Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver er beregnet på bruk av private boligeiere eller profesjonelle, innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Med smarttelefonen eller nettbrettet skanner du QR-koden på serienummermerket for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g226631

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i et laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når den er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motorer for gressklipper i denne klassen være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhetsanordninger på maskinen skal ikke tukles med eller deaktiveres, og riktig drift må sjekkes regelmessig. Ikke prøv å justere eller tukle med motorhastighetskontrollen, da dette kan utgjøre en usikker driftstilstand, som kan føre til personskader.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les, forstå og følg instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken og på maskinen og utstyret før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen. Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold tilskuere og barn på trygg avstand fra maskinen. Ikke la barn bruke maskinen. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som har opplæring, er kjent med instruksjonene og er fysisk i stand til å bruke den.

 • Stopp maskinen, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du utfører service, fylling, eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. Følg alltid disse forholdsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Der det er nødvendig, finner du mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decaloemmarkt
decal93-7009
decal112-8760
decal116-7581
decal116-7583
decal116-8528
decal116-9313
decal120-9570
decal136-9078
decal127-6865
decal130-9656

Montering

Important: Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.

Montere håndtaket

Advarsel

Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

 • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

 • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

 1. Fjern de to boltene fra maskinrammen som vist i Figur 3.

  g028426
 2. Roter håndtaket bakover til driftsstillingen.

 3. Fest håndtaket til maskinen med boltene du fjernet i trinn 1

 4. Trekk til festene som støtter håndtaket på begge sider av maskinen, som vist i Figur 4.

  g028427
 5. Bruk strips for å feste kablene til det nedre håndtaket på plasseringen vist i Figur 4.

 6. Fest stripsen på håndtaket og klipp av det overskytende materialet fra båndet.

Justere håndtakshøyden

 1. Stå i oppreist posisjon for å bestemme den mest komfortable høyden på håndtakene.

 2. Fjern håndtaksbolten og sett den inn i 1 av de 3 hullene som er plassert på bunnen av håndtaksbraketten (Figur 5).

  g021150
 3. Trekk til håndtaksbolten til den sitter stramt.

 4. Gjenta trinnene over for den andre siden av maskinen.

Fylle olje på motoren

Important: Maskinen leveres ikke med olje i motoren, men den kommer med en flaske olje. Fyll olje på motoren før du starter den.

Spesifikasjoner for motorolje

MotoroljekapasitetMed oljefilter: 0,85 l;
OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
API-serviceklassifikasjonSJ eller høyere
 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 6).

  g194742
 3. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.

 4. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

 5. Tørk av peilestaven med en ren fille.

 6. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

 7. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 6).

  • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 5 til og med 7, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.

  • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Kontrollere motoroljenivået.

  Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

 8. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

Important: Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. Se Skifte motorolje.

Montere gressposen

 1. Plasser posen over rammen som vist i Figur 7.

  g027717

  Note: Ikke plasser posen over håndtaket (Figur 7).

 2. Hekt bunnen på posen fast til rammebunnen (Figur 8).

  g027718
 3. Hekt topp- og sidekantene av posen fast til henholdsvis toppen og sidene av rammen (Figur 8).

Oversikt over produktet

g028352
g019644
g019652
g019669
ModellVektLengdeBreddeHøyde
22205TE72 kg 175 cm81 cm97 cm

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.

 • Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenheten er fri for skader og slitasje.

 • Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien for bruken av maskinen eller slynges ut av maskinen.

 • Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

  • Slå av motoren, fjern tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start), og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke plasser fingrene under huset når du justere klippehøyden.

Drivstoffsikkerhet

 • Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

  • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

  • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

  • Ikke prøv å starte motoren hvis du har sølt drivstoff. Unngå antenningskilder til all drivstoffdamp er forsvunnet.

  • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

 • Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

  • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

Fylle drivstofftanken

Fare

Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.

 • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs når motoren er nedkjølt. Tørk opp søl.

 • Håndter ikke drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

 • Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og utenfor barns rekkevidde.

 • For best resultat, bruk kun ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

 • Oksidert drivstoff med opptil 10 % etanol eller 15 % MTBE i volum er godkjent.

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Important: For å redusere oppstartsproblemer, tilsett drivstoffstabilisator i drivstoffet året rundt. Bland stabilisatoren med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammelt.

Note: Kapasiteten til drivstofftanken er 1,8 l.

Kontrollere motoroljenivået

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 13).

  g194742
 3. Tørk av peilestaven med en ren fille.

 4. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

 5. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 13).

  • Hvis oljenivået er for lavt (Figur 13), fyll forsiktig på litt SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 3 til og med 5, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå. For å finne oljetypen. Se Skifte motorolje.

  • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt (Figur 13), må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Skifte motorolje.

  Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

 6. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

Justere klippehøyden

Klippehøydene varierer fra 38 mm til 127 mm i trinn på 13 mm.

g019911

Klippehøyden kontrolleres med en spak foran og en bak, begge på venstre side av maskinen (Figur 15 og Figur 16). Du kan heve eller senke maskinen ved å kople ut spaken, heve eller senke maskinen og så kople inn igjen spaken.

g019653
g019645

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, langbukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, fest løse klær og ikke bruk løse smykker.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Slå av motoren, fjern tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start), og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førerplassen.

 • Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

 • Hold andre personer, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.

 • Se alltid bakover og ned du før du flytter maskinen i revers.

 • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lyn.

 • Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå klipping i våte forhold.

 • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

 • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at maskinen velter eller at du mister balansen eller fotfeste.

 • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel), vent til alle deler i bevegelse har stoppet, og koble kabelen fra tennpluggen før du undersøker maskinen for skade. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, fjerne tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start) og vente til alle bevegelige deler har stanset.

 • Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme lyddemperen.

 • Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippssjakten regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.

 • Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

Sikkerhet i bakker

 • Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.

 • Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.

 • Vær forsiktig når du klipper gress i nærheten av kanter, grøfter eller voller.

Starte motoren

 1. Koble ledningen til tennpluggen (Figur 9).

 2. Åpne drivstoffavstengingsventilen (Figur 17).

  Note: Spaken er parallell med bensinslangen når drivstoffavstengingsventilen er åpen.

  g019651
 3. Flytt gasskontrollen til CHOKE-stillingen (Figur 11).

 4. Dra lett i starthåndtaket til du føler motstand, og dra deretter kraftig til.

 5. Flytt gasskontrollspaken til HURTIG-stillingen når motoren starter (Figur 10).

  Note: Hvis motoren ikke starter etter tre trekk, gjentar du trinn 3 til 5.

Slå av motoren

 1. Flytt gasskontrollen til AV-stillingen og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

 2. Lukk drivstoffavstengingsventilen og koble ledningen fra tennpluggen hvis du forlater maskinen eller ikke bruker den.

Betjene det selvdrivende drivhjulet og aktivere klippeknivene

 • Hev kontrollbøylen mot håndtaket for å bruke selvdriftsbøylen uten å koble inn knivene (Figur 18).

  g019671
 • Skyv kontrollbøylen helt til høyre og hev den mot håndtaket for å bruke selvdriftsbøylen og koble inn knivene (Figur 18).

  g019672
 • Slipp kontrollbøylen for å deaktivere selvdriftsbøylen og knivene.

Note: Du kan endre kjørehastigheten ved å øke eller redusere avstanden mellom kontrollbøylen og håndtaket. Senk kontrollbøylen for å redusere hastigheten når du svinger eller hvis maskinen går for raskt. Hvis du senker kontrollbøylen for mye, stopper maskinen selvdriften. Klem kontrollbøylen nærmere håndtaket for å øke kjørehastigheten. Når du holder kontrollbøylen stramt mot håndtaket, er maskinen selvdrivende på maksimal kjørehastighet.

Koble til parkeringsbremsen

Aktivere parkeringsbremsen ved å trekke bremsespaken opp fra håndtaket (Figur 20).

g028360

Note: Når parkeringsbremsen er tilkoblet, forhindrer stopperen på kontrollbøylen deg fra å heve kontrollbøylen for å betjene det selvdrivende drivhjulet.

Koble fra parkeringsbremsen

Deaktivere parkeringsbremsen ved å trekke bremsespaken opp fra håndtaket (Figur 21).

g028359

Note: Når parkeringsbremsen er deaktivert og kontrollbøylen er oppe for å betjene det selvdrivende drivhjulet, forhindrer stopperen på kontrollbøylen deg fra å aktivere parkeringsbremsen.

Resirkulere gress- og løvrester

Denne maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen. Slik forbereder du maskinen på resirkulere:

 • Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den og monter sideutslippsavlederen. Se Fjerne sideutslippssjakten.

 • Hvis gressposen er på maskinen, fjern den. Se Fjerne gressposen.

 • Hvis den bakre utslippspluggen ikke er montert, grip tak i håndtaket dens, hev den bakre avlederen, og før den inn i den bakre utslippssjakten til låsen festes på plass. Se Figur 22.

g019812

Samle opp gresset

Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.

Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den og monter sideutslippsavlederen før du samler opp gress- og løvrester. Se Fjerne sideutslippssjakten.

Montere gressposen

 1. Løft og hold oppe den bakre avlederen (Figur 23).

  g019798
 2. Fjern den bakre utslippspluggen ved å trekke ned låsen med tommelen og trekke pluggen ut av maskinen (Figur 22).

 3. Monter posestangen i hakkene på håndtakets base, og vugg posen frem og tilbake for å sjekke at stangen sitter godt på bunnen av begge hakkene. Se Figur 23.

 4. Senk den bakre avlederen til den hviler på gressposen.

Fjerne gressposen

For å fjerne posen utfører du trinnene i Montere gressposen i motsatt rekkefølge.

Sideutslipp av gress- og løvrester

Bruk sideutslippet ved klipping av svært høyt gress.

Montere sideutslippssjakten

Important: Pass på at den bakre utslippspluggen er på plass før du resirkulerer gress- og løvrestene.

 1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

 2. Hvis gressposen er montert på maskinen, fjern den. Se Fjerne gressposen.

 3. Sett inn den bakre utslippspluggen. Se Samle opp gresset.

 4. Fjern sideutslippsavlederen ved å trekke på fjæren som holder avlederen på plass og ta bort avlederen (Figur 24).

  g019649
 5. Monter sideutslippssjakten (Figur 25) ved å trekke på fjæren, plassere sjakten over åpningen og senke fjæren over tappene på toppen av utslippssjakten.

  g019647

Fjerne sideutslippssjakten

For å fjerne sideutslippssjakten utfører du trinnene i Fjerne sideutslippssjakten i motsatt rekkefølge.

Brukstips

Generelle tips

 • Les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene og denne håndboken før du bruker maskinen.

 • Rydd området for pinner, steiner, strenger, greiner og andre gjenstander som knivene kan treffe og slynge gjennom luften.

 • Hold alle, spesielt barn og kjæledyr, borte fra arbeidsområdet.

 • Unngå å støte bort i trær, vegger, kanter og harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

 • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.

 • Sørg for å holde knivbladene skarpe gjennom hele klippesesongen. Fil ned hakk på knivene regelmessig.

 • Skift ut knivene med originale Toro-kniver når det er nødvendig.

 • Klipp kun tørt gress og løv. Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser.

 • Rengjør undersiden av maskinen etter at du har brukt den. Se Rengjøre maskinens underside.

 • Hold motoren i god stand.

 • Still motorhastigheten til den raskeste innstillingen for å oppnå best mulig klipperesultat.

 • Rengjør luftfilteret ofte. Kverning virvler opp mer klippet gress og støv som fester seg i luftfilteret og reduserer ytelsen til motoren.

Klippe gress

 • Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. I sommervarmen er det best å klippe gress med klippehøydeinnstillingene 51 mm, 64 mm eller 83 mm. Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 51 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

 • Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, må du først klippe på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet. Klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt, og løv klumper seg oppå plenen, kan det hende at maskinen tettes igjen, og at motoren stopper.

 • Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.

Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

 • Slip knivene.

 • Gå saktere mens du klipper.

 • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

 • Klipp gresset oftere.

 • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

Klippe løv

 • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

 • Hvis det ikke ligger mye løv på bakken, kan du stille inn alle hjulene på samme klippehøyde.

 • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

 • Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

Sikkerhet under transport

 • Ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel) før du laster maskinen for transport.

 • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

 • Fest maskinen slik at den ikke ruller.

Rengjøre maskinens underside

Hold undersiden av maskinhuset rent for optimal klippeytelse. Du kan enten vaske eller skrape gress- og løvrestene fra undersiden av maskinhuset.

Rengjøre maskinens underside

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Rengjør under maskinhuset.
  1. Plasser maskinen på en jevn overflate av betong eller asfalt i nærheten av en hageslange.

  2. Start motoren.

  3. Hold den rennende hageslangen på håndtaksnivå og led vannet til å strømme på bakken rett foran det høyre bakhjulet (Figur 26).

   g002275

   Note: Knivene vil trekke inn vann og vaske ut gress- og løvrestene. La vannet renne til du ikke ser at gressrester vaskes ut fra undersiden av maskinen.

  4. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  5. Skru av vannet.

  6. Start maskinen og la den gå i noen få minutter for å tørke ut fuktigheten på maskinen og komponentene.

  Skrape undersiden av maskinen

  Hvis ikke alt rusket fjernes fra undersiden av maskinen med vasking, snur du maskinen og skraper den ren.

  1. Koble ledningen fra tennpluggen.

  2. Tøm drivstoffet ut av drivstofftanken. Se Tømme drivstofftanken og rengjøre filteret.

  3. Legg maskinen på siden, med luftfilteret vendt opp, til det øvre håndtaket hviler på bakken.

  4. Fjern rusk og gress med en hardvedskrape. Unngå ru eller skarpe kanter.

  5. Vend maskinen til oppreist stilling.

  6. Fyll drivstofftanken.

  7. Koble ledningen til tennpluggen.

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen uten oljefilteret.
 • Vedlikehold knivdrivssystemet.
 • For hver bruk eller daglig
 • Rengjør under maskinhuset.
 • Kontroller luftfilteret.
 • Kontroller knivbladene, og reparer dem om nødvendig.
 • Undersøk knivene.
 • Hver 25. driftstime
 • Disse delene må rengjøres oftere hvis de brukes under støvete eller skitne forhold.
 • Hver 50. driftstime
 • Bytt motorolje (oftere under støvete driftsforhold).
 • Kontroller remmenes tilstand.
 • Undersøk drivstoffslangen og bytt den ut hvis det er nødvendig.
 • Fjern smusset under remdekslet.
 • Vedlikehold knivdrivssystemet.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift oljefilteret.
 • Kontroller tennpluggen.
 • Rengjør drivstofftankfilteret.
 • Skift drivstoffilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift remmen til knivbremsclutchen.
 • Skift girremmen.
 • Hver 300. driftstime
 • Skift ut luftfilteret (oftere under støvete driftsforhold).
 • Årlig eller før lagring
 • Tøm drivstofftanken før du foretar reparasjoner, og før oppbevaring.
 • Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i håndboken for motoren.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

  • Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.

  • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Bruk hansker når du utfører service på kniven. Kniven(e) skal ikke repareres eller modifiseres.

  • Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

  Vedlikeholde luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller luftfilteret.
 • Hver 25. driftstime
 • Disse delene må rengjøres oftere hvis de brukes under støvete eller skitne forhold.
 • Hver 300. driftstime
 • Skift ut luftfilteret (oftere under støvete driftsforhold).
 • Important: Hvis du starter motoren uten luftfilterenheten, kan den bli ødelagt.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Fjern dekselet og rengjør det grundig (Figur 27).

   g006591
  4. Fjern skumforfilteret fra papirfilteret (Figur 27) og skift ut papirfilteret hvis det er svært skittent.

   Important: Forsøk ikke å rengjøre et papirfilter.

  5. Vask skumforfilteret med et mildt vaskemiddel og vann, og tørk det forsiktig.

   Note: Ikke bland olje i skumforfilteret.

  6. Monter skumforfilteret på papirfilteret.

  7. Monter luftfilterenheten.

  8. Sett på dekslet igjen.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen uten oljefilteret.
 • Hver 50. driftstime
 • Bytt motorolje (oftere under støvete driftsforhold).
 • Note: La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  Spesifikasjoner for motorolje

  Motoroljekapasitet0,65 l uten oljefilter; 0,85 l med oljefilter
  OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
  API-serviceklassifikasjonSJ eller høyere
  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Se Sikkerhet ved vedlikehold.

  3. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 28).

   g194742
  4. Vend gressklipperen over på siden (slik at luftfilteret vender opp) for å tømme den brukte oljen fra oljefyllingsrøret (Figur 29).

   g019648
  5. Etter at den brukte oljen er tappet ut, sett maskinen tilbake i driftsstilling.

  6. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er ¾ full.

  7. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

  8. Tørk av peilestaven med en ren fille.

  9. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

  10. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 28).

   • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 8 til og med 10, til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  11. Sett peilestaven ordentlig på plass.

  12. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.

  Skifte oljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Skift oljefilteret.
  1. Kjør motoren for å varme opp oljen.

  2. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  3. Koble ledningen fra tennpluggen.

  4. Tapp motoroljen, se Skifte motorolje.

  5. Plasser en fille under oljefilteret for å fange opp eventuell olje som kan lekke ut når du fjerner filteret.

  6. Fjern oljefilteret (Figur 30).

   Note: Påse at oljefilterpakningen løsner med filteret.

   g019650
  7. Bruk fingeren til å smøre pakningen på det nye filteret med olje (Figur 31).

   g002805
  8. Monter det nye filteret til pakningen kommer i kontakt med filterbasen. Stram deretter filteret 2/3 runde til.

  9. Fyll ny olje i veivhuset opp til riktig nivå på peilestaven. Se Fylle olje på motoren.

  10. Koble ledningen til tennpluggen.

  11. La motoren gå i ca. tre minutter.

  12. Slå av motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset og se etter oljelekkasje rundt filteret.

  13. Tilsett olje for å kompensere for oljen i oljefilteret. Se Fylle olje på motoren

  14. Resirkuler det brukte oljefilteret i samsvar med lokale forskrifter.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller tennpluggen.
 • Bruk en NGK BPR5ES-tennplugg eller lignende.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Rengjør rundt tennpluggen.

  4. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, må skiftes ut. Rengjør ikke elektrodene, siden partikler som kommer inn i sylinderen kan føre til at motoren skades.

  5. Juster åpningen på pluggen til 0,76 mm. Se Figur 32.

   g000533
  6. Monter tennpluggen og pakningen.

  7. Trekk til pluggen med et moment på 23 N·m.

  8. Koble ledningen til tennpluggen.

  Kontrollere remmenes tilstand

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller remmenes tilstand.
  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Fjern remdekselet (Figur 9) ved å fjerne de fire boltene som holder det til maskinhuset.

  3. Kontroller at remmene ikke har noen sprekker, frynsete kanter, brennmerker eller annen skade.

  4. Skift ut alle ødelagte remmer.

  5. Hvis du skifter ut knivens drivrem, må du justere den. Se Vedlikeholde knivdrivssystemet.

  6. Monter remdekselet med de fire boltene du fjernet i trinn 2.

  Tømme drivstofftanken og rengjøre filteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Undersøk drivstoffslangen og bytt den ut hvis det er nødvendig.
 • Hver 100. driftstime
 • Rengjør drivstofftankfilteret.
 • Årlig eller før lagring
 • Tøm drivstofftanken før du foretar reparasjoner, og før oppbevaring.
 • Note: Elementet for drivstofftankfilteret er plassert i drivstofftanken ved uttaket. Dette filteret er en del av drivstofftanken og kan ikke fjernes.

  1. Slå av motoren, og vent til den er nedkjølt.

   Important: Motoren må være kald når drivstoffet tappes ut.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Steng drivstoffavstengingsventilen.

  4. Koble fra drivstoffledningen ved å løsne slangeklemmen ved forgasseren.

  5. Åpne drivstoffavstengningsventilen, og tøm drivstoffet helt fra tanken og drivstoffslangen og ned i en godkjent drivstoffkanne.

  6. Fjern drivstofftanken fra maskinen.

  7. Fyll en liten mengde drivstoff i drivstofftanken, flytt drivstoffet rundt i tanken og hell det ut i en godkjent drivstoffkanne.

  8. Sett på plass drivstofftanklokket og -slangen.

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Skift drivstoffilteret.
  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Steng drivstoffavstengingsventilen (Figur 33).

   g019924
  4. Fjern drivstoffilteret (Figur 33) fra drivstoffslangen ved å løsne rørklemmene rundt drivstoffilteret.

  5. Monter et nytt drivstoffilter i drivstoffslangen ved å bruke rørklemmene som du fjernet i trinn 4.

  Vedlikeholde knivdrivssystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Vedlikehold knivdrivssystemet.
 • Hver 50. driftstime
 • Fjern smusset under remdekslet.
 • Vedlikehold knivdrivssystemet.
  1. Løsne de to skruene som fester panelet for remdekseltilgang, og fjern panelet (Figur 34).

   g208925
  2. Børst eller blås ut rester fra innsiden av remdekslet og rundt alle delene.

  3. Hold et følerblad som er stilt inn til mellom 0,13 og 0,76 mm mot veggen og skyv det ned bak remspenningsfjæren. Se Figur 35.

   decal116-8528

   Note: Hvis det er synlig avstand mellom følerbladet og fjæren, stram justeringsbolten og -mutteren til følerbladet så vidt kan føres uhindret inn og ut mellom dem (Figur 34).

   Important: Justeringsbolten må ikke trekkes til for hardt. Dette kan skade knivdrivremmen.

  4. Monter panelet for remdekseltilgang.

  Vedlikeholde knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller knivbladene, og reparer dem om nødvendig.
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere knivene korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Undersøk at knivene er skarpe, og at de ikke er slitte eller skadet, hver gang du går tom for drivstoff. Se Undersøke knivbladene. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes eller kniven skiftes ut. Hvis knivene er slitte, bøyde, skadede eller har sprekker, må du straks bytte dem ut med originale Toro-kniver.

  Fare

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk knivbladene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Skift ut slitte eller skadde knivblader.

  Note: Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen. En skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

  Forberedelser før vedlikehold av knivblader

  Legg maskinen på siden, med luftfilteret vendt opp, til det øvre håndtaket hviler på bakken.

  Advarsel

  Knivene er skarpe, kontakt med en kniv kan føre til personskader.

  • Koble ledningen fra tennpluggen.

  • Bruk hansker når du utfører service på knivene.

  Undersøke knivbladene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 36). Hvis knivene er sløv eller hvis det er hakk i dem, må de tas av og slipes eller skiftes ut.

   g017223
  2. Undersøk selve knivbladene, spesielt buen (Figur 36). Hvis du finner skader, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i dette området, må knivbladene skiftes ut øyeblikkelig.

   Fare

   Hvis du ikke gjør noe med slitasje på en kniv, vil det dannes et spor mellom vingedelen og den flate delen av knivbladet. Til slutt kan en del av knivbladet knekke av og bli kastet ut fra maskinen og trolig resultere i alvorlig personskade.

   • Undersøk knivbladene regelmessig for slitasje eller skade.

   • Prøv aldri å rette ut en kniv som er bøyd eller sveis en ødelagt eller sprukket kniv.

   • Se Kontrollere om en kniv er bøyd Kontrollere om en kniv er bøyd.

  Kontrollere om en kniv er bøyd

  1. Roter knivene til de er plassert som vist i Figur 37.

   g016532
  2. Mål fra en jevn overflate til klippekanten ved punktene A og B, (Figur 37), og noter begge målene.

  3. Roter knivene så deres motsatte ender er ved punktene A og B.

  4. Gjenta målingene i trinn 2, og noter dem.

   Note: Hvis forskjellen mellom målene for A og B i trinn 2 og 4 overstiger 3 mm, skift ut knivene. Se Demontere knivene.

   Advarsel

   En kniv som er bøyd eller ødelagt kan brekke og forårsake alvorlig skade eller drepe deg eller andre i nærheten.

   • Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.

   • Du må aldri file eller lage skarpe hakk i kanten eller overflaten på kniven.

  Demontere knivene

  Bytt ut knivene når de slår borti en hard gjenstand, er ubalanserte, bøyde eller slitte. Bruk kun originale Toro-kniver.

  1. Bruk en treblokk for å støtte knivene, og drei knivbolten mot urviseren som vist i Figur 38.

   g016527
  2. Fjern hver kniv, som vist i Figur 39.

   g016530
  3. Undersøk pinnene på knivdriverne for slitasje og skader.

  Montere knivbladene

  Advarsel

  Hvis knivene er feilaktig montert, kan dette føre til skade på maskinen eller forårsake personskade for operatør eller tilskuere.

  Monter knivene i henhold til instruksjonene.

  1. Monter den første kniven så den er horisontal, sammen med all monteringsmaskinvaren, som vist i Figur 39.

   Note: Stram bolten med fingrene dine.

   Important: Plasser knivenes bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset. Pass på at de hevede områdene på hver knivdriver plasseres på linje med fordypningene i hodet på den korresponderende spindelen, og pinnene på den andre siden av hver knivdriver med hullene i den korresponderende kniven.

  2. Støtt knivene med en planke, og drei knivbolten med klokken med en momentnøkkel, som vist i Figur 40, og stram knivbolten til 82 N·m.

   g016537

   Important: En bolt med dreiemoment på 82 N·m er veldig godt tilstrammet. Bruk kroppsvekten til å stramme bolten godt med momentnøkkelen. Det er nesten umulig å stramme denne bolten for mye.

  3. Roter den monterte kniven 1/4 omdreining til den er vertikal, og monter den andre kniven på samme måte som den første (se trinn 1).

   Note: Knivene skal være vinkelrette, og danne en opp-ned T som vist i Figur 41.

   g016536
  4. Stram den andre kniven. Se 2.

  5. Roter knivene 360° for hånd, for å sjekke at de ikke berører hverandre.

   Note: Hvis knivene berører hverandre, er de ikke korrekt montert. Gjenta trinn 1 til og med 3 til knivene ikke lenger berører hverandre.

  Skifte knivdrivremmen

  Skift knivens drivrem etter behov.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Fjern remdekselet (Figur 9) ved å fjerne de fire boltene som holder det til maskinhuset.

   Note: Ta vare på boltene som fester remdekslet til maskinhuset.

  4. Fjern eventuelt smuss under remdekslet.

  5. Fjern BBC-remmevernet og monteringsdelene.

   Note: Ta vare på BBC-remmevernet og delene for senere montering.

   g208922
  6. Fjern BBC-remmen fra den fremre remskiven på venstre side.

  7. Løsne justeringsbolten (Figur 34).

  8. Fjern den faste lederullen og delene (Figur 43).

   Note: Ta vare på lederullen og delene for senere montering.

   g208924
  9. Fjern drivremmen for kniven.

  10. Rett inn hullene i de venstre og høyre drevene med hullene i huset, som vist i Figur 43.

   Note: Hold drevene på plass med en stang eller en skrutrekker.

  11. Når du har låst drevene på plass, monter drivremmen for kniven og den faste lederullen.

   Note: Sørg for at tennene er i drevene.

  12. Stram remspenningen til de anbefalte innstillingene. Se Vedlikeholde knivdrivssystemet.

  13. Fjern stangen eller skrutrekkeren fra drevene.

  14. Sørg for at knivene under huset er korrekt innrettet. Se Vedlikeholde knivene.

  15. Monter BBC-remmen og BBC-remmevernet og delene.

  16. Monter remdekselet med de fire boltene du fjernet i trinn 3.

  17. Koble ledningen til tennpluggen.

  18. Kontroller driften av kontrollbøylen og knivbremsclutchen.

  Skifte remmen til knivbremsclutchen (BBC)

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Skift remmen til knivbremsclutchen.
  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Fjern de fire boltene som holdt remdekslet til maskinhuset.

   Note: Ta vare på boltene som fester remdekslet til maskinhuset.

  4. Fjern remdekslet.

  5. Fjern eventuelt smuss under remdekslet.

  6. Fjern girremmen. Se Skifte girremmen.

  7. Fjern BBC-remmevernet (Figur 44).

   Note: Ta vare på monteringsdelene for å montere BBC-remmevernet senere.

   g208922
  8. Fjern BBC-remmen fra bremsetrommelens remskive, og fjern remmen fra maskinen.

   Note: Bruk en hanske eller fille til å holde en av knivene, og vri knivspindelen for å hjelpe å fjerne BBC-remmen.

  9. For å montere en ny BBC-rem, utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

  10. Juster BBC-kabelen. Se Justere knivbremskabelen.

  Justere knivbremskabelen

  Juster knivbremskabelen når du monterer en ny kabel eller skifter BBC-remmen.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Fjern remdekselet (Figur 9) ved å fjerne de fire boltene som holder det til maskinhuset.

   Note: Ta vare på boltene som fester remdekslet til maskinhuset.

  4. Fjern eventuelt smuss under remdekslet.

  5. Løsne klemskruen som fester kabelen (Figur 45).

   g208921
  6. Trekk i kabelkappen for å fjerne slakk (Figur 46).

   Note: Ikke sett fjæren under spenning.

   g208926
  7. Merk bremsekabelen (Figur 47), og justere deretter kappen til det er ca. 11 mm slakk (Figur 48).

   g208923
   g208920
  8. Stram klemskruen som fester kabelen, til 11–14 N·m for å låse justeringen på plass.

  9. Monter remdekselet med de fire boltene du fjernet i trinn 3.

  10. Koble ledningen til tennpluggen.

  11. Kontroller driften til knivbremsclutchen.

  Skifte girremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Skift girremmen.
  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Fjern de fire boltene som holdt remdekslet til maskinhuset.

   Note: Ta vare på boltene som fester remdekslet til maskinhuset.

  4. Fjern remdekslet.

  5. Fjern eventuelt smuss under remdekslet.

  6. Løsne braketten og roter den fremover (Figur 49).

   Note: Braketten hindrer drivverket fra å tippe så langt at drivremmen løsner.

   g196531
  7. Fjern spennfjæren for drivverket.

  8. Fjern drivverkremmen fra remskiven til drivverket.

  9. Fjern girremmen.

  10. For å montere en ny girrem utfører du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

  Justere drivverket

  Hvis maskinen begynner å miste trekkraft, sjekk og juster drivverket.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Løsne bolten og mutteren som holder braketten på plass.

  4. Juster braketten slik at den kommer i kontakt med drivverket.

   Note: Braketten hindrer drivverket fra å tippe så langt at drivremmen løsner.

  5. Stram bolten og mutteren for å feste braketten på plass.

  Justere selvdriftskabelen

  Juster drivkabelen hvis maskinen ikke er selvdrevet eller har en tendens til å bevege seg fremover når du slipper kontrollbøylen.

  1. Stopp maskinen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  2. Løsne mutteren på kabelfestet (Figur 50).

   g019876
  3. Skyv kabelfestemutteren mot maskinen for å øke selvdriftshandlingen. Skyv kabelfestemutteren bort fra maskinen for å redusere selvdriftshandlingen.

  4. Stram kabelfestemutteren.

  5. Kontroller driften for den ønskede drivkontrollen og gjenta trinnene ovenfor, om nødvendig.

   Note: Hvis maskinen beveger seg fremover uten at kontrollbøylen er aktivert eller hvis hjulene roterer når du løfter bakhjulene opp fra bakken, er kabelen for stram. Du må da løsne kabelfestemutteren, dra kabelkappen litt oppover (bort fra maskinen) og stramme kabelfestemutteren.

   Note: Du kan også justere den maksimale kjørehastigheten (når kontrollbøylen er fullstendig aktivert) som ønsket.

  Lagring

  Generell informasjon

  Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted. Dekk til maskinen for å holde den ren og beskytte den.

  1. Utfør de anbefalte årlige vedlikeholdsprosedyrene. Se .

  2. Rengjør under maskinen. Se Rengjøre maskinens underside.

  3. Fjern rusk og smuss fra utsiden av motoren, dekslet og oversiden av maskinen.

  4. Kontroller knivenes tilstand. Se Undersøke knivbladene.

  5. Vedlikehold luftfilteret. Se Vedlikeholde luftfilteret.

  6. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.

  7. Mal over rust eller riper med maling som fås kjøpt hos autoriserte forhandlerverksteder.

  Klargjøring av drivstoffsystemet

  Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten. Tøm drivstofftanken før du setter bort maskinen for sesongen.

  1. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.

  2. Start motoren på nytt.

  3. La motoren gå til den slår seg av. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  Klargjøre motoren

  1. Skift motoroljen og oljefilteret mens motoren fortsatt er varm. Se Skifte motorolje og Skifte oljefilteret.

  2. Fjern tennpluggen.

  3. Bruk en oljekanne til å fylle omtrent 30 ml med motorolje i motoren gjennom tennplugghullet.

  4. Trekk langsomt i startsnoren flere ganger for å distribuere olje gjennom sylinderen.

  5. Sett tennpluggen tilbake på plass, men koble ikke kabelen til pluggen. Fest ledningen så den ikke kommer i kontakt med tennpluggen.

  Ta maskinen frem fra oppbevaring

  1. Kontroller og stram alle fester.

  2. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å bruke starteren for å fjerne overflødig olje fra sylinderen.

  3. Kontroller tennpluggen, og skift den hvis den er skitten, slitt eller har slått sprekker. Se brukerhåndboken for motoren.

  4. Monter tennpluggen, og stram til anbefalt moment på 20 N·m.

  5. Utfør de nødvendige vedlikeholdsprosedyrene. Se .

  6. Kontroller motoroljenivået. Se Kontrollere motoroljenivået.

  7. Fyll drivstofftanken med ferskt drivstoff. Se Fylle drivstofftanken.

  8. Koble ledningen til tennpluggen.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Drivstofftanken er tom, eller det er gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  2. Drivstoffavstengningsventilen er stengt.
  3. Gasspaken står ikke i riktig stilling.
  4. Det finnes smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  5. Kabelen er ikke koplet til tennpluggen.
  6. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  7. Det er smuss på drivstoffilteret.
  1. Tøm drivstofftanken, og/eller fyll den med nytt drivstoff. Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.
  2. Åpne drivstoffavstengingsventilen.
  3. Flytt gasskontrollspaken til Choke-stillingen.
  4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  5. Koble ledningen til tennpluggen.
  6. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  7. Skift ut drivstoffilteret og rengjør den innvendige tankfilterduken.
  Det er vanskelig å starte motoren, eller den går ikke skikkelig.
  1. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrømningen.
  2. Motoroljenivået er lavt, eller det er smuss i oljen.
  3. Ventilslangen i drivstofftanken er tettet igjen.
  4. Det er smuss på drivstoffilteret.
  5. Det finnes smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  6. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinen.
  7. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  1. Rengjør luftfilterets forfilter og/eller skift ut papirfilteret.
  2. Kontroller motoroljenivået. Skift oljen hvis den er skitten, eller fyll på mer olje hvis nivået er lavt.
  3. Rengjør eller skift ventilslangen i drivstofftanken.
  4. Skift ut drivstoffilteret og rengjør den innvendige tankfilterduken.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Rengjør under maskinhuset.
  7. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  Motoren sviver ikke jevnt.
  1. Kabelen er ikke forsvarlig koplet til tennpluggen.
  2. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  3. Gasskontrollspaken står ikke i Hurtig-stillingen.
  4. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrømningen.
  5. Det er smuss på drivstoffilteret.
  1. Koble ledningen forsvarlig til tennpluggen.
  2. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  3. Flytt gasskontrollspaken til Hurtig-stillingen.
  4. Rengjør luftfilterets forfilter og/eller skift ut papirfilteret.
  5. Skift ut drivstoffilteret og rengjør den innvendige tankfilterduken.
  Maskinen eller motoren vibrerer for mye.
  1. En kniv er bøyd eller ubalansert.
  2. En knivmonteringsbolt er løs.
  3. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  4. Monteringsboltene i motoren er løse.
  5. Motorremskiven, lederullen eller knivremskiven er løse.
  6. Motorremskiven er ødelagt.
  7. Knivspindelen er bøyd.
  8. Remmen er skadet.
  1. Balanser kniven(e). Hvis en kniv er bøyd, skift den ut.
  2. Stram til knivmonteringsboltene.
  3. Rengjør under maskinhuset.
  4. Trekk til monteringsboltene.
  5. Stram til den løse remskiven.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  8. Bytt remmen.
  Klippemønsteret er ujevnt.
  1. Det er ikke samme høyde på de fire hjulene.
  2. Knivene er sløve.
  3. Du klipper gjentatte ganger i det samme mønsteret.
  4. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinen.
  5. Knivspindelen er bøyd.
  1. Juster hjulene slik at alle har samme høyde.
  2. Slip og balanser knivene.
  3. Endre klippemønster.
  4. Rengjør under maskinhuset.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Utløpssjakten blir tilstoppet.
  1. Gasspaken står ikke i Hurtig-stilling.
  2. Klippehøyden er for lav.
  3. Du går for raskt når du klipper.
  4. Gresset er vått.
  5. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinen.
  1. Flytt gasskontrollspaken til Hurtig-stillingen.
  2. Hev klippehøyden. Om nødvendig, klipp gresset en gang til med en lavere klippehøyde.
  3. Gå saktere.
  4. La gresset tørke før du klipper det.
  5. Rengjør under maskinhuset.
  Maskinen er ikke selvdrivende.
  1. Selvdriftskabelen er ute av stilling eller skadet.
  2. Det er smuss i remområdet.
  3. Remmen er skadet.
  1. Juster selvdriftskabelen. Skift ut kabelen om nødvendig.
  2. Fjern smuss fra remområdet.
  3. Bytt remmen.
  Knivene roterer ikke eller de glir.
  1. BBC-remmen eller innstillingsremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  2. BBC-remmen har kommet av remskiven.
  3. BBC-kabelen er slitt, løs eller ødelagt.
  1. Juster BBC-kabelen. Juster innstillingsremspenningen, skift dem om nødvendig.
  2. Kontroller om remmen er skadet, og ta kontakt med en autorisert serviceforhandler hvis det er nødvendig.
  3. Juster BBC-kabelen, skift den ut om nødvendig.
  Knivene berører hverandre.
  1. Knivene er ikke korrekt montert eller innrettet.
  2. Knivadapterne er slitte, løse eller ødelagte.
  3. Innstillingsremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  4. Innstillingsdrevene eller lederullen er slitte, løse eller ødelagte.
  1. Monter knivene korrekt.
  2. Bytt ut knivadapterne.
  3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.