Introduktion

Maskinen styrs av en gående maskinskötare och är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Maskinen är främst konstruerad för att lufta större områden på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

Important: För att öka säkerheten och prestandan samt säkerställa en korrekt hantering av maskinen ska du noggrant läsa och till fullo förstå innehållet i denna bruksanvisning. Om du inte följer driftanvisningarna eller inte får lämplig utbildning kan detta leda till personskador. Du hittar mer information om säker användning, bland annat i form av säkerhetsråd och utbildningsmaterial på https://www.toro.com/sv-se.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, hjälp att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toros originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g241897

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

I vissa regioner måste maskinens motor vara utrustad med en gnistsläckare på grund av lokala eller nationella bestämmelser. Därför finns det gnistsläckare som tillbehör. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du behöver en gnistsläckare. Toros originalgnistsläckare har godkänts av USDA Forestry Service.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för utsläppssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Den här produkten kan orsaka personskador. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och förstå innehållet i denna bruksanvisning innan du startar motorn.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga komponenter.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående på säkert avstånd från maskinen när den är i rörelse.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stoppa maskinen, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tankar, rensar eller utför underhåll på maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-6696
decal93-9084
decal93-9363
decal106-8835
decal106-8853
decal106-8856
decal107-7547
decal107-7555
decal110-4664
decalbatterysymbols
decal133-8062
decal106-8854
decal107-7534
decal115-4716

Montering

Note: Maskinens främre del sitter vid förarhandtaget och är den normala förarplatsen. Vänster och höger befinner sig i förhållande till körriktningen när du går med maskinen bakom dig.

Note: Lyft luftarhuvudet, efter att ha packat upp maskinen, genom att starta motorn och trycka på Reset. Se Starta motorn och Återställa systemets strömkrets för mer information.

Montering av bakhjulen

Delar som behövs till detta steg:

Hjul2
 1. Ta bort de åtta hjulmuttrar som fäster maskinens bakre del vid förpackningsmaterialet.

 2. Montera hjulen på de bakre hjulnaven (Figur 3).

  g010018
 3. Montera hjulmuttrarna (Figur 3) och dra åt dem till 61–75 N·m.

 4. Minska lufttrycket i alla däck till 0,83 bar.

Montera handtaget

Delar som behövs till detta steg:

Låsmutter (1/2 tum)3
Kabelförare1
Skruv (5/16 x 1/2 tum)2
 1. Vrid försiktigt handtaget till maskinens framsida. Var försiktig så att du inte skadar kablarna.

 2. För in handtagets monteringsbultar i klykans hål (Figur 4).

  g010019
 3. Fäst handtagets bultar vid klykan (Figur 4) med de tre låsmuttrarna (½ tum).

 4. För in kabelföraren runt kablarna.

 5. Montera kabelföraren överst på klykan (Figur 4) med två skruvar (5/16 x ½ tum).

Aktivera och ladda batteriet

Delar som behövs till detta steg:

Skruv (1/4 x 1 tum)2
Flänsmutter (5/16 tum)2
 1. Lås upp och öppna batterifackets lock.

 2. Ta bort batteriet från batterifacket (Figur 5).

  g010020
 3. Rengör batteriets ovansida och ta bort luftarlocken.

 4. Fyll försiktigt varje cell med elektrolyt tills plattorna är täckta med ca 6 mm vätska.

  Fyll batteriet med endast elektrolyt (specifik vikt 1,265) inledningsvis.

  Important: Fyll inte på elektrolyt medan batteriet sitter i maskinen. Det kan hända att du spiller, vilket kan orsaka korrosion.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är dödligt vid förtäring och orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

 5. Vänta 20–30 minuter för att avlufta plattorna. Fyll vid behov på så mycket elektrolyt att nivån kommer upp till ca 6 mm från botten av påfyllningshålet.

 6. Använd en batteriladdare med en laddningskapacitet på 3–4 A för att ladda batteriet med en styrka på 3–4 A tills den specifika vikten är 1,250 eller högre och temperaturen är minst 16° C (60° F) och alla celler avger gaser fritt.

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det på avstånd från gnistor och lågor.

 7. Koppla bort batteriladdaren från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

  Note: Tillsätt endast destillerat vatten för att ersätta normala förluster när batteriet har aktiverats. Underhållsfria batterier ska dock inte behöva vatten under normala driftsförhållanden.

 8. Sätt in batteriet i brickan i batterifacket (Figur 6). Placera batteriet med polerna vända utåt.

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Låt inte batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar när du monterar eller tar bort batteriet.

  • Låt inte metalldelar kortsluta mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

 9. Fäst batteriet i fackets nederdel med en batteristång, två låsstänger, två planbrickor och två vingmuttrar (Figur 6).

  g010021
 10. Fäst pluskabeln (röd) till batteriets pluspol (+) med en vagnsbult och mutter (Figur 6), och därefter minuskabeln (svart) till batteriets minuspol (–) med en vagnsbult och mutter (Figur 6). Trä gummiskon över plusanslutningen för att förhindra eventuell kortslutning.

  Important: Säkerställ att det finns ett mellanrum mellan batterikablarna och växelväljaren. Kontrollera att växelväljaren inte kommer närmare någon av batterikablarna än 2,5 cm, oavsett vilken växel som läggs i. Sätt inte buntband runt eller tejpa ihop plus- och minuskabeln.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (röd) lossas.

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

 11. Stäng och lås batterifackets lock.

Fäst den bakre huven (endast CE)

Delar som behövs till detta steg:

Spärrlås 2
Skallskruv 2
Invändig tandlåsbricka 2

Om du ska använda maskinen inom EU (CE) måste du följa CE-bestämmelserna genom att fästa den bakre huven i enlighet med anvisningarna nedan.

 1. Montera ett spärrlås över de vänstra och högra motorhuvsspärrarna (Figur 7) med hjälp av en skallskruv (totalt två).

  g013611
 2. Skruva på en invändig låsbricka på varje skruv (1–2 gängor) med hjälp av en tång eller skiftnyckel så att skruvarna säkras (Figur 7).

Fäst remkåpan (endast CE)

Delar som behövs till detta steg:

Snodd1
Popnit1
Skruv (1/4 x 1 tum)1
Låsmutter (1/4 tum)1

Om du ställer in denna maskin i enlighet med CE fäster du remkåpan enligt anvisningarna nedan.

 1. Lokalisera hålet i remkåpan bredvid låsspärren (Figur 8 och Figur 9).

  g010024
 2. Använd hålet i remkåpan och fäst snodden med en popnit (Figur 9).

  g012264
 3. Skruva i skruven i låsspärren (Figur 10).

g012265

Applicera CE-dekalen och dekalen med uppgift om tillverkningsår

Endast CE

Delar som behövs till detta steg:

CE-dekal1
Dekal med uppgift om tillverkningsår1

Applicera CE-dekalen och dekalen med uppgift om tillverkningsår på gaffelbenet när alla nödvändiga CE-krav har uppfyllts (Figur 11).

g243051

Montera luftarpinnshållarna, gräsmatteskydden och luftarpinnarna

Det finns ett stort utbud av luftarpinnshållare, gräsmatteskydd och luftarpinnar tillgängliga för maskinen. Montera de som är lämpliga för ditt användningsområde i enlighet med Montera luftarpinnshållarna, gräsmatteskydden och luftarpinnarna.

Produktöversikt

g010150

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och använder maskinen.

g010151

Drivreglage

För drivreglaget framåt för att köra framåt. För drivreglaget bakåt för att köra bakåt (Figur 13).

 • Ju längre fram du för drivreglaget, desto snabbare kommer maskinen att förflytta sig.

 • Släpp båda drivreglagen för att stanna maskinen.

Parkeringsbromsspak

Important: Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

 • Koppla in parkeringsbromsen genom att dra parkeringsbromsspaken mot förarhandtaget (Figur 13).

  Note: Du kan behöva flytta maskinen framåt eller bakåt något när du kopplar in parkeringsbromsen.

 • Koppla ur parkeringsbromsen genom att föra parkeringsbromsspaken bort från förarhandtaget.

  Note: Du kan behöva flytta maskinen framåt eller bakåt något när du kopplar ur parkeringsbromsen.

Varningslampa för oljetryck

Varningslampan för oljetryck (Figur 13) tänds när motorns oljetryck sjunker under en säker nivå. Vid lågt oljetryck ska du stänga av motorn och fastställa orsaken. Reparera skadan innan du startar motorn igen.

Knapp för höjning, sänkning och aktivering

Höja – Tryck på den övre delen av knappen (Figur 13) för att höja och koppla ur luftarhuvudet. Motorn måste vara igång för att skapa lyfttryck. Om luftarhuvudet är beläget under transporthöjden, se Återställa systemets strömkrets.

Sänka/Aktivera – Tryck på den nedre delen av knappen (Figur 13) för att sänka och aktivera luftarhuvudet. Drivreglaget måste vara i framåtläget för att knappen ska aktiveras.

Fara

När luftarhuvudet är igång kan det skada händer och fötter.

Håll händer och fötter borta från luftarhuvudet. Se till att området runt luftarhuvudet är fritt från eventuella hinder innan det sänks.

Sänk luftarhuvudet utan att aktivera det genom att vrida tändningsnyckeln till KöRLäGET (utan att motorn är igång), föra drivreglaget till framåtläget och trycka på den nedre delen av knappen.

Tändningslås och -nyckel

Tändningslåset (Figur 14) används för att starta och stänga av motorn. Tändningslåset har tre lägen:

 • STARTLäGE – Vrid nyckeln medurs till STARTLäGET för att aktivera startmotorn.

 • KöRLäGE – Släpp nyckeln när motorn startar så går nyckeln automatiskt till det PåSLAGNA läget.

 • AVSTäNGT LäGE – Vrid nyckeln moturs till det AVSTäNGDA läget för att stänga av motorn.

g261348

Luftaravståndsspak

För luftaravståndsspaken (Figur 14) till önskad avståndsinställning, eller till ”T” för transport.

Gasreglage

Med gasreglaget (Figur 14) reglerar du motorvarvtalet. Varvtalet ökas genom att gasreglaget förs framåt (SNABBT LäGE), och minskas genom att gasreglaget förs bakåt (LåNGSAMT LäGE). Motorvarvtalet reglerar luftarhuvudets hastighet och styr maskinens markhastighet.

Timmätare/varvräknare

 • När motorn stängs av visar timmätaren/varvräknaren (Figur 14) det antal timmar som motorn har gått.

 • När motorn är igång visar timmätaren/varvräknaren motorns varvtal i varv/minut (varv/min).

 • Timmätaren/varvräknaren visar följande påminnelser om underhåll:

  • Efter de första 50 arbetstimmarna och därefter var 100:e timme (dvs. 150, 250, 350 osv.) visas meddelandet ”CHG OIL” på skärmen för att påminna dig om att det är dags att byta motorolja.

  • Efter varje 100-timmesperiod (dvs. vid 100, 200, 300 osv.) visas ”SVC” för att påminna dig om att utföra övriga underhållsprocedurer enligt ett 100-, 200- eller 500-timmarsschema.

   Note: Dessa påminnelser börjar visas tre timmar före serviceintervallstiden och blinkar med jämna mellanrum i sex timmar.

Choke

Använd choken för att starta en kall motor (Figur 14).

Väljarreglage för manuell markföljning

Vrid reglaget nedåt för att stänga av TrueCore-funktionen (Figur 14). Ta bort bulten så att du kommer åt reglaget för manuell markföljning.

Systemåterställningsknapp

Tryck på systemåterställningsknappen (Figur 14) för att höja luftarhuvudet om maskinen sätts ur funktion (t.ex. vid bensinstopp).

Bränslekran

Använd bränslekranen för att styra bränsle från bränsletanken (Figur 15).

g263574

Luftardjupsspak

För spaken till önskat luftningsdjup (Figur 16)..

g010035

Note: Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bredd127 cm
Hjulbas113 cm
Bandbredd97 cm
Luftarbredd122 cm
Längd265 cm
Huvudhöjd (höjt)114 cm
Huvudhöjd (sänkt)93 cm
Höjd, handtag104 cm
Markfrigång12 cm
Hastighet framåt0–6 km/h
Backningshastighet0–3 km/h
Nettovikt721 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Se luftarpinnarnas konfigurationstabell nedan för information om luftningshuvudet, gräsmatteskyddet och luftarpinnarna:

Konfigurationstabell för luftarpinnar

LuftarhuvudsbeskrivningLuftningshuvudsavståndSkaftstorlekLuftarpinnesantalGräsmatteskyddstyp (antal)
2x5 miniluftningshuvud41 mm9,5 mm605 luftarpinnar – kort (2)
5 luftarpinnar – lång (1)
1x6 miniluftningshuvud32 mm9,5 mm366 luftarpinnar – kort (2)
6 luftarpinnar – lång (1)
Luftningshuvud 3 luftarpinnar (⅞ tum)66 mm22,2 mm183 luftarpinnar – kort (1)
3 luftarpinnar – lång (1)
Luftningshuvud 3 luftarpinnar (¾ tum)66 mm19,5 mm183 luftarpinnar – kort (1)
3 luftarpinnar – lång (1)
Luftningshuvud 4 luftarpinnar (¾ tum)51 mm19,5 mm244 luftarpinnar – kort (1)
4 luftarpinnar – lång (1)
Luftningshuvud 5 nålpinnar41 mm305 luftarpinnar – kort (2)
5 luftarpinnar – lång (1)

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarnärvaroreglage, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Kontrollera att pinnarna är i gott bruksskick innan du använder maskinen. Byt ut slitna eller skadade luftarpinnar.

 • Inspektera området där du planerar att använda maskinen och ta bort föremål som maskinen kan gå på.

 • Leta reda på och märk ut alla el- eller kommunikationsledningar, bevattningskomponenter och andra hinder i området som ska luftas. Ta bort hindren om möjligt eller planera hur de ska kunna undvikas.

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och övriga antändningskällor.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka att starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Fylla på bränsle

Bränslespecifikation

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Använd inte bensin med 15 % etanol (E15). Använd aldrig bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bränsle som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför ingen olja i bränslet.

Important: Använd inga andra bränsletillsatser än sådana som är avsedda för stabilisering av bränslet. Använd inte alkoholbaserade stabiliserare med t.ex. etanol, metanol eller isopropanol.

Important: Använd inte metanol, bensin som innehåller metanol eller gasohol som innehåller mer än 10 % etanol eftersom bränslesystemet kan skadas. Blanda inte olja i bränslet.

Fylla på bränsletanken

Bränsletankens kapacitet: 26,5 liter

 1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

 2. Gör rent runt tanklocket och ta bort det (Figur 17).

  g010026
 3. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger mellan 6 och 13 mm under påfyllningsrörets nedersta del.

  Important: Det tomma utrymmet behövs för bensinens expansion. Fyll inte bränsletanken helt full.

 4. Skruva på tanklocket ordentligt.

 5. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

Utföra dagligt underhåll

Säkerhetssystemet

Var försiktig

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet gör så att motorn inte kan startas om inte rörelsereglaget befinner sig i NEUTRALLäGET:

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Testa säkerhetssystemet.
  1. Stäng av motorn om den är igång.

  2. Håll dragreglaget framåt eller bakåt och starta motorn.

   Motorn ska inte kunna startas.

  3. Flytta drivreglaget till NEUTRALLäGET och starta motorn.

  4. Flytta maskinen till ett område av gräsmattan.

  5. Koppla in kraftuttaget och sänk luftarhuvudet.

  6. Släpp upp drivreglaget eller flytta det till neutralläget.

   Luftarhuvudet ska höjas och sluta rotera.

  Låt en auktoriserad Toro-återförsäljare reparera säkerhetssystemet omedelbart om det inte fungerar enligt ovanstående beskrivning.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  • Ägaren/föraren kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte lösa smycken.

  • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Håll händer och fötter på avstånd från luftarpinnarna.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ur nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och undersök luftarpinnarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Se till att alltid ha korrekt däcktryck.

  • Sänk hjuldrivningshastigheten på ojämna vägar och underlag.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för att köra maskinen i, bland annat genom att undersöka platsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och beakta förhållandena för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  Starta motorn

  1. Frigör drivreglaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Använd choken på följande sätt:

   • Innan du startar en kall motor ska du föra chokereglaget till läget På.

   • När du ska starta en varm eller het motor behöver du kanske inte använda choken.

  3. För gasreglaget till det SNABBA läget innan du startar en kall motor.

  4. Vrid tändningsnyckeln till startläget. Släpp nyckeln när motorn startar.

   Important: Låt inte startmotorn gå i mer än 10 sekunder åt gången. Om motorn inte startar ska du låta den svalna under 30 sekunder mellan startförsöken. Om man inte följer dessa anvisningar kan startmotorn överhettas.

  5. När motorn har startats för du choken till det AVSTäNGDA läget. Om motorn börjar hacka eller om den stannar ska du föra tillbaka chokereglaget till det PåSLAGNA läget i några sekunder. För sedan gasreglaget till önskat läge. Upprepa proceduren vid behov.

  Stänga av motorn

  1. För gasreglaget till det LåNGSAMMA läget.

  2. Låt motorn gå på tomgång i 60 sekunder.

  3. Vrid tändningsnyckeln till läget AV och ta ut nyckeln.

  4. Stäng bränslekranen före transport och innan du ställer maskinen i förvar.

   Important: Stäng bränslekranen innan maskinen ska transporteras på ett släp eller innan du ställer maskinen i förvar. Koppla in parkeringsbromsen före transport. Ta ut nyckeln eftersom bränslepumpen annars kan gå igång och göra att batteriet förlorar laddningen.

   Var försiktig

   Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

   Ta alltid ur tändningsnyckeln och koppla in parkeringsbromsen när du lämnar maskinen utan tillsyn, även om det bara är för några minuter.

  Använda maskinen

  1. Starta motorn.

  2. Koppla ur parkeringsbromsen.

  3. Titta i den riktning som du har tänkt åka för att försäkra dig om att det är fritt fram.

  4. För drivreglaget nedåt för att köra maskinen framåt.

   Gå framlänges när du använder maskinen. Titta inte bakåt medan du går och använder maskinen.

  5. Koppla in kraftuttaget och sänk luftarhuvudet.

  6. Koppla ur kraftuttaget och lyft luftarhuvudet.

  7. Släpp drivreglaget för att stanna maskinen.

  Ställa in luftningsdjupet

  Följ anvisningarna nedan för att ställa in luftningsdjupet för luftaren.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Välj en luftarpinne som passar ditt användningsområde.

  3. Lägg luftarpinnen på dekalen för luftarpinnsdjup (Figur 18) med en ände i höjd med det önskade luftningsdjupet (se luftarpinnsillustrationen på dekalen).

   g010035
  4. Läs av vilken bokstavsinställning som den andra änden befinner sig i höjd med och ställ in djupkontrollspaken till motsvarande bokstavsinställning.

  Note: Du kan göra om djupinställningen när luftarpinnen har slitits ner, för att motsvara nedslitningen. Om luftarpinnsinställningen t.ex. är ”G” från början, kan du ändra inställningen till ”H” när luftarpinnen har slitits ned med 6 mm.

  Använda linjemarkeraren

  Använd linjemarkeraren för att få raka luftningsrader (Figur 19).

  g010050

  Stötta upp luftarhuvudet med servicespärren

  Montera servicespärren innan du servar luftarhuvudet eller när du ställer maskinen i långtidsförvaring.

  Fara

  Om luftarhuvudet är upplyft och inte spärrat kan det falla ner utan förvarning och skada dig eller kringstående.

  Varje gång du servar luftarhuvudet, inklusive vid byte av luftarpinnar eller gräsmatteskydd, ska du använda servicespärren för att säkra luftarhuvudet i upphöjt läge.

  1. Höj luftarhuvudet.

  2. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  3. Ta bort klämringen som fäster servicespärren i förvaringsläget (Figur 20).

   g010036
  4. Vrid servicespärren bakåt, och sätt fast den på luftarhuvudstappen (Figur 21). Fäst spärren med klämringen.

   g010037

  Ställa in manuell markföljning

  Distansbrickorna för manuell djupinställning behövs endas om markföljningssystemet TrueCore® inte fungerar till följd av skador på responssystemet (gräsmatteskydd, dragstång och manövreringsanordning) eller om du behöver ett maximalt luftningsdjup.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort hjulsprinten som fäster distansbrickorna och djuppinnarna (Figur 22).

   g010043
  3. Placera distansbrickorna ovanför eller nedanför fästet för att uppnå önskat luftningsdjup.

   • Tjocka distansbrickor ger steg om 19 mm.

   • Tunna distansbrickor ger steg om 9,5 mm.

   • Med alla distansbrickor på ovansidan blir djupinställningen 10,7 cm.

  4. Lossa låsbulten och muttern från väljarreglaget (Figur 23).

   g010044
  5. Vrid reglaget till nedåtvänt läge för att stänga av TrueCore-funktionen.

  6. Montera låsbulten och muttern för att förhindra att inställningen ändras av misstag.

  Montera luftarpinnshållarna, gräsmatteskydden och luftarpinnarna

  Det finns ett stort utbud av luftarpinnshållare, gräsmatteskydd och luftarpinnar tillgängliga för maskinen. Välj de erforderliga komponenterna från tillbehörstabellen i avsnittet Redskap och tillbehör.

  1. Höj upp luftarhuvudet och lås det i rätt läge med servicespärren.

  2. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  3. Montera en luftarpinnshållare på varje luftarpinnsarm (Figur 24) med tre bultar (½ x 1¼ tum). Dra åt bultarna till 101,6 Nm.

   Note: Bultarna medföljer luftarpinnshållarna.

   g010038
  4. Montera gräsmatteskydden löst på gräsmatteskyddsfästena med de fyra klämmorna till gräsmatteskyddet och de tolv flänsmuttrarna (Figur 25). Dra inte åt fästdonen.

   Note: Klämmorna till gräsmatteskyddet och flänsmuttrarna sitter monterade på gräsmatteskyddsfästena vid leveransen (Figur 25).

   g010039
  5. Montera en luftarpinnsklämma löst på varje luftarpinnshållare (Figur 26) med fyra bultar (⅜ x 1½ tum). Dra inte åt bultarna.

   g010041
  6. Montera luftarpinnar i luftarpinnshållarna nr 2 och 5 (Figur 27). Dra åt bultarna.

   g010040
  7. Kontrollera att luftarpinnarna hamnar i mitten av mellanrummen i gräsmatteskydden (Figur 28). Justera gräsmatteskydden efter behov och dra åt muttrarna.

   g010042
  8. Montera återstående luftarpinnar i luftarpinnshållare nr 1, 3, 4 och 6. Dra åt alla bultar på luftarpinnshållaren till 40,6 N·m..

  Byta luftarpinnarna

  Bildanvisningar finns i Montera luftarpinnshållarna, gräsmatteskydden och luftarpinnarna.

  1. Höj upp luftarhuvudet och lås det i rätt läge med servicespärren.

  2. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  3. Lossa på luftarpinnshållaren, låt bultarna sitta kvar och ta bort de gamla luftarpinnarna.

  4. Sätt i de nya luftarpinnarna i hållarna.

  5. Dra åt bultarna till rekommenderat åtdragningsmoment.

  6. Upprepa proceduren på de återstående luftarpinnsarmarna.

  Justera viktöverföringen

  Maskinen överför vikt från traktorenheten till luftarhuvudet, för att hjälpa till att bevara håldjupet i olika jordstrukturer. Om jorden är så fast att fullständigt luftningsdjup inte kan uppnås, kan luftarhuvudet behöva ytterligare viktöverföring. Gör på följande sätt för att öka det nedåtgående trycket på viktöverföringsfjädrarna:

  Varning

  Plötslig frigöring av fjäderplattorna kan orsaka personskador.

  Ta hjälp av en annan person när du ska justera viktöverföringsfjädern.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Lossa på vagnsbultmuttrarna som fäster fjäderfästena vid luftarhuvudet (Figur 29). Ta inte bort dem.

   g010051
  3. Sätt in en 1/2 tum spärrhake eller liknande i det fyrkantiga hålet i fjäderplattan (Figur 30).

   g010052
  4. Använd spärrhaken för att avlasta spänningen på fjäderplattan och ta bort den bakre vagnsbulten.

  5. Vrid fjäderplattan tills den är inriktad med det andra hålet, för in vagnsskruven och dra åt muttrarna.

   Note: Om du roterar fjäderplattorna uppåt, ökar viktöverföringen.

  Lägga till extra vikter

  Med den ökade viktöverföringen är det möjligt att lufta mark som är så fast att viktfördelningen börjar lyfta de två bakhjulen från marken. Detta kan leda till oregelbundna hålavstånd.

  Om detta inträffar kan du placera en till viktplatta på den bakre ramens axelrör. Varje gjutjärnsvikt lägger till 28,5 kg på maskinen. Du kan lägga till upp till två plattor. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Skjuta/dra maskinen för hand

  Important: Bogsera inte maskinen i hastigheter över 1,6 km/h, eftersom hydrauliken kan skadas.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Hitta överströmningsventilen mellan motorn och den hydrostatiska pumpen (Figur 31).

  3. Använd en 5/8-tums skruvnyckel och vrid överströmningsventilen motsols ett varv. Hydraulvätskan kan då passera förbi pumpen så att hjulen kan rotera (Figur 31).

   g010045

   Important: Vrid inte överströmningsventilerna mer än ett varv. Detta förhindrar att ventilen kommer ut ur huset varvid vätskan kan rinna ut.

   Important: Skjut/dra inte maskinen längre än 30,5 m eller fortare än 1,6 km/h eftersom hydrauliken kan skadas.

  4. Koppla ur parkeringsbromsen innan du skjuter/drar maskinen.

   Important: Kör inte motorn med överströmningsventilen öppen i mer än 10–15 sekunder.

  5. Vrid överströmningsventilen medsols ett varv när du vill använda maskinen igen (Figur 31).

   Note: Dra inte åt överströmningsventilen för hårt.

   Note: Du måste stänga överströmningsventilen för att köra maskinen. Använd inte drivsystemet när överströmningsventilen är öppen.

  Återställa systemets strömkrets

  Om luftarhuvudet stannar kvar i luftningsläget (till följd av bensinstopp, om servicespärren inte har installerats inför förvaring, mekaniskt fel på motorn eller pumpen osv.), sätts elsystemet, som kontrollerar de hydrauliska elektromagnetiska spolarna och elkopplingen, ur funktion för att undvika oavsiktliga luftarhuvudsrörelser utan att systemet avsiktligen återställs.

  1. Starta motorn.

  2. Tryck på systemåterställningsknappen (Figur 32).

   Luftarhuvudet höjs upp och den elektriska styrkretsen återställs.

   Note: Om du inte kan köra motorn ska du dra runt motorn med startmotorn samtidigt som du trycker in systemåterställningsknappen tills luftarhuvudet går fritt från marken.

   g010046

  Flytta maskinen med luftarhuvudet nedsänkt

  Utför följande steg om motorn stannar eller du inte kan starta den med luftarhuvudet nedsänkt och luftarpinnarna nere i jorden:

  1. Avlägsna luftarpinnshållarna från stamparmarna.

  2. Öppna överströmningsventilen ett varv.

  3. Skjut/dra maskinen till en närliggande plats för att fortsätta servicen eller för att lasta den på en släpvagn.

  Important: Skjut/dra inte maskinen längre än 30,5 m eller fortare än 1,6 km/h eftersom hydrauliken kan skadas.

  Arbetstips

  Allmänt

  Varning

  Om maskinen kommer i kontakt med hinder kan du förlora kontrollen över maskinen.

  Var alltid uppmärksam på eventuella hinder på arbetsplatsen. Planera var du ska använda luftaren så att du undviker eventuella hinder.

  • Sväng försiktigt och gradvis när du använder luftaren. Gör aldrig tvära eller snabba svängar när du använder luftarhuvudet. Planera var du ska använda luftaren innan du sänker ned luftarhuvudet.

  • Var alltid medveten om vad som finns i färdriktningen. Undvik att köra för nära byggnader, stängsel och annan utrustning.

  • Titta bakåt för att försäkra dig om att maskinen fungerar som den ska och att du är i linje med föregående bana.

  • Ta alltid bort skadade maskindelar från området, som t.ex. avbrutna luftarpinnar etc. för att förhindra att de plockas upp av gräsklippare eller annan gräsmattsutrustning.

  • Byt ut avbrutna luftarpinnar och inspektera och rätta till skador på dem som fortfarande går att använda. Reparera alla andra maskinskador innan du återupptar arbetet.

  • Om du inte använder maskinens fulla bredd vid luftning kan du ta bort vissa luftarpinnar, men låt pinnhuvudena sitta kvar på stamparmarna så att maskinen har rätt balans och fungerar som den ska.

  • Maskinen luftar djupare än de flesta andra greenluftare. På upphöjda greener och teer av jord eller annat material, kan det större djupet och de längre ihåliga luftarpinnarna få problem med att driva ut hela hålpipan. Detta beror på att vanlig jord är hård och fastnar i änden på luftarpinnen. Sidoutdrivande green-/teeluftarpinnar från Toro håller sig renare och minskar den tid som går åt till att rengöra luftarpinnarna. Detta tillstånd försvinner med regelbunden luftning och ytlagersprogram.

  Hård mark

  Om marken är för fast för att önskat luftningsdjup ska kunna uppnås, kan det hända att luftarhuvudet börjar ”dunka” rytmiskt. Detta beror på den hårda ytan som luftarpinnarna försöker tränga igenom. Korrigera detta tillstånd genom att prova följande:

  • Lufta inte om marken är för hård eller torr. Bäst resultat av luftning får du efter regn eller dagen efter att gräset har vattnats.

  • Om du försöker med ett huvud med fyra luftarpinnar, kan du byta till ett med tre luftarpinnar, eller minska antalet luftarpinnar på varje stamparm. Försök bibehålla en symmetrisk luftarpinnskonfiguration, så att stamparmarna laddas jämnt.

  • Om marken är hårt packad ska du minska luftarens genomträngning (djupinställning), rengöra hålpluggarna, vattna gräsmattan och lufta igen med en djupare genomträngning.

  Luftning av jordtyper som har lagts ovanpå hårda underjordar (t.ex. jord eller sand som har placerats över stenig jord) kan ge en oönskad hålkvalitet. Detta inträffar när luftningsdjupet är större än det pålagda jordlagret, och när jorden under är för hård att tränga igenom. När luftarpinnarna får kontakt med den hårdare jorden undertill kan luftaren lyfta, vilket gör att hålens övre del blir utdragna. Minska luftningsdjupet så att du undviker genomträngning till den hårdare underjorden.

  Kvalitet för ingångs-/utgångshål

  Ingångs-/utgångshålens kvalitet minskar när maskinen producerar följande resultat:

  • Ingångshålet får en smal öppning (framåt)

  • Luftarhuvudet aktiveras inte innan det får kontakt med gräset.

  Kontrollera följande:

  • Brytaren för aktiveringsläget (platsen för brytare 3 på H-ramen) kan behöva justeras. Se Justera avståndsbrytare nr 3.

  • Maskinen kan ha en sliten eller slirande koppling. Se maskinens servicehandbok.

  Justera avståndsbrytare nr 3

  1. Lyft låsspärren på motorhuven och lyft upp motorhuven från maskinen (Figur 33).

   g261627
  2. Kontrollera att avståndsbrytaranordningen (utanpå H-ramen) inte befinner sig längre än 1,5 mm från målplåten (Figur 34).

   g261628g261629
  3. Kontrollera att avståndsbrytare nr 3 fungerar ordentligt.

  4. Lossa låsmuttern och vagnsskruven som fäster brytarens monteringsplatta vid behov, lyft upp den till det högsta läget och fäst monteringsplattan (Figur 34).

   Note: Kopplingen kopplas in snabbare om brytaren höjs upp.

  5. Dra åt låsmuttern (Figur 34).

  6. Rikta in motorhuvsfästet med motorhuvshållaren på maskinen.

  7. Montera motorhuven på maskinen och försäkra dig om att spärren håller motorhuven på plats.

  8. Kontrollera kvaliteten på ingångs-/utgångshål.

   Important: Om luftarhuvudet inte startar före ingången och lägesbrytaren är placerad så högt upp som det går, kan det vara så att elkopplingen har försämrats såpass mycket att aktiveringen försenas. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare eller läs servicehandboken.

  Miniluftarpinne (kvadratisk luftarpinne)

  På grund av den dubbla radutformningen måste hålavståndet vara 6,3 cm för luftarhuvudet med miniluftarpinnar. Hastigheten är mycket viktig för att bibehålla utseendet med ett hålavstånd på 3,2 cm. Om du behöver ändra hålavståndet, se Justera hålavståndet.

  Med miniluftarhuvudet, eller vid användning av större solida luftarpinnar, är gräsmattans rotstruktur viktig för att undvika skador på gräsmattan till följd av att rotsystemet har slitits upp. Om de två mittarmarna börjar lyfta upp gräsmattan eller om stora skador på rotområdet uppstår ska du göra följande:

  • Öka hålavståndet.

  • Minska luftarpinnsstorleken.

  • Minska luftarpinnsdjupet

  • Ta bort några av luftarpinnarna.

  Lyftrörelsen när solida luftarpinnar dras upp ur gräsmattan kan skada gräsmattan. Detta lyft kan riva sönder rotområdet om luftarpinnarnas densitet eller diameter är för stor.

  Främre delen av hålet är pressförsänkt eller intryckt (solida luftarpinnar eller mjukare jordförhållanden)

  Vid luftning med längre, solida luftarpinnar (dvs. ⅜ x 4 tum) eller luftarpinnar av nåltyp, kan det hända att hålens främre del förses med öppningar eller spår. Sänk motorns höga tomgångsvarvtal till 2 800–2 900 varv/min. för att återfå perfekt hålkvalitet för konfigurationen. Hålavståndet påverkas inte, eftersom drivningen och luftarhuvudets hastighet ökar och minskar tillsammans med motorns varvtal.

  Om sänkningen av motorhastigheten inte är tillräcklig för att åtgärda hålkvaliteten för de större, solida luftarpinnarna, kan det vara så att motviktsmekanismen Roto-Link behöver en styvare inställning. En styvare Roto-Link-inställning kan hjälpa till att förhindra att hålens främre del blir missformad. Fabriksinställningen fungerar dock bäst under de flesta förhållanden.

  Note: Ändra hälften av maskinens Roto-Linkar (tre armar) och prova skillnaden på ett provområde.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort de låsmuttrar som fäster Roto-Link-motviktsanordningen på luftarhuvudsramen.

  3. Ta bort den översta motviktsdistansbrickan (1,25 cm tjock) och fäst Roto-Link-motviktsanordningen på luftarhuvudsramen på nytt. Var noga med att använda den härdade ”D”-brickan.

  4. Lossa på bultarna som håller fast stötdämparplåten.

  5. Skjut stötdämparplåten framåt och fäst bultarna. Detta gör att Roto-Link-stötdämparna kan röra sig på rätt sätt.

  Kör maskinen på ett testområde och jämför hålkvaliteten. Komplettera den här proceduren med återstående Roto-Link-motviktsanordningar om hålkvaliteten har förbättrats.

  Note: Du måste ändra Roto-Link-motviktsanordningens placering om du ändrar tillbaka till en hålpluggsluftarpinne eller till någon av miniluftarpinnarna.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

  • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

  Rengöra maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör maskinen
  1. Tvätta maskinen noga.

   Använd en borste för att ta bort material som har bildat beläggningar.

   Note: Använd en trädgårdsslang utan munstycke för att inte tvinga vatten förbi tätningarna och kontaminera lagersmörjfettet.

  2. Använd ett milt rengöringsmedel för att rengöra panelerna.

   Panelernas blanka finish bibehålls om man applicerar ett lager bilvax med jämna mellanrum efter att maskinen rengjorts.

  3. Leta efter maskinskador, oljeläckage och slitage på komponenter och luftarpinnar.

  4. Ta bort luftarpinnarna, rengör dem och olja in dem. Spreja ett tunt lager olja på luftarhuvudets lager (vev- och motviktslänkar).

  Important: Fäst luftarhuvudet med servicespärren om maskinen ska stå i förvar längre än ett par dagar.

  Hitta fästpunkterna

  Det finns fästpunkter fram och bak på maskinen (Figur 35, Figur 36 och Figur 37).

  Note: Använd DOT-godkända spännband med korrekt märkvärde när maskinen ska fästas.

  g010047
  g010048
  g010049

  Transportera maskinen

  Varning

  Det är farligt att köra maskinen på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer eller utan en skylt med ”långsamgående fordon”, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

  Kör aldrig maskinen på allmän väg.

  Important: Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  1. Lasta maskinen på släpvagnen eller lastbilen (luftarhuvudet framåt – föredraget).

  2. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Fäst luftarhuvudet med servicespärren. Se Stötta upp luftarhuvudet med servicespärren.

  4. Stäng bränslekranen. Se (Bränslekran).

  5. Fäst maskinen vid fästpunkterna på släpvagnen eller lastbilen med kablar, kedjor eller remmar.

  Släpvagnsrekommendationer

  Vikt721 kg eller 805 kg med två tillvalsvikter
  BreddMinst 130 cm
  LängdMinst 267 cm
  Rampens lutningsvinkel3,5/12 lutning (16°) max
  LastningsriktningLuftarhuvudet framåt (rekommenderas)
  FordonsbogserkapacitetStörre än släpvagnens totalvikt

  Important: Använd inte Hydroject-släpvagnen/transportanordningen för att transportera maskinen.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Säkerhet vid underhåll

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och fäst luftarhuvudet med servicespärren innan du utför service eller justeringar på maskinen.

  • Stäng alltid av maskinen, ta ut nyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, utför underhåll på den eller ställer den i förvaring.

  • Utför endast det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

  • Se till att maskinen är säker att använda genom att dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter som lagrar energi.

  • Kontrollera luftarpinnarnas monteringsskruvar dagligen för att se till att de är åtdragna enligt specifikationerna.

  • Se till att alla skydd monteras och att motorhuven stängs och säkras efter underhåll eller justering av maskinen.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Justera pumpremmen.
 • Byt ut hydraulvätskan och retur- och laddningsfiltren.
 • Kontrollera åtdragningsmomentet på luftarhuvudets och jordfräsens fästelement och på hjulmuttrarna.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Varje användning eller dagligen
 • Testa säkerhetssystemet.
 • Rengör maskinen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.(Kontrollera oljenivån när motorn är kall.)
 • Ta bort allt skräp från motorfiltret.(Rengör oftare vid smutsiga arbetsförhållanden.)
 • Kontrollera hydraulledningarna.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Var 25:e timme
 • Rengör luftfiltrets skumplastinsats och kontrollera om pappersinsatsen är skadad.(oftare vid dammiga eller sandiga förhållanden).
 • Kontrollera elektrolytnivån och rengör batteriet.Utför en kontroll var 30:e dag om maskinen har ställts i förvaring.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftfiltrets pappersinsats.(oftare vid dammiga eller sandiga förhållanden)
 • Byt motorolja och oljefilter.(byt olja och filter i motorn oftare vid mycket dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.)
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera tändstiften.
 • Byt ut hydraulvätskan och retur- och laddningsfiltren.
 • Var 500:e timme
 • Undersök luftarhuvudets lager, och byt ut dem vid behov.
 • Före förvaring
 • Läs i avsnittet om förvaring vilka förberedelser som måste göras innan maskinen ställs i förvaring i mer än 30 dagar.
 • Årligen
 • Kontrollera luftarhuvudets lager.
 • Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller skadade.
 • Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera parkeringsbromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera luftrenaren.       
  Kontrollera om det finns skräp i motorn.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera instrumentens funktion.       
  Kontrollera luftarpinnarnas skick.       
  Bättra på skadad lack.       

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ur nyckeln ur tändningslåset och lossa tändkabeln från tändstiftet/-stiften innan du utför något underhåll. Flytta kabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.

  Förberedelser för underhåll

  Important: Fästelementen på maskinens skyddsplåtar är konstruerade så att de ska sitta kvar på plåten efter att de har lossats. Lossa alla fästdon på varje plåt något så att plåten sitter löst, men inte är helt loss. Gå sedan tillbaka och lossa dem helt så att plåten kan tas bort. Då lossar du inte skruvarna från hållarna av misstag.

  Lyfta maskinen

  Var försiktig

  Om maskinen inte är korrekt understödd av block eller pallbockar, kan maskinen flytta sig eller falla, vilket kan leda till personskador.

  • Använd rätt sorts block, hissverksanordningar och domkrafter när du ska byta redskap, däck eller utföra annan service.

  • Se till att maskinen är parkerad på ett stadigt och plant underlag, som t.ex. ett betonggolv.

  • Ta bort redskap som kan påverka att maskinen lyfts på ett säkert och korrekt sätt, innan du börjar höja upp maskinen.

  • Blockera alltid hjulen. Använd pallbockar eller solida träblock för att stödja den upplyfta maskinen.

  Höja upp framänden med domkrafter

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Blockera bakhjulen för att förhindra att maskinen kommer i rörelse.

   Important: För att undvika hjulmotorskador ska du inte använda framhjulsmotorn som domkraftspunkt.

  3. Placera domkraften på ett säkert sätt under ramens främre del (Figur 38).

   g010055
  4. Höj upp den främre delen av maskinen från marken.

  5. Placera domkrafterna eller träblocken under ramens framdel, för att stödja maskinen.

  Höja upp bakänden med domkrafter

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Blockera framhjulet, för att förhindra att maskinen kommer i rörelse.

   Important: För att undvika hjulmotorskador ska du inte använda bakhjulsmotorn som domkraftspunkt.

  3. Placera domkraften på ett säkert sätt under ramplattan, precis innanför bakhjulet (Figur 39).

   g010056

   Note: Använd om möjligt en lyftanordning för att lyfta maskinens bakre del. Använd öglorna på luftarhuvudets lagerhus för att fästa upphissningsanordningen (Figur 40).

   g010057
  4. Höj (eller lyft) upp den bakre delen av maskinen från marken.

  5. Placera domkrafterna eller träblocken under ramen, för att stödja maskinen.

  Smörjning

  Kontrollera luftarhuvudets lager

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Undersök luftarhuvudets lager, och byt ut dem vid behov.
 • Årligen
 • Kontrollera luftarhuvudets lager.
 • Maskinen har inga smörjnipplar som måste smörjas.

  Important: Lager går sällan sönder till följd av defekter vad gäller material eller tillverkning. Den vanligaste anledningen till att de går sönder är att fukt och kontaminering tar sig in genom de skyddande tätningarna. Lager som är smörjda behöver underhållas regelbundet för att lagerområdet ska rensas från skadligt skräp. Tätade lager ska inledningsvis fyllas på med ett specialfett och ha en robust integrerad tätning som gör att kontaminering och fukt inte kan tränga in i de rörliga delarna.

  De tätade lagren behöver inte smörjas och kräver inget korttidsunderhåll. Detta minimerar den rutinservice som krävs, och minskar risken för gräsmatteskador till följd av fettkontaminering. Dessa tätade lagerenheter har god prestanda och lång livslängd vid normal användning, men periodiska inspektioner av lagerskicket och tätningsintegriteten bör utföras för att undvika driftsstopp. Kontrollera lagren varje säsong och byt ut dem om de är skadade eller slitna. Lagren ska fungera jämnt, och inte uppvisa några avvikande tecken som hög värme, oljud, löshet eller rostavfällningar.

  På grund av de driftförhållanden som dessa lager-/tätningsenheter är utsatta för (d.v.s. sand, gräskemikalier, vatten, stötar etc.) anses de vara slitdelar. Lager som går sönder av andra orsaker än defekter relaterade till material eller tillverkning, täcks normalt inte av garantin.

  Note: Lagren kan påverkas negativt vid användning av olämpliga tvättprocedurer. Tvätta inte maskinen när den fortfarande är varm, och undvik att rikta högtrycks- eller högvolymsstrålar mot lagren.

  Det är vanligt att fett sipprar ut ur lagertätningarna på nya maskiner. Detta fett svartnar på grund av smutsansamling och inte på grund av alltför höga temperaturer. Det är en god vana att torka bort det överflödiga fettet från tätningarna efter de första åtta arbetstimmarna. Det kan se ut som om området kring tätningens inre kanter alltid är fuktigt. Detta har ingen negativ inverkan på lagrets livslängd och håller dess inre kanter smorda.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Rengör luftfiltrets skumplastinsats och kontrollera om pappersinsatsen är skadad.(oftare vid dammiga eller sandiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftfiltrets pappersinsats.(oftare vid dammiga eller sandiga förhållanden)
 • Ta bort filtren

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Gör rent omkring luftrenaren så att inte smuts faller ned i motorn och orsakar skador.

  3. Öppna ratten och ta bort luftrenarkåpan (Figur 41).

   g004195
  4. Skjut försiktigt bort skumförfiltret från pappersinsatsen (Figur 41).

  5. Skruva bort kåpans mutter och ta bort kåpan, distansbrickan och pappersfiltret (Figur 41).

  Rengöra skumförfiltret

  Important: Byt ut skumplastinsatsen om den är trasig eller sliten.

  1. Tvätta skumförfiltret med flytande tvål och varmt vatten. Skölj filtret noga när du har gjort rent det.

  2. Torka förfiltret genom att krama det i en ren trasa (vrid inte).

  3. Stryk på 3–6 cl olja på förfiltret (Figur 42).

   g004196
  4. Krama förfiltret så att oljan fördelas.

  5. Inspektera pappersinsatsen och kontrollera om det finns några sprickor, en oljebeläggning eller skador på gummitätningen (Figur 43).

   g004197

   Important: Rengör aldrig pappersinsatsen. Byt ut pappersinsatsen om den är smutsig eller skadad.

  Montera filtren

  Important: Kör alltid motorn med både skumplast- och pappersinsatserna monterade för att undvika motorskador.

  1. Skjut försiktigt dit skumförfiltret på pappersfiltret (Figur 43).

  2. Sätt dit luftrenaren på luftrenarbasen (Figur 41).

  3. Montera kåpan och distansbrickan, och fäst kåpan med kåpmuttern (Figur 41). Dra åt muttern till 11 N·m.

  4. Sätt tillbaka luftrenarkåpan och dra åt den med ratten (Figur 41).

  Motoroljespecifikationer

  Oljetyp: Högkvalitativ, renande motorolja (API-klassificering SJ eller högre)

  Viskositet: Se tabellen nedan

  g010152

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.(Kontrollera oljenivån när motorn är kall.)
 • Motorn levereras från fabriken med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter att motorn startas för första gången.

  Använd motorolja av hög kvalitet i enlighet med anvisningarna i Motoroljespecifikationer.

  Important: Fyll inte på för mycket olja i vevhuset eftersom detta kan skada motorn.Kör inte motorn om oljenivån ligger under lågnivåmärket eftersom detta kan skada motorn.

  Note: Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Låt oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den, om motorn redan har varit igång.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Gör rent omkring oljestickan (Figur 45) så att smuts inte kan falla ned i påfyllningshålet och skada motorn.

   g002359
  3. Ta ur oljestickan, torka av den och sätt tillbaka den igen (Figur 45).

  4. Ta ur oljestickan och kontrollera oljenivån.

   Oljenivån ska vara mellan märkena ”F” (full) och ”L” (låg) på oljestickan (Figur 45).

  5. Ta bort locken på påfyllningsröret (Figur 45) och fyll på angiven olja tills nivån når upp till markeringen ”F” (full) på oljestickan om oljenivån inte når upp till markeringen ”L” (låg).

  6. Sätt tillbaka påfyllningslocket och oljestickan.

  Byta motoroljan och oljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 100:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.(byt olja och filter i motorn oftare vid mycket dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.)
 • Vevhusvolym: cirka 1,9 liter med filter.

  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter. Då värms oljan upp så att den lättare rinner ut.

  2. Parkera maskinen så att tömningssidan är något lägre än den motsatta sidan, så att tanken töms helt. Stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  3. Ställ ett kärl under avtappningsröret. Avlägsna oljepluggen så att oljan kan rinna ut.

  4. Sätt i avtappningspluggen igen när all olja har runnit ut.

   Note: Kassera spilloljan på en godkänd återvinningsstation.

  5. Sätt ett grunt kärl eller en trasa under filtret för att fånga upp oljan (Figur 46).

   g010058
   g001056
  6. Ta bort det gamla filtret (Figur 46 och Figur 47) och torka rent ytan på filteradapterpackningen.

  7. Häll i ny olja av rätt typ genom filtrets centrumhål. Sluta fylla på när oljan når till de nedersta gängorna.

  8. Låt oljan absorberas av filtermaterialet under 1–2 minuter, och häll sedan bort överflödig olja.

  9. Stryk på ett tunt lager ny olja på utbytesfiltrets gummipackning.

  10. Sätt i det nya filtret i filteradaptern. Vrid oljefiltret medsols tills gummipackningen kommer i kontakt med filteradaptern. Dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

  11. Ta loss oljepåfyllningslocket och fyll på långsamt med cirka 80 % av angiven oljemängd genom ventilkåpan.

  12. Kontrollera oljenivån. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  13. Tillsätt långsamt ytterligare olja så att nivån når upp till F-markeringen (fullt) på oljestickan.

  14. Sätt tillbaka påfyllningslocket och oljestickan.

  Serva tändstiften

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Kontrollera tändstiften.
 • Se till att det är rätt luftgap mellan mitt- och sidoelektroderna innan du monterar tändstiften. Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering av tändstiften och ett bladmått för kontroll och justering av luftgapet. Montera nya tändstift vid behov.

  Typ: Champion RC12YC eller motsvarande. Luftgap: 0,75 mm

  Ta bort tändstiften

  1. Stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Dra av kablarna från tändstiften (Figur 48).

   g004207
  3. Rengör runt tändstiften.

  4. Ta bort både tändstiften och metallpackningarna.

  Kontrollera tändstiften

  1. Titta mitt på båda tändstiften (Figur 49). Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

   Important: Rengör aldrig tändstiften. Byt alltid ut tändstiften om de har en svart beläggning, utslitna elektroder, en oljebeläggning eller sprickor.

   g004219
  2. Kontrollera avståndet mellan mitt- och sidoelektroderna (Figur 49).

  3. Böj sidoelektroden (Figur 49) om avståndet är felaktigt.

  Montera tändstiften

  1. Gänga i tändstiften i tändstiftshålen.

  2. Dra åt tändstiften till 27 N·m.

  3. Sätt på kablarna på tändstiften (Figur 48).

  Rengöra motorfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Ta bort allt skräp från motorfiltret.(Rengör oftare vid smutsiga arbetsförhållanden.)
 • Kontrollera och rengör motorfiltret före varje användningstillfälle. Ta bort alla rester av gräs, smuts eller annat skräp från motorns luftintagsfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är bränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. En bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra samt orsaka materiella skador.

  • Fyll på bränsletanken på en öppen plats utomhus när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger 25 mm under tankens kant, inte påfyllningsrörets kant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du hanterar bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Important: Sätt aldrig tillbaka ett smutsigt filter om det har tagits bort från bränsleslangen.

  1. Låt maskinen svalna.

  2. Stäng bränslekranen (Figur 50).

   g010059
  3. Kläm ihop ändarna på slangklämmorna och skjut bort dem från filtret (Figur 50).

  4. Ta bort filtret från bränsleslangarna.

  5. Montera ett nytt filter och för tillbaka slangklämmorna tätt intill filtret igen (Figur 50).

  6. Torka upp all utspilld bensin.

  7. Öppna bränslekranen (Figur 50).

  Tömma bränsletanken

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Töm bränsletanken på bränsle när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp utspillt bränsle.

  • Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Stäng bränslekranen (Figur 50).

  3. Lossa slangklämman vid bränslefiltret och skjut den uppåt längs bränsleslangen, bort från filtret (Figur 50).

  4. Dra av bränsleslangen från bränslefiltret (Figur 50). Öppna avstängningsventilen och låt bränslet rinna ner i en dunk eller ett kärl.

   Note: Nu är det ett bra tillfälle att montera ett nytt bränslefilter eftersom tanken är tom.

  5. Sätt bränsleslangen på bränslefiltret. Dra tillbaka slangklämman intill filtret för att säkra bränsleslangen (Figur 50).

  Underhålla elsystemet

  Elsystemets säkerhet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minusanslutningen först och plusanslutningen sist. Anslut först plusanslutningen och sedan minusanslutningen.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort.

  • Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter, kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Serva batteriet

  Kontrollera elektrolytnivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån och rengör batteriet.Utför en kontroll var 30:e dag om maskinen har ställts i förvaring.
 • Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är dödligt vid förtäring och orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  Underhåll batteriets elektrolytnivå och håll batteriets ovansida ren. Om maskinen förvaras på en plats med extremt hög temperatur, kommer batterierna att laddas ur snabbare än om maskinen förvaras på en sval plats.

  1. Håll batteriets ovansida ren genom att tvätta den regelbundet med en borste som doppats i ammoniak eller en bikarbonatlösning.

   Important: Ta inte bort påfyllningslocken under rengöring.

  2. Spola ovansidan med vatten efter rengöring.

  3. Ta bort battericellslocken och kontrollera elektrolytnivån.

  4. Vid behov fyller du på med destillerat eller avsaltat vatten tills elektrolytnivån når upp till botten av den delade ringen inuti varje cell.

   Important: Fyll inte på cellerna med vatten.

  5. Sätt tillbaka cellocken.

  Kontrollera batterianslutningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
 • Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan orsaka kortslutning mot metallkomponenter i traktorn och skapa gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Låt inte batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar när du monterar eller tar bort batteriet.

  • Låt inte metallverktyg orsaka kortslutning mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (röd) lossas.

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  1. Lås upp och öppna batterifackets lock.

  2. Kontrollera att batterikabelns klämmor sitter säkert.

   Dra åt eventuellt lösa fästelement på batterikabelns klämmor.

  3. Kontrollera att batterikabelns klämmor och batteripolerna inte har rostat.

  4. Om polerna är korroderade kopplar du bort batteriets minuskabel.

  5. Ta bort batteriets pluskabel.

  6. Rengör kabelklämmorna och batteripolerna.

  7. Anslut batteriets pluskabel.

  8. Anslut batteriets minuskabel.

  9. Ytbelägg kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47).

  10. Stäng och lås batterifackets lock.

  Kontrollera säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar (Figur 51). Det kräver inget underhåll, men om en säkring går bör du undersöka komponenten/kretsen för funktionsfel eller kortslutning.

  1. Om du behöver byta ut säkringar drar du ut säkringen för att ta loss den.

  2. Sätt i en ny säkring.

  g010074

  Luftarkontrollmodul (ACM)

  Luftarkontrollmodulen är en ingjuten elektronisk enhet som tillverkas i en enda storlek som passar till alla konfigurationer. Modulen använder fasta och mekaniska komponenter för att övervaka och kontrollera elektriska funktioner som krävs för säker produktdrift.

  g010053

  Modulen övervakar indata som t.ex. huvudet lågt, huvudet högt, transport, luftning och markföljning. Modulen är uppdelad i indata och utdata. Indata och utdata identifieras av gröna lysdioder som är monterade på det tryckta kretskortet. Strömpåslagning visas med en röd lysdiod.

  Startkretsens indata kopplas in med 12 V likström. Alla andra indata kopplas in när kretsen jordas. Varje indata har en lysdiod som tänds när en angiven krets kopplas in. Använd indatalysdioderna för felsökning av brytare och indatakretsen.

  Utdatakretsarna kopplas in av ett antal lämpliga indataförhållanden. De tre utdatabrytarna är SVL, SVR och SVQ. Lysdioder för utdatabrytarna övervakar reläförhållanden och anger om det finns spänning vid någon av de tre angivna utdataterminalerna.

  Utdatakretsarna avgör inte om utdataenheten fungerar korrekt. Därför omfattar den elektriska felsökningen även kontroll av utdatalysdioderna och de vanliga enheterna samt ledningsnätet. Mät frånkopplad komponentimpedans, impedans via ledningsnätet (koppla ur vid luftarkontrollmodulen) eller genom att tillfälligt ”testinkoppla” den angivna komponenten.

  Luftarkontrollmodulen kan inte ansluta till en extern dator eller handdator eller omprogrammeras och registrerar inte tillfälliga felsökningsdata.

  Dekalen på ACM-modulen innehåller bara symboler. Tre symboler för lysdiodsutdata visas i utdatarutan. Alla de andra lysdioderna är för indata. Tabellen nedan visar symbolerna.

  decal106-8835

  Följande är de logiska felsökningsstegen för luftarkontrollmodulen:

  1. Fastställ vilket utdatafel du försöker lösa.

  2. Flytta tändningslåset till det PåSLAGNA läget och kontrollera att den röda lysdioden tänds.

  3. Flytta alla indatabrytare så att alla lysdioder ändrar tillstånd.

  4. Placera indataenheterna i lämpliga lägen för att erhålla lämpliga utdata.

  5. Kontrollera utdatakablaget, anslutningarna och komponenten om en särskild lysdiod tänds utan lämplig utdatafunktion. Reparera om det behövs.

  6. Kontrollera båda säkringarna om en specifik utdatalysdiod inte tänds.

  7. Om en särskild utdatalysdiod inte tänds och alla indata fungerar som de ska installerar du en ny luftarkontrollmodul och kontrollerar om felet försvinner.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  Kontrollera att lufttrycket i alla däck är 0,83 bar. Mät trycket när däcken är kalla för att få en så exakt avläsning som möjligt.

  Important: Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämnt luftardjup.

  g010030

  Var försiktig

  Hjulet är mycket tungt, 33 kg.

  Var försiktig när du tar bort det från däckanordningen.

  Justera drivningens neutralinställning

  Maskinen får inte krypa när du släpper drivreglaget. Om den kryper ändå, är en justering nödvändig.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Höj upp maskinen tills framhjulet och ett bakhjul precis lyfter från marken. Placera domkrafterna under maskinen. Se Lyfta maskinen.

  3. Lossa låsmuttern på hjuldrivningens justeringskam (Figur 55).

   g010062
  4. Starta motorn och frigör parkeringsbromsen.

   Varning

   Motorn måste vara igång för att slutjusteringen ska kunna utföras på hjuldrivningens justeringskam. Det kan leda till personskador.

   Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar på behörigt avstånd från ljuddämparen, andra heta motordelar och alla roterande delar.

  5. Vrid den sexkantiga kambulten i endera riktningen, tills hjulen inte längre roterar.

  6. Dra åt låsmuttern för att säkra justeringen.

  7. Stäng av motorn.

  8. Ta bort domkrafterna och sänk ned maskinen till marken.

  9. Testa maskinen och kontrollera att den inte kryper.

  Underhålla remmarna

  Justera pumpremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Justera pumpremmen.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Lossa och ta bort remkåpan (Figur 56).

   g010065
  3. Ta bort pumpsköldens två monteringsmuttrar och ta bort skölden (Figur 57).

   g010066
  4. Lossa pumpremmens remskivsbult tillräckligt mycket för att tillåta rörelse i justeringsspåret (Figur 58).

   g010067
  5. Slå lätt på mellanremskivan, och låt spänningsfjädern justera remspänningen.

   Note: Använd inte mer remspänning än vad spänningsfjädern medger, eftersom detta kan orsaka komponentskador.

  6. Säkra remmens remskivsbult.

  7. Montera pumpskölden och remkåpan.

  Kontrollera remmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller skadade.
 • Drivremmarna på maskinen är tåliga. Normal exponering för UV-strålning och ozon eller oavsiktlig exponering för kemikalier kan dock försämra gummisammansättningen med tiden och leda till förtida slitage eller materialförlust.

  Kontrollera att remmarna inte är slitna, har sprickor eller stora inbäddade skräpbitar en gång om året. Byt ut dem vid behov. Kompletta remservicesatser finns tillgängliga hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Underhålla styrsystemet

  Återställa markföljningssystemet

  Om markföljningssystemet TrueCore behöver någon typ av service (med undantag av byte av gräsmatteskydd), eller om luftarpinnshållarna får kontakt med gräsmatteskydden när de är inställda på den djupaste inställningen, kan du vara tvungen att återställa dragstången för djupjustering.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Vrid det vänstra gräsmatteskyddets monteringsfäste (Figur 59) uppåt tills du kan föra in en låspinne (8 mm borrstång eller bult) mellan fästet och djupinställningsröret som är svetsat till ramen.

   g010063
  3. Flytta reglaget för luftarpinnsdjupet (Figur 59) till ”H”-inställningen (den djupaste).

  4. Koppla bort utombordskulbrytaren (Figur 59) från ledningsnätet (huvud lågt-brytare).

  5. Lossa kontramuttrarna (till vänster och höger) på dragstången för djupjustering (Figur 59).

  6. Använd ett universalinstrument för att fastställa kulbrytarens elektriska slutning.

  7. Vrid dragstången tills kulbrytaren precis sluter sig, eller får kontakt.

  8. Fäst de vänstra och högra kontramuttrarna på dragstången.

  9. Anslut kulbrytaren till ledningsnätet.

  10. Ta bort pinnen från gräsmatteskyddets fäste och djupinställningsrör.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Kontrollera hydraulledningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna.
 • Före varje användningstillfälle ska hydraulledningar och slangar kontrolleras med avseende på läckage, lösa kopplingar, knäckta slangar, lösa fästdon, slitage, väderpåverkan och kemiskt slitage. Utför alla nödvändiga reparationer innan du använder maskinen igen.

  Note: Håll områdena runt hydraulsystemet rena från skräpansamlingar.

  Specifikation för hydraulvätska

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Finns i hinkar om 19 liter eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om den specificerade vätskan inte är tillgänglig kan du använda andra universalhydraulvätskor för traktorer (UTHF), men använd endast konventionella, petroleumbaserade produkter, inte syntetiska eller biologiskt nedbrytbara vätskor. Specifikationerna måste ligga inom angivet intervall för alla nedanstående materialegenskaper och vätskan måste överensstämma med angivna branschstandarder. Kontrollera med din vätskeleverantör att vätskan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro tar inget ansvar för skador som uppstått till följd av att felaktiga hydraulvätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Materialegenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 55 till 62
  Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 152
  Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –43 °C
  Branschspecifikationer: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 och Volvo WB-101/BM
   

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillsats till hydraulvätskan finns tillgänglig i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnummer 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Important: Kontrollera hydrauloljenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen

  Hydraultanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Lossa och ta bort remkåpan (Figur 60).

   g010024
  3. Gör rent omkring påfyllningsröret och hydraultanklocket (Figur 61). Skruva av tanklocket på påfyllningsröret.

   g010028
  4. Ta ut oljestickan ur påfyllningsröret och torka av den med en ren trasa. För in oljestickan i påfyllningsröret; ta ut den igen och kontrollera oljenivån. Oljenivån ska nå upp till markeringen på oljestickan (Figur 62).

   g010029
  5. Om nivån är låg fyller du på med angiven hydraulvätska så att den når upp till markeringen Full.

  6. Sätt tillbaka oljestickan och locket på påfyllningsröret.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan och retur- och laddningsfiltren.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut hydraulvätskan och retur- och laddningsfiltren.
 • Hydraultankens kapacitet: ca 6,6 liter

  Important: Använd inte oljefilter ämnade för bilar som hydrauloljefilter eftersom det kan orsaka allvarliga skador på hydraulsystemet.

  Note: Om returfiltret tas bort töms vätsketanken helt och hållet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Sätt ett avtappningskärl under filtren, ta bort de gamla filtren och torka filteradapterns packningsyta ren (Figur 63).

   g010060
  3. Stryk på ett tunt lager hydraulvätska på utbytesfiltrens gummipackning.

  4. Sätt i de nya hydraulfiltren i filteradaptrarna. Vrid varje filter medsols tills gummipackningen kommer i kontakt med filteradaptern. Dra sedan åt filtret ytterligare ½ varv.

  5. Tillsätt angiven hydraulvätska tills vätskenivån når markeringen Full på oljestickan. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  6. Starta motorn och låt den gå i cirka två minuter för att lufta systemet. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och kontrollera att det inte finns några läckor.

  7. Kontrollera vätskenivån igen medan vätskan är varm. Fyll vid behov på med angiven hydraulvätska så att nivån når upp till markeringen Full på oljestickan.

   Note: Fyll inte på för mycket vätska i hydraultanken.

  Kontrollportarna i hydraulsystemet

  Kontrollportarna används för att kontrollera trycket i hydraulkretsarna. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

  • Kontrollport G 2 (Figur 64) används till felsökning av drivladdningskretsen.

   g010061
  • Kontrollport G 1 (Figur 64) används till felsökning av lyftkretstrycket.

  Underhåll av luftaren

  Kontrollera fästelementet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera åtdragningsmomentet på luftarhuvudets och jordfräsens fästelement och på hjulmuttrarna.
 • Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  Kontrollera att luftarhuvudets och jordfräsens fästelement och hjulmuttrarna är korrekt åtdragna. Kraven för åtdragning av fästelement finns i en lista på smörjguidesdekalen på luftarhuvudet.

  g010072

  Justera sidoskydden

  Luftarhuvudets sidoskydd ska justeras så att den undre delen befinner sig mellan 2,5 och 3,8 cm ovanför gräsmattan under luftning.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Lossa bultarna och muttrarna som håller fast sidoskydden på ramen (Figur 66).

   g010064
  3. Justera skydden uppåt eller nedåt och dra åt muttrarna.

  Byta ut gräsmatteskydden

  Alla gräsmatteskydd ska bytas ut om de går sönder eller om de slits ned och blir tunnare än 6 mm. Trasiga gräsmatteskydd kan fånga in och slita sönder delar av gräsmattan, och orsaka oönskade skador.

  g010068

  Tunna gräsmatteskydd kan leda till att markföljningssystemet TrueCore frångår den önskade djupinställningen, både till följd av slitage och förlust av styvheten.

  Justera hålavståndet

  Hålavståndet för luftaren avgörs av den hastighet som drivsystemet är inställt till att hålla. Hålavståndet är inställt till 3 mm från nominalinställningen på fabriken.

  Följ anvisningarna nedan om hålavståndet avviker mer än önskat från nominalinställningen.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Lossa och ta bort remkåpan (Figur 56).

  3. Ta bort pumpsköldens två monteringsmuttrar och ta bort skölden (Figur 57).

  4. Ställ in luftaravståndsreglaget till önskat hålavstånd, och gör en luftningsvända på minst 4,5 m på ett öppet område som är lämpligt för luftning (dvs. ett testområde).

  5. Mät avståndet mellan flera hål, och dela numret med det antal hål du mätte, för att få ditt genomsnittliga hålavstånd.

   Exempel: Nominal hålavståndsinställning på 51 mm:

   54 delat med 10 är 5,4, hålavståndet är 3 mm längre än det nominala värdet (Figur 68).

   g010069

   18,8 delat med 10 är 1,88, hålavståndet är 0,12 tum kortare än det nominala värdet (Figur 69).

   g010070
  6. Om justering krävs, kan du vända pumpens stoppbult (Figur 70) närmare stopplattan för att minska hålavståndet, eller vända stoppbulten bort från stopplattan för att öka hålavståndet.

   g010071
  7. Upprepa steg 4–6 tills avståndet är detsamma som nominalinställningen.

   Note: Ett helt varv med stoppbulten justerar hålavståndet ca 16 mm.

  Tidsinställning för luftarhuvudet

  Luftarhuvudsmärkena på balanshjulet hittas enkelt med hjälp av märkena på gjutstycket.

  g010073

  Förvaring

  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  2. Lossa tändkabeln.

  3. Avlägsna gräs, smuts och lort från maskinens utvändiga delar, särskilt från motorn och hydraulsystemet. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

  4. Serva luftrenaren, se Serva luftrenaren.

  5. Byt olja i vevhuset, se Byta motoroljan och oljefiltret.

  6. Byt ut hydraulfiltren och hydraulvätskan, se Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren.

  7. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  8. Kontrollera luftarpinnarnas skick.

  9. Utför följande om du ämnar förvara maskinen längre än 30 dagar:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna och ta ur batteriet ur maskinen.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och en lösning av natriumbikarbonat.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras. Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser. Ett fullständigt laddat batteri har en specifik vikt på 1,265 till 1,299.

    Varning

    När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

    Rök aldrig nära batteriet och håll det på avstånd från gnistor och lågor.

   5. Förvara batteriet antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara urkopplade om det förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt.

   6. Tillsätt en oljebaserad stabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken. Följ blandningsanvisningarna från tillverkaren. Använd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: Bränslestabiliserare/-konditionerare fungerar som mest effektivt när de blandas med färskt bränsle och alltid används.

   7. Kör motorn så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet (5 minuter).

   8. Stäng av motorn, låt den svalna och töm bränsletanken. Se Tömma bränsletanken.

   9. Starta motorn och kör den tills den stängs av.

   10. Choka motorn. Starta och kör motorn tills den inte längre går.

   11. Kassera bränslet på en återvinningsstation enligt lokala föreskrifter.

    Important: Förvara inte bränsle som innehåller stabiliserare/konditionerare längre än den tid som rekommenderas av bränslestabiliserarens tillverkare.

  10. Lossa tändstiften och kontrollera dess skick, se Serva tändstiften. Häll i två matskedar motorolja i varje tändstiftshål när stiften är borttagna från motorn. Kör sedan runt motorn med startmotorn så att oljan fördelas inuti cylindrarna. Montera tändstiften. Sätt inte på tändkablarna på tändstiften.

  11. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade eller slitna delar.

  12. Tvätta och torka hela maskinen. Ta bort luftarpinnarna och rengör och olja in dem. Spraya ett tunt lager olja på luftarhuvudets lager (vev- och motviktslänkar).

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, motorn, hydraulpumparna och motorerna.

   Note: Kör maskinen på hög tomgång under 2 till 5 minuter efter tvätt.

  13. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  14. Fäst servicespärren om maskinen ska förvaras längre än ett par dagar.

  15. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ur nyckeln ur tändningslåset och förvara den utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

  16. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotorn startar inte.
  1. Drivreglaget är inte i neutralläget.
  2. Batteriet är urladdat.
  3. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  4. Neutralbrytaren är feljusterad.
  5. En brytare eller ett relä fungerar inte.
  1. För drivreglaget till neutralläget
  2. Ladda batteriet.
  3. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  4. Ställ in neutralbrytaren.
  5. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom.
  2. Choken är inte på.
  3. Luftrenaren är smutsig.
  4. Tändkablarna är lösa eller bortkopplade.
  5. Tändstiften är slitna, skadade eller har felaktigt elektrodgap.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Fyll bränsletanken med bränsle.
  2. Skjut choken framåt så långt det går.
  3. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  4. Sätt dit tändkablarna på tändstiften.
  5. Montera nya tändstift med korrekt gap.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Motoroljenivån är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  5. Tändstiften är slitna, skadade eller har felaktigt elektrodgap.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Rengör luftrenarinsatsen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort eventuellt skräp från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Montera nya tändstift med korrekt gap.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Motorn överhettas.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Motoroljenivån är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort eventuellt skräp från kylflänsarna och luftkanalerna.
  Maskinen vibrerar onormalt.
  1. Motorns fästskruvar är lösa.
  2. Lagren i mellanaxeln eller luftarhuvudet är slitna.
  3. Komponenter i mellanaxeln eller luftarhuvudet är lösa eller slitna.
  1. Dra åt motorns fästskruvar.
  2. Byt ut lagren.
  3. Dra åt eller byt ut komponenterna.
  Maskinen driver inte.
  1. Lägg i parkeringsbromsen.
  2. Hydraulvätskenivån är låg.
  3. Bogserventilen är öppen.
  4. Hydraulsystemet är skadat.
  1. Koppla ur parkeringsbromsen.
  2. Fyll på hydraulvätska.
  3. Stäng bogserventilen.
  4. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Luftarhuvudet fungerar inte.
  1. Hydraulvätskenivån är låg.
  2. Bogserventilen är öppen.
  3. En rem är sliten eller lös.
  4. Kopplingen är sliten.
  5. Brytare eller reläer är slitna.
  6. Hydraulsystemet är skadat.
  1. Fyll på hydraulvätska.
  2. Stäng bogserventilen.
  3. Justera eller byt ut remmarna.
  4. Byt ut kopplingen.
  5. Byt ut brytaren eller reläet.
  6. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Huvudet dunkar vid luftning.
  1. Underlaget är för hårt.
  2. Det är problem med övertrycksinställningen/öppningsbegränsningen.
  1. Läs mer i avsnittet med arbetstips.
  2. Lyftsystemet ger en dynamisk reaktion. Justera systemtrycken. Mer information finns i servicehandboken.
  Gräset tovas/slits av vid in- och utgång.
  1. Buntbrytaren måste justeras.
  2. Huvudet sänks för långsamt.
  1. Justera brytaren. Mer information finns i servicehandboken.
  2. Kontrollera funktionen för SVQ-elektromagneten.
  Det är problem med hålavståndet för kvadratisk luftarpinne (eller miniluftarpinne).
  1. Hålen sitter inte på jämnt avstånd från varandra.
  1. Kontrollera avståndet. Läs mer i avsnittet med arbetstips.
  Hålen blir toviga när pinne med sidoutmatning används.
  1. Utmatningsfönstret fastnar vid utgång.
  1. Vrid luftarpinnen 45–90 grader så att den matar ut på sidan. Om det inte fungerar kan du prova med en ihålig pinne.
  Gräsmattan lyfts/slits av vid luftning.
  1. Kontrollera luftarhuvudets lutning.
  2. Luftarpinnarnas diameter, avstånd eller antal är fel för användningen.
  3. För djupt.
  4. Hålavståndet är för litet.
  5. Gräsförhållandet (dvs. rotstrukturen) är otillräcklig för att motstå skada.
  1. Se servicehandboken för specifikationer.
  2. Minska luftarpinnens diameter, minska antalet luftarpinnar per huvud eller öka hålavståndet.
  3. Minska djupet.
  4. Öka hålavståndet.
  5. Ändra luftarmetoden eller tidsberäkningen.
  Främre delen av hålet är pressförsänkt eller intryckt.
  1. Roto-Link är inställt på det ”mjuka” läget.
  1. Läs mer i avsnittet med arbetstips.