Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön tai kaupalliseen ammattikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä oleva QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g226631

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Brutto- tai nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n tai J2723:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Tutustu koneen mukana toimitettuihin moottorin valmistajan tietoihin.

Älä kajoa koneen turvalaitteisiin tai poista niitä käytöstä ja tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä yritä säätää tai muuttaa moottorin kierrosnopeuden säädintä, sillä tämä saattaa heikentää käyttöturvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet sekä laitteessa ja lisälaitteissa olevat merkinnät ennen moottorin käynnistämistä ja noudata niitä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle tai koneen alle. Älä mene heittoaukkojen eteen.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä sivulliset ja lapset turvallisen matkan päässä koneesta. Lapset eivät saa käyttää konetta. Anna vain vastuullisten, koulutettujen, ohjeisiin perehtyneiden ja fyysisesti konetta käyttämään kykenevien aikuisten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa, polttoaineen lisäystä tai tukosten poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decaloemmarkt
decal93-7009
decal112-8760
decal116-7581
decal116-7583
decal116-8528
decal116-9313
decal120-9570
decal136-9078
decal127-6865
decal130-9656

Käyttöönotto

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.

Kahvan asennus

Vaara

Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

 • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

 • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 1. Irrota kaksi pulttia laitteen rungosta kuvan (Kuva 3) mukaisesta kohdasta.

  g028426
 2. Käännä kahva taaksepäin käyttöasentoon.

 3. Kiinnitä kahva laitteeseen pulteilla, jotka irrotettiin vaiheessa 1.

 4. Kiristä kiinnittimet, jotka tukevat kahvaa laitteen kummallakin puolella kuvan mukaisesti (Kuva 4).

  g028427
 5. Kiinnitä kaapelit alempaan kahvaan kuvan mukaiseen kohtaan (Kuva 4) nippusiteellä.

 6. Kiinnitä nippuside kahvaan ja leikkaa siteen ylimääräinen osa pois.

Kahvan korkeuden säätö

 1. Määritä sopiva kahvan korkeus käyttöasennosta käsin.

 2. Irrota kahvan pultti ja aseta se yhteen kahvan kannattimen alaosassa olevista kolmesta reiästä (Kuva 5).

  g021150
 3. Kiristä kahvan pultti tiukkaan.

 4. Toista edellä kuvatut vaiheet laitteen toisella puolella.

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole valmiiksi öljyä, mutta sen mukana toimitetaan öljypullo. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin käynnistämistä.

Moottoriöljyn laatuvaatimukset

Moottorin öljytilavuusÖljynsuodattimen kanssa: 0,85 l
Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 6).

  g194742
 3. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

 4. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

 5. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

 6. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

 7. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 6).

  • Jos mittatikku näyttää liian matalan öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 5–7, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

  • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottorin öljymäärän tarkistus.

  Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 8. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Important: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso Moottoriöljyn vaihto.

Ruohonkeräimen kokoaminen

 1. Liu’uta ruohonkeräin rungon päälle kuvan mukaisesti (Kuva 7).

  g027717

  Note: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 7).

 2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva 8).

  g027718
 3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja sivukanavat rungon sivuille (Kuva 8).

Laitteen yleiskatsaus

g028352
g019644
g019652
g019669
MalliPainoPituusLeveysKorkeus
22205TE72 kg175 cm81 cm97 cm

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet, kuten suuntaimet tai ruohonkerääjät, ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.

 • Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 • Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Polttoaineturvallisuus

 • Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta säiliö tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

  • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta säiliöön moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

  • Jos polttoainetta läikkyy, älä yritä käynnistä moottoria. Vältä luomasta kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

 • Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Polttoainesäiliön täyttö

Hengenvaara

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

 • Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

 • Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Important: Käynnistysongelmia voi vähentää lisäämällä bensiiniin polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

Note: Polttoainesäiliön tilavuus on 1,8 litraa.

Moottorin öljymäärän tarkistus

 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 13).

  g194742
 3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

 4. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

 5. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 13).

  • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän (Kuva 13), lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä puhdistavaa SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Öljytyypistä on lisätietoja kohdassa Moottoriöljyn vaihto.

  • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän (Kuva 13), valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottoriöljyn vaihto.

  Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Leikkuukorkeuden säätö

Leikkuukorkeusalue on 38–127 mm 13 mm:n askelin.

g019911

Leikkuukorkeutta voi säätää etu- ja takavivuilla, jotka sijaitsevat koneen vasemmalla puolella (Kuva 15 ja Kuva 16). Nosta tai laske konetta vapauttamalla vipu, nostamalla tai laskemalla konetta ja kytkemällä sitten vipu päästämällä siitä irti.

g019653
g019645

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä riippuvia koruja.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin täytyy sammua ja terän pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 • Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia käyttöalueelle. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

 • Katso alas ja taakse aina ennen kuin konetta liikutetaan taaksepäin.

 • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

 • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

 • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasainen maasto voi aiheuttaa koneen kaatumisen tai aiheuttaa tasapainon tai jalansijan menettämisen.

 • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota virta-avain (jos varusteena), odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

 • Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilo säännöllisesti kulumisen ja vikojen varalta ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

 • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

Turvallisuus rinteissä

 • Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

 • Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

 • Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

Moottorin käynnistys

 1. Kytke johto sytytystulppaan (Kuva 9).

 2. Avaa polttoaineen sulkuventtiili (Kuva 17).

  Note: Kun polttoaineen sulkuventtiili on auki, vipu on polttoaineletkun suuntainen.

  g019651
 3. Siirrä kaasunsäädin nopealle RIKASTIN-asentoon (Kuva 11).

 4. Vedä käynnistyskahvaa hieman, kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti.

 5. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon moottorin käynnistyessä (Kuva 10).

  Note: Jos moottori ei käynnisty kolmen yrityksen jälkeen, toista vaiheet 3–5.

Moottorin sammutus

 1. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

 2. Sulje polttoaineen sulkuventtiili ja irrota johto sytytystulpasta, jos et käytä konetta tai jätät sen ilman valvontaa.

Itsevetolaitteiston käyttö ja terien kytkentä

 • Itsevetolaitteistoa käytetään teriä kytkemättä vetämällä ohjaustanko kahvaan (Kuva 18).

  g019671
 • Itsevetolaitteistoa käytetään terät kytkettynä liu’uttamalla ohjaustanko kokonaan oikealle ja vetämällä se kahvaan (Kuva 18).

  g019672
 • Itsevetolaitteiston ja terien käyttö lopetetaan vapauttamalla ohjaustanko.

Note: Säädä ajonopeutta siirtämällä ohjaustankoa lähemmäksi kahvaa tai kauemmaksi kahvasta. Hidasta vauhtia laskemalla ohjaustankoa käännöksissä tai koneen liikkuessa liian nopeasti. Jos lasket ohjaustankoa liikaa, koneen itsevetolaitteisto kytkeytyy pois päältä. Lisää ajonopeutta puristamalla ohjaustankoa lähemmäs kahvaa. Kun ohjaustanko on tiukasti kahvaa vasten, laitteen itsevetolaitteisto toimii enimmäisajonopeudella.

Seisontajarrun kytkentä

Seisontajarru kytketään vetämällä jarruvipu ylös kahvasta (Kuva 20).

g028360

Note: Kun seisontajarru on kytketty, ohjaustangon pysäytin estää ohjaustangon nostamisen ja siten itsevetolaitteiston käytön.

Seisontajarrun vapautus

Seisontajarru vapautetaan painamalla jarruvipu alas kahvaan (Kuva 21).

g028359

Note: Kun seisontajarru on vapautettu ja ohjaustanko on ylhäällä itsevetolaitteiston käyttöä varten, ohjaustangon pysäytin estää seisontajarrun kytkennän.

Leikkuujätteiden kierrättäminen

Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle. Laitteen valmistelu kierrätystä varten:

 • Jos koneeseen on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se ja asenna sivuheittokanavan suuntain. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus.

 • Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota se. Katso kohta Ruohonkeräimen irrotus.

 • Jos takaheittokanavan suojusta ei ole asennettu, tartu sen kahvaan, nosta takasuuntainta ja asenna se takaheittosuppiloon siten, että salpa loksahtaa paikalleen. Katso Kuva 22.

g019812

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja asenna sivuheittokanavan suuntain ennen leikkuujätteiden keräämistä. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus.

Ruohonkeräimen asennus

 1. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä (Kuva 23).

  g019798
 2. Irrota takaheittokanavan suojus painamalla salpaa alas peukalolla ja vetämällä suojus irti laitteesta (Kuva 22).

 3. Asenna keräimen tanko kahvan juuressa oleviin loviin ja keinuta keräintä edestakaisin, jotta tanko asettuu lovien pohjaan. Katso Kuva 23.

 4. Laske takasuuntainta, kunnes se on ruohonkeräimen päällä.

Ruohonkeräimen irrotus

Ruohonkeräin irrotetaan tekemällä kohdan Ruohonkeräimen asennus vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

Leikkuujätteiden heittäminen sivulle

Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

Sivuheittosuppilon asennus

Important: Varmista ennen leikkuujätteiden kierrätystä, että takaheittokanavan suojus on paikallaan.

 1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 2. Jos koneeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota se. Katso kohta Ruohonkeräimen irrotus.

 3. Asenna takaheittokanavan suojus. Katso kohta Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen.

 4. Irrota sivuheittokanavan suuntain vetämällä ylöspäin jousta, jolla luukku on kiinnitetty. Poista suuntain (Kuva 24).

  g019649
 5. Asenna sivuheittosuppilo (Kuva 25) vetämällä jousta ylöspäin, asettamalla suppilo aukkoon ja laskemalla jousi sivuheittosuppilon yläosassa olevien kielekkeiden päälle.

  g019647

Sivuheittosuppilon irrotus

Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä kohdan Sivuheittosuppilon irrotus vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

Käyttövihjeitä

Yleisiä vinkkejä

 • Lue turvallisuusohjeet ja tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

 • Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, joita terät saattaisivat singota ympäristöön.

 • Älä päästä ruohonleikkurin läheisyyteen tai käyttöalueelle ketään, etenkään lapsia tai lemmikkieläimiä.

 • Älä törmää leikkurilla puihin, seiniin, kiveyksiin tai muihin kiinteisiin esteisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

 • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

 • Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Viilaa terien lovet säännöllisesti pois.

 • Vaihda terät tarvittaessa alkuperäisiin Toro-vaihtoteriin.

 • Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin.

 • Puhdista laitteen leikkuupöydän alapuoli jokaisen leikkuukerran jälkeen. Katso kohta Laitteen alapuolen puhdistaminen.

 • Pidä moottori hyvässä käyttökunnossa.

 • Paras leikkuutulos saadaan, kun moottorin nopeus on nopeimmalla asennolla.

 • Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti. Levitys synnyttää enemmän leikkuujätettä ja pölyä, jotka tukkivat ilmansuodattimen ja heikentävät moottorin tehoa.

Ruohon leikkaaminen

 • Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina. Lämpimänä kesäaikana ruoho kannattaa leikata leikkuukorkeusasetuksella 51 mm, 64 mm tai 83 mm. Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.

 • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää ja lehdet paakkuuntuvat nurmikon päälle, laite voi tukkeutua ja moottori pysähtyä.

 • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

 • Teroita terät.

 • Kävele hitaammin leikatessasi.

 • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

 • Leikkaa ruoho useammin.

 • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

Lehtien leikkaaminen

 • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

 • Jos lehtikerros on ohut, aseta kaikki pyörät samaan leikkuukorkeuteen.

 • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

Käytön jälkeen

Turvallisuus käytön jälkeen

Yleinen turvallisuus

 • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Kuljetusturvallisuus

 • Irrota virta-avain (jos varusteena), ennen kuin lastaat koneen kuljettamista varten.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta.

 • Kiinnitä kone niin, ettei se liiku.

Laitteen alapuolen puhdistaminen

Paras mahdollinen leikkuutulos saadaan, kun laitteen kotelon alapuoli pidetään puhtaana. Leikkuujäte voidaan joko pestä tai kaapia pois laitteen kotelon alapuolelta.

Laitteen alapuolen pesu

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista laitteen kotelon alapuoli.
  1. Pysäköi laite tasaiselle betoni- tai asfalttipinnalle lähelle puutarhaletkua.

  2. Käynnistä moottori.

  3. Pidä vesiletkua kahvan korkeudella ja ohjaa vesisuihku maata kohti aivan oikean takapyörän eteen (Kuva 26).

   g002275

   Note: Terät kuljettavat vettä, ja leikkuujäte poistuu laitteesta. Jatka huuhtelua, kunnes laitteen alta ei enää huuhtoudu leikkuujätettä.

  4. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  5. Käännä vesi pois päältä.

  6. Käynnistä laite ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta laite ja sen komponentit kuivuisivat.

  Laitteen alapuolen kaapiminen

  Jos vesi ei poista kaikkea jätettä laitteen alapinnasta, kaavi se puhtaaksi.

  1. Irrota johto sytytystulpasta.

  2. Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä. Katso kohta Polttoainesäiliön tyhjennys ja suodattimen puhdistus.

  3. Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin ja yläkahva on maassa.

  4. Irrota lika ja leikkuujätteet kovapuisella kaapimella. Varo särmiä ja teräviä reunoja.

  5. Nosta laite pystysuoraan.

  6. Täytä polttoainesäiliö.

  7. Kytke johto sytytystulppaan.

  Kunnossapito

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy (ei öljynsuodatinta).
 • Huolla terän käyttöjärjestelmä.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista laitteen kotelon alapuoli.
 • Tarkista ilmansuodatin.
 • Tarkista terät ja huolla ne tarvittaessa.
 • Tarkasta terät.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Puhdista vaahtomuovinen esipuhdistin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Tarkista hihnojen kunto.
 • Tarkista polttoaineletku ja vaihda tarpeen vaatiessa.
 • Poista lika hihnakotelon alta.
 • Huolla terän käyttöjärjestelmä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda öljynsuodatin.
 • Tarkista sytytystulppa.
 • Puhdista polttoainesäiliön suodatin.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda teräjarrukytkimen hihna.
 • Vaihda vaihteiston hihna.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperinen ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan tai ennen varastointia.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ennen huoltotöiden suorittamista.

  • Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Käytä käsineitä, kun huollat terää. Älä korjaa tai muuta teriä.

  • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Ilmansuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ilmansuodatin.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Puhdista vaahtomuovinen esipuhdistin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperinen ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Important: Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinkokoonpanoa; seurauksena voi olla erittäin vakava moottorivaurio.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Irrota suojus ja puhdista se huolellisesti (Kuva 27).

   g006591
  4. Irrota vaahtomuovinen esisuodatin paperisuodattimesta (Kuva 27) ja vaihda paperisuodatin, jos se on erittäin likainen.

   Important: Älä yritä puhdistaa paperisuodatinta.

  5. Puhdista vaahtomuovinen esipuhdistin miedolla pesuaineella ja vedellä ja taputtele se kuivaksi.

   Note: Älä lisää vaahtomuoviseen esipuhdistimeen öljyä.

  6. Aseta vaahtomuovinen esipuhdistin paperisuodattimeen.

  7. Asenna ilmansuodatinkokoonpano.

  8. Asenna kansi.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy (ei öljynsuodatinta).
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Note: Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Moottorin öljytilavuus0,65 l ilman öljynsuodatinta; 0,85 l öljynsuodattimen kanssa
  Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
  API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Katso kohta Turvallisuus huollon aikana.

  3. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 28).

   g194742
  4. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputkesta kallistamalla leikkuri kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin (Kuva 29).

   g019648
  5. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

  6. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

  7. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

  8. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

  9. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

  10. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 28).

   • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 8–10, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   • Jos öljyä on mittatikun mukaan liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  11. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

  12. Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda öljynsuodatin.
  1. Lämmitä öljy käyttämällä moottoria.

  2. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  3. Irrota johto sytytystulpasta.

  4. Tyhjennä moottoriöljy. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  5. Aseta öljynsuodattimen alle riepu suodattimen irrotuksen yhteydessä vuotavaa öljyä varten.

  6. Irrota öljynsuodatin (Kuva 30).

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste irtoaa suodattimen kanssa.

   g019650
  7. Levitä sormilla öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen (Kuva 31).

   g002805
  8. Pyöritä uutta suodatinta paikalleen, kunnes tiiviste koskee suodattimen kantaan. Kiristä sitten suodatinta vielä 2/3 kierrosta.

  9. Täytä kampikammio uudella öljyllä oikeaan tasoon saakka. Katso kohta Öljyn lisääminen moottoriin.

  10. Kytke johto sytytystulppaan.

  11. Käytä moottoria noin kolmen minuutin ajan.

  12. Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja tarkasta suodattimen ympäristö öljyvuotojen varalta.

  13. Lisää öljyä öljynsuodattimen vetoisuuden verran. Katso kohta Öljyn lisääminen moottoriin.

  14. Kierrätä käytetty öljynsuodatin paikallisten asetusten mukaisesti.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulppa.
 • Käytä NGK BPR5ES -sytytystulppaa tai vastaavaa.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Puhdista sytytystulpan ympäristö.

  4. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

   Important: Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska niistä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori voi vaurioitua.

  5. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm. Katso kohta Kuva 32.

   g000533
  6. Asenna sytytystulppa ja tiiviste.

  7. Kiristä tulppa momenttiin 23 N·m.

  8. Kytke johto sytytystulppaan.

  Hihnojen kunnon tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista hihnojen kunto.
  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota hihnasuojus (Kuva 9) irrottamalla neljä pulttia, joilla se on kiinnitetty laitteen koteloon.

  3. Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita.

  4. Vaihda kaikki vaurioituneet hihnat.

  5. Jos terän käyttöhihna vaihdetaan, se on säädettävä. Katso kohta Terän käyttöjärjestelmän huolto.

  6. Asenna hihnasuojus vaiheessa 2 irrotetuilla neljällä pultilla.

  Polttoainesäiliön tyhjennys ja suodattimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletku ja vaihda tarpeen vaatiessa.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Puhdista polttoainesäiliön suodatin.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan tai ennen varastointia.
 • Note: Polttoainesuodatinelementti (sihti) on sijoitettu polttoainesäiliön sisään liittimeen. Suodatin on kiinteä osa polttoainesäiliötä, eikä sitä voida poistaa.

  1. Sammuta moottori ja odota, että se jäähtyy.

   Important: Tyhjennä polttoaine vasta moottorin jäähdyttyä.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Sulje polttoaineen sulkuventtiili.

  4. Irrota polttoaineletku löysäämällä kaasuttimen luona olevaa letkunkiristintä.

  5. Avaa polttoaineen sulkuventtiili ja valuta polttoainesäiliö ja polttoaineletku tyhjäksi turvallisuushyväksyttyyn polttoaineastiaan.

  6. Irrota polttoainesäiliö laitteesta.

  7. Kaada polttoainesäiliöön vähän polttoainetta, huljuta polttoainetta ympäriinsä säiliössä ja kaada polttoaine turvallisuushyväksyttyyn polttoaineastiaan.

  8. Asenna polttoainesäiliö ja polttoaineletku.

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Sulje polttoaineen sulkuventtiili (Kuva 33).

   g019924
  4. Irrota polttoainesuodatin (Kuva 33) polttoaineletkusta löysäämällä polttoainesuodattimen ympärillä olevia putkipidikkeitä.

  5. Asenna polttoaineletkuun uusi polttoainesuodatin vaiheessa 4 irrotetuilla putkipidikkeillä.

  Terän käyttöjärjestelmän huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Huolla terän käyttöjärjestelmä.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Poista lika hihnakotelon alta.
 • Huolla terän käyttöjärjestelmä.
  1. Löysää hihnasuojuksen huoltopaneelin kaksi ruuvia ja irrota paneeli (Kuva 34).

   g208925
  2. Harjaa tai puhalla hihnasuojuksen sisällä ja osien ympärillä olevat roskat pois.

  3. Pidä mittaan 0,13–0,76 mm asetettua rakotulkkia seinämää vasten ja liu’uta se alas hihnan kiristysjousen taakse. Katso kohta Kuva 35.

   decal116-8528

   Note: Jos rakotulkin ja jousen väliin jää näkyvä rako, kiristä säätöpulttia ja mutteria, kunnes rakotulkkia voi juuri ja juuri liu’uttaa raossa (Kuva 34).

   Important: Älä kiristä säätöpulttia liikaa, sillä se voi vahingoittaa terän käyttöhihnaa.

  4. Asenna hihnasuojuksen huoltopaneeli paikalleen.

  Terien huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista terät ja huolla ne tarvittaessa.
 • Important: Terien asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Tarkista terien terävyys sekä mahdolliset kulumat ja vauriot aina polttoaineen loppuessa. Katso kohta Terien tarkastus. Jos terän särmä on tylsä tai uurteinen, teroituta terä tai vaihda se uuteen. Jos terät ovat kuluneet, taipuneet, vaurioituneet tai halkeilleet, vaihda ne välittömästi aitoihin Toro-vaihtoteriin.

  Hengenvaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat.

  Note: Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.

  Leikkuuterien huollon valmistelu

  Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin ja yläkahva on maassa.

  Vaara

  Terät ovat teräviä, ja niiden koskettaminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

  • Irrota johto sytytystulpasta.

  • Käytä käsineitä, kun huollat teriä.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta terät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 36). Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroituta tai vaihda ne.

   g017223
  2. Tarkista itse terät ja etenkin kupera alue (Kuva 36). Jos havaitset vähäisiäkään vaurioitumisen, kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella, vaihda terät välittömästi uusiin.

   Hengenvaara

   Jos terän annetaan kulua, siiven ja terän tasaisen osan väliin muodostuu ura. Terästä voi lopulta irrota pala, joka voi sinkoutua kotelon alta ja johtaa käyttäjän tai sivullisten vakavaan loukkaantumiseen.

   • Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

   • Älä yritä suoristaa taipunutta terää tai hitsata murtunutta tai haljennutta terää.

   • Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso kohta Taipuneiden terien tarkistus.

  Taipuneiden terien tarkistus

  1. Käännä teriä, kunnes niiden asento on kuvan mukainen (Kuva 37).

   g016532
  2. Mittaa tasaisen pinnan ja leikkuuterien leikkuusärmän väliset etäisyydet kohdista A ja B (Kuva 37) ja kirjaa mitat ylös.

  3. Käännä teriä siten, että niiden vastakkaiset päät ovat kohdissa A ja B.

  4. Toista vaiheen 2 mittaukset ja kirjaa mitat.

   Note: Jos vaiheissa 2 ja 4 mitattujen etäisyyksien A ja B ero on yli 3 mm, vaihda terät. Katso kohta Terien irrotus.

   Vaara

   Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja johtaa käyttäjän tai sivullisten vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

   • Taipunut tai vaurioitunut terä on aina vaihdettava uuteen.

   • Terän särmiä tai pintoja ei saa hioa, eikä niihin saa tehdä teräviä lovia.

  Terien irrotus

  Vaihda terät, kun ne ovat osuneet kiinteään esineeseen tai jos ne ovat epätasapainossa, taipuneet tai kuluneet. Käytä ainoastaan aitoja Toro-vaihtoteriä.

  1. Tue terät puun kappaleella ja kierrä teräpulttia vastapäivään kuvan mukaisesti (Kuva 38).

   g016527
  2. Irrota kaikki terät kuvan mukaisesti (Kuva 39).

   g016530
  3. Tarkista terän ohjainten nastat kulumisen ja vaurioiden varalta.

  Terien asennus

  Vaara

  Terien väärä asennus voi johtaa koneen vaurioitumiseen tai käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen.

  Asenna terät ohjeiden mukaisesti.

  1. Asenna ensimmäinen terä kiinnikkeillä vaakasuuntaan kuvan mukaisesti (Kuva 39).

   Note: Kiristä pultti sormin.

   Important: Suuntaa terien käyrät päät laitteen koteloa kohti. Varmista, että terän ohjaimen kohoumat asettuvat ohjainta vastaavan karan pään painaumiin ja että terän ohjaimen toisella puolella olevat nastat asettuvat ohjainta vastaavan terän aukkoihin.

  2. Tue terät levyillä ja kierrä teräpulttia momenttiavaimella myötäpäivään kuvan mukaisesti (Kuva 40). Kiristä kukin teräpultti momenttiin 82 N·m.

   g016537

   Important: 82 N m:n momenttiin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Aseta painosi avaimen taakse ja kiristä pultti tiukkaan. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

  3. Käännä asennettua terää 1/4 kierrosta, kunnes se on pystysuuntaisesti, ja asenna toinen terä kuten ensimmäinenkin (katso vaihe 1).

   Note: Terien on oltava kohtisuorassa toisiinsa nähden, eli niiden tulee muodostaa käänteinen T kuvan mukaisesti (Kuva 41).

   g016536
  4. Kiristä toinen terä. Katso vaihe (2).

  5. Käännä teriä käsin täydet 360 astetta ja varmista, etteivät ne kosketa toisiaan.

   Note: Jos terät koskettavat toisiaan, niitä ei ole asennettu oikein. Toista vaiheet 1–3 ja varmista, etteivät terät kosketa toisiaan.

  Terän käyttöhihnan vaihto

  Vaihda terän käyttöhihna tarvittaessa.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Irrota hihnasuojus (Kuva 9) irrottamalla neljä pulttia, joilla se on kiinnitetty laitteen koteloon.

   Note: Säilytä pultit, joilla hihnasuojus asennetaan laitteen koteloon.

  4. Poista lika hihnakotelon alta.

  5. Irrota teräjarrukytkimen hihnasuojus ja kiinnitystarvikkeet.

   Note: Säilytä teräjarrukytkimen hihnasuojus ja kiinnitystarvikkeet asennusta varten.

   g208922
  6. Irrota teräjarrukytkimen hihna etuosan vasemmalta hihnapyörältä.

  7. Löysää säätöpulttia (Kuva 34).

  8. Irrota kiinteä kiristinpyörä ja kiinnitystarvikkeet (Kuva 43).

   Note: Säilytä kiristinpyörä ja kiinnitystarvikkeet asennusta varten.

   g208924
  9. Irrota terän käyttöhihnat.

  10. Kohdista oikean ja vasemman hammaspyörän aukot kotelon aukkoihin kuvan mukaisesti (Kuva 43).

   Note: Pidä hammaspyörät paikoillaan tangon tai ruuvimeisselin avulla.

  11. Kun hammaspyörät on lukittu paikoilleen, asenna terän käyttöhihna ja kiinteä kiristinpyörä.

   Note: Tarkista, että hampaat kiinnittyvät hammaspyöriin.

  12. Kiristä hihnaa suositusasetuksiin. Katso kohta Terän käyttöjärjestelmän huolto.

  13. Irrota tanko tai ruuvimeisseli hammaspyöristä.

  14. Varmista, että kotelon alla olevat terät on kohdistettu oikein. Katso kohta Terien huolto.

  15. Asenna teräjarrukytkimen hihna ja hihnasuojus sekä kiinnitystarvikkeet.

  16. Asenna hihnasuojus vaiheessa 3 irrotetuilla neljällä pultilla.

  17. Kytke johto sytytystulppaan.

  18. Tarkasta ohjaustangon ja teräjarrukytkimen toiminta.

  Teräjarrukytkimen hihnan vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda teräjarrukytkimen hihna.
  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Irrota neljä pulttia, joilla hihnasuojus on kiinnitetty laitteen koteloon.

   Note: Säilytä pultit, joilla hihnasuojus asennetaan laitteen koteloon.

  4. Irrota hihnakotelo.

  5. Poista lika hihnakotelon alta.

  6. Irrota vaihteiston hihna. Katso kohta Vaihteiston hihnan vaihto.

  7. Irrota teräjarrukytkimen hihnasuojus (Kuva 44).

   Note: Säilytä kiinnitystarvikkeet teräjarrukytkimen hihnasuojuksen asennusta varten.

   g208922
  8. Irrota teräjarrukytkimen hihna jarrurummun hihnapyörältä ja irrota sitten hihna koneesta.

   Note: Pitele yhtä teristä käsineellä tai rievulla ja käännä terän karaa niin, että teräjarrukytkimen hihna irtoaa helpommin.

  9. Asenna uusi teräjarrukytkimen hihna tekemällä edellä kuvatut vaihteet käänteisessä järjestyksessä.

  10. Säädä teräjarruvaijeria. Katso kohta Teräjarruvaijerin säätö.

  Teräjarruvaijerin säätö

  Säädä teräjarruvaijeria aina, kun uusi vaijeri asennetaan tai teräjarrukytkimen hihna vaihdetaan.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Irrota hihnasuojus (Kuva 9) irrottamalla neljä pulttia, joilla se on kiinnitetty laitteen koteloon.

   Note: Säilytä pultit, joilla hihnasuojus asennetaan laitteen koteloon.

  4. Poista lika hihnakotelon alta.

  5. Löysää pidätinruuvi (Kuva 45).

   g208921
  6. Poista löysä vetämällä vaijerin vaippaa (Kuva 46).

   Note: Älä jännitä jousta.

   g208926
  7. Merkitse jarruvaijeri (Kuva 47) ja säädä sitten vaippaa, kunnes siinä on noin 11 mm löysää (Kuva 48).

   g208923
   g208920
  8. Lukitse säätö kiristämällä vaijerin pidätinruuvi momenttiin 11–14 N·m.

  9. Asenna hihnasuojus vaiheessa 3 irrotetuilla neljällä pultilla.

  10. Kytke johto sytytystulppaan.

  11. Tarkasta teräjarrukytkimen toiminta.

  Vaihteiston hihnan vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaihteiston hihna.
  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Irrota neljä pulttia, joilla hihnasuojus on kiinnitetty laitteen koteloon.

   Note: Säilytä pultit, joilla hihnasuojus asennetaan laitteen koteloon.

  4. Irrota hihnakotelo.

  5. Poista lika hihnakotelon alta.

  6. Löysää kannatin ja kierrä sitä eteenpäin (Kuva 49).

   Note: Kannatin estää vaihteistoa kallistumasta niin paljon, että vaihteiston hihna siirtyy paikaltaan.

   g196531
  7. Irrota vaihteiston kiinnitysjousi.

  8. Irrota vaihteiston hihna vaihteiston hihnapyörältä.

  9. Irrota vaihteiston hihna.

  10. Asenna uusi vaihteiston hihna tekemällä edellä kuvatut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

  Vaihteiston säätö

  Jos laite alkaa menettää pitoa, tarkista vaihteisto ja säädä sitä.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Löysää pultti ja mutteri, joilla kannatin pidetään paikallaan.

  4. Säädä kannatinta niin, että se koskettaa vaihteistoa.

   Note: Kannatin estää vaihteistoa kallistumasta niin paljon, että vaihteiston hihna siirtyy paikaltaan.

  5. Kiinnitä kannatin paikalleen kiristämällä pultti ja mutteri.

  Itsevetolaitteiston vaijerin säätö

  Jos laitteen itsevetolaitteisto ei toimi tai liikkuu eteenpäin hitaasti, kun ohjaustanko vapautetaan, säädä itsevetolaitteiston vaijeria.

  1. Pysäytä kone ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Löysää vaijerin tuen mutteria (Kuva 50).

   g019876
  3. Liu’uta vaijerin tuen mutteria laitetta kohti, jolloin itsevetolaitteisto toimii tehokkaammin. Liu’uta vaijerin tuen mutteria poispäin laitteesta, jolloin itsevetolaitteiston teho vähenee.

  4. Kiristä vaijerin tuen mutteri.

  5. Tarkista, onko vedonohjaus sopiva, ja toista edellä mainitut vaiheet tarvittaessa.

   Note: Jos laite etenee hitaasti ilman, että ohjaustanko on kytkettynä, tai jos pyörät pyörivät, kun takapyörät nostetaan maasta, vaijeri on liian kireällä. Löysää vaijerin tuen mutteria, vedä vaijerin vaippaa hieman ylöspäin (poispäin laitteesta) ja kiristä vaijerin tuen mutteri.

   Note: Myös enimmäisajonopeutta (ohjaustanko täysin kytkettynä) voidaan säätää tarpeen mukaan.

  Varastointi

  Yleisiä tietoja

  Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan. Peitä laite, jotta se pysyy puhtaana ja suojassa.

  1. Tee suositellut vuosittaiset huoltotoimenpiteet. Katso kohta .

  2. Puhdista laitteen alaosa. Katso kohta Laitteen alapuolen puhdistaminen.

  3. Poista lika ja roskat moottorin ulkoisista osista, vanteista ja laitteen päältä.

  4. Tarkista terien kunto. Katso kohta Terien tarkastus.

  5. Huolla ilmansuodatin. Katso kohta Ilmansuodattimen huolto.

  6. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  7. Maalaa kaikki ruostuneet tai lohkeilleet maalipinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  Polttoainejärjestelmän valmistelu

  Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla. Tyhjennä polttoainesäiliö leikattuasi ruohon viimeisen kerran ennen laitteen varastointia.

  1. Käytä laitetta, kunnes moottori sammuu polttoaineen loppumisen vuoksi.

  2. Käynnistä moottori uudelleen.

  3. Anna moottorin käydä, kunnes se sammuu. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

  Moottorin valmistelu

  1. Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin, kun moottori on vielä lämmin. Katso kohdat Moottoriöljyn vaihto ja Öljynsuodattimen vaihto.

  2. Irrota sytytystulppa.

  3. Lisää öljykannulla noin 30 ml moottoriöljyä moottoriin sytytystulpan aukon kautta.

  4. Vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin.

  5. Asenna sytytystulppa, mutta älä kytke johtoa tulppaan. Kiinnitä johto siten, ettei se ole pääse kosketukseen sytytystulpan kanssa.

  Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

  1. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

  2. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.

  3. Tarkista sytytystulppa ja vaihda se, jos se on likainen, kulunut tai haljennut. Katso ohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  4. Asenna sytytystulppa ja kiristä se suositeltuun 20 N·m:n momenttiin.

  5. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta .

  6. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin öljymäärän tarkistus.

  7. Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella. Katso kohta Polttoainesäiliön täyttö.

  8. Kytke johto sytytystulppaan.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Moottori ei käynnisty.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä, tai polttoainejärjestelmässä on vanhentunutta polttoainetta.
  2. Polttoaineen sulkuventtiili on kiinni.
  3. Kaasuvipu ei ole oikeassa asennossa.
  4. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  5. Johtoa ei ole kytketty sytytystulppaan.
  6. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  1. Tyhjennä ja/tai täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella. Jos vika ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  2. Avaa polttoaineen sulkuventtiili.
  3. Siirrä kaasuvipu Rikastin-asentoon.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  5. Kytke johto sytytystulppaan.
  6. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
  7. Vaihda polttoainesuodatin ja puhdista säiliön sisällä oleva suodatin.
  Moottori käynnistyy huonosti tai menettää tehoa.
  1. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.
  2. Moottoriöljyä on liian vähän tai öljy on likaista.
  3. Polttoainesäiliön ilmaletku on tukossa.
  4. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  6. Laitteen alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  7. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  1. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperisuodatin.
  2. Tarkista moottoriöljy. Vaihda öljy, jos se on likaista, tai lisää öljyä, jos sitä on liian vähän.
  3. Puhdista tai vaihda polttoainesäiliön ilmaletku.
  4. Vaihda polttoainesuodatin ja puhdista säiliön sisällä oleva suodatin.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  6. Puhdista laitteen alaosa.
  7. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
  Moottori käy epätasaisesti.
  1. Johtoa ei ole kytketty tiukasti sytytystulppaan.
  2. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  3. Kaasuvipu ei ole Nopea-asennossa.
  4. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.
  5. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  1. Kytke johto tiukasti sytytystulppaan.
  2. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
  3. Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon.
  4. Puhdista ilmansuodattimen esisuodatin ja/tai vaihda paperisuodatin.
  5. Vaihda polttoainesuodatin ja puhdista säiliön sisällä oleva suodatin.
  Laite tai moottori tärisee liikaa.
  1. Terä on taipunut tai se ei ole tasapainossa.
  2. Terän kiinnityspultti on löysällä.
  3. Laitteen kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  4. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  5. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.
  6. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
  7. Terän kara on taipunut.
  8. Hihna on vaurioitunut.
  1. Tasapainota terät. Jos terä on taipunut, vaihda se.
  2. Kiristä terän kiinnityspultit.
  3. Puhdista koneen alaosa.
  4. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  5. Kiristä löysä pyörä.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  8. Vaihda hihna.
  Leikkuujälki on epätasaista.
  1. Kaikki neljä pyörää eivät ole samalla korkeudella.
  2. Terät ovat tylsiä.
  3. Leikkaat aina samansuuntaisesti.
  4. Laitteen alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  5. Terän kara on taipunut.
  1. Aseta kaikki neljä pyörää samalle korkeudelle.
  2. Teroita ja tasapainota terät.
  3. Vaihda leikkuusuuntaa.
  4. Puhdista laitteen alaosa.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Heittosuppilo tukkeutuu.
  1. Kaasuvipu ei ole Nopea-asennossa.
  2. Leikkuukorkeus on liian matala.
  3. Liikut liian nopeasti.
  4. Ruoho on märkää.
  5. Laitteen alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  1. Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon.
  2. Nosta leikkuukorkeutta ja leikkaa ruoho tarvittaessa toisen kerran matalammalla leikkuukorkeusasetuksella.
  3. Hidasta.
  4. Anna ruohon kuivua ennen leikkaamista.
  5. Puhdista laitteen alaosa.
  Koneen itsevetolaitteisto ei toimi.
  1. Itsevetolaitteiston vaijeria ei ole säädetty tai se on vaurioitunut.
  2. Hihnan lähettyvillä on likaa.
  3. Hihna on vaurioitunut.
  1. Säädä itsevetolaitteiston vaijeria tai vaihda se tarvittaessa.
  2. Puhdista hihnan ympäristö roskista.
  3. Vaihda hihna.
  Terät eivät pyöri tai ne luistavat.
  1. Teräjarrukytkimen hihna tai jakohihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  2. Teräjarruvaijerin hihna on irti hihnapyörältä.
  3. Teräjarruvaijerin hihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  1. Säädä teräjarruvaijeria ja jakohihnan kireyttä. Vaihda ne tarvittaessa.
  2. Tarkasta hihna vaurioiden varalta ja ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  3. Säädä teräjarruvaijeria ja vaihda se tarvittaessa.
  Terät koskettavat toisiaan.
  1. Terät on asennettu tai kohdistettu virheellisesti.
  2. Teräsovittimet ovat kuluneet, löysällä tai rikkinäiset.
  3. Jakohihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  4. Jakopään hammasrattaat tai kiristinpyörä ovat kuluneet, löysällä tai rikkinäisiä.
  1. Asenna terät oikein.
  2. Vaihda teräsovittimet.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.