Indledning

Versa Vac skal anvendes sammen med kombinationsskjoldet eller fingerskjoldet. Maskinen må udelukkende bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser. Maskinen er konstrueret til at klippe strå, forynge ved beskæring samt fjerne snavs fra store plæneområder på én gang.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Gå til www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 1), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før maskinen tages i brug.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads på maskinen og virker efter hensigten.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn, omkringstående og kæledyr væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk altid for traktionsenhedens motor, tag nøglen ud (hvis den forefindes), vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, servicering og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal106-0162
decal93-6674
decal105-4587
decal105-0698
decal117-4979
decal106-0163
decal106-0177
decal106-0178
decal110-7506
decal106-0166
decal106-0167
decal106-0183
decal133-8061

Opsætning

Forsigtig

Uden den korrekte ballast i dækkene kan traktionsenheden blive ustabil og medføre personskade.

Sørg for, at den forreste del af traktionsenhed er udstyret med den korrekte ballast. Se betjeningsvejledningen til traktionsenheden for at finde oplysninger om krav til ballast.

Tilslutning af maskinen til traktionsenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

Donkraft1

Se Tilslutning af maskinen til traktionsenheden.

Justering af kraftudtagsakslens længde

Dele, der skal bruges til dette trin:

Kraftudtagsaksel1

En lang kraftudtagsaksel leveres sammen med maskinen med henblik på tilpasning til traktionsenhedsvarianter til større kraftudtagsaksler. Akslen er for lang til de fleste traktionsenheder og skal beskæres til den rette længde, da der ellers kan opstå skader.

 1. Mål afstanden fra låserillen på traktionsenhedens kraftudtagsaksel til låserillen på maskinens rotorindgangsaksel.

  Note: Noter dette mål.

 2. Tryk kraftudtagsakslen helt sammen, og mål afstanden mellem låsestiftmufferne.

  Note: Noter dette mål.

 3. På den korteste længde skal de to halvdele af kraftudtagsakslen have mindst 37 mm spillerum til sammentrykning (Figur 2).

  Note: Hvis målet i trin1 ikke er mindst 37 mm større end målet i trin 2, er kraftudtagsakslen for lang: gå til trin 4. Hvis der er tilstrækkelig stor afstand til, at kraftudtagsakslen kan trykkes sammen, skal du gå til trin 9.

  g027354
 4. Brug følgende beregning til at bestemme, hvor meget kortere akslen skal være, når den er tilsluttet, for at sikre en afstand på 37 mm.

  1. Træk målet, der blev noteret i trin 2, fra målet, der blev noteret i trin 1.

   Note: Noter dette mål.

  2. Træk resultatet i trin 1 fra 37 mm.

   Note: Kraftudtagsakslen skal afkortes med denne afstand.

 5. Afkort afskærmningerne og stålrørene med den beregnede længde med en nedstryger.

  Note: Skær begge halvdele af kraftudtagsakslen.

 6. Afgrat enderne af stålrørene indvendig og udvendig.

 7. Fjern alt snavs fra rørsektionerne.

 8. Indfedt stålrørene i rigeligt fedt.

 9. Saml kraftudtagsakslen, og fastgør den til maskinen og traktionsenheden.

 10. Mål akslen. Hvis den ikke er mindst 37 mm, skal proceduren gentages.

Indkobling af kraftudtagsakslen

Indkobl kraftudtagsakslen. Se Indkobling af kraftudtagsakslen.

Smøring af maskinen

Smør maskinen. Se Smøring af maskinen

Produktoversigt

g027357

Anhængerløftegreb

Anvendes til at aflæsse anhængerkassen (Figur 3). Den opadgående position hæver kassen og åbner lugen, og den nedadgående position sænker kassen og lukker lugen.

Skjoldløftegreb

Bruges til at hæve og sænke hovedskjoldet (Figur 3). Den opadgående position hæver skjoldet, og den nedadgående position sænker skjoldet.

Børstegreb

Bruges til at betjene det roterende fingerskjold (sælges separat). Den opadgående position starter skjoldet, og den nedadgående position stopper skjoldet (Figur 3).

Hjælpegreb

Bruges til at betjene kombinationsskjoldet (sælges separat). Den opadgående position starter skjoldet, og den nedadgående position stopper skjoldet (Figur 3).

Important: Hjælpegrebet sendes løst for at forhindre utilsigtet indkobling af det ubenyttede hydraulikkredsløb. Monter eller betjen ikke hjælpegrebet, medmindre kombinationsskjoldet er monteret.

Gennemfør følgende procedure for at montere hjælpegrebet:

 1. Fjern kontrolgrebets dæksel.

 2. Fjern de to splitter fra reguleringsventilens spole.

 3. Monter hjælpegrebet til ventilspolen med splitterne.

 4. Monter hjælpegrebets dæksel.

Sikkerhedslås

Fjern kun sikkerhedslåsen, når kombinationsskjoldet betjenes (Figur 3).

Traktionsenhedens kraftudtag

Vakuumventilatoren på maskinen kører så snart, kraftudtaget er indkoblet (Figur 3). Finger- og kombinationsskjoldene indkobles ved hjælp af de hydrauliske betjeningsanordninger på maskinen.

Important: Indkobl altid traktionsenhedens kraftudtag forsigtigt ved en lav motorhastighed. Pludselig indkobling af traktionsenhedens kraftudtag ved høj motorhastighed vil sandsynligvis beskadige drivremmens komponenter.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Forsigtig

Hvis du lader nøglen sidde i traktionsenhedens tænding, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

Tag nøglen ud af traktionsenheden, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må ikke betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads på maskinen og virker efter hensigten.

 • Sørg for, at alle hydraulikrørforbindelser er tilspændte, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

 • Før betjening skal du altid efterse maskinen for at sikre, at maskinens plejlknive er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede knive.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan ramme.

 • Sørg for, at din traktionsenhed er egnet til brug med et redskab af denne vægt, ved at rådføre dig med leverandøren eller producenten af traktionsenheden.

 • Traktionsenheden skal have en korrekt akselafstand og slidbanebredde og være udstyret med en styrtbøjle og sikkerhedssele for at køre sikkert på bakket terræn. Den normale kørehastighed er 10 km/t, men varierer i forhold til terrænet og den mængde snavs, der opsamles. Den maksimale transporthastighed er 24 km/t, men langsommere hastigheder er påkrævet på bakket terræn. Se betjeningsvejledningen til traktionsenheden for at få oplysninger eller kontakt traktionsenhedens servicerepræsentant, hvis du har spørgsmål til sikker drift.

 • Bremserne på bugseringstraktionsenheden skal have kapacitet til at stoppe maskinen med maskinen fuldt lastet ved den maksimalt anbefalede transporthastighed.

 • Maskinens kraftudtagsdrev kræver en traktionsenhed med en kørehastighed på 540 o/min. og en udgangseffekt på 32 hk eller højere. Du må ikke overstige hastigheden på 540 o/min.

 • Maskinen skal overholde lokale vejkrav, hvis den transporteres på offentlige veje. Der medfølger et skilt til langsomtgående køretøjer. Signallys og bremser medfølger ikke, men kan være påkrævet på bestemte områder.

Hydraulikvæskespecifikationer

Beholderen fyldes på fabrikken med ca. 38 l hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før du starter motoren første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæsken.

Anbefalet udskiftningsvæske: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid – fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

Note: En maskine, der er påfyldt med den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift. Se Serviceeftersyn af hydraulikvæsken og -filteret.

Alternative væsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder alle følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

Materialeegenskaber: 
 Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48
 Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
 Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
 Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra din autoriserede Toro-forhandler.

Kontrol af hydraulikvæsken

 1. Betjen maskinen, så væsken er varm, parker maskinen på et plant underlag, og sluk motoren.

 2. Kontrollér væskeniveauet vha. skueglasset (Figur 4). Hvis væsken når op til midten af glasset, er væskeniveauet tilstrækkeligt.

  g027356
 3. Hvis væskeniveauet er under midten af glasset, skal dækslet fjernes fra hydraulikvæskebeholderen, og der skal langsomt tilsættes en korrekt hydraulikvæske, indtil niveauet når op til midten af skueglasset (maksimum). Se Serviceeftersyn af hydraulikvæsken og -filteret.

  Important: Overfyld ikke glasset. Hvis linjen for maksimal påfyldning overskrides, skal du fjerne den overskydende væske. Se Udskiftning af hydraulikvæsken.

  Important: For at forhindre forurening i systemet skal hydraulikvæskebeholdernes låg renses før punktering. Sørg for, at hældetuden og tragten er rene.

 4. Sæt beholderens dæksel på.

Kontrol af dæktrykket

Det korrekte lufttryk i dækkene er 1,24 bar.

Important: Oprethold et ensartet tryk i begge dæk for at sikre en korrekt maskinydelse. Fyld ikke for lidt luft i dækkene.

Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 2 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 115 til 136 Nm.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 115 til 136 Nm.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 115 til 136 Nm.
 • Advarsel

  Hvis du ikke bevarer det rette tilspændingsmoment i hjulmøtrikkerne, kan det medføre svigt eller tab af hjulet, hvilket kan medføre personskade.

  Tilslutning af maskinen til traktionsenheden

  1. Placer maskinen på en flad, jævn overflade.

  2. Sæt donkraften fast på rammepinden, og fastgør den med pinden (Figur 5).

   g027352
  3. Juster donkraftens højde, indtil maskinstellet er parallelt med jorden.

  4. Bak traktionsenheden op til maskinen.

  5. Juster gaffelbolten på maskinens bugsertræk til det samme niveau som traktionsenhedens bugsertræk som følger:

   1. Afmonter boltene og låsemøtrikkerne, der fastgør bugsertrækkets gaffelbolt (Figur 6) til maskinstellet.

    g027353
   2. Hæv eller sænk bugsertrækkets gaffelbolt, så den har en position, der er nogenlunde i vater i forhold til traktionsenhedens bugsertræk.

   3. Fastgør den med de bolte og låsemøtrikker, der blev fjernet tidligere.

  6. Tilslut traktionsenhedens bugsertræk til maskinens gaffelbolt til bugsertrækket med koblingstappen og gaffelbolten.

  7. Afmonter donkraftpinden, og drej donkraften til opbevaringspositionen.

  Indkobling af kraftudtagsakslen

  1. Indkobl kraftudtagsakslen til maskinens rotorindgangsaksel.

  2. Indkobl kraftudtagsakslen til traktionsenhedens bageste kraftudtagsaksel.

  3. Skub kraftudtagsakslen fremad, så langt den kan komme.

  4. Tryk på pinden for at fastgøre kraftudtagsakslen.

   Note: Skub kraftudtagsakslen frem og tilbage for at sikre, at den er låst forsvarligt.

  5. Tilslut sikkerhedsafskærmningskæden til traktionsenheden (Figur 7).

   Note: Sørg for, at der er et slæk på kæden, når du drejer traktionsenheden.

   g027355

   Forsigtig

   Hvis afskærmningskæderne ikke er tilsluttet, kan afskærmningerne rotere under drift og medføre personskade.

   Hold alle kraftudtagsafskærmninger på plads, og tilslut afskærmningskæden til traktionsenheden eller kraftudtagets afskærmninger.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj, lange bukser og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift..

  • Børsten, gummifingrene, plejlen og sugeanordningen på maskinen kan opsamle og blæse snavs og mindre genstande under drift. Hold omkringstående og kæledyr på afstand af maskinen, mens den er i drift.

  • Udkobl altid kraftudtaget, sluk for traktionsenhedens motor, tag nøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, inden du forlader førersædet.

  • Gå aldrig over kraftudtagsakslen for at nå den anden side af maskinen. Gå omkring maskinen.

  • Hold altid afstand til maskinens bagende, når bagdøren åbnes.

  • Betjen kun maskinen, når der er god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Hold hænder og fødder væk fra plejlknivene.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Stands maskinen, sluk for motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og efterse maskinen, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Oprethold altid det korrekte dæktryk på traktionsenheden.

  • Sørg for, at alle regler er overholdt, før transport af udstyr på offentlig vej og motorvej. Sørg for, at alle påkrævede reflektorer og lys er på plads samt rene og synlige for overhalende og modkørende trafik.

  • Sænk hastigheden på ujævne veje og overflader

  • Hvis det bliver nødvendigt med afmontering eller reparation af ståldele i kraftudtagsakslen (rør, lejer, samlinger osv.), er det stærkt tilrådeligt at kontakte din autoriserede Toro-forhandler. Ved afmontering af komponenter med henblik på reparation og genmontering kan visse dele blive beskadiget, hvis afmonteringen ikke udføres med specialværktøj af uddannede teknikere.

  • Kraftudtagsakslen må ikke bruges uden de medfølgende afskærmninger.

  Sikkerhed ved aflæsning

  • Det kan medføre alvorlig personskade, når bagpladen flyttes, eller snavs aflæsses. Hold sikker afstand til maskinen, mens den bakker eller aflæsser.

  • Hold omkringstående personer på sikker afstand af maskinen, når affald aflæsses, eller når bagpladen åbnes og lukkes.

  • I sjældne tilfælde kan vådt, sammenpresset, afklippet græs generere varme. Tøm altid maskinen, inden den stilles til opbevaring.

  • Maskinen må kun aflæsses på områder, der er fri for luftledninger og andre forhindringer, for at undgå risiko for elektrisk stød.

  • Aflæs aldrig maskinen på en skråning. Aflæs altid maskinen på en jævn overflade.

  Sikkerhed på skråninger

  • Læs traktionsenhedens specifikationer, så du sikrer dig, at du ikke overstiger den maksimale ydeevne for betjening på skråninger.

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatøren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå forholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Gennemlæs hældningsinstruktionerne nedenfor til betjening af maskinen på skråninger, og gennemgå forholdene for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  Betjening af traktionsenhedens hydraulik

  Alle hydrauliske maskinfunktioner kontrolleres ved hjælp af den hydrauliske ventil, der er placeret forrest på maskinen. Kraftudtaget skal køre, mens maskinen er i brug. Dette skaber det løbende væskeflow i maskinen.

  Important: Flyt aldrig et hydraulisk håndtag hurtigt mellem den opadgående og nedadgående position. Hvis en hydraulisk motor tvinges til at skifte retning øjeblikkeligt, beskadiges den med stor sandsynlighed. Hvis dele af maskinen er tilstoppede, eller materialer ikke kan strømme, skal maskinen slukkes helt, og blokeringen skal fjernes manuelt.

  Note: Det hydrauliske kontrolkonsol kan justeres af hensyn til komforten ved at løsne håndtaget på rammen bag betjeningsanordningerne, justere kontrolkonsollen foran eller bagtil og tilspænde håndtaget.

  Betjening af maskinen

  1. Start traktionsenheden, og kør den ved lav omdrejningshastighed.

  2. Indkobl kraftudtaget, mens motoren kører ved tomgang.

  3. Øg kraftudtagets hastighed til 540 o/min.

   Forsigtig

   Sluk traktionsenhedens motor, tag nøglen ud, og vent til alle bevægelige dele stopper, før du kontrollerer, om der er væskelækager, løse dele eller andre funktionsfejl.

  4. Inden betjening påbegyndes skal området undersøges for at bestemme den bedste retning.

  5. Kør traktionsenheden fremad, og bugser maskinen over det område, der skal rengøres.

   Note: Hold blikket fast på en genstand i forgrunden for at bevare en lige linje ved betjening.Forsøg altid at foretage en lang, ubrudt kørsel med et lille overlap på returkørslen.

  Efter betjening

  Sikkerhedshensyn efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  • Tøm maskinen, parker den på en plan overflade, og bloker hjulene, inden maskinen kobles fra traktionsenheden.

  Flytning af maskinen fra traktionsenheden

  1. Stands traktionsenheden på en plan flade.

  2. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen.

   Forsigtig

   Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele er standset, før du forlader traktionsenhedens førersæde.

  4. Bloker hjulene.

  5. Fjern pinden, der fastgør donkraften til rammepinden, og drej donkraften ned i position.

  6. Fastgør donkraften til rammepinden, og juster donkraften for at understøtte maskinen.

   Advarsel

   Maskinen er meget tung. Frakobl ikke maskinen, uden at slå donkraften ned først.

   Der kan forekomme personskade, hvis bugsertrækket falder ned.

  7. Frakobl sikkerhedsafskærmningskæderne fra traktionsenheden eller kraftudtagets afskærmning. Fastgør enden af kæden til rotorsiden af kraftudtagsakslen for at forhindre kraftudtagsakslen i at gå fra hinanden.

  8. Frakobl kraftudtagsakslen fra traktionsenhedens udgangsaksel.

  9. Skub kraftudtagsakslen tilbage, og fjern den fra traktionsenheden.

  10. Fjern koblingstappen og gaffelbolten.

  11. Flyt traktionsenheden væk fra maskinen.

  Transport af maskinen

  Du kan transportere maskinen til arbejdssteder vha. enhver traktionsenhed med et bugsertræk med trækstang. Maskinen er ikke udformet til bugsering på hovedveje.

  • Dækkene med stor bæreflade er ikke til brug på hovedveje og må kun køres ved hastigheder under 24 km/t. Ved hastigheder over 24 km/t mister dækkene deres slidbane, hvilket påfører skade på føreren og beskadiger udstyret.

  • Sørg for, at skjoldet er hævet, og at styrehjulene ikke kan berøre jorden under transport. Sørg også for, at cylinderlåsebøjlen (Figur 8) sidder på plads for at forhindre løftecylinderen i at trykke sig sammen under transport.

   g027358
  • Brug tilstrækkelig belysning og bremsning, en koblingstap af holdertypen, og en sikkerhedskæde under bugsering.

  • Sørg for, at dækkene er korrekt pumpet op.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 2 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 115 til 136 Nm.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 115 til 136 Nm.
 • Efter de første 20 timer
 • Kontrollér/juster rotorremmens spænding.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Smør ventilatorakslens lejer.
 • Kontroller hydraulikrør og -slanger
 • Kontrollér/juster rotorremmens spænding.
 • For hver 100 timer
 • Smør drivakslen.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 115 til 136 Nm.
 • For hver 800 timer
 • Hvis du ikke bruger den anbefalede hydraulikvæske eller på et tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du skifte hydraulikvæsken og filteret.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du skifte hydraulikvæsken og filteret.
 • Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Gør følgende før justering, rengøring eller servicering af maskinen, eller før maskinen forlades:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl kraftudtaget.

   • Sørg for, at traktionsenheden er i neutral.

   • Aktiver traktionsenhedens parkeringsbremse.

   • Sluk for traktionsenhedens motor, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele er standset.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.

  • Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det på noget tidspunkt skulle blive nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

  • Sørg for, at maskinen er i en sikker driftsmæssig stand, ved at holde alle beslag tilspændte.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens traktionsenhedens motor kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Remspændingen må ikke kontrolleres eller justeres, når traktionsenhedens motor kører.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter med oplagret energi.

  • Understøt maskinen med blokke, når du hæver den. Brug ikke udelukkende et hydrauliksystem til at understøtte maskinen.

  • Sørg for, at alle afskærmninger er monteret efter vedligeholdelse eller justering af maskinen.

  Smøring af maskinen

  Smøring af ventilatorakslens lejer

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Smør ventilatorakslens lejer.
  1. Fjern drevafskærmningen fra remskivesamlingerne (Figur 12).

  2. Smør fittingene på ventilatoraksellejerne som illustreret i Figur 10 med litiumbaseret smørefedt nr. 2.

   g027364

  Smøring af drivakslen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør drivakslen.
 • Smør de to fittings på drivakslen som illustreret i Figur 10 med litiumbaseret smørefedt nr. 2.

  g027365

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Før du afbryder eller udfører arbejde på hydrauliksystemet, skal hele trykket tages af systemet ved at sænke redskabet ned på jorden og slukke for motoren.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan ugyldiggøre produktgarantien.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og -slanger
 • Kontrollér hydraulikrørene og -slangerne for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slitage, løse fittings og nedbrydning på grund af vejrlig eller kemisk påvirkning. Foretag alle nødvendige reparationer, før maskinen betjenes.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  Serviceeftersyn af hydraulikvæsken og -filteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke bruger den anbefalede hydraulikvæske eller på et tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du skifte hydraulikvæsken og filteret.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du skifte hydraulikvæsken og filteret.
 • Udskiftning af hydraulikvæsken

  Important: Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler. Forurenet væske ser mælkeagtigt eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  1. Sluk for motoren.

  2. Frakobl den lille hydraulikslange (aftapningsprop) fra bunden af beholderen, og lad hydraulikvæsken løbe ned i en drænbakke.

   Note: Monter og tilspænd slangen, når hydraulikvæsken er holdt op med at løbe.

  3. Fyld beholderen med ca. 38 l hydraulikvæske. Se Kontrol af hydraulikvæsken.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikolier. Andre væsker kan beskadige systemet. Fyld ikke op med væske, hvis væsken er kold for at forhindre overfyldning. Fyld ikke for meget på.

  4. Sæt beholderens dæksel på.

  5. Start traktionsenhedens motor, brug alle hydrauliske betjeningsanordninger til at fordele hydraulikvæsken i systemet, og kontroller for lækager.

  6. Sluk for motoren

  7. Kig ind i skueglasset, mens væsken er varm.

   Note: Hvis hydraulikvæsken er lav, skal du tilføje tilstrækkeligt væske til at hæve niveauet til midten (maks.) af skueglasset.

  Udskiftning af hydraulikfilteret

  Brug kun Toro-udskiftningsfilteret (delnr. 54-0110) i hydrauliksystemet.

  Important: Brug af andre filtertyper kan gøre garantien på visse komponenter ugyldig.

  1. Sluk traktionsenhedens motor, og tag nøglen ud af tændingen.

  2. Rengør det område, hvor filteret monteres.

  3. Anbring en drænbakke under filteret, og afmonter filteret (Figur 11).

   g027366
  4. Smør den nye filterpakning, og fyld filteret med hydraulikvæske.

  5. Sørg for, at området omkring det sted, hvor filteret skal monteres, er rent.

  6. Skru filteret på, indtil pakningen berører monteringspladen, og spænd derefter filteret en halv omgang.

  7. Start traktionsenhedens motor, og betjen de hydrauliske betjeningsanordninger for at lukke luft ud af systemet.

  8. Sluk motoren, og kontroller væskestanden, og om der er lækager.

  Justering af rotorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Kontrollér/juster rotorremmens spænding.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér/juster rotorremmens spænding.
 • Sørg for, at remmen er strammet ordentlig for at sikre korrekt maskindrift og undgå unødvendig slitage.

  1. Løsn de bolte og møtrikker, der fastgør drevafskærmningen til rotorhuset (Figur 12), og afmonter afskærmningen.

   g027367

   Note: Drivakslen skal ikke frakobles for at justeres remmen.

  2. Løsn bolten, der fastgør remspændingen til stellet, på bagsiden af stellet (Figur 12).

  3. Afmonter den bolt og møtrik, der fastgør spændingsstyret til drivenheden for at løsne remspændingen (Figur 13).

   g027368
  4. Brug en stor nøgle til at dreje spændingsenheden med uret, indtil mærket er rettet ind efter 15° på spændingsrøret.

   Important: Ret spændingsenheden ind så tæt på 15° som muligt uden at gå under.Hvis spændingsenheden roteres for langt over 15°, kan remmen blive overspændt, og roteres den for langt under 15°, bliver remmen for løs. Begge dele kan beskadige maskinen.

  5. Sæt en bolt ind i de justerede styrehuller, og fastgør den med møtrikken.

   Important: Hvis hullerne ikke er justeret korrekt, skal styret drejes til næste højere hul, indtil det er rettet ind.

  6. Tilspænd bolten på bagsiden af stellet for at låse spændingsenheden.

  7. Monter drevafskærmningen til rotorhuset med de bolte og møtrikker, du fjernede tidligere.

  Opbevaring

  1. Rengør maskinen grundigt. Rotorhuset skal være fri for snavs, blade og affald.

  2. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  3. Tilspænd alle fastgørelsesanordninger efter behov.

  4. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie. Tør overskydende smøremiddel af.

  5. Smør et tyndt lag fedt på kraftudtagsakslens noter.

  6. Slib let med sandpapir og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalhuset.