Úvod

Tato sekačka na trávu s rotačním nožem a vedením zezadu je určena pro majitele rodinných domů nebo profesionální poskytovatele služeb pro tyto domy. Je primárně určena k sekání trávy na udržovaných trávnících na soukromých nebo firemních pozemcích. Není určena k sekání křovin ani k zemědělskému použití.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Společnost Toro můžete kontaktovat přímo na stránkách www.Toro.com, kde získáte informace o výrobcích a příslušenství, naleznete svého prodejce nebo můžete zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Vepište sériové číslo do příslušného pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí smartphonu nebo tabletu naskenujte QR kód na štítku sériového čísla.

g226631

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat doporučená opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Hrubý nebo čistý točivý moment: Hrubý nebo čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers, Asociace automobilových inženýrů) J1940 a J2723. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u sekačky této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Prostudujte si příručku výrobce motoru dodávanou se strojem.

Nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními na stroji, nevypínejte je a pravidelně kontrolujte jejich funkci. Nepokoušejte se nastavovat nebo upravovat regulátor otáček motoru. Mohou tak vzniknout nebezpečné provozní podmínky, což může vést ke zranění.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395:2013.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Před nastartováním motoru si prostudujte pokyny a upozornění uvedené v provozní příručce, na stroji a na přídavných zařízeních a řiďte se jimi.

 • Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí stroje a nedávejte je pod stroj. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a děti musí být v bezpečné vzdálenosti od stroje. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou zodpovědné, k tomu proškolené, obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Více doplňujících informací o bezpečnosti je uvedeno v této příručce tam, kde jsou potřebné.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decaloemmarkt
decal93-7009
decal112-8760
decal116-7581
decal116-7583
decal116-8528
decal116-9313
decal120-9570
decal136-9078
decal127-6865
decal130-9656

Nastavení

Important: Sejměte a zlikvidujte ochrannou plastovou fólii, která zakrývá motor, a všechny další plastové nebo obalové materiály na stroji.

Montáž rukojeti

Důležité upozornění

Nesprávným složením a rozložením rukojeti se mohou poškodit kabely, což může způsobit nebezpečí při provozu.

 • Při skládání nebo rozkládání rukojeti nepoškoďte kabely.

 • Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

 1. Vyšroubujte 2 šrouby z rámu sekačky. Umístění šroubů je zobrazeno na Obrázek 3.

  g028426
 2. Natočte rukojeť směrem dozadu do provozní polohy.

 3. Připevněte rukojeť k sekačce pomocí šroubů, které jste vyšroubovali v kroku 1

 4. Utáhněte upevňovací prvky rukojeti na obou stranách stroje, viz Obrázek 4.

  g028427
 5. K upevnění kabelů ke spodní rukojeti ve vyobrazeném místě (viz Obrázek 4) použijte kabelové stahovací pásky.

 6. Připevněte kabelovou stahovací pásku k rukojeti a nadbytečný materiál pásky odřízněte.

Nastavení výšky rukojeti

 1. Postavte se do provozní polohy a určete nejpohodlnější výšku rukojeti.

 2. Demontujte šroub rukojeti a zasuňte jej do 1 ze 3 otvorů, jež se nacházejí ve spodní části držáku rukojeti (Obrázek 5).

  g021150
 3. Utáhněte šroub rukojeti, aby byla bezpečně držena v poloze.

 4. Uvedený postup zopakujte i na opačné straně stroje.

Doplnění oleje do motoru

Important: Stroj není dodáván s olejem v motoru, součástí dodávky je však lahev oleje. Před spuštěním motoru doplňte do motoru olej.

Specifikace motorového oleje

Množství motorového olejeS olejovým filtrem: 0,85 l;
Viskozita olejedetergentní olej SAE 30 nebo SAE 10W-30
API klasifikaceSJ nebo vyšší
 1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

 2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 6).

  g194742
 3. Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej v množství přibližně ¾ objemu motoru.

 4. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

 5. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

 6. Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice a opět ji vyjměte.

 7. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 6).

  • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 5 až 7, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

  • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné hladiny; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete jej poškodit.

 8. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

Important: Motorový olej vyměňte po prvních 5 hodinách provozu; následně jej vyměňujte jednou ročně. Viz Výměna motorového oleje.

Montáž sběracího koše

 1. Nasuňte sběrací koš na rám tak, jak je znázorněno na Obrázek 7.

  g027717

  Note: Koš nenasunujte přes rukojeť (Obrázek 7).

 2. Zahákněte spodní kanál koše na spodní část rámu (Obrázek 8).

  g027718
 3. Zahákněte horní a boční kanály koše na horní a boční části rámu (Obrázek 8).

Součásti stroje

g028352
g019644
g019652
g019669
ModelHmotnostDélkaŠířkaVýška
22205TE72 kg175 cm81 cm97 cm

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z normálního místa obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Vždy se přesvědčte, zda jsou všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky, jako například deflektory a sběrací koš, na svém místě a správně fungují.

 • Vždy se přesvědčte, zda žací nože, jejich šrouby a montážní celek žací jednotky nejsou opotřebené nebo poškozené.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit provozu stroje nebo jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Při nastavování výšky sekání se můžete dostat do kontaktu s pohyblivým nožem, který může způsobit vážné poranění.

  • Vypněte motor, vytáhněte klíč zapalování (pouze model s elektrickým startérem) a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  • Při nastavování výšky sekání nestrkejte prsty pod kryt.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Palivo je extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, položte před tankováním nádobu s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli na vozidlo nebo jiný předmět.

  • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlité palivo utřete.

  • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně či jisker, nebo když kouříte.

  • Nikdy neodstraňujte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru nebo je-li motor horký.

  • Pokud rozlijete palivo, nepokoušejte se spustit motor. Dokud se neodpaří palivové výpary, zabraňte vzniku jiskření.

  • Palivo skladujte ve schválených nádobách a odstraňte je z dosahu dětí.

 • Požití paliva může vést k vážnému zranění nebo úmrtí. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy na zdraví a onemocnění.

  • Vyhýbejte se delšímu vdechování výparů.

  • Ruce ani obličej nepřibližujte k trysce a otvoru palivové nádrže.

  • Dávejte pozor, aby vám palivo nevniklo do očí a nedostalo se do kontaktu s pokožkou.

Doplňování paliva do nádrže

Nebezpečí

Palivo je vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch paliva může vám nebo jiným osobám způsobit popálení.

 • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, položte před tankováním nádobu s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli na vozidlo nebo nějaký předmět.

 • Tankujte ve venkovním prostoru, když je motor studený. Utřete rozlité palivo.

 • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně nebo jisker nebo když kouříte.

 • Skladujte palivo ve schválené nádobě, mimo dosah dětí.

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Přijatelná jsou i okysličená paliva až s 10 % etanolu nebo 15 % MTBE.

 • Etanol: Přijatelná jsou i paliva až s 10 % etanolu (gasohol) nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou odlišné látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži či nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Important: Chcete-li zredukovat problémy se startováním, do benzínu celoročně přidávejte stabilizátor paliva. Stabilizátor míchejte s palivem, které nesmí být starší než 30 dní.

Note: Objem palivové nádrže je 1,8 l.

Kontrola hladiny motorového oleje

 1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

 2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 13).

  g194742
 3. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

 4. Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice a opět ji vyjměte.

 5. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 13).

  • Obrázek 13Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství detergentního oleje SAE 30 nebo SAE 10W-30, počkejte 3 minuty a opakujte kroky 3 až 5, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce. Typ oleje viz část Výměna motorového oleje.

  • Je-li hladina oleje příliš vysoká (Obrázek 13), vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné hladiny; viz Výměna motorového oleje.

  Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

 6. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

Nastavení výšky sekání

Rozsah výšky sekání je od 38 mm do 127 mm v krocích po 13 mm.

g019911

Výška sekání se upravuje přední a zadní páčkou, které jsou umístěny na levé straně stroje (Obrázek 15 a Obrázek 16). Chcete-li stroj zvednout nebo spustit dolů, přesuňte páčku do uvolněné polohy, stroj zvedněte nebo spusťte a poté páčku uvolněte.

g019653
g019645

Během provozu

Bezpečnostní kroky během použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Používejte vhodný oděv, včetně ochrany zraku, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy, zabezpečte volný oděv a nenoste volné šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Než opustíte provozní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč ze zapalování (pouze model s elektrickým startérem) a počkejte, až se všechny pohyblivé části zastaví.

 • Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se motor i žací nůž měly do 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

 • Přihlížející osoby, především malé děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj zastavte.

 • Před rozjetím se strojem vzad se vždy podívejte dolů a za sebe.

 • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žacím nožem a způsobit si vážné zranění. Nesekejte za mokrých podmínek.

 • Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

 • Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Na nerovném terénu se může stroj převrátit nebo kvůli němu můžete ztratit rovnováhu.

 • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, vytáhněte klíč (dle výbavy), počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda stroj není poškozený. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

 • Než opustíte provozní pozici, vypněte motor, vytáhněte klíč zapalování (pouze model s elektrickým startérem) a počkejte, až se všechny pohyblivé části zastaví.

 • Pokud byl motor spuštěný, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

 • Pravidelně kontrolujte, zda součásti sběracího koše a vyhazovací kanál nejsou opotřebené či poškozené, a v případě potřeby je vyměňte za náhradní díly doporučené výrobcem.

 • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností The Toro® Company.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Sekejte podél svahu, nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte mimořádně opatrní.

 • Nesekejte na příliš strmých svazích. Špatný postoj nebo špatná pozice při sekání mohou být příčinou uklouznutí a pádu.

 • Sekejte opatrně v blízkosti prudkých svahů, příkopů nebo náspů.

Spuštění motoru

 1. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce (Obrázek 9).

 2. Otevřete uzavírací ventil paliva (Obrázek 17).

  Note: Pokud je uzavírací ventil paliva otevřený, je páčka umístěna rovnoběžně s palivovým vedením.

  g019651
 3. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy SYTIčE (Obrázek 11).

 4. Zatáhněte za ruční startér nejprve zlehka, dokud neucítíte odpor, a potom zatáhněte prudce.

 5. Poté, co se motor spustí, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy RYCHLý BěH (Obrázek 10).

  Note: Pokud se motor nespustí po 3 zataženích, opakujte kroky 3 až 5.

Vypnutí motoru

 1. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy VYPNUTO a vyčkejte, až se zastaví všechny pohyblivé části sekačky.

 2. Pokud sekačku nepoužíváte nebo ponecháváte bez dozoru, uzavřete uzavírací ventil paliva a odpojte kabelovou koncovku od zapalovací svíčky.

Používání ručního pohonu a zapojení žacích nožů

 • Chcete-li používat ruční pohon bez zapojení žacích nožů, zvedněte ovládací tyč k rukojeti (Obrázek 18).

  g019671
 • Chcete-li používat ruční pohon a zapojit žací nože, přesuňte ovládací tyč zcela doprava a zvedněte ji k rukojeti (Obrázek 18).

  g019672
 • Chcete-li přestat používat ruční pohon a uvolnit žací nože, uvolněte ovládací tyč.

Note: Pojezdovou rychlost lze upravit zvětšením nebo zmenšením vzdálenosti mezi ovládací tyčí a rukojetí. Pokud se sekačka pohybuje příliš rychle nebo chcete zatočit, omezte rychlost snížením ovládací tyče. Pokud příliš snížíte ovládací tyč, sekačka se zastaví. Pojezdovou rychlost můžete zvýšit přitažením ovládací tyče k rukojeti. Pokud přitáhnete ovládací tyč až k rukojeti, sekačka se bude pohybovat maximální pojezdovou rychlostí.

Zatažení parkovací brzdy

Parkovací brzdu zatáhnete vytažením rukojeti brzdové páky nahoru (Obrázek 20).

g028360

Note: Je-li parkovací brzda zatažena, zarážka na ovládací páce vám znemožní tuto páku zvednout k ovládání pohonu pojezdu.

Uvolnění parkovací brzdy

Parkovací brzdu uvolníte stlačením rukojeti brzdové páky dolů (Obrázek 21).

g028359

Note: Je-li parkovací brzda uvolněna a ovládací páka je v horní poloze pro ovládání pohonu pojezdu, zarážka na ovládací páce vám znemožní zatáhnout parkovací brdu.

Mulčování

Stroj je z továrny nastaven tak, aby vracel jemně posekanou trávu a listí zpět na trávník. Příprava sekačky na mulčování:

 • Pokud je na sekačce připevněný boční vyhazovací kanál, sejměte ho a namontujte boční deflektor; viz Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu.

 • Pokud je na sekačce připevněný sběrací koš, sejměte jej; viz Vyjmutí sběracího koše.

 • Pokud není kryt zadního vyhazovacího otvoru namontovaný, uchopte ho za rukojeť, nadzvedněte zadní deflektor a vložte ho do zadního vyhazovacího kanálu, dokud západka nezapadne na místo; viz Obrázek 22.

g019812

Sbírání trávy

Chcete-li posekanou trávu a listí z trávníku sesbírat, použijte sběrací koš.

Pokud je na sekačce připevněný boční vyhazovací kanál, před sběrem trávy ho sejměte a namontujte boční deflektor; viz Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu.

Připevnění sběracího koše

 1. Nadzvedněte a podržte zvednutý zadní deflektor (Obrázek 23).

  g019798
 2. Sejměte kryt zadního vyhazovacího otvoru tak, že zatlačíte západku palcem směrem dolů a vytáhnete kryt ze sekačky (Obrázek 22).

 3. Namontujte tyč sběracího koše do drážek na základně rukojeti a nakláněním sběracího koše dopředu a dozadu zajistěte, aby byla tyč usazena ve spodní části obou drážek; viz Obrázek 23.

 4. Spusťte zadní deflektor dolů, dokud nedosedne na sběrací koš.

Vyjmutí sběracího koše

Opačným postupem můžete sběrací koš vyjmout, viz Připevnění sběracího koše.

Vyhazování kousků trávy bočním otvorem

Při sekání velmi vysoké trávy použijte boční vyhazovací otvor.

Montáž bočního vyhazovacího kanálu

Important: Před mulčováním se ujistěte, že je na sekačce upevněn kryt zadního vyhazovacího otvoru.

 1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

 2. Pokud je na sekačce připevněný sběrací koš, sejměte jej; viz Vyjmutí sběracího koše.

 3. Nasaďte kryt zadního vyhazovacího otvoru; viz Sbírání trávy.

 4. Odstraňte boční deflektor tak, že vytáhnete pružinu, kterou jsou připevněna dvířka, a deflektor sejmete (Obrázek 24).

  g019649
 5. Namontujte boční vyhazovací kanál (Obrázek 25) tak, že vytáhnete pružinu, nasadíte kanál na otvor a stáhnete pružinu přes čepy v horní části vyhazovacího kanálu.

  g019647

Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu

Při vyjímání bočního vyhazovacího kanálu opakujte uvedené kroky v opačném pořadí, viz Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu.

Provozní tipy

Všeobecné pokyny

 • Před používáním této sekačky si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a tuto příručku.

 • Odstraňte z trávníku klacky, kameny, dráty, větve a jiné předměty, na které by mohly žací nože narazit a odhodit je.

 • Všechny osoby, zejména děti a zvířata, udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.

 • Zabraňte kontaktu žacího nože se stromy, stěnami, obrubníky a dalšími tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.

 • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda sekačka není poškozená.

 • Po celou sezónu udržujte žací nože v ostrém stavu. Pravidelně zabrušujte nerovnosti na ostří žacích nožů.

 • V případě potřeby vyměňte žací nože za originální náhradní žací nože Toro.

 • Sekejte pouze suchou trávu a listí. Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče a mohou způsobit ucpání sekačky nebo zastavení motoru.

 • Po každém sekání vyčistěte spodek plošiny sekačky. Postupujte podle pokynů v části Čištění spodní části stroje.

 • Udržujte motor v dobrém provozním stavu.

 • Nejkvalitnější sekání zajistíte nastavením otáček motoru do nejrychlejší polohy.

 • Čištění vzduchového filtru provádějte často. Při mulčování se do vzduchu dostává větší množství posekané trávy a prachu, které ucpává filtr a snižuje výkon motoru.

Sekání trávy

 • Tráva roste v různých obdobích roku různou rychlostí. Nejvhodnější nastavení výšky sekání trávy pro letní horka je 51 mm, 64 mm nebo 83 mm. Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. Pokud tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy se růst trávy zpomaluje, nenastavujte výšku pod hodnotu 51 mm.

 • Pokud sekáte trávu vyšší než 15 cm, nastavte nejprve maximální výšku sekání a pohybujte se pomaleji; potom sekání zopakujte s nižší nastavenou výškou, aby trávník vypadal co nejlépe. Je-li tráva příliš vysoká a listí má tendenci na trávníku tvořit chomáče, může se sekačka ucpat a motor se zastaví.

 • Střídejte směr sekání. Pomáhá to rozptylovat posekanou trávu po trávníku a dosáhnout rovnoměrného hnojení.

Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:

 • Naostřete žací nože.

 • Pohybujte se při sekání pomaleji.

 • Nastavte na stroji větší výšku sekání.

 • Sekejte trávu častěji.

 • Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

Sekání listí

 • Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.

 • Pokud je trávník pouze mírně pokryt listím, nastavte stejnou výšku sekání u všech kol.

 • Pokud sekačka neseká listy dostatečně na jemno, zpomalte.

Po provozu

Bezpečnostní kroky po použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Aby nedošlo k požáru, odstraňte ze stroje trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

Bezpečnost při přepravě

 • Před naložením stroje za účelem přepravy vyjměte klíč ze zapalování (dle výbavy).

 • Při nakládání a vykládání stroje buďte opatrní.

 • Zabezpečte stroj tak, aby se nemohl pohybovat.

Čištění spodní části stroje

Aby byl zajištěn optimální výkon při sekání, pravidelně čistěte spodní stranu krytu sekačky. Zbytky trávy ze spodní strany krytu sekačky můžete omýt nebo seškrábat.

Mytí spodní části stroje

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte spodní část krytu stroje.
  1. Umístěte sekačku na rovnou betonovou nebo asfaltovou plochu poblíž zahradní hadice.

  2. Spusťte motor.

  3. Držte zahradní hadici v úrovni rukojeti a nasměrujte tok vody na zem těsně před pravé zadní kolo (Obrázek 26).

   g002275

   Note: Čepele nasají vodu a zbytky trávy se vypláchnou. Nechte vodu puštěnou, dokud se ze spodní části krytu stroje nepřestanou vyplavovat zbytky trávy.

  4. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  5. Vypněte vodu.

  6. Nastartujte sekačku a nechte ji několik minut běžet, aby vyschla vlhkost na sekačce a jejích součástech.

  Seškrábání spodní strany stroje

  Pokud mytí neodstraní všechny nečistoty ze spodní části sekačky, seškrábejte je do čista.

  1. Odpojte koncovku kabelu od zapalovací svíčky.

  2. Vypusťte palivo z palivové nádrže; viz Vyprázdnění palivové nádrže a čištění filtru.

  3. Nakloňte sekačku na stranu tak, aby vzduchový filtr směřoval nahoru a horní část rukojeti byla opřená o zem.

  4. Odstraňte nečistoty a zbytky trávy stěrkou z tvrdého dřeva. Dávejte pozor na otřepy a ostré hrany.

  5. Otočte sekačku do vzpřímené polohy.

  6. Doplňte palivo do nádrže.

  7. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.

  Údržba

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a olejový filtr ponechte původní.
 • Proveďte údržbu systému žacích nožů.
 • Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte spodní část krytu stroje.
 • Zkontrolujte vzduchový filtr.
 • Zkontrolujte nože a podle potřeby proveďte jejich údržbu.
 • Zkontrolujte žací nože.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Vyčistěte pěnový předběžný filtr (v prašných podmínkách provádějte čištění častěji).
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej (při práci v prašném prostředí výměnu provádějte častěji).
 • Zkontrolujte stav řemenů.
 • Zkontrolujte palivové potrubí a v případě potřeby ho vyměňte.
 • Odstraňte nečistoty z prostoru pod krytem řemenu.
 • Proveďte údržbu systému žacích nožů.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte olejový filtr.
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku.
 • Vyčistěte filtr palivové nádrže.
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte řemen brzdy žacího nože.
 • Vyměňte řemen převodovky.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte papírový vzduchový filtr (v prašných podmínkách provádějte výměnu častěji).
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Před prováděním oprav nebo před uskladněním sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před prováděním údržby odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  • Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné brýle.

  • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice. Nesnažte se nože opravovat nebo upravovat.

  • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte jejich řádný provoz.

  • Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé a výbušné a může způsobit zranění. Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy ne násoskou.

  • K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte vzduchový filtr.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Vyčistěte pěnový předběžný filtr (v prašných podmínkách provádějte čištění častěji).
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte papírový vzduchový filtr (v prašných podmínkách provádějte výměnu častěji).
 • Important: Nenechávejte běžet motor bez sestavy vzduchového filtru, mohlo by dojít k vážnému poškození motoru.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Sejměte kryt a důkladně ho vyčistěte (Obrázek 27).

   g006591
  4. Oddělte pěnový předběžný filtr od papírového filtru (Obrázek 27) a pokud je papírový filtr výrazně zašpiněný, vyměňte ho.

   Important: Papírový filtr nečistěte.

  5. Pěnový předběžný filtr můžete umýt vodným roztokem mírně působícího saponátu. Poté filtr vysušte.

   Note: Do pěnového předběžného filtru nepřidávejte olej.

  6. Nasaďte pěnový předběžný filtr na papírový filtr.

  7. Nainstalujte sestavu vzduchového filtru.

  8. Upevněte kryt.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a olejový filtr ponechte původní.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej (při práci v prašném prostředí výměnu provádějte častěji).
 • Note: Několik minut před výměnou oleje spusťte motor, aby se olej zahřál. Zahřátý olej má lepší viskozitu a odnáší více nečistot.

  Specifikace motorového oleje

  Množství motorového oleje0,65 l bez olejového filtru; 0,85 l s olejovým filtrem
  Viskozita olejedetergentní olej SAE 30 nebo SAE 10W-30
  API klasifikaceSJ nebo vyšší
  1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

  2. Viz Bezpečnost při provádění úkonů údržby.

  3. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 28).

   g194742
  4. Nakloňte stroj na stranu (vzduchový filtr musí směřovat nahoru) a nechte vytéct olej plnicí trubicí (Obrázek 29).

   g019648
  5. Po vypuštění vyjetého oleje umístěte stroj znovu do provozní polohy.

  6. Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej v množství přibližně ¾ objemu motoru.

  7. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

  8. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

  9. Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice a opět ji vyjměte.

  10. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 28).

   • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 8 až 10, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

   • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné výšky oleje na měrce.

   Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete jej poškodit.

  11. Bezpečně namontujte měrku.

  12. Olej předejte k recyklaci podle platných předpisů.

  Výměna olejového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte olejový filtr.
  1. Spusťte motor, aby se olej zahřál.

  2. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  3. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  4. Vypusťte motorový olej; viz Výměna motorového oleje.

  5. Umístěte hadr pod olejový filtr, aby se zachytil veškerý olej, který může odkapávat při demontáži filtru.

  6. Demontujte olejový filtr (Obrázek 30).

   Note: Přesvědčte se, zda s filtrem bylo vyjmuto rovněž těsnění olejového filtru.

   g019650
  7. Namažte prstem těsnění na novém filtru motorovým olejem (Obrázek 31).

   g002805
  8. Otáčejte filtrem, dokud gumové těsnění nedosedne na základnu filtru, potom filtr rukou dotáhněte o další ⅔ otáčky.

  9. Naplňte klikovou skříň čerstvým olejem až k odpovídající značce na měrce; viz Doplnění oleje do motoru.

  10. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.

  11. Nechejte motor běžet asi 3 minuty.

  12. Vypněte motor, počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části, a zkontrolujte, zda v okolí filtru neuniká olej.

  13. Doplňte olej, aby se vyrovnala hladina oleje poté, co část oleje natekla do olejového filtru; viz Doplnění oleje do motoru

  14. Použitý olejový filtr recyklujte podle místních předpisů.

  Údržba zapalovací svíčky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku.
 • Použijte zapalovací svíčku NGK BPR5ES nebo ekvivalentní.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Vyčistěte okolí zapalovací svíčky.

  4. Vytáhněte svíčku z hlavy válce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo znečištěnou svíčku vyměňte. Nečistěte elektrody, protože nečistoty pronikající do válce by mohly poškodit motor.

  5. Mezeru mezi elektrodami svíčky nastavte na 0,76 mm; viz Obrázek 32.

   g000533
  6. Namontujte zapalovací svíčku a nasaďte těsnění.

  7. Zapalovací svíčku utáhněte momentem 23 N·m.

  8. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.

  Kontrola stavu řemenů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav řemenů.
  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Sejměte kryt řemenu (Obrázek 9) tak, že vyšroubujete 4 šrouby, kterými je kryt připevněn ke krytu sekačky.

  3. Ověřte, že se na řemenu nenachází trhliny, roztřepené okraje, známky popálení nebo jiné známky poškození.

  4. Poškozené řemeny vyměňte.

  5. Pokud vyměňujete hnací řemen žacích nožů, je nutné ho seřídit. Postupujte podle pokynů v části Údržba systému žacích nožů.

  6. Namontujte kryt řemene pomocí 4 šroubů, které jste vyšroubovali v kroku 2.

  Vyprázdnění palivové nádrže a čištění filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a v případě potřeby ho vyměňte.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyčistěte filtr palivové nádrže.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Před prováděním oprav nebo před uskladněním sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Note: Vložka filtru palivové nádrže (sítko) je umístěna uvnitř palivové nádrže na výstupu. Tento filtr je součástí palivové nádrže a není možné ho vyjmout.

  1. Vypněte motor a počkejte, než vychladne.

   Important: Palivo vypouštějte pouze ze studeného motoru.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Zavřete uzavírací ventil paliva.

  4. Odpojte palivové vedení uvolněním trubkové svorky na karburátoru.

  5. Otevřete uzavírací ventil paliva a nechte vytéct veškeré palivo z palivové nádrže a palivového vedení do schváleného kanystru.

  6. Demontujte palivovou nádrž ze sekačky.

  7. Nalijte malé množství paliva do palivové nádrže, propláchněte jím nádrž a slijte jej do schváleného kanystru.

  8. Namontujte palivovou nádrž a palivové vedení.

  Výměna palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr.
  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Zavřete uzavírací ventil paliva (Obrázek 33).

   g019924
  4. Uvolněte trubkové svorky kolem palivového filtru a vyjměte palivový filtr (Obrázek 33) z palivového vedení.

  5. Namontujte nový palivový filtr do palivového vedení pomocí trubkových svorek, které jste odstranili v kroku 4.

  Údržba systému žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Proveďte údržbu systému žacích nožů.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Odstraňte nečistoty z prostoru pod krytem řemenu.
 • Proveďte údržbu systému žacích nožů.
  1. Povolte 2 šrouby na přístupovém panelu krytu řemenu a sejměte panel (Obrázek 34).

   g208925
  2. Vymeťte nebo vyfoukejte nečistoty nahromaděné uvnitř krytu řemene a kolem všech součástí.

  3. Vložte spárovou měrku nastavenou na hodnotu 0,13 až 0,76 mm proti stěně a posuňte ji směrem dolů za pružinu napínající řemen; viz Obrázek 35.

   decal116-8528

   Note: Pokud je mezi spárovou měrkou a pružinou viditelná mezera, utahujte seřizovací šroub, dokud nebude mezera taková, že spárovou měrku nebude možné do mezery volně vkládat a vyndávat (Obrázek 34).

   Important: Stavěcí šroub nepřetahujte. Mohli byste poškodit hnací řemen žacích nožů.

  4. Namontujte přístupový panel krytu řemenu.

  Údržba žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte nože a podle potřeby proveďte jejich údržbu.
 • Important: Ke správnému namontování žacích nožů budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

  Vždy, když spotřebujete palivo, zkontrolujte ostrost nožů, míru jejich opotřebení nebo poškození, viz Kontrola žacích nožů. Je-li ostří žacího nože tupé nebo poškozené, nechte je nabrousit nebo je vyměňte. Pokud jsou žací nože ohnuté, poškozené nebo prasklé, okamžitě je vyměňte za originální náhradní žací nože Toro.

  Nebezpečí

  Opotřebený nebo poškozený žací nůž může prasknout a jeho úlomek může sekačka odmrštit na obsluhu nebo osoby v okolí a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození nožů.

  • Opotřebené nebo poškozené nože okamžitě vyměňte.

  Note: V průběhu celé sezóny udržujte žací nože ostré, protože ostré nože sekají trávu čistě, aniž by trhaly nebo drolily stébla. Trhání a drolení trávy způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k různým chorobám.

  Příprava na údržbu žacích nožů

  Nakloňte sekačku na stranu tak, aby vzduchový filtr směřoval nahoru a horní část rukojeti byla opřená o zem.

  Důležité upozornění

  Žací nože jsou ostré a při kontaktu s noži může dojít k vážnému zranění.

  • Odpojte koncovku kabelu od zapalovací svíčky.

  • Při provádění údržby žacích nožů používejte rukavice.

  Kontrola žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte žací nože.
  1. Zkontrolujte ostří žacích nožů (Obrázek 36). Jestliže ostří nejsou dostatečně naostřená nebo jsou v důsledku různých záseků nerovná, vyjměte nože a naostřete je nebo je vyměňte.

   g017223
  2. Zkontrolujte samotné nože, zejména jejich zakřivené části (Obrázek 36). Jestliže v této oblasti zjistíte jakékoli poškození, opotřebení anebo průraz, neprodleně nože vyměňte za nové.

   Nebezpečí

   Pokud není řešeno opotřebení žacího nože, mezi zakřivenou a plochou částí postupně vznikne průraz. Nakonec se kus žacího nože může odlomit a vyletět ze skříně, což může způsobit vážné zranění vás nebo okolostojících osob.

   • Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození nožů.

   • Nikdy se nepokoušejte narovnat ohnutý žací nůž nebo svařovat poškozené nebo prasklé žací nože.

   • Kontrolujte, zda žací nože nejsou ohnuté; viz Kontrola ohnutí žacích nožů.

  Kontrola ohnutí žacích nožů

  1. Otáčejte žacími noži, dokud nejsou ve stejné poloze jako na Obrázek 37.

   g016532
  2. Změřte vzdálenost od hladkého, rovného povrchu k řezné hraně (ostří) v bodech A a B, (Obrázek 37) a zaznamenejte si oba rozměry.

  3. Otočte žacími noži tak, aby na místech A a B byly jejich opačné konce.

  4. Zopakujte měření popsané v kroku 2 a zaznamenejte si výsledky.

   Note: Pokud je rozdíl mezi rozměry AB získanými v krocích 2 a 4 větší než 3 mm, žací nože vyměňte; viz Vyjmutí žacích nožů.

   Důležité upozornění

   Ohnutý nebo poškozený žací nůž se může rozlomit a vážně zranit nebo zabít vás nebo okolostojící osoby.

   • Poškozený žací nůž vždy vyměňte za nový.

   • Nikdy nepilujte a nevytvářejte ostré zářezy v hranách nebo plochách žacího nože.

  Vyjmutí žacích nožů

  Pokud žací nože narazí na pevný předmět nebo jsou nevyvážené nebo ohnuté, vyměňte je. Používejte pouze originální náhradní žací nože Toro.

  1. K zajištění žacích nožů použijte dřevěný špalek a otáčejte šrouby žacích nožů proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na Obrázek 38.

   g016527
  2. Odstraňte jednotlivé žací nože, jak je znázorněno na Obrázek 39.

   g016530
  3. Zkontrolujte, zda nejsou unášeče žacího nože opotřebené nebo poškozené.

  Montáž žacích nožů

  Důležité upozornění

  Nesprávná montáž žacích nožů může způsobit poškození sekačky nebo zranění obsluhy nebo okolostojících osob.

  Namontujte žací nože podle pokynů.

  1. První žací nůž namontujte ve vodorovné poloze, společně se všemi upevňovacími součástkami, jak je znázorněno na Obrázek 39.

   Note: Šrouby utáhněte rukou.

   Important: Zakřivené konce žacích nožů musí směřovat ke krytu sekačky. Ujistěte se, že jsou vyvýšená místa na jednotlivých unášečích žacích nožů umístěna v prohlubních hlavy odpovídajícího vřetena a kolíky na druhé straně jednotlivých unášečů žacích nožů jsou umístěny v otvorech odpovídajícího žacího nože.

  2. Zajistěte jednotlivé žací nože deskou a otáčejte šrouby žacích nožů ve směru hodinových ručiček momentovým klíčem, jak znázorňuje obrázek Obrázek 40; šrouby jednotlivých žacích nožů utáhněte momentem 82 N·m.

   g016537

   Important: Při použití momentu 82 N·m je šroub pevně utažen. Přeneste svou váhu na klíč a šroub pevně utáhněte. Přetáhnout šroub je velmi obtížné.

  3. Otočte namontovaný šroub o ¼ otáčky tak, aby byl ve svislé poloze, a namontujte další žací nůž stejným způsobem jako první (postupujte podle kroku 1).

   Note: Čepele by měly být kolmé a tvořit obrácené písmeno T“, jak je znázorněno na Obrázek 41.

   g016536
  4. Utáhněte druhý žací nůž; postupujte podle kroku 2.

  5. Rukou otočte žací nože o 360° stupňů a zkontrolujte, že se nestýkají.

   Note: Pokud se žací nože stýkají, nejsou namontovány správně. Opakujte kroky 1 až 3, dokud není dosaženo stavu, kdy se žací nože nestýkají.

  Výměna hnacího řemene žacích nožů

  Výměnu hnacího řemene žacích nožů proveďte podle potřeby.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Sejměte kryt řemenu (Obrázek 9) tak, že vyšroubujete 4 šrouby, kterými je kryt připevněn ke krytu sekačky.

   Note: Uschovejte tyto 4 šrouby pro montáž krytu řemene zpět ke krytu sekačky.

  4. Odstraňte veškeré nečistoty z prostoru pod krytem řemenu.

  5. Demontujte kryt řemene brzdy žacího nože a upevňovací součástky.

   Note: Uložte kryt řemene brzdy žacího nože a upevňovací součástky pro pozdější montáž.

   g208922
  6. Sejměte řemen brzdy žacího nože z levé přední řemenice.

  7. Uvolněte seřizovací šroub (Obrázek 34).

  8. Demontujte pevnou napínací řemenici a upevňovací součástky (Obrázek 43).

   Note: Uložte pevnou napínací řemenici a upevňovací součástky pro pozdější montáž.

   g208924
  9. Sejměte hnací řemen žacích nožů.

  10. Srovnejte otvory na pravém i levém ozubeném kole s otvory v krytu, viz Obrázek 43.

   Note: Přidržte ozubená kola na místě pomocí tyčky nebo šroubováku.

  11. Po zajištění ozubených kol namontujte hnací řemen žacích nožů a pevnou napínací řemenici.

   Note: Ujistěte se, že zuby ozubených kol jsou v záběru.

  12. Upravte napnutí řemenu podle doporučených nastavení; viz Údržba systému žacích nožů.

  13. Vytáhněte tyčku nebo šroubovák z ozubených kol.

  14. Ujistěte se, že jsou žací nože pod krytem správně zarovnané; viz Údržba žacích nožů.

  15. Namontujte řemen brzdy žacího nože, kryt řemene brzdy žacího nože a upevňovací součástky.

  16. Namontujte kryt řemene pomocí 4 šroubů, které jste vyšroubovali v kroku 3.

  17. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.

  18. Zkontrolujte funkčnost ovládací tyče a brzdy žacího nože.

  Výměna řemene brzdy žacího nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte řemen brzdy žacího nože.
  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Vyšroubujete 4 šrouby, kterými je kryt řemene připevněn ke krytu sekačky.

   Note: Uschovejte tyto 4 šrouby pro montáž krytu řemene zpět ke krytu sekačky.

  4. Sejměte kryt řemene.

  5. Odstraňte veškeré nečistoty z prostoru pod krytem řemenu.

  6. Sejměte řemen převodovky; viz Výměna řemene převodovky.

  7. Demontujte kryt řemene brzdy žacího nože (Obrázek 44).

   Note: Uschovejte upevňovací součástky pro pozdější montáž krytu řemene brzdy žacího nože.

   g208922
  8. Sejměte řemen brzdy žacího nože z řemenice brzdového bubnu a poté vyjměte řemen ze stroje.

   Note: Přidržte jeden z žacích nožů pomocí rukavice nebo hadru a otočte vřeteno žacího nože tak, aby bylo možné sejmout řemen brzdy žacího nože.

  9. Při montáži nového řemenu brzdy žacího nože proveďte výše popsané kroky v opačném pořadí.

  10. Seřiďte lanko brzdy žacího nože podle pokynů v části Seřízení lanka brzdy žacího nože.

  Seřízení lanka brzdy žacího nože

  Seřízení lanka brzdy žacího nože proveďte po každé montáži nového lanka nebo výměně řemenu brzdy žacího nože.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Sejměte kryt řemenu (Obrázek 9) tak, že vyšroubujete 4 šrouby, kterými je kryt připevněn ke krytu sekačky.

   Note: Uschovejte tyto 4 šrouby pro montáž krytu řemene zpět ke krytu sekačky.

  4. Odstraňte veškeré nečistoty z prostoru pod krytem řemenu.

  5. Povolte upínací šroub lanka (Obrázek 45).

   g208921
  6. Vytažením pláště lanka nahoru jej do míry napněte (Obrázek 46).

   Note: Pružinu nenatahujte.

   g208926
  7. Označte lanko brzdy (Obrázek 47), poté seřiďte polohu pláště, aby vznikla vůle přibližně 11 mm (Obrázek 48).

   g208923
   g208920
  8. Utažením šroubu kabelové svorky na utahovací moment 11 až 14 N·m zajistěte nastavení v poloze.

  9. Namontujte kryt řemene pomocí 4 šroubů, které jste vyšroubovali v kroku 3.

  10. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.

  11. Zkontrolujte funkčnost brzdy žacího nože.

  Výměna řemene převodovky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte řemen převodovky.
  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Vyšroubujete 4 šrouby, kterými je kryt řemene připevněn ke krytu sekačky.

   Note: Uschovejte tyto 4 šrouby pro montáž krytu řemene zpět ke krytu sekačky.

  4. Sejměte kryt řemene.

  5. Odstraňte veškeré nečistoty z prostoru pod krytem řemenu.

  6. Povolte konzolu a otočte ji dopředu (Obrázek 49).

   Note: Konzola brání převracení převodovky směrem k výstupu řemene převodovky.

   g196531
  7. Demontujte pružinu napínající převodovku.

  8. Sejměte řemen převodovky z řemenice převodovky.

  9. Sejměte řemen převodovky.

  10. Montáž nového řemene převodovky proveďte podle výše popsaných kroků v opačném pořadí.

  Seřízení převodovky

  Jestliže stroj ztrácí tahový výkon, zkontrolujte seřízení převodovky.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Povolte šroub a matici přidržující konzolu v poloze.

  4. Nastavte konzolu tak, aby byla ve styku s převodovkou.

   Note: Konzola brání převracení převodovky směrem k výstupu řemene převodovky.

  5. Utažením šroubu a matice upevněte konzolu v poloze.

  Seřízení lanka ručního pohonu

  Pokud se sekačka nepohybuje pomocí ručního pohonu nebo se pomalu pohybuje dopředu, když uvolníte ovládací tyč, seřiďte lanko pohonu.

  1. Vypněte stroj a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Povolte upevňovací matici lanka (Obrázek 50).

   g019876
  3. Chcete-li činnost ručního pohonu zvýšit, posuňte upevňovací matici lanka směrem k sekačce; chcete-li činnost ručního pohonu snížit, posuňte upevňovací matici lanka směrem od sekačky.

  4. Dotáhněte upevňovací matici lanka.

  5. Zkontrolujte, zda ovládání pohonu odpovídá požadavkům, a podle potřeby zopakujte výše uvedené kroky.

   Note: Pokud se sekačka pomalu pohybuje dopředu, aniž by byla stisknutá ovládací tyč, nebo se po zvednutí zadních kol do vzduchu kola otáčejí, je lanko příliš utažené. Povolte upevňovací matici lanka, vytáhněte plášť lanka mírně nahoru (směrem od sekačky) a dotáhněte upevňovací matici lanka.

   Note: Dále můžete požadovaným způsobem seřídit maximální pojezdovou rychlost (při plném stisknutí ovládací tyče).

  Uskladnění

  Všeobecné informace

  Sekačku uskladněte na chladném, čistém a suchém místě. Přikrývejte sekačku, aby zůstala čistá a chráněná.

  1. Provádějte doporučenou roční údržbu; viz .

  2. Vyčistěte spodní část stroje; viz Čištění spodní části stroje.

  3. Odstraňte rostlinné zbytky a nečistoty z vnějších částí motoru, ochranného krytu a horní části sekačky.

  4. Zkontrolujte stav žacích nožů; viz Kontrola žacích nožů.

  5. Provádějte údržbu vzduchového filtru; viz Údržba vzduchového filtru.

  6. Utáhněte všechny matice, šrouby a vruty.

  7. Zkorodované a popraskané nátěry povrchu opravte barvou, kterou dodává autorizovaný servisní prodejce.

  Příprava palivového systému

  Při posledním tankování v roce přidejte do paliva stabilizátor podle doporučení výrobce motoru. Při posledním sekání před uložením sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.

  1. Nechte stroj pracovat, dokud se palivo nespotřebuje a motor se nezastaví.

  2. Nastartujte znovu motor.

  3. Nechte motor pracovat, dokud se sám nezastaví. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostatečně suchý.

  Příprava motoru

  1. Dokud je motor teplý, vyměňte motorový olej a olejový filtr; viz Výměna motorového olejeVýměna olejového filtru.

  2. Vyjměte zapalovací svíčku.

  3. Pomocí olejničky do motoru otvorem pro svíčku nalijte 30 ml motorového oleje.

  4. Několikrát pomalu zatáhněte za lanko startéru, aby se olej rozmístil po celém válci.

  5. Namontujte zapalovací svíčku, ale nepřipojujte k ní kabel. Zajistěte kabel tak, aby nemohl přijít do styku se svíčkou.

  Použití stroje po uskladnění

  1. Zkontrolujte a utáhněte všechny upevňovací součásti.

  2. Demontujte zapalovací svíčku a pomocí startéru rychle protáčejte motor, aby se odstranil přebytečný olej z válce.

  3. Prohlédněte zapalovací svíčku a pokud je znečištěná, opotřebovaná nebo prasklá, vyměňte ji; viz návod k obsluze motoru.

  4. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji doporučeným momentem na 20 N·m.

  5. Proveďte veškeré požadované postupy údržby; viz .

  6. Zkontrolujte hladinu oleje motoru; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  7. Palivovou nádrž naplňte čerstvým palivem, viz Doplňování paliva do nádrže.

  8. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor nelze spustit.
  1. Palivová nádrž je prázdná nebo palivový systém obsahuje zvětralé palivo.
  2. Palivový uzavírací ventil je uzavřen.
  3. Škrticí klapka není ve správné poloze.
  4. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  5. Kabel není nasazen na zapalovací svíčce.
  6. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  7. Znečištěný palivový filtr.
  1. Vypusťte palivovou nádrž a/nebo ji naplňte čerstvým palivem. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
  2. Otevřete uzavírací ventil paliva.
  3. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy sytiče.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  5. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.
  6. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  7. Vyměňte palivový filtr a vyčistěte filtrační sítko v palivové nádrži.
  Motor obtížně startuje nebo ztrácí výkon.
  1. Vložka vzduchového filtru je zanesena nečistotami a omezuje proudění vzduchu.
  2. Hladina oleje v motoru je příliš nízká nebo je olej nadměrně znečištěný.
  3. Ventilační trubice palivové nádrže je ucpaná.
  4. Znečištěný palivový filtr.
  5. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  6. Spodní strana stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  7. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  1. Vyčistěte předřadný filtr vzduchového filtru a/nebo vyměňte papírový filtr.
  2. Zkontrolujte stav oleje v motoru. Pokud je olej znečištěný nebo je hladina oleje nízká, vyměňte olej.
  3. Vyčistěte nebo vyměňte ventilační trubici palivové nádrže.
  4. Vyměňte palivový filtr a vyčistěte filtrační sítko v palivové nádrži.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Vyčistěte spodní část stroje.
  7. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  Motor běží nepravidelně.
  1. Koncovka kabelu není pevně nasazena na zapalovací svíčce.
  2. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  3. Páčka škrticí klapky není v poloze pro rychlý chod.
  4. Vložka vzduchového filtru je zanesena nečistotami a omezuje proudění vzduchu.
  5. Znečištěný palivový filtr.
  1. Připojte koncovku kabelu pevně k zapalovací svíčce.
  2. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  3. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy pro rychlý chod.
  4. Vyčistěte předřadný filtr vzduchového filtru a/nebo vyměňte papírový filtr.
  5. Vyměňte palivový filtr a vyčistěte filtrační sítko v palivové nádrži.
  Sekačka nebo motor se nadměrně chvějí.
  1. Žací nůž je ohnutý nebo nevyvážený.
  2. Uvolněný upevňovací šroub žacího nože.
  3. Spodní strana krytu sekačky obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  4. Uvolněné upevňovací šrouby motoru.
  5. Volná řemenice motoru, napínací kladka nebo kladka žacího nože.
  6. Poškozená řemenice motoru.
  7. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  8. Řemen je poškozený.
  1. Vyvažte žací nůž nebo nože. Pokud je žací nůž ohnutý, vyměňte jej.
  2. Dotáhněte upevňovací šroub žacího nože.
  3. Vyčistěte spodní část stroje.
  4. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  5. Dotáhněte uvolněnou řemenici.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  8. Vyměňte řemen.
  Sekání je nerovnoměrné.
  1. Všechna 4 kola nemají stejnou výšku.
  2. Žací nože jsou tupé.
  3. Sekáte travnatou plochu opakovaně stejným způsobem.
  4. Spodní strana stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  5. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  1. Umístěte všechna 4 kola do stejné výšky.
  2. Nabruste a vyvažte žací nože.
  3. Změňte způsob sekání.
  4. Vyčistěte spodní část stroje.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Vyhazovací kanál je ucpaný.
  1. Páčka škrticí klapky není v poloze pro rychlou jízdu.
  2. Výška sekání je příliš nízká.
  3. Sekáte příliš rychle.
  4. Tráva je vlhká.
  5. Spodní strana stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  1. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy pro rychlý chod.
  2. Nastavte větší výšku sekání; pokud je to nutné, můžete plochu posekat podruhé, s nižší výškou sekání.
  3. Zpomalte.
  4. Před sekáním nechte trávu uschnout.
  5. Vyčistěte spodní část stroje.
  Pojezd sekačky nefunguje.
  1. Lanko pohonu pojezdu není seřízené nebo je poškozené.
  2. V oblasti řemenu se nachází nečistoty.
  3. Řemen je poškozený.
  1. Seřiďte lanko pohonu pojezdu; podle potřeby je vyměňte.
  2. Odstraňte nečistoty z oblasti řemenu.
  3. Vyměňte řemen.
  Žací nože se neotáčejí nebo prokluzují.
  1. Opotřebený, uvolněný anebo prasklý řemen brzdy žacího nože nebo rozvodový řemen.
  2. Řemen brzdy žacího nože je mimo řemenici.
  3. Opotřebené, uvolněné nebo prasklé lanko brzdy žacího nože.
  1. Seřiďte lanko brzdy žacího nože; seřiďte napnutí rozvodového řemene; podle potřeby proveďte výměnu.
  2. Zkontrolujte poškození řemenu a v případě potřeby se obraťte na servisní středisko.
  3. Seřiďte lanko brzdy žacího nože; v případě potřeby ho vyměňte.
  Žací nože se navzájem dotýkají.
  1. Žací nože jsou nesprávně namontované nebo zarovnané.
  2. Opotřebené, uvolněné nebo prasklé adaptéry žacích nožů.
  3. Opotřebený, uvolněný anebo prasklý rozvodový řemen.
  4. Opotřebené, uvolněné nebo prasklé ozubené kolo nebo napínací řemenice.
  1. Namontujte žací nože správně.
  2. Vyměňte adaptéry žacích nožů.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.