Johdanto

Tämä kone on yleisajoyksikkö, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien, ajoratojen reunojen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.

Important: Tämän käyttöoppaan sisältö on luettava huolellisesti ja ymmärrettävä täysin, jotta koneen paras mahdollinen turvallisuus, suorituskyky ja toiminta voidaan varmistaa. Näiden käyttöohjeiden tai asianmukaisen koulutuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Lisätietoja turvallisista käyttötavoista, mukaan lukien turvallisuusvihjeitä ja koulutusmateriaaleja, on osoitteessa www.Toro.com.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g238436

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu täyttämään CEN-standardin ANSI B71.4-2017 ja ISO-standardin EN 5395:2013 vaatimukset, kun asianmukaiset CE-varustesarjat on asennettu vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa, polttoaineen lisäystä tai tukosten poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Moottorin päästöhyväksyntä

Koneen moottori täyttää EPA Tier 4 Final -vaatimukset ja EU:n vaiheen 3b vaatimukset.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-6674
decal93-6687
decal93-7818
decal93-6686
decal106-6754
decal114-0849
decal114-0922
decal114-0974
decal114-4883
decal115-8155
decal117-3276
decal117-4979
decal117-4766
decal120-6604
decal127-0392
decal130-5356
decal133-5618
decal130-0594
decal130-0611
decal125-9688
decal130-5986
decal133-0980
decal133-1027
decal136-0006
decal136-1003
decalbatterysymbols
decal136-1004
decal132-1321
decal131-2348
decal117-2754
decal132-1315
decal132-3600
decal121-8378
decal131-6027
decal131-6025
decal131-6026
decal132-1313
decal132-1406
decal132-1316
decal132-1318
decal137-5499
decal136-0083

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Sivuleikkuupöydän kuljetushihnojen ja -tukien irrotus

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 2. Irrota hihnat ja tuet, jotka tukevat sivuleikkuupöytiä kuljetuksen aikana.

Etuleikkuupöydän siivekkeiden lasku

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Oikeanpuoleisen leikkuupöydän suojus1
Vasemmanpuoleisen leikkuupöydän suojus1
Kiilahihna 2
 1. Irrota mutterit, jotka kiinnittävät etu- ja takapysäytinpultit oikeassa siivekkeessä oleviin leikkuupöydän kiinnikkeisiin (Kuva 3).

  g009013
 2. Kannattele oikeaa siivekettä ja irrota etu- ja takapysäytinpultit leikkuupöydän kiinnikkeistä (Kuva 3).

  Note: Jätä epäkeskot leikkuupöydän kiinnikkeiden väliin.

 3. Laske siiveke käyttöasentoon.

 4. Asenna etu- ja takapysäytinpultit ylempien asennusaukkojen ja epäkeskojen läpi (Kuva 4).

  Note: Varmista, että pysäytinpultti kiinnittyy saranatapin kielekkeeseen.

  g008868
 5. Asenna pysäytinpultteja kiinnittävät mutterit.

  Note: Älä kiristä muttereita tässä vaiheessa.

 6. Toista toimenpide vasemmalle siivekkeelle.

 7. Asenna siivekkeiden hihnat seuraavasti:

  1. Aloita hihnan asennus siivekkeen karapyörästä ja etuleikkuupöydän karapyörästä (Kuva 5).

   g009155
  2. Siirrä kiristinpyörä etäämmäksi karapyöristä käyttämällä räikkäavainta tai vastaavaa työkalua (Kuva 5).

  3. Vie hihna siivekkeen karapyörän ja etuleikkuupöydän ylemmän karapyörän ympäri.

  4. Kiristä hihna vapauttamalla kiristinpyörä.

 8. Asenna siivekkeen leikkuupöytäsuojus ja kiinnitä se kumisalvalla (Kuva 6).

  Note: Työnnä suojus keskimmäisen etuleikkuupöydän suojuksen kielekkeiden alle, ennen kuin asetat sen kiinnityskoukkuihin ja -tankoon.

 9. Toista toimenpide toiselle siivekkeelle.

  g009156

Renkaiden ja kääntöpyörien rengaspaineen tarkistus

Tarkista rengas- ja kääntöpyöräpaineet ennen käyttöä. Katso kohdat Rengaspaineen tarkistus ja Kääntöpyörien rengaspaineen tarkistaminen.

Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujälki pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

Important: Pito ja renkaan luisun hallinta riippuvat etu- ja takarenkaiden rengaskokojen erosta. Käytä ainoastaan aitoja Toro-renkaita.

Keskimmäisen etuleikkuupöydän tasaus

Note: Tee toimenpide tasaisella alustalla.

Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

 1. Käännä terää jokaisessa ulommassa karassa, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

 2. Mittaa etäisyys lattiasta terän etukärkeen.

 3. Säädä etukääntöpyörän haarukoiden 3 mm:n välilevyjä tasaisesti halutun leikkuukorkeuden mukaisesti.

 4. Käännä teriä 180° ja mittaa nyt etäisyys lattiasta terän taaksepäin osoittavaan kärkeen.

 5. Löysää leikkuukorkeusketjun U-pultin alempia vastamuttereita.

 6. Nosta tai laske leikkuupöydän takaosaa säätämällä muttereita niin, että takaterien kärjet ovat 6–10 mm korkeammalla kuin etukärjet.

 7. Kiristä vastamutterit.

Siivekeleikkuupöytien tasaus keskimmäisen etuleikkuupöydän mukaan

 1. Käännä kunkin siivekkeen terää niin, että se on sivuttain.

 2. Löysää pultteja ja muttereita, jotka kiinnittävät kaksi epäkeskoa välikappaletta siivekkeisiin (Kuva 7).

  g008868
 3. Säädä etummaista epäkeskoa, kunnes sen ja siivekkeen kääntökannattimen sisäaukon pinnan välys on mahdollisimman suuri.

 4. Käännä takimmaista (lähimpänä ajoyksikköä olevaa) epäkeskoa, kunnes terän ulompi kärki on noin 3 mm haluttua leikkuukorkeutta korkeammalla (Kuva 7).

  Note: Epäkeskisessä kuusiokannassa on lovi, joka on 180° epäkeskonokan pykälästä (Kuva 8). Käytä lovia apuna pykälien sijainnin määrityksessä, kun säädät epäkeskoja.

  g009153
 5. Kiristä tämän epäkeskon pultti ja mutteri momenttiin 149 N·m.

 6. Säädä etummaista epäkeskoa, kunnes se juuri ja juuri koskettaa siivekkeen kääntökannattimien sisäaukon pintaa.

 7. Kiristä tämän epäkeskon pultti ja mutteri momenttiin 149 N·m.

 8. Toista toimenpide vastakkaiselle siivekkeelle.

Nestemäärien tarkistus

 1. Tarkista moottoriöljyn määrä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

 2. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

 3. Tarkista jäähdytysjärjestelmä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Koneen voitelu

Rasvaa kone ennen käyttöä. Katso kohta Voitelu.

Important: Koneen rasvauksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

Laitteen yleiskatsaus

g031657

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

g199303

Ajopoljin

Ajopoljin ohjaa käyttöä eteen- ja taaksepäin. Polkimen yläosaa painamalla kone liikkuu eteenpäin ja polkimen alaosaa painamalla taaksepäin. Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle poljinta painetaan. Jos haluat kuormittamattoman maksiminopeuden, säädä kaasu KORKEIMMAN JOUTOKäYNTINOPEUDEN asentoon ja paina poljin pohjaan (Kuva 10).

Kun haluat pysäyttää koneen, nosta jalkaa ajopolkimelta ja anna polkimen palautua keskiasentoon.

Seisontajarrukytkin

Seisontajarrun kytkemiseksi seisontajarrukytkimellä on tehtävä kaksi eri toimenpidettä. Kytke seisontajarru painamalla pientä salpaa ja painamalla seisontajarrukytkintä eteenpäin. Vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrukytkintä taaksepäin (Kuva 10).

Varoitusvilkkujen kytkin

Sytytä varoitusvilkut painamalla varoitusvilkkujen kytkintä eteenpäin ja sammuta varoitusvilkut painamalla kytkintä taaksepäin (Kuva 10).

Suuntavilkkujen kytkin

Kytke vasen suuntavilkku painamalla suuntavilkkujen kytkimen vasenta puolta ja kytke oikea suuntavilkku painamalla kytkimen oikeaa puolta (Kuva 10).

Note: Keskellä on Pois-asento.

Avainkytkin

Avainkytkimessä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS (Kuva 10).

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Voimanulosoton kytkimellä on kaksi asentoa: ULOS (käynnistys) ja SISääN (pysäytys). Kytke lisälaite tai leikkuupöydän terät vetämällä voimanulosoton painike ulos. Pysäytä lisälaitteen toiminta painamalla painike sisään (Kuva 10).

Ylemmän ja alemman nopeusalueen kytkin

Valitse YLEMPI NOPEUSALUE painamalla kytkimen etuosaa. Valitse ALEMPI NOPEUSALUE painamalla kytkimen takaosaa. Koneen on oltava paikallaan tai kuljettava erittäin hitaasti (enintään 1 km/h), jotta nopeusaluetta voidaan vaihtaa YLEMMäN ja ALEMMAN välillä (Kuva 10).

Vakionopeussäätimen kytkin

Vakionopeussäätimen kytkimellä säädetään koneen nopeus.

Siirrä vakionopeussäädin PääLLä-asentoon siirtämällä vakionopeussäätimen kytkin keskimmäiseen asentoon. Valitse nopeus painamalla kytkintä eteenpäin. Poista vakionopeussäädin käytöstä painamalla kytkintä taaksepäin (Kuva 10).

Note: Vakionopeussäätimen voi poistaa käytöstä myös painamalla poljinta.

Kun vakionopeussäädin kytketään käyttöön, vakionopeutta voidaan myös muuttaa tietokeskuksen ohjaustaulussa.

Leikkuupöytien nostokytkimet

Nostokytkimillä nostetaan ja lasketaan leikkuupöytiä (Kuva 10).

Laske leikkuupöytää painamalla kytkin eteenpäin ja nosta leikkuupöytää painamalla kytkin taaksepäin.

Note: Leikkuupöytiä ei voi laskea YLEMMäLLä NOPEUSALUEELLA. Ne eivät myöskään nouse tai laskeudu, jos käyttäjä on poissa istuimelta moottorin käydessä.

Note: Leikkuupöytiä voi nostaa ainoastaan silloin, kun moottorin pyörimisnopeus on alle 2 000 kierr./min. Vain yksi leikkuupöytä nousee kerrallaan pyörimisnopeuden ollessa alle 2 000 kierr./min.

Kaasun säätökytkin

Kaasun säätökytkimessä on kaksi asentoa: ALHAINEN JOUTOKäYNTINOPEUS ja KORKEA JOUTOKäYNTINOPEUS (Kuva 10).

Aseta kaasu KORKEALLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE painamalla kytkintä eteenpäin vähintään kahden sekunnin ajan. Aseta kaasu ALHAISELLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE painamalla kytkintä taaksepäin vähintään kahden sekunnin ajan. Lisää tai vähennä moottorin nopeutta 100 kierr./min kerrallaan painamalla kytkintä lyhyesti jompaankumpaan suuntaan.

Valokytkin

Sytytä valot painamalla valokytkin ylöspäin PääLLä-asentoon (Kuva 10).

Sammuta valot painamalla valokytkin alaspäin POIS-asentoon.

Äänimerkin painike

Anna äänimerkki painamalla äänimerkin painiketta (Kuva 10).

Istuimen säätövipu

Siirrä istuinta pitkittäissuunnassa vetämällä vivusta.

Istuimen käsinojan säätönuppi

Säädä käsinojan kulmaa kiertämällä nuppia.

Istuimen selkänojan säätövipu

Säädä istuimen selkänojan kulmaa siirtämällä vipua.

USB-virta

USB-liitäntöihin voi kytkeä kannettavan laturin matkapuhelimen tai muun henkilökohtaisen elektronisen laitteen lataamista varten (Kuva 10).

Hälytysäänimerkki (konsoli)

Äänimerkki kuuluu, jos koneessa havaitaan jokin vika.

Äänimerkki kuuluu seuraavissa tapauksissa:

 • Moottori antaa ilmoituksen pysäytystä edellyttävästä viasta.

 • Moottori antaa ilmoituksen moottoriviasta.

 • Polttoaineen määrä on alhainen.

Ohjaamon ohjauslaitteet

Ohjaamolliset koneet
g032672

Ilmankierron säädin

Ilmankierron säädin asettaa ohjaamon joko kierrättämään ohjaamossa olevaa ilmaa tai ottamaan raitisilmaa ohjaamon ulkopuolelta (Kuva 11).

 • Aseta säädin kierrätysasentoon, kun ilmastointilaite on käytössä.

 • Aseta säädin ottamaan raitisilmaa, kun lämmitin tai puhallin on käytössä.

Puhaltimen ohjausnuppi

Säädä puhaltimen nopeutta kääntämällä puhaltimen ohjausnuppia (Kuva 11).

Lämpötilan ohjausnuppi

Säädä ohjaamon lämpötilaa kääntämällä lämpötilan ohjausnuppia (Kuva 11).

Tuulilasinpyyhkimen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään tuulilasinpyyhkimet käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 11).

Ilmastointilaitteen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään ilmastointilaite käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 11).

Tuulilasin salpa

Avaa tuulilasi nostamalla salpoja ylöspäin (Kuva 12). Lukitse tuulilasi AVOIMEEN asentoon painamalla salpa pohjaan. Sulje ja lukitse tuulilasi vetämällä salpaa ulos ja painamalla se alas.

g196911

Takaikkunan salpa

Avaa takaikkuna nostamalla salpoja ylöspäin. Lukitse ikkuna AVOIMEEN asentoon painamalla salpaa sisään. Sulje ja lukitse ikkuna vetämällä salpaa ulos ja painamalla se alas (Kuva 12).

Important: Sulje takaikkuna ennen konepellin avaamista, jotta konepelti ja takaikkuna eivät vahingoitu.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

g200003
KuvausKuva 13 viiteMitta tai paino
Korkeus ohjaamon kanssa C240 cm
Korkeus turvakaaren kanssaI216 cm
KokonaispituusF442 cm
Varastointi- ja kuljetuspituusG434 cm
Leikkuuleveys   
 kokonaisleveysD488 cm
 etuleikkuuyksikkö 234 cm
 sivuleikkuuyksikkö 145 cm
 etu- ja yksi sivuleikkuuyksikkö 361 cm
Kokonaisleveys   
 leikkuuyksiköt alhaallaE506 cm
 leikkuuyksiköt ylhäällä (kuljetusasento)B251 cm
Akseliväli H194 cm
Raideväli (renkaan keskeltä keskelle)   
 eturenkaatA159 cm
 takarenkaatJ142 cm
Maavara 25,4 cm
Nettopaino ohjaamon kanssa 3 313 kg
Nettopaino turvakaaren kanssa 3 044 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Jäähdytysjärjestelmien tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkista jäähdytysjärjestelmät. Katso kohdat Moottorin jäähdytysjärjestelmän tarkistus ja Jäähdytysjärjestelmien puhdistus.

Hydraulijärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta hydraulijärjestelmä. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

Polttoainesäiliön täyttö

Polttoainesäiliön tilavuus

132 l

Polttoaineen tiedot

Important: Käytä vain erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta. Suuremman rikkipitoisuuden polttoaine haurastuttaa hapetuskatalysaattoria, mikä aiheuttaa käyttöongelmia ja lyhentää moottorin osien käyttöikää.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

 • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

 • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

 • Polttoainetta ei sää säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

 • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

Petrodiesel

Setaaniluku: 45 tai korkeampi

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Polttoainetaulukko

Dieselpolttoaineen tiedotSijainti
ASTM D975Yhdysvallat
Nro 1-D S15
Nro 2-D S15
EN 590Euroopan unioni
ISO 8217 DMXKansainvälinen
JIS K2204, luokitus nro 2Japani
KSM-2610Korea
 • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

 • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Biodieselin käyttö

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20).

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN 14214

Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN 590 tai JIS K2204

Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

 • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Polttoaineen lisäys

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle (Kuva 14).

 2. Sammuta moottori, irrota avain ja kytke seisontajarru.

 3. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki.

 4. Lisää polttoainetta ja asenna polttoainesäiliön korkki. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

g031226

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Oikea rengaspaine on 2,20 bar eturenkaissa ja 2,07 bar takarenkaissa kuvan mukaisesti (Kuva 15).

  Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.Pito ja renkaan luisun hallinta riippuvat etu- ja takarenkaiden rengaskokojen erosta. Käytä ainoastaan aitoja Toro-renkaita.

  g001055

  Kääntöpyörien rengaspaineen tarkistaminen

  Kääntöpyörien renkaiden rengaspaineen on oltava 3,40 bar.

  Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmutterit.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Tarkista pyöränmutterit.
 • Vaara

  Mikäli pyöränmuttereiden kireyttä ei pidetä oikeana, pyörä voi vaurioitua tai irrota, mikä voi aiheuttaa tapaturman.

  Kiristä etu- ja takapyörien mutterit momenttiin 135–150 N·m huoltoaikataulun mukaan.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Leikkuukorkeus on säädettävissä 25–153 mm:n korkeudelle 13 mm:n välein. Kun säädät leikkuukorkeutta, aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoiden ylempiin tai alempiin reikiin, lisää (tai poista) yhtä suuri määrä välikappaleita kääntöpyörän haarukoihin ja kiinnitä takaketju (vain etuleikkuupöytä) haluttuihin reikiin.

  Etuleikkuupöydän säätö

  1. Käynnistä moottori ja nosta leikkuupöydät, jotta leikkuukorkeutta voidaan muuttaa.

  2. Nosta leikkuupöytä ja sammuta sitten moottori ja irrota virta-avain.

  3. Aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoihin toisiaan vastaaviin reikiin. Katso asetuksiin sopivat reiät taulukosta (Kuva 16).

   Note: Jotta pyörän ja haarukan väliin ei keräänny ruohoa, konetta on käytettävä vähintään 76 mm:n leikkuukorkeudella ja akselipultti on asennettava kääntöpyörän haarukan alimpaan reikään. Kun konetta käytetään alle 76 mm:n leikkuukorkeudella ja ruohoa kerääntyy, poista leikkuujätteet pyörän ja haarukan alueelta ajamalla konetta vastakkaiseen suuntaan.

   g031660
  4. Löysää kiristyskantaa mukana toimitetulla kääntöpyörän kannan avaimella, irrota se kääntöpyörän kara-akselista ja liu’uta kääntöpyörän akseli pois kääntöpyörän varresta (Kuva 17).

   g031661
  5. Liu’uta akselille sopiva määrä välikappaleita haluttua leikkuukorkeutta varten.

   Note: Määritä asetukseen vaadittava välikappalemäärä taulukon avulla (Kuva 16).

   Note: Kääntöpyörän varren navan ylä- tai alapuolelle voidaan asentaa mikä tahansa yhdistelmä välikappaleita, jotta haluttu leikkuukorkeus tai leikkuupöydän taso saavutetaan.

  6. Paina kääntöpyörän akseli etummaisen kääntöpyörän varren läpi.

  7. Asenna välilevyt (alkuperäisasennuksen mukaisesti) ja jäljellä olevat välikappaleet akselille (Kuva 17).

  8. Asenna kiristyskanta ja viimeistele kokoonpano kiristämällä kiristyskanta mukana toimitetulla kääntöpyörän kannan avaimella (Kuva 17).

  9. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan (Kuva 18).

   g008979
  10. Asenna leikkuukorkeusketjut haluttuun leikkuukorkeuden reikään liitintapilla ja sokalla (Kuva 19).

   Note: Kun leikataan alle 51 mm:n leikkuukorkeudella, jalakset, johtopyörät ja rullat on siirrettävä ylimpiin reikiin.

   decal131-6025

  Sivuleikkuupöytien säätö

  1. Käynnistä moottori ja nosta leikkuupöydät, jotta leikkuukorkeutta voidaan muuttaa.

  2. Nosta leikkuupöytä ja sammuta sitten moottori ja irrota virta-avain.

  3. Aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoihin toisiaan vastaaviin reikiin. Katso leikkuukorkeuden asetukseen sopivat reiät taulukosta (Kuva 20).

   Note: Jotta pyörän ja haarukan väliin ei keräänny ruohoa, konetta on käytettävä vähintään 76 mm:n leikkuukorkeudella ja akselipultti on asennettava kääntöpyörän haarukan alimpaan reikään. Kun konetta käytetään alle 76 mm:n leikkuukorkeudella ja ruohoa kerääntyy, poista leikkuujätteet pyörän ja haarukan alueelta ajamalla konetta vastakkaiseen suuntaan.

   g031395
  4. Löysää kiristyskantaa mukana toimitetulla kääntöpyörän kannan avaimella, irrota se kääntöpyörän kara-akselista ja liu’uta kääntöpyörän akseli pois kääntöpyörän varresta (Kuva 21).

   Note: Kääntöpyörän varren navan ylä- tai alapuolelle voidaan asentaa mikä tahansa yhdistelmä välikappaleita, jotta haluttu leikkuukorkeus tai leikkuupöydän taso saavutetaan.

   g031661
  5. 5. Asenna kaksi välilevyä kääntöpyörän akseliin alkuperäisen asennuksen mukaisesti. Liu’uta akselille sopiva määrä välikappaleita haluttua leikkuukorkeutta varten.

  6. Paina kääntöpyörän akseli kääntöpyörän varren läpi.

  7. Asenna välilevyt (alkuperäisasennuksen mukaisesti) ja jäljellä olevat välikappaleet akselille.

  8. Asenna kiristyskanta ja viimeistele kokoonpano kiristämällä kiristyskanta mukana toimitetulla kääntöpyörän kannan avaimella.

  Jalaksien säätö

  Sisempien jalaksien säätö

  Aseta sisemmät jalakset ala-asentoon ajettaessa yli 51 mm:n leikkuukorkeudella ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 51 mm.

  Säädä sisemmät jalakset (Kuva 22).

  Important: Kiristä kunkin sisemmän jalaksen etuosassa oleva ruuvi momenttiin 9–11 N·m.

  g032003

  Ulompien jalaksien säätö

  Aseta ulommat jalakset ala-asentoon ajettaessa yli 51 mm:n leikkuukorkeudella ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 51 mm.

  Note: Kun ulommat jalakset kuluvat, ne voidaan vaihtaa leikkurin toiselle puolelle kääntämällä ne ympäri. Näin ulompia jalaksia voidaan käyttää kauemmin ennen kuin ne täytyy vaihtaa.

  Säädä ulommat jalakset (Kuva 23).

  Important: Kiristä kunkin ulomman jalaksen etuosassa oleva ruuvi momenttiin 9–11 N m.

  g202202g031063

  Leikkuupöydän nurmisuojarullien säätö

  Asenna rullat ala-asentoon ajettaessa yli 51 mm:n leikkuukorkeudella ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 51 mm.

  Rullan säätö

  1. Irrota rulla-akseli, ruuvi ja mutteri, joilla rulla on kiinni leikkuupöydän kiinnikkeessä (Kuva 24).

   g033107
  2. Kohdista rulla ylempiin aukkoihin ja asenna akseli ruuvin ja mutterin avulla (Kuva 25).

   g033108

  Leikkuupöytien epätasapainon korjaus

  Nurmiolojen ja ajoyksikön vastapainoasetusten erojen vuoksi kannattaa tehdä koeleikkuu ja tarkistaa leikkuujälki ennen varsinaisen leikkuun aloittamista.

  1. Aseta leikkuupöydät haluttuun leikkuukorkeuteen. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  2. Tarkista ja säädä etu- ja takarenkaiden rengaspaineet.

   Note: Oikea rengaspaine on 2,20 bar eturenkaissa ja 2,07 bar takarenkaissa.

  3. Tarkista ja säädä kaikkien kääntöpyörien rengaspaineeksi 3,40 bar.

  4. Tarkista nosto- ja vastapainoasetukset moottorin käydessä KORKEIMMALLA JOUTOKäYNTINOPEUDELLA käyttämällä testiportteja. Katso kohta Hydraulijärjestelmän testiporttien tarkistus.

  5. Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso kohta Taipuneen terän tarkistus.

  6. Leikkaa ruohoa koealueelta ja varmista, että kaikki leikkuupöydät ovat samalla leikkuukorkeudella.

  7. Jos leikkuupöytiä on vielä säädettävä, aja kone tasaiselle alustalle. Varmista alustan tasaisuus käyttämällä vähintään 2 m:n pituista suorasyrjäviivainta.

  8. Terätason mittaamista varten leikkuukorkeus on nostettava ylimpään asentoon. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  9. Laske leikkuupöydät tasaiselle alustalle ja irrota leikkuupöytien päällä olevat suojukset.

  Sivuleikkuupöydät

  1. Käännä jokaisen karan terää, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

  2. Vain terän ulkokara: säädä etukääntöpyörän haarukoiden välilevyjä tasaisesti halutun leikkuukorkeuden mukaisesti.

  3. Mittaa lattiasta leikkuuterän etukärkeen.

  4. Käännä terää 180° ja mittaa etäisyys lattiasta leikkuuterän kärkeen.

   Note: Terän takaosan pitäisi olla 7,5 mm etuosaa korkeammalla.

   Note: Säädä takakääntöpyörän haarukoiden välilevyjä tarvittaessa.

  Leikkuukorkeuden sovitus leikkuupöytien välillä

  1. Aseta terä sivuttain molempien sivuleikkuupöytien ulkokaralle.

  2. Mittaa etäisyys lattiasta molempien leikkuuyksiköiden leikkuusärmien kärkeen ja vertaa mittoja.

   Note: Näiden lukemien on oltava 3 mm:n sisällä toisistaan. Älä tee mitään säätöjä tässä vaiheessa.

  3. Aseta terä sivuttain sivuleikkuupöydän sisäkaralle sekä etuleikkuupöydän vastaavalle ulkokaralle.

  4. Mittaa etäisyys lattiasta leikkuusärmän kärkeen sivuleikkuupöydän sisäreunasta sekä vastaavasta etuleikkuupöydän ulkoreunasta ja vertaa lukemia.

   Note: Sivuleikkuupöytien kääntöpyörät pysyvät maassa, kun vastapaino on asetettu oikein.

   Note: Jos on tehtävä säätöjä etu- ja sivuleikkuupöytien leikkauksen sovittamiseksi, säädöt tehdään vain sivuleikkuupöytiin.

  5. Jos sivuleikkuupöydän sisäreuna on liian korkealla suhteessa etuleikkuupöydän ulkoreunaan, poista yksi välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen sisäkääntöpyörän varren alaosasta (Kuva 26 ja Kuva 27).

   Note: Tarkista molempien puolien sivuleikkuupöytien ulkoreunojen välinen sekä sivuleikkuupöydän sisäreunan ja etuleikkuupöydän ulkoreunan välinen mitta uudelleen.

   g031661
   g031663
  6. Jos sisäreuna on yhä liian korkealla, poista toinenkin välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen sisäkääntöpyörän varren alaosasta ja yksi välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen ulkokääntöpyörän varresta (Kuva 26 ja Kuva 27).

  7. Jos sivuleikkuupöydän sisäreuna on liian matalalla suhteessa etuleikkuupöydän ulkoreunaan, lisää yksi (1/8 tuuman) välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen sisäkääntöpyörän varren alaosaan (Kuva 26 ja Kuva 27).

   Note: Tarkista molempien puolien sivuleikkuupöytien ulkoreunojen välinen sekä sivuleikkuupöydän sisäreunan ja etuleikkuupöydän ulkoreunan välinen mitta uudelleen.

  8. Jos sisäreuna on yhä liian matalalla, lisää toinen välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen sisäkääntöpyörän varren alaosaan ja yksi välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen ulkokääntöpyörän varteen.

  9. Kun etu- ja sivuleikkuupöytien reunojen leikkuukorkeudet vastaavat toisiaan, varmista, että leikkuupöytien kaltevuus on yhä 7,6 mm.

  Peilien säätö

  Ohjaamolliset koneet

  Taustapeili

  Istuessasi istuimella säädä taustapeiliä niin, että näet sen kautta hyvin ulos takaikkunasta. Voit vähentää valon aiheuttamaa häikäisyä vetämällä vipua taaksepäin ja kallistamalla peiliä (Kuva 28).

  g008870

  Sivupeilit

  Istuessasi istuimella pyydä jotakuta toista säätämään sivupeilejä niin, että näet ajoneuvon ympäristön hyvin niiden kautta (Kuva 28).

  Ajovalojen suuntaus

  Vain malli 31698
  1. Löysää asennusmuttereita ja aseta molemmat ajovalot niin, että ne osoittavat suoraan eteenpäin.

   Note: Kiristä asennusmutteria juuri sen verran, että ajovalo pysyy asennossaan.

  2. Aseta tasainen metallilevy ajovalon etuosan päälle.

  3. Kiinnitä levyyn magneettinen astelevy.

  4. Pidä kokoonpanoa paikallaan ja kallista ajovaloa varovasti kolme astetta alaspäin. Kiristä sitten mutteri.

  5. Toista toimenpide toiselle ajovalolle.

  Turvakytkimien tarkistus

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä yritä muuttaa turvajärjestelmiä tai poistaa niitä käytöstä.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Koneessa on turvakytkimet, jotka on suunniteltu pysäyttämään vetopyörä, kun kuljettaja poistuu istuimelta ajopolkimen ollessa pois VAPAA-asennosta. Myös leikkuupöydän käyttö vapautuu tässä tilanteessa. Kuljettaja voi kuitenkin poistua istuimelta, kun moottori on käynnissä ja ajopoljin on VAPAA-asennossa.

  1. Aja kone hitaasti laajalle ja avoimelle alueelle.

  2. Laske leikkuupöydät, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  Turvajärjestelmän toiminnan tarkistus ajopolkimen ollessa vapaalla

  1. Siirrä ajopoljin pois VAPAA-asennosta ja käynnistä moottori.

   Note: Moottori ei saa käynnistyä. Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  2. Ota jalka pois ajopolkimelta, käynnistä moottori ja kytke seisontajarru.

  3. Kun moottori on käynnistynyt, siirrä ajopoljin pois VAPAA-asennosta.

   Note: Vetopyörän ei pitäisi toimia. Jos vetopyörä toimii, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  Voimanulosoton turvajärjestelmän tarkistus

  1. Käynnistä moottori.

  2. Kun moottori on käynnistynyt, nouse istuimelta ja kytke voimanulosotto.

   Note: Voimanulosotto ei saa kytkeytyä. Jos voimanulosotto kytkeytyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  3. Istuudu istuimelle ja vapauta voimanulosotto.

  4. Kun moottori on käynnistynyt, kytke voimanulosotto ja nouse istuimelta.

   Note: Voimanulosoton pitäisi vapautua yhden sekunnin jälkeen. Jos moottori ei sammu, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  5. Istuudu istuimelle, vapauta voimanulosotto ja käynnistä moottori.

  6. Kun moottori on käynnistynyt, kytke voimanulosotto ja nosta jokainen leikkuupöytä erikseen.

   Note: Nostetun leikkuupöydän terien pitäisi pysähtyä. Jos terät eivät pysähdy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  Terän pysäytysajan tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta terän pysäytysaika.
 • Leikkuupöydän terien on pysähdyttävä kokonaan noin viidessä sekunnissa sen jälkeen, kun leikkuupöytä kytketään pois käytöstä.

  Note: Laske leikkuupöydät puhtaalle nurmelle tai kovalle alustalle, jotta ne eivät nostata pölyä tai leikkuujätettä. Tarkista pysäytysaika siten, että avustaja asettuu vähintään kuuden metrin päähän leikkuupöydästä ja tarkkailee yhden leikkuupöydän teriä. Kytke leikkuupöydät pois käytöstä ja mittaa, kuinka kauan terien pysähtyminen kokonaan kestää. Jos tähän kuluu enemmän kuin seitsemän sekuntia, jarruventtiiliä on säädettävä. Lisätietoja säädön suorittamisesta saa Toro-jälleenmyyjältä.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä pyörivistä osista. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

  • Jos kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti, pysäytä kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkastat lisälaitteen. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

   • Pysäköi kone tasaiselle maalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita, varusteita ja varaosia.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Ohjaamolla varustetut koneet

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen ja tehokas turvalaite.

  • Toron asentama ohjaamo toimii turvakaarena.

  • Käytä aina turvavyötä.

  Kiinteällä turvakaarella varustetut koneet

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite.

  • Käytä aina turvavyötä.

  Turvallisuus rinteissä

  Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Tutustu seuraaviin ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkasta koneen käyttöolosuhteet ja määritä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

  • Jos mahdollista, pidä leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkeräysjärjestelmiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

  Moottorin käynnistys

  1. Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että se on VAPAA-asennossa.

  3. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

  4. Kun hehkutulppien merkkivalo sammuu, käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon.

  5. Vapauta virta-avain heti moottorin käynnistyttyä ja anna sen palata KäYNNISSä-asentoon.

  6. Anna moottorin lämmetä alhaisella nopeudella (ilman kuormitusta) 3–5 minuutin ajan. Säädä sitten moottorin käyntinopeus halutuksi kaasun säätökytkimellä.

   Important: Käynnistysmoottori pysähtyy automaattisesti 30 sekunnin jälkeen vaurioitumisen välttämiseksi. Jos moottori ei käynnisty 30 sekunnin kuluessa, käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon, tarkista ohjauslaitteet ja toimenpiteet uudelleen, odota kaksi minuuttia ja yritä käynnistää uudelleen.

   Note: Kun hydraulinesteen lämpötila on alle 4 °C, kone toimii lämmitystilassa: moottorin kierrosnopeus on korkeintaan 1 650 kierr./min ja vetopyöräkäyttöä ei voi asettaa ylemmälle nopeusalueelle. Kun nesteen lämpötila saavuttaa 4 °C, lämmitystila kytkeytyy pois.

  Moottorin sammutus

  1. Siirrä kaasun säätökytkin ALHAINEN JOUTOKäYNTINOPEUS -asentoon.

  2. Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  5. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

  Leikkuupöytien lasku ja nosto

  Leikkuupöytien nosto

  1. Istu käyttäjän istuimelle ja käynnistä moottori.

   Note: Kun moottorin kierrosnopeus on alle 2 000 kierr./min (esim. kun moottorin annetaan käydä alhaisella joutokäyntinopeudella tai kun konetta ajetaan sisään tai ulos rakennuksesta), kaikkia leikkuupöytiä ei voi nostaa kerralla. Leikkuupöydät voidaan nostaa tällöin vain yksi kerrallaan.

  2. Nosta leikkuupöydät työntämällä leikkuupöydän nostokytkin taaksepäin.

  Leikkuupöytien lasku

  1. Vapauta kahvaa kääntämällä salvat, joiden avulla leikkuupöydät pysyvät ylhäällä.

  2. Istu käyttäjän istuimelle ja käännä virta-avain AJO-asentoon (Kuva 29).

   g032698
  3. Laske leikkuupöytä työntämällä leikkuupöydän nostokytkin eteenpäin.

  Hiukkassuodattimen regeneraatio

  Hiukkassuodatin (DPF) on osa pakokaasujärjestelmää. Hiukkassuodattimen hapetuskatalysaattori vähentää haitallisten kaasujen määrää, ja nokisuodatin poistaa nokea moottorin pakokaasuista.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiossa käytetään moottorin pakokaasujen lämpöä nokisuodattimeen kertyneen noen polttamiseen, jolloin noki muunnetaan tuhkaksi ja nokisuodattimen kanavat puhdistetaan, jotta suodatetut moottorin pakokaasut virtaavat ulos hiukkassuodattimesta.

  Moottorin tietokone valvoo noen kertymistä mittaamalla hiukkassuodattimen vastapaineen. Jos vastapaine on liian suuri, nokisuodattimen noki ei pala moottorin normaalin käytön seurauksena. Pidä seuraavat seikat mielessä, jotta hiukkasuodatin pysyy puhtaana noesta:

  • Passiivista regeneraatiota tehdään jatkuvasti moottorin ollessa käynnissä. Edistä hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan.

  • Jos hiukkassuodattimen vastapaine on liian suuri tai jos nollausregeneraatiota ei ole tehty 100 tuntiin, moottorin tietokone ilmoittaa asiasta tietokeskuksen kautta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

  • Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

  Pidä hiukkassuodattimen toiminta mielessä koneen käytön ja huollon aikana. Moottorin kuormitus korkealla joutokäyntinopeudella (täydellä kaasulla) tuottaa yleensä riittävän pakokaasujen lämpötilan hiukkassuodattimen regeneraatioon.

  Important: Noen kertymistä nokisuodattimeen voidaan vähentää käyttämällä moottoria mahdollisimman vähän joutokäynnillä tai alhaisella nopeudella.

  Hiukkassuodattimen noen kertymä

  • Dieselhiukkassuodatin kerää nokea nokisuodattimeen ajan myötä. Moottorin tietokone valvoo hiukkassuodattimen nokitasoa.

  • Kun nokea on kertynyt tarpeeksi, tietokone ilmoittaa, että hiukkassuodatin on aika regeneroida.

  • Hiukkassuodattimen regeneraatiossa hiukkassuodatinta kuumennetaan, jotta noki muuttuu tuhkaksi.

  • Varoitusviestien lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri nokikertymätasoilla.

  Hiukkassuodattimen tuhkan kertymä

  • Kevyt tuhka poistetaan pakokaasujärjestelmän kautta, mutta raskas tuhka kerääntyy nokisuodattimeen.

  • Tuhkaa jää jäljelle regeneraation seurauksena. Ajan myötä hiukkassuodatin kerää tuhkaa, joka ei poistu moottorin pakokaasujen mukana.

  • Moottorin tietokone laskee hiukkassuodattimeen kertyneen tuhkan määrän.

  • Kun tuhkaa on kertynyt tarpeeksi, moottorin tietokone lähettää tietokeskukseen tiedon hiukkassuodattimen tuhkakertymästä moottorivian muodossa.

  • Vikaviestit ovat merkki siitä, että hiukkassuodatin on aika huoltaa.

  • Varoitusten lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri tuhkakertymätasoilla.

  Tietokeskuksen ilmoitus ja moottorin varoitusviestit – tuhkan kertymä

  IlmoitustasoVikakoodiMoottorin nopeuden vähennysMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: moottorivaroitus
  g243501
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.Huolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g243501
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.Huolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 3: moottorivaroitus
  g243500
  Moottorin nopeus enimmäisvääntömomentilla + 200 kierr./minTietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.Huolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka suoritetaan koneen ollessa käytössä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraatiota aiheuttavat olosuhteetHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PassiivinenTehdään koneen normaalin käytön aikana suurella moottorin nopeudella tai kuormituksella• Tietokeskuksessa ei näy passiivisen regeneraation kuvaketta.
  • Passiivisen regeneraation aikana hiukkassuodatin käsittelee kuumia pakokaasuja, hapettaa haitallisia päästöjä ja polttaa nokea tuhkaksi.
  Katso kohta Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio.
  ApuTehdään moottorin alhaisen nopeuden tai kuormituksen takia tai tietokoneen havaitessa hiukkassuodattimen alkavan tukkeutua noesta• Tietokeskuksessa ei näy apuregeneraation kuvaketta.
  • Apuregeneraation aikana moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.
  Katso kohta Hiukkassuodattimen apuregeneraatio.
  NollausTapahtuu 100 tunnin välein• Kun korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatio on käynnissä.
  Tehdään myös apuregeneraation jälkeen vain, jos tietokone havaitsee, että apuregeneraatio ei vähentänyt noen määrää riittävästi
   • Nollausregeneraation aikana moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.
  Katso kohta Nollausregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka edellyttävät koneen pysäköintiä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraatiota aiheuttavat olosuhteetHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PysäköintiTehdään silloin, kun tietokone havaitsee noen kertymisestä johtuvan vastapaineen hiukkassuodattimessa• Kun nollaus odottaa- / pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation kuvake Graphic tai ILMOITUS #188 näkyy tietokeskuksessa, regeneraatiota pyydetään.
  Tehdään myös silloin, kun käyttäjä käynnistää pysäköintiregeneraation
  Voidaan tehdä, kun käyttäjä asettaa tietokeskuksen estämään nollausregeneraation ja jatkaa laitteen käyttöä lisäten nokea, vaikka hiukkassuodatin tarvitsee jo nollausregeneraation• Suorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian, jotta palautusregeneraatiota ei tarvita.
  Voi johtua väärän polttoaineen tai moottoriöljyn käytöstä• Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.
   • Polttoainesäiliössä täytyy olla vähintään neljäsosan verran polttoainetta.
  • Kone on pysäköitävä pysäköintiregeneraatiota varten.
  Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraatio.
  PalautusTehdään, koska käyttäjä ei ottanut huomioon pyyntöä pysäköintiregeneraatiosta ja jatkoi koneen käyttöä lisäten noen määrä hiukkassuodattimessa• Kun nollaus odottaa- / pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation kuvake Graphic tai ILMOITUS #190 näkyy tietokeskuksessa, palautusregeneraatiota pyydetään.
  • Palautusregeneraatio kestää enintään kolme tuntia.
  • Polttoainesäiliön täytyy olla vähintään puoliksi täynnä.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen regeneraation valikkojen käyttö

  Hiukkassuodattimen regeneraation valikkojen käyttö

  1. Siirry huoltovalikkoon ja siirry alas DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle painamalla painiketta 1 tai 2 (Kuva 33).

   g241798
  2. Valitse Hiukkassuodattimen regeneraatio painamalla painiketta 4 (Kuva 33).

  Aika edellisestä regeneraatiosta

  1. Siirry DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikkoon ja siirry alas LAST REGEN (Edellinen regeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle painamalla painiketta 1 tai 2 (Kuva 34).

   g241811
  2. Valitse edellinen regeneraatio painamalla painiketta 4 (Kuva 34).

  3. Määritä LAST REGEN (Edellinen regeneraatio) -kentässä (Kuva 35), kuinka monta tuntia olet käyttänyt moottoria edellisen nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraation jälkeen.

   g241812
  4. Palaa DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -näyttöön painamalla painiketta 4 tai poistu huoltovalikosta ja palaa alkunäyttöön painamalla painiketta 5.

  Teknikon valikko

  Important: Käytön kannalta voi olla järkevää suorittaa pysäköintiregeneraatio ennen kuin nokikuorma saavuttaa 100 %. Tällöin moottorin on täytynyt olla käynnissä yli 50 tuntia edellisen onnistuneen nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraation jälkeen.

  Teknikon valikon kautta voi tarkastella moottorin regeneraation ohjauksen nykytilaa ja tarkastella ilmoitettua nokitasoa.

  1. Siirry DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikkoon ja siirry alas TECHNICIAN (Teknikko) -vaihtoehdon kohdalle painamalla painiketta 1 tai 2 (Kuva 36).

   g241814
  2. Valitse Teknikko-kohta painamalla painiketta 4 (Kuva 36).

   Näytöllä näkyvät nokikuormitus- ja tilatiedot.

   • Hiukkassuodattimen toimintataulukon avulla voi nähdä hiukkassuodattimen toimintatilan (Kuva 37).

    g241815

     

    Hiukkassuodattimen toimintataulukko

    TilaKuvaus
    NormaaliHiukkassuodatin on normaalissa toimintatilassa – passiivinen regeneraatio.
    Assist Regen (Apuregeneraatio)Moottorin tietokone suorittaa apuregeneraation.
    Reset Stby (Nollaus odottaa)Moottorin tietokone yrittää suorittaa nollausregeneraation, mutta yksi seuraavista ehdoista estää regeneraation:Regeneraation eston asetus on PääLLä.
    Pakokaasujen lämpötila on liian alhainen regeneraatiota varten.
    Reset Regen (Nollausregeneraatio)Moottorin tietokone suorittaa nollausregeneraatiota.
    Parked Stby (Pysäköinti odottaa)Moottorin tietokone pyytää, että suoritat pysäköintiregeneraation.
    Parked Regen (Pysäköintiregeneraatio)Olet aloittanut pysäköintiregeneraation pyynnön, ja moottorin tietokone käsittelee regeneraatiota.
    Recov. Stby (Palautus odottaa)Moottorin tietokone pyytää, että suoritat palautusregeneraation.
    Recov. Regen (Palautusregeneraatio)Olet aloittanut palautusregeneraation pyynnön, ja moottorin tietokone käsittelee regeneraatiota.
   • Tarkastele nokikuormaa, joka mitataan noen prosenttiosuutena hiukkassuodattimessa (Kuva 38). Katso nokikuorman taulukko.

    Note: Nokikuorman arvo vaihtelee koneen käytön aikana ja hiukkassuodattimen regeneraation tapahtuessa.

    g241816

    Nokikuorman taulukko

    Tärkeät nokikuorman arvotRegeneraation tila
    0–5 %Miniminokikuorman alue
    78 %Moottorin tietokone suorittaa apuregeneraation.
    100 %Moottorin tietokone pyytää automaattisesti pysäköintiregeneraatiota.
    122 %Moottorin tietokone pyytää automaattisesti palautusregeneraatiota.
  3. Palaa Technician (Teknikko) -näyttöön painamalla painiketta 4 tai poistu huoltovalikosta ja palaa alkunäyttöön painamalla painiketta 5.

  Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio

  • Passiivinen regeneraatio tehdään moottorin normaalin käytön yhteydessä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella ja suurella kuormalla mahdollisuuksien mukaan koneen käytön aikaisen hiukkassuodattimen regeneraation edistämistä varten.

  Hiukkassuodattimen apuregeneraatio

  • Moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella ja suurella kuormalla mahdollisuuksien mukaan koneen käytön aikaisen hiukkassuodattimen regeneraation edistämistä varten.

  Nollausregeneraatio

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C) hiukkassuodattimen regeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  g241828
  • Korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa (Kuva 39).

  • Moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.

   Important: Korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake osoittaa, että koneesta poistettavien pakokaasujen lämpötila saattaa olla kuumempi kuin normaalin käytön aikana.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella ja suurella kuormalla mahdollisuuksien mukaan koneen käytön aikaisen hiukkassuodattimen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake näkyy tietokeskuksessa nollausregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista, mikäli mahdollista.

  Jaksottainen nollausregeneraatio

  Jos moottori ei ole onnistunut suorittamaan nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraatiota loppuun moottorin edellisen 100 käyttötunnin aikana, moottorin tietokone yrittää suorittaa nollausregeneraation.

  Regeneraation eston asettaminen

  Vain nollausregeneraatio

  Note: Jos asetat tietokeskuksen estämään regeneraation, tietokeskus näyttää ILMOITUKSEN #1215 (Kuva 40) 15 minuutin välein, kun moottori pyytää nollausregeneraatiota.

  g241829

  Nollausregeneraatio tuottaa enemmän moottorin pakokaasuja. Jos käytät laitetta puiden, pensaiden, korkean ruohon tai muiden lämpötilaherkkien kasvien tai materiaalien ympärillä, voit estää moottorin tietokonetta suorittamasta nollausregeneraatiota Inhibit Regen (Estä regeneraatio) -asetuksella.

  Important: Kun sammutat moottorin ja käynnistät sen uudelleen, Estä regeneraatio -asetus on oletusarvoisesti POIS.

  1. Siirry DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikkoon ja siirry alas INHIBIT REGEN (Estä regeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle painamalla painiketta 1 tai 2 (Kuva 41).

   g241830
  2. Valitse regeneraation esto painamalla painiketta 4 (Kuva 41).

  3. Vaihda regeneraation eston asetukseksi Pois tai Päällä (Kuva 42) painamalla painiketta 4.

   g241916

  Nollausregeneraation salliminen

  Tietokeskus näyttää korkean pakokaasujen lämpötilan kuvakkeen Graphic, kun nollausregeneraatio on käynnissä.

  Note: Jos INHIBIT REGEN (Estä regeneraatio) -asetus on PääLLä, tietokeskus näyttää ILMOITUKSEN #1215 (Kuva 43). Aseta regeneraation eston asetukseksi POIS painamalla mitä tahansa painiketta ja jatka nollausregeneraatiota.

  g244939

  Note: Jos moottorin pakokaasujen lämpötila on liian alhainen, tietokeskus näyttää ILMOITUKSEN #1216 (Kuva 44) ilmoittamaan, että moottori täytyy asettaa täydelle kaasulle (korkealle joutokäynnille).

  g241833

  Note: Kun nollausregeneraatio on suoritettu loppuun, korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake Graphic poistuu tietokeskuksen näytöstä.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraatio

  • Kun moottorin tietokone pyytää joko pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation, regeneraatiopyynnön kuvake (Kuva 45) näkyy tietokeskuksessa.

   g241834
  • Kone ei suorita automaattisesti pysäköintiregeneraatiota tai palautusregeneraatiota, vaan käyttäjän on suoritettava regeneraatio tietokeskuksen kautta.

  Pysäköintiregeneraation viestit

  Kun moottorin tietokone pyytää pysäköintiregeneraatiota, seuraavat viestit näkyvät tietokeskuksessa:

  • Moottorin varoitus SPN 3720, FMI 16 (Kuva 46)

   g243501
  • Pysäköintiregeneraatio tarvitaan ILMOITUS #1212 (Kuva 47)

   Note: Ilmoitus #1212 näkyy 15 minuutin välein.

   g241835
  • Jos pysäköintiregeneraatiota ei suoriteta kahden tunnin kuluessa, tietokeskus näyttää pysäköintiregeneraatio vaaditaan – voimanulosotto pois käytöstä -ILMOITUKSEN #1213 (Kuva 48).

   g241836

   Important: Palauta voimanulosoton toiminta suorittamalla pysäköintiregeneraatio. Katso Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu ja Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen.

   Note: Alkunäytössä näkyy ILMOITUS #1213 (voimanulosotto pois käytöstä) 15 minuutin välein, kunnes pysäköintiregeneraatio suoritetaan tai kunnes moottorin tietokone pyytää suorittamaan palautusregeneraation.

  Palautusregeneraation viestit

  Kun moottorin tietokone pyytää palautusregeneraatiota, seuraavat viestit näkyvät tietokeskuksessa:

  Palautusregeneraatio tarvitaan – voimanulosotto pois käytöstä ILMOITUS #1214 (Kuva 49)

  g241848

  Important: Palauta voimanulosoton toiminta suorittamalla palautusregeneraatio. Katso Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu ja Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen.

  Note: Alkunäytössä näkyy ILMOITUS #1214 (voimanulosotto pois käytöstä) 15 minuutin välein, kunnes palautusregeneraatio suoritetaan.

  Hiukkassuodattimen tilan rajoitus

  • Jos moottorin tietokone pyytää palautusregeneraatiota tai suorittaa palautusregeneraatiota ja valitset PARKED REGEN (Pysäköintiregeneraatio) -vaihtoehdon (Kuva 50), Parked Regen (Pysäköintiregeneraatio) -näyttö lukittuu (ei käytössä).

   g241999g241997
  • Jos moottorin tietokone ei ole pyytänyt palautusregeneraatiota ja valitset RECOVERY REGEN (Palautusregeneraatio) -vaihtoehdon (Kuva 51), Recovery Regen (Palautusregeneraatio) -näyttö lukittuu (ei käytössä).

   g242000g241998

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu

  1. Varmista, että koneen polttoainesäiliössä on tarpeeksi polttoainetta suoritettavan regeneraatiotyypin mukaan:

   • Pysäköintiregeneraatio: Varmista, että polttoainesäiliössä on vähintään neljäsosan verran polttoainetta ennen pysäköintiregeneraatiota.

   • Palautusregeneraatio: Varmista, että polttoainesäiliö on vähintään puoliksi täynnä ennen palautusregeneraatiota.

  2. Siirrä kone ulos alueelle, jossa ei ole syttyviä materiaaleja.

  3. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  4. Varmista, että ajo- tai liikkeenohjausvivut ovat VAPAA-asennossa.

  5. Tarvittaessa sulje voimanulosotto ja laske leikkuuyksiköt tai lisävarusteet.

  6. Kytke seisontajarru.

  7. Siirrä kaasu alhaiselle JOUTOKäYNTINOPEUDELLE.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C) hiukkassuodattimen regeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  Important: Koneen tietokone peruu hiukkassuodattimen regeneraation, jos lisäät moottorin nopeutta alhaiselta joutokäynniltä tai vapautat seisontajarrun.

  1. Siirry DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikkoon ja siirry alas PARKED REGEN (Pysäköintiregeneraatio) -vaihtoehdon tai RECOVERY REGEN (Palautusregeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle painamalla painiketta 1 tai 2 (Kuva 52).

   g241869g241870
  2. Valitse Pysäköintiregeneraatio tai Palautusregeneraatio painamalla painiketta 4 (Kuva 53).

  3. Käynnistä regeneraatio Parked Regen (Pysäköintiregeneraatio)- tai Recovery Regen (Palautusregeneraatio) -valikossa painamalla painiketta 4 (Kuva 53).

   g241892g241893
  4. Varmista VERIFY FUEL LEVEL (Polttoaineen taso) -näytössä, että polttoainetta on ¼ säiliön tilavuudesta, jos suoritat pysäköintiregeneraatiota, tai ½ säiliön tilavuudesta, jos suoritat palautusregeneraatiota, ja jatka painamalla painiketta 4 (Kuva 54).

   g241894g241895
  5. Tarkista hiukkassuodattimen tarkistuslistan näytössä, että seisontajarru on kytketty ja että moottorin nopeus on asetettu alhaiselle joutokäynnille. Jatka painamalla painiketta 4 (Kuva 55).

   g241898g241899
  6. Jatka INITIATE DPF REGEN (Käynnistä hiukkassuodattimen regeneraatio) -näytössä painamalla painiketta 4 (Kuva 56).

   g241900g241901
  7. Tietokeskus näyttää INITIATING DPF REGEN (Käynnistetään hiukkassuodattimen regeneraatio) -viestin (Kuva 57).

   Note: Peru regeneraatio tarvittaessa painamalla painiketta 4.

   g241912g241913
  8. Tietokeskuksessa näkyy aikaa jäljellä -viesti (Kuva 58).

   Note: Peru regeneraatio tarvittaessa painamalla painiketta 4.

   g241914g241915
  9. Moottorin tietokone tarkistaa moottorin tilan ja vikatiedot. Tietokeskus voi näyttää seuraavat viestit, jotka löytyvät seuraavasta taulukosta:

   Tarkistusviestien ja korjaustoimenpiteiden taulukko

   GraphicParked Regen (Pysäköintiregeneraatio)GraphicRecovery Regen (Palautusregeneraatio)
   Tarkistusviesti: vähemmän kuin 50 tuntia edellisen regeneraation jälkeen – paina mitä tahansa näppäintä.
   Korjaustoimenpide: poistu regeneraatiovalikosta ja käytä konetta, kunnes edellisestä regeneraatiosta kulunut aika on yli 50 tuntia. Katso Aika edellisestä regeneraatiosta.
   GraphicParked Regen (Pysäköintiregeneraatio)GraphicRecovery Regen (Palautusregeneraatio)
   Tarkistusviesti: diagnostiikkavirhekoodi aktiivinen 1220 – paina mitä tahansa näppäintä.
   Korjaustoimenpide: suorita moottorivian vianmääritys ja yritä hiukkassuodattimen regeneraatiota uudelleen.
   GraphicParked Regen (Pysäköintiregeneraatio)GraphicRecovery Regen (Palautusregeneraatio)
   Tarkistusviesti: käynnistä moottori 1222 – paina mitä tahansa näppäintä.
   Korjaustoimenpide: käynnistä moottori ja anna sen käydä.
   GraphicParked Regen (Pysäköintiregeneraatio)GraphicRecovery Regen (Palautusregeneraatio)
   Tarkistusviesti: moottori ei ole riittävän lämmin 1221 – paina mitä tahansa näppäintä.
   Korjaustoimenpide: käytä moottoria, kunnes jäähdytysnesteen lämpötila on noin 60 °C.
   GraphicParked Regen (Pysäköintiregeneraatio)GraphicRecovery Regen (Palautusregeneraatio)
   Tarkistusviesti: alenna moottorin käyntinopeutta 1223 – paina mitä tahansa näppäintä.
   Korjaustoimenpide: aseta moottori alhaiselle joutokäyntinopeudelle.
   GraphicParked Regen (Pysäköintiregeneraatio)GraphicRecovery Regen (Palautusregeneraatio)
   Tarkistusviesti: moottori hylännyt regeneraation 1217 – paina mitä tahansa näppäintä.
   Korjaustoimenpide: suorita moottorin tietokoneen tilan vianmääritys ja yritä hiukkassuodattimen regeneraatiota uudelleen.
  10. Tietokeskus näyttää alkunäytön ja regeneraation kuittauskuvake (Kuva 59) näkyy näytön oikeassa alakulmassa regeneraation edistyessä.

   g241917

   Note: Kun hiukkassuodattimen regeneraatio on käynnissä, tietokeskuksessa näkyy korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake Graphic.

  11. Kun moottorin tietokone saa valmiiksi pysäköinti- tai palautusregeneraation, tietokeskuksessa näkyy ILMOITUS #1224 (Kuva 60). Poistu alkunäyttöön painamalla mitä tahansa painiketta.

   g241970

   Note: Jos regeneraatiota ei saada valmiiksi, tietokeskus näyttää ilmoituksen #1218 (Kuva 61). Poistu alkunäyttöön painamalla mitä tahansa painiketta.

   g241969

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation peruuttaminen

  Käynnissä olevan pysäköinti- tai palautusregeneraation voi peruuttaa Parked Regen Cancel (Pysäköintiregeneraation peruutus)- tai Recovery Regen Cancel (Palautusregeneraation peruutus) -asetuksella.

  1. Siirry DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikkoon ja siirry alas PARKED REGEN (Pysäköintiregeneraatio) -vaihtoehdon tai RECOVERY REGEN (Palautusregeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle painamalla painiketta 1 tai 2 (Kuva 62).

   g241999g242000
  2. Peruuta pysäköintiregeneraatio tai palautusregeneraatio painamalla painiketta 4 (Kuva 63).

   g242002g242003

  Note: Jos et halua peruuttaa pysäköintiregeneraatiota tai palautusregeneraatiota, poistu regenerointinäytöstä painamalla painiketta 5.

  Tietoa koneen käyttöominaisuuksista

  Harjoittele koneella ajamista, koska siinä on hydrostaattinen vaihteisto ja se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin monet nurmikonhoitokoneet.

  Toro Smart Power™ -ominaisuuden ansiosta kuljettajan ei tarvitse kuulostella moottorin nopeutta raskaassa kuormituksessa. Smart Power ehkäisee moottorin juuttumista raskaissa leikkuuolosuhteissa säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

  Jos Toro Smart Power™ -ominaisuus ei ole käytössä, pidä moottorin kierrosnopeus korkeana ja tasaisena ajopolkimen avulla. Tämä on tehtävä siten, että ajoyksikön ja lisälaitteen teho pysyy riittävänä käytön aikana. Vähennä ajonopeutta, kun lisälaitteen kuormitus kasvaa, ja lisää ajonopeutta, kun kuormitus pienenee.

  Anna ajopolkimen liikkua taaksepäin moottorin käyntinopeuden vähentyessä, ja paina poljinta hitaasti moottorin käyntinopeuden kasvaessa. Kun taas ajat työalueelta toiselle ilman kuormitusta ja leikkuupöytä ylhäällä, aseta kaasun säätökytkin ylimpään asentoon ja paina ajopoljin hitaasti pohjaan saakka, jotta kone liikkuu suurimmalla ajonopeudella.

  Ennen kuin sammutat moottorin, kytke kaikki ohjauslaitteet pois päältä ja laske moottorin nopeus ALHAISELLE JOUTOKäYNNILLE (1 000 kierr./min). Sammuta moottori kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Ennen kuin siirrät koneen, nosta leikkuupöydät ja kiinnitä sivuleikkuupöydän kuljetuslukitsimet (Kuva 64).

  g008846

  12 V:n ja

  Tässä koneessa on kaksi jännitejärjestelmää: 12 V:n ja 24 V:n järjestelmä.

  Koneen toiminnot toimivat 12 V:n järjestelmän avulla lukuun ottamatta moottorin jäähdytyspuhaltimia ja hydraulijärjestelmän jäähdytyspuhaltimia. Koneen takaosan oikealla puolella sijaitsevat kaksi suurta 12 V:n akkua on kytketty rinnan tuottamaan 12 V:n nimellisjännite. Moottorin 12 V:n laturi lataa näitä akkuja.

  Moottorin jäähdytyspuhaltimet ja hydraulijärjestelmän jäähdytyspuhaltimet toimivat 24 V:n järjestelmän avulla. Koneen takaosan vasemmalla puolella sijaitsevat kaksi pientä 12 V:n akkua on kytketty sarjaan tuottamaan 24 V:n nimellisjännite. 24 V:n laturi lataa näitä akkuja.

  Akun kytkin sijaitsee koneen takaosan oikealla puolella. Tällä kytkimellä voidaan katkaista akkujen virta huollon tai korjauksen ajaksi.

  Automaattisesti suuntaa vaihtavan puhaltimen toiminta

  Hydraulinesteen lämpötila säätelee hydraulipuhaltimen nopeutta. Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila säätelee jäähdyttimen puhaltimen nopeutta. Taaksepäinpuhallusjakso käynnistää molemmat puhaltimet automaattisesti, kun joko moottorin jäähdytysneste tai hydraulineste saavuttaa tietyn lämpötilan. Suunnanvaihto puhaltaa roskat säleiköistä ja laskee näin moottorin jäähdytysnesteen ja hydraulinesteen lämpötilaa (Kuva 65). Jäähdyttimen puhaltimet tekevät lisäksi taaksepäinpuhallusjakson 21 minuutin välein jäähdytysnesteen lämpötilasta riippumatta.

  g010392

  Käyttövihjeitä

  Koneen käyttö

  • Käynnistä moottori ja käytä sitä PUOLINOPEALLA JOUTOKäYNNILLä, kunnes se lämpenee. Vaihda moottorin nopeus KORKEALLE JOUTOKäYNNILLE, nosta leikkuupöydät, vapauta seisontajarru, paina ajopoljinta ja aja varovasti avoimelle alueelle.

  • Harjoittele ajoa eteen- ja taaksepäin sekä liikkeelle lähtöä ja pysähtymistä. Kun haluat pysäyttää koneen, ota jalka pois ajopolkimelta ja anna sen palata VAPAA-asentoon, tai pysäytä kone painamalla peruutuspoljinta.

   Note: Jos ajat alas rinnettä, saatat joutua käyttämään peruutuspoljinta pysähtymiseen.

  • Leikkaa rinteet suoraan ylhäältä alas ja alhaalta ylös sivuttain leikkaamisen sijaan aina kun se on mahdollista. Pidä leikkuupöydät laskettuina, kun ajat alas rinnettä, jotta ohjauksen hallinta säilyy. Älä yritä kääntää konetta rinteessä.

  • Harjoittele esteiden kiertoa leikkuupöydät laskettuina ja nostettuina. Varo vahingoittamasta konetta tai leikkuupöytiä ajaessasi kapeista väleistä.

  • Aja aina hitaasti epätasaisilla alueilla.

  • Jos tiellä on este, nosta leikkuupöytiä, jotta pääset leikkaamaan helposti esteen ympäriltä.

  • Kun konetta kuljetetaan työalueelta toiselle, vapauta voimanulosotto, nosta leikkuupöydät täysin ylös, paina leikkuunohjauskytkin KULJETUS-asentoon, kytke kuljetuslukitsimet ja aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  Leikkuukuvioiden vaihto

  Leikkuukuviota on vaihdettava usein, jotta vältetään samaan suuntaan toistuvan leikkuun aiheuttamat leikkuujäljen ongelmat.

  Tietoa vastapainosta

  Vastapainojärjestelmä pitää yllä leikkuupöydän nostosylintereiden hydraulista vastapainetta. Tämä paine parantaa vetoa siirtämällä leikkuupöydän painon leikkurin vetopyörille. Vastapainon paine on asetettu tehtaalla niin, että leikkuujälki ja vetokyky ovat mahdollisimman hyvässä tasapainossa useimmissa nurmiolosuhteissa.

  Vastapainon asetusta vähentämällä voi lisätä leikkuupöydän vakautta, mutta samalla vetokyky voi heiketä. Vetokykyä voi lisätä kasvattamalla vastapainon asetusta, mutta tämä voi heikentää leikkuujälkeä. Vastapainon paineen säädöstä on lisätietoja ajoyksikön huolto-oppaassa.

  Leikkuujäljen ongelmien ratkaiseminen

  Lisätietoja on Aftercut Appearance Troubleshooting Guide -oppaassa osoitteessa www.Toro.com.

  Asianmukaiset leikkuutekniikat

  • Kun aloitat leikkuun, kytke leikkuupöydät ja lähesty leikkuualuetta hitaasti.

  • Jotta nurmeen saadaan ammattimaisen suorat linjat ja raidat, joita tietyt käyttökohteet edellyttävät, etsi puu tai muu kaukana oleva kohde ja aja suoraan sitä kohti.

  • Heti kun etuleikkuupöydät saavuttavat leikkuualueen reunan, tee pisaran muotoinen käännös seuraavaa ajoa varten.

  • Leikkuupöytiin voidaan liittää kiinnipultattavat levittimet. Levittimet toimivat hyvin silloin, kun ruohoa leikataan niin säännöllisesti, että kerralla leikataan korkeintaan 25 mm ruohoa. Jos leikataan liian pitkää ruohoa levittimien ollessa kiinnitettyinä, jälki saattaa huonontua ja kone saattaa tuntua vaativan enemmän tehoa nurmen leikkaamiseen. Levittimet sopivat hyvin myös lehtien silppuamiseen syksyllä.

  Oikean leikkuukorkeuden asetuksen valinta

  Poista leikatessa noin kolmasosa ruohon korkeudesta. Poikkeuksellisen rehevää ja tiheää ruohikkoa ajettaessa leikkuukorkeus voidaan joutua korottamaan seuraavaan asetukseen (Kuva 66).

  g031395

  Leikkuupöydän kaltevuuden säätö

  Leikkuupöydän kaltevuus tarkoittaa leikkuukorkeuden erotusta terätason etureunan ja takareunan välillä. Terän suositeltava kaltevuus on 7,6 mm. Yli 7,6 mm:n kaltevuus vähentää tehontarvetta, kasvattaa leikkuujätteen kappalekokoa ja heikentää leikkuujäljen laatua. Alle 7,6 mm:n kaltevuus lisää tehontarvetta, pienentää leikkuujätteen kappalekokoa ja parantaa leikkuujälkeä.

  Ilmastointilaitteen mahdollisimman tehokas käyttö

  • Vähennä auringon lämmittävää vaikutusta pysäköimällä kone varjoisaan paikkaan tai jättämällä ovet auki, jos kone joudutaan pysäköimään auringonpaisteeseen.

  • Tarkista, että ilmastointilaitteen ritilä on puhdas.

  • Tarkista, että ilmastointilaitteen lauhduttimen rivat ovat puhtaat.

  • Käytä ilmastointilaitteen tuuletinta keskinopeusasetuksella.

  • Varmista, että kattoverhous on kauttaaltaan kiinni katossa ja korjaa sitä tarvittaessa.

  • Mittaa ilman lämpötila kattoverhouksen etuosassa keskellä olevan tuuletusaukon kohdalta. Tämä vakiintuu yleensä lukemaan 10 °C tai sen alle.

  • Huolto-oppaassa on lisäohjeita.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  Tietoja hälytysäänimerkkilaitteesta

  Note: Tämä hälytys on muistutus, joka estää akun tyhjentymisen.

  Äänihälytys kuuluu seuraavissa tapauksissa:

  • Moottori on sammutettu.

  • Virta-avain on Käynnissä-asennossa.

  • Käyttäjä ei istu istuimella.

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Important: Konetta ei saa työntää tai hinata nopeammin kuin 3–4,8 km/h. Suuremmalla nopeudella vaihteistoon voi tulla sisäisiä vaurioita.Ohitusventtiilien on oltava auki aina, kun konetta työnnetään tai hinataan.

  1. Nosta konepelti ja paikanna pumpussa olevat ohitusventtiilit.

   g021158
  2. Löysää molempia hydrostaattisen vaihteiston hinausventtiileitä.

  3. Avaa venttiilit kääntämällä kutakin venttiiliä kolme kierrosta vastapäivään, jotta nesteen ohivirtaus alkaa.

  4. Vapauta automaattinen seisontajarru manuaalisesti ohitusventtiilin ja painimen avulla kuvan mukaisesti (Kuva 68).

   g031557
  5. Työnnä tai hinaa kone.

  6. Kun kone on työnnetty tai hinattu, sulje ohitusventtiili. Kiristä venttiili momenttiin 70 N·m.

   Note: Seisontajarrun manuaalinen vapautus palautuu automaattisesti, kun moottori käynnistetään.

  Kiinnityspisteiden sijainti

  Koneen etuosassa, kuljettajan tason etuosan alla (Kuva 69).

  g008997

  Koneen takaosassa, puskurissa (Kuva 70).

  g009005

  Koneen kuljetus

  • Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä kaasun säätökytkin Alhainen joutokäyntinopeus -asentoon.

   • Vapauta leikkuuyksiköt.

   • Laske leikkuuyksiköt.

   • Varmista, että veto on vapaalla.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmutterit.
 • Tarkista 12 V:n laturin hihna.
 • Tarkista 24 V:n laturin hihna ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihna.
 • Tarkista teräpulttien kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkasta terän pysäytysaika.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vedenerotin.
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä ylivuotosäiliössä.
 • Poista lika hydraulinesteen jäähdyttimen ja jäähdyttimen kennoista paineilmalla.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista leikkuuterän kunto.
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki rasvanipat.
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • Tarkista akkujen kunto.
 • Tarkista terän käyttöhihnat.
 • Tarkista teräpulttien kireys.
 • Poista lika ja roskat moottoritilasta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Tarkista pyöränmutterit.
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
 • Puhdista ilmastointilaitteen kokoonpano(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda, jos runko on vaurioitunut.
 • Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.
 • Vaihda polttoaineen-/vedenerottimen elementti.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda polttoainesuodatinelementti.
 • Tarkista leikkuupöydän kääntöpyöräkokoonpanot.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Säädä moottorin venttiilivälykset (tarvittaessa).
 • Säädä ajopoljin.
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
 • Huuhtele moottorin jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Tarkista 12 V:n laturin hihnan kireys.
 • Tarkista 24 V:n laturin hihnan ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihnan kireys.
 • Vaihda terän käyttöhihnat.
 • Vaihda hydraulineste ja molemmat hydraulisuodattimet.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Puhdista moottorin EGR-jäähdytin.
 • Tarkista moottorin kampikammion huohotinjärjestelmä.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Tarkasta ja vaihda tarvittaessa polttoaineletkut ja moottorin jäähdytysnesteletkut.
 • Läppää tai säädä moottorin imu- ja pakoventtiilit (tarvittaessa).
 • 3000 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja puhdista tarvittaessa moottorin päästöjärjestelmän osat ja turboahdin.
 • 6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0, tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
 • Kahden vuoden välein
 • Vaihda liikkuvat hydrauliletkut ja -putket.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.2       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja hydrauliöljyn jäähdyttimen säleikössä ole roskia. Poista roskat paineilmalla.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän nesteen määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista renkaiden ja kääntöpyörien rengaspaineet.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Tarkasta hehkutulppa, ruiskutussuuttimet ja moottorin ilmansuodattimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Akun kytkimen käyttö

  Avaa konepelti, jotta pääset käsiksi akun kytkimeen.

  Käännä akun kytkin PääLLä- tai POIS-asentoon, ennen kuin teet seuraavat toimenpiteet:

  • Kytke koneeseen sähkövirta kääntämällä akun kytkin myötäpäivään PääLLä-asentoon (Kuva 71).

  • Katkaise koneen sähkövirta kääntämällä akun kytkin vastapäivään PYSäYTYS-asentoon (Kuva 71).

   Important: Älä käännä akun kytkintä POIS-asentoon, kun moottori on käynnissä. Varmista, että kone on sammunut, ennen kuin käännät akun kytkimen POIS-asentoon, ettei kone tai moottori vaurioidu.

   g031667

  Koneen nosto

  Nosta kone tunkilla seuraavista kohdista:

  Koneen etuosa, runko vetävien pyörien sisäpuolella (Kuva 72).

  g008996

  Koneen takaosa, akselin keskellä (Kuva 73).

  g008995

  Sisempien siivekeleikkuupöytien suojusten irrotus ja asennus

  Sisempien siivekeleikkuupöytien suojusten irrotus

  1. Laske siivekeleikkuupöytä tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta suojuksen salpa.

  3. Irrota pultti, joka kiinnittää hihnasuojuksen (jos on).

  4. Nosta suojuksen sivu- ja takareunat irti kiinnitystangoista (Kuva 74).

   g013892
  5. Nosta suojusta ja liu’uta sitä samalla noin 2,5 cm kohti ajoyksikköä, jotta suojuksen ulompi reuna irtoaa leikkuupöydästä (Kuva 75).

   g013893
  6. Nosta etureunaa, ohjaa suojus nostovarren ja rullan väliin ja irrota se (Kuva 76).

   g013894

  Sisempien siivekeleikkuupöytien suojusten asennus

  1. Laske siivekeleikkuupöytä tasaiselle alustalle.

  2. Liu’uta suojus paikalleen ohjaamalla takareuna nostovarren ja rullan väliin.

  3. Kun suojusta liu’utetaan pois ajoyksiköstä, ohjaa ulompi reuna leikkuupöydän etu- ja takakannattimien alitse.

  4. Kohdista leikkuupöydän kiinnitystangot suojuksessa oleviin reikiin ja laske suojus paikalleen.

  5. Asenna pultti, jolla hihnasuojus on kiinnitetty (jos on).

  6. Kiinnitä leikkuupöydän suojuksen salpa.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki rasvanipat.
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella yleisrasvalla nro 2. Voitele lisäksi kone välittömästi jokaisen pesun jälkeen.

  Ajoyksikkö

  • 2 iskuvartta (Kuva 77)

  • Etuleikkuupöydän nostosylinterin tapit, 2 (Kuva 77)

  • Sivuleikkuupöydän nostosylinterin tapit, 2 (Kuva 77)

  • Ohjaussylinterin pallonivelet, 4 (Kuva 78)

  • Raidetangon pallonivelet, 2 (Kuva 78)

  • Olkatapin holkit, 2 (Kuva 78)

  • Taka-akselin tappiholkki, 1 (Kuva 79)

  g031674
  g008855
  g009249

  Etuleikkuupöytä

  • Kääntöpyörän haarukka-akselin holkit, 2 (Kuva 80)

  • Kara-akselin laakerit (5, sijaitsevat karakotelon päällä) kuvan mukaisesti (Kuva 80)

  • Kiristinpyörän varren tappiholkit (3, sijaitsevat kiristinpyörän kääntöakselissa) kuvan mukaisesti (Kuva 80)

  • Siivekeleikkuupöydän tappiholkit (4, siiveketapeissa) kuvan mukaisesti (Kuva 80)

  g033268

  Etuosan nostolaitteet

  • Nostovarren holkit, 2 (Kuva 81)

  • Nostovarren pallonivelet, 2 (Kuva 81)

  • Etuleikkuupöydän nostosylinterin tapit, 2 (Kuva 81)

   g009247

  Sivuleikkuupöydät (molemmat sivut)

  • Kääntöpyörän haarukka-akselin holkki, 4 (Kuva 82)

  • Kara-akselin laakerit (3, sijaitsevat karakotelon päällä) kuvan mukaisesti (Kuva 82)

  • Kiristinpyörän varren tappiholkit (2, sijaitsevat kiristinpyörän kääntöakselissa) kuvan mukaisesti (Kuva 82)

  g009151

  Sivuosan nostolaitteet (molemmat sivut)

  • Päänostovarren holkit, 3 (Kuva 83)

  • Nostosylinterin holkki, 1 (Kuva 83)

   g009248

  Moottorin huolto

  Important: Moottorin elektroninen ohjausyksikkö (ECU) ja sähköliittimet eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa, sillä tästä voi aiheutua vaurioita. Katso ECU:n ja sähköliitinten sijainti kuvasta (Kuva 84).

  g033303

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda ilmanpuhdistimen runko, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä. Tarkasta myös, että ilmanpuhdistimen ja turboahtimen kumisen ilmanottoletkun liitännät on tehty asianmukaisesti.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun tietokeskuksessa näkyy viesti Check Air Filter (Tarkista ilmansuodatin) (Kuva 85). Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  g021157

  Ilmanpuhdistimen suojuksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistimen runko.

  Puhdista ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 86).

  g031340

  Ilmanpuhdistimen suodatinelementtien huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda, jos runko on vaurioitunut.
 • Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.
 • Koneen ilmanottojärjestelmää valvoo jatkuvasti ilmanoton ilmaisin, joka näyttää ilmoituksen, kun suodatin on vaihdettava. Älä vaihda elementtejä ennen tätä.

  Important: Vaihda toissijaisen suodattimen elementti joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla. Älä irrota toissijaista elementtiä puhdistaessasi tai vaihtaessasi pääsuodattimen elementtiä. Sisäelementti estää pölyä pääsemästä moottoriin, kun pääsuodattimen elementtiä huolletaan.

  Important: Älä käytä moottoria ilman ilmanpuhdistinta, sillä tämä mahdollistaa epäpuhtauksien pääsyn moottoriin, mikä vahingoittaa moottoria.

  1. Vapauta lukitsimet, joilla ilmanpuhdistimen suojus on kiinni ilmanpuhdistimen rungossa (Kuva 87).

   g008909
  2. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

  3. Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,75 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla.

   Note: Älä käytä korkeapaineista ilmaa, joka voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottoon. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  4. Irrota pääsuodatin (Kuva 88).

   Note: Älä puhdista käytettyä elementtiä, sillä elementin materiaali saattaa vaurioitua.

   Note: Vaihda toissijaisen suodattimen elementti joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla (Kuva 89).

   g008910
   g034926
  5. Tarkista, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita tarkastamalla suodattimen tiivistetty pää ja runko.

   Important: Älä käytä viallista elementtiä.

  6. Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon.

   Important: Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa, jotta suodatin ei vaurioidu.

  7. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

  8. Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili takaisin.

  9. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  10. Kiinnitä suojuksen salvat.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljyluokitus

  Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Important: Jos käytetään moottoriöljyä, jonka luokitus ei ole API CJ-4 tai korkeampi, ACEA E6 tai JASO DH-2, hiukkassuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua.

  Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli -18 °C) 

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30). Lisätietoja osanumeroista on osaluettelossa.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka.Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  Tarkista moottoriöljyn määrä. Katso kohta Kuva 90.

  g031256

  Note: Kun käytät eri öljyä, tyhjennä kaikki vanha öljy kampikammiosta ennen uuden öljyn lisäämistä.

  Kampikammion öljytilavuus

  10,4 l suodattimen kanssa

  Moottoriöljyn ja moottoriöljyn suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • Note: Vaihda moottoriöljy ja -öljynsuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viiden minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Vaihda moottoriöljy kuvan mukaisesti (Kuva 91).

   g031551g031336
  4. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 92).

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria. Käännä sitä sitten vielä 3/4 kierrosta.

   g031260g031261

  Moottorin venttiilinvälyksen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Säädä moottorin venttiilivälykset (tarvittaessa).
 • Katso säätöohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Moottorin EGR-jäähdyttimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1500 käyttötunnin välein
 • Puhdista moottorin EGR-jäähdytin.
 • Katso EGR-jäähdyttimen puhdistusohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Moottorin kampikammion huohotinjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1500 käyttötunnin välein
 • Tarkista moottorin kampikammion huohotinjärjestelmä.
 • Katso moottorin kampikammion huohotinjärjestelmän tarkistusohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Polttoaineletkujen ja moottorin jäähdytysnesteletkujen tarkistus ja vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2000 käyttötunnin välein
 • Tarkasta ja vaihda tarvittaessa polttoaineletkut ja moottorin jäähdytysnesteletkut.
 • Katso ohjeet polttoaineletkujen ja moottorin jäähdytysnesteletkujen tarkistukseen ja vaihtoon moottorin käyttöoppaasta.

  Moottorin imu- ja pakoventtiilien läppäys ja säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2000 käyttötunnin välein
 • Läppää tai säädä moottorin imu- ja pakoventtiilit (tarvittaessa).
 • Moottorin käyttöoppaassa on lisätietoja moottorin imu- ja pakoventtiilien läppäyksestä ja säädöstä.

  Moottorin päästöjärjestelmän osien ja turboahtimen tarkistus ja puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  3000 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja puhdista tarvittaessa moottorin päästöjärjestelmän osat ja turboahdin.
 • Katso moottorin päästöjärjestelmän osien tarkastus- ja puhdistusohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0, tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
  • Jos ilmoitusviesti näkyy tietokeskuksessa, hiukkassuodattimen suositeltu aika hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huoltoon alkaa lähestyä.

   g213865
  • Jos moottoriviat , , tai näkyvät tietokeskuksessa (Kuva 94), puhdista nokisuodatin seuraavalla tavalla:

   g243500g243501
   1. Tietoja hapetuskatalysaattorin ja hiukkassuodattimen nokisuodattimen purkamisesta ja kokoamisesta on huolto-oppaan moottoria koskevassa kohdassa.

   2. Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen varaosia tai huoltoa saa ottamalla yhteyden valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

   3. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään ja anna heidän nollata moottorin ECU puhtaan hiukkassuodattimen asennuksen jälkeen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, ettei polttoaineletkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vedenerotin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoaineen-/vedenerottimen elementti.
 • Vedenerottimen tyhjennys

  1. Aseta tyhjennysastia polttoainesuodattimen alle.

  2. Löysää suodattimen pohjassa olevaa tyhjennysventtiiliä (Kuva 95).

   g031733
  3. Kiristä venttiili tyhjennyksen jälkeen.

  Vedenerottimen elementin vaihtaminen

  1. Aseta puhdas astia vedenerottimen alle.

  2. Poista osa polttoaineesta löysäämällä ilmanpoistotulppaa ja avaamalla tyhjennysventtiili (Kuva 95).

  3. Puhdista alue, jossa suodatinelementti kiinnittyy suodatinpäähän.

  4. Irrota suodatinelementti.

  5. Levitä kerros puhdasta polttoainetta tai moottoriöljyä uuteen O-renkaaseen ja elementin tiivisteeseen.

  6. Asenna uusi suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

   Note: Älä käytä työkaluja.

  7. Sulje tyhjennystulppa.

  8. Käännä virta-avain AJO-asentoon (ilmanpoistotulpan ollessa yhä löysättynä), mutta älä käynnistä moottoria. Näin sähköinen polttoainepumppu voi täyttää uuden suodattimen.

  9. Kun ilmanpoistotulpasta virtaa polttoainetta, sulje ilmanpoistotulppa, käynnistä moottori ja tarkista, ettei vuotoja ole.

   Note: Korjaa tarpeen mukaan moottorin ollessa sammutettuna.

  Polttoainesuodatinelementin vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatinelementti.
  1. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 96).

   g031734
  2. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 96).

  3. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla voitelevalla moottoriöljyllä. Katso lisätietoja koneen mukana toimitetusta moottorin käyttöoppaasta.

  4. Asenna kuiva suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  5. Käännä virta-avain AJO-asentoon, jotta sähköinen polttoainepumppu voi täyttää polttoaineen suodatinkotelon.

  6. Käynnistä moottori ja tarkista, ettei polttoainetta vuoda suodatinpään alueelta.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Sulakkeiden sijainti

  Important: Jos koneeseen asennetaan lisävaruste, ainoat hyväksytyt virtalähteet ovat ajoyksikön sulakerasia (Kuva 101) ja ohjaamon sulakerasia (Kuva 103). Kummastakin sulakerasiasta on saatavissa enintään 10 ampeeria. Kysy lisätietoja paikalliselta Toro-jälleenmyyjältä.

  Note: Sammuta moottori ja irrota virta-avain, ennen kuin irrotat sulakkeet.

  Ajoyksikön sulakkeet (Kuva 97) sijaitsevat virtakeskuskonsolissa istuimen takana (Kuva 98).

  Ajoyksikön lisäsulakkeet (Kuva 99) sijaitsevat koneen takaosassa oikealla (Kuva 100).

  decal136-0006
  g031738
  g033312
  g033314
  g033290

  Ohjaamon sulakkeet (Kuva 102) sijaitsevat sulakerasiassa ohjaamon sisäkatossa (Kuva 103).

  g031740
  g032673

  Akkujen kunnon tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkujen kunto.
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota akusta kaapelit, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu. Lisäksi ohjausyksikön, tietokeskuksen ja koneen ohjainten kytkennät on irrotettava ennen koneen hitsaamista.

  Note: Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu hitaasti. Puhdista akku pesemällä koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä. Huuhtele puhtaalla vedellä. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -rasvalla (pintaan) (Toron rasvalla osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

  Akkujen lataus

  Vaara

  Akkujen latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akkujen kanssa.

  Note: Tämä toimenpide koskee 12 V:n järjestelmän lataamista.

  Important: Pidä akut täysin ladattuina. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että näin ehkäistään akun vahingoittuminen, kun lämpötila on alle 0 °C.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Huoltoa edeltävät toimenpiteet.

  2. Puhdista akun navat ja kotelo ulkopuolelta.

   Note: Kytke akkulaturin johtimet akun napoihin ennen laturin kytkemistä virtalähteeseen.

  3. Irrota suojukset navoista (Kuva 104).

   g031800
  4. Kytke akkulaturin plusjohdin akun plusnapaan (Kuva 105).

   g033269
  5. Kytke akkulaturin miinusjohdin akun miinusnapaan (Kuva 105).

  6. Kytke akkulaturi virtalähteeseen, ja lataa akku alla olevan Akun lataustaulukon mukaisesti.

   Important: Älä lataa akkua liikaa.

   Akun lataustaulukko

   Laturin asetusLatauksen kesto
   4–6 A30 minuuttia
   25–30 A10–15 minuuttia
  7. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi virtalähteestä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 105).

  Koneen käynnistäminen kaapeleilla

  Vaara

  Koneen kaapeleilla käynnistämisen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Note: Tähän toimenpiteeseen tarvitaan kaksi henkilöä. Kytkennät tekevällä henkilöllä on oltava asianmukainen kasvosuojain sekä suojakäsineet ja -vaatteet.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä alas ja sammuta moottori.

  2. Istu kuljettajan istuimelle ja pyydä avustajaa tekemään kytkennät.

   Note: Varmista, että käynnistykseen käytetään 12 V:n akkua.

   Important: Jos käytät käynnistykseen toista konetta, huolehdi siitä, että koneet eivät kosketa toisiaan.

  3. Irrota suojukset navoista (Kuva 104).

  4. Kytke pluskaapeli (+) akun plusnapaan (Kuva 106).

   g033269
  5. Kytke miinusapukaapeli akun miinusnapaan (Kuva 106).

  6. Käynnistä moottori.

   Important: Jos moottori käynnistyy ja pysähtyy, älä käytä käynnistysmoottoria, ennen kuin käynnistysmoottori lakkaa pyörimästä. Älä käytä käynnistysmoottoria enempää kuin 30 sekuntia kerrallaan. Anna moottorin jäähtyä 30 sekuntia, ennen kuin käytät käynnistysmoottoria.

  7. Kun moottori käynnistyy, pyydä avustajaa irrottamaan miinuskaapeli (–) miinusnavasta ja sitten irrottamaan pluskaapeli (+) (Kuva 106).

  Akkujen irrotus

  1. Avaa konepelti ja käännä akun kytkin POIS-asentoon.

  2. Irrota kolme laipparuuvia takapuskurin molemmilta puolilta kuvan mukaisesti (Kuva 107).

  3. Löysää jäljellä olevia laipparuuveja, joilla takapuskuri on kiinnitetty runkoon, ja kallista puskuria alaspäin.

   g199824
  4. Löysää nuppeja ja irrota molemmat sivusuojukset (Kuva 108).

   g199825
  5. Irrota kuusi laipparuuvia, joilla takasuojus on kiinnitetty runkoon, ja irrota takasuojus (Kuva 109).

   g199826
  6. Irrota kiinnittimet, joilla akkujen suojus on kiinnitetty koneeseen, ja irrota suojus (Kuva 110).

   Note: Merkitse muistiin, miten ja mihin kohtiin akkujen kaapelit on kytketty.

  7. Löysää akkukaapelit ja irrota ne akuista.

  8. Irrota akkujen pidikkeiden kiinnittimet.

  9. Poista akut varovasti koneesta (Kuva 110).

   g199822

  Akkujen asennus

  1. Kiinnitä akut pidikkeillä (Kuva 110).

  2. Kytke akkukaapelit.

  3. Aseta akkujen suojus paikalleen ja kiinnitä se irrotetuilla kiinnittimillä.

  4. Asenna takasuojus (Kuva 109).

  5. Asenna sivusuojukset (Kuva 108).

  6. Nosta takapuskuri paikalleen ja asenna laipparuuvit. Kiinnitä takapuskuri runkoon kiristämällä kaikki laipparuuvit (Kuva 107).

  7. Käännä akun kytkin PääLLä-asentoon.

  Vetojärjestelmän huolto

  Ajopolkimen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Säädä ajopoljin.
 • Ota yhteys Toro-jälleenmyyjään tai katso lisätietoja Toron huolto-oppaasta.

  Ajopolkimen kulman säätö

  Ajopolkimen kulmaa voidaan säätää käyttömukavuuden parantamiseksi.

  1. Löysää kahta mutteria ja pulttia, jotka kiinnittävät ajopolkimen vasemman puolen kannattimeen (Kuva 111).

   g009745
  2. Käännä poljin sopivaan kulmaan ja kiristä mutterit (Kuva 111).

  Takapyörien aurauskulman tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
  1. Varmista, että takarenkaat ovat suorassa. Mittaa sitten takapyörien välinen etäisyys akselin korkeudelta takapyörien edestä ja takaa (Kuva 112).

   Note: Etupuolen mitan on oltava 0–3 mm suurempi kuin takapuolen mitan.

   g034932
  2. Säädä aurauskulma löysäämällä raidetankojen molemmissa päissä olevia kiristimiä (Kuva 112).

  3. Pyöritä raidetangon päätä, jolloin renkaan etupuoli liikkuu sisään- tai ulospäin.

  4. Kun aurauskulma on oikea, kiristä raidetangon kiristimet.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

  Moottorin jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä ylivuotosäiliössä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Järjestelmän tilavuus on 10,4 litraa koneissa ilman ohjaamoa ja 17 litraa koneissa, joissa on ohjaamo.

  Suositeltu jäähdytysneste: etyleeniglykolipakkasneste ja vesi (seossuhde 50/50).

  Hengenvaara

  Pyörivät tuulettimet tai käyttöhihnat voivat aiheuttaa henkilövahingon.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja käännä akun kytkin POIS-asentoon ennen huoltoa.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

  • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

  • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  1. Irrota varovasti jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki (Kuva 113).

   g031320
  2. Tarkista jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä (Kuva 113).

   Note: Jäähdytysnestettä on oltava jäähtyneessä jäähdyttimessä täyttökaulan yläreunaan saakka ja paisuntasäiliössä Full-merkkiin saakka.

  3. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, lisää suositeltua jäähdytysnestettä paisuntasäiliön Full-merkkiin asti.

   Note: Älä käytä pelkkää vettä tai alkoholi-/metanolipohjaista jäähdytysnestettä.

  4. Asenna jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki.

  Jäähdytysjärjestelmien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista lika hydraulinesteen jäähdyttimen ja jäähdyttimen kennoista paineilmalla.
 • Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Huoltoa edeltävät toimenpiteet.

  Important: Älä puhdista jäähdyttimen tai hydraulinesteen jäähdyttimen kennoa vedellä. Jäähdyttimen tai hydraulinesteen jäähdyttimen kennon puhdistaminen vedellä voi edistää ruostumista ja osien vaurioitumista.

  Jäähdyttimen puhdistus

  1. Nosta konepelti täysin aukinaiseen asentoon.

  2. Käännä moottorin jäähdytyspuhaltimet taaksepäin jäähdyttimestä ja aseta kannatintanko loveen (Kuva 114).

   g033276
  3. Puhdista jäähdyttimen kenno roskista puhaltamalla puhdasta paineilmaa moottorin puolelta taaksepäin.

  4. Käännä moottorin jäähdytyspuhaltimet eteenpäin ja aseta kannatintanko loveen (Kuva 115).

   g033277

  Hydrauliöljyn jäähdyttimen puhdistus

  1. Nosta konepelti täysin aukinaiseen asentoon.

  2. Käännä hydraulijärjestelmän jäähdytyspuhaltimet ylöspäin ja aseta kannatintanko loveen (Kuva 116).

   g033288
  3. Puhdista jäähdyttimen kenno roskista puhaltamalla puhdasta paineilmaa moottorin puolelta ylöspäin.

  4. Käännä hydraulijärjestelmän jäähdytyspuhaltimet alaspäin ja aseta kannatintanko loveen (Kuva 117).

   g033289

  Hydraulijärjestelmän nesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Huuhtele moottorin jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Järjestelmän tilavuus on 10,4 litraa koneissa ilman ohjaamoa ja 17 litraa koneissa, joissa on ohjaamo.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Huoltoa edeltävät toimenpiteet.

  2. Irrota jäähdyttimen korkki.

  3. Aseta jäähdyttimen tyhjennysletku tyhjennysastiaan, avaa jäähdyttimen letkun tyhjennysventtiili ja tyhjennä neste astiaan (Kuva 118).

   g031321
  4. Sulje jäähdyttimen tyhjennysletkun venttiili (Kuva 118).

  5. Täytä jäähdytin jäähdytysnesteellä, kunnes nesteen pinta on täyttöaukon reunan kohdalla (Kuva 119).

   g034933
  6. Asenna jäähdyttimen korkki.

  7. Irrota jäähdytysnesteen letku moottorin öljynjäähdyttimestä (Kuva 120).

   g034935
  8. Sulje moottorin jäähdytysnesteen valuttua jäähdyttimen tyhjennysletkun tyhjennysventtiili ja liitä jäähdytysnesteen letku.

  9. Irrota paisuntasäiliön korkki ja täytä säiliö moottorin jäähdytysnesteellä Low-merkkiin asti. Asenna korkki.

  10. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se saavuttaa käyttölämpötilan.

  11. Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä. Katso kohta Moottorin jäähdytysjärjestelmän tarkistus.

  12. Lisää jäähdytysnestettä paisuntasäiliön Full-merkkiin asti.

  13. Tarkista, ettei moottorin jäähdytysnesteletkujen liitännöissä ole vuotoja.

  Hihnan huolto

  12 V:n laturin hihnan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista 12 V:n laturin hihna.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Tarkista 12 V:n laturin hihnan kireys.
 • Katso huolto-ohjeet koneen mukana toimitetusta moottorin käyttöoppaasta.

  24 V:n laturin ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihnojen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista 24 V:n laturin hihna ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihna.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Tarkista 24 V:n laturin hihnan ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihnan kireys.
 • Ilmastointijärjestelmän kompressorin ja 24 V:n laturin hihnat käyttävät jousikuormitteista kiristintä, joka on säädetty tehtaalla. Katso huolto-ohjeet Toron huolto-oppaasta.

  Terän käyttöhihnojen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista terän käyttöhihnat.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda terän käyttöhihnat.
 • Terän käyttöhihna, jota kiristetään jousikuormitteisen kiristinpyörän avulla, on erittäin kestävä. Hihna kuitenkin kuluu ajan mittaan. Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, luistavat terät ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda hihna, jos jokin näistä merkeistä ilmenee.

  Etuleikkuupöydän hihnan vaihto

  1. Laske leikkuupöytä lattialle.

  2. Irrota hihnasuojukset leikkuupöydän päältä ja aseta ne syrjään.

  3. Löysää etuleikkuupöydässä olevan kiristinpyörän pysäytinruuvin vastamuttereita ja kierrä pysäytinruuvi kannattimeen (Kuva 121).

   g009014
  4. Käytä räikkäavainta tai vastaavaa työkalua ja siirrä sivuleikkuupöytien kiristinpyörät irti käyttöhihnasta, jolloin hihnan jännitys vapautuu ja hihna voidaan vetää pois sivuleikkuupöytien hihnapyörien päältä (Kuva 121).

  5. Irrota pultit, jotka kiinnittävät hydraulimoottorin leikkuupöytään (Kuva 122).

   g031805
  6. Nosta moottori pois leikkuupöydästä ja aseta se leikkuupöydän päälle.

  7. Irrota vanha hihna karapyörien ja kiristinpyörän ympäriltä.

  8. Asenna uusi hihna karapyörien ja kiristinpyöräkokoonpanon ympärille (Kuva 123).

   decal114-0922nc
  9. Säädä kiristinpyörän pysäytinruuvi ja kiristä vastamutterit.

  10. Asenna hihnasuojukset.

  Sivuleikkuupöydän hihnan vaihto

  Note: Ylempi hihna on irrotettava ennen alempaa hihnaa.

  1. Laske leikkuupöytä lattialle.

  2. Irrota hihnasuojukset leikkuupöydän päältä ja aseta ne syrjään.

  3. Irrota pultit, jotka kiinnittävät hydraulimoottorin leikkuupöytään (Kuva 122).

  4. Nosta moottori pois leikkuupöydästä ja aseta se leikkuupöydän päälle.

  5. Käytä räikkäavainta tai vastaavaa työkalua ja siirrä kiristinpyörät irti käyttöhihnasta, jolloin hihnan jännitys vapautuu ja hihna voidaan vetää pois hihnapyörien päältä (Kuva 124).

   g009009
  6. Irrota vanha hihna karapyörien ja kiristinpyörän ympäriltä.

  7. Asenna uusi hihna karapyörien ja kiristinpyöräkokoonpanon ympärille (Kuva 125 ja Kuva 126).

   decal114-0974nc
   decal114-4883nc

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulinesteen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Hydraulinestesäiliöön on lisätty tehtaalla noin 62,7 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.

  Käytä Toro Premium All Season Hydraulic Fluid -nestettä. (Saatavana 19 l:n astioissa tai 208 l:n tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.)

  Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita nesteitä, joiden ominaisuudet vastaavat seuraavia ominaisuuksia ja alan teknisten standardien vaatimuksia. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, ISO VG 46, korkea viskositeetti / alh. jähmepiste

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445St / 40 °C 42–50
   St / 100 °C 7,6–8,5
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
   Jähmepiste, ASTM D97–40…–45 °C
   FZG, Fail stage11 tai parempi
   Vesipitoisuus (uusi neste)500 ppm (enintään)
  Standardit:Vickers I-286-S (laatutaso), Vickers M-2950-S (laatutaso), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 -moniasteneste tarjoaa optimaaliset käyttöominaisuudet useissa lämpötiloissa. Jatkuvasti korkeissa lämpötiloissa (18...49 °C) työskenneltäessä ISO VG 68 -hydraulineste saattaa olla parempi vaihtoehto.

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydrauliöljyä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, Toro-osanumero 44-2500.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Huoltoa edeltävät toimenpiteet.

  2. Nosta koneen oikealla puolella oleva huoltosuojus, jotta saat esiin hydraulisäiliön korkin (Kuva 127).

   g031318
  3. Puhdista hydraulisäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (Kuva 127).

  4. Irrota korkki täyttökaulasta.

  5. Vedä mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nesteen pinnan korkeus (Kuva 128).

   Note: Nesteen tason pitäisi olla mittatikkuun merkityllä turvallisella käyttöalueella.

   g009240
  6. Jos nestettä on liian vähän, lisää nestettä riittävästi, jotta pinta nousee ylempään merkkiin saakka.

  7. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  8. Sulje suojus.

  Hydraulinesteen ja suodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste ja molemmat hydraulisuodattimet.
 • Jos hydraulineste saastuu, ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.

  Käytä Toro-vaihtosuodattimia (osanro 86-6110 koneen vasemmalla puolella ja osanro 75-1310 koneen oikealla puolella).

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Aseta suuri tyhjennysastia hydraulinestesäiliön alle.

  3. Irrota hydraulisäiliön korkki ja mittatikku.

  4. Irrota tyhjennystulppa säiliön pohjasta ja anna hydraulinesteen valua astiaan (Kuva 129).

   g031319
  5. Asenna tyhjennystulppa, kun hydraulineste on valunut.

  6. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

  7. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin (Kuva 129).

  8. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

  9. Varmista, että kaikki suodattimen asennuskohdat ovat puhtaita. Kierrä suodatinta, kunnes tiiviste koskettaa asennuslevyä. Kiristä sitten vielä puoli kierrosta.

  10. Täytä säiliö hydraulinesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  11. Asenna säiliön mittatikku ja korkki.

  12. Käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

   Note: Varmista myös, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

  13. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun Full-merkintään saakka.

   Note: Älä täytä liikaa.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Vaihda liikkuvat hydrauliletkut ja -putket.
 • Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Hydraulijärjestelmän testiporttien tarkistus

  Testiporttien avulla testataan hydraulipiirien paine. Ota yhteys Toro-jälleenmyyjään tai katso lisätietoja Toron huolto-oppaasta.

  Leikkuuyksikön huolto

  Leikkuupöydän etupuolen kääntäminen pystyasentoon

  Note: Etuleikkuuyksikkö voidaan kääntää pystyasentoon. Tätä toimenpidettä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa normaalin huollon yhteydessä.

  1. Nosta etuleikkuupöytää hieman maasta.

  2. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Huoltoa edeltävät toimenpiteet.

  3. Poista pidike ja irrota vaimenninyksikkö leikkuupöydästä (Kuva 130).

   g008980
  4. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan (Kuva 131).

   g008979
  5. Käynnistä moottori ja nosta etuleikkuupöytää hitaasti. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  6. Kiilaa puukappale leikkuupöydän takaosan ja koneen väliin (Kuva 132).

   g008985

  Etuleikkuupöydän kääntäminen alas

  1. Pyydä toista henkilöä pitelemään leikkuupöydän etuosaa ja poista puukappale.

  2. Istuudu istuimelle, käynnistä moottori ja laske leikkuupöytää, kunnes se on vain vähän irti maasta.

  3. Kiinnitä leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan.

  4. Kytke vaimenninyksikkö ja kiinnitä se pidikkeellä.

  Leikkuupöydän kaltevuuden säätö

  Leikkuupöydän kaltevuuden mittaus

  Leikkuupöydän kaltevuus tarkoittaa leikkuukorkeuden erotusta terätason etureunan ja takareunan välillä. Terän suositeltava kaltevuus on 6,3–9,7 mm. Tällöin terätason takareuna on 7,5 mm korkeammalla kuin terätason etureuna.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Aseta leikkuupöytä halutulle leikkuukorkeudelle.

  3. Varmista, että siivekkeet ovat samassa tasossa etuleikkuupöydän kanssa ja että etuleikkuupöytä on vaakasuorassa sivusuuntaisesti.

  Etuleikkuupöydän kaltevuuden säätö

  1. Käännä teriä niin, että ne osoittavat suoraan eteenpäin (Kuva 133).

   g009150
  2. Mittaa lyhyen viivaimen avulla etäisyys lattiasta etuterän etukärkeen ja kirjaa lukema ylös.

  3. Mittaa etäisyys lattiasta siiveketerän takakärkeen ja kirjaa lukema ylös.

  4. Laske kunkin terän kaltevuus vähentämällä etumitta takamitasta.

  5. Löysää vastamuttereita leikkuukorkeusketjun U-pultin ylä- tai alapäästä (Kuva 134).

   Note: Löysää tai kiristä leikkuukorkeusketjun muttereita yhtä paljon niin, että leikkuupöytä pysyy vaakasuorassa sivusuuntaisesti.

   g009012
  6. Nosta tai laske leikkuupöydän takaosaa ja aseta oikea leikkuupöydän kaltevuus terien keskimääräisen kaltevuuden perusteella säätämällä toista mutterisarjaa.

  7. Kiristä vastamutterit.

  Sivuleikkuupöydän kaltevuuden säätö

  1. Irrota kiristyskanta kara-akselista ja liu’uta kara pois kääntöpyörän varresta (Kuva 135).

   g008866
  2. Nosta tai laske kääntöpyörää sijoittamalla välilevyt niin, että leikkuupöytä on oikeassa kaltevuudessa.

  3. Asenna kiristyskanta.

  Kääntöpyörän varren holkkien huolto

  Kääntöpyörien varsien holkit on painettu putken ylä- ja alapäähän, ja runsaan käytön jälkeen holkit kuluvat. Tarkasta holkit siirtämällä kääntöpyörän haarukkaa edestakaisin ja sivulta toiselle. Jos kääntöpyörän kara on löysällä holkkien sisällä, holkit ovat kuluneet, ja ne on vaihdettava.

  Irrota kiristyskanta ja kääntöpyörän haarukka (Kuva 135).

  Note: Kirjaa ylös aluslaattojen ja välikappaleiden sijainti ennen irrotusta, jotta leikkuupöydän kaltevuutta ei tarvitse säätää uudelleen.

  Kääntöpyörien ja laakereiden huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Tarkista leikkuupöydän kääntöpyöräkokoonpanot.
  1. Irrota lukkomutteri pultista, jolla kääntöpyöräkokoonpano on kiinnitetty kääntöpyörän haarukan tai kääntöpyörän varren väliin (Kuva 136).

   g004738
  2. Tartu kääntöpyörään ja irrota pultti haarukasta tai kääntövarresta (Kuva 136).

  3. Irrota laakeri pyörännavasta ja päästä laakerin välikappale putoamaan (Kuva 136).

  4. Irrota laakeri pyörännavan vastakkaiselta puolelta (Kuva 136).

  5. Tarkasta, etteivät laakerit, välikappale ja pyörännavan sisäpuoli ole kuluneet.

   Note: Vaihda vaurioituneet osat.

  6. Työnnä laakeri pyörännapaan kääntöpyörän kokoamista varten.

   Note: Asentaessasi laakereita paina laakerin ulompaa vierintäpintaa.

  7. Liu’uta välikappale pyörännapaan. Työnnä toinen laakeri pyörännavan avoimeen päähän siten, että se kiinnittyy pyörännavan sisällä olevaan laakerin välikappaleeseen.

  8. Asenna kääntöpyöräkokoonpano kääntöpyörän haarukan väliin ja kiinnitä se pultilla ja lukkomutterilla.

  Terän huolto

  Terien turvallinen käyttö

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Taipuneen terän tarkistus

  Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko koneessa vaurioita ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä. Kiristä kaikki karapyörän mutterit momenttiin 176–203 N·m.

  1. Nosta leikkuupöytä.

  2. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Huoltoa edeltävät toimenpiteet.

  3. Tue leikkuupöytä siten, ettei se pääse vahingossa putoamaan alas.

  4. Käännä terää, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin. Mittaa etäisyys leikkuupöydän sisäpinnasta terän etuosan leikkuusärmään (Kuva 137).

   Note: Merkitse mitta muistiin.

   g004740
  5. Käännä terän vastakkainen pää osoittamaan eteenpäin ja mittaa leikkuupöydän ja terän leikkuusärmän etäisyys samassa asennossa kuin vaiheessa 4.

   Note: Vaiheiden 4 ja 5 välisten mittojen ero ei saa olla yli 3 mm. Jos ero on yli 3 mm, terä on vaihdettava, koska se on taipunut. Katso kohta Terän irrotus ja asennus.

  Terän irrotus ja asennus

  Vaihda terä, jos se osuu kiinteään esineeseen tai jos se on epätasapainossa tai taipunut. Käytä aina alkuperäisiä Toro-vaihtoteriä, jotta turvallisuus ja suorituskyky ovat optimaaliset. Älä käytä muiden valmistajien valmistamia vaihtoteriä, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

  1. Nosta leikkuupöytä ylimpään asentoon.

  2. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Huoltoa edeltävät toimenpiteet.

  3. Tue leikkuupöytä siten, ettei se pääse vahingossa putoamaan alas.

  4. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla. Irrota teräpultti, nurmisuojakupu ja terä kara-akselista (Kuva 138).

   g004741
  5. Asenna terä, nurmisuojakupu ja teräpultti.

  6. Kiristä teräpultti momenttiin 115–149 N·m.

   Important: Terän kaarevan puolen on osoitettava leikkuupöydän sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee moitteeton.

   Note: Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, kiristä kaikki karapyörän mutterit momenttiin 176–203 N·m ja kaikki teräpultit momenttiin 115–149 N·m.

  Terän tarkastus ja teroitus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista teräpulttien kireys.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista leikkuuterän kunto.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista teräpulttien kireys.
 • Terän tarkastuksessa ja huollossa on kiinnitettävä erityistä huomiota kahteen osaan: siipeen ja leikkuusärmään. Sekä leikkuusärmät että siipi, eli ylöspäin käännetty osa leikkuusärmää vastapäätä, vaikuttavat leikkuutulokseen. Siipi on tärkeä, koska se nostaa ruohon suoraksi pystyyn ja tuottaa tasaisen leikkuutuloksen. Siipi kuitenkin kuluu vähitellen käytön aikana, mikä on täysin normaalia. Sitä mukaa kun siipi kuluu, leikkuutuloksen laatu heikentyy hieman, vaikka leikkuusärmät olisivat terävät. Terän leikkuusärmän on oltava terävä, jotta ruoho leikkautuu eikä repeydy. Leikkuusärmä on tylsä, kun ruohon kärjet ovat ruskeat ja repeytyneet. Teroita leikkuusärmät, jotta leikkuutulos parantuu.

  1. Sijoita kone tasaiselle alustalle. Nosta leikkuupöytä, kytke seisontajarru ja aseta ajopoljin VAPAA-asentoon. Varmista, että voimanulosoton kytkin on POIS-asennossa, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Tarkasta terän leikkuusärmät huolellisesti (kiinnitä huomiota varsinkin kohtiin, joissa terän tasaiset ja käyrät osat kohtaavat) kuvan mukaisesti (Kuva 139).

   Note: Koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, jolla terän tasaiset ja käyrät osat liittyvät toisiinsa, tarkasta terä ennen koneen käyttöä. Vaihda terä, jos siinä on kulumisen merkkejä (Kuva 139).

   g006530
  3. Tarkasta kaikkien terien leikkuusärmät.

  4. Teroita leikkuusärmät, jos ne ovat tylsät tai urautuneet (Kuva 140).

   g000276

   Note: Teroita vain leikkuusärmän yläosa ja säilytä alkuperäinen leikkuukulma, jotta terävyys säilyy.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan metallia yhtä paljon.

  Note: Irrota terät ja teroita ne hiomalaitteessa. Asenna leikkuusärmien teroituksen jälkeen terä, nurmisuojakupu ja teräpultti. Katso Terän irrotus ja asennus.

  Leikkuupöydän epätasapainon korjaus

  Jos saman leikkuupöydän terät ovat epätasapainossa, ruohon leikkausjäljessä on raitoja. Ongelma voidaan korjata varmistamalla, että terät ovat suorassa.

  1. Käytä 1 m:n pituista vesivaakaa ja etsi tasainen pinta työpajan lattialta.

  2. Nosta leikkuukorkeus ylimpään asentoon. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  3. Laske leikkuupöytä tasaiselle alustalle ja irrota leikkuupöydän päällä olevat suojukset.

  4. Käännä teriä, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

  5. Mittaa etäisyys lattiasta leikkuusärmän etukärkeen. Merkitse mitta muistiin.

  6. Käännä samaa terää siten, että sen vastakkainen pää osoittaa eteenpäin, ja mittaa uudelleen.

   Note: Näiden etäisyyksien välinen ero saa olla korkeintaan 3 mm. Jos etäisyys on yli 3 mm, vaihda terä, koska se on taipunut. Mittaa kaikki terät.

  7. Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa sivusuuntaisesti ja säädä tarvittaessa.

  8. Asenna hihnasuojukset.

  Ohjaamon huolto

  Ohjaamon puhdistus

  Ohjaamolliset koneet

  Important: Käsittele ohjaamon tiivisteitä ja valoja varovaisesti (Kuva 141). Jos käytät painepesuria, pidä pesurin suutin ainakin 60 cm:n päässä koneesta. Älä pese ohjaamon tiivisteitä ja valoja tai takaulokkeen alapuolta suoraan painepesurilla.

  g034330

  Ohjaamon ilmansuodattimien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
  1. Irrota ruuvit ja säleiköt ohjaamon sisällä ja takana olevista ilmansuodattimista (Kuva 142 ja Kuva 143).

   g028378
   g028379
  2. Puhdista suodattimet puhaltamalla puhdasta, öljytöntä paineilmaa niiden läpi.

   Important: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  3. Asenna suodattimet ja säleikkö ja kiinnitä ne siipiruuveilla.

  Ohjaamon esisuodattimen puhdistus

  Ohjaamon esisuodatin estää suuria roskia, kuten ruohonkorsia ja lehtiä, päätymästä ohjaamon suodattimiin.

  1. Käännä sihdin suojus alas.

  2. Puhdista suodatin vedellä.

   Important: Älä käytä painepesuria.

   Note: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  3. Anna esisuodattimen kuivua ennen kuin asennat sen koneeseen.

  4. Käännä suodattimen sihtiä kielekkeissä, kunnes salpa lukittuu salvan kannatinkokoonpanoon (Kuva 144).

   g032951

  Ilmastointilaitteen kokoonpanon puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmastointilaitteen kokoonpano(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Huoltoa edeltävät toimenpiteet.

  2. Irrota jokaisen puhaltimen johto.

   g032323
  3. Irrota molemmat nupit ja irrota puhallinkokoonpano.

  4. Avaa ilmastointilaitteen kokoonpanon neljä salpaa ja irrota ritilä.

   g032324
  5. Irrota ilmansuodattimet (katso Kuva 143).

  6. Puhdista ilmastointilaitteen kokoonpano.

  7. Asenna ilmansuodattimet, ritilä ja puhallinkokoonpano (Kuva 143, Kuva 145 ja Kuva 146).

  8. Kytke jokaisen puhaltimen johto (Kuva 145).

  Varastointi

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Puhdista ajoyksikkö, leikkuupöydät ja moottori huolellisesti.

   Important: Älä käytä painepesuria tietokeskuksen tai moottorin elektronisen ohjausyksikön (ECU) lähellä, sillä se saattaa aiheuttaa vaurioita.

  2. Tarkista rengaspaineet. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  3. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  4. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet ja pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine. Katso kohta Voitelu.

  5. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  6. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akkua hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota vanha öljynsuodatin ja asenna uusi.

  3. Lisää moottoriin noin 10,4 litraa moottoriöljyä, jonka luokitus on SAE 15W-40 CJ-4.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  6. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla polttoaineella.

  7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50/50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.