
  4. Stram boltene og flangemøtrikkerne for at fastgøre håndtagene på grebene.

  Justering af styrehåndtagenes forbindelse

  Ved at dreje dobbeltmøtrikkerne på styrehåndtagenes forbindelse kan du finindstille justeringen, så maskinen ikke bevæger sig i neutral. Udfør kun justeringer af den neutrale position.

  Advarsel

  Før du justerer styrehåndtagenes forbindelse, skal motoren køre, og drivhjulene skal kunne dreje. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

  Hold hænder, fødder, tøj og andre kropsdele væk fra roterende dele og varme overflader.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Hæv alle maskinens tre hjul op fra gulvet, og understøt maskinen med donkrafte, så den er højt nok oppe til, at drivhjulene kan dreje frit. Se Løftning af maskinen.

   Advarsel

   Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

   Brug donkrafte til at understøtte maskinen.

  3. Tryk ned på sædet eller placer et vægtlod på sædet, så sikkerhedskontakten trykkes ned.

  4. Start motoren, og flyt gashåndtaget til hurtig position.

  5. Fjern trykket (eller vægtloddet) fra sædet.

  6. Deaktiver parkeringsbremsen.

  7. Drej langsomt dobbeltmøtrikkerne på forbindelsen på den ene side af maskinen (Figur 61), indtil hjulet på den side begynder at dreje, og drej derefter dobbeltmøtrikkerne i modsat retning, indtil hjulet drejer i den anden retning.

   Note: Styrehåndtagene skal være i den neutrale position, mens de nødvendige justeringer udføres.

   g023650
  8. Drej dobbeltmøtrikkerne tilbage den anden vej, indtil de er midtvejs mellem de to positioner.

  9. Gentag trin 7 og 8 for den anden side.

  10. Sluk for motoren.

  11. Fjern donkraftene, og sænk forsigtigt maskinen ned på jorden.

  12. Start motoren igen, og kontroller, at maskinen ikke kryber i neutral, når parkeringsbremsen er deaktiveret.

  Justering af styrehåndtagenes dæmpere

  Du kan ændre styrehåndtagenes modstand ved at justere den øverste dæmpermonteringsbolt.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Du får adgang til dæmpermonteringsboltene ved at fjerne de bolte, der fastgør stoppladerne til stellet (Figur 62).

   g023557
  3. Fjern låsemøtrikken, flyt dæmpermonteringsbolten til den ønskede position og monter låsemøtrikken. Se Figur 63 for at få oplysninger om justeringsmulighederne.

   Note: Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 22,6 N·m. Bolten skal stikke ud over enden af låsemøtrikken, når den er stram.

   g008620
  4. Juster sporingen. Se Justering af sporingen.

  Justering af den neutrale låsemodstand

  Hvis du foretrækker en anden side-til-side modstand i styrehåndtagene, når du flytter dem ind og ud af den neutrale låseposition, kan du justere, som følger:

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Løsn kontramøtrikken (Figur 64).

   g008621
  3. Stram eller løsn flangemøtrikken til den ønskede fasthed.

   • Stram flangemøtrikken for at få mere modstand.

   • Løsn flangemøtrikken for at få mindre modstand.

  4. Stram kontramøtrikken.

  5. Gentag proceduren for det andet styrehåndtag.

  Justering af motorbetjeningsanordninger

  Justering af gashåndtaget

  Korrekt brug af gashåndtaget afhænger af korrekt justering af gashåndtaget. Før justering af karburatoren skal du sørge for, at gashåndtaget fungerer korrekt.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Løsn tilspændingsskruen, der fastgør gaskabelhuset til motoren (Figur 65).

   g023652
  3. Flyt gashåndtaget frem til hurtig position.

  4. Træk kabelhuset på gaskablet op (Figur 65), indtil der næsten ikke er noget slæk i gaskablet, og stram tilspændingsskruen.

  5. Stram tilspændingsskruen, og kontroller motorens hastighed:

   • Høj tomgang: 2750 til 2950 o/min.

   • Lav tomgang: 1450 til 1650 o/min.

  Justering af chokerhåndtaget

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Løsn tilspændingsskruen, der fastgør chokerkabelhuset til motoren (Figur 65).

  3. Skub chokeren ned til positionen OPEN (åben). Se Chokerhåndtag.

  4. Kontroller, at chokerventilen på karburatoren er helt åben.

  5. Træk kabelhuset på chokerkablet op (Figur 65), indtil der næsten ikke er noget slæk i chokerkablet, og stram tilspændingsskruen.

  6. Kontroller, at chokerventilen bevæger sig til den helt lukkede position, når du trækker chokeren udad, og til den helt åbne position, når du skubber chokeren nedad.

  Justering af motorens fartregulatorindstilling

  Advarsel

  Motoren skal køre under justering af motorens fartregulatorindstilling. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

  • Sørg for, at styrehåndtagene er i den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen, før du udfører denne procedure.

  • Hold hænder, fødder, tøj og andre kropsdele væk fra roterende dele, lydpotten og andre varme overflader.

  Juster den lave tomgangshastighed, som følger:

  1. Start motoren, og lad den køre ved halv gas i ca. fem minutter for at varme op.

  2. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom).

  3. Skub fjederenden af regulatorarmen nedad (Figur 66).

   g023671
  4. Juster stopskruen på karburatoren (Figur 67), så tomgangshastigheden er 1350 til 1550 o/m.

   Note: Kontroller farten med en omdrejningstæller.

   g023651
  5. Lad regulatorarmen vende tilbage til den oprindelige position.

  6. Løsn kontramøtrikken på stilleskruen til lav tomgangshastighed.

  7. Juster stilleskruen til lav tomgangshastighed, så tomgangshastigheden er 1450 til 1650 o/m.

  8. Stram kontramøtrikken.

  Juster den høje tomgangshastighed, som følger:

  Important: Juster ikke den høje tomgangshastighed, når luftfilteret er fjernet.

  1. Start motoren, og lad den varme godt op.

  2. Løsn kontramøtrikken på stilleskruen til høj tomgangshastighed nogle få omgange.

  3. Placer gashåndtaget, så tomgangshastigheden 2750 til 2950 o/m.

  4. Stram stilleskruen til høj tomgangshastighed, så den lige rører ved tappen på hastighedskontrolhåndtaget.

   g023672
  5. Stram kontramøtrikken.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Kontrol af hydrauliksystemet

  Når du reparerer eller udskifter en hydraulikkomponent, skal du udskifte hydraulikvæskefiltrene og kontrollere hydrauliksystemet for at sikre, at det fungerer, som det skal.

  Important: Sørg for, at hydraulikbeholderne og manifoldfilteret altid er fyldt med væske, når hydrauliksystemet kontrolleres.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Hæv alle maskinens tre hjul op fra gulvet, og understøt maskinen med donkrafte, så den er højt nok oppe til, at drivhjulene kan dreje frit. Se Løftning af maskinen.

   Advarsel

   Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

   Brug donkrafte til at understøtte maskinen.

  3. Start motoren og indstil gashåndtaget for at lade motoren køre ved lav tomgangshastighed.

  4. Flyt styrehåndtagene til fremadgående position og se, om drivhjulene drejer jævnt rundt.

  5. Flyt styrehåndtagene til fuld bakposition, og se, om drivhjulene drejer jævnt rundt.

  6. Tryk på redskabskontakten, indtil løftecylinderstangen bevæger sig ind og ud flere gange.

   Hvis cylinderstangen ikke bevæger sig efter 10 til 15 sekunder, eller hvis pumpen lyder mærkeligt, skal motoren slukkes øjeblikkeligt, og årsagen til problemet findes.

   Kontroller følgende forhold, og foretag de nødvendige reparationer, eller kontakt din autoriserede Toro-forhandler:

   • Remmen er fjernet eller meget slidt.

   • Væskestanden er utilstrækkelig.

   • Et hydraulikfilter sidder løst.

   • Opladningspumpen er slidt.

   • Opladningsudløsningsfilteret er slidt.

   • Der er et problem med kontakten eller ledningerne.

   • Magnetventilen er tilstoppet.

  Udskiftning af hydraulikvæske og -filtre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift hydraulikvæske og -filtre.
 • For hver 400 timer
 • Skift hydraulikvæske og -filtre.
 • Kapacitet:

  • Venstre side – 1,9 l

  • Højre side – 2,0 l

  Væsketype: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid eller Mobilfluid® 424

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Placer en aftapningsbakke under venstre hydrostatiske transmission.

  3. Fjern aftapningsproppen på pumpesiden og aftapningsproppen på gearsiden (Figur 69) og lad al olien løbe ud.

   g023456
  4. Fjern filterdækslet, og træk filteret ud af transmission (Figur 70).

   g023549
  5. Monter et nyt filter, og monter filterdækslet.

  6. Gentag trin 2 til 5 for at finde den rette hydrostatiske transmission.

  7. Rengør området omkring manifoldfilteret, der er placeret til højre for maskinen.

  8. Placer en aftapningsbakke under manifoldfilteret (Figur 71).

   g008748
  9. Løsn manifoldfilteret langsomt, indtil væske løber forbi pakningen og drypper ud.

  10. Fjern filteret, når væskestrømmen stopper.

  11. Smør forseglingspakningen på det nye filter med ren hydraulikvæske, og monter det med hånden, indtil pakningen berører monteringsoverfladen.

  12. Tilspænd filteret yderligere 3/4 omgang.

  13. Fyld hver af hydraulikbeholderne med ren hydraulikvæske, indtil standen er i bunden af sigtglassene i beholderbeslagene.

   Important: Fyld ikke for meget væske på hydrauliksystemet. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

   Note: For at lade væske løbe hurtigere ind i systemet kan du fjerne proppen (Figur 72) oven på hver hydrostatiske transmission. Når væske begynder at løbe ud af hullet, skal du sætte proppen på og fortsætte med at fylde beholderen, indtil væsken har nået det korrekte niveau.

   Important: Sørg for, at propperne er på plads, og fastgør dem, før du starter motoren.

   g023455
  14. Start og kør motoren. Brug løftecylinderen, indtil den kan trækkes ud og skubbes ind.

  15. Kontroller, at maskinen kan køre frem og tilbage.

  16. Sluk for motoren, og kontroller væskestanden i beholderen. Tilføj eventuelt mere væske.

  17. Kontroller, om der er lækager i forbindelserne, og sørg for, at hydrauliksystemet fungerer, som det skal. Se Kontrol af hydrauliksystemet.

  18. Bortskaf den brugte væske på forsvarlig vis.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller tilstanden af hydraulikrør og -slanger.
 • Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Rengøring

  Eftersyn og rengøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse og rengør maskinen
  1. Efter brug: Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Vask maskinen grundigt med en haveslange uden tud, så pakninger og lejer ikke forurenes eller beskadiges af for højt vandtryk.

  3. Sørg for, at køleribberne og området omkring motorens kølende luftindtag er fri for snavs. Efter rengøring skal maskinen efterses for eventuelle hydraulikvæskelækager, skader eller slitage på hydrauliske og mekaniske komponenter.

  Opbevaring

  Opbevaring af maskinen

  1. Parker maskinen på en plan flade, flyt styrehåndtagene til den neutrale låseposition, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Rengør maskinen, redskaberne og motoren grundigt.

  3. Kontroller dæktrykket. Pump dækkene op til 0,48 bar.

  4. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.

  5. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie. Tør overskydende smøremiddel af.

  6. Slib let med sandpapir og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter.

  7. Skift motorolie og filter. Se Eftersyn af motorolien og filteret.

  8. Tilsæt brændstofsystemet stabilisator, som følger:

   1. Tilsæt en petroleumsbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke en alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller methanol).

    Toro-brændstofstabilisator fås hos din autoriserede Toro-forhandler.

    Important: Opbevar ikke brændstof med stabilisator længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

    Note: Brændstofstabilisatoren er mest effektiv, når den blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre i fem minutter for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet.

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken med en håndpumpe. Bortskaf brændstof korrekt, og genbrug det i henhold til gældende retningslinjer.

   4. Start motoren, og lad den køre, indtil den slår fra.

   5. Giv motoren choker.

   6. Start motoren, og lad den køre, indtil den ikke starter igen.

  9. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt. Se Eftersyn af luftfilteret.

  10. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  11. Kontroller målepinden og brændstoftankdækslet for at sikre, at de sidder godt fast.

  12. Udfør eftersyn på batteriet og kablerne som beskrevet herunder:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batterierne.

   2. Rengør batteriet, polerne og klemmerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Genoplad langsomt batteriet efter hver 60 dage i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

    Note: Densiteten på et fuldt opladet batteri er 1,250.

   Note: Opbevar batteriet i kølige omgivelser for at undgå hurtig afladning af batteriet. For at forhindre at batteriet fryser til, skal du sørge for, at det er fuldt opladet.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starteren tørner ikke.
  1. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.
  2. Styrehåndtagene er ikke i den neutrale låste position.
  3. Føreren sidder ikke på sædet.
  4. Batteriet er afladet.
  5. Der er rustne eller løse elektriske forbindelser.
  6. Der er sprunget en sikring.
  7. Et relæ eller en kontakt er slidt.
  1. Aktiver parkeringsbremsen.
  2. Flyt styrehåndtagene til den neutrale låste position.
  3. Tag plads i sædet.
  4. Oplad batteriet.
  5. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  6. Udskift den sprungne sikring.
  7. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Gashåndtaget er ikke i den korrekte position.
  4. Der er snavs i brændstoffilteret.
  5. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  6. Luftfilteret er snavset.
  7. Sædekontakten fungerer ikke korrekt.
  8. Der er rustne eller løse elektriske forbindelser.
  9. Et relæ eller en kontakt er slidt.
  10. Tændrørene er slidt.
  11. Et tændrørskabel er ikke forbundet.
  1. Fyld ren brændstof i brændstoftanken.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Sørg for, at gashåndtaget er midtvejs mellem positionen Slow (langsom) og Fast (hurtig).
  4. Udskift brændstoffilteret.
  5. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.
  6. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  7. Kontroller sædekontaktlampen. Udskift om nødvendigt sædekontakten.
  8. Kontroller om de elektriske tilslutninger har forbindelse. Rengør tilslutningsklemmerne omhyggeligt med et rengøringsmiddel til elektriske kontakter, påfør dielektrisk fedt og tilslut klemmerne igen.
  9. Kontakt en autoriseret forhandler.
  10. Juster eller udskift tændrørene.
  11. Tilslut tændrørskablerne.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  5. Der er snavs i brændstoffilteret.
  6. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Udskift brændstoffilteret.
  6. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  Maskinen trækker til venstre eller højre (med styrehåndtagene helt fremad).
  1. Sporingen skal justeres.
  2. Dæktrykket i drivdækkene er ikke korrekt.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dæktrykket på drivdækkene.
  Maskinen kører ikke.
  1. En eller begge omløbsventiler er ikke helt lukket.
  2. Drivremmen er slidt, løs eller sprunget.
  3. Drivremmen er hoppet af en remskive.
  4. Spændefjederen er gået itu eller mangler.
  5. Hydraulikvæskestanden er lav.
  6. Hydraulikvæsken er for varm.
  1. Stram omløbsventilerne.
  2. Udskift remmen.
  3. Udskift remmen.
  4. Sæt fjederen på igen.
  5. Fyld hydraulikvæske på beholderne.
  6. Vent til hydraulikolien er kølet af.
  Maskinen vibrerer unormalt.
  1. En eller flere monteringsbolte er løse.
  2. Motorremskiven eller spænderemskiven er løs.
  3. Motorremskiven er beskadiget.
  1. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  2. Tilspænd den løse remskive.
  3. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.