Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder och yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder och kommersiella anläggningar. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, hjälp att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen med en smarttelefon eller surfplatta för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g226631

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhetsmekanismerna får varken ändras eller inaktiveras och du bör regelbundet kontrollera att de fungerar som de ska. Försök inte att justera eller manipulera motorns hastighetsreglage. Det kan leda till ett farligt driftstillstånd, vilket kan ge upphov till personskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs, förstå och följ anvisningarna och varningarna som finns i den här bruksanvisningen samt på maskinen och redskapen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar samt dess undersida. Håll avståndet till utkastaröppningen.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn på säkert avstånd från maskinen. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Vid behov finns ytterligare säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decaloemmarkt
decal93-7009
decal112-8760
decal116-7581
decal116-7583
decal116-8528
decal116-9313
decal120-9570
decal136-9078
decal127-6865
decal130-9656

Montering

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn och all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

Montera handtaget

Varning

Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och resultera i ett farligt driftstillstånd.

 • Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

 • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

 1. Ta bort de två skruvarna i maskinens ram från de ställen som visas i Figur 3.

  g028426
 2. Vrid handtaget bakåt till körläget.

 3. Fäst handtaget på maskinen med de skruvar som du tog bort i steg 1

 4. Dra åt handtagets fästelement på båda sidor av maskinen enligt Figur 4.

  g028427
 5. Använd ett kabelband för att fästa kablarna vid det nedre handtaget på den plats som visas i Figur 4.

 6. Fäst kabelbandet på handtaget och klipp bort överflödigt bandmaterial.

Justera handtagshöjden

 1. Ställ dig i körposition för att ta reda på vilken handtagshöjd som är mest bekväm.

 2. Lossa handtagsskruven och montera den i något av de tre hålen längst ned på handtagsfästet (Figur 5).

  g021150
 3. Dra åt handtagsskruven ordentligt.

 4. Upprepa stegen ovan för maskinens andra sida.

Fylla på olja i motorn

Important: Maskinen levereras inte med olja i motorn, men en oljeflaska medföljer. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

Motoroljespecifikationer

MotoroljevolymMed oljefilter: 0,85 liter
OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
API-klassificeringSJ eller högre
 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 6).

  g194742
 3. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

 4. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

 5. Torka av oljestickan med en ren trasa.

 6. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

 7. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 6).

  • Om oljenivån på oljestickan är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar stegen 5 till 7 tills oljestickan visar korrekt nivå.

  • Om oljenivån på oljestickan är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

 8. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

Important: Byt motorolja efter de första fem arbetstimmarna och därefter årligen. Se Byta ut motoroljan.

Montera gräsuppsamlaren

 1. För gräsuppsamlaren över ramen i enlighet med Figur 7.

  g027717

  Note: För inte uppsamlaren över handtaget (Figur 7).

 2. Haka fast uppsamlarens nedre kanal på den nedre delen av ramen (Figur 8).

  g027718
 3. Haka fast uppsamlarens övre kanal och sidokanaler på överdelen respektive sidorna på ramen (Figur 8).

Produktöversikt

g028352
g019644
g019652
g019669
ModellViktLängdBreddHöjd
22205TE72 kg 175 cm81 cm97 cm

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, som t.ex. gräsriktare och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna, knivbultarna och klippenheten är slitna eller skadade.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

Fara

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. En sådan brand eller explosion kan ge dig och andra personer brännskador.

 • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

 • Fyll tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

 • Hantera inte bensin när du röker eller är i närheten av en öppen låga eller gnistor.

 • Förvara bensin i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomligt för barn.

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd aldrig bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i bränsledunkar under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Important: Undvik startproblem genom att tillsätta en bränslestabiliserare i bensinen året runt. Stabiliseraren ska blandas med högst 30 dagar gammal bensin.

Note: Bränsletanken rymmer 1,8 liter.

Kontrollera oljenivån i motorn

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 13).

  g194742
 3. Torka av oljestickan med en ren trasa.

 4. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

 5. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 13).

  • Om oljestickan visar att oljenivån är för låg (Figur 13) fyller du försiktigt på lite renande olja av typen SAE 30 eller SAE 10W-30 i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 3 till 5 tills oljestickan visar korrekt nivå. Information om oljetypen finns i Byta ut motoroljan.

  • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög (Figur 13) tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Se Byta ut motoroljan.

  Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

 6. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

Justera klipphöjden

Klipphöjden kan justeras från 38 mm till 127 mm i steg om 13 mm.

g019911

Klipphöjden regleras med en främre spak och en bakre spak som båda sitter på maskinens vänstra sida (Figur 15 och Figur 16). För att höja eller sänka maskinen ska du koppla ur spaken, höja upp eller sänka ned maskinen, och sedan koppla in spaken genom att släppa den.

g019653
g019645

Under arbetets gång

Säkerhet vid användning

Allmän säkerhet

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte lösa smycken.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

 • Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

 • Håll kringstående, i synnerhet små barn, borta från arbetsområdet. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

 • Titta alltid nedåt och bakom dig innan du kör maskinen bakåt.

 • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.

 • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

 • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få maskinen att välta eller göra att du tappar balansen eller fotfästet.

 • Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort tändkabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Innan du lämnar förarplatsen ska du stänga av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

 • Kontrollera ofta om gräsutkastarens komponenter och utkastarrännan är slitna eller skadade och byt vid behov ut dem mot delar som rekommenderas av tillverkaren.

 • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av The Toro® Company.

Säkerhet på sluttningar

 • Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

 • Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

 • Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

Starta motorn

 1. Anslut tändkabeln till tändstiftet (Figur 9).

 2. Öppna bränslekranen (Figur 17).

  Note: När bränslekranen är öppen är spaken parallell med bränsleslangen.

  g019651
 3. För gasreglaget till CHOKELäGET (Figur 11).

 4. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan kraftigt.

 5. För gasreglaget till det SNABBA läget när motorn startar (Figur 10).

  Note: Om motorn inte startar efter tre försök upprepar du steg 3 till 5.

Stänga av motorn

 1. För gasreglaget till OFF och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 2. Stäng bränslekranen och lossa tändkabeln från tändstiftet om du inte ska använda maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

Använda självdrivningsfunktionen och koppla in knivarna

 • Lyft upp styrstången mot handtaget för att använda självdrivningen utan att koppla in knivarna (Figur 18).

  g019671
 • Skjut styrstången så långt det går åt höger och lyft upp den mot handtaget för att använda självdrivningen och koppla in knivarna (Figur 18).

  g019672
 • Släpp styrstången för att koppla ifrån självdrivningen och knivarna.

Note: Du kan variera hastigheten genom att öka eller minska avståndet mellan styrstången och handtaget. Sänk ned styrstången för att minska hastigheten när du vänder maskinen eller om den går för fort. Om du sänker styrstången för långt ned stängs maskinens självdrivning av. Tryck styrstången mot handtaget för att öka hastigheten. När du håller styrstången mot handtaget gör självdrivningen att maskinen går framåt i maximal hastighet.

Dra åt parkeringsbromsen

Dra åt parkeringsbromsen genom att dra bromsspaken uppåt från handtaget (Figur 20).

g028360

Note: När parkeringsbromsen har dragits åt hindrar stoppet på styrstången dig från att lyfta upp styrstången och koppla in självdrivningen.

Lossa parkeringsbromsen.

Lossa parkeringsbromsen genom att föra ned bromsspaken till handtaget (Figur 21).

g028359

Note: När parkeringsbromsen har lossats och styrstången har lyfts upp för att koppla in självdrivningen hindrar stoppet på styrstången dig från att lägga i parkeringsbromsen.

Återvinna klippet

Vid leverans från fabriken är maskinen redo att mulla ned gräs- och lövklipp i gräsmattan. Förbereda maskinen för mullning:

 • Om sidoutkastaren har monterats på maskinen så tar du bort den och monterar sidoutkastarriktaren. Se Ta bort sidoutkastarriktaren.

 • Ta bort uppsamlaren om den sitter på maskinen, se Ta bort gräsuppsamlaren.

 • Om inte den bakre utkastarpluggen har monterats så tar du tag i dess handtag, öppnar den bakre gräsriktaren och för in pluggen i den bakre utkastaren tills spärren låses på plats, se Figur 22.

g019812

Samla upp klippet

Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

Ta bort sidoutkastet om det är monterat på maskinen och montera sidoutkastarriktaren innan du samlar upp klippet. Se Ta bort sidoutkastarriktaren.

Montera gräsuppsamlaren

 1. Höj och håll upp den bakre gräsriktaren (Figur 23).

  g019798
 2. Ta bort den bakre utkastarpluggen genom att dra ned spärren med tummen och dra ut pluggen från maskinen (Figur 22).

 3. Montera uppsamlarstången i skårorna längst ned på handtaget och gunga uppsamlaren fram och tillbaka för att säkerställa att stången sitter ordentligt i de två skårorna. Se Figur 23.

 4. Sänk ned den bakre gräsriktaren tills den vilar på gräsuppsamlaren.

Ta bort gräsuppsamlaren

Utför stegen i avsnittet Montera gräsuppsamlaren i omvänd ordning för att ta bort uppsamlaren.

Använda sidoutkastaren för klippet

Använd sidoutkastaren för att klippa mycket högt gräs.

Montera sidoutkastaren

Important: Kontrollera att den bakre utkastarpluggen sitter på plats innan du mullar ned klippet.

 1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 2. Ta bort gräsuppsamlaren om den har monterats på maskinen. Se Ta bort gräsuppsamlaren.

 3. Sätt i den bakre utkastarpluggen. Se Samla upp klippet.

 4. Avlägsna sidoutkastarriktaren genom att dra i den fjäder som håller luckan på plats och sedan ta bort riktaren (Figur 24).

  g019649
 5. Montera sidoutkastaren (Figur 25) genom att dra upp fjädern, placera utkastaren över öppningen och sedan sänka ned fjädern över tapparna på utkastarens ovansida.

  g019647

Ta bort sidoutkastarriktaren

Utför stegen i Ta bort sidoutkastarriktaren i omvänd ordning för att ta bort sidoutkastaren.

Arbetstips

Allmänna tips

 • Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna och denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen.

 • Röj området från pinnar, stenar, ståltråd, grenar och annat skräp som knivarna kan komma att slå i och slunga iväg.

 • Håll alla, i synnerhet barn och husdjur, borta från arbetsområdet.

 • Undvik att köra på träd, väggar, trottoarkanter och andra hårda föremål. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

 • Stäng av motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.

 • Håll knivarna slipade under hela klippsäsongen. Slipa med jämna mellanrum bort eventuella hack på knivarna.

 • Byt vid behov ut knivarna mot Toro-originalknivar.

 • Klipp bara torrt gräs och torra löv. Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen.

 • Rengör undersidan av maskinens däck efter varje användningstillfälle. Se Rengöra under maskinen.

 • Håll motorn i gott arbetsskick.

 • Ställ in motorvarvtalet på det högsta läget för bästa klippresultat.

 • Rengör luftfiltret ofta. Mullning virvlar upp mer gräsklipp och damm som sätter igen luftfiltret och minskar motorprestandan.

Klippa gräs

 • Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. På sommaren när det är varmt är det bäst att klippa gräset med någon av klipphöjdsinställningarna 51 mm, 64 mm eller 83 mm. Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare.

 • Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för långt och löven klumpar ihop sig på gräsmattan kan klipparen bli igensatt, vilket kan orsaka motorstopp.

 • Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

 • Slipa knivarna.

 • Gå saktare när du klipper.

 • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

 • Klipp gräset oftare.

 • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

Klippa löv

 • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

 • Om det är ett tunt lövtäcke ställer du in alla hjul på samma klipphöjdsinställning.

 • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

Efter körning

Säkerhet efter användning

Allmän säkerhet

 • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

Säkerhet vid transport

 • Ta (i förekommande fall) ur tändningsnyckeln innan maskinen ska transporteras.

 • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.

 • Se till att maskinen inte kan rulla.

Rengöra under maskinen

Håll rent under klipparkåpan för bästa klippresultat. Du kan antingen tvätta eller skrapa bort gräset från klipparkåpans undersida.

Tvätta under maskinen

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Rengör under klipparkåpan.
  1. Placera maskinen på ett plant betong- eller asfaltsunderlag i närheten av en trädgårdsslang.

  2. Starta motorn.

  3. Håll vattenslangen i nivå med handtaget och rikta vattenstrålen mot marken precis framför det högra bakhjulet (Figur 26).

   g002275

   Note: Knivarna drar in vattnet och gräsklippet sköljs bort. Spola med vatten tills du inte längre ser något gräsklipp sköljas bort från maskinens undersida.

  4. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  5. Stäng av vattnet.

  6. Starta gräsklipparen och låt den gå i några minuter för att fukten på maskinen och dess komponenter ska torka.

  Skrapa under maskinen

  Om det inte räcker med att spola för att avlägsna skräpet på undersidan av maskinen kan du skrapa den ren.

  1. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  2. Töm bränsletanken på bensin. Se Tömma bränsletanken och rengöra filtret.

  3. Tippa klipparen på sidan med luftfiltret uppåt tills det övre handtaget vilar mot marken.

  4. Avlägsna smuts och gräsklipp med en träskrapa. Undvik grader och vassa kanter.

  5. Placera maskinen upprätt.

  6. Fyll bränsletanken.

  7. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt motoroljan utan oljefiltret.
 • Serva knivdrivningssystemet.
 • Varje användning eller dagligen
 • Rengör under klipparkåpan.
 • Inspektera luftfiltret.
 • Kontrollera knivarna och serva dem vid behov.
 • Kontrollera knivarna.
 • Var 25:e timme
 • Rengör skumförrenaren (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Var 50:e timme
 • Byt motorolja (oftare vid dammiga förhållanden).
 • Kontrollera remmarnas skick.
 • Kontrollera bränsleslangen och byt ut den vid behov.
 • Ta bort eventuellt skräp under remkåpan.
 • Serva knivdrivningssystemet.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut oljefiltret.
 • Kontrollera tändstiftet.
 • Rengör bränslefiltret.
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt ut knivbromskopplingens rem.
 • Byta drivremmen.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut pappersluftfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Årligen eller före förvaring
 • Töm bränsletanken enligt anvisningarna före reparation eller förvaring.
 • Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Säkerhet vid underhåll

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll.

  • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar när du servar kniven. Reparera eller ändra inte kniven/knivarna.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Serva luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Inspektera luftfiltret.
 • Var 25:e timme
 • Rengör skumförrenaren (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Var 300:e timme
 • Byt ut pappersluftfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Important: Kör inte motorn utan luftfilterenheten, det leder till mycket stora skador på motorn.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Ta bort skyddet och rengör det noga (Figur 27).

   g006591
  4. Ta bort skumförfiltret från pappersfiltret (Figur 27) och byt ut pappersfiltret om det är mycket smutsigt.

   Important: Försök inte att rengöra pappersfiltret.

  5. Tvätta skumförrenaren med vatten och ett milt rengöringsmedel, och torka sedan torrt genom att ”dutta” den.

   Note: Tillsätt inte olja till skumförrenaren.

  6. Montera skumförrenaren på pappersfiltret.

  7. Montera luftfiltret.

  8. Sätt tillbaka skyddet.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt motoroljan utan oljefiltret.
 • Var 50:e timme
 • Byt motorolja (oftare vid dammiga förhållanden).
 • Note: Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  Motoroljespecifikationer

  Motoroljevolym0,65 liter utan oljefilter; 0,85 liter med oljefilter
  OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
  API-klassificeringSJ eller högre
  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Se Säkerhet vid underhåll.

  3. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 28).

   g194742
  4. Tippa maskinen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den gamla oljan från påfyllningsröret (Figur 29).

   g019648
  5. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.

  6. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

  7. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

  8. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  9. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

  10. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 28).

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 8 till 10 tills oljestickan visar korrekt nivå.

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå.

   Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

  11. Sätt i oljestickan ordentligt.

  12. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.

  Byta ut oljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut oljefiltret.
  1. Låt motorn gå för att värma upp oljan.

  2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  3. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  4. Tappa ur motoroljan. Se Byta ut motoroljan.

  5. Placera en trasa under oljefiltret för att suga upp olja som kan läcka ut då du tar bort filtret.

  6. Ta bort oljefiltret (Figur 30).

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen lossnar tillsammans med filtret.

   g019650
  7. Använd fingret för att smörja packningen på det nya filtret med olja (Figur 31).

   g002805
  8. Montera det nya filtret så att packningen vidrör filtrets bas. Dra sedan åt filtret för hand ytterligare ett 2/3 varv.

  9. Fyll vevhuset med färsk olja upp till den rätta nivån på oljestickan. Se Fylla på olja i motorn.

  10. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  11. Låt motorn gå i cirka 3 minuter.

  12. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och leta efter oljeläckor runt filtret.

  13. Tillsätt olja för att kompensera för oljan i oljefiltret. Se Fylla på olja i motorn.

  14. Lämna in det använda oljefiltret på en återvinningsstation.

  Utföra service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet.
 • Använd ett tändstift av typen NGK BPR5ES eller motsvarande.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Rengör runt tändstiftet.

  4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm. Se Figur 32.

   g000533
  6. Montera tändstiftet och packningen.

  7. Dra åt tändstiftet till ett moment på 23 N·m.

  8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Kontrollera remmarnas skick

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera remmarnas skick.
  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Avlägsna remkåpan (Figur 9) genom att ta bort de fyra skruvar som håller fast den vid klipparkåpan.

  3. Se till att remmarna inte är spruckna, har fransiga kanter, brännmärken eller andra skador.

  4. Byt ut alla skadade remmar.

  5. Om du byter ut knivdrivremmen måste du justera den. Se Serva knivdrivningssystemet.

  6. Sätt tillbaka remkåpan med de fyra skruvar som du tog bort i steg 2.

  Tömma bränsletanken och rengöra filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera bränsleslangen och byt ut den vid behov.
 • Var 100:e timme
 • Rengör bränslefiltret.
 • Årligen eller före förvaring
 • Töm bränsletanken enligt anvisningarna före reparation eller förvaring.
 • Note: Bränslefiltret (gallerelementet) sitter inuti bränsletanken vid utloppet. Detta filter är en del av bränsletanken och kan inte avlägsnas.

  1. Stäng av motorn och vänta tills den har svalnat.

   Important: Tappa endast ur bränsle när motorn är kall.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Stäng bränslekranen.

  4. Koppla bort bränsleslangen genom att lossa på rörklämman vid förgasaren.

  5. Öppna bränslekranen och töm ur bränslet helt från tanken och bränsleslangen i en godkänd bränsledunk.

  6. Ta bort bränsletanken från maskinen.

  7. Häll en liten mängd bränsle i bränsletanken, se till att bränslet rinner runt i tanken och häll sedan ut det i en godkänd bränsledunk.

  8. Sätt tillbaka bränsletanken och bränsleslangen.

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Stäng bränslekranen (Figur 33).

   g019924
  4. Ta bort bränslefiltret (Figur 33) från bränsleslangen genom att lossa på rörklämmorna runt bränslefiltret.

  5. Montera ett nytt bränslefilter i bränsleslangen med de rörklämmor som du tog bort i steg 4.

  Serva knivdrivningssystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Serva knivdrivningssystemet.
 • Var 50:e timme
 • Ta bort eventuellt skräp under remkåpan.
 • Serva knivdrivningssystemet.
  1. Lossa de två skruvarna på åtkomstpanelen för remkåpan och ta bort panelen (Figur 34).

   g208925
  2. Borsta eller blås bort skräp från remkåpans insida och runt alla delar.

  3. Håll ett bladmått med måtten 0,13–0,76 mm mot väggen och för ned det bakom remspänningsfjädern. Se Figur 35.

   decal116-8528

   Note: Om det finns ett synligt mellanrum mellan bladmåttet och fjädern drar du åt justeringsskruven och -muttern tills bladmåttet precis får plats i mellanrummet (Figur 34).

   Important: Dra inte åt justeringsskruven för hårt. Det kan skada knivdrivremmen.

  4. Sätt tillbaka åtkomstpanelen för remkåpan.

  Serva knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna och serva dem vid behov.
 • Important: För att montera knivarna korrekt behöver du en skiftnyckel. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du inte har någon skiftnyckel eller om du känner dig osäker på hur du ska utföra denna procedur själv.

  Undersök om knivarna är slöa, slitna eller skadade när bränslet tar slut. Se Kontrollera knivarna. Byt ut kniven eller låt slipa den om bladet är slött eller repigt. Om knivarna är slitna, böjda, skadade eller spruckna ska de omedelbart bytas ut mot originalknivar från Toro.

  Fara

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

  • Byt ut slitna och skadade knivar.

  Note: Håll knivarna vassa under klippningssäsongen, eftersom vassa knivar klipper rent utan att slita eller rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar.

  Förberedelser inför service av knivarna

  Tippa klipparen på sidan med luftfiltret uppåt tills det övre handtaget vilar mot marken.

  Varning

  Knivarna är vassa – kontakt med en kniv kan leda till allvarliga personskador.

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  • Använd handskar när du servar knivarna.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 36). Ta bort knivarna och slipa dem eller byt ut dem om eggarna är slöa eller har fått hack.

   g017223
  2. Kontrollera själva knivbladen, särskilt den böjda delen (Figur 36). Byt omedelbart ut knivarna om du upptäcker skador, slitage eller spårbildning i detta område.

   Fara

   Om du låter en kniv bli sliten bildas ett spår mellan seglet och knivens flata del. Till slut kan en bit av kniven gå av och slungas ut från maskinen mot dig eller kringstående, vilket kan leda till allvarlig skador.

   • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

   • Försök aldrig att räta ut ett böjt knivblad eller svetsa ihop en kniv som gått av eller är sprucken.

   • Kontrollera om knivarna är böjda, se Kontrollera om knivarna är böjda.

  Kontrollera om knivarna är böjda

  1. Vrid knivarna till det läge som visas i Figur 37.

   g016532
  2. Mät från en plan yta till eggarna vid punkt A och B, (Figur 37), och anteckna bägge måtten.

  3. Vrid knivarna så att deras motsatta ändar befinner sig vid punkt A och B.

  4. Mät igen enligt steg 2 och anteckna måtten.

   Note: Om skillnaden mellan måtten A och B i steg 2 och 4 överstiger 3 mm ska du byta ut knivarna. Se Demontera knivarna.

   Varning

   En kniv som är böjd eller skadad kan brytas av och leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara för dig och kringstående.

   • Byt alltid ut en böjd eller skadad kniv mot en ny kniv.

   • Fila aldrig på en knivs egg eller yta och gör inte vassa spår på den.

  Demontera knivarna

  Om knivarna kör på ett hårt föremål, är ur balans eller är böjda ska de bytas ut. Använd endast Toro-originalknivar vid byte.

  1. Använd en träkloss för att hålla respektive kniv stilla och vrid knivskruven motsols enligt Figur 38.

   g016527
  2. Ta bort alla knivar enligt Figur 39.

   g016530
  3. Kontrollera att tapparna på knivdrivarna inte är slitna eller skadade.

  Montera knivarna

  Varning

  Felaktigt monterade knivar kan skada maskinen, föraren och kringstående.

  Montera knivarna enligt anvisningarna.

  1. Montera den första kniven i vågrätt läge samt alla fästbeslag enligt Figur 39.

   Note: Dra åt skruven för hand.

   Important: Låt knivarnas böjda delar peka mot klipparkåpan. Se till att de upphöjda områdena på respektive knivdrivare förs in i fördjupningarna i motsvarande spindelhuvud, och att tapparna på andra sidan av respektive knivdrivare förs in i hålen i motsvarande kniv.

  2. Stöd respektive kniv med en träbit och vrid knivskruven medsols med en skiftnyckel enligt Figur 40. Dra åt båda knivskruvarna till 82 N·m.

   g016537

   Important: En skruv åtdragen till ett moment på 82 N·m är mycket hårt åtdragen. Utnyttja din vikt och vrid åt skruven ordentligt med skiftnyckeln. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.

  3. Vrid den monterade kniven 1/4 varv tills den sitter lodrätt och montera den andra kniven på samma sätt som den första (se steg 1).

   Note: Knivarna ska sitta i rät vinkel mot varandra och bilda ett inverterat T enligt Figur 41.

   g016536
  4. Dra åt den andra kniven, se steg 2.

  5. Vrid knivarna för hand ett helt varv (360°) för att säkerställa att de inte vidrör varandra.

   Note: Om de vidrör varandra är de inte korrekt monterade. Upprepa steg 1 till 3 tills knivarna inte längre vidrör varandra.

  Byta ut knivdrivremmen

  Byt ut knivdrivremmen när så erfordras.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Avlägsna remkåpan (Figur 9) genom att ta bort de fyra skruvar som håller fast den vid klipparkåpan.

   Note: Spara skruvarna tills du ska montera remkåpan på klipparkåpan.

  4. Ta bort eventuellt skräp under remkåpan.

  5. Ta bort BBC-remmens skydd och fästbeslagen.

   Note: Spara BBC-remmens skydd och fästbeslagen då dessa ska sättas tillbaka senare.

   g208922
  6. Ta bort BBC-remmen från den främre vänstra remskivan.

  7. Lossa justeringsskruven (Figur 34).

  8. Ta bort den fasta mellanremskivan och fästbeslagen (Figur 43).

   Note: Spara mellanremskivan och fästbeslagen då dessa ska sättas tillbaka senare.

   g208924
  9. Ta bort knivdrivremmen.

  10. Rikta in hålen i höger och vänster drev med hålen i kåpan såsom visas i Figur 43.

   Note: Håll dreven på plats med en stång eller skruvmejsel.

  11. När du har låst dreven på plats monterar du knivdrivremmen och den fasta mellanremskivan.

   Note: Kontrollera att tänderna går i som de ska i dreven.

  12. Dra åt remmen till rekommenderad spänning. Se Serva knivdrivningssystemet.

  13. Ta bort stången eller skruvmejseln från dreven.

  14. Kontrollera att knivarna under kåpan sitter som de ska. Se Serva knivarna.

  15. Montera BBC-remmen och BBC-remmens skydd och fästbeslag.

  16. Montera remkåpan med de fyra skruvar som du tog bort i steg 3.

  17. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  18. Kontrollera att styrstångens och knivbromskopplingens funktion.

  Byta ut knivbromskopplingens (BBC) rem

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byt ut knivbromskopplingens rem.
  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Ta bort de fyra skruvar som håller fast remkåpan vid klipparkåpan.

   Note: Spara skruvarna tills du ska montera remkåpan på klipparkåpan.

  4. Ta bort remkåpan.

  5. Ta bort eventuellt skräp under remkåpan.

  6. Ta bort drivremmen, se Byta drivremmen.

  7. Ta bort BBC-remmens skydd (Figur 44).

   Note: Spara fästbeslagen tills du ska montera BBC-remmens skydd senare.

   g208922
  8. Ta bort BBC-remmen från bromstrummans remskiva och ta sedan bort remmen från maskinen.

   Note: Håll i en av knivarna med en handske eller trasa och snurra på knivspindeln så att BBC-remmen kan avlägsnas.

  9. Montera en ny BBC-rem genom att utföra ovanstående steg i omvänd ordning.

  10. Justera BBC-kabeln. Se Justera knivbromskabeln.

  Justera knivbromskabeln

  Justera knivbromskabeln när du monterar en ny kabel eller byter ut BBC-remmen.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Avlägsna remkåpan (Figur 9) genom att ta bort de fyra skruvar som håller fast den vid klipparkåpan.

   Note: Spara skruvarna tills du ska montera remkåpan på klipparkåpan.

  4. Ta bort eventuellt skräp under remkåpan.

  5. Lossa på kabelklämskruven (Figur 45).

   g208921
  6. Dra i kabelhöljet för att bort slack (Figur 46).

   Note: Spänn inte fjädern.

   g208926
  7. Markera bromskabeln (Figur 47) och justera höljet tills det har cirka 11 mm slack (Figur 48).

   g208923
   g208920
  8. Dra åt kabelklämskruven till 11–14 N·m för att låsa fast justeringen.

  9. Sätt tillbaka remkåpan med de fyra skruvar som du tog bort i steg 3.

  10. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  11. Kontrollera knivbromskopplingens funktion.

  Byta drivremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byta drivremmen.
  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Ta bort de fyra skruvar som håller fast remkåpan vid klipparkåpan.

   Note: Spara skruvarna tills du ska montera remkåpan på klipparkåpan.

  4. Ta bort remkåpan.

  5. Ta bort eventuellt skräp under remkåpan.

  6. Lossa fästet och vrid det framåt (Figur 49).

   Note: Fästet förhindrar att transmissionen lutar så mycket att drivremmen lossnar helt.

   g196531
  7. Ta bort transmissionens spännfjäder.

  8. Ta bort drivremmen från transmissionens remskiva.

  9. Ta bort drivremmen.

  10. Montera en ny drivrem genom att utföra ovanstående steg i omvänd ordning.

  Justera transmissionen

  Om maskinen börjar förlora drivningen ska du kontrollera och justera transmissionen.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Lossa skruven och muttern som håller fästet på plats.

  4. Justera fästet så att det har kontakt med transmissionen.

   Note: Fästet förhindrar att transmissionen lutar så mycket att drivremmen lossnar helt.

  5. Dra åt skruven och muttern för att sätta fast fästet.

  Justera självdrivningskabeln

  Du bör justera självdrivningskabeln om maskinen inte självdriver eller om den kryper framåt när du släpper styrstången.

  1. Stanna maskinen och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa muttern som håller fast kabeln (Figur 50).

   g019876
  3. Skjut muttern som håller fast kabeln mot maskinen för att öka självdrivningen; skjut den bort från maskinen för att minska självdrivningen.

  4. Dra åt muttern som håller fast kabeln.

  5. Kontrollera om önskad drivning har uppnåtts och upprepa ovanstående steg om så behövs.

   Note: Om maskinen kryper framåt utan att styrstången är aktiverad, eller om hjulen spinner när du lyfter bakhjulen ovanför marken, så är kabeln för kort. Lossa i så fall muttern som håller fast kabeln, dra kabelhöljet något uppåt (bort från maskinen) och dra sedan åt muttern.

   Note: Du kan även justera maxhastigheten (när styrstången är helt upplyft) efter behov.

  Förvaring

  Allmän information

  Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme. Täck över maskinen så att den hålls ren och står skyddad.

  1. Utför rekommenderade årliga underhållsrutiner. Se .

  2. Gör rent maskinens undersida, se Rengöra under maskinen.

  3. Ta bort skräp, smuts och fett från motorns utvändiga delar, höljet och maskinens ovandel.

  4. Kontrollera knivarnas skick, se Kontrollera knivarna.

  5. Utför service på luftfiltret, se Serva luftfiltret.

  6. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  7. Måla i rost- eller lackskador med färg som kan erhållas från en auktoriserad återförsäljare.

  Förbereda bränslesystemet

  När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar. Töm bränsletanken när du använder klipparen för sista gången före förvaring.

  1. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.

  2. Starta motorn igen.

  3. Låt motorn gå tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  Förbereda motorn

  1. Byt motorolja och oljefilter medan motorn fortfarande är varm. Se Byta ut motoroljan och Byta ut oljefiltret.

  2. Ta bort tändstiftet.

  3. Tillsätt cirka 30 ml motorolja i motorn genom tändstiftshålet med hjälp av en oljekanna.

  4. Dra sakta i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern.

  5. Montera tändstiftet, men anslut inte tändkabeln till tändstiftet. Fäst kabeln så att den inte kommer i kontakt med tändstiftet.

  Ta klipparen ur förvaring

  1. Kontrollera och dra åt alla fästelement.

  2. Ta bort tändstiftet och snurra motorn snabbt med startsnöret för att blåsa bort överbliven olja från cylindern.

  3. Inspektera tändstiftet och byt ut det om det är smutsigt, slitet eller sprucket, se bruksanvisningen till motorn.

  4. Montera tändstiftet och dra åt det till ett rekommenderat moment på 20 N·m.

  5. Utför de underhållsprocedurer som eventuellt kan behövas, se .

  6. Kontrollera motoroljenivån. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  7. Fyll på färsk bensin i bränsletanken enligt Fylla på bränsletanken.

  8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det går inte att starta motorn.
  1. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle.
  2. Bränslekranen är stängd.
  3. Gasreglaget är inte i korrekt läge.
  4. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  5. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  6. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  7. Det finns smuts i bränslefiltret.
  1. Töm och/eller fyll på bränsletanken med ny bensin. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår.
  2. Öppna bränslekranen.
  3. För gasreglaget till chokeläget.
  4. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  5. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  6. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  7. Byt ut bränslefiltret och rengör filtret inuti tanken.
  Motorn är trög att starta eller tappar kraft.
  1. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  2. Oljenivån i motorn är låg eller oljan är smutsig.
  3. Bränsletankens luftningsslang är igensatt.
  4. Det finns smuts i bränslefiltret.
  5. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  6. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen.
  7. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  1. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt ut pappersfiltret.
  2. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den är smutsig eller tillsätt olja om nivån är låg.
  3. Rengör eller byt ut bränsletankens luftningsslang.
  4. Byt ut bränslefiltret och rengör filtret inuti tanken.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  6. Rengör under maskinen.
  7. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  Motorn går ojämnt.
  1. Tändkabeln är inte ordentligt ansluten till tändstiftet.
  2. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  3. Gasreglaget är inte i det snabba läget.
  4. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  5. Det finns smuts i bränslefiltret.
  1. Anslut kabeln ordentligt till tändstiftet.
  2. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  3. För gasreglaget till det snabba läget.
  4. Rengör luftfiltrets förfilter och/eller byt ut pappersfiltret.
  5. Byt ut bränslefiltret och rengör filtret inuti tanken.
  Maskinen eller motorn vibrerar för mycket.
  1. En kniv är böjd eller ur balans.
  2. En av knivarnas fästskruvar är lös.
  3. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  4. Motorns fästskruvar är lösa.
  5. Det finns en lös motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  6. Motorremskivan är skadad.
  7. Knivspindeln är böjd.
  8. Remmen är skadad.
  1. Balansera kniven/knivarna. Om en kniv är böjd ska den bytas ut.
  2. Dra åt knivarnas fästskruvar.
  3. Rengör under maskinen.
  4. Dra åt motorns fästskruvar.
  5. Dra åt den lösa remskivan.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  8. Byt ut remmen.
  Klippmönstret blir ojämnt.
  1. Alla fyra hjulen har inte samma höjd.
  2. Knivarna är slöa.
  3. Du klipper i samma mönster om och om igen.
  4. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen.
  5. Knivspindeln är böjd.
  1. Ställ in alla fyra hjulen på samma höjd.
  2. Slipa och balansera knivarna.
  3. Byt klippmönster.
  4. Rengör under maskinen.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Sidoutkastaren sätts igen.
  1. Gasreglaget är inte i det snabba läget.
  2. Klipphöjden är för låg.
  3. Du klipper för snabbt.
  4. Gräset är vått.
  5. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen.
  1. För gasreglaget till det snabba läget.
  2. Höj klipphöjden och klipp vid behov en andra gång med en lägre klipphöjd.
  3. Sakta ned farten.
  4. Låt gräset torka innan du klipper det.
  5. Rengör under maskinen.
  Maskinen självdriver inte.
  1. Självdrivningskabelns justering har ändrats, eller så är kabeln skadad.
  2. Det finns skräp i remområdet.
  3. Remmen är skadad.
  1. Justera självdrivningskabeln eller byt ut den vid behov.
  2. Ta bort skräpet från remområdet.
  3. Byt ut remmen.
  Knivarna roterar inte eller slirar.
  1. BBC-remmen eller kuggremmen är sliten, lös eller trasig.
  2. BBC-remmen ligger inte runt remskivan.
  3. BBC-kabeln är sliten, lös, eller trasig.
  1. Justera BBC-kabeln eller kuggremmens spänning, eller byt ut vid behov.
  2. Kontrollera att remmen inte är skadad och kontakta vid behov en auktoriserad återförsäljare.
  3. Justera BBC-kabeln eller byt ut den vid behov.
  Knivarna går emot varandra.
  1. Knivarna är inte korrekt monterade eller justerade.
  2. Knivhållarna är slitna, lösa eller trasiga.
  3. Kuggremmen är sliten, lös eller trasig.
  4. Transmissionsdreven eller mellanremskivan är sliten, lös eller trasig.
  1. Montera knivarna på rätt sätt.
  2. Byt ut knivhållarna.
  3. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  4. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.