Introduktion

Versa Vac ska användas tillsammans med kombinationsdäcket eller däcket med fingrar. Maskinen är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Maskinen är avsedd för att, i ett och samma moment, avlägsna skräp och dött gräs från stora gräsytor.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 1), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i denna bruksanvisning innan du använder maskinen.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Låt dig inte distraheras eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom.

 • Kör endast maskinen om alla skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn, kringstående och husdjur på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stäng alltid av traktorenhetens motor, ta ut nyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, utför underhåll på den eller ställer den i förvaring.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Vid behov finns ytterligare säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal106-0162
decal93-6674
decal105-4587
decal105-0698
decal117-4979
decal106-0163
decal106-0177
decal106-0178
decal110-7506
decal106-0166
decal106-0167
decal106-0183
decal133-8061

Montering

Var försiktig

Om det inte finns rätt mängd ballast i däcken kan traktorenheten bli instabil och orsaka personskador.

Kontrollera att traktorenhetens framsida har rätt mängd ballast. Information om ballastkraven finns i bruksanvisningen till traktorenheter.

Koppla maskinen till traktorenheten

Delar som behövs till detta steg:

Domkraft1

Se Koppla maskinen till traktorenheten.

Justera kraftuttagsaxelns längd

Delar som behövs till detta steg:

Kraftuttagsaxel1

En lång kraftuttagsaxel medföljer maskinen och passar till traktorenheter med större variationer av kraftuttagsaxlar. Axeln är för lång för de flesta traktorenheter och måste kortas av till rätt längd så att skador undviks.

 1. Mät avståndet från låsskåran i traktorenhetens kraftuttagsaxel till låsskåran i maskinimpellerns ingående axel.

  Note: Anteckna detta mått.

 2. Fäll ihop kraftuttagsaxeln helt och mät avståndet mellan låspinnarnas flänsar.

  Note: Anteckna detta mått.

 3. När kraftuttagsaxeln är som kortast måste dess två halvor ha minst 37 mm extra spel för att fällas ihop (Figur 2).

  Note: Om måttet i steg 1 inte är minst 37 mm större än måttet i steg 2 är kraftuttagsaxeln för lång. Gå i så fall vidare till steg 4. Om det finns tillräckligt mycket spel för att fälla ihop kraftuttagsaxeln går du vidare till steg 9.

  g027354
 4. Använd följande beräkning för att ta reda på hur mycket kortare axeln måste vara när den är ihopkopplad för att det ska bli ett spel på 37 mm:

  1. Dra bort måttet som du antecknade i steg 2 från måttet som du antecknade i steg 1.

   Note: Anteckna detta mått.

  2. Dra bort resultatet i steg 1 från 37 mm.

   Note: Kraftuttagsaxeln måste förkortas så mycket.

 5. Använd en bågfil och korta av skydden och stålrören till den beräknade längden.

  Note: Skär av båda halvorna av kraftuttagsaxeln.

 6. Grada av stålrörens ändar in- och utvändigt.

 7. Ta bort allt skräp från rördelarna.

 8. Smörj stålrören ordentligt.

 9. Sätt ihop kraftuttagsaxeln och fäst den på maskinen och traktorenheten.

 10. Mät axeln. Om den inte är minst 37 mm upprepar du proceduren.

Ansluta kraftuttagsaxeln

Anslut kraftuttagsaxeln. Se Ansluta kraftuttagsaxeln.

Smörja maskinen

Smörj maskinen, se Smörja maskinen

Produktöversikt

g027357

Släplyftreglage

Används för att tömma släplådan (Figur 3). Upp-läget höjer lådan och öppnar luckan, och ned-läget sänker lådan och stänger luckan.

Däcklyftreglage

Används för att höja och sänka huvuddäcket (Figur 3). Upp-läget höjer däcket och ned-läget sänker det.

Borstreglage

Används för att manövrera det roterande däcket med fingrar (säljs separat). Upp-läget startar däcket och ned-läget stoppar det (Figur 3).

Extrareglage

Används för att manövrera kombinationsdäcket (säljs separat). Upp-läget startar däcket och ned-läget stoppar det (Figur 3).

Important: Den extra reglagespaken levereras omonterad för att förhindra oavsiktlig inkoppling av den oanvända hydraulkretsen. Den extra reglagespaken får endast monteras och användas om kombinationsdäcket är monterat.

Gör så här för att montera den extra reglagespaken:

 1. Ta bort kåpan på reglagespaken.

 2. Ta bort de två hårnålssprintarna från reglerventilsspolen.

 3. Montera den extra reglagespaken på ventilspolen med hårnålssprintarna.

 4. Montera kåpan på reglagespaken igen.

Säkerhetsspärr

Säkerhetsspärren får endast tas bort när kombinationsdäcket används (Figur 3).

Traktorenhetens kraftuttag

Maskinens vakuumfläkt börjar gå så snart kraftuttaget kopplas in (Figur 3). Däcket med fingrar och kombinationsdäcket aktiveras via hydraulreglagen på maskinen.

Important: Koppla alltid in traktorenhetens kraftuttag försiktigt vid ett lågt motorvarvtal. En plötslig inkoppling av traktorenhetens kraftuttag vid ett högt varvtal leder sannolikt till att drivlinans komponenter skadas.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Var försiktig

Om du lämnar nyckeln i traktorenhetens tändningslås kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur traktorenhetens tändningslås innan du utför något underhåll.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt inte barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kör endast maskinen om alla skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Kontrollera att alla hydraulledningskopplingar är åtdragna och att alla hydraulslangar och -ledningar är i gott skick innan du trycksätter systemet.

 • Kontrollera att slagknivarna är i gott bruksskick innan du använder maskinen. Byt ut slitna eller skadade knivar.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan gå på.

 • Hör efter med traktorleverantören eller traktortillverkaren så att du säkert vet att traktorenheten är lämplig att använda tillsammans med ett tillbehör med denna vikt.

 • Traktorenheten måste ha rätt hjulbas och spårvidd samt vara utrustad med störtbåge och säkerhetsbälte för att det ska vara säkert att köra i kuperad terräng. Normal drifthastighet är 10 km/h, men detta varierar beroende på terräng och vilken typ av skräp som plockas upp. Maximal transporthastighet är 24 km/h, men i kuperad terräng krävs en lägre hastighet. Om du har frågor om säker användning kan du få mer information i bruksanvisningen till traktorenheter eller från ett traktorserviceföretag.

 • Bromsarna på traktorenheten måste ha tillräcklig kapacitet för att stoppa maskinen när den körs i högsta rekommenderade transporthastighet med ett fullastat släp.

 • Maskinens kraftuttagsdrivning gör att det krävs en traktorenhet med ett driftvarvtal på 540 varv/min. och en uteffekt på minst 32 hk. Överskrid inte 540 varv/min.

 • Maskinen måste följa lokala vägförordningar om den transporteras på allmän väg. En skylt för långsamtgående fordon medföljer. Signallampor och bromsar medföljer inte men kan behövas på vissa platser.

Specifikationer för hydraulvätskan

Tanken fylls på fabriken med ca 38 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Se Kontrollera hydraulvätskan.

Rekommenderad utbytesvätska: hydraulvätskan Toro PX Extended Life. Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter.

Note: En maskin som används med den rekommenderade utbytesvätskan kräver inte vätske- och filterbyten lika ofta. Se Serva hydraulvätskan och hydraulfiltret.

Alternativa vätskor: Om hydraulvätskan Toro PX Extended Life inte finns att tillgå kan en annan vanlig oljebaserad hydraulvätska användas under förutsättning att specifikationerna för den faller inom ramen för alla nedanstående materialegenskaper samt uppfyller branschstandarder. Använd inte syntetisk vätska. Hör om din smörjmedelsdistributör kan rekommendera en lämplig produkt.

Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

Materialegenskaper: 
 Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48
 Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
 Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
 Branschspecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillsats till hydraulvätskan finns tillgänglig i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Kontrollera hydraulvätskan

 1. Kör maskinen så att vätskan är varm, parkera maskinen på ett plant underlag och stäng av motorn.

 2. Kontrollera vätskenivån genom inspektionsglaset (Figur 4). Om vätskan når upp till mitten på inspektionsglaset finns det tillräckligt med vätska.

  g027356
 3. Om vätskenivån ligger under mitten på inspektionsglaset tar du bort locket från hydraulvätsketanken och tillsätter långsamt en lämplig hydraulvätska tills nivån ligger mitt på inspektionsglaset (maximinivå). Se Serva hydraulvätskan och hydraulfiltret.

  Important: Överfyll inte. Om du fyller över linjen för högsta tillåtna påfyllning i inspektionsglaset måste du ta bort överflödig vätska. Se Byta hydraulvätskan.

  Important: Undvik föroreningar i systemet genom att rengöra öppningen på hydraulvätskebehållarna innan de punkteras. Se till att pipen och tratten är rena.

 4. Sätt tillbaka tanklocket.

Kontrollera däcktrycket

Lufttrycket i däcken ska vara 1,24 bar.

Important: Upprätthåll lika tryck i båda däcken för att säkerställa att maskinen fungerar korrekt. Däcken får inte vara för löst pumpade.

Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter de första 2 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 115 och 136 Nm.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 115 och 136 Nm.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 115 och 136 Nm.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt till rätt moment kan hjulen fungera felaktigt eller lossna, vilket kan leda till personskador.

  Koppla maskinen till traktorenheten

  1. Ställ maskinen på ett plant och jämnt underlag.

  2. För in domkraften i ramtappen och fäst den med sprinten (Figur 5).

   g027352
  3. Justera domkraften tills maskinramen är parallell med marken.

  4. Backa upp traktorenheten mot maskinen.

  5. Justera maskinens dragkroksklyka till samma nivå som traktorenhetens dragkrok på följande vis:

   1. Ta bort de skruvar och låsmuttrar som håller fast dragkroksklykan (Figur 6) på maskinramen.

    g027353
   2. Höj eller sänk dragkroksklykan så att den är ungefär i jämnhöjd med traktorenhetens dragkrok.

   3. Fäst den med de skruvar och låsmuttrar som du tog bort tidigare.

  6. Koppla traktorenhetens dragkrok till maskinens dragkroksklyka med hakbulten och sprintbulten.

  7. Ta bort domkraftssprinten och vrid upp domkraften till förvaringsläget.

  Ansluta kraftuttagsaxeln

  1. Koppla ihop kraftuttagsaxeln med maskinimpellerns ingående axel.

  2. Koppla ihop kraftuttagsaxeln med traktorenhetens bakre kraftuttagsaxel.

  3. Skjut kraftuttagsaxeln framåt så långt det går.

  4. Tryck ned sprinten för att låsa kraftuttagsaxeln på plats.

   Note: Skjut kraftuttagsaxeln bakåt och framåt för att förvissa dig om att den är ordentligt fastlåst.

  5. Anslut skyddsäkerhetskedjan till traktorenheten (Figur 7).

   Note: Kontrollera att det finns slack i kedjan när du svänger med traktorenheten.

   g027355

   Var försiktig

   Om du inte ansluter skyddskedjorna kan skydden rotera under drift och orsaka kroppsskador.

   Håll alla kraftuttagsskydd på plats och anslut skyddskedjan till traktorenheten eller kraftuttagsskydden.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, halkfria och rejäla skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Låt dig inte distraheras eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom.

  • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.

  • Låt inte passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift..

  • Maskinens borste, gummifingrar, slaga och vakuumenhet kan plocka upp och kasta iväg skräp och små föremål när den drivs framåt. Se till att människor och husdjur inte befinner sig i närheten av maskinen under körning.

  • Koppla alltid ur kraftuttaget, stäng av traktorenhetens motor, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

  • Kliv inte över kraftuttagsaxeln för att komma till andra sidan av maskinen. Gå runt maskinen.

  • Stå aldrig mitt framför maskinens bakdel när du öppnar den bakre luckan.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Håll händer och fötter på avstånd från slagknivarna.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Stanna maskinen, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och undersök maskinen om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Se till att rätt däcktryck alltid bibehålls på traktorenheten.

  • Se till att du följer alla bestämmelser innan transport av utrustning på allmän väg och motorvägar. Kontrollera att alla reflexer och strålkastare som krävs finns på plats samt att de är rena och kan ses av omkörande och mötande trafik.

  • Sänk farten på ojämna vägar och underlag.

  • När det gäller isärtagning eller reparation av alla ståldelar till kraftuttagsaxeln (rör, lager, leder osv.) bör den lokala Toro-återförsäljaren kontaktas. Om komponenter behöver tas bort för byte eller reparation bör det göras av behöriga tekniker med specialverktyg, annars kan vissa delar skadas.

  • Kraftuttagsaxeln får inte användas utan de medföljande skydden.

  Säkerhetsföreskrifter vid tömning

  • Det kan uppstå allvarliga skador när den bakre luckan öppnas och skräpet töms ut. Håll dig på avstånd från maskinen när den backar eller tömmer.

  • Se till att kringstående befinner sig på säkert avstånd från släpet när du ska tömma skräp och när du öppnar och stänger släpets lucka.

  • Under ovanliga omständigheter kan vått och sammanpressat gräsklipp alstra värme. Töm alltid maskinen innan den ställs i förvaring.

  • Undvik risken för elektriska stötar genom att endast tömma maskinen på platser där det inte finns några ledningar eller andra hinder ovanför.

  • Töm alltid släpet på plan mark – aldrig i en sluttning.

  Säkerhet i sluttningar

  • Gå igenom specifikationerna för traktorenheten för att se till att du inte överskrider dess kapacitet i sluttningar.

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för att köra maskinen i, bland annat genom att undersöka platsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och beakta förhållandena för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  Använda traktorenhetens hydraulik

  Alla maskinens hydraulfunktioner styrs genom hydraulventilen som sitter framtill på maskinen. Kraftuttaget måste vara igång när maskinen används. Det är detta som skapar det kontinuerliga vätskeflödet genom maskinen.

  Important: Hydraulspakar får aldrig flyttas snabbt mellan det övre och nedre läget. En hydraulmotor som tvingas att byta riktning tvärt kommer troligtvis att få allvarliga skador. Om någon del av maskinen täpps igen eller materialet inte flödar ska du stänga av maskinen helt och avlägsna blockeringen manuellt.

  Note: Den hydrauliska styrkonsolen kan justeras i bekvämlighetssyfte. Det gör du genom att lossa spaken på ramen bakom reglagen, justera styrkonsolen framåt eller bakåt och sedan dra åt spaken.

  Använda maskinen

  1. Starta traktorenheten och kör den med ett lågt varvtal.

  2. Koppla in kraftuttaget medan motorn går på tomgång.

  3. Öka kraftuttagets varvtal till 540 varv/min.

   Var försiktig

   Stäng av traktorenhetens motor, ta ut nyckeln och vänta tills samtliga rörliga delar har stannat innan du kontrollerar om det finns oljeläckor, lösa delar eller andra problem.

  4. Innan du påbörjar arbetet bör du undersöka området för att avgöra i vilken riktning du bör arbeta.

  5. Kör traktorenheten framåt och bogsera maskinen till det område som ska rengöras.

   Note: För att hålla en rak linje under arbetet kan du ta sikte på ett föremål längre bort.Försök alltid köra en lång, kontinuerlig sträcka som överlappas något när du kör tillbaka.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

  • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

  • Töm maskinen, parkera på ett plant underlag och blockera hjulen innan du kopplar loss maskinen från traktorenheten.

  Ta bort maskinen från traktorenheten

  1. Parkera traktorenheten på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget och lägg i parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

   Var försiktig

   Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan du lämnar traktorenhetens förarplats.

  4. Blockera hjulen.

  5. Ta bort den sprint som säkrar domkraften i ramtappen och vrid domkraften nedåt till rätt läge.

  6. Fäst domkraften i ramtappen och justera domkraften så att den stöttar maskinen.

   Varning

   Maskinen är mycket tung. Koppla inte bort maskinen utan att sätta ned domkraften först.

   Om dragkroken åker ned kan det leda till personskador.

  7. Koppla bort skyddssäkerhetskedjorna från traktorenheten eller kraftuttagsskydden. Fäst kedjans ände på kraftuttagsaxelns impellersida för att förhindra att kraftuttagsaxeln delar på sig.

  8. Koppla bort kraftuttagsaxeln från traktorenhetens utgångsaxel.

  9. Skjut kraftuttagsaxeln bakåt och demontera den från traktorenheten.

  10. Ta bort hakbulten och sprintbulten.

  11. Flytta bort traktorenheten från maskinen.

  Transportera maskinen

  Maskinen kan transporteras till arbetsplatsen med en valfri traktorenhet med dragstång. Maskinen är inte konstruerad för bogsering på motorvägar.

  • Däcken med bred bäryta för gräsunderlag är inte avsedda för användning på motorväg och får endast köras i hastigheter under 24 km/h. Vid hastigheter över 24 km/h kommer däckens slitbana att försvinna, vilket skadar föraren och utrustningen.

  • Kontrollera att däcket är upphöjt och att svänghjulen inte kan vidröra marken under transport. Kontrollera även att cylinderns låsstag (Figur 8) sitter på plats för att förhindra att lyftcylindern trycks ihop under transport.

   g027358
  • Använd tillräcklig belysning och bromskraft, en hakbult av hållartyp samt en säkerhetskedja när du bogserar.

  • Kontrollera att däcken har rätt tryck.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 2 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 115 och 136 Nm.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 115 och 136 Nm.
 • Efter de första 20 timmarna
 • Kontrollera/justera impellerremmens spänning.
 • Varje användning eller dagligen
 • Smörj fläktaxellagren.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera/justera impellerremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Smörj drivaxeln.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 115 och 136 Nm.
 • Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulvätskan och -filtret.
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulfiltret.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulvätskan och -filtret.
 • Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller utför underhåll på maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget.

   • Se till att traktorenheten är i neutralläge.

   • Koppla in traktorenhetens parkeringsbroms.

   • Stäng av traktorenhetens motor och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför endast det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

  • Se till att maskinen är säker att använda genom att dra åt alla fästelement.

  • Utför om möjligt inget underhåll på traktorenheten medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Kontrollera eller justera inte remspänningen medan traktorenhetens motor är igång.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter som lagrar energi.

  • Maskinen ska alltid stöttas upp med klossar när du höjer upp den. Förlita dig inte enbart på maskinens hydraulsystem för att stötta upp maskinen.

  • Se till att alla skydd har monterats efter underhåll eller justering av maskinen.

  Smörja maskinen

  Smörja fläktaxellagren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Smörj fläktaxellagren.
  1. Ta bort drivskyddet som sitter över remskiveenheterna (Figur 12).

  2. Smörj nipplarna på fläktaxellagren så som visas i Figur 10 med fett nr 2 på litiumbas.

   g027364

  Smörja drivaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj drivaxeln.
 • Smörj de två nipplarna på drivaxellagren så som visas i Figur 10 med fett nr 2 på litiumbas.

  g027365

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Sänk allt tryck i systemet genom att sänka ner redskapet till marken och stänga av motorn innan du kopplar ur eller utför något arbete på hydraulsystemet.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera att maskinens prestanda är säker och optimal. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan medföra att produktgarantin upphör att gälla.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna för att se om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.

  Varning

  Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Se till att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick samt att alla hydraulanslutningar och nipplar är åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll händer och andra kroppsdelar borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden.

  Serva hydraulvätskan och hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulvätskan och -filtret.
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulfiltret.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulvätskan och -filtret.
 • Byta hydraulvätskan

  Important: Om vätskan förorenas ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  1. Stäng av motorn.

  2. Koppla loss den lilla hydraulslangen (avtappning) från undersidan av tanken och låt hydraulvätskan rinna ned i ett kärl.

   Note: När hydraulvätskan har slutat rinna monterar du slangen igen och dra åt den.

  3. Fyll tanken med ca 38 liter hydraulvätska. Mer information finns i Kontrollera hydraulvätskan.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra vätskor kan skada systemet. För att undvika att fylla på för mycket ska du inte fylla på vätska som är kall. Fyll inte på för mycket.

  4. Sätt tillbaka tanklocket.

  5. Starta traktorenhetens motor och använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydrauloljan i hela systemet. Kontrollera om det finns några läckor.

  6. Stäng av motorn

  7. Titta i inspektionsglaset när vätskan är varm.

   Note: Om hydraulvätskenivån är låg fyller du på med så mycket vätska att nivån når upp till mitten på inspektionsglaset (maximinivå).

  Byta hydraulfiltret

  Använd endast utbytesfilter från Toro (artikelnr 54-0110) i hydraulsystemet.

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Stäng av traktorenhetens motor och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Rengör runt området där filtret monteras.

  3. Ställ ett avtappningskärl under filtret och ta bort filtret (Figur 11).

   g027366
  4. Smörj den nya filterpackningen och fyll filtret med hydraulvätska.

  5. Kontrollera att området där filtret ska monteras är rent.

  6. Skruva fast filtret tills packningen vidrör fästplattan och dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

  7. Starta traktorenhetens motor och avlufta systemet genom att använda hydraulreglagen.

  8. Stäng av motorn och kontrollera hydrauloljenivån. Kontrollera också om det finns läckor.

  Justera impellerremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 20 timmarna
 • Kontrollera/justera impellerremmens spänning.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera/justera impellerremmens spänning.
 • Säkerställ korrekt maskindrift och undvik onödigt slitage genom att kontrollera att remmen är ordentligt spänd.

  1. Lossa de skruvar och muttrar som håller fast drivskyddet på impellerhuset (Figur 12) och ta bort skyddet.

   g027367

   Note: Du behöver inte koppla bort drivaxeln för att justera remmen.

  2. På baksidan av ramen lossar du bulten som håller fast remspännaren på ramen (Figur 12).

  3. Lätta på remspänningen genom att ta bort skruven och muttern som håller fast spännstyrningen på drivenheten (Figur 13).

   g027368
  4. Vrid spännaren medurs med en stor skiftnyckel tills dekalen är inriktad efter 15° på spännröret.

   Important: Rikta in spännaren så nära 15° som möjligt utan att låta den gå under.Om spännaren roteras för långt över 15° kan remmen överspännas. Om den roteras under 15° kan remmen bli för lös. Båda dessa kan leda till att maskinen skadas.

  5. Sätt i bulten i inriktningshålen och fäst den med muttern.

   Important: Om hålen inte är exakt inriktade vrider du styrningen till nästa högre hål tills inriktningen blir korrekt.

  6. Dra åt bulten på ramens baksida för att låsa spännaren.

  7. Montera drivskyddet på impellerhuset med de skruvar och muttrar som du tog bort tidigare.

  Förvaring

  1. Rengör maskinen noga. Impellerhuset ska vara fritt från smuts, löv och skräp.

  2. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  3. Dra åt alla fästelement efter behov.

  4. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka bort överflödigt fett.

  5. Stryk på ett tunt lager fett på kraftuttagsaxelns räfflor.

  6. Sandpappra lätt och bättra på lacken där färgen har skrapats av, flagnat eller i rostiga områden. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.