Innledning

Versa Vac skal brukes sammen med kombinasjonsklippeenheten eller klippeenheten med fingre. Maskinen er ment til bruk av fagfolk, dvs. innleide operatører som er spesialisert i industriapplikasjoner. Maskinen er utformet for å fjerne halm, renovere og fjerne rusk og rester fra store gressdekkede områder med én passering.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 1) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter, og kan slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les brukerhåndboken slik at du forstår innholdet før du bruker maskinen.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer korrekt.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold tilskuere og kjæledyr på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn, tilskuere og dyr borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Slå av trekkenhetens motor, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt med dette), vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsvarselssymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken ved behov.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal106-0162
decal93-6674
decal105-4587
decal105-0698
decal117-4979
decal106-0163
decal106-0177
decal106-0178
decal110-7506
decal106-0166
decal106-0167
decal106-0183
decal133-8061

Montering

Forsiktig

Uten riktig mengde ballast i dekkene kan trekkenheten bli ustabil og forårsake personskader.

Påse at fronten til trekkenheten er utstyrt med riktig mengde ballast. Se trekkenhetens brukerhåndbok for ballastkrav.

Koble maskinen på trekkenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Jekkstøtte1

Se Koble maskinen på trekkenheten.

Justere lengden på kraftuttakets aksel

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Kraftuttaksakselen1

En lang kraftuttaksaksel følger med maskinen, for å tillate trekkenheter med større variasjoner i kraftuttaksakselen. For mange trekkenheter er denne akselen for lang. Da må den kuttes for å redusere lengden, ellers kan det oppstå skader.

 1. Mål avstanden fra låsegjengen på trekkenhetens kraftuttaksaksel til låsegjengen på maskinens inngående aksel.

  Note: Husk denne avstanden.

 2. Slå kraftuttakets aksel helt sammen og mål avstanden mellom låsebolthylsene.

  Note: Husk denne avstanden.

 3. På den korteste lengden, må de to halvdelene av kraftuttakets aksel ha minst 37 mm tilleggsklarering for sammenslåing (Figur 2).

  Note: Hvis målene i trinn 1 ikke er minst 37 mm større enn målene i trinn 2, er kraftuttakets aksel for lang og du kan gå til trinn 4. Hvis det er stor nok klarering til at kraftuttakets aksel kan slås sammen, kan du gå til trinn 9.

  g027354
 4. Bruk følgende kalkulasjon for å beregne hvor mye kortere akselen må være, når den er tilkoblet, for å sikre en klarering på 37 mm:

  1. Trekk målene fra trinn 2 fra målene fra trinn 1.

   Note: Husk denne avstanden.

  2. Trekk resultatet i trinn 1 fra 37 mm.

   Note: Kraftuttakets aksel må forkortes med denne avstanden.

 5. Bruk en baufil til å forkorte vernene og stålrørene med lengden beregnet ovenfor.

  Note: Skjær av begge halvdelene på kraftuttakets aksel.

 6. Avgrad endene på stålrørene, både innvendig og utvendig.

 7. Ta bort alt rusk fra rørbitene.

 8. Smør stålrørene raust.

 9. Sett kraftuttaksakselen på plass, og fest den til maskinen og trekkenheten.

 10. Mål akselen. Hvis den ikke er minst 37 mm, må du gjenta prosedyren.

Koble til kraftuttaksakselen

Koble til kraftuttakets aksel. Se Koble til kraftuttaksakselen

Smøre maskinen

Smør maskinen, se Smøre maskinen

Oversikt over produktet

g027357

Tilhengerens løftekontroll

Brukes til å tømme tilhengerkassen (Figur 3). Opp-posisjonen hever kassen og åpner døren, og ned-posisjonen senker kassen og lukker døren.

Klippeenhetens løftekontroll

Brukes til å heve og senke den primære klippeenheten (Figur 3). Opp-posisjonen hever klippeenheten, og ned-posisjonen senker klippeenheten.

Børstekontroll

Brukes til å styre klippeenheten med roterende finger (selges separat). Opp-posisjonen starter klippeenheten, og ned-posisjonen stopper klippeenheten (Figur 3).

Ekstra kontroll

Brukes til å styre kombinasjonsklippeenheten (selges separat). Opp-posisjonen starter klippeenheten, og ned-posisjonen stopper klippeenheten (Figur 3).

Important: Spaken for den ekstra kontrollen sendes løst for å forhindre at den ubrukte hydrauliske kretsen aktiveres ved et uhell. Ikke monter eller bruk spaken for den ekstra kontrollen hvis ikke kombinasjonsklippeenheten er montert.

Hvis du vil montere spaken for den ekstra kontrollen, fullfører du den følgende prosedyren:

 1. Fjern kontrollspakdekselet.

 2. Fjern de to hårnålssplintene fra kontrollventilspolen.

 3. Monter spaken for den ekstra kontrollen til ventilspolen med hårnålssplinten.

 4. Monter kontrollspakdekselet.

Sikkerhetslås

Fjern bare sikkerhetslåsen når du bruker kombinasjonsklippeenheten (Figur 3).

Trekkenhetens kraftuttaksaksel

Vakuumviften på maskinen kjører så fort kraftuttaket er aktivert (Figur 3). Finger- og kombinasjonsklippeenhetene aktiveres med de hydrauliske kontrollene på maskinen.

Important: Aktiver alltid kraftuttaket til trekkenheten forsiktig, ved å holde en lav motorhastighet. Plutselig aktivering av trekkenhetens kraftuttaksaksel ved høy motorhastighet vil sannsynligvis forårsake skader på transmisjonskomponentene.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Forsiktig

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren til trekkenheten, kan noen starte motoren ved et uhell, og det kan påføre deg eller andre rundt deg alvorlige skader.

Fjern nøkkelen fra tenningen på trekkenheten før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer uten opplæring, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer korrekt.

 • Påse at alle koblingene for hydraulikkledninger er tette, og at alle hydraulikkslanger og -ledninger er i god stand før systemet settes under trykk.

 • Før du bruker maskinen, må du alltid undersøke den for å sikre at treskeknivene er i god stand. Skift ut slitte eller skadde kniver.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan treffes av maskinen.

 • Sørg for at trekkenheten er egnet for bruk med et så tungt redskap, ved å forhøre deg med leverandøren eller produsenten av trekkenheten.

 • Trekkenheten skal ha egnet hjulavstand og slitebanebredde, og være utstyrt med en veltebøyle og sikkerhetsbelte, for å fungere på en trygg måte i kupert terreng. Den vanlige driftshastigheten er 10 km/t, men det varierer i forhold til terreng og restene som samles opp. Maksimal transporthastighet er 24 km/t med forbehold om saktere hastigheter nødvendig i kupert terreng. Se trekkenhetens brukerhåndbok for informasjon eller serviceverkstedet til trekkenheten, hvis du har spørsmål om trygg drift.

 • Bremsene til tauetrekkenheten skal ha kapasitet til å stoppe maskinen når tilhengeren er fullastet, og når man kjører i maksimal anbefalt transporthastighet.

 • Kraftuttaksdrivet til maskinen krever en trekkenhet med driftshastighet på 540 o/min, og utgangseffekt på 32 hk eller høyere. Ikke overskrid hastigheten på 540 o/min.

 • Maskinen må være i samsvar med lokale veiforskrifter hvis den transporteres på en offentlig vei. Et varselmerke for saktegående kjøretøy følger med. Signallysene og bremsene følger ikke med og kan være påkrevd i enkelte områder.

Spesifisering av hydraulikkvæske

Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 38 liter hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Se Kontrollere hydraulikkvæsken.

Anbefalte erstatningsvæsker: Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske, tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter.

Note: En maskin med den anbefalte erstatningsvæsken krever ikke væske og filterskift så ofte. Se Utføre vedlikehold på hydraulisk væske og filtre.

Alternative væsker: Hvis Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske ikke er tilgjengelig, kan du bruke andre konvensjonelle hydraulikkvæsker med petroleumsbase, forutsatt at spesifikasjonene faller innenfor oppgitt område for følgende materialegenskaper og oppfyller bransjestandarder. Syntetisk væske må ikke benyttes. Forhør deg med smøremiddelleverandøren for å finne et egnet produkt.

Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk kun produkter fra anerkjente produsenter, som står for sine anbefalinger.

Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

Materielle egenskaper: 
 Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48
 Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
 Flytepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
 Bransjespesifikasjoner:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

Note: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

Kontrollere hydraulikkvæsken

 1. Bruk maskinen slik at oljen varmes opp, parker maskinen på en jevn flate, og slå av motoren.

 2. Kontroller oljenivået ved å se i seglasset (Figur 4). Hvis oljen når opp til midten av glasset, er oljenivået høyt nok.

  g027356
 3. Hvis væskenivået er under midten av seglasset, ta av lokket på hydraulikkvæskebeholderen, og fyll forsiktig hydraulikkvæske av høy kvalitet, til væskenivået når midten (maksimum) av seglasset Utføre vedlikehold på hydraulisk væske og filtre.

  Important: Ikke overfyll. Hvis du overskrider den maksimale påfyllingslinjen på seglasset, må du fjerne overflødig væske. Se Skifte den hydrauliske oljen.

  Important: For å forhindre at systemet forurenses, rengjør du oppå de hydrauliske oljebeholderne før du lager hull. Pass på at påfyllingstuten og trakten er rene.

 4. Sett lokket på beholderen.

Kontrollere trykket i dekkene

Dekkene skal ha et lufttrykk på 124 kPa.

Important: Oppretthold jevnt trykk i begge dekkene for å sikre at maskinen fungerer riktig. Ikke ha for lite luft i dekkene.

Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 2 første timene
 • Stram hjulmutterne til 115–136 Nm.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulmutterne til 115–136 Nm.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulmutterne til 115–136 Nm.
 • Advarsel

  Hvis hjulmutterne ikke er strammet tilstrekkelig til, kan det hende at det oppstår en feil med et hjul, eller at det faller av. Dette kan føre til personskader.

  Koble maskinen på trekkenheten

  1. Plasser maskinen på et flatt, jevnt underlag.

  2. Før inn jekken på rammetappen og fest den med tappen (Figur 5).

   g027352
  3. Juster jekkehøyden til maskinrammen er parallell med bakken.

  4. Rygg trekkenheten opp til maskinen.

  5. Juster maskinens koblingssjakkel til samme høyde som trekkenhetens kobling, på følgende måte:

   1. Fjern boltene og låsemutrene som fester koblingssjakkelen (Figur 6) til maskinrammen.

    g027353
   2. Hev eller senk koblingssjakkelen til en stilling, som er omtrent på samme høyde som trekkenhetens kobling.

   3. Fest den med boltene og låsemutterne, som ble fjernet tidligere.

  6. Koble trekkenhetens kobling til maskinens sjakkelkobling, med festetappen og sjakkelen.

  7. Fjern jekktappen, roter jekken opp til lagringsposisjon.

  Koble til kraftuttaksakselen

  1. Koble kraftuttakets aksel til maskinens inngående aksel.

  2. Koble kraftuttaksakselen til trekkenhetens kraftuttaksaksel bak.

  3. Skyv kraftuttakets aksel så langt fremover som mulig.

  4. Trykk ned bolten for å låse kraftuttakets aksel på plass.

   Note: Skyv kraftuttaksakselen frem og tilbake for å sikre at den er ordentlig festet.

  5. Koble verneplatens sikkerhetskjetting til trekkenheten (Figur 7).

   Note: Påse at kjettingen fortsatt er slakt, når du svinger trekkenheten.

   g027355

   Forsiktig

   Hvis verneplatekjettingene ikke er koblet til, kan verneplatene rotere under drift og føre til personskader.

   Hold kraftuttaksverneplatene på plass, og koble vernekjettingen til trekkenheten eller kraftuttaksverneplatene.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy, langbukser og hørselsvern. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker, og sett opp langt hår.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Ikke bruk maskinen når du er trett, syk eller påvirket av alkohol eller medisiner.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift..

  • Børsten, gummifingrene, treskeren og vakuumenheten til maskinen kan plukke opp og føre bort rusk og små objekter, som ligger foran maskinen under drift.

  • Koble alltid ut kraftuttaket, slå av motoren til trekkenheten, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet, før du forlater førersetet.

  • Du må ikke gå over kraftuttaksakselen for å komme deg over på den andre siden av maskinen. Gå rundt maskinen.

  • Hold alltid avstand fra baksiden av maskinen når du åpner bakdøren.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Hold hendene og føttene borte fra treskeknivene.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Hvis du treffer gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, skal du stoppe maskinen, slå av motoren, vente til alle bevegelige deler har stanset, og undersøke maskinen. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Oppretthold alltid riktig dekktrykk på trekkenheten.

  • Påse at du overholder alle forskrifter for transportutstyr på offentlige veier og motorveier. Påse at alle påkrevde reflektorer og lys er på plass, og at de er rene og synlige for forbikjørende og motgående trafikk.

  • Reduser hastigheten på ujevne veier og underlag

  • Før demontering eller vedlikehold av ståldelene til kraftuttaksakselen (rør, lagre, ledd osv.) anbefales det at du tar kontakt med din autoriserte Toro-leverandør. Overlat fjerning av deler som skal repareres eller monteres om igjen til fagfolk som bruker spesialverktøy, da det er fare for at noen deler kan bli skadet.

  • Kraftuttaksakselen må ikke brukes uten vernene som følger med.

  Sikkerhet ved lossing

  • Åpning og lukking av bakluken, og tømming av rester, kan forårsake alvorlige skader. Hold deg unna maskinen mens den rygger eller losser.

  • Hold alle på trygg avstand fra maskinen når du skal tømme den eller åpne og lukke bakluken.

  • Under sjeldne forhold kan vått, komprimert gress produsere varme. Tøm alltid maskinen før du oppbevarer den.

  • Tøm maskinen kun i områder der det ikke finnes løse ledninger eller andre hindringer, for å unngå risikoen for elektrisk støt.

  • Du må aldri tømme maskinen i en skråning. Tøm alltid maskinen på et jevnt underlag.

  Sikkerhet i skråninger

  • Gå gjennom trekkenhetens spesifikasjoner for å sikre at du ikke overskrider skråningskapasiteten.

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspisere området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

  • Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger nedenfor, og vurder forholdene for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • En maskin hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil, skal ikke brukes under noen omstendigheter.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Høyt gress kan skjule hindringer. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann, eller andre farer. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle farer.

  Bruke hydraulikken til trekkenheten

  Alle hydrauliske maskinfunksjoner kontrolleres av den hydrauliske ventilen som er plasstert foran på maskinen. Kraftuttaket må være i gang mens maskinen er i bruk. Dette skaper en kontinuerlig oljestrøm gjennom maskinen.

  Important: Du må aldri bevege spaken raskt mellom opp- og ned-posisjonene. Å tvinge en hydraulisk motor til å endre retning umiddelbart fører sannsynligvis til skade. Hvis en del av maskinen blir tilstoppet eller materialet ikke vil flyte på riktig måte, må du slå av maskinen helt og manuelt fjerne blokkeringen.

  Note: Den hydrauliske kontrollkonsollen kan justeres for komfort ved å løsne spaken på rammen bak kontrollene, justere kontrollkonsollen før eller etter og stramme til spaken.

  Bruke maskinen

  1. Start trekkenheten, og la den gå på lavt turtall.

  2. Aktiver kraftuttaket mens motoren går på tomgang.

  3. Øk kraftuttakshastigheten til 540 o/min.

   Forsiktig

   Slå av motoren til trekkenheten, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet, før du kontrollerer om maskinen har væskelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  4. Før du begynner, undersøk området for å bestemme den beste retningen å kjøre i.

  5. Kjør trekkenheten forover, og tau maskinen over området som skal rengjøres.

   Note: Rett deg inn mot et objekt i forgrunnen for å opprettholde en rett linje under bruk.Prøv alltid å lage en lang, kontinuerlig linje med noe overlapping på turen tilbake.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

  • Tøm maskinen, parker på en jevn overflate og legg klosser bak hjulene før du kobler maskinen fra trekkenheten.

  Fjerne maskinen fra trekkenheten

  1. Stopp trekkenheten på et jevnt underlag.

  2. Koble fra kraftuttaket og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

   Forsiktig

   Vent til motoren og alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg fra førersetet i trekkenheten.

  4. Legg klosser bak hjulene.

  5. Fjern tappen som fester jekken til rammetappen og roter jekken ned i posisjon.

  6. Fest jekken til rammetappen, og juster jekken for å støtte maskinen.

   Advarsel

   Maskinen er svært tung. Ikke koble fra maskinen uten å først sette ned jekken.

   Hvis koblingen faller, kan det føre til personskader.

  7. Koble sikkerhetsskyddkjettingene fra trekkenheten eller kraftuttaksverneplaten. Fest enden på kjettingen til viftehjulssiden på kraftuttaksakselen, for å forhindre at akselen går fra hverandre.

  8. Koble kraftuttaksakselen fra trekkenhetens utgangsaksel.

  9. Dra kraftuttaksakselen tilbake, og fjern den fra trekkenheten.

  10. Fjern festetappen og sjakkelen.

  11. Flytt trekkenheten bort fra maskinen.

  Transportere maskinen

  Du kan transportere maskinen til arbeidsanlegg ved å bruke alle slags trekkenheter med trekkstangkobling. Maskinen er ikke utformet for tauing på motorveier.

  • De brede dekkene som er beregnet på gress, skal ikke kjøres på motorveier og skal bare kjøres i hastigheter under 24 km/t. Ved hastigheter over 24 km/t, mister dekkene slitebanen, og dette fører til skade på føreren og skader utstyret.

  • Sikre at klippeenheten er hevet, og at styrehjulene ikke kan komme i kontakt med bakken under transport. Påse også at sylinderens låsestangen (Figur 8) er på plass for å forhindre at løftesylinderen komprimeres under transport.

   g027358
  • Bruk tilstrekkelig belysning og bremsekraft, en festetapp av holdetype og en sikkerhetskjede når du tauer.

  • Påse at dekktrykket er korrekt.

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 2 første timene
 • Stram hjulmutterne til 115–136 Nm.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulmutterne til 115–136 Nm.
 • Etter de 20 første timene
 • Kontrollere/justere strammingen av viftehjulremmen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Smør vifteaksellagrene.
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontrollere/justere strammingen av viftehjulremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør drivakselen.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulmutterne til 115–136 Nm.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 1000. driftstime
 • Bytt det hydrauliske filteret hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, utfører service på eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Plasser maskinen på et flatt underlag.

   • Koble fra kraftuttaket.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Koble inn trekkenhetens parkeringsbrems.

   • Slå av trekkenhetens motor og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i håndboken. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

  • Påse at maskinen er trygg å bruke, ved å holde alle festeelementer godt strammet.

  • Ikke utfør vedlikehold når trekkenhetens motor er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Du må ikke kontrollere eller justere kjedespenningen når trekkenhetens motor er i gang.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  • Støtt maskinen med klosser når du hever den. Du må aldri stole på at hydraulikksystemet støtter maskinen.

  • Påse at alle vern blir montert igjen etter at du har utført vedlikehold og justeringer på maskinen.

  Smøre maskinen

  Smøre vifteaksellagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Smør vifteaksellagrene.
  1. Fjern drivremskyddet fra over lederullenhetene (Figur 12).

  2. Smør niplene på vifteaksellagrene som illustrert i Figur 10 med nr. 2 litiumbasert smørefett.

   g027364

  Smøre drivakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør drivakselen.
 • Smør de to drivakselniplene som illustrert i Figur 10 med nr. 2 litiumsbasert smørefett.

  g027365

  Sikkerhet for hydraulisk system

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du kobler fra eller utfører vedlikehold eller reparasjoner på hydraulikksystemet, må du senke redskapet til bakken og slå av motoren for å slippe ut alt trykket i systemet.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du bruker maskinen.

  Advarsel

  Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle hydrauliske ledninger og slanger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk væske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden.

  Utføre vedlikehold på hydraulisk væske og filtre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 1000. driftstime
 • Bytt det hydrauliske filteret hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Skifte den hydrauliske oljen

  Important: Hvis væsken blir kontaminert, må du ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler. Kontaminert væske får en melkeaktig eller sort farge sammenlignet med ren væske.

  1. Slå av motoren.

  2. Koble den lille hydrauliske slangen (beholdertapping) fra bunne av beholderen og la den hydrauliske væsken renne ned i et tappefat.

   Note: Sett på og stram slangen igjen når den hydrauliske væsken slutter å renne.

  3. Fyll beholderen med omtrent 38 liter hydraulikkvæske. Se Kontrollere hydraulikkvæsken.

   Important: Bruk bare de hydrauliske oljene som er angitt. Andre oljer kan skade systemet. For å unngå å fylle på for mye må du ikke fylle på når væsken er kald. Ikke fyll på for mye.

  4. Sett lokket på beholderen.

  5. Start motoren til trekkenheten, og bruk alle hydrauliske kontroller til å fordele hydraulikkvæsken i systemet. Se også etter lekkasjer.

  6. Slå av motoren

  7. Se inn i seglasset når væsken er varm.

   Note: Hvis nivået på den hydrauliske væsken er lavt, fyller du på olje for å heve det til midten (maksimum) av seglasset.

  Bytte ut det hydrauliske filteret

  Bruk bare Toros erstatningsfilter (delenummer 54-0110) i det hydrauliske systemet.

  Important: Hvis du bruker et annet filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Slå av motoren til trekkenheten, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Rengjør området rundt der filteret skal festes.

  3. Plasser et tappefat under filteret, og ta ut filteret (Figur 11).

   g027366
  4. Smør den nye filterpakningen, og fyll filteret med hydraulisk olje.

  5. Påse at området der filteret skal festes er rent.

  6. Skru filteret til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten. Stram deretter filteret med en halv vridning til.

  7. Start motoren til trekkenheten, og bruk de hydrauliske kontrollene til å blåse luft ut av systemet.

  8. Slå av motoren, kontroller nivået til hydraulikkvæsken, og påse at det ikke finnes noen lekkasjer.

  Justere viftehjulremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 20 første timene
 • Kontrollere/justere strammingen av viftehjulremmen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere/justere strammingen av viftehjulremmen.
 • Kontroller at remmen er stram nok, for å sikre at maskinen fungerer som den skal og unngå unødvendig slitasje.

  1. Løsne boltene og mutrene som fester drivremskyddet til viftehjulshuset (Figur 12), og fjern skyddet.

   g027367

   Note: Du trenger ikke fjerne drivakslene for å justere remmen.

  2. Løsne bolten som holder remstrammeren til rammen, på baksiden av rammen (Figur 12).

  3. Fjern bolten og mutteren som fester strammerføringen til drivfestet for å avlaste remspenningen (Figur 13).

   g027368
  4. Bruk en stor skrunøkkel, roter strammeren med klokken til merket er i flukt med 15° på strammerrøret.

   Important: Innrett strammeren så nær 15 ° som mulig, uten å gå under.Å rotere strammeren for mye over 15 ° kan overbelaste remmen, og å rotere den under 15 ° vil gjøre remmen for løs. Begge scenarioer kan skade maskinen.

  5. Sett bolten inn i de fluktende føringshullene, og fest den med mutteren.

   Important: Hvis hullene ikke flukter helt, roterer du føringen til det neste høyere hullet helt til de flukter.

  6. Stram bolten på baksiden av rammen for å låse strammeren.

  7. Monter drivremskyddet på viftehjulshuset med boltene og mutrene du fjernet tidligere.

  Lagring

  1. Rengjør maskinen grundig. Viftehjulshuset skal være fritt for smuss, løv og rester.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  3. Stram til alle festene etter behovene.

  4. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Påfør et tynt lag med smørefett på kilene til kraftuttaksakselen.

  6. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.