Introduktion

Maskinen är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på välunderhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

Important: Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g249978

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Denna maskin har utformats i enlighet med specifikationerna i standarden ANSI B71.4-2012.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i denna bruksanvisning innan du använder gräsklipparen.

 • Var fullt koncentrerad på släpfordonet och gräsklipparen när du använder dem. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast gräsklipparen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från gräsklipparen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda släpfordonet eller gräsklipparen.

 • Stanna maskinen, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du rensar eller utför underhåll på gräsklipparen.

Felaktigt bruk eller felaktigt underhåll av gräsklipparen kan leda till skada. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal110-4668
decal117-4979
decal119-6807
decal120-0625
decal120-6604
decal125-6110
decal133-8061
decal138-3078
decal138-3087

CE-varningsdekal 138-9038

decal138-9038

Montering

Fästa varningsdekalen

CE-gräsklippare

Delar som behövs till detta steg:

CE-varningsdekal4

Important: Detta förfarande är obligatoriskt för alla CE-länder samt för icke engelsktalande länder.

 1. Vrid axelskyddet för att komma åt den befintliga varningsdekalen (Figur 3).

  g270806
 2. Rengör den befintliga varningsdekalen och skyddsområdet som omger dekalen.

 3. Ta bort skyddspapperet från de CE-varningsdekalen.

 4. Placera CE-varningsdekalen över den befintliga varningsdekalen (Figur 3).

 5. Upprepa steg 1 till 4 för de tre övriga axelskydden.

Montera vreden på däckkåpan

Ej CE-gräsklippare

Delar som behövs till detta steg:

Vred6
 1. Avlägsna klippdäckskåporna. Se Avlägsna däckkåporna.

 2. Ta bort tryckmuttern som fäster skruven på däckkåpan och avlägsna skruven från kåpan (Figur 4).

  g264078
 3. Montera klippdäckskåpan med vredet. Se Montera däckkåporna.

 4. Upprepa steg 1 till 3 för återstående däckkåpor.

Justera dragstångens läge på släpfordonet

Justera släpfordonets dragstång (Figur 5) till det utdragna läget. Se släpfordonets bruksanvisning.

g250235

Justera gräsklipparens bogseringsstång

Utvärdera arbetsplatsen

Ta hänsyn till följande faktorer på arbetsplatsen för att avgöra bogseringsstångens placering på gräsklipparen:

 • För gräsytor med kullar och gropar i konturerna – ställ in bogseringsstången på en kortare längd.

 • För gräsytor som i huvudsak är plana – ställ in bogseringsstången på en längre längd.

Note: Prova en mellanlängd på bogseringsstången när arbetsplatsen består av en blandning av plana och kuperade områden.

Justera bogseringsstångens längd

Note: Gräsklipparens bogseringsstång har fem lägen som gör att du kan justera längden med 20 cm.

 1. Avlägsna de två flänslåsmuttrarna, de två huvudskruvarna och de två brickorna som fäster dragkroksröret på mottagarröret (Figur 6).

  g250236
 2. Justera dragkroksrörets läge i mottagarröret enligt läget som du fastställde i Utvärdera arbetsplatsen.

 3. Montera dragkroksröret på mottagarröret med flänslåsmuttrarna, huvudskruvarna och brickorna som du tog bort i steg 1.

 4. Dra åt muttrarna och huvudskruvarna till 91–113 Nm.

Omvandla bogseringsstången för sprint till en bogseringsstång för dragkrok

 1. Avlägsna hårnålssprinten som fäster hakbulten på bogseringsstången och avlägsna hakbulten (Figur 7).

  g250399
 2. Ta bort flänsbussningen från dragöglan (Figur 7).

 3. Ta bort de två flänslåsmuttrarna och de två huvudskruvarna som fäster sprintfästet på bogseringsstången och avlägsna sprintfästet (Figur 7).

  Note: Spara hårnålssprinten, hakbultarna, flänslåsmuttrarna, huvudskruvarna och sprintfästet så att du kan omvandla bogseringsstången för dragkrok till en bogseringsstången för sprint.

Montera kraftuttagsdrivaxeln

Delar som behövs till detta steg:

Kraftuttagsdrivaxelhalva (främre)1
 1. Rikta in den bakre kraftuttagsdrivaxelhalvans innerrör med den främre kraftuttagsdrivaxelhalvan och dra ihop rören (Figur 8).

  Important: De inre och yttre kraftuttagsdrivaxelrörens ändar går endast att montera ihop på ett sätt – tvinga inte ihop dem.

  g270859
 2. Flytta kraftuttagsdrivaxeln till slangstyrningens drivaxelstöd (Figur 9).

  g270860
 3. Förläng kraftuttagsdrivaxeln delvis för att komma åt smörjnippeln nära det inre drivaxelskyddets mitt (Figur 10).

  g264298
 4. Applicera fett på smörjnipplarna till den utdragbara drivaxelledningen enligt Figur 10.

Montera däcklåslinan på gräsklipparen

Delar som behövs till detta steg:

Däcklåslina1
 1. Dra däcklåslinans ände genom hålet i låsspaken och bind fast linan ordentligt (Figur 11).

  g272421
 2. Dra däcklåslinans fria ände från låsspaken genom de två slangstyrningarna (Figur 12).

  g260004

Produktöversikt

g262052
g262053

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Släpfordonsspecifikation

Minsta värde för kraftuttagets uteffekt26 kW (35 hk)
Rekommenderat kraftuttagsvarvtal540 varv/min.
KraftuttagsrotationMedurs (sett bakifrån släpfordonet)
Kraftuttagsspindel34,8 mm i diameter med sex kilspår
Minsta hydraultryck137,89 bar
BogseringssystemDragstång och sprint – 25 mm i diameter
Drag

Gräsklipparspecifikationer

Vikt 1 354 kg
Tungvikt 313 kg
BreddKlippläge381 cm
 Transportläge – 13 mm klipphöjd218 cm
HöjdKlippläge78 cm
 Transportläge193 cm
LängdDragkrok fullt utskjuten371 cm
Klippbredd 365 cm
Klipphöjd 13 till 102 mm
Klippkapacitet9,7 km/h3,5 hektar/h
Maximal transporthastighet 30 km/h

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Håll händerna borta från lederna när du hanterar kraftuttagets drivaxel.

 • Kliv inte på, över eller under kraftuttaget eller drivaxlarna.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Använd inte kraftuttagets räfflade adaptrar eller förlängningar.

 • Använd endast släpfordon som har ett maximalt kraftuttagsvarvtal på 540 varv/min (9 varv per sekund) med gräsklipparen.

 • Se till att alla skydd sitter på plats och är i brukligt skick. Ersätt saknade, skadade eller slitna skydd innan du använder maskinen.

 • Tillförsäkra att kraftuttagets drivaxel inte kommer i kontakt med dragstången

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

 • Kontrollera med släpfordonets leverantör eller tillverkare att släpfordonet kan användas tillsammans med en gräsklippare av denna vikt.

Traktorreglage

Bekanta dig med hur följande traktorreglage fungerar innan du använder gräsklipparen:

 • PTO-inkoppling

 • Motorns/kraftuttagets hastighet

 • Det bakre redskapsreglaget (höjning/sänkning)

 • Hjälpventilens funktion

 • Koppling

 • Gasreglage

 • Växelväljare

 • Parkeringsbroms

  Important: Användaranvisningar finns i traktorns bruksanvisning.

Outcross-traktorenhetsreglage

Information om reglage och användning samt ytterligare anvisningar om hur du förbereder fordonet för detta redskap finns i OutCross-traktorenhetens bruksanvisning.

Kraftuttagets varvtal

Gräsklipparen är utformad att fungera med en kraftuttagshastighet på upp till 540 varv/min. Varvräknaren på de flesta släpfordon visar ett värde på 540 varv/min. för kraftuttaget.

Övningsperiod

Öva på att använda gräsklipparen i ett avsides område innan du startar driften. Kör släpfordonet med rekommenderade växelinställningar och kraftuttagshastigheter tills du har bekantat dig med släpfordonets och gräsklipparens köregenskaper. Öva på att höja och sänka klippdäcken, stanna och starta kraftuttagsdrivningen samt på att rikta in maskinen i linje med tidigare körspår. Övningen ökar ditt självförtroende och säkerställer att du använder rätt gräsklippningsteknik.

Var försiktig

Ett redskap som är igång kan orsaka personskador.

Undvik personskador genom att inte kliva ur förarsätet utan att först koppla ur kraftuttagsdrivningen, koppla in parkeringsbromsen, stänga av motorn och ta ut nyckeln. Kontrollera att alla säkerhetsanordningar sitter fast som de ska innan du fortsätter arbetet.

Kontrollera däckens lufttryck

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Fara

  Ett lågt däcktryck minskar gräsklipparens stabilitet vid transport. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

  Kör inte gräsklipparen med för lite luft i däcken.

  1. Kontrollera däcktrycket dagligen.

   Det bör ligga på 2,07 bar.

   g001055
  2. Tillsätt eller släpp ut luft om däcktrycket inte ligger på 2,07 bar.

  Kontrollera kraftuttagets skydd och drivaxelskydden

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kraftuttagets skydd och drivaxelskydden.
  1. Ta bort drivaxeln från släpfordonet i förekommande fall.

  2. Vrid den främre halvan av kraftuttagsaxelns skydd ett helt varv (Figur 16).

   Note: Rengör eller byt ut axelskyddet om det inte roterar fritt.

   g262236
  3. För ihop och isär den främre halvan av kraftuttagsaxelns skydd för att kontrollera om det skjuts ut och in utan hinder (Figur 16).

   Note: Rengör eller byt ut axelskyddet om det inte rör sig fritt.

  4. Montera drivaxeln på släpfordonet om den tidigare har avlägsnats. Se Koppla drivaxeln till kraftuttaget.

  5. Kontrollera att spärrkedjan har monterats mellan kraftuttagsaxelns främre skydd och en stationär del av släpfordonet (Figur 17).

   g264215
  6. Kontrollera att spärrkedjan är ansluten till kraftuttagsaxelns bakre skydd, drivaxelskydden och gräsklipparens ram (Figur 18 och Figur 21).

   g271527
   g271528
   g271526
   g271550
  7. Kontrollera att de sju slangklämmorna fäster drivaxelskydden på mittklippdäckets och det bakre klippdäckets växellåda (Figur 22).

   g264297

  Använda bogseringsstångens domkraft

  Stötta upp gräsklipparen med domkraften

  1. Parkera maskinen på en plan yta och för växelspaken till NEUTRALLäGET.

  2. Lägg i parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  3. Avlägsna sprinten och vrid bogseringsstångens domkraft till vertikalt läge (Figur 23).

   g250413
  4. Rikta in hålet i bogseringsstången med hålet i domkraften (Figur 23).

  5. Skjut in sprinten genom hålen i bogseringsstången och domkraften (Figur 23).

  6. Vrid på domkraftshandtaget tills domkraften helt stöttar upp gräsklipparens vikt.

  7. Blockera gräsklipparens båda däck (Figur 24).

   g256133
  8. Koppla bort hydraulslangarna och kraftuttagets drivaxel från släpfordonet.

  9. Koppla loss dragkroken från bogseringsstången.

  10. Kör släpfordonet i en rak linje bort från gräsklipparen.

  Stuva undan domkraften

  1. Se till att gräsklipparen sitter fast i släpfordonet ordentligt.

  2. Vrid på domkraftshandtaget för att höja upp domkraftsplattan så högt det går. Se Figur 23 i Stötta upp gräsklipparen med domkraften.

  3. Avlägsna sprinten och vrid bogseringsstångens domkraft till horisontalt läge.

  4. Rikta in hålet i bogseringsstången efter hålet i domkraften.

  5. Skjut in sprinten genom hålen i bogseringsstången och domkraften.

  Ansluta gräsklipparen till släpfordonet

  Förbereda släpfordonet och gräsklipparen

  1. Se till att gräsklipparen stöttas upp av bogseringsstångens domkraft. Se Stötta upp gräsklipparen med domkraften.

  2. Sänk trepunktslyftet. Se släpfordonets bruksanvisning.

  3. Avlägsna hjulsprinten, sprintbulten och de övre trepunktslänkagen (i förekommande fall) från det övre länkfästet (Figur 25).

   g250419
  4. Justera krängningshämmararmarna (Figur 26) helt utåt. Se släpfordonets bruksanvisning.

   g264148
  5. Om gräsklipparen har en sprintbogseringsstång avlägsnar du hårnålssprinten och hakbulten från bogseringsstången.

  6. Öppna dragkroken på släpfordonet i förekommande fall.

  Välja en dragstång till gräsklipparen

  • Hakbultens håldiameter: 31,75 mm (1 ¼ tum).

  • Arbetshöjd: 33,4 till 40 cm. Se Figur 27.

   g250512
  • Se till att dragstången inte är i vägen för kraftuttagets drivaxel.

  Koppla ihop gräsklipparen med släpfordonet

  1. Använd domkraftshandtaget för att höja eller sänka bogseringsstångens domkraft och rikta in bogseringsstången efter dragstången eller dragkroken (Figur 28).

   g250416
  2. Höj upp trepunktslyftet helt och hållet. Se släpfordonets bruksanvisning.

   Note: Lås trepunktslyftet (i förekommande fall).

  3. Rikta in släpfordonets dragstång eller dragkrok efter gräsklipparens bogseringsstång (Figur 28).

  4. Flytta växelspaken till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  5. Fäst bogseringsstången på följande sätt:

   • Om gräsklipparen har en sprintbogseringsstång för du in hakbulten genom hålen i bogseringsstången och dragstången och fäster sprinten med hårnålssprinten (Figur 29).

    g250418
   • Stäng och säkra dragkroken på släpfordonet i förekommande fall.

  6. Höj upp domkraften helt och hållet (Figur 29).

  7. Avlägsna sprinten som fäster domkraften på bogseringsstången, vrid domkraften horisontalt och fäst domkraften på bogseringsstången med sprinten (Figur 29).

  Koppla drivaxeln till kraftuttaget

  1. Rikta in kraftuttagsdrivaxelns snabbkoppling på kraftuttagets utgångsaxel (Figur 30).

   g250417
  2. Dra tillbaka snabbkopplingens låskrage (Figur 31).

   g250500
  3. Samtidigt som du drar tillbaka låskragen drar du kraftuttagets drivaxelok framåt så att du kan dra kopplingens hylsa över kilspåren på kraftuttagets utgångsaxel (Figur 31).

  4. Kontrollera att låset på snabbkopplingen klickar i spåret på kraftuttagets utgångsaxel ordentligt.

  5. Kontrollera att skyddet befinner sig över drivaxeloket (Figur 31).

  6. Fäst spärrkedjan på en fast del på släpfordonet (Figur 32).

   Important: Se till att spärrkedjan har tillräckligt med spel så att det går att vända maskinen i båda riktningarna.

   g264215

  Ansluta hydraulslangarna

  1. Lokalisera snabbkopplingen för de bakre redskapens lyft- och sänkkretsar på släpfordonet.

  2. Avlägsna dammkåporna från släpfordonets snabbkopplingar.

  3. Avlägsna den svarta dammkåpan från snabbkopplingen på gräsklipparens cylinderförlängningsslang.

  4. Anslut snabbkopplingens cylinderförlängningsslang till snabbkopplingens sänkkrets på det bakre redskapet (Figur 33).

   g250538
  5. Ta bort den röda dammkåpan från snabbkopplingen på gräsklipparens cylinderindragningsslang.

  6. Anslut cylinderindragningsslangens snabbkoppling till snabbkopplingen för det bakre redskapets lyftkrets.

  Dra däcklåslinan till maskinen

  1. Dra däcklåslinan från slangstyrningen mot förarsätet (Figur 34).

   Important: Se att det finns tillräckligt med spel på linan så att gräsklipparen fullt ut kan svänga till både höger och vänster bakom släpfordonet utan att linan spänns och utan att den kommer i kontakt med kraftuttagets drivaxel.

   g250665
  2. Bind fast linan vid släpfordonets fasta chassikomponent, t.ex. vältskyddsröret (Figur 34).

   Important: Bind inte fast däcklåslinan vid sätet, ratten eller något reglagehandtag.

  3. Ta bort blockeringen från gräsklipparens hjul.

  Under arbetets gång

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Säkerhet under användning

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Kör aldrig gräsklipparen med passagerare och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Kör endast maskinen om du har god sikt och kan undvika gropar och dolda faror.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, att parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Koppla inte in kraftuttaget när klippdäcken är upphöjda över det partiella övre stoppläget.

  • Stanna gräsklipparen när du har slutat klippa gräs.

  • Om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt ska du stanna maskinen, koppla in parkeringsbromsen, stänga av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker redskapet. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Sänk farten på ojämna vägar och underlag.

  • Gräsklipparen är tung. Gräsklipparens vikt påverkar stabiliteten, inbromsningsförmågan och styrningen när gräsklipparen är ansluten till ett släpfordon och i det upphöjda läget. Var försiktig när du transporterar luftaren mellan arbetsområden.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen (inklusive ställa in klipphöjden):

   • Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.

   • Parkera maskinen på en plan yta.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Sänk ned klippdäcken.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar maskinen.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

  • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för demontering eller reparation av alla ståldelar på kraftuttagets drivaxel (rör, lager, leder, osv.). Om komponenter behöver tas bort för byte eller reparation bör det göras av behöriga tekniker med specialverktyg, annars kan vissa delar skadas.

  • Kör inte gräsklipparen om kraftuttagets skydd eller drivaxelskydden saknas.

  • Var försiktig när du vänder maskinen så att släpfordonets däck inte vidrör kraftuttagets drivaxel.

  • Fäst hydraulslangar, elektriska ledningar, rep och liknande objekt så att de inte kommer i kontakt med kraftuttagets drivsaxelskydd.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Granska och se till att du förstår anvisningarna för sluttningar i bruksanvisningen och på släpfordonet.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och fastställ om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Kör aldrig en maskin under förhållanden där det råder tvekan om hjuldrivning, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en manuell gräsklippare om det finns risk för faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var ytterst försiktig med andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen. Ha alltid en växel ilagd när du kör maskinen nedför en sluttning. Rulla inte nedför sluttningar i friläget (gäller endast enheter med växellådor).

  Sänka ned klippdäcken från transportläget

  1. Kontrollera att kraftuttaget är i läget AV. Se släpfordonets bruksanvisning.

  2. Flytta gräsklipparen till ett plant område som är stort nog för klippdäcken.

  3. Kontrollera att det inte finns några kringstående i närheten.

  4. För reglaget för det bakre redskapets krets till LYFTLäGET. Se släpfordonetsbruksanvisning.

   Klippdäcken kan höja sig något samtidigt som trycket minskas på däcklåsen.

  5. Dra och håll i däcklåslinan (Figur 35).

   Däcklåsen släpper.

   g250665
  6. För reglaget för det bakre redskapets krets till det NEDSäNKTA läget. Se släpfordonets bruksanvisning.

   Klippdäcken sänks ned till marken (Figur 36).

   g250705
  7. Släpp repet och reglaget när klippdäcken har sänkts ned helt till marken.

  8. För reglaget för det bakre redskapets krets till FLYTLäGET. Se släpfordonets bruksanvisning.

  Höj upp klippdäcken under gräsklippning

  Följ detta förfarande för att höja upp klippdäcken något när du ska vända runt maskinen efter en klippomgång.

  Se anvisningarna i släpfordonets bruksanvisning om hur det bakre redskapsreglaget ska användas.

  1. Flytta den bakre redskapskretsens reglage till LYFTLäGET.

   Lyftsprintarna kommer i kontakt med däcklåsens partiella övre stoppdel när klippdäcken höjs.

   Note: Dra inte i däcklåslinan.

   g250716g250715
  2. Vrid släpfordonet och rikta in det inför nästa klippomgång.

  3. För reglaget för det bakre redskapet krets till det NEDSäNKTA läget.

  Höja upp klippdäcken till transportläget

  Se anvisningarna i släpfordonets bruksanvisning om hur kraftuttaget och det bakre redskapsreglaget ska användas.

  1. Flytta gräsklipparen till ett plant område.

  2. Stäng av kraftuttaget.

  3. Dra och håll i däcklåslinan (Figur 38).

   g250665
  4. För reglaget för den bakre redskapskretsen LYFTLäGET.

   Klippdäcken höjs upp till TRANSPORTLäGET (Figur 39).

   g250706
  5. Släpp linan och redskapsreglaget när däcken är upphöja helt och hållet.

   Däcklåsen hakar i däcksprintarna (Figur 40).

   g250714
  6. Flytta den bakre redskapskretsens reglage till det NEDSäNKTA tills däcklåsen bär upp klippdäckens vikt.

  Justera klipphöjden

  1. Utför följande om gräsklipparen har fästs vid släpfordonet:

   1. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.

   2. Sänk klippdäcken om de är i transportläge. Se Sänka ned klippdäcken från transportläget.

   3. Lägg i parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Fastställ önskad klippningshöjd.

  3. Lossa de fyra låsmuttrarna som fäster klippdäckets fyra klipphöjdsjusterare (Figur 41).

   g250931g250930
  4. Vänd huvudskruvsjusteraren på en av däckvalsarna så att den antingen höjer eller sänker gräsklipparen tills klipphöjdsindikatorn riktas in på den gräsklippningshöjd som du fastställde i steg 2.

  5. Dra åt låsmuttrarna på de två klipphöjdsjusterarna.

  6. Upprepa steg 4 och 5 för klipphöjdsjusterarna i den andra valsen.

  7. Upprepa steg 3 till 6 för övriga klippdäck.

  Göra en skarp vändning

  1. Växla till LåG VäXEL eller LåGT OMRåDE på släpfordonet.

  2. Kör maskinen långsamt och utför den skarpa vändningen genom att styra.

   Important: Överskrid inte vinkeln på max 75° mellan släpfordonet och gräsklipparen.

   g264251
  3. Kontrollera att spelet mellan släpfordonets däck och gräsklipparens delar är tillräckligt stort när du vänder (Figur 43).

   Note: Vänd mer gradvis om däcket hamnar för nära gräsklipparen.

   g264252

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  • Kliv inte på, över eller under drivaxeln.

  • Stötta inte axeln med spärrkedjan till kraftuttagsaxelns skydd när du transporterar gräsklipparen eller när du ställer den i förvar.

  • Låt inte kraftuttagsaxeln vila mot marken.

  • Låt inte kraftuttagsaxelns skydd gå isär.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

  Rengöra och inspektera

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rengör och inspektera gräsklipparen.
 • Höj upp klippdäcken och rengör dem noggrant.

  Fästpunkter

  g264216

  Transportera maskinen

  Important: Lyft upp och spärra fast klippdäcken innan du lastar på gräsklipparen på släpet eller lastar av den från släpet.

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  Maskinens fästpunkter anges i släpchassits och släpfordonets bruksanvisningar.

  1. Kör upp släpfordonet på rampen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Sänk ned domkraften.

  4. Bind fast maskinen nära däcken med spännband, kedjor eller kablar.

   Note: Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport med släp.

  5. Fäst klossar vid maskinens däck på släpets eller lastbilens flak.

  6. Kontrollera att kraftuttagets drivaxel är kopplad till ett släpfordon eller fäst vid gräsklipparens bogseringsstång.

  Underhåll

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Varning

  Om klippdäcken är upphöjda men inte fastspärrade kan klippdäcken sänkas ned utan förvarning och skada dig eller någon annan allvarligt.

  Höj upp alla klippdäck så högt som möjligt och se till att sprintarna på alla lyftarmar kopplas in i spärrarna.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt mittväxelns smörjmedel.
 • Byt mittväxelns smörjmedel.
 • Kontrollera klipparremmarna.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Kontrollera kraftuttagets skydd och drivaxelskydden.
 • Smörj leden för konstant hastighet till kraftuttagets drivaxel.
 • Kontrollera knivarna.
 • Efter varje användning
 • Rengör och inspektera gräsklipparen.
 • Var 50:e timme
 • Smörj de utdragbara drivaxellederna.
 • Smörj drivaxelns kardanknutar.
 • Smörj drivaxelskyddens glidleder.
 • Smörj lyftarmarna, hydraulcylindrarna, spärrarna och stötdämparna (Smörj även gräsklipparen omedelbart efter varje tvätt).
 • Smörj spindlarna.
 • Smörj remspännaren.
 • Smörj däckvalsarna (Smörj även rullarna omedelbart efter varje tvätt).
 • Kontrollera vätskenivån i växellådan.
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera växellådan och spindellagren.Byt ut slitna eller skadade växellådor och spindellager efter behov.
 • Före förvaring
 • Utför alla underhållsprocedurer för 50 arbetstimmar.
 • Ta bort allt skräp.
 • Kontrollera rullagren.Byt ut slitna eller skadade rullager efter behov.
 • Måla över eventuella lackskador.
 • Årligen
 • Byt mittväxelns smörjmedel.
 • Byt mittväxelns smörjmedel.
 • Sök efter tecken på förslitning på kraftuttagsaxelns kilspår.
 • Lyfta gräsklipparen

  1. Lyft gräsklipparen vid axelhalvorna enligt Figur 45.

   g264176
  2. Stötta upp gräsklipparen med pallbockar.

  Komma åt klippdäcken

  Avlägsna däckkåporna

  1. Frigör de tre spärrarna som fäster klippdäckets kåpa (Figur 46).

   g251061
  2. Lossa vredet eller skruven (CE-klippdäck) som fäster klippdäcksskyddet på klippdäcket (Figur 46).

  3. Lyft upp och avlägsna kåpan från klippdäcket.

  4. Upprepa steg 1 och 2 för den andra kåpan (Figur 46).

  Montera däckkåporna

  1. Rikta in klippdäckskåpornas spärrar på klippdäckets hål (Figur 47).

   g254821
  2. Montera däckkåpan på klippdäcket (Figur 47).

  3. Fäst kåpan (Figur 47) på följande sätt:

   • Ej CE-klippare: Gänga vredet i kåpan och in i klippdäcket och dra åt vredet.

   • CE-klippare: Gänga skruven i klippdäcket och dra åt skruven.

  4. Fäst kåpans tre spärrar på klippdäcket (Figur 47).

  5. Upprepa steg 1 till 4 för de andra kåporna som du avlägsnade (Figur 47).

  Smörjning

  Fett som ska användas

  Litiumbaserat fett nr 2.

  Smörja kraftuttagsaxelns led för konstant hastighet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Smörj leden för konstant hastighet till kraftuttagets drivaxel.
 • Applicera det angivna fettet på de tre smörjnipplarna i den främre änden av kraftuttagets drivaxel (Figur 48).

  g255325g255326

  Smörja de utdragbara drivaxellederna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj de utdragbara drivaxellederna.
  1. Förläng delvis kraftuttagets drivaxel för att komma åt smörjnippeln nära det inre drivaxelskyddets mitt. (Figur 49).

   g264299g264298
  2. Applicera fett på de fyra smörjnipplarna till de utdragbara drivaxellederna enligt Figur 49.

  Smörja drivaxelns kardanknutar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj drivaxelns kardanknutar.
 • Applicera det angivna fettet på de sju kopplingarna till kardanknutarna enligt Figur 50.

  g255328g255327

  Smörja drivaxelskyddens glidleder

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj drivaxelskyddens glidleder.
 • Applicera det angivna fettet på de sex smörjnipplarna till drivaxelskyddens glidleder enligt Figur 51.

  g264214g264213

  Smörja lyftarmarna, hydraulcylindrarna, spärrarna och stötdämparna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lyftarmarna, hydraulcylindrarna, spärrarna och stötdämparna (Smörj även gräsklipparen omedelbart efter varje tvätt).
  • Applicera det angivna fettet på lyftarmarna, hydraulcylindrarna och stötdämparna på vänster och höger klippdäck (Figur 52).

   g251060
  • Applicera fett på lyftarmarna och hydraulcylindrarna samt på mittklippdäckets stötdämpare (Figur 53).

   g251059

  Smörja spindlarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj spindlarna.
 • Applicera det angivna fettet på smörjnippeln på de tre spindlarna på respektive klippdäck (Figur 53).

  g251062

  Smörja remspännaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj remspännaren.
 • Applicera det angivna fettet på smörjnipplarna på de två remspännarna på respektive klippdäck.

  g264169

  Smörja däckvalsarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj däckvalsarna (Smörj även rullarna omedelbart efter varje tvätt).
  1. Applicera det angivna fettet på däckvalslagren på klippdäckets vänstra sida (Figur 56).

   g254862
  2. Smörj däckvalslagren på klippdäckets högra sida (Figur 56).

  3. Upprepa steg 1 och 2 på däckvalsarna på övriga klippdäck.

  Utföra underhåll på växellådorna

  Kundens medföljande material: PTFE-gängtätning och en liten handpump.

  Växellådsvätska som ska användas

  • Toro Premium Tractor fluid

  • Hydraulvätska Mobilfluid™ 424 för traktorer

  Kontrollera vätskenivån i växellådan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera vätskenivån i växellådan.
  1. Ta ut mätstickan ur mätstickans öppning längst upp på mittväxellådan (Figur 57 eller Figur 58).

   g255251
   g255263
  2. Kontrollera vätskenivån som indikeras på mätstickan (Figur 57 eller Figur 58).

   Vätskenivån ska indikera ett värde mellan full- och lägg till-markeringarna på mätstickan.

   Note: Tillsätt smörjmedel efter behov för att höja nivån mellan full- och tillsättmarkeringarna. Se Fylla på mittväxellådan eller Fylla på klippdäckets växellåda.

  3. Rengör mätstickans och påfyllningspluggens gängor och applicera PTFE-gängtätning på gängorna.

  4. Gänga in mätstickan i påfyllningsöppningen och dra åt mätstickan (Figur 57 eller Figur 58).

  5. Upprepa steg 1 till 4 för klippdäckets växellådor.

  Byta ut mittväxellådans smörjmedel

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt mittväxelns smörjmedel.
 • Årligen
 • Byt mittväxelns smörjmedel.
 • Tömma mittväxellådan

  g255203
  1. Rikta in ett avtappningskärl under hålet (Figur 60) vid åtkomsthålet på gräsklipparens nedre ramplåt.

   g255204
  2. Ta bort avtappningspluggens hylsa från mittväxellådans avtappningsöppning och låt smörjmedlet rinna ut helt (Figur 60).

  3. Rengör avtappningspluggens gängor och applicera PTFE-gängtätning på gängorna.

  4. Montera avtappningspluggen i avtappningsöppningen och sätt fast pluggen.

  Fylla på mittväxellådan

  Mittväxellådands vätskekapacitet: 2 484 ml

  1. Ta ut mätstickan ur mätstickans öppning längst upp på mittväxellådan och torka av mätstickan (Figur 61).

   g255252
  2. Ta bort påfyllningspluggen från påfyllningsöppningen på växellådans ovansida (Figur 61).

  3. Tillsätt 2 484 ml av angivet smörjmedel i växellådan genom påfyllningsöppningen (Figur 61).

  4. Gänga fast mätstickan i öppningen, avlägsna mätstickan och kontrollera smörjmedelsnivån (Figur 61).

   Vätskenivån ska indikera ett värde mellan full- och lägg till-markeringarna på mätstickan.

   Note: Fyll på smörjmedel efter behov för att höja nivån mellan full- och lägg till-markeringarna.

  5. Rengör mätstickans och påfyllningspluggens gängor och applicera PTFE-gängtätning på gängorna.

  6. Gänga fast mätstickan i påfyllningsöppningen och dra åt mätstickan (Figur 61).

  7. Montera påfyllningspluggen i påfyllningsöppningen och dra åt pluggen (Figur 61).

  Byta smörjmedel i klippdäckets växellåda

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt mittväxelns smörjmedel.
 • Årligen
 • Byt mittväxelns smörjmedel.
 • Tömma klippdäckets växellåda

  1. Ta ut mätstickan från ovansidan av växellådan (Figur 62).

   g255295
  2. Använd en sugpump för att avlägsna vätskan från växellådan genom mätstickans öppning (Figur 62).

  3. Upprepa steg 1 och 2 för klippdäckets övriga växellådor.

  Fylla på klippdäckets växellåda

  Vätskekapacitet för klippdäckets växellåda: 1,064 l

  1. Tillsätt 1,064 l av angivet smörjmedel i växellådan genom mätstickans öppning (Figur 63).

   g255294
  2. Gänga fast mätstickan i öppningen, avlägsna mätstickan och kontrollera smörjmedelsnivån (Figur 63).

   Vätskenivån ska indikera ett värde mellan full- och lägg till-markeringarna på mätstickan.

   Note: Fyll på smörjmedel efter behov för att höja nivån mellan full- och lägg till-markeringarna.

  3. Rengör mätstickans gängor och stryk på PTFE-gängtätning på gängorna.

  4. Gänga fast mätstickan i påfyllningsöppningen och dra åt mätstickan (Figur 63).

  5. Upprepa steg 1 till 4 för klippdäckets övriga växellådor.

  Kontrollera klipparremmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera klipparremmarna.
 • Knivdrivremmarna spänns med de fjäderbelastade mellanremskivorna och är mycket hållbara. Efter många timmars användning kan dock remmarna visa tecken på slitage. Tecken på remslitage kan t.ex. vara gnisslande ljud när remmen roterar, klipparknivar som slirar vid gräsklippning, slitna remkanter, brännmärken och sprickor på remmen samt dåligt klippresultat. Byt ut remmarna om du ser ett av dessa tecken.

  g251058
  1. Avlägsna däckkåporna. Se Avlägsna däckkåporna.

  2. Kontrollera om den korta och långa remmen visar tecken på skador eller hårt slitage.

   Byt ut skadade eller slitna remmar. Se Byta ut klipparremmarna.

  3. Montera däckkåporna. Se Montera däckkåporna.

  Byta ut klipparremmarna

  Note: Den långa remmen måste avlägsnas för att den korta remmen ska kunna bytas ut.

  Avlägsna den långa remmen

  1. Avlägsna remkåporna. Se Avlägsna däckkåporna.

  2. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera den långa remmens remspännare motsols och dra av remmen från spännlocksremskivan (Figur 65).

   g255022
  3. Dra av den långa remmen från drivremskivan, mittspindelremskivan och den högra spindelremskivan (Figur 65).

  4. Avlägsna remmen från gräsklipparen.

   Note: Du kanske måste vrida remmen när du avlägsnar den från mittspindelremskivan.

  Avlägsna den korta remmen

  1. Avlägsna remkåporna. Se Avlägsna däckkåporna.

  2. Ta bort den långa remmen i förekommande fall. Se Avlägsna den långa remmen.

  3. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera den korta remmens remspännare motsols och dra av remmen från spännlocksremskivan (Figur 66).

   g255020
  4. Dra av den korta remmen från drivremskivan, mittspindelremskivan och den högra spindelremskivan

  5. Avlägsna remmen från gräsklipparen.

   Note: Du kanske måste vrida remmen när du avlägsnar den från mittspindelremskivan.

  Montera den korta remmen

  1. Dra den korta remmen runt den vänstra spindelremskivan och mittspindelremskivans nedre spår (Figur 67).

   g255021
  2. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera remspännaren motsols och dra remmen över spännlocksremskivan (Figur 67).

  Montera den långa remmen

  1. Dra den långa remmen runt drivremskivan, det övre spåret på mittspindelremskivan och höger spindelremskiva (Figur 68).

   g255023
  2. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera remspännaren motsols och dra remmen över spännlocksremskivan (Figur 68).

  3. Montera däckkåporna. Se Montera däckkåporna.

  Service av knivarna

  Håll knivarna vassa under klippningssäsongen eftersom vassa knivar klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar.

  Kontrollera knivarna varje dag för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro.

  Fara

  Du kan skada dig på gräsklipparens vassa knivar.

  Använd tjocka läderhandskar eller skärtåliga handskar när du handskas med knivarna.

  Fara

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Byt ut slitna och skadade knivar.

  Förberedelser för underhåll av knivar

  Note: Gräsklipparen måste vara hopmonterad med släpfordonet när du utför underhåll på knivarna.

  1. Koppla ur kraftuttaget, flytta maskinen till ett plant underlag och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Höj upp och spärra fast klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln (Figur 69).

   g255457

  Kontrollera om knivarna är böjda

  1. Passa in gräsklipparkniven enligt Figur 70.

   g256136
  2. Rengör klippdäckets undersida i området intill knivens egg baktill på kniven (Figur 71).

   g255531
  3. Använd en geringsvinkel för att mäta avståndet mellan klippdäckets rena område och knivseggens spets (Figur 72).

   Anteckna måttet .

   g255530
  4. Rotera kniven 180° (Figur 72).

  5. Mät avståndet mellan klippdäckets rena område och knivseggens spets (Figur 72).

   Anteckna måttet .

   Se Demontera knivarna och Montera knivarna om skillnaden mellan måtten som du observerade i steg 4 och 6 överstiger 3 mm, kniven är böjd och du måste byta ut den.

  6. Upprepa steg 3 till 5 för klippdäckets övriga knivar eller steg 1 till 6 för övriga klippdäck.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 73). Om eggarna är slöa eller har hack ska knivarna tas bort och slipas. Se Slipa knivarna.

  2. Kontrollera knivarna, särskilt segeldelen (Figur 73). Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker skador, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 73).

   Fara

   Om du låter en kniv bli sliten bildas ett spår mellan seglet och knivens flata del. Till slut kan en bit av kniven gå av och slungas ut från maskinen, vilket allvarligt kan skada dig eller kringstående och i värsta fall leda till döden.

   • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

   • Försök aldrig räta ut ett knivblad om det är böjt eller svetsa en kniv som gått av eller är sprucken.

   • Byt ut en sliten eller skadad kniv.

   g004653

  Demontera knivarna

  Om du kör på ett hårt föremål eller om knivarna är i obalans eller böjda, måste knivarna bytas ut. Använd alltid Toros originalknivar för att försäkra bästa möjliga prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen säker. Om du använder ersättningsknivar från andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

  Varning

  Kontakt med en vass kniv kan orsaka allvarliga personskador.

  Använd handskar eller linda in knivens vassa egg i en trasa.

  1. Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Rotera knivskruven medsols för att ta bort skruven (Figur 74).

   Important: Knivskruvarna är vänstergängade

   g004480
  3. Avlägsna antiskalplåten och kniven från spindelaxeln (Figur 74).

  Slipa knivarna

  Varning

  När knivarna slipas kan knivbitar slungas iväg och orsaka allvarliga personskador.

  Bär ordentliga ögonskydd när du slipar knivar.

  1. Slipa eggen i båda ändarna av kniven (Figur 75).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln. Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

   g000276
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 76).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas. Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 77). Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

   g000277
   g004480

  Montera knivarna

  1. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 77).

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka uppåt, mot gräsklipparens insida, för att klippningen ska bli rätt.

  2. Montera antiskalplåten och knivbulten (Figur 77).

   Important: Knivskruvarna är vänstergängade.

  3. Dra åt knivskruven till 115–150 Nm.

  Justera klipparens lutning

  Klippdäckets lutning är fabriksinställd så att baksidan är högre än framsidan.

  Förbereda justeringen av klippdäckets lutning

  Material tillhandahållet av kunden: träkloss på 51 mm

  1. Rikta in mittklippdäckets kniv enligt Figur 78 när du justerar klippdäckens lutning.

   g255552
  2. Sänk ned klippdäcken till marken.

  Balansera klippdäcket

  1. Lossa på muttern som fäster klipphöjdsjusteringsblocket (Figur 79).

   g256062
  2. Flytta klipphöjdsjusteraren uppåt eller nedåt tills du uppmäter 124 mm från justeringsblockets ovansida ned till marken (Figur 79).

  3. Upprepa steg 1 och 2 på övriga klipphöjdsjusterare.

  Ställa in klippdäckslutningen

  Material tillhandahållet av kunden: träkloss på 51 mm

  1. Arbeta på klippdäckets baksida, lyft upp den bakre klaffen och rikta in träklossen på 51 mm mellan den bakre änden av mittklippdäckets kniv och marken (Figur 80).

   Du bör känna ett smärre motstånd när du lägger blocket mellan kniven och marken.

   • Om det är för mycket spel mellan kniven och marken ska du sänka klippdäcket med de fyra klipphöjdsjusterarna.

   • Om det inte går att placera in träklossen mellan kniven och marken ska du höja klippdäcket med de fyra klipphöjdsjusterarna.

   g256063
  2. Mät avståndet mellan justeringsblockets ovansida ned till marken (Figur 81).

   Vrid klipphöjdsjusteraren tills du uppnår följande resultat:

   • Samma mått mellan höjdjusteringsblocken och marken på alla fyra ställen.

   • Träblocket passar exakt in mellan mittklippdäckets kniv och marken.

   g256087
  3. Lossa de två insexskruvarna som fäster markören på klipphöjdsjusteringsblocket. Ställ in markören på 2-tumsmarkeringen på dekalen och dra åt skruvarna (Figur 82).

   g256085
  4. Upprepa steg 3 för övriga klipphöjdsjusterare.

  5. Höj vänster respektive höger klipphöjdsjusterare till 5,7 cm (2 ¼ tum) på dekalen (Figur 83).

   g256086
  6. Lossa insexskruvarna som fäster de två markörerna på klipphöjdsjusteringsblocket, rikta in markörerna på 5,08 cm (2 tum) på dekalen och dra åt skruvarna (Figur 84).

   g256116
  7. Dra åt de fyra muttrarna som fäster de fyra klipphöjdsjusteringsblocken (Figur 82 och Figur 84) till de främre och bakre valsarna till 322–396 Nm.

  Förvaring

  Ställa maskinen i förvar

  Utför följande förebyggande underhåll vid slutet av gräsklippningssäsongen eller om gräsklipparen ska stå i förvaring under en längre period:

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  2. Avlägsna smuts och fett som eventuellt har ansamlats på maskinen eller på några av de rörliga delarna.

  3. Smörj alla smörjnipplar.

  4. Måla över övriga repor på de målade ytorna.

  5. Byt ut alla saknade eller skadade dekaler.

  6. Förvara gräsklipparen i en torr och säker byggnad om möjligt. Om det inte finns möjlighet att förvara luftaren inomhus ska du täcka över den med ett tjockt täcke eller en presenning som du ska spänna fast ordentligt.