Johdanto

Tämä kone on ajettava hyötyajoneuvo, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa hiekkaesteiden kunnostukseen golfkentillä ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueilla. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g251197

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin ANSI B71.4-2017 mukaisesti. Jos koneeseen lisätään lisälaitteita, standardien vaatimusten täyttymiseksi vaaditaan lisäpainoja.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä kone turvallisen matkan päässä sivullisista sen ollessa liikkeessä.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa tai polttoainesäiliön täyttämistä.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7272
decal93-9051
decalbatterysymbols
decal132-4429
decal108-8484
decal133-8062
decal137-3387

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Note: Irrota ja hävitä kaikki kuljetustuet ja -kiinnikkeet.

Ohjauspyörän asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
Vaahtomuoviolake1
Aluslaatta1
Lukkomutteri1
Ohjauspyörän suojus1
 1. Siirrä etupyörää niin, että se osoittaa suoraan eteenpäin.

 2. Liu’uta vaahtomuoviolake pienempi pää edellä ohjausakseliin (Kuva 3).

  g025723
 3. Liu’uta ohjauspyörä ohjausakseliin (Kuva 3).

 4. Kiinnitä ohjauspyörä ohjausakseliin aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 3).

 5. Kiristä lukkomutteri momenttiin 27–35 N·m.

 6. Paina ohjauspyörän suojus paikalleen ohjauspyörän päälle (Kuva 3).

Akun irrotus

Irrota kaksi siipimutteria ja aluslaattaa, jotka kiinnittävät akun yläpidikkeen sen sivupidikkeisiin (Kuva 4). Irrota akun yläpidike ja poista akku.

g002701

Akun käyttöönotto ja lataus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Akkunestettä, ominaispaino 1,260 (hankittava erikseen)

Jos akkua ei ole täytetty akkunesteellä tai sitä ei ole otettu käyttöön, lisää akkuun akkunestettä, jonka ominaispaino on 1,260.

Note: Akkunestettä voi ostaa paikallisesta akkuliikkeestä.

Hengenvaara

Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

 • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

 • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

 1. Irrota täyttöaukkojen korkit akusta ja täytä hitaasti kaikki kennot, kunnes akkunesteen pinta ulottuu täyttöviivaan asti.

 2. Asenna täyttöaukkojen korkit ja kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

 3. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista. Anna akun olla 5–10 minuuttia.

 4. Irrota täyttöaukkojen korkit.

 5. Lisää jokaiseen kennoon hitaasti akkunestettä, kunnes nesteen pinta ulottuu täyttöviivaan asti.

  Important: Älä ylitäytä akkua. Akkuneste vuotaa yli koneen muihin osiin ja aiheuttaa vakavaa ruostumista ja muita vaurioita.

 6. Asenna täyttöaukkojen korkit.

Akun asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pultti (1/4 × 5/8 tuumaa)2
Lukkomutteri (¼ tuumaa)2
 1. Aseta akku paikalleen siten, että miinusnapa on koneen takaosaan päin (Kuva 5).

  g002701

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita ja aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja laitteen metalliosien välille.

 2. Kiinnitä pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) pultilla (1/4 × 5/8 tuumaa) ja lukkomutterilla (Kuva 6).

  g004027
 3. Kiinnitä pieni musta johto ja miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (–) pultilla (1/4 × 5/8 tuumaa) ja lukkomutterilla (1/4 tuumaa) (Kuva 6).

 4. Voitele navat ja kiinnittimet vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

 5. Työnnä kumisuojus plusnavan (+) päälle mahdollisen oikosulun ehkäisemiseksi.

 6. Asenna akun yläpidike sen sivupidikkeisiin, ja kiinnitä se siipimuttereilla ja aluslaatoilla.

Etupainojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Etupainosarja(t) tarpeen mukaan

Tämä kone on suunniteltu standardin ANSI B71.4-2017 mukaisesti. Jos koneeseen lisätään lisälaitteita, standardien vaatimusten täyttyminen voi edellyttää lisäpainoja.

 1. Määritä tarvittavat lisäpainoyhdistelmät seuraavan taulukon avulla. Tilaa osat valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  LisälaiteTarvittava painoPainosarjaSarjan määrä
  Piikkirullasarja23 kgOsanro 100-64421
  Rahn-tasaaja

  Note: Mallin 08705 koneet: älä asenna painosarjaa, jos koneessa on etunostorunkosarja.

 2. Asenna painosarja. Lisätietoja painosarjasta on asennusohjeissa.

Valmistusvuoden tarran kiinnitys

Vain CE

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Valmistusvuoden tarra1

Kiinnitä valmistusvuoden tarra koneeseen kuvan mukaiselle alueelle (Kuva 7).

g255199

Varoitustarran vaihto CE-vaatimusten täyttämiseksi

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Varoitustarra1

Koneissa, joiden on täytettävä CE-vaatimukset, CE-varoitustarra (osanro 136-6164) on kiinnitettävä konsolitarran (osanro 132-4422) alaosan päälle.

Laitteen yleiskatsaus

g012207

Ajo- ja pysäytyspoljin

Ajopolkimella (Kuva 9) on kolme toimintoa: eteenpäin ajo, peruutus ja koneen pysäytys. Käytä poljinta oikean jalan varpailla ja kantapäällä. Kun haluat liikkua eteenpäin, paina polkimen yläosaa. Kun haluat liikkua taaksepäin tai nopeuttaa pysähtymistä eteenpäin ajettaessa, paina polkimen alaosaa (Kuva 10). Kun päästät tai siirrät polkimen VAPAALLE, kone pysähtyy.

Important: Kun ajat koneella eteenpäin, pidä kantapäätä jalkatuella; älä pidä kantapäätä peruutuspolkimella.

g002708
g002709

Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle painat ajopoljinta. Jos haluat enimmäisajonopeuden, säädä kaasu NOPEALLE ja paina poljin pohjaan. Jos haluat enimmäistehon tai ajat ylämäkeen, säädä kaasu NOPEALLE ja paina ajopoljinta kevyesti, jotta moottorin nopeus pysyy korkeana. Jos moottorin nopeus alkaa laskea, vapauta ajopoljinta hieman, jotta moottorin nopeus nousee.

Important: Suurin vetoteho saadaan säätämällä kaasu NOPEALLE ja painamalla kevyesti ajopoljinta.

Important: Käytä suurinta ajonopeutta vain siirtyessäsi työalueelta toiselle.Enimmäisnopeutta ei suositella käytettäessä kiinnitettyä tai hinattavaa lisälaitetta.

Important: Älä peruuta konetta lisälaitteen ollessa alhaalla käyttöasennossa. Lisälaite saattaa vaurioitua vakavasti.

Virtalukko

Moottori käynnistetään ja sammutetaan virtalukosta (Kuva 11). Siinä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS. Kytke käynnistysmoottori kääntämällä avainta myötäpäivään KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain moottorin käynnistyttyä, jolloin avain siirtyy KäYNNISSä-asentoon. Sammuta moottori kääntämällä avain vastapäivään PYSäYTYS-asentoon.

g002710

Rikastimen vipu

Kun käynnistät kylmää moottoria, sulje kaasuttimen rikastin siirtämällä rikastimen vipu (Kuva 11) ylös KIINNI-asentoon. Kun moottori on käynnistynyt, pidä moottorin käynti tasaisena rikastinta säätämällä. Avaa rikastin mahdollisimman pian siirtämällä sen vipu alas AUKI-asentoon. Lämmin moottori vaatii vain vähän tai ei ollenkaan rikastinta.

Kaasuvipu

Kaasuvipu (Kuva 11) yhdistää kaasuvivuston kaasuttimeen ja käyttää sitä. Vivussa on kaksi asentoa: HIDAS ja NOPEA. Moottorin nopeutta voidaan vaihdella näiden kahden asetuksen välillä.

Note: Kaasuvivulla ei voi sammuttaa moottoria.

Nostovipu

Kun haluat nostaa lisälaitteen, vedä nostovipua (Kuva 12) taaksepäin. Kun haluat laskea lisälaitteen, työnnä vipua eteenpäin. KELLUNTA-asentoa varten vipu on siirrettävä pidäkkeeseen. Kun haluttu asento saavutetaan, vapauta vipu, niin se palautuu vapaalle.

g002711

Note: Tässä koneessa on kaksitoiminen nostosylinteri. Lisälaitteen painetta voidaan lisätä tiettyjä käyttöolosuhteita varten.

Seisontajarru

Seisontajarru (Kuva 12) kytketään vetämällä seisontajarruvivusta. Vapauta seisontajarru työntämällä vipua eteenpäin.

Note: Saatat joutua kiertämään ajopoljinta hitaasti eteen- ja taaksepäin seisontajarrun vapauttamiseksi.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 12) ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän. Tuntilaskuri käynnistyy aina, kun käännät virta-avaimen KäYNNISSä-asentoon (On).

Istuimen säätövipu

Siirrä istuimen vasemmalla puolella olevaa vipua (Kuva 13) eteenpäin, liu'uta istuin haluamaasi asentoon ja vapauta vipu, niin istuin lukittuu asentoonsa.

g017820

Polttoaineen sulkuventtiili

Sulje polttoaineen sulkuventtiili (Kuva 14) koneen varastoinnin ja perävaunulla kuljetuksen ajaksi.

g002713

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leveys ilman lisälaitetta148 cm
Leveys harava asennettuna (malli 08751)191 cm
Pituus ilman lisälaitetta164 cm
Korkeus115 cm
Akseliväli109 cm
Nettopaino 
Malli 08703452 kg
Malli 08705461 kg

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta kone aina ennen käyttöä ja varmista, että komponentit ja kiinnittimet ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet komponentit ja kiinnittimet.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Polttoainesäiliön täyttö

 • Polttoainesäiliön tilavuus: 25 litraa

 • Suositeltu polttoaine:

  • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

  • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

  • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

  • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

  • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

  Important: Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia, metanolia tai isopropanolia.

 1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (Kuva 15).

 2. Irrota polttoainesäiliön korkki.

 3. Täytä säiliö noin 25 mm säiliön yläreunan (täyttökaulan alareunan) alapuolelle. Älä täytä liikaa.

  g027112
 4. Asenna korkki.

 5. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois palovaaran välttämiseksi.

  Important: Älä koskaan käytä metanolia, metanolia sisältävää bensiiniä tai bensiinin ja alkoholin seosta, jonka etanolipitoisuus on yli 10 %, koska ne voivat vaurioittaa moottorin polttoainejärjestelmää. Älä sekoita bensiiniin öljyä.

Ennen käyttöä tehtävät tarkistukset

Turvajärjestelmän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmä.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Turvajärjestelmän tehtävänä on estää moottoria pyörimästä tai käynnistymästä, ellei ajopoljin ole VAPAA-asennossa. Lisäksi moottorin pitäisi sammua, jos ajopoljinta siirretään joko eteen- tai taaksepäin, kun käyttäjä ei ole istuimella.

  1. Aseta kone laajalle ja avoimelle alueelle, jossa ei ole esteitä tai sivullisia. Sammuta moottori.

  2. Istuudu istuimelle ja kytke seisontajarru.

  3. Paina ajopoljinta eteen- ja taaksepäin yrittäessäsi käynnistää moottoria.

   Note: Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä saattaa olla vika. Vika on korjattava välittömästi.Jos moottori ei käynnisty, järjestelmä toimii oikein.

  4. Istu ajoistuimella ajopoljin VAPAALLA ja seisontajarru kytkettynä ja käynnistä sitten moottori.

  5. Nouse istuimelta ja paina ajopoljinta hitaasti.

   Note: Moottorin tulisi sammua 1–3 sekunnin kuluessa. Korjaa vika, jos järjestelmä ei toimi kunnolla.

  Käytön aikana

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä, pitkiä housuja ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain hyvän näkyvyyden vallitessa, jotta vältät kuopat ja muut piilevät vaarat.

  • Vältä käyttöä märällä ruoholla. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Älä käytä konetta pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Pysäytä kone ja tarkasta lisälaite, jos kone osuu esteeseen tai jos kone tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Laske lisälaitteet.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Kostuta pinnat tarvittaessa ennen kunnostusta, jotta pölyä muodostuu vähemmän.

  • Käytä vain Toron hyväksymiä lisävarusteita, lisälaitteita ja varaosia.

  Turvallisuus rinteissä

  • Laadi omat toimintatavat ja ohjeet rinnekäyttöä varten. Ohjeissa on mainittava käyttöpaikan tarkastus, jonka aikana määritetään, missä rinteissä konetta voi käyttää turvallisesti. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käytä konetta rinteissä pienemmällä nopeudella.

  • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

  • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet.

  • Valitse alhainen ajonopeus, jotta rinteessä ei tarvitse pysähtyä tai vaihtaa vaihdetta.

  • Kone voi kaatua jo ennen kuin renkaat menettävät pidon.

  • Vältä koneen käyttöä märällä ruoholla. Renkaat voivat menettää pidon, vaikka jarrut toimivat oikein.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä.

  • Liiku rinteissä hitaasti ja varovasti. Älä muuta koneen nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

  • Älä käytä konetta pudotusten, ojien, maavallien tai vesialueiden lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille (kaksi koneen leveyttä).

  Moottorin käynnistys ja sammutus

  1. Ota jalka pois ajopolkimelta, varmista, että poljin on VAPAALLA, ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä rikastin PääLLä-asentoon (kylmää moottoria käynnistettäessä) ja kaasuvipu HITAALLE.

   Important: Kun konetta käytetään alle 0 °C:n lämpötiloissa, anna sen lämmetä ennen käyttöä. Näin estetään hydrostaatin ja vetosilmukan vaurioituminen.

  3. Käynnistä moottori työntämällä avain virtalukkoon ja kiertämällä sitä myötäpäivään. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

   Note: Pidä moottorin käynti tasaisena rikastinta säätämällä.

   Important: Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan kymmenen sekuntia, jotta se ei ylikuumene. Odota kymmenen sekunnin yhtäjaksoisen käynnistämisen jälkeen minuutin verran, ennen kuin yrität uudelleen.

  4. Sammuta moottori siirtämällä kaasuvipu HITAALLE ja kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

   Note: Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  5. Sulje polttoaineventtiili ennen koneen varastoimista.

   Varoitus

   Koneen tarkastaminen moottorin ollessa käynnissä voi johtaa loukkaantumiseen.

   Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen kuin tarkistat öljyvuodot, irtonaiset osat tai muut viat.

  Laitteen sisäänajo

  Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää jonkin aikaa. Uuden laitteen vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa kitkaa.

  Sisäänajoon tarvitaan noin kahdeksan käyttötuntia.

  Koska ensimmäiset käyttötunnit ovat erittäin tärkeitä koneen tulevan luotettavuuden kannalta, seuraa sen toimintoja ja toimintaa tarkkaavaisesti, jotta mahdolliset pienet viat voidaan korjata ennen kuin ne pahenevat. Tarkasta kone usein sisäänajojakson aikana öljynvuodon merkkien, löysien kiinnittimien tai muiden vikojen varalta.

  Koneeseen tutustuminen

  Lisätietoja lisälaitteen käytöstä on lisälaitteen käyttöoppaassa.

  Harjoittele koneella ajamista, koska sen käyttöominaisuudet poikkeavat joistain hyötyajoneuvoista. Ajoneuvoa käytettäessä on huomioitava vaihteisto ja moottorin nopeus.

  Kun moottorin nopeus halutaan pitää tasaisena, ajopoljinta on painettava hitaasti. Näin moottori pysyy ajoneuvon ajonopeuden tahdissa. Vastaavasti jos ajopoljin painetaan alas nopeasti, moottorin nopeus laskee, minkä seurauksena vääntövoimaa ei ole riittävästi ajoneuvon liikuttamiseen. Pyöriin saadaan suurin mahdollinen teho siirtämällä kaasu NOPEALLE ja painamalla ajopoljinta hieman. Toisaalta suurin mahdollinen ajonopeus ilman kuormaa saavutetaan, kun kaasu on NOPEALLA ja ajopoljin painetaan hitaasti kokonaan alas. Moottorin nopeus on siis pidettävä aina riittävän suurena, jotta pyöriin saadaan suurin mahdollinen vääntövoima.

  Varoitus

  Ajoneuvon käyttö vaatii valppautta, ettei ajoneuvo kaadu ja ettet menetä sen hallintaa.

  • Ole varovainen siirtyessäsi hiekkaesteille ja poistuessasi niiltä.

  • Ole erittäin varovainen ojien, purojen ja muiden vaarallisten paikkojen ympärillä.

  • Käytä konetta jyrkissä rinteissä erityisen varovasti.

  • Hidasta vauhtia, kun teet jyrkkiä käännöksiä tai käännyt rinteissä.

  • Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä.

  • Älä vaihda peruutuksesta eteenpäin ajoon, ennen kuin olet pysähtynyt ensin kokonaan.

  Note: Jos lisälaitteen sovitin juuttuu kiinni ajoyksikön sovittimeen, irrota osat vääntöaukkoon asetetulla sorkkaraudalla tai ruuvitaltalla (Kuva 16).

  g003783

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte äänenvaimentimesta ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

  Laitteen hinaus

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa. Sitä ei kuitenkaan suositella tavanomaiseksi käytännöksi.

  Important: Koneen suurin hinausnopeus on 1,6 km/h, jotta vetojärjestelmä ei voi vahingoittua. Jos konetta on siirrettävä yli 50 metriä, käytä kuljetukseen perävaunua tai lava-autoa. Renkaat saattavat lukittua, jos konetta hinataan liian nopeasti. Jos näin käy, lopeta koneen hinaus ja odota, että vetopiirin paine vakiintuu, ennen kuin jatkat hinaamista alhaisemmalla nopeudella.

  Koneen kuljetus

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Kunnossapito

  Note: Koneen kytkentäkaavio ja hydraulikaavio ovat saatavissa osoitteesta www.Toro.com.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä kaasun säätökytkin alhaisen joutokäynnin asentoon.

   • Laske lisälaite.

   • Varmista, että veto on vapaalla.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huoltoa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmä.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista hydrauliletkujen ja -putkien kunto.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista ja tarkasta kone.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaapelien liitännät ja akkunesteen määrä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone.
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin(useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistin (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Vaihda ilmansuodatin.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Vaihda hiilisäiliön suodatin.
 • Puhdista öljynjäähdytin.
 • Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään huoltoa varten.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulisuodatin.
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste.
 • Poista palotilasta karsta.Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään huoltoa varten.
 • Säädä venttiilit ja kiristä kansipultit.Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään huoltoa varten.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulisuodatin.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Vaihda vapaan vaihteen ja istuimen turvakytkimet.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista ohjauksen toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista ilmansuodattimen kunto.       
  Puhdista moottorin jäähdytysrivat.       
  Tarkista, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.       
  Tarkista, kuuluuko käytön aikana epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulinesteen määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       
  Todetut viat
  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huollon aloitusta.

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  Koneen nosto

  Vaara

  Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

  Tue kone akselipukeilla.

  Nostopisteet ovat seuraavat:

  • Vasemmalla tai oikealla puolella takanapamoottorin tai rungon alla (Kuva 17).

   g002718
  • Edessä rungon alla etupyörän takana (Kuva 18).

   g002719

  Voitelu

  Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella rasvalla nro 2 sadan käyttötunnin välein.

  Voitele seuraavat laakerit ja holkit:

  • Etupyörän laakeri (1) (Kuva 19).

   g002714
  • Ajopolkimen tappi (1) (Kuva 20)

   g002715
  • Takakoukku (5) (Kuva 21)

   g002716
  • Ohjaussylinterin tangon pää (1) – vain malli 08705 (Kuva 22)

   g002717
  • Ohjauslaakeri (Kuva 23)

   Note: Ohjauslaakerin tasonipan (Kuva 23) rasvaamiseen tarvitaan voitelupistoolin adapteri. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (Toro-osanro 107-1998).

   g007452

  Koneen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone.
  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa.

  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Käytä seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista moottoriöljyä:

  API-luokitus: SL tai korkeampi

  Öljyn viskositeetti: SAE 30 (yli 4 °C)

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Käännä istuinta eteenpäin.

  3. Vedä mittatikku (Kuva 24) esiin ja pyyhi se puhtaalla liinalla.

   g002702
  4. Asenna mittatikku putkeen ja varmista, että se asettuu kokonaan paikalleen. Irrota mittatikku putkesta ja tarkista öljymäärä. Jos öljyä on vähän, irrota täyttökorkki venttiilikopasta ja lisää määritettyä öljyä sen verran, että öljyn pinta nousee mittatikun Full-merkin tasalle.

   Important: Pidä öljyn määrä mittatikun ylä- ja alamerkin välissä. Jos moottoriöljyä täytetään liikaa tai liian vähän, moottori saattaa vaurioitua sen käytön aikana.

  5. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

   Important: Mittatikun on oltava täysin paikallaan putkessa, jotta moottorin kampikammion tiivistys on riittävä. Jos kampikammion tiivistys on huono, seurauksena voi olla moottorivaurio.

  6. Käännä istuin alas.

  Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin(useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Kampikammion öljytilavuus: noin 1,66 l suodattimen kanssa.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Irrota tyhjennystulppa (Kuva 25) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

   g002720
  3. Irrota öljynsuodatin (Kuva 25).

  4. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen.

  5. Kierrä suodatinta käsin paikalleen, kunnes tiiviste koskettaa suodattimen istukkaa. Kiristä sitten vielä 0,5–0,75 kierrosta.

   Important: Älä kiristä suodatinta liikaa.

  6. Lisää määrityksen mukaista öljyä kampikammioon. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  7. Hävitä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistin (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
  • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioituneet osat. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  • Älä vaihda ilmansuodatinta tarpeettomasti. Se kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  • Tarkista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  Ilmansuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmansuodatin.
  1. Vapauta lukitsimet, joilla ilmanpuhdistimen suojus on kiinni ilmanpuhdistimen rungossa (Kuva 26).

   g002721
  2. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

  3. Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,76 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla.

   Important: Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  4. Irrota ja vaihda suodatin.

   Note: Tarkista, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita tarkastamalla suodattimen tiivistetty pää ja runko. Älä käytä viallista elementtiä. Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon. Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

   Note: Älä puhdista käytettyä elementtiä, sillä elementin materiaali saattaa vaurioitua.

  5. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

  6. Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili takaisin.

  7. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin, eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  8. Kiinnitä lukitsimet.

  Sytytystulppien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Tyyppi: Champion RC14YC (tai vastaava)

  Kärkiväli: 0,76 mm

  Note: Sytytystulpat kestävät yleensä pitkään, mutta ne on irrotettava ja tarkistettava, jos moottorissa on toimintahäiriöitä.

  1. Puhdista kunkin sytytystulpan ympäristö, jotta sylinteriin ei pääse epäpuhtauksia, kun tulppa irrotetaan.

  2. Vedä johdot irti sytytystulpista ja irrota tulpat sylinterin kannesta.

  3. Tarkista, että sivu- ja keskielektrodit sekä eriste eivät ole vahingoittuneet.

   Important: Vaihda säröinen, likainen tai muuten viallinen sytytystulppa. Älä hiekkapuhalla, raaputa tai puhdista elektrodeja teräsharjalla, sillä tulpasta saattaa myöhemmin irrota hiukkasia sylinteriin, mikä vahingoittaa moottoria.

  4. Aseta keski- ja sivuelektrodien kärkiväliksi 0,76 mm (katso Kuva 27). Asenna oikealla kärkivälillä varustettu sytytystulppa tiivisteineen ja kiristä tulppa momenttiin 23 N·m. Jos käytössä ei ole momenttiavainta, kiristä tulppa tiukasti.

   g002724

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Polttoaineletkussa on rivisuodatin. Toimi seuraavasti, kun suodatin on vaihdettava:

  1. Sulje polttoaineen sulkuventtiili, löysää kaasuttimen puolella olevaa suodattimen letkuliitintä ja irrota polttoaineputki suodattimesta (Kuva 28).

   g002729
  2. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle, löysää jäljellä olevaa letkunkiristintä ja irrota suodatin.

  3. Asenna uusi suodatin siten, että suodattimessa oleva nuoli osoittaa pois polttoainesäiliöstä (kaasuttimeen päin).

  4. Työnnä letkunkiristimet polttoaineletkujen päihin.

  5. Työnnä polttoaineletkut polttoainesuodattimeen ja kiinnitä ne letkukiristimillä.

   Note: Tarkista, että suodattimen sivulla oleva nuoli osoittaa kaasuttimeen päin.

  Hiilisäiliön suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Vaihda hiilisäiliön suodatin.
  1. Nosta oikea takarengas maasta ja tue kone pukeilla.

  2. Irrota neljä pyöränmutteria, joilla pyörä on kiinnitetty napaan, ja irrota pyörä ja rengas (Kuva 29).

   g273203
  3. Irrota neljä laippakantaruuvia (¼ × ⅝ tuumaa), joilla pyörän suojapeite on kiinnitetty koneen runkoon (Kuva 30).

   g273204
  4. Kurota konsolin alemman, sisäpuolisen reunan ympäri ja vedä hiilisäiliön suodatinta taaksepäin ja ulos hiilisäiliön päässä olevasta letkusta (Kuva 31).

   g273202
  5. Aseta uusi hiilisäiliön suodatin hiilisäiliön päässä olevaan letkuun (Kuva 31).

  6. Kohdista pyörän suojapeitteen reiät koneen runkoon (Kuva 30) ja kiinnitä suojapeite runkoon neljällä laippakantaruuvilla (¼ × ⅝ tuumaa), jotka irrotettiin vaiheessa 3.

  7. Kiinnitä rengas ja pyörä pyörännavan tappeihin (Kuva 29) neljällä pyöränmutterilla, jotka irrotettiin vaiheessa2, ja kiristä mutterit käsin.

  8. Poista pukki ja laske kone maahan.

  9. Kiristä pyöränmutterit. Katso kohta Pyöränmuttereiden kiristäminen.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Koneen käynnistäminen kaapeleilla

  Jos kone on käynnistettävä kaapeleilla, vaihtoehtoista plusnapaa (käynnistyssolenoidissa) voidaan käyttää akun plusnavan sijaan (Kuva 32).

  g002735

  Sulakkeiden vaihto

  Sulakerasia (Kuva 33) sijaitsee istuimen alla.

  g002736

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaapelien liitännät ja akkunesteen määrä.
 • Pidä akkunesteen määrä oikeana ja akun yläosa puhtaana. Jos kone varastoidaan erityisen lämpimään paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

  Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai ruokasoodaliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota täyttöaukon korkkia puhdistuksen ajaksi.

  Akun kaapeleiden on oltava tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  Jos akun navat ruostuvat, irrota kaapelit – miinuskaapeli (–) ensin – ja raaputa liittimiä ja napoja erikseen. Kytke kaapelit – pluskaapeli (+) ensin – ja levitä napojen päälle vaseliinia.

  • Tarkista akkunesteen määrä 25 käyttötunnin välein tai koneen ollessa varastoituna 30 päivän välein.

  • Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat. Älä täytä kennoja täyttöviivan yli.

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista rengaspaine ennen koneen käyttöä (Kuva 34). Etu- ja takapyörien oikeat rengaspaineet ovat seuraavanlaiset:

  • Kuviorenkaat: 0,7 bar

   Note: Jos terien käyttöön tarvitaan lisäkitkaa, vähennä paine 0,55 bariin.

  • Sileät renkaat: 0,55–0,7 bar

  g002706

  Pyöränmuttereiden kiristäminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 95–122 N·m.

  Vetopyörän säätö vapaalle

  Jos kone liikkuu, kun ajopoljin on vapaalla, vetonokka kaipaa säätöä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät keskimmäisen suojapeitteen koneeseen ja irrota suojapeite (Kuva 35).

   g002727
  3. Nosta etupyörä ja toinen takapyöristä irti maasta ja aseta rungon alle tukipölkyt.

   Vaara

   Etupyörä ja toinen takapyöristä on nostettava irti maasta, ettei kone pääse liikkumaan säädön aikana. Tämä saattaa aiheuttaa koneen kaatumisen ja vahingoittaa sen alla olevaa henkilöä.

   Varmista, että kone on tuettu riittävästi, niin että etupyörä ja yksi takapyörä on kohotettu maasta.

  4. Löysää vedon säätönokan lukkomutteria (Kuva 36).

   g027230

   Vaara

   Moottorin on oltava käynnissä vedon säätönokan lopullista säätöä varten. Kosketus liikkuviin osiin tai kuumiin pintoihin voi aiheuttaa tapaturman.

   Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut ruumiinosat etäällä pyörivistä osista, äänenvaimentimesta ja muista kuumista osista.

  5. Käynnistä moottori ja kierrä nokan päätä (Kuva 36) kumpaankin suuntaan, jotta löydät vapaa-alueen keskikohdan.

  6. Lukitse säätö kiristämällä lukkomutteri.

  7. Sammuta moottori.

  8. Asenna keskimmäinen suojapeite.

  9. Poista tunkit ja laske kone maahan.

  10. Koeaja kone ja varmista, ettei se kulje, kun ajopoljin on vapaalla.

  Ajon turvakytkimen säätö

  1. Säädä vaihteiston vapaa-asento (katso Vetopyörän säätö vapaalle).

  2. Käytä pumpun vipua ja varmista, että kaikki osat toimivat vapaasti ja ovat kunnolla paikoillaan.

  3. Säädä ruuvia, kunnes kärkiväli on 0,8–2,3 mm (katso Kuva 36).

  4. Tarkista toiminta.

  Kuljetusnopeuden säätö

  Enimmäiskuljetusnopeus

  Ajopoljin on säädetty tehtaalla enimmäiskuljetusnopeudelle ja peruutukselle, mutta säätö voi olla tarpeen, jos poljin saavuttaa täyden iskunpituuden ennen kuin pumpun vipu saavuttaa täyden iskunpituuden tai jos kuljetusnopeutta halutaan vähentää.

  Enimmäiskuljetusnopeus saavutetaan painamalla ajopoljin alas. Jos poljin koskettaa pysäytintä (Kuva 37) ennen kuin pumpun vipu saavuttaa täyden iskunpituuden, säädä sitä:

  g002732
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää mutteri, joka pitää polkimen pysäyttimen paikallaan.

  3. Kiristä polkimen pysäytintä, kunnes se ei kosketa ajopolkimeen.

  4. Paina ajopoljinta edelleen kevyesti ja säädä polkimen pysäytintä siten, että se koskettaa juuri ja juuri polkimen tankoon tai kun polkimen tangon ja pysäyttimen välissä on 2,5 mm:n rako.

  5. Kiristä mutterit.

  Kuljetusnopeuden alentaminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää mutteri, joka pitää polkimen pysäyttimen paikallaan.

  3. Kierrä polkimen pysäytintä ulos, kunnes haluttu kuljetusnopeus on saavutettu.

  4. Kiristä mutteri, joka pitää polkimen pysäyttimen paikallaan.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Nostovivun säätö

  Säädä nostovivun pidätinlevyä (Kuva 39), jos lisälaite ei kellu oikein (seuraa maan muotoja) käytön aikana.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja kiilaa pyörät.

  2. Irrota neljä ruuvia, joilla ohjauspaneeli on kiinni rungossa (Kuva 38).

   g002733
  3. Löysää kaksi pulttia, joilla pidätinlevy on kiinni lokasuojassa ja rungossa.

   g002734

   Vaara

   Moottorin on oltava käynnissä pidätinlevyn säätöä varten. Kosketus liikkuviin osiin tai kuumiin pintoihin voi aiheuttaa tapaturman.

   Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut ruumiinosat etäällä pyörivistä osista, äänenvaimentimesta ja muista kuumista osista.

  4. Käynnistä moottori.

  5. Kun moottori on käynnissä ja nostovipu KELLUNTA-asennossa, liu’uta pidätinlevyä, kunnes nostosylinteriä voidaan ojentaa ja vetää käsin.

  6. Lukitse säätö kiristämällä molemmat asennusruuvit.

  Moottorin ohjauslaitteiden säätö

  Kaasuvivun säätö

  Kaasu toimii oikein vain, jos kaasuvipu on oikein säädetty. Ennen kuin säädät kaasutinta, varmista, että kaasuvipu toimii asianmukaisesti.

  1. Käännä istuin ylös.

  2. Löysää kaasuvaijerin pidätinruuvia, joka kiinnittää vaijerin moottoriin (Kuva 40).

   g002722
  3. Siirrä kaasuvipu eteenpäin NOPEA-asentoon.

  4. Vedä tiukasti kaasuvaijeria, kunnes kiertolaakerin takaosa ottaa kiinni pysäyttimeen (Kuva 40).

  5. Kiristä vaijerin pidätinruuvi ja tarkista moottorin nopeus:

   • Korkea joutokäyntinopeus: 3 350 – 3 450 kierr./min

   • Alhainen joutokäyntinopeus: 1 650 – 1 850 kierr./min

  Rikastimen vivun säätö

  1. Käännä istuin ylös.

  2. Löysää rikastimen vaijerin pidätinruuvia, joka kiinnittää vaijerin moottoriin (Kuva 40).

  3. Siirrä rikastimen vipu eteenpäin KIINNI-asentoon.

  4. Kiristä rikastimen kaapelia, (Kuva 40) kunnes rikastimen läppä on kokonaan kiinni. Kiristä sitten pidätinruuvi.

  Moottorin kierrosnopeuden säätimen säätö

  Important: Varmista ennen moottorin kierrosnopeuden säätimen säätöä, että kaasuvipu ja rikastimen vipu on säädetty asianmukaisesti.

  Vaara

  Moottorin pitää olla käynnissä moottorin kierrosnopeuden säätimen säädön aikana. Kosketus liikkuviin osiin tai kuumiin pintoihin voi aiheuttaa tapaturman.

  • Varmista, että ajopoljin on vapaalla ja seisontajarru kytkettynä ennen tämän toimenpiteen aloittamista.

  • Pidä vaatteet, kädet, jalat ja muut ruumiinosat etäällä pyörivistä osista, äänenvaimentimesta ja muista kuumista osista.

  Note: Alhainen joutokäyntinopeus säädetään tekemällä kaikki seuraavat vaiheet. Jos halutaan säätää vain korkein joutokäyntinopeus, säätäminen aloitetaan vaiheesta 5.

  1. Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä puolella kaasulla noin viiden minuutin ajan.

  2. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon. Säädä joutokäynnin sulkuruuvia vastapäivään, kunnes se ei enää kosketa kaasuvipua.

  3. Taivuta joutokäynnin kiinnitysjousen kieltä (Kuva 41), kunnes joutokäyntinopeus on 1 675 – 1 175 kierr./min.

   Note: Varmista nopeus kierrosnopeusmittarilla.

   g002723
  4. Säädä joutokäynnin sulkuruuvia, kunnes joutokäynti ylittää vaiheessa 3 asetetun joutokäyntinopeuden 25–50 kierroksella minuutissa.

   Note: Lopullisen joutokäyntinopeuden on oltava 1 650 – 1 850 kierr./min.

  5. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  6. Taivuta enimmäisnopeuden kiinnitysjousen kieltä (Kuva 41), kunnes enimmäiskäyntinopeus on 3 350 – 3 450 kierr./min.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydrauliletkujen ja -putkien kunto.
 • Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Hydraulinesteen laatuvaatimukset

  Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  Suositettu hydraulineste: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä.

  Note: Kun koneessa käytetään suosituksen mukaista nestettä, nesteen ja suodattimien vaihtovälit pitenevät.

  Vaihtoehtoiset hydraulinesteet: Jos Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid -nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
   Jähmepiste, ASTM D97–37 °C...–45 °C
   Standardit:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 tai M-2952-S)

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi (osanro 44-2500).

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid on ainoa Toron hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Öljyä on saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.
 • Säiliö on täytetty tehtaalla suositellulla hydraulinesteellä. Hydraulineste on parasta tarkistaa, kun se on viileää.

  1. Nosta kaikki hydrauliset lisälaitteet kokonaan Kuljetus-asentoon.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  3. Puhdista hydraulisäiliön korkkia ympäröivä alue, jotta säiliöön ei pääse likaa (Kuva 42).

   g002704
  4. Irrota korkki säiliöstä.

  5. Vedä mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

  6. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nesteen pinta (Kuva 43).

   Kun säiliö on täytetty oikein hydraulinesteellä, nesteen pinta näkyy mittatikun ylemmän ja alemman merkin (lovettu alue) välissä.

   Important: Jos nesteen taso on mittatikun ylemmän ja alemman merkin välissä, nestettä ei tarvitse lisätä.

   g035109
  7. Jos nestettä on liian vähän, lisää säiliöön hitaasti määritettyä hydraulinestettä, kunnes nesteen pinta on mittatikun lovetun alueen tasalla.

   Important: Jotta järjestelmä ei likaantuisi, puhdista hydraulinesteastioiden pinta ennen niiden avaamista. Tarkista, että kaatonokka ja suppilo ovat puhtaat.

   Important: Älä ylitäytä säiliötä hydraulinesteellä.

  8. Laita säiliön korkki paikalleen.

  Hydraulisuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulisuodatin.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulisuodatin.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät keskimmäisen suojapeitteen koneeseen ja irrota suojapeite (Kuva 44).

   g002727
  3. Voitele vaihtosuodattimen tiivisterengas puhtaalla hydraulinesteellä.

  4. Aseta tyhjennysastia koneen vasemmalla puolella sijaitsevan hydraulisuodattimen alle (Kuva 45).

   g002726
  5. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

   Note: Pidä uusi suodatin käden ulottuvilla ennen vanhan suodattimen irrottamista.

  6. Irrota hydraulisuodatin suodatinpäästä.

  7. Asenna uusi hydraulisuodatin (Kuva 45) kääntämällä sitä käsin paikalleen, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä, ja kiristä suodatinta sitten vielä 0,75 kierrosta.

  8. Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää määritettyä hydraulinestettä tarvittaessa. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  9. Asenna keskimmäinen suojapeite.

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.
 • Säiliön tilavuus: 18,9 litraa

  Käytä aina aitoa Toro-suodatinta. Lisätietoja on koneen osaluettelossa.

  1. Irrota korkki hydraulisäiliöstä (Kuva 46).

   g273325
  2. Pumppaa hydraulineste hydraulisäiliöstä (Kuva 46).

  3. Lisää hydraulisäiliöön määritettyä hydraulinestettä, kunnes sitä on mittatikun lovettuun alueeseen asti. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

   Important: Älä lisää hydraulinestettä säiliöön liikaa.

  4. Käynnistä ja moottori ja anna sen käydä. Käytä nostosylinteriä, kunnes se alkaa toimia ja kone liikkuu eteen- ja taaksepäin.

  5. Sammuta moottori ja tarkista säiliön hydraulinestetaso. Lisää nestettä tarvittaessa.

  6. Tarkista vuodot.

   Korjaa kaikki hydraulivuotokohdat.

  7. Asenna keskimmäinen suojapeite.

  Hydraulijärjestelmän lataus

  Aina kun jokin hydraulijärjestelmän osa korjataan tai vaihdetaan, hydraulisuodatin on vaihdettava ja hydraulijärjestelmä ladattava.

  Varmista, että hydraulisäiliössä ja suodattimessa on nestettä aina, kun hydraulijärjestelmää ladataan.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät keskimmäisen suojapeitteen koneeseen ja irrota suojapeite (Kuva 47).

   g002727
  3. Nosta etupyörä ja toinen takapyöristä irti maasta ja aseta rungon alle tukipölkyt.

   Vaara

   Etupyörä ja toinen takapyöristä on nostettava irti maasta, ettei kone pääse liikkumaan säädön aikana. Tämä saattaa aiheuttaa koneen kaatumisen ja vahingoittaa sen alla olevaa henkilöä.

   Varmista, että kone on tuettu riittävästi, niin että etupyörä ja yksi takapyörä on kohotettu maasta.

  4. Käynnistä moottori ja säädä kaasu niin, että moottorin pyörintänopeus on noin 1 800 kierrosta minuutissa.

  5. Käytä nostoventtiilin vipua, kunnes nostosylinterin tanko liikkuu sisään ja ulos useita kertoja. Jos sylinterin tanko ei liiku 10–15 sekunnin jälkeen tai jos pumpusta kuuluu epätavallisia ääniä, sammuta moottori välittömästi ja määritä ongelman syy. Tarkasta seuraavat:

   • Löysä suodatin tai imuputki

   • Pumpussa löysä tai viallinen liitin

   • Tukkeutunut imuputki

   • Viallinen latauksen rajoitusventtiili

   • Viallinen latauspumppu

   Jos sylinteri liikkuu 10–15 sekunnin kuluessa, siirry vaiheeseen 6.

  6. Käytä ajopoljinta eteenpäin ja taaksepäin. Maasta irrallaan olevien pyörien pitäisi pyöriä oikeaan suuntaan.

   • Jos pyörät pyörivät väärään suuntaan, sammuta moottori, irrota letkut pumpun takaosasta ja vaihda niiden paikkaa.

   • Jos pyörät pyörivät oikeaan suuntaan, sammuta moottori ja säädä jousen säätötapin lukkomutteria (Kuva 48). Säädä vedon vapaa-asento (katso Vetopyörän säätö vapaalle).

    g027228
  7. Tarkista ajon turvakytkimen säätö (katso Ajon turvakytkimen säätö).

  8. Asenna keskimmäinen suojapeite.

  Puhdistus

  Koneen puhdistus ja tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista ja tarkasta kone.
  1. Pese kone huolellisesti vain puutarhaletkun avulla (ilman suutinta), jotta liiallinen vedenpaine ei aiheuta veden pääsyä laitteen osien sisälle tai vaurioita tiivisteitä tai laakereita.

   Varmista, ettei jäähdytysrivoissa ja jäähdytysilmanoton ympärillä ole likaa tai roskia.

   Important: Öljynjäähdyttimen puhdistaminen vedellä edistää ruostumista ja osien vaurioitumista sekä pakkaa roskia järjestelmään (katso Öljynjäähdyttimen puhdistus).

  2. Tarkasta kone mahdollisten hydraulinestevuotojen ja hydrauliosien tai mekaanisten osien vaurioiden tai kulumien varalta.

  Öljynjäähdyttimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Puhdista öljynjäähdytin.
  1. Irrota alasuojus (Kuva 49).

   g030411
  2. Puhalla sauvan avulla kompressoitua ilmaa puhaltimen terien väliin (Kuva 49), niin että roskat ja lika poistuvat tulosuuntaansa.

  3. Asenna suojus.

  Varastointi

  Laitteen valmistelu

  1. Puhdista laite, lisälaitteet ja moottori huolellisesti.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  3. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  4. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  5. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Katso kohta Koneen voitelu.

  6. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet.

  Moottorin valmistelu

  1. Vaihda moottoriöljy ja suodatin. Katso kohta Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto.

  2. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä kahden minuutin ajan.

  3. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneelta.

  4. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä suojateipillä.

  6. Tarkista öljyntäyttökorkki ja polttoainesäiliön kansi ja varmista, että ne ovat tiukasti paikoillaan.

  Akun valmistelu

  1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

  2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

  3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toro-osa 505-47) ruostumisen ehkäisemiseksi.

  4. Lataa akku hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

   Note: Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,250.

  Note: Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy.