Innledning

Maskinen er en plentraktor med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 2 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

Important: Du kan skanne QR-koden på seriemerkeplaten (hvis dette finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g266613

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til standardene ANSI B71.4-2017 og EN ISO 5395 (når du fullfører oppsettsprosedyrene).

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold barn, tilskuere og dyr borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler stopper. La maskinen kjøle seg ned før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller oppbevarer den.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
r:\decal117-0169
decal120-4158
decalbatterysymbols
decal121-5644
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decal138-6975

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Justere trykket i dekkene

Det ble pumpet ekstra mye luft i dekkene på fabrikken. Derfor må du slippe ut litt luft for å redusere trykket. Korrekt lufttrykk i for- og bakdekk er 0,83–1,03 bar.

Important: Oppretthold jevnt trykk i alle dekkene for å sikre enhetlig kontakt med gresset.

Justere kontrollarmstillingen

Kontrollarmposisjonen kan justeres for å bedre førerens komfort.

 1. Fjern de to boltene som fester kontrollarmen til spaken til holdebraketten (Figur 3).

  g004152
 2. Drei kontrollarmen til ønsket stilling, og trekk til de to skruene.

Installere klippeenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Høyre fremre slangefører1
Venstre fremre slangefører1
 1. Fjern spolemotorene fra fraktbraketten.

  Note: Kast transportbrakettene.

 2. Fjern klippeenhetene fra kartongene.

 3. Monter og juster klippeenhetene som beskrevet i henhold til klippeenhetens brukerhåndbok.

 4. Kontroller at motvekten (Figur 4) er installert i den korrekte enden av klippeenheten som beskrevet i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g003320
 5. Fest dekkekompenseringsfjæren på samme side av klippeenheten som spoledrivmotoren. Sett dekkekompenseringsfjæren på plass på følgende måte:

  Note: Alle klippeenhetene sendes med dekkekompenseringsfjæren festet til høyre side av klippeenheten.

  1. Fjern de to låseskruene og mutterne som fester stangbraketten til klippeenhetstappene (Figur 5).

   g003949
  2. Fjern flensmutteren som fester fjærrørsskruen til bærerammetappen (Figur 5). Fjern enheten.

  3. Monter skruen til fjærrøret på motsatt tapp på bærerammen, og fest med flensmutteren.

   Note: Still skruehodet på utsiden av tappen, som vist i Figur 6.

   g003967
  4. Monter de to stangbrakettene til klippeenhetstappene med låseskruene og mutterne (Figur 6).

   Important: På klippeenhet nr. 4 (venstre foran) og klippeenhet nr. 5 (høyre foran) bruker du monteringsmutterne for stangbraketten til å montere slangeførerne foran på klippeenhetstappene(Figur 7 og Figur 8). Slangeførerne skal lene mot midtre klippeenhet (Figur 8 og Figur 9).

   g030896
   g015160
   g019284

   Note: Når du installerer eller fjerner klippeenheten må du kontrollere at hårnålssplinten er installert i fjærstanghullet ved siden av stangbraketten. Ellers skal hårnålssplinten være installert i hullet på enden av stangen.

 6. Senk alle løftearmene helt ned.

 7. Fjern ringstiften fra løftearmens dreiegaffel. Ta deretter av påfyllingslokket (Figur 10).

  g003975
 8. For de fremre klippeenhetene skyver du en klippeenhet under løftearmen mens du fører bærerammen inn i løftearmens dreiegaffel (Figur 11).

  g003977
 9. Bruk følgende prosedyre på de bakre klippeenhetene når klippehøyden er over 19 mm.

  1. Fjern ringstiften og skiven som fester løftearmens dreieaksel til løftearmen, og skyv løftearmens dreieaksel ut av løftearmen (Figur 12).

   g003979
  2. Før inn løftearmens dreiegaffel i bærerammeakselen (Figur 11).

  3. Før inn løftearmsakselen i løftearmen og fest den med skiven og lynsjepinnen (Figur 12).

 10. Før hetten over bærerammeakselen og løftearmsgaffelen.

 11. Fest hetten og bærerammeakselen til løftearmsgaffelen med låsestiften (Figur 10).

  Note: Bruk åpningen hvis en klippeenhet med styring er ønsket, eller bruk hullet hvis klippeenheten skal være i låst posisjon.

 12. Fest løftearmkjedet til kjedebraketten med låsestiften (Figur 13).

  Note: Bruk det antallet kjedekoblinger som angis i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g003948
 13. På klippeenhet nr. 4 (venstre foran) og klippeenhet nr. 5 (høyre foran) setter du spolemotorslangene inn i tilhørende slangeførere.

 14. Dekk kileakselen i spolemotoren med rent smørefett.

 15. Påfør olje i motorens O-ring og sett den på motorflensen.

 16. Installer motoren ved å rotere den med klokken slik at motorflensene går klar av skruene (Figur 14).

  Note: Roter motoren mot klokken til flensene omringer skruene, og stram deretter til skruene.

  Important: Påse at spolemotorslangene ikke er vridd, knekt eller i fare for å bli klemt.

  g004127

Justere dekkekompenseringsfjæren

Dekkekompenseringsfjæren (Figur 15) overfører også vekt fra den fremre til den bakre valsen. Dette er med på å redusere bølgemønsteret i gresset, også kjent som "ondulering".

Important: Foreta fjærjusteringer med klippeenheten montert på trekkenheten, vendt rett fremover og senket til bakken.

 1. Kontroller at hårnålssplinten er installert i det bakre hullet på enden av stangen (Figur 15).

  g003863
 2. Trekk til sekskantmutterne foran på fjærstangen til den komprimerte lengden på fjæren er 12,7 cm på Reelmaster 5410 med klippeenheter på 12,7 cm eller 15,9 cm på Reelmaster 5510 med klippeenheter på 15,9 cm. Se (Figur 15).

  Note: Ved bruk i ujevnt terreng bør du redusere fjærlengden med 12,7 mm. Dette reduserer bakkefølgingen noe.

Montere CE-godkjent panserlås

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Panserlåsenhet1
Skive1
 1. Lås opp og løft panseret.

 2. Fjern gummitetningen fra hullet på venstre side av pansenet (Figur 16).

  g004143
 3. Fjern mutteren fra panserlåsenheten (Figur 17).

  g003946
 4. Utenfor panseret før inn krokenden på låsen gjennom hullet i panseret. Kontroller at gummitetningsskiven er igjen på den ytre siden av panseret (Figur 17).

 5. Inne i panseret, sett inn metallskiven på låsen og fest med mutteren. Kontroller at låsen kobles til rammehekten når den er låst. Bruk den medfølgende panserlåsnøkkelen for å bruke panserlåsen.

Bruke klippeenhetsstøtten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Klippeenhetsstøtte1

Når klippeenheten må tippes på siden for at man skal komme til motstål/spole, hold baksiden av klippeenheten oppe med støtten, for å være trygg på at mutterne bakpå enden av justeringsskruen til motstangen ikke hviler på arbeidsoverflaten (Figur 18).

g003985

Fest støtten til kjedebraketten med låsestiften (Figur 19).

g004144

Montere CE-merker

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke1
CE-merke1
Produksjonsårmerke1

På maskiner som krever CE-samsvar, sett på produksjonsårmerket (delenr. 133-5615) i nærheten av serienummerplaten, CE-merket (delenr. 93-7252) nær panserlåsen og CE-varselmerket (delenr. 133-2931) over standard varselmerket (delenr. 133-2930).

Oversikt over produktet

g216864

Knotter for setejustering

Setejusteringsspaken muliggjør at du kan justere setet foran og bak (Figur 21). Vektjusteringsknotten justerer setet for vekten din. Vektmåleren indikerer når setet er justert til din vekt. Høydejusteringsknotten justerer setet for høyden din.

g003954

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figur 22) brukes til å kjøre framover og bakover. Trykk øverst på pedalen for å kjøre maÁskinen fremover og nederst for å kjøre maskinen bakover. Bakkehastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. Hvis du vil oppnå maksimal hastighet når du kjører uten last, trykker du pedalen helt ned når gassen er i HURTIG-stillingen.

Du stopper maskinen ved å redusere trykket fra foten på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen.

g003955

Klippe-/transportbryter

Bruk klippe-/transportbryteren (Figur 22) for å sette maskinen i KLIPPE-modus eller TRANSPORT-modus. Skyv bryteren forover for å velge KLIPPE-modus, og bakover for å velge TRANSPORT-modus.

Note: Klippeenhetene kan ikke senkes når klippe-/transportbryteren er i TRANSPORT-stilling.

Hastighetsbegrenser for klipping

Når hastighetsbegrenseren for klipping (Figur 22) er vippet opp/forover, begrenser den klippehastigheten og gjør at klippeenhetene aktiveres. Hvert avstandsstykke justerer klippehastigheten med 0,8 km/t. Jo flere avstandsstykker det er oppå skruen, jo saktere kjører maskinen. Vipp hastighetsbegrenseren for klipping bakover for å muliggjøre maksimal transporthastighet.

Bremsepedal

Trykk inn bremsepedalen (Figur 22) for å stoppe maskinen.

Parkeringsbrems

Hvis du vil aktivere parkeringsbremsen (Figur 22) trykker du ned parkeringsbremsepedalen og trykker toppen fremover for å låse den. Når du vil ta av parkeringsbremsen, trykker du ned bremsepedalen til parkeringsbremselåsen trekkes inn.

Vippestyringspedal

For å vippe rattet mot deg trykker du ned fotpedalen (Figur 22) og trekker rattårnet mot deg til den mest komfortable posisjonen, og deretter slipper du pedalen.

Gasskontroll

Skyv gasskontrollen (Figur 23) forover for å øke hastigheten og bakover for å redusere den.

g025902

Nøkkeltenning

Nøkkeltenningen (Figur 23) har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START.

Kontrollspak for senking og heving av klippeenheten

Denne spaken (Figur 23) hever og senker klippeenhetene, og starter og stopper også klippeenhetene når de er aktivert i KLIPPE-modus. Du kan ikke senke klippeenhetene når klippe-/transportbryteren er i TRANSPORT-stilling.

Frontlysbryter

Trykk bryteren nedover for å slå på frontlyktene (Figur 23).

Bryter for aktivering/deaktivering

Bryteren for aktivering/deaktivering (Figur 23) brukes sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for å drive klippeenhetene.

Slipespaker

Bruk slipespakene sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for å slipe spolene (Figur 24).

g021209

Indikator for hydraulisk filterbegrensning

Når motoren kjører ved normale driftstemperaturer, må du sørge for at indikatoren er i den grønne sonen (Figur 25). Når indikatoren er i den røde sonen, bør de hydrauliske filtrene skiftes ut.

g004132

Stikkontakt

Stikkontakten er en strømkilde på 12 volt til elektriske enheter (Figur 26).

g004133

Bruke InfoCenter LCD-skjermen

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, for eksempel driftsstatus og annen diagnostikk (Figur 27) InfoCenter har også et oppstartsskjermbilde og en hovedskjermbildet for informasjon. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g020650
 • Venstre-knapp, menytilgang-/tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyene. Du kan også bruke knappen til å gå ut av en meny du befinner deg i.

 • Midten-knapp – trykk på denne knappen for å bla nedover i menyer.

 • Høyre-knapp – trykk på denne knappen for å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp er merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngir når planlagt vedlikehold skal utføres
GraphicTimeteller
GraphicInformasjonsikon
GraphicHurtig
GraphicSakte
GraphicDrivstoffnivå
GraphicGlødepluggene er aktive.
GraphicHev klippeenhetene.
GraphicSenk klippeenhetene.
GraphicSitt i setet.
GraphicParkeringsbremsen er på.
GraphicOmrådet er høyt (transport).
GraphicFri
GraphicOmrådet er lavt (klippe).
GraphicKjølevæsketemperatur for motor (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicKraftuttaket er tilkoblet.
GraphicSkal ikke brukes
GraphicStart motoren.
GraphicSlå av motoren.
GraphicMotor
GraphicNøkkelbryter
GraphicKlippeenheter senkes.
GraphicKlippeenheter heves.
GraphicPIN-kode
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicFeil eller mislykket
GraphicLyspære
GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
GraphicBryter
GraphicLøsne bryteren.
GraphicEndre til angitt tilstand.
Symboler brukes ofte til å forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor 
GraphicSett maskinen i nøytral.
GraphicMotorstart er ikke tillatt.
GraphicMotoren stanses
GraphicMotorkjølevæsken er for varm.
GraphicSitt ned eller koble inn parkeringsbremse

Bruke menyene

Trykk på knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

Hovedmeny
MenyelementBeskrivelse
FeilMenyen Feil inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil, og informasjonen den inneholder.
TjenesteMenyen Tjeneste inneholder informasjon om maskinen som for eksempel antall brukstimer og liknende.
DiagnostikkDiagnostikkmeny viser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er av- og påslått.
InnstillingerMenyen Innstillinger gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
OmMenyen Om viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
Tjeneste
MenyelementBeskrivelse
HoursOppgir samlet antall timer som maskinen, motoren, og kraftuttaket har vært på, samt antall timer som maskinen har blitt transportert og trengt vedlikehold.
CountsLister opp diverse hendelser maskinen har opplevd.
Diagnostikk
MenyelementBeskrivelse
Cuttings UnitsIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for heving og senking av klippeenheter.
Hi/Low RangeIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for kjøring i transportmodus.
PTOIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av kraftuttakskretsen.
Engine RunIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av motoren.
BacklapIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av slipefunksjonen.
Settings (innstillinger)
MenyelementBeskrivelse
EnheterKontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter. Menyvalgene er engelsk og metrisk.
SpråkKontrollerer språkene som brukes i InfoCenter*.
LCD bakgrunnKontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen.
LCD kontrastKontrollerer kontrasten til LCD-skjermen.
Spolehastighet for frontsliperIndikerer hastigheten for fremre spoler i slipemodus.
Spolehastighet for baksliperIndikerer hastigheten for bakre spoler i slipemodus.
Beskyttede menyerGir oppsynsperson/mekaniker tilgang til beskyttede menyer ved å oppgi et passord.
KnivtellerStyrer antall kniver på spolen for spolehastighet.
KlippehastighetStyrer bakkehastigheten for å avgjøre spolehastighet.
KlippehøydeStyrer klippehøyde for å avgjøre spolehastighet.
F Hjul o/minViser beregnet spolehastighetsposisjon for de fremre spolene. Spolene kan også justeres manuelt.
B Hjul o/minViser beregnet spolehastighetsposisjon for de bakre spolene. Spolene kan også justeres manuelt.

* Kun tekst som vises for føreren er oversatt. Skjermbilder for feil, tje og diagnostikk vises ved vedlikehold. Titlene vises på valgt språk, men menyelementene vil være på engelsk.

Om
MenyelementBeskrivelse
Modelnr.Viser maskinens modellnummer.
Serienr.Viser maskinens serienummer.
Revisjon av maskinkontrollerViser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren.
InfoCenter-revisjonViser programvarerevisjonen til InfoCenter.
CAN-busViser bus-status for maskinkommunikasjon.

Beskyttet meny

Det finnes fem innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen Innstillinger i InfoCenter: Knivteller, Klippehastighet, Klippehøyde, F Hjul O/Min og B Hjul O/Min. Disse innstillingene kan låses ved hjelp av den beskyttede menyen.

Note: Passordkoden programmert av distributøren før levering.

Få tilgang til innstillingene i den beskyttede menyen

 1. Bla ned til menyen Innstillinger fra hovedmenyen, og trykk på høyre knapp.

 2. Bla ned til den beskyttede menyen på menyen Innstillinger, og trykk på høyre knapp.

 3. Tast inn sikkerhetskoden ved å bruke midtknappen til å angi første siffer, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer.

 4. Bruk den midtre knappen for å angi andre siffer, og trykk deretter på høyre-knappen for å gå videre til neste siffer.

 5. Bruk den midtre knappen for å angi andre siffer, og trykk deretter på høyre-knappen for å gå videre til neste siffer.

 6. Bruk den midtre knappen til å angi fjerde siffer, og trykk på høyre-knappen.

 7. Trykk på den midtre knappen for å taste inn koden.

 8. Hvis koden har blitt godkjent og den beskyttede menyen har blitt låst opp, vises "PIN" øverst til høyre på skjermen.

  Note: Hvis man glemmer eller forlegger sikkerhetskoden, må man ta kontakt med distributøren for å få hjelp.

Tilgang til og endring av innstillingene i den beskyttede menyen

 1. Bla ned til beskyttelsesinnstillingene på den beskyttede menyen.

 2. Hvis du vil se og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten å taste inn sikkerhetskoden, bruker du høyreknappen for å endre beskyttelsesinnstillingene til AV.

 3. Hvis du vil se og endre innstillingene ved å taste inn sikkerhetskoden, bruker du venstreknappen til å endre beskyttelsesinnstillingene til På, angir sikkerhetskoden og vrir tenningsnøkkelen til AV-stillingen og så til På-stillingen.

Stille inn knivtelleren

 1. Bla ned til Knivteller i menyen Innstillinger

 2. Trykk på den høyre knappen for å endre antall kniver mellom spoler med 5, 8 og 11 kniver.

Stille inn klippehastigheten

 1. Bla ned til Klippehastighet i menyen Settings (innstillinger).

 2. Trykk på den høyre knappen for å velge klippehastighet.

 3. Bruk den midtre og høyre knappen til å velge ønsket klippehastighet stilt inn på den mekaniske klippehastighetsbegrenseren på trekkpedalen.

 4. Trykk på den venstre knappen for å gå ut av Klippehastighet og lagre innstillingen.

Stille inn klippehøyden

 1. Bla ned til Klippehøyde i menyen Settings (innstillinger).

 2. Trykk på den høyre knappen for å velge klippehøyde.

 3. Bruk den venstre og høyre knappen til å velge ønsket klippehøydeinnstilling. (Hvis den eksakte innstillingen ikke vises, kan du velge nærmeste klippehøydeinnstilling fra listen som vises.)

 4. Trykk på den venstre knappen for å gå ut av Klippehøyde og lagre innstillingen.

Stille inn fremre og bakre spolehastigheter

Selv om fremre og bakre spolehastighet beregnes ved å angi antall kniver, klippehastighet og klippehøyde i InfoCenter, kan innstillingen endres manuelt for å tilpasse til ulike klippeforhold.

 1. Endre innstillinger for spolehastighet ved å rulle ned til frontspole o/min, bakspole o/min eller begge.

 2. Trykk på den høyre knappen for å endre spolehastighetsverdi. Når du endrer spolehastigheten, fortsetter skjermen å vise den beregnede spolehastigheten basert på antall kniver, klippehastighet og klippehøyde som tidligere angitt, men den nye verdien vises også.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

SpesifikasjonReelMaster® 5410ReelMaster® 5510
Transportbredde228 cm233 cm
Klippebredde254 cm254 cm
Lengde282 cm282 cm
Høyde160 cm160 cm
Vekt1136 kg1222 kg
MotorKubota 26,1 kW (35,5 hp)Kubota 35,5 hp
Drivstofftankkapasitet53 l53 l
Transporthastighet0 til 16 km/t0 til 16 km/t
Klippehastighet0 til 13 km/t0 til 13 km/t

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen, vent til alle bevegelige deler har stoppet, og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at klippeenhetene er i god stand.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Utføre daglig vedlikehold

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

  Fylle drivstofftanken

  Drivstofftankens kapasitet

  53 l

  Drivstoffspesifikasjon

  Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med høyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forårsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

  • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

  • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

  • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

  • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

  Petroleumdiesel

  Cetaninnhold: 45 eller høyere

  Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

  Drivstofftabell

  Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
  ASTM D975USA
  Nr. 1-D S15
  Nr. 2-D S15
  EN 590EU
  ISO 8217 DMXInternasjonalt
  JIS K2204 klasse nr. 2Japan
  KSM-2610Korea
  • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

  • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen.

  Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

  Biodiesel

  Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

  Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

  Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN 14214

  Spesifikasjon for blandet drivstoff: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

  Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

  Ta følgende forholdsregler:

  • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

  • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

  • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

  • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

  Fylle drivstoff

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Bruk en ren klut til å rengjøre området rundt tanklokket.

  3. Ta lokket av drivstofftanken (Figur 28).

   g021210
  4. Fyll tanken til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen.

  5. Skru tanklokket godt på etter at du har fylt tanken.

   Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp klippeenhetene når du ikke klipper.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerne eller rense klippeenhetene), gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut klippeenhetene, og senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skift ut alle skadde veltebeskyttelseskomponenter. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Gjennomgå instruksjonene for bruk i skråninger, oppført nedenfor, for å bruke maskinen i skråninger. Før du bruker maskinen, må du gjennomgå forholdene på stedet for å fastslå om du kan bruke maskinen under gjeldende forhold på gitt dag og ved gitt sted. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

   • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

   • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

   • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

   • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet.

   • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

   • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

   • Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenhetene senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.

  Starte motoren

  Important: Du må tappe drivstoffsystemet før du starter motoren hvis du starter motoren for første gang, hvis motoren har stoppet pga. mangel på drivstoff eller hvis du har utført vedlikehold på drivstoffsystemet. Se Tappe drivstoffsystemet.

  1. Sitt på setet, hold foten av trekkpedalen slik at den er i NøYTRAL stilling, aktiver parkeringsbremsen, sett gassen i HURTIG-stilling og kontroller at bryteren for aktivering/deaktivering er i DEAKTIVERING-stilling.

  2. Drei nøkkelen til På/FORVARME-stillingen.

   En automatisk timer kontrollerer forhåndsoppvarmingen av glødepluggen i ca. 6 sekunder.

  3. Etter forhåndsoppvarming av glødepluggene vrir du nøkkelen til START-stilling.

   Ikke drei motoren i mer enn 15 sekunder. Slipp nøkkelen når motoren starter. Hvis du trenger ytterligere forvarme, vrir du nøkkelen til AV-stilling og deretter til På/FORVARME. Gjenta denne prosessen etter behov.

  4. Kjør motoren på tomgang til den er varm.

  Slå av motoren

  1. Flytt alle kontrollene til NøYTRAL stilling, sett på parkeringsbremsen, flytt gassen til lav tomgangsposisjon, og la motoren nå lav tomgangshastighet.

   Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med en turboladet motor.

  2. Vri nøkkelen til AV-stillingen, og ta den ut av tenningen.

  Justere motvekten til løftearmen

  Du kan justere motvektsbalansen på de bakre løftearmene på klippeenheten for å kompensere for forskjellige gressforhold og for å opprettholde en jevn klippehøyde i ujevnt terreng eller i områder der det bygges opp halm.

  Du kan justere hver motvektsfjær til én av fire innstillinger. Hvert trinn hever eller senker motvekten på klippeenheten med 2,3 kg. Du kan plassere fjærene på baksiden av den første fjæraktuatoren for å fjerne all motvekten (fjerde stilling).

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Sett inn et rør eller lignende objekt på den lange fjærenden og sving det rundt fjæraktuatoren til ønsket stilling (Figur 29).

   Forsiktig

   Fjærene er spente, og det kan det føre til personskader.

   Vær forsiktig når du justerer dem.

   g019276
  3. Gjenta prosedyren på den andre fjæren.

  Justere snuoperasjonsstilling for løftearmen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Løftearmsbryteren finnes under den hydrauliske tanken bak den fremre, høyre løftearmen (Figur 30).

  3. Løsne bryterens festeskruer (Figur 30) og flytt bryteren ned for å heve løftearmens vendehøyde, eller flytt bryteren opp for å senke løftearmens vendehøyde.

   g027937
  4. Stram til festeskruene.

  Stille inn spolehastigheten

  For å oppnå konsekvent, høy klippekvalitet og et jevnt utseende etter klipping er det viktig at du stiller spolehastigheten til korrekt innstilling. Juster spolehastigheten på følgende måte:

  1. I menyen Innstillinger i InfoCenter angir du antall kniver, klippehastighet og klippehøyde for å beregne korrekt spolehastighet.

  2. Hvis ytterligere justeringer er påkrevd, ruller du ned til F Hjul O/min, B Hjul O/min eller begge i menyen Innstillinger.

  3. Trykk på den høyre knappen for å endre spolehastighetsverdi. Når spolehastigheten endres, fortsetter skjermen å vise den beregnede spolehastigheten basert på antall kniver, klippehastighet og klippehøyde, men den nye verdien vises også.

   Note: Spolehastigheten må kanskje heves eller senkes for å kompensere for dekkeforholdene.

  g031995
  g031996

  Forstå diagnoselampene

  Maskinen er utstyrt med en diagnostikklampe som indikerer om elektronikkontrolleren oppdager en elektronisk feil. Diagnostikklampen sitter på InfoCenter, over skjermen (Figur 33). Når maskinen fungerer korrekt og nøkkelbryteren flyttes til På/KJøR-stilling, tennes diagnostikklampen et øyeblikk for å indikere at den fungerer som den skal. Når det vises en maskinvarselsmelding, lyser lampen. Når det vises en feilmelding, blinker lampen til feilen er avklart.

  g021272

  Kontrollere sperrebryterne

  Formålet med sperrebryterne er å forhindre at motoren dreier eller starter bortsett fra om trekkpedalen er i NøYTRAL stilling, aktiverings-/deaktiveringsbryteren er i DEAKTIVERT stilling og heve-/senkekontrollen er i NøYTRAL stilling. Motoren skal også stoppe når du trykker på trekkpedalen mens du er ute av førersetet eller hvis parkeringsbremsen er aktivert.

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Bekrefte sperrebryterfunksjonen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller driften til sperrebryterne.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Vri nøkkelen til På-stilling, men ikke start maskinen.

  3. Finn den riktige bryterfunksjonen i menyen Diagnostikk på InfoCenter.

  4. Endre hver av bryterne fra åpen til lukket hver for seg (dvs. sitt i setet, aktiver trekkpedalen osv.), og kontroller at tilstanden for hver av bryterne endres. Gjenta dette for alle brytere som du kan endre for hånd.

   Note: Gjenta dette for alle brytere som du kan endre for hånd.

  5. Hvis bryteren er lukket og korrekt indikator ikke endres, kontroller alle ledningene og koblingene til bryteren og/eller bryterne med et ohm-meter.

   Note: Skift ut eventuelle brytere som ikke fungerer riktig, og reparer eventuelle skadede ledninger.

  Note: InfoCenter kan også oppdage utgangssolenoider eller releer som er slått på. Dette er en rask måte å avgjøre om det er enten en elektronisk eller en hydraulisk maskinfeil.

  Bekrefte utgangsfunksjonen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, slå av motoren og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drei nøkkelbryteren til På-stilling, og start maskinen.

  3. Finn den riktige utgangsfunksjonen i menyen Diagnostikk på InfoCenter.

  4. Sitt i setet og forsøk å drive ønsket funksjon på maskinen.

  Note: Korrekt utgang skal endre tilstand for å indikere at ECM slår på denne funksjonen.Hvis korrekt utgang opplyses, bekreft at nødvendige inngangsbrytere er i påkrevde stillinger for å tillate at funksjonene inntreffer. Bekreft korrekt bryterfunksjon.Hvis utgang vises som på, som spesifisert, men maskinen ikke fungerer på korrekt måte, indikerer dette at det finnes et ikke-elektrisk problem. Reparer som nødvendig.

  Funksjoner for hydraulisk solenoidventil

  Bruk listen under til å identifisere og forstå de forskjellige funksjonene til solenoidene i den hydrauliske manifolden. Hver solenoid må aktiveres for å tillate at funksjonen inntreffer.

  SolenoidFunksjon
  MSV2Fremre spolekrets
  MSV1Bakre spolekrets
  SVRVHev/senk klippeenhetene
  SV1Hev/senk fremre klippeenheter
  SV3Hev/senk bakre klippeenheter
  SV2Hev eventuelle klippeenheter

  Brukstips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og hev klippeenhetene og aktiver og deaktiver spolene. Når du føler at du kjenner maskinen kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Forstå varselsystemet

  Hvis en varsellampe tennes under drift må du stoppe maskinen umiddelbart og rette opp problemet før du fortsetter klippingen. Alvorlig skade kan inntreffe hvis du driver maskinen med en feil.

  Klipping

  Start motoren, og flytt gassen i HURTIG-stillingen. Flytt aktivering-/deaktiveringsbryteren til AKTIVERING-stillingen og bruk spaken for heve/senke klippeenheten til å kontrollere klippeenhetene (fremre klippeenheter er timet til å senkes før de bakre klippeenhetene). For å kjøre fremover og klippe gress, trykk trekkpedalen fremover.

  Note: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren.

  Transportere maskinen

  Flytt aktiverings-/deaktiveringsbryteren til DEAKTIVERT stilling og hev klippeenhetene til TRANSPORTstilling. Flytt klippe-/transportspaken til TRANSPORTstilling. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kjør sakte, og unngå skarpe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Senk klippeenhetene ved kjøring i nedoverbakke for styringskontroll.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelige deler står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller oppbevarer den.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenheter, drivverk, lyddempere, kjøleskjermer og motorrom for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen under oppbevaring eller transport på lastebiler.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Identifisere festepunktene

  • Foran – hullet i den rektangulær platen, under akselrøret, innenfor hver av de fremre festepunktene (Figur 34)

   g031851
  • Bak – på hver side av maskinen på den bakre rammen (Figur 35)

   g004555

  Finne jekkepunktene

  Note: Bruk jekkstøtter til å støtte maskinen når det er nødvendig.

  • Foran – rektangulær plate under akselrøret, innenfor hver av de fremre festepunktene (Figur 36).

   g031850
  • Bak – rektangulært akselrør på bakakselen

  Transportere maskinen

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Skyve eller taue maskinen

  I nødstilfeller kan du bevege maskinen ved å aktivere omløpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og deretter skyve eller taue den.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3–4,8 km/t, da dette kan føre til skader i det interne drivverket. Omløpsventilen må være åpen når du skyver eller tauer maskinen.

  1. Vri omløpsbolten halvannen omdreining for å åpne den, og la oljen gå utenom internt (Figur 37).

   Note: Omløpsventilen er plassert på venstre side av hydrostaten. Ved å lede væsken utenom kan du flytte maskinen sakte uten at drivverket skades.

   g003995
  2. Lukk omløpsventilen før du starter motoren. Du må imidlertid ikke lukke ventilen med et moment på mer enn 7 til 11 N∙m.

   Important: Å kjøre motoren med omløpsventilen åpen fører til at drivverket overoppvarmes.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, utfører service på eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Flytt gassbryteren til stillingen for lavt tomgangsturtall.

   • Koble fra klippeenhetene.

   • Senk klippeenhetene.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Etter de 8 første timene
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Kontroller motorhastigheten (halv og full gass).
 • For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Kontroller driften til sperrebryterne.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontrollere kjølesystemet
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjøleren og radiatoren.(Oftere under skitne driftsforhold.)
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Hver 50. driftstime
 • Smøre lagrene og hylsene (og umiddelbart etter hver vask).
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Tapp ut fuktighet fra tankene for drivstoff og hydraulisk væske.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren.(Overhal luftrenseren tidligere hvis indikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.(Eller årlig, avhengig av hva som kommer først).
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Kontroller motorhastigheten (halv og full gass).
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Pakk bakhjulenes kulelagre (kun modeller med tohjulsdrift).
 • Juster motorventilene (se motorens brukerhåndbok).
 • Hver 1000. driftstime
 • Bytt ut det hydrauliske filteret hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
 • Skift ut alle bevegelige slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller motorolje- og drivstoffnivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Kontroller luftfilterindikatoren.       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller oljenivået i det hydrauliske systemet.       
  Kontroller indikatoren for det hydrauliske filteret. 2       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller justeringen mellom spole og motstål.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Kontroller alle smøreniplene for smøring.3       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig å starte, hvis det kommer ut mye røyk, eller hvis motoren går ujevnt.

  2. Kontroller med motoren i gang og oljen ved driftstemperatur.

  3. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført.

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydrauliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smøre lagrene og hylsene (og umiddelbart etter hver vask).
 • Smør alle smøreniplene for lagrene og hylsene med litiumbasert smørefett nr. 2.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  • U-ledd for pumpedrivaksel (3) (Figur 38)

   g003962
  • Løftearmssylindere for klippeenheten (2 hver) (Figur 39)

   g012150
  • Løftearmsdreietapper (1 hver) (Figur 39)

  • Bæreramme og dreietapp for klippeenhet (2 hver) (Figur 40)

   g003960
  • Svingaksel for løftearm (1 hver) (Figur 41)

   g004157
  • Bakakselens parallellstag (2) (Figur 42)

   g003987
  • Akselstyringsdreietapp (1) (Figur 43)

   g004169
  • Styresylinderens kuleledd (2) (Figur 44)

   g003966
  • Bremsepedal (1) (Figur 45)

   g011615

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren.(Overhal luftrenseren tidligere hvis indikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift ut hvis den er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 46) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  Important: Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserhuset.

  1. Utløs låsene som fester luftrenserdekslet til luftrenserhuset (Figur 46).

   g003968
  2. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp.

  3. Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (2,76 bar, ren og tørr) til å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av det filteret og boksen.

   Important: Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten.

   Note: Denne rengjøringsprosessen forhindrer at smuss flyttes til inntaket når filteret fjernes.

  4. Ta ut og skift ut filteret (Figur 47).

   Note: Det anbefales ikke at det brukte elementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet.

   g014629
  5. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og huset.

   Important: Ikke bruk et ødelagt filter.

  6. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  7. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet: Fjern gummiuttaksventilen fra dekselet, rengjør hulrommet og sett uttaksventilen inn igjen.

  8. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  9. Fest låsene.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Veivhuskapasitet:5,2 liter med filter

  Bruk motorolje av høy kvalitet som møter følgende spesifikasjoner:

  • Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C)

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Åpne panseret.

  3. Ta ut peilestaven, tørk den ren og sett den tilbake på plass (Figur 48).

   g003950
  4. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået på peilestaven.

   Note: Oljenivået må nå opp til Full-merket.

  5. Hvis oljenivået er under Full-merket, tar du av oljelokket (Figur 49) og fyller olje til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   g004134

   Ikke overfyll motoren.

   Important: Kontroller at motoroljenivået er mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motorsvikt kan inntreffe som et resultat av for mye eller for lite motorolje.

  6. Sett på oljelokket, og lukk panseret.

  Skifte motoroljen og oljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Fjern tappepluggen (Figur 50) og la oljen renne ut i en beholder.

   g003970
  2. Når oljen er tappet ut, setter du tappepluggen på igjen.

  3. Ta av oljefilteret (Figur 51).

   g003971
  4. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterforseglingen.

  5. Installer det nye oljefilteret på filteradapteren. Drei oljefilteret med urviserne til gummipakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Trekk deretter til filteret ytterligere en 1/2 omdreining.

   Important: Ikke trekk til luftfilteret for mye.

  6. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljenivået.

  Justere gassen

  1. Plasser gasspaken fremover så den er ca. 3 mm fra fronten på kontrollarmslissen.

  2. Løsne gasskabelkontakten på gasskabelen, ved siden av innsprøytingspumpespaken (Figur 52).

   g007917
  3. Hold innsprøytningspumpens spakarm mot høy tomgangsstopp (Figur 52).

  4. Mens du trekker i gasskabelen, for å fjerne eventuell slakk, stram til gasskabelkontakten.

   Note: Når den er strammet, må kabelhengselen kunne svinge fritt på innsprøytningspumpens spakarm.

  5. Hvis gassen ikke forblir i stillingen under drift, øk torsjonsmomentet for låsemutteren som fester friksjonsenheten på gasspaken.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff og dampen fra drivstoff svært brannfarlige og eksplosive. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Fyll drivstofftanken på et åpent område utendørs mens motoren er av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 25 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm og rengjør drivstofftanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du har tenkt å oppbevare maskinen i en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.(Eller årlig, avhengig av hva som kommer først).
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
  1. Plasser en ren beholder under drivstoffilteret.

  2. Løsne tappepluggen på bunnen av filterboksen.

   g007367
  3. Rengjør området der filterboksen skal festes.

  4. Fjern filterboksen og rengjør monteringsoverflaten.

  5. Smør pakningen på filterboksen med ren olje.

  6. Monter filterboksen for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  7. Stram til tappepluggen på bunnen av filterboksen.

  Vedlikeholde drivstoffoppsamlingsslangen

  Drivstoffoppsamlingsslangen, som finnes inne i drivstofftanken, har en skjerm som hindrer at smuss kommer inn i drivstoffsystemet. Fjern drivstoffoppsamlingsslangen og rengjør skjermen etter behov.

  Tappe drivstoffsystemet

  Tapp drivstoffsystemet når du skifter ut vannutskilleren.

  1. Løsne tappepluggen på bunnen av drivstoffilterboksen.

  2. Drei nøkkelbryteren til på-stilling.

   Note: Den elektriske drivstoffpumpen går for å automatisk tappe luft fra drivstoffsystemet. Tiden varierer fra 10 til 60 sekunder.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble begge kablene fra batteriet, begge ledningsfastspennerne fra den elektroniske kontrollenheten og terminalkonnektoren fra vekselstrømsgeneratoren for å unngå skade på det elektriske systemet.

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut. Du rengjør batteriet ved å vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann.

  Kontrollere sikringene

  Det er åtte sikringer i det elektriske systemet. Sikringsblokken sitter bak kontrollarmens tilgangspanel (Figur 54).

  g003988
  decal117-0169

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller trykket i dekkene. Korrekt lufttrykk i for- og bakhjul er 0,83 til 1,03 bar.

  Fare

  Et lavt dekktrykk reduserer maskinens stabilitet i skråninger. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

  Ikke pump for lite trykk i dekkene.

  Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Stram hjulmutterne til 94–122 N·m.

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutrene kan det føre til personskader.

  Oppretthold tilstrekkelig tilstrammingsverdi på hjulmutrene.

  Justere trekkdrivet for fri

  Maskinen må ikke bevege seg når du slipper opp trekkpedalen. Hvis dette skjer, må maskinen justeres på følgende måte:

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Jekk opp fremsiden av maskinen til fordekkene er løftet fra gulvet. Støtt maskinen med jekkstøtter, slik at den ikke kan falle ned ved et uhell.

   Note: På modeller med firehjulstrekk må også bakhjulene være over bakken.

  3. På den høyre siden av hydrostaten løsner du festeskruen på trekkjusteringskammen (Figur 56).

   g004147

   Advarsel

   Motoren må gå for at den endelige justeringen av trekkjusteringskammen skal kunne utføres. Dette kan føre til personskader.

   For å beskytte deg mot personskade må du holde hender, føtter, ansiktet og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen, andre varme deler i motoren og eventuelle deler som roterer.

  4. Start motoren, og roter den sekskantede kambolten i en av retningene til hjulene slutter å dreie.

  5. Trekk til låsemutteren for å sikre justeringen.

  6. Slå av motoren, ta bort jekkstøttene og senk maskinen ned på bakken.

  7. Prøvekjør maskinen for å kontrollere at den ikke kryper.

  Justere bakhjulenes hjulspissing

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
  1. Roter rattet til bakhjulene peker rett fremover.

  2. Løsne låsemutteren på begge ender av parallellstaget (Figur 57).

   Note: Enden av parallellstaget med eksternt spor er venstregjenget.

   g004136
  3. Roter parallellstaget ved å bruke skrunøkkelslissen.

  4. Mål avstanden foran og bak på bakhjulene i akselhøyde.

   Note: Avstanden foran på bakhjulene skal være mindre enn 6 mm av avstanden som målt bak på bakhjulene.

  5. Gjenta denne prosedyren etter behov.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere kjølesystemet
 • Rengjør rester fra skjermen, oljekjøleren og den fremre siden av radiatoren hver dag, oftere hvis forholdene er svært støvete og skitne. Se Fjerne rester fra kjølesystemet.

  Kjølesystemet er fylt med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken hver dag før du starter motoren. Kapasiteten til kjølesystemet er 6,6 liter.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 58).

   Kjølemiddelnivået skal være mellom merkene på siden av tanken.

   g003951
  2. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet. Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

  Fjerne rester fra kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjøleren og radiatoren.(Oftere under skitne driftsforhold.)
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Rengjør motorområdet nøye for alt rusk.

  3. Lås opp klemmen og sving bakre skjerm åpen (Figur 59).

   g004138
  4. Rengjør skjermen grundig med trykkluft.

  5. Sving låsene innover for å frigjøre oljekjøleren (Figur 60).

   g003974
  6. Rengjør begge sidene av oljekjøleren og radiatoren (Figur 61) grundig med trykkluft.

   g004137
  7. Vipp oljekjøleren tilbake på plass og sikre låsene.

  8. Lukk skjermen og fest låsen.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  Juster bremsene når det er mer enn 2,5 cm frigang (Figur 62) på bremsepedalen, eller når det kreves mer bremsekraft. Frigang er avstanden bremsepedalen kan beveges før du merker bremsemotstand.

  g026816

  Note: Bruk hjulmotorens motreaksjon til å vippe tromlene frem og tilbake for å sikre at tromlene har frigang før og etter justeringen.

  1. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene ved å løsne den fremre mutteren på bremsekabelens gjengeende (Figur 63).

   g011616
  2. Trekk til den bakre mutteren for å flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang på 6 til 13 mm (Figur 62), før hjulene låses.

  3. Stram de fremre mutterne og kontroller at begge kablene igangsetter bremsene samtidig.

   Note: Pass på at kabelrøret ikke roteres ved stramming.

  Justere parkeringsbremselåsen

  Justering av bremsesperren kreves hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og låses.

  1. Løsne de to skruene som fester parkeringsbremsespaken til rammen (Figur 64).

   g011617
  2. Trykk parkeringsbremsepedalen fremover til bremsesperrehaken aktiveres fullstendig på bremsesperren (Figur 64).

  3. Stram de to skruene som låser justeringen.

  4. Trykk ned bremsepedalen for å koble fra parkeringsbremsen.

  5. Sjekk justeringen, og juster etter behov.

  Vedlikehold av remmer

  Kontroller tilstanden og spenningen til vekselstrømsgeneratorremmen etter første driftsdag og deretter hver 100. driftstime.

  Stramme vekselstrømsgeneratorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
  1. Åpne panseret.

  2. Kontroller spenningen ved å trykke ned remmen (Figur 65) midt mellom vekselstrømsgeneratoren og veivakselrullene med en kraft på 10 kg.

   g003976

   Note: Remmen skal gi etter 11 mm. Hvis avbøyningen er feil kan du fortsette til trinn 3. Hvis den er riktig kan du fortsette driften.

  3. Løsne skruene som fester avstiveren til motoren (Figur 65), skruen som fester vekselstrømsgeneratoren til avstiveren og svingbolten.

  4. Før inn en løftestang mellom vekselstrømsgeneratoren og motoren og lirk vekselstrømsgeneratoren utover.

  5. Når du har oppnådd korrekt spenning, trekk til vekselstrømsgeneratoren, avstiveren og svingboltene for å sikre justeringen.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Beholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Den beste tiden for å sjekke hydraulikkoljen er når væsken er kald. Maskinen må være i transportkonfigurasjon.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på tanken for hydraulisk olje (Figur 66).

   g021215
  3. Fjern lokket/peilestaven fra påfyllingshalsen, og tørk av med en ren fille.

  4. Før peilestaven ned i påfyllingshalsen før du tar den ut og kontroller oljenivået.

   Note: Oljenivået bør være innenfor driftsområde-merket på peilestaven.

   Important: Ikke fyll på for mye.

  5. Hvis nivået er lavt, fyller du på olje for å heve nivået til fullmerket.

  6. Monter lokket/peilestaven på påfyllingshalsen.

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Beholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

  Anbefalt hydraulikkvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske. Tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter.

  Note: En maskin med den anbefalte erstatningsvæsken trenger ikke væske og filterskift så ofte.

  Alternative hydraulikkvæsker: Hvis Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske ikke er tilgjengelig, kan du bruke kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte hydraulikkvæsker med spesifikasjonene som faller innenfor området for de følgende materialegenskaper og møter bransjestandarder. Syntetisk væske må ikke benyttes. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
   Flytepunkt, ASTM D97-37 °C to -45 °C
   Bransjespesifikasjoner:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable-hydraulikkvæske er den eneste syntetiske, nedbrytbare væsken som godkjennes av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra en autorisert Toro-forhandler.

  Hydraulikkvæskekapasitet

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Hvis oljen blir forurenset, kontakter du en Toro-forhandler fordi systemet da må tømmes. Kontaminert væske får en melkeaktig konsistens eller sort farge sammenlignet med ren væske.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Åpne panseret

  3. Plasser et stort tappefat under nippelen som er festet til bunnen av den hydrauliske væskebeholderen (Figur 67).

   g004139
  4. Koble slangen fra bunnen av nippelen og la den hydrauliske væsken renne ned i tappefatet.

  5. Monter på slangen når den hydrauliske oljen slutter å renne.

  6. Fyll beholderen med hydraulikkvæske. Se Spesifisering av hydraulikkvæske og Hydraulikkvæskekapasitet.

   Important: Bruk bare hydraulikkvæskene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

  7. Sett lokket på beholderen.

  8. Start motoren, og bruk alle hydrauliske kontroller til å fordele hydraulikkvæsken i systemet.

  9. Kontroller om det har oppstått lekkasjer.

  10. Slå av motoren.

  11. Kontroller nivået på den hydrauliske oljen, og fyll på mer til nivået når opp til full-merket på peilestaven.

   Important: Ikke overfyll tanken.

  Skifte de hydrauliske filtrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 1000. driftstime
 • Bytt ut det hydrauliske filteret hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Det hydrauliske systemet er utstyrt med en serviceintervallindikator (Figur 68). Når motoren kjører ved driftstemperatur, se på indikatoren, den skal være i den grønne sonen. Når indikatoren er i den røde sonen, bør de hydrauliske filtrene skiftes ut.

  g004132

  Important: Hvis du bruker eventuelle andre filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør området rundt der filteret skal festes, og plasser et tappefat under filtrene (Figur 69 og Figur 70).

   g003980
   g004150
  3. Fjern filteret.

  4. Smør pakningen på det nye filteret med hydraulisk olje.

  5. Pass på at området der filteret skal festes er rent.

  6. Monter filteret for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  7. Gjenta prosedyren på det andre filteret.

  8. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  9. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

  Teste lufttrykket i hydrauliske kretser

  Bruk teståpningene i det hydrauliske systemet til å teste trykket i det hydrauliske kretsene. Kontakt en Toro-forhandler hvis du trenger hjelp.

  Bruk teståpningene foran på de hydrauliske rørene (Figur 71) til å hjelpe til med feilsøking i trekkretsen.

  g031993

  Bruk teståpningene på klippeventilblokken (Figur 72) til å hjelpe til med feilsøking i klippekretsen.

  g021221

  Bruk teståpningene på heveventilblokken (Figur 73) til å hjelpe til med feilsøking i hevekretsen.

  g003983

  Vedlikehold av klippeenhetssystemet

  Knivsikkerhet

  • En slitt eller skadet kniv eller motstål kan brekke, og deler kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk klippeenhetene regelmessig for overdreven slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer klippeenhetene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer spolene og motstålene. Kniver og motstål skal kun skiftes ut eller slipes. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

  • Vær forsiktig med maskiner med flere klippeenheter, da rotering av én spole kan få spolene i de andre klippeenhetene til å rotere.

  Kontrollere berøringen mellom spolen og motstålet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Kontroller berøringen mellom spolen og motstålet, uavhengig av om klippekvaliteten har vært tilfredsstillende tidligere. Det må være lett kontakt over hele lengden av spolen og motstålet (se Justere kontakten mellom spole og motstål i klippeenhetens brukerhåndbok).

  Sliping av klippeenhetene

  Advarsel

  Kontakt med spolene eller andre bevelige deler kan føre til personskader.

  • Hold fingre, hender og klær borte fra spolene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å dreie spolene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  Note: Alle de fremre og de bakre enhetene fungerer sammen ved sliping.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsene og flytt aktivering/deaktivering-bryteren til DEAKTIVERING-stilling.

  2. Lås opp og hev setet for å vise slipespakene (Figur 74).

  3. Foreta innledende spole til motstål-justeringer som er korrekte for sliping på alle klippeenhetene som skal slipes. Se i klippeenhetens brukerhåndbok.

  4. Start maskinen, og la den gå på tomgang.

   Fare

   Endring av motorhastigheten mens du sliper kan føre til at spolene stopper.

   • Endre aldri motorhastigheten mens du sliper.

   • Sliping skal kun utføres mens motoren går på tomgang.

  5. Velg enten fremre, bakre eller begge slipespaker for å bestemme hvilke spoler som slipes (Figur 74).

   Fare

   For å unngå personskader må du forsikre deg om at du går klar av klippeenhetene før du fortsetter.

  6. Med klippe-/transportspaken i KLIPPEstilling flytter du aktiver-/deaktiverbryteren til AKTIVERT stilling. Flytt kontrollen for å senke/heve klippeenhetene fremover for å starte slipeoperasjonen på utpekte spoler.

  7. Bruk en børste med langt håndtak, og tilsett slipekjemikalier.

   Note: Bruk aldri en børste med kort skaft.

  8. Hvis spolene stopper eller blir uberegnelige ved sliping, velger du en høyere spolehastighetsinnstilling til hastigheten stabiliseres, og returnerer deretter spolehastigheten til hastigheten som du ønsker.

  9. Slik foretar du en justering av klippeenhetene under sliping: Slå av spolene ved å flytte kontrollen for senking/heving av klippeenhetene bakover, flytt aktivering/deaktivering-bryteren til DEAKTIVERING-stilling og slå av motoren.

   Etter at justeringene er fullført, gjenta trinnene 4 til og med 8.

   g021209
  10. Gjenta prosedyren for alle klippeenheter som du vil skal slipes.

  11. Når du er ferdig, stiller du slipespakene tilbake til KLIPP-stillingen, senker setet og vasker av all lappingsmassen fra klippeenhetene.

   Note: Juster klippeenhetens spole til motstål etter behov. Juster klippeenhetens spolehastighet til ønsket klippestilling.

   Important: Hvis slipebryteren IKKE stilles tilbake til av-stilling etter sliping, heves ikke klippeenhetene eller de fungerer ikke på korrekt måte.

   Note: For en bedre knivsegg, dra en fil over forsiden av motstålet etter sliping. Dette fjerner alle rue eller skarpe kanter på klippeenheten.

  Lagring

  Sikkerhet ved oppbevaring

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler stopper. La maskinen kjøle seg ned før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller oppbevarer den.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Klargjøre trekkenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  3. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  4. Kontroller alle festene. Stram dem til etter behov.

  5. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  6. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  7. Overhal batteriet og kablene som følger. Se Sikkerhet for elektrisk systemID000-448-328.

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen på plass.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll motoren med spesifisert motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  6. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt drivstoff.

  7. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  8. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  9. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  10. Kontroller frostvæsken, og fyll på halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur der du bor.