Innledning

Denne maskinen er kun ment for bruk av fagfolk, dvs. innleide operatører i kommersielle bruksområder. Den er laget for å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder.

Important: Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten din for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g249978

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Denne maskinen er designet i henhold til ANSI B71.4–2012.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i brukerhåndboken før du bruker gressklipperen.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker slept gressklipper. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri gressklipperen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold tilskuere og kjæledyr på trygg avstand fra gressklipperen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få lov til å bruke tauekjøretøyet eller gressklipperen.

 • Stopp maskinen, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg før du utfører service på eller fjerner materiale fra gressklipperen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av gressklippere kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal110-4668
decal117-4979
decal119-6807
decal120-0625
decal120-6604
decal125-6110
decal133-8061
decal138-3078
decal138-3087

CE-merke mot sammenfiltring nr. 138-9038

decal138-9038

Montering

Sette på merkingen mot innvikling

CE-gressklippere

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

CE-merke mot sammenfiltring4

Important: Denne prosedyren kreves for alle CE-land og der norsk er i vanlig bruk.

 1. Drei om akselverneplaten for å få tilgang til det eksisterende merket mot sammenfiltring (Figur 3).

  g270806
 2. Rengjør det eksisterende sammenfiltringsmerket og verneområdet rundt merket.

 3. Fjern baksiden av CE-merket mot sammenfiltring.

 4. Sett CE-merket mot sammenfiltring på over det eksisterende sammenfiltringsmerket (Figur 3).

 5. Gjenta trinn 1 til 4 for de tre andre akselverneplatene.

Montere knottene på dekselet til klippeenheten

Ikke-CE-gressklippere

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Knott6
 1. Fjern dekslene på klippeenheten. Se Fjerne dekslene for klippeenheten.

 2. Fjern låseskiven som fester bolten til dekselet og fjern bolten fra dekselet (Figur 4).

  g264078
 3. Monter dekselet til klippeenheten med knotten. Se Montere dekslene til klippeenheten.

 4. Gjenta trinnene 1 til og med 3 for de gjenværende dekslene.

Justere trekkstangposisjonen på tauekjøretøyet

Trekk ut trekkstangen (Figur 5) på tauekjøretøyet til forlenget stilling. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

g250235

Justere gressklipperens trekkstang

Vurdere jobbstedet

Vurder følgende forhold på jobbstedet for å fastsette posisjonen til gressklipperens trekkstang:

 • Gresstorv med bakker og ujevnheter i konturene – still trekkstangen til en kortere lengde.

 • Gresstorv som hovedsakelig er flat – still trekkstangen til en lengre lengde.

Note: Du må kanskje prøve en mellomposisjon for trekkstanglengden når jobbstedet har en blanding av flate og kuperte områder.

Justere trekkstanglengden

Note: Trekkstangen på gressklipperen har fem trekkstangposisjoner som gjør det mulig å justere lengden med 20 cm.

 1. Fjern de to flenslåsemutrene, to hodeskruene og to skivene som fester koblingsrøret til mottakerrøret (Figur 6).

  g250236
 2. Juster posisjonen til koblingsrøret på mottakerrøret i henhold til stillingen som du fant i Vurdere jobbstedet.

 3. Monter koblingsrøret til mottakerrøret med flenslåsemutterne, hodeskruene og skivene som du fjernet i trinn 1.

 4. Trekk til mutterne og hodeskruene med et moment på 91 til 113 Nm.

Konvertere stifttrekkstang til en svingtrekkstang

 1. Fjern hårnålssplinten som fester koblingstappen til trekkstangen, og fjern festetappen (Figur 7).

  g250399
 2. Fjern flensfôringen fra svingtappøyet (Figur 7).

 3. Fjern de to flenslåsemutrene og to hodeskruene som fester sjakkelbraketten til trekkstangen og fjern sjakkelbraketten (Figur 7).

  Note: Behold hårnålssplinten, festetappen, flenslåsemutrene, hodeskruene og sjakkelbraketten for å konvertere svingtrekkstangen til en stifttrekkstang.

Montere kraftuttakets drivaksel

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Kraftuttakets drivakselhalvdel (fremover)1
 1. Innrett det indre røret på den bakre halvdelen av kraftuttaksdrivakselen med det ytre røret på den fremre halvdelen av kraftuttaksdrivakselen og før rørene sammen (Figur 8).

  Important: Endene på indre og ytre rørene på kraftuttakdrivakselen monteres bare en måte. Ikke bruk makt på dem når du fører de sammen.

  g270859
 2. Flytt kraftuttakdrivakselen på drivakselstøtten for slangeføreren (Figur 9).

  g270860
 3. Trekk drivakselen til kraftuttaket delvis ut for å få tilgang til nippelen nær midten av det innvendige drivakselvernet (Figur 10).

  g264298
 4. Tilsett smørefett til smøreniplene for de teleskopiske drivakselleddene som vist i Figur 10.

Montere låsesnor for klippeenheten på gressklipperen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Låsesnor for klippeenheten1
 1. Tre enden av låsesnoren for klippeenheten gjennom hullet i låsespaken og knytt tauet godt fast (Figur 11).

  g272421
 2. Før den frie enden av klippeenhetens låsesnor fra låsespaken gjennom de to slangeføringene (Figur 12).

  g260004

Oversikt over produktet

g262052
g262053

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Spesifikasjoner for tauekjøretøy

Minimum nominell utgangseffekt for kraftuttaket26 kW (35 hk)
Anbefalt hastighet for kraftuttak540 o/min
KraftuttaksrotasjonMed klokken (sett fra bak tauekjøretøyet)
Kraftuttaksspindel34,8 mm diameter, 6-kilet
Minimum hydraulisk trykk137,9 bar
TauesystemTrekkstang og pinne – 25 mm (1 tomme) diameter
Svingtapp

Spesifikasjoner for gressklipperen

Vekt 1354 kg
Koblingsarmvekt 313 kg
BreddeKlippestilling381 cm
 Transportposisjon – 13 mm klippehøyde218 cm
HøydeKlippestilling78 cm
 Transportstilling193 cm
LengdeKobling helt trukket ut371 cm
Klippebredde 365 cm
Klippehøyde 13–102 mm
Klippekapasitet9,7 km/t8,7 mål/t
Maksimal transporthastighet 30 km/t

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Hold hendene unna svingleddområdene når du håndterer kraftuttaksakselen.

 • Ikke tråkk på, over eller under kraftuttaks- eller drivaksler.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Det må ikke brukes stiftadaptere eller forlengelser for kraftuttaket.

 • Bruk kun et tauekjøretøy med gressklipperen som har en maksimal kraftuttakshastighet på 540 o/min (9 omdreininger per sekund).

 • Påse at vern og skjermer monteres og vedlikeholdes riktig. Erstatt manglende, skadde eller slitte vern og skjermer før du bruker maskinen.

 • Påse at kraftuttaksakselen ikke kommer i kontakt med trekkstangen

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Påse at tauekjøretøyet er egnet for bruk med en gressklipper av denne vekten ved å forhøre deg med leverandøren eller produsenten av tauekjøretøyet.

Kontroller på traktoren

Gjør deg kjent med de følgende traktorkontrollene før du tar i bruk gressklipperen:

 • Tilkobling av kraftuttaket

 • Motor-/kraftuttakshastighet

 • Kontroll for bakre tilbehør (heve/senke)

 • Bruk av tilleggsventil

 • Clutch

 • Gass

 • Girvalg

 • Parkeringsbrems

  Important: Se traktorens brukerhåndbok for driftsinstruksjoner.

OutCross-trekkenhetskontroller

Se brukerhåndboken for Outcross-trekkenheten for ytterligere instruksjoner om kontroller og bruk, samt informasjon montering om oppsett av kjøretøyet for dette tilbehøret.

Kraftuttakets hastighet

Gressklipperen er utformet til bruk med en kraftuttakshastighet på opptil 540 o/min. De fleste tauekjøretøy indikerer et turtall på 540 o/min for kraftuttaket.

Opplæringsperiode

Finn et tomt område og øv deg på å bruke gressklipperen, før du tar den i bruk. Kjør tauekjøretøyet i anbefalt gir og med anbefalt hastighet på kraftuttaket, og gjør deg kjent med kjøreegenskapene til tauekjøretøyet og gressklipperen. Øv deg på å heve og senke klippeenhetene, stoppe og starte kraftuttaket og kjøre maskinen rett i forhold til tidligere lengder. Øvelsesøkter gir økt trygghet i betjeningen av gressklipperen og bidrar til å sikre bruk av riktige klippeteknikker på gresset.

Forsiktig

Utstyr som er i drift, kan forårsake personskade.

For å unngå personskade må du aldri gå fra førersetet uten først å koble fra kraftuttaket, koble inn på parkeringsbremsen, stoppe motoren og ta ut nøkkelen. Påse at alle sikkerhetsanordninger er sikre og på riktig plass, før du tar maskinen i bruk igjen.

Kontrollere lufttrykket i dekkene

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i dekkene.
 • Fare

  Lavt dekktrykk reduserer stabiliteten til gressklipperen når den transporteres. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

  Ikke bruk gressklipperen når det er for lite luft i dekkene.

  1. Kontroller lufttrykket i dekkene hver dag.

   Det skal måle 2,07 bar.

   g001055
  2. Hvis dekktrykket ikke er 2,07 bar, fyll på eller slipp ut luft fra dekkene.

  Kontrollere vernene for kraftuttaket og drivakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller vernene for kraftuttaket og drivakselen.
  1. Hvis montert på tauekjøretøyet, fjern drivakselen.

  2. Drei den fremre halvdelen av kraftuttaksakselvernet en full omdreining (Figur 16).

   Note: Rengjør eller skift ut akselvernet om det ikke roterer fritt.

   g262236
  3. Beveg den fremre halvdelen av kraftuttaksakselvernet frem og tilbake for å sikre at teleskopien fungerer riktig (Figur 16).

   Note: Rengjør eller skift ut akselvernet hvis det ikke beveger seg fritt frem og tilbake.

  4. Hvis den ble fjernet fra tauekjøretøyet, monterer du drivakselen. Se Koble drivakselen til kraftuttaket.

  5. Kontroller at festekjettingen er montert mellom fremre kraftuttaksakselvern og en stillestående del av tauekjøretøyet (Figur 17).

   g264215
  6. Kontroller at festekjettingen er koblet til bakre kraftuttaksakselvern, drivakselvernene og fronten av gressklipperen (Figur 18 og Figur 21).

   g271527
   g271528
   g271526
   g271550
  7. Kontroller at de sju slangeklemmene fester drivakselvernene skikkelig til de midten og til klippeenhetens girkasser (Figur 22).

   g264297

  Bruke trekkstangjekken

  Støtte gressklipperen med jekken

  1. Parker maskinen på en jevn flate, flytt girspaken til FRI.

  2. Koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg.

  3. Fjern bolten og drei om trekkstangjekken slik at den står vertikalt (Figur 23).

   g250413
  4. Innrett hullet i trekkstangen med hullet i jekken (Figur 23).

  5. Sett bolten inn gjennom hullene i trekkstangen og jekken (Figur 23).

  6. Drei om jekkhåndtaket til jekken støtter hele vekten til gressklipperen.

  7. Kontroller begge dekkene på gressklipperen (Figur 24).

   g256133
  8. Koble hydraulikkslangene og kraftuttaksakselen fra tauekjøretøyet.

  9. Koble fra trekkstangen.

  10. Kjør tauekjøretøyet fremover i rett linje og vekk fra gressklipperen.

  Stue jekkstøtten

  1. Påse at gressklipperen er trygt festet til tauekjøretøyet.

  2. Drei om jekkhåndtaket for å heve jekkputen helt opp. Se Figur 23 i Støtte gressklipperen med jekken.

  3. Ta ut bolten og drei trekkstangjekken horisontalt.

  4. Innrett hullet i trekkstangen med hullet i jekken.

  5. Sett bolten inn gjennom hullene i trekkstangen og jekken.

  Koble gressklipperen til tauekjøretøyet

  Klargjøre tauekjøretøyet og gressklipperen

  1. Kontroller at gressklipperen støttes med trekkstangjekken. Se Støtte gressklipperen med jekken.

  2. Senk trepunktskoblingen. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

  3. Hvis montert, fjerner du ringstiften, splittpinnen og øvre trepunktskobling fra den øvre koblingsbraketten (Figur 25).

   g250419
  4. Trekk stabilisatorarmene (Figur 26) helt ut. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

   g264148
  5. Hvis gressklipperen din har en stifttrekkstang, fjerner du hårnålssplinten fra trekkstangen.

  6. Hvis tauekjøretøyet har en svingtappkobling, åpner du koblingen.

  Velge en trekkstang for gressklipperen

  • Diameter for hullet til koblingspinnen: 31,75 mm.

  • Arbeidshøyde: 33,4 til 40 cm, se Figur 27.

   g250512
  • Påse at trekkstangen ikke kommer i konflikt med kraftuttaksakselen.

  Koble gressklipperen til tauekjøretøyet

  1. Bruk jekkhåndtaket til å heve eller senke trekkstangjekken, og innrett trekkstangen med slepeutstyret eller svingtappkoblingen (Figur 28).

   g250416
  2. Hev trepunktskoblingen helt. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

   Note: Når den er montert, må trepunktskoblingen låses.

  3. Innrett slepeutstyret eller svingtappkoblingen på tauekjøretøyet med trekkstangen på gressklipperen (Figur 28).

  4. Flytt girspaken til FRI, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg.

  5. Monter trekkstangen som følger:

   • Hvis gressklipperen har en stifttrekkstang setter du festetappen inn gjennom hullene i trekkstangen og slepeutstyret og fester tappen med hårnålssplinten (Figur 29).

    g250418
   • Hvis tauekjøretøyet har en svingtappkobling, åpner og fester du koblingen.

  6. Hev jekken helt opp (Figur 29).

  7. Fjern stiften som fester jekken til trekkstangen, drei jekken horisontalt og fest koblingen til trekkstangen med stiften (Figur 29).

  Koble drivakselen til kraftuttaket

  1. Innrett hurtigkoblingen for kraftuttakets drivaksel med utgangsakselen til kraftuttaket (Figur 30).

   g250417
  2. Trekk tilbake låsekragen fra hurtigkoblingen (Figur 31).

   g250500
  3. Mens du trekker tilbake låsekragen, trekker du krysshodet til drivakselen for kraftuttaket fremover og slipper sokkelen til koblingen over sporene til kraftuttaksakselen (Figur 31).

  4. Påse at låsen på hurtigkoblingen snapper trygt på plass i sporet til kraftuttaksakselen.

  5. Påse at skyddet er plassert over krysshodet til drivakselen (Figur 31).

  6. Monter festekjettingen til en fast del av tauekjøretøyet (Figur 32).

   Important: Påse at det finnes nok slakk i festekjettingen slik at du kan snu maskinen i begge retninger.

   g264215

  Koble til hydraulikkslangene

  1. Finn frem til hurtigfrakoblingene for de bakre løfte- og senkekretsene for tilbehøret på tauekjøretøyet.

  2. Fjern støvdekslene fra hurtigfrakoblingene på tauekjøretøyet.

  3. Fjern det bakre støvdekselet fra hurtigkoblingen til gressklipperens sylinderforlengelsesslange.

  4. Koble sylinderforlengelsesslangen for hurtigkoblingen til senkekretsen for det bakre tilbehøret på hurtigfrakoblingen (Figur 33).

   g250538
  5. Fjern det røde støvdekselet fra hurtigkoblingen på slangen for sylindertilbaketrekking på gressklipperen.

  6. Koble hurtigfrakoblingen for sylindertilbaketrekkingsslangen til løftekretsen for bakre tilbehør på hurtigfrakoblingen.

  Trekke låsesnoren for klippeenheten til maskinen

  1. Trekk låsesnoren for klippeenheten fra slangesporet mot førersetet (Figur 34).

   Important: Påse at du gir rom for slakk i snoren slik at gressklipperen kan dreie helt til høyre og venstre bak tauekjøretøyet uten at snoren strammes opp, men uten at den kommer i kontakt med drivakselen for kraftuttaket.

   g250665
  2. Fest snoren til fast-chassis-komponenten på tauekjøretøyet, f.eks. veltebeskyttelsesrøret (Figur 34).

   Important: Ikke fest låsesnoren for klippeenheten til setet, rattet eller en kontrollspak.

  3. Fjern hjulklossene fra gressklipperen.

  Under bruk

  Note: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Sikkerhet under drift

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på gressklipperen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, kraftuttaket er frakoblet, parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Du må ikke kjøre kraftuttaket med klippeenhetene hevet over stillingen delvis-opp-stopp.

  • Stopp gressklipperen når du ikke klipper gress.

  • Hvis du treffer gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, skal du koble inn parkeringsbremsen, stoppe maskinen, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler har stanset, før du undersøker tilbehøret. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Reduser hastigheten på ujevne veier og underlag

  • Gressklipperen er tung. Når den er koblet til et tauekjøretøy og i hevet posisjon, påvirker vekten av gressklipperen stabiliteten, bremsingen og styringen. Vær forsiktig når du transporterer mellom arbeidsområdene.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerposisjonen (inkludert justerer klippehøyden) gjør du følgende:

   • Påse at kraftuttaket er utkoblet.

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Senk klippeenhetene.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler stanser før du forlater maskinen.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av The Toro® Company.

  • Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for enhver demontering eller reparasjon av alle drivakseldeler i stål for kraftuttaket (rør, lagre, ledd osv.). Overlat fjerning av deler som skal repareres eller monteres om igjen til fagfolk som bruker spesialverktøy, da det er fare for at noen deler kan bli skadet.

  • Gressklipperen må ikke brukes hvis vernene til kraftuttaket eller drivakselen mangler.

  • Vær nøye når du slår på maskinen slik at dekkene på tauekjøretøyet ikke kommer i kontakt med drivakselen for kraftuttaket.

  • Fest hydraulikkslanger, elektriske ledninger, snorer og andre deler slik at de ikke kan komme i kontakt med vernet til drivakselen for kraftuttaket.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Les og forstå instruksjonene i denne brukerhåndboken og på tauekjøretøyet i forbindelse med bruk i skråninger.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene nedenfor for bruk av maskinen i skråninger og avgjør om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter der det er tvil om trekkraften, styringen eller stabiliteten.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Hvis det foreligger farer, klipp hellingen med en skyvegressklipper.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Utvis ekstrem forsiktighet med annet tilbehør. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll. Hold alltid maskinen i gir når du kjører ned skråninger. Ikke rull ned skråninger (gjelder kun for drivenheter med gir).

  Senke gressklippeenhetene fra transportstilling

  1. Påse at kraftuttaket er i AV-stilling. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

  2. Flytt gressklipperen til et flatt område som er stort nok til å støtte klippeenhetene.

  3. Forsikre deg om at ingen personer er i nærheten.

  4. Flytt kontrollene for kretsen for det bakre tilbehøret til LøFT-stillingen. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

   Klippeenhetene kan heves litt slik at trykket på låsene til klippeenheten reduseres.

  5. Trekk og hold i låsesnoren for klippeenheten (Figur 35).

   Åpne låsene til klippeenheten.

   g250665
  6. Flytt kontrollene for kretsen til det bakre tilbehøret til SENK-stillingen. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

   Klippeenhetene senkes ned på bakken (Figur 36).

   g250705
  7. Når klippeenhetene er senket helt ned på bakken, frigjør du snoren og kontrollen for tilbehøret.

  8. Flytt kontrollene for kretsen til det bakre tilbehøret til FLYT-stillingen. Se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

  Heve klippeenhetene når gresset klippes

  Bruk denne prosedyren til å heve klippeenhetene litt når maskinen snus ved enden av en klippelinje.

  For instruksjoner om bruk av kontrollen for det bakre tilbehøret, se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

  1. Flytt kontrollen for kretsen til det bakre tilbehøret til LøFT-stillingen.

   Klippeenhetene heves og løftepinnene kommer i kontrakt med delvis-opp-stopp-delen av klippeenhetslåsene.

   Note: Du må ikke trekke i låsesnoren for klippeenheten.

   g250716g250715
  2. Vend tauekjøretøyet og posisjoner den for klipping av den neste raden.

  3. Flytt kontrollen for kretsen til det bakre tilbehøret til SENK-stillingen.

  Heve klippeenhetene til transportstillingen

  For instruksjoner om bruk av kraftuttaket og kontrollen for det bakre tilbehøret, se brukerhåndboken for tauekjøretøyet.

  1. Flytt gressklipperen til et flatt område.

  2. Steng av kraftuttaket.

  3. Trekk og hold i låsesnoren for klippeenheten (Figur 38).

   g250665
  4. Flytt kontrollen for kretsen til det bakre tilbehøret til HEV-stillingen.

   Klippeenhetene heves til TRANSPORT-stillingen (Figur 39).

   g250706
  5. Når klippeenhetene er helt hevet, frigjør du snoren og tilbehørskontrollen.

   Låsene til klippeenheten kobler inn klippeenhetspinnene (Figur 40).

   g250714
  6. Flytt kontrollen for kretsen til det bakre tilbehøret til SENK-stillingen til låsene for klippeenheten støtter vekten av klippeenhetene.

  Justere klippehøyden

  1. Hvis gressklipperen monteres på tauekjøretøyet, gjør du som følger:

   1. Påse at kraftuttaket er utkoblet.

   2. Hvis klippeenhetene er i transportstilling, senk ned klippeenhetene. Se Senke gressklippeenhetene fra transportstilling.

   3. Koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg.

  2. Bestem hvilken høyde du vil klippe gresset i.

  3. Løsne de fire låsemutterne som fester de fire klippehøydejusteringene (Figur 41) til klippeenheten.

   g250931g250930
  4. Arbeid ved én av klippeenhetsvalsene, drei justeringsskruen for å heve eller senke gressklipperen til pekeren er innrettet med klippehøyden for gresset som du fastsatte i trinn 2.

  5. Stram til låsemutterne for to klippehøydejusteringer.

  6. Gjenta trinn 4 og 5 for klippehøydejusteringen ved den andre valsen.

  7. Gjenta trinn 3 til og med 6 for de andre klippeenhetene.

  Foreta en krapp sving

  1. Sett tauekjøretøyet i LAVT GIR eller LAVT OMRåDE.

  2. Kjør maskinen sakte, styr for å foreta den krappe svingen.

   Important: Ikke overskrid den maksimale vinkelen på 75° mellom tauekjøretøyet og gressklipperen.

   g264251
  3. Når du foretar svingen, må du påse at det er klaring mellom dekket på tauekjøretøyet og gressklipperdelene (Figur 43).

   Note: Hvis dekket kommer for nært gressklipperen, må du foreta en bredere sving.

   g264252

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  • Parker maskinen på en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater maskinen.

  • Ikke tråkk på, over eller under drivakselen.

  • Holdekjettingen for kraftuttaksakselvernet må ikke brukes til å støtte akselen når gressklipperen transporteres eller settes til oppbevaring.

  • Kraftuttaksakselen må ikke hvile på bakken.

  • Kraftuttaksakselvernene må ikke trekkes fra hverandre.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

  Rengjøre og inspisere

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Rengjør og inspiser gressklipperen.
 • Hev klippeenhetene og vask dem grundig.

  Festepunkter

  g264216

  Transportere maskinen

  Important: Hev og lås klippeenhetene før gressklipperen lastes på eller losses av tilhengeren.

  • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  Se brukerhåndboken for slepechassiset og tauekjøretøyet for festepunkter for maskinen.

  1. Kjør tauekjøretøyet opp rampen.

  2. Stopp motoren, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

  3. Senk jekken.

  4. Fest maskinen nær hjulene med stropper, kjettinger eller kabler.

   Note: Se lokale bestemmelser for krav om festing.

  5. Fest hjulklossene ved hjulene på maskinen til bunnen av tilhengeren eller lasteplanet.

  6. Påse at kraftuttaksakselen er koblet til et tauekjøretøy eller festet til trekkstangen for gressklipperen.

  Vedlikehold

  Forsiktig

  Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

  Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Advarsel

  Hvis klippeenhetene er hevet, men ikke låste, kan klippeenhetene plutselig falle ned og påføre deg eller andre personer i nærheten alvorlig skade.

  Alle klippeenhetene skal heves helt, og du må forsikre deg om at pinnene på alle løftearmene griper helt inn i låsene.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift smøremiddel i midtre girkasse.
 • Skift smøremiddel i midtre girkasse.
 • Kontroller gressklipperens remmer.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i dekkene.
 • Kontroller vernene for kraftuttaket og drivakselen.
 • Smør konstanthastighetsleddet til kraftuttaksakselen.
 • Sjekk knivene.
 • Etter hver bruk
 • Rengjør og inspiser gressklipperen.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør de teleskopiske drivakselleddene.
 • Smør U-leddene til drivakselen.
 • Smør teleskopskjøtene for drivakselvernet.
 • Smøre løftearmene, hydraulikksylinderne, låsene og støtstagene (smør i tillegg gressklipperen straks etter hver vask).
 • Smør spindlene.
 • Smør remstrammeren.
 • Smør klippeenhetsvalsene (valsene må i tillegg smøres straks etter hver vask).
 • Sjekk væskenivået i girkassen.
 • Hver 500. driftstime
 • Inspiser girkassen og spindellagrene.Skift ut slitt eller skadd girkasse og spindellagre etter behov.
 • Før lagring
 • Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene etter 50 timers bruk.
 • Fjern alt rusk.
 • Inspiser valselagrene.Skift ut slitte eller skadde valselagre etter behov.
 • Lakker avskallede overflater.
 • Årlig
 • Skift smøremiddel i midtre girkasse.
 • Skift smøremiddel i midtre girkasse.
 • Inspiser kraftuttakskilene for tegn på slitasje.
 • Løfte gressklipperen

  1. Løft gressklipperen ved akselhalvdelene som vist i Figur 45.

   g264176
  2. Bruk jekkstøtten til å støtte gressklipperen.

  Få tilgang til klippeenhetene

  Fjerne dekslene for klippeenheten

  1. Frigjør de tre låsene som fester dekselet til klippeenheten (Figur 46).

   g251061
  2. Løsne knotten eller bolten (klippeenhet for CE-gressklipper) som fester dekselet for klippeenheten til klippeenheten (Figur 46)

  3. Løft og fjern dekselet fra klippeenheten.

  4. Gjenta trinnene 1 og 2 for det andre dekselet (Figur 46).

  Montere dekslene til klippeenheten

  1. Innrett låsene på dekselet til klippeenheten med hullene på klippeenheten (Figur 47).

   g254821
  2. Monter dekselet på klippenheten (Figur 47).

  3. Fest dekslet (Figur 47) som følger:

   • Ikke-CE-gressklippere: Skru knotten gjennom dekselet og inn i klippeenheten, og stram til knotten.

   • CE-gressklippere: Skru bolten inn i klippeenheten, og stram til bolten.

  4. Fest de tre låsene på dekselet til klippeenheten (Figur 47).

  5. Gjenta trinn 1 til og med 4 for de andre dekslene som du har fjernet (Figur 47).

  Smøring

  Spesifikasjoner for smørefett

  Nr. 2 litiumbasert fett

  Smøre kraftuttaksakselens konstanthastighetsledd

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Smør konstanthastighetsleddet til kraftuttaksakselen.
 • Tilsett smørefett i de tre smøreniplene på fremre ende av kraftuttaksakselen (Figur 48).

  g255325g255326

  Smøre de teleskopiske drivakselleddene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør de teleskopiske drivakselleddene.
  1. Trekk drivakselen til kraftuttaket delvis ut for å få tilgang til nippelen nær midten av det innvendige drivakselvernet (Figur 49).

   g264299g264298
  2. Tilsett smørefett i de fire smøreniplene for de teleskopiske drivakselleddene som vist i Figur 49.

  Smøre U-leddene til drivakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør U-leddene til drivakselen.
 • Tilsett spesifisert smørefett i de sju niplene for drivakselens U-ledd som vist i Figur 50.

  g255328g255327

  Smøre teleskopskjøtene for drivakselvernet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør teleskopskjøtene for drivakselvernet.
 • Tilsett spesifisert smørefett i de seks smøreniplene for drivakselvernets teleskopskjøter som vist i Figur 51.

  g264214g264213

  Smøre løftearmene, hydraulikksylinderne, låsene og støtstagene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smøre løftearmene, hydraulikksylinderne, låsene og støtstagene (smør i tillegg gressklipperen straks etter hver vask).
  • Tilsett spesifisert fett i løftearmene, hydraulikksylinderne og støtstengene for venstre og høyre klippeenhet (Figur 52).

   g251060
  • Tilsett smørefett til løftearmene og hydraulikksylinderne, og støtstengene for den midtre klippeenheten (Figur 53).

   g251059

  Smøre spindlene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør spindlene.
 • Tilsett spesifisert smørefett i smøreniplene ved de tre spindlene på hver klippeenhet (Figur 53).

  g251062

  Smøre remstrammerne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør remstrammeren.
 • Tilsett spesifisert smørefett i de to smøreniplene ved de to remstrammerne på hver klippeenhet.

  g264169

  Smøre klippeenhetsvalsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør klippeenhetsvalsene (valsene må i tillegg smøres straks etter hver vask).
  1. Tilsett spesifisert smørefett i lagrene til klippeenhetsvalsene på venstre side av klippeenheten (Figur 56).

   g254862
  2. Smør lagrene til klippeenhetsvalsene på høyre side av klippeenheten (Figur 56).

  3. Gjenta trinn 1 og 2 for klippeenhetsvalsene på de andre klippeenhetene.

  Vedlikeholde girkassen

  Materiale som leveres av kunden: PTFE-gjengeforsegling og en liten håndpumpe.

  Spesifikasjon for girkassevæske

  • Toro Premium Tractor-væske

  • Mobilfluid™ 424 traktorhydraulikkvæske

  Sjekke væskenivået i girkassen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Sjekk væskenivået i girkassen.
  1. Fjern peilestaven fra peileråpningen øverst på den midtre girkassen (Figur 57 eller Figur 58).

   g255251
   g255263
  2. Kontroller væskenivået indikert på peilestaven (Figur 57 eller Figur 58).

   Væskenivået skal være mellom Full- og Add-merkene på peilestaven.

   Note: Tilsett smøremiddel som nødvendig for å øke nivået mellom Full- og Add-merkene. Se Fyll den midtre girkassen eller Fylle på girkassen til klippeenheten.

  3. Rengjør gjengene på peilestaven og påfyllingspluggen, og bruk PTFE-gjengeforsegling på gjengene.

  4. Skru peilestaven inn i peileråpningen og stram til peilestaven (Figur 57 eller Figur 58).

  5. Gjenta trinn 1 til og med 4 for klippeenhetenes girkasser.

  Skifte smøremiddel i midtre girkasse

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift smøremiddel i midtre girkasse.
 • Årlig
 • Skift smøremiddel i midtre girkasse.
 • Tappe den midtre girkassen

  g255203
  1. Arbeid gjennom tilgangshullet i bunnrammeplaten til gressklipperen, og sett en tappebeholder under hullet (Figur 60).

   g255204
  2. Fjern tappepluggen fra tappeåpningen på girkassen til den midtre klippeenheten og la alt smøremidlet renne ut (Figur 60).

  3. Rengjør gjengene på tappepluggen, og bruk PTFE-gjengeforsegling på gjengene.

  4. Sett på plass tappepluggen i tappeåpningen og stram til pluggen.

  Fyll den midtre girkassen

  Væskekapasitet for den midtre girkassen: 2484 ml

  1. Fjern peilestaven fra peileråpningen øverst på den midtre girkassen og tørk av peilestaven (Figur 61).

   g255252
  2. Fjern påfyllingspluggen fra påfyllingsåpningen på toppen av girkassen (Figur 61).

  3. Tilsett 2484 ml med spesifisert smøremiddel for girkassen gjennom påfyllingsåpningen (Figur 61).

  4. Skru peilestaven inn i hullet, ta ut peilestaven og kontroller smøremiddelnivået (Figur 61).

   Væskenivået skal være mellom Full- og Add-merkene på peilestaven.

   Note: Tilsett smøremiddel som nødvendig for å øke nivået mellom Full- og Add-merkene.

  5. Rengjør gjengene på peilestaven og påfyllingspluggen, og bruk PTFE-gjengeforsegling på gjengene.

  6. Skru peilestaven inn i peileråpningen og stram til peilestaven (Figur 61).

  7. Sett påfyllingspluggen inn i påfyllingsåpningen og stram til pluggen (Figur 61).

  Skifte smøremiddel i klippeenhetens girkasse

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift smøremiddel i midtre girkasse.
 • Årlig
 • Skift smøremiddel i midtre girkasse.
 • Tømme girkassen til klippeenheten

  1. Fjern peilestaven fra toppen av girkassen (Figur 62).

   g255295
  2. Før en sugepumpe gjennom peileråpningen for å fjerne væsken fra girkassen (Figur 62).

  3. Gjenta trinn 1 og 2 for girkassene til de andre klippeenhetene.

  Fylle på girkassen til klippeenheten

  Væskekapasitet for girkassen til klippeenheten: 1064 ml

  1. Tilsett 1064 ml med spesifisert smøremiddel for girkassen gjennom påfyllingsåpningen (Figur 63).

   g255294
  2. Skru peilestaven inn i hullet, ta ut peilestaven og kontroller smøremiddelnivået (Figur 63).

   Væskenivået skal være mellom Full- og Add-merkene på peilestaven.

   Note: Tilsett smøremiddel som nødvendig for å øke nivået mellom Full- og Add-merkene.

  3. Rengjør gjengene på peilestaven, og bruk PTFE-gjengeforsegling på gjengene.

  4. Skru peilestaven inn i peileråpningen og stram til peilestaven (Figur 63).

  5. Gjenta trinn 1 til og med 4 for girkassene til de andre klippeenhetene.

  Kontrollere gressklipperens remmer

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Kontroller gressklipperens remmer.
 • Drivremmene til knivene, strammet av den fjærbelastede lederullen, er slitesterke. Etter mange timers bruk vil likevel remmene vise tegn til slitasje. Tegn på slitte remmer inkluderer: Gnisselyder når remmen går rundt, kniven til gressklipperen glipper under gressklippingen, remmen har frynsede kanter, remmen har brennemerker og sprekker og klippingen har dårlig kvalitet. Skift ut remmene hvis du oppdager noen av disse tilstandene.

  g251058
  1. Fjern dekslene på klippeenheten. Se Fjerne dekslene for klippeenheten.

  2. Sjekk den korte og lange remmen for tegn på skade eller kraftig slitasje.

   Skifte ut skadde eller slitte remmer. Se Skifte ut remmene på gressklipperen.

  3. Monter dekslene på klippeenheten. Se Montere dekslene til klippeenheten.

  Skifte ut remmene på gressklipperen

  Note: Du må fjerne den lange remmen for å skifte ut den korte remmen.

  Fjerne den lange remmen

  1. Fjern remdekselet. Se Fjerne dekslene for klippeenheten.

  2. Bruk et brekkjern eller lignende verktøy for dreie remstrammeren for den lange remmen mot klokken og ta remmen av remstrammeskiven (Figur 65).

   g255022
  3. Vipp den lange remmen av remskiven, midtspindelskiven og høyre spindelskive (Figur 65).

  4. Fjern remmen fra gressklipperen.

   Note: Det kan være nødvendig å rotere remmen mens du tar den av midtspindelskiven.

  Fjerne den korte remmen

  1. Fjerne remdekslene. Se Fjerne dekslene for klippeenheten.

  2. Hvis montert, fjern den lange remmen. Se Fjerne den lange remmen.

  3. Bruk et brekkjern eller lignende verktøy for dreie remstrammeren for den korte remmen om mot klokken og ta remmen av remstrammeskiven (Figur 66).

   g255020
  4. Vipp den korte remmen av remskiven, midtspindelskiven og høyre spindelskive

  5. Fjern remmen fra gressklipperen.

   Note: Det kan være nødvendig å rotere remmen mens du tar den av midtspindelskiven.

  Montere den korte remmen

  1. Trekk den korte remmen rundt den venstre spindelskiven og det nedre sporet til midtspindelskiven (Figur 67).

   g255021
  2. Bruk et brekkjern eller lignende verktøy for dreie remstrammeren mot klokken og trekke remmen på remstrammeskiven (Figur 67).

  Montere den lange remmen

  1. Trekk remmen rundt drivremskiven, øvre spor i midtspindelskiven og den høyre spindelskiven (Figur 68).

   g255023
  2. Bruk et brekkjern eller lignende verktøy for dreie remstrammeren mot klokken og trekke remmen på remstrammeskiven (Figur 68).

  3. Monter dekslene på klippeenheten. Se Montere dekslene til klippeenheten.

  Vedlikeholde knivbladene

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen. En skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

  Kontroller daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Slip knivene ved behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

  Fare

  Gressklipperknivene er skarpe og kan skade deg.

  Bruk tykke lærhansker eller kuttsikre hansker når du utfører service på knivbladene.

  Fare

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

  • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

  Klargjøre før service på gressklipperknivene

  Note: Du må ha gressklipperen montert på tauekjøretøyet når du utfører service på knivbladene.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt maskinen til en jevn flate og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Hev og lås knivbladene, slå av motoren og ta ut nøkkelen (Figur 69).

   g255457

  Sjekke etter bøyde knivblad

  1. Innrett knivbladene som vist i Figur 70.

   g256136
  2. Rengjør bunnen av klippeenheten i området ved siden av klippekanten på baksiden av knivbladet (Figur 71).

   g255531
  3. Bruk en kombinasjonsvinkel til å måle avstanden mellom det rene området på klippeenheten og spissen av klippekanten (Figur 72).

   Skriv ned målingen .

   g255530
  4. Roter kniven 180º (Figur 72).

  5. Mål avstanden mellom det rene området på klippeenheten og spissen av klippekanten (Figur 72).

   Skriv ned målingen .

   Hvis forskjellen mellom målene du tok i trinn 3 og 5, er større enn 3 mm, er bladet bøyd og du må skifte det ut. Se Demontere knivene og Montere knivbladene.

  6. Gjenta trinn 3 til og med 5 for de andre knivbladene på klippeenheten eller trinn 1 til og med 6 for de andre klippeenhetene.

  Undersøke knivbladene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 73). Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og knivene slipes. Se Slipe knivene.

  2. Undersøk knivbladene, spesielt knivvingeområdet (Figur 73). Hvis du finner skader, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven (Figur 73), må den skiftes ut øyeblikkelig.

   Fare

   Hvis du ikke gjør noe med slitasje på kniven, vil det dannes et spor mellom vingedelen og den flate delen av bladet. Til slutt kan en del av bladet knekke av og bli kastet ut fra maskinen og trolig resultere i alvorlig personskade.

   • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

   • Prøv aldri å rette ut en kniv som er bøyd eller sveis en ødelagt eller sprukket kniv.

   • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

   g004653

  Demontere knivene

  Knivene må skiftes ut hvis de treffer en hard gjenstand, hvis de ikke er i balanse eller hvis de er bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

  Advarsel

  Hvis du kommer i kontakt med de roterende spolene, kan du bli alvorlig skadet.

  Bruk hansker, eller legg en fille rundt de skarpe kantene på kniven.

  1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.

  2. Drei bolten for knivbladet med klokken for å fjerne den (Figur 74).

   Important: Knivbladboltene har venstregjenger

   g004480
  3. Fjern antiskalperingsplaten og kniven fra spindelakselen (Figur 74).

  Slipe knivene

  Advarsel

  Når du sliper bladene kan deler av kniven slynges ut og føre til alvorlige skade.

  Bruk korrekt øyebeskyttelse når du sliper knivene.

  1. Slip eggen i begge ender av kniven (Figur 75).

   Note: Oppretthold den originale vinkelen. Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000276
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 76).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes. Hvis kniven ikke er i balanse, files litt av metallet på enden av vingeområdet bort (Figur 77). Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

   g000277
   g004480

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 77).

   Important: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

  2. Sett inn antiskalperingsplaten og knivbolten (Figur 77).

   Important: Knivbladboltene har venstregjenger.

  3. Trekk til knivbolten til 115–150 Nm.

  Justere klipperstigningen

  Fabrikken forhåndsinnstiller stigningen til klippeenheten slik at baksiden av enheten er høyere enn fronten.

  Klargjøre for justering av stigningen til klippeenheten

  Materiale som må anskaffes av kunden: en trekloss på 51 mm.

  1. For hver klippeenhet du justerer klippestigningen på, innretter du midtre knivblad som vist i Figur 78.

   g255552
  2. Senk klippeenhetene helt ned.

  Nivellere klippeenheten

  1. Løsne mutteren som fester justeringsblokken for klippehøyden (Figur 79).

   g256062
  2. Flytt justeringen for klippehøyden opp eller ned til du måler 124 mm fra toppen av justeringsblokken til bakken (Figur 79).

  3. Gjenta trinn 1 og 2 for de andre klippehøydejusteringene.

  Stille inn klippehøydestigningen

  Materiale som anskaffes av kunden: 51 mm avstandskloss i tre

  1. Arbeid på baksiden av klippeenheten, løft opp den bakre klaffen og innrett den 51 mm lange treklossen mellom den bakre enden av midtre knivblad og bakken (Figur 80).

   Du skal kjenne et lett drag når du senker blokken ned mellom knivbladet og bakken.

   • Hvis det er for mye klaring mellom knivbladet og bakken, bruk de fire klippehøydejusteringene til å senke klippeenheten.

   • Hvis du ikke kan slippe treklossen ned mellom knivbladet og bakken, bruk de fire klippehøydejusteringene til å heve klippeenheten.

   g256063
  2. Mål avstanden fra toppen av justeringsblokken til bakken (Figur 81).

   Drei om klippehøydejusteringen til du oppnår følgende resultat:

   • Målet fra klippehøydeblokken til bakken skal være det samme på alle fire steder.

   • Treklossen er en «slipptilpasning» mellom midtre klippeenhet og bakken.

   g256087
  3. Løsne de to pipehodeskruene som fester anviseren til klippehøydejusteringsblokken, innrett anviseren med 2-tommersmerket på merket, og stram til skruene (Figur 82).

   g256085
  4. Gjenta trinn 3 for de andre klippehøydejusteringene.

  5. Ved den bakre valsen hever du venstre og høyre klippehøydejustering til 2¼-tommersmerket på merket (Figur 83).

   g256086
  6. Løsne pipehodeskruene som fester de to anviserne til klippehøydejusteringsblokken, innrett anviserne med 2-tommersmerket på merket, og stram til skruene (Figur 84).

   g256116
  7. Stram de fire mutterne som fester de fire klippehøydejusteringsblokkene (Figur 82 og Figur 84) til fremre og bakre valse til tiltrekkingsmoment på 322 til 396 Nm.

  Lagring

  Oppbevare maskinen

  På slutten av sesongen for gressklipping eller når gressklipperen settes til oppbevaring for en lengre periode, må følgende forebyggende vedlikehold utføres:

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater maskinen.

  2. Vask av skitt og smøring som har samlet seg på maskinen eller noen av de bevegelige delene.

  3. Smør alle smøreniplene.

  4. Lakk over hull og riper i lakkerte overflater.

  5. Skift ut slitte eller skadde merker.

  6. Når mulig skal gressklipperen oppbevares innendørs, i en tørr og sikker bygning. Hvis du ikke kan lagre maskinen innendørs, må du dekke den til med et tungt teppe eller en presenning og feste det godt.