Innledning

Maskinen er en universalplentraktor som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig utviklet for klipping av allerede godt vedlikeholde parkplener, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g235835

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen er utformet i samsvar med ANSI B71.4-2017 og EN ISO 5395 når det korrekte CE-settet er montert i henhold til samsvarserklæringen.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

 • Hold tilskuere, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal106-2353
decal106-9206
decal112-1461
decal117-3233
decal117-3270
decal117-3272
decal117-3276
decal117-3277
decal117-4766
decal120-0250
decal120-0273
decal125-9688
decal130-0594
decal130-0611
decaloemmarkt
decal132-3600
decal132-6552
decal132-6553
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal121-8378
decal117-3273
decal120-0259
decal132-3378

Montering

Montere kraftuttakets drivaksel på en valgfri klippeenhet eller QAS

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Kraftuttakets drivaksel1
Bolt (5/16 x 1¾ tomme)4
Låsemutter (5/16 tomme)4
Valsetapp (3/16 x 1½ tomme)2

Note: Det er enklere å montere kraftuttakets drivaksel hvis du setter maskinen på en vinsj.

 1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  Advarsel

  Hvis motoren startes og kraftuttaket begynner å rotere, kan det føre til alvorlige personskader og maskinskade.

  • Når kraftuttakets drivaksel er koblet fra klippeenheten, må du ikke starte motoren og aktivere kraftuttaksbryteren.

  • Før du kobler kraftuttakets drivaksel fra klippeenheten, må du koble kraftuttakets solenoidventilspoletilkobling fra ledningssatsen for å forhindre utilsiktet aktivering av kraftuttaksclutchen.

 2. Koble ledningssatskontakten fra kraftuttakets solenoidventilspoletilkobling (Figur 3).

  g018339
 3. Plasser kraftuttakets drivaksel under forsiden av maskinen. Påse at drivakselens krysshode vender mot girkassens drivaksel (Figur 4).

  g018340
 4. Rett kilen og valsetapphullet på drivakselens krysshode inn med girkassens drivaksel.

 5. Før kraftuttaksdrivakselens krysshodeende til girkassens drivaksel.

 6. Fest krysshodeenden til kraftuttakets drivaksel slik:

  1. Monter valsetappen i krysshodeenden og akselen.

  2. Monter boltene gjennom drivakselens krysshodeende.

  3. Monter og stram låsemutrene for å feste krysshodeenden til kraftuttakets drivaksel.

   Note: Ta vare på de gjenværende boltene, låsemutterne og valsetappen for å feste den andre enden av drivakselen til tilbehørets girkasseaksel.

  4. Trekk til låsemutterne med et moment på 20–25 Nm.

 7. Smør smøreniplene på kraftuttakets drivaksel.

 8. Når du kobler den andre enden av drivakselen til tilbehørets girkasseaksel, koble ledningssatsen til kraftuttakets solenoidventilspoletilkobling (Figur 3).

Bruke monteringsdeler for valgfri klippeenhet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Låsebolt2
Smørenippel2
Skivehodeskrue (5/16 x 7/8 tomme)2

Note: Disse komponentene og prosedyren kreves kun hvis en klippeenhet som krever låsebolter, er montert på trekkenheten. Monteringsinstruksjoner finnes i brukerhåndboken for klippeenheten.

Note: Hvis du ikke monterer en klippeenhet på trekkenheten, må du fjerne eller knytte sammen de fire klippenhetsløftekjedene fra hjulopphenget.

Justere veltebøylen

 1. Fjern de to hårnålssplintene og to pinneboltene fra veltebøylen (Figur 5).

 2. Hev veltebøylen til hevet stilling og fest den med de to pinneboltene og to hårnålssplintene (Figur 5).

  Note: Hvis du må senke veltebøylen, skyv veltebøylen fremover for å fjerne trykket på boltene, fjern boltene, senk veltebøylen sakte og fest den med boltene slik at den ikke skader panseret.

  g014166

Kontrollere trykket i dekkene

Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Important: Oppretthold trykket i alle dekkene for å sikre god klippekvalitet og at maskinen fungerer riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.

Kontrollere væskenivåer

 1. Kontroller nivået på den hydrauliske væsken før du starter motoren. Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

 2. Kontroller motoroljenivået før du starter motoren. Se Kontrollere motoroljenivået.

 3. Sjekk kjølesystemet før du starter motoren. Se Kontrollere kjølesystemet .

Montere merket (kun CE-maskiner)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Modellårsmerke1

Monter modellårsmerket ved siden av serienummerskiltet på maskinen (Figur 6).

Note: For EN ISO 5395 fullfører du monteringen av CE-settet. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for riktig CE-sett.

g278147

Oversikt over produktet

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen.

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figur 7) brukes til å kjøre framover og bakover. Trykk øverst på pedalen for å kjøre fremover og nederst for å kjøre bakover. Bakkehastigheten avhenger av hvor mye du trykker ned pedalen. Hvis du vil oppnå maksimal hastighet når du kjører uten last, trykker du pedalen helt ned når gassen er i HURTIG-stillingen.

Du stopper maskinen ved å redusere trykket fra foten på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen.

g197397

Bremsepedal

Bruk bremsepedalen med bremsepedallås for å aktivere og koble ut parkeringsbremsen (Figur 7). Du stopper maskinen ved å fjerne foten fra pedalen, slik at den går tilbake til midtstillingen. Du kan bruke bremsen til å hjelpe til med å stoppe maskinen i en nødsituasjon.

Vippestyringspedal

For å vippe rattet mot deg trykker du ned fotpedalen og trekker rattårnet mot deg til den mest komfortable posisjonen, og deretter slipper du pedalen (Figur 7). For å flytte rattet bort fra deg, trykk fotpedalen ned og utløs den når rattet når ønsket driftsstilling.

Parkeringsbrems

Hvis du vil sette på parkeringsbremsen, trykker du ned parkeringsbremsepedalen og trykker toppen fremover for å låse den (Figur 7). Når du vil koble ut parkeringsbremsen, trykker du ned bremsepedalen til parkeringsbremselåsen trekkes inn.

Nøkkelbryter

Nøkkelbryteren har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START (Figur 8).

g014169

Kraftuttaksbryter

Bryteren for kraftuttaket (PTO) starter og stanser tilbehøret (Figur 8).

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren (Figur 9) angir hvor mye drivstoff det er igjen på tanken.

g014170

Gasspak

Gasspaken (Figur 8) styrer motorhastigheten. Skyv gasspaken fremover til HURTIG-stillingen for å øke motorhastigheten. Skyv gassen bakover til SAKTE-stillingen hvis du vil redusere motorhastigheten. Gassen regulerer hastigheten til kraftuttaket og brukes sammen med trekkpedalen til å kontrollere maskinens kjørehastighet. Kjør alltid maskinen med gasspaken på HURTIGstilling når du bruker tilbehør.

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som du bruker maskinen med nøkkelbryteren i KJøR-posisjon. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold.

Varsellampe for motorens kjølemiddeltemperatur

Hvis motorens kjølevæsketemperatur er høy, lyser varsellampen (Figur 8) og et montert tilbehør slås av. Hvis kjølevæsketemperaturen stiger med 11 °C (20 °F) mens du fortsetter å bruke maskinen, slås motoren av.

Important: Hvis tilbehøret stopper og temperaturvarsellampen er slått på, trykker du ned kraftuttaksknotten, kjører maskinen til et trygt og flatt område, setter gasspaken til SAKTE-stilling, lar trekkpedalen gå til NøYTRAL stilling og setter på parkeringsbremsen. La motoren gå på tomgang i noen minutter mens den kjøler seg ned til et trygt nivå. Slå av motoren og sjekk kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet .

Indikatorlampe for glødeplugg (oransje lys)

Indikatorlyset for glødepluggen (Figur 8) tennes når du vrir tenningsbryteren til På-stillingen. Det forblir på i seks sekunder. Når lyset slukker, kan du starte motoren.

Ladeindikator

Ladeindikatoren lyser hvis elektrisk ladesystem går over eller under normalt driftsområde (Figur 8). Kontroller og/eller reparer det elektriske ladesystemet.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampen for oljetrykk lyser når oljetrykket i motoren synker til under et sikkert nivå (Figur 8). Hvis oljetrykket er lavt, slå av motoren og finn årsaken. Reparer motoroljesystemet før du starter motoren igjen.

Styrevalgbryter

Kun firehjulsdrevne maskiner

Skyv styrevalgbryteren bakover for å koble til firehjulsstyring og fremover for tohjulsstyring (Figur 8).

Diagnostikklampe

Kun firehjulsdrevne maskiner

Diagnostikklampen tennes når systemet oppdager en feil (Figur 8).

Forstå diagnoselampene

Kun firehjulsdrevne maskiner

Maskinen er utstyrt med en diagnostikklampe som indikerer om elektronikkontrolleren oppdager en elektronisk feil. Diagnostikklampen er plassert på kontrollpanelet (Figur 10). Når den elektroniske kontrolleren fungerer på korrekt måte og nøkkelbryteren flyttes til På-stilling, tennes kontrollerens diagnostikklampe i tre sekunder og slår seg så av for å indikere at lampen fungerer på korrekt måte. Hvis motoren slår seg av, lyser denne lampen kontinuerlig inntil du endrer nøkkelstillingen. Lampen blinker hvis kontrolleren oppdager en feilfunksjon i det elektriske systemet. Lampen slutter å blinke og nullstilles automatisk når du setter nøkkelbryteren i AV-stilling når feilen har blitt avklart.

g014333

Når diagnostikklampen for kontrolleren blinker, har den oppdaget ett av følgende problemer:

 • En utgang har blitt kortsluttet.

 • En utgang har en åpen krets.

Bruk displayet for diagnostikkinstrumentet ACE til å finne ut hvilken utgangsbryter det er feil på.

Hvis diagnostikklampen ikke tennes når nøkkelbryteren stilles til På-stilling, betyr dette at den elektroniske kontrolleren ikke fungerer. Mulige årsaker er som følger:

 • Lampen er ødelagt.

 • Sikringene er gått.

 • Den elektroniske kontrolleren fungerer ikke som den skal.

Kontroller de elektriske tilkoblingene, sett inn sikringer og diagnostikklyspærer for å bestemme feilfunksjonen. Påse at tilbakekoblingskonnektoren er festet til ledningssatsen.

Display for diagnostikkinstrument Ace

Maskinen er utstyrt med en elektronisk kontroller som styrer de fleste maskinfunksjonene. Kontrolleren bestemmer hvilke funksjoner som kreves for forskjellige inngangsbrytere (f.eks. setebryter og nøkkelbryter), og slår på utgangene for å aktuere solenoidene eller releene for anmodet maskinfunksjon.

For at den elektroniske kontrolleren skal kontrollere maskinen på ønsket måte, må hver av inngangsbryterne, utgangssolenoidene og releene være koblet til og fungere på korrekt måte.

Bruk displayet til diagnostikkinstrumentet ACE og overlegget som hjelper til å bekrefte og korrigere elektriske funksjoner på maskinen. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å få hjelp.

Førerhuskontroller

Kun modell med førerhus
g198816

Luftsirkulasjonskontroll

Styrer hvorvidt førerhuset resirkulerer inneluften eller trekker inn uteluft (Figur 11).

 • Sett den til å resirkulere luften når du bruker klimaanlegget.

 • Sett den til å trekke inn luft når du bruker varmeapparatet eller viften.

Viftekontrollknott

Drei viftekontrollknotten for å regulere viftehastigheten (Figur 11).

Temperaturkontrollknott

Drei temperaturkontrollknotten for å regulere lufttemperaturen i førerhuset (Figur 11).

Vindusviskerbryter

Bruk denne bryteren til å slå vindusviskerne på eller av (Figur 11).

Klimaanleggsbryter

Bruk denne bryteren til å slå klimaanlegget på eller av (Figur 11).

Frontrutelås

Løft opp låsen for å åpne frontruten (Figur 12). Trykk inn låsen for å låse frontruten i åpen stilling. Trekk låsen ut og ned for å lukke og feste frontruten.

g196911

Bakrutelås

Løft opp låsene for å åpne bakruten. Trykk inn låsen for å låse ruten i åPEN stilling. Trekk låsen ut og ned for å lukke og feste ruten (Figur 12).

Important: Lukk bakruten før du åpner panseret, ellers kan det oppstå skade på panseret eller bakruten.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

g197702
BeskrivelseFigur 13 referanseMål eller vekt
Høyde med veltebøyle oppeC201 cm
Høyde med veltebøyle nedeG137 cm
Høyde med førerhusD225 cm
Total lengdeF276 cm
Total breddeB147 cm
Hjulavstand E155 cm
Hjulets slitebane (midten til midten på dekkene) bakA112 cm
Bakkeklaring 15 cm

Vekten av maskinen med klippeenheter

 Firehjulsdreven maskin med veltebeskyttelseMaskin med førerhusTohjulsdreven maskin med veltebeskyttelse
Ingen klippeenhet1134 kg1361 kg1088 kg
183 cm klippeenhet med sideutslipp1344 kg1571 kg1298 kg
183 cm baseklippeenhet1323 kg1549 kg1276 kg
158 cm baseklippeenhet1305 kg1532 kg1259 kg
254 cm klippeenhet med bakutslipp1492 kg1719 kg1446 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Fylle drivstoff

Drivstoffspesifikasjon

 • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

 • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

 • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

 • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

Petroleumdiesel

Cetaninnhold: 40 eller høyere

Svovelinnhold: Lavt svovelinnhold (<500 ppm) eller ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Drivstofftabell

Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternasjonalt
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

 • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen.

Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

Bruke biodieseldrivstoff

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN 14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tett drivstoffilter kan forekomme i en periode etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om biodiesel.

Drivstofftankens kapasitet

51 liter

Fylle drivstofftanken

Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er ved bunnen av påfyllingshalsen. Ikke fyll for mye i drivstofftanken.

g236327

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kontrollere kjølesystemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet.

Kontrollere det hydrauliske systemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk hydraulikksystemet. Se Kontrollere kjølesystemet .

Sikkerhetssperresystemet

Forsiktig

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, med mindre det følgende forekommer:

 • Du sitter på setet eller parkeringsbremsen er satt på.

 • Kraftuttaket er deaktivert.

 • Trekkpedalen er i NøYTRAL stilling..

 • Motortemperaturen er under den maksimale driftstemperaturen.

Sikkerhetssperresystemet er også utformet for å slå av motoren når du flytter trekkontrollene fra NøYTRAL stilling med parkeringsbremsen på. Hvis du reiser deg fra setet og kraftuttaket er tilkoblet, er det en tidsforsinkelse på ett sekund før motoren slås av.

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Test sikkerhetssystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis sikkerhetssystemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be en autorisert Toro-forhandler om å reparere sikkerhetssystemet omgående.

  1. Sitt på setet, sett på parkeringsbremsen, og flytt kraftuttaket til På-stillingen. Prøv å starte motoren – den skal ikke starte.

  2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt kraftuttaket til AV-stillingen. Trykk ned trekkpedalen. Prøv å starte motoren – den skal ikke starte.

  3. Mens du sitter på setet, sett på parkeringsbremsen, flytt kraftuttaket til AV-stillingen og la trekkpedalen gå tilbake til NøYTRAL stilling. Start motoren. Mens motoren går løser du ut parkeringsbremsen, kobler inn kraftuttaket, og løfter deg litt opp fra setet. Motoren skal stoppe innen 2 sekunder på tohjulsmaskiner. På firehjuls maskiner skal klippeenheten slås av og motoren fortsette å gå.

  4. Med tomt sete, sett på parkeringsbremsen, flytt kraftuttaket til AV-stilling, og flytt trekkpedalen til NøYTRAL stilling. Start motoren. Aktiver trekkpedalen mens motoren går; motoren skal stoppe innen to sekunder.

  5. Uten at det sitter noen på setet, koble fra parkeringsbremsen, flytt kraftuttaket til av-stilling, og la trekkpedalen gå tilbake til NøYTRAL stilling. Prøv å starte motoren – den skal ikke starte.

  Justere standardsetet

  Justere setestillingen

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

  1. Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet og justere setet (Figur 15).

   g004478
  2. Når du har flyttet setet til ønsket posisjon, slipper du spaken for å låse det på plass.

  3. Kontroller at setet er låst på plass ved å prøve å bevege det fram og tilbake.

  Justere seteopphenget

  Du kan justere setet for å sitte mer stabilt og komfortabelt ved kjøring. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 15).

  g004489

  Justere ryggstillingen

  Du kan justere seteryggen for en mer komfortabel kjøretur. Still inn seteryggen i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Du kan justere seteryggen ved å dreie knotten under det høyre armlenet i begge retninger for å gi best mulig komfort (Figur 15).

  Forandre på korsryggstøtten

  Seteryggen kan justeres for å gi en tilpasset støtte for korsryggen.

  Du kan justere seteryggen ved å dreie knotten under det venstre armlenet i begge retninger for å gi best mulig komfort (Figur 15).

  Heve og senke setet

  For å få tilgang til hydraulikken og andre systemer under setet må du frigjøre setet og vippe det fremover.

  1. Flytt setets sperrehake på venstre side av setet bakover for å låse opp setet og dra det fremover fra toppen av setet (Figur 17).

   g014174
  2. For å senke setet, dra opp setelåsens utløsningsstang og senk setet til låst stilling.

   g014265

  Justere klippehøyden

  Du kan justere klippehøyden i trinn på 6 mm, fra 2,5 til 15,8 cm, ved å flytte klippehøydepinnen til forskjellige hull.

  1. Mens motoren er i gang, skyver du løftebryteren for klippeenheten bakover til klippeenheten er hevet helt opp og slipper bryteren umiddelbart, som vist i Figur 19.

  2. Roter klippehøydepinnen til kjernen er på linje med sporene i hullene i klippehøydebraketten, og fjern den (Figur 19).

  3. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, sett inn pinnen og roter den ned for å låse den på plass (Figur 19).

   Note: Det er fire rader med hullposisjoner (Figur 19). Den øverste raden gir deg klippehøyden oppgitt over bolten. Den andre raden gir deg oppgitt høyde pluss 6 mm. Den tredje raden gir deg oppgitt høyde pluss 12 mm. Den nederste raden gir deg oppgitt høyde pluss 18 mm. For posisjonen for 15,8 cm er det bare ett hull, på andre rad. Dette legger ikke til 6 mm til posisjonen for 15,8 cm.

   g014263
  4. Juster høyden på antiskalperingsvalsene og støtteplatene etter behov.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen, ta nøkkelen ut av tenningen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker tilbehøret, hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av Toro.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skadde veltebeskyttelseskomponenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

  • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold en sammenleggbar veltebøyle i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen med veltebøylen i hevet stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Maskiner med førerhus

  • Veltebeskyttelsen er en integrert og effektiv sikkerhetsanordning.

  • Førerhus som er montert av Toro, fungerer som veltebøyle.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene nedenfor for bruk av maskinen i skråninger og avgjør om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

  Bruke veltebeskyttelsessystemet (ROPS)

  Advarsel

  En velteulykke kan forårsake personskade eller dødsfall.

  • Hold veltebøylen i hevet, låst stilling.

  • Bruk sikkerhetsbeltet.

  • Påse at seteplaten er låst med setelåsen.

  Advarsel

  Det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er nede.

  • Senk veltebøylen kun når det er nødvendig.

  • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

  • Kjør sakte og forsiktig.

  • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

  • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

  Heve veltebøylen

  Important: Bruk alltid sikkerhetsbelte når veltebøylen er i hevet og låst stilling.

  1. Påse at setet er låst med setelåsen.

  2. Fjern de to hårnålssplintene og de to pinneboltene (Figur 20).

   g014172
  3. Løft veltebøylen til hevet stilling (Figur 20).

  4. Fest veltebøylen med de to pinneboltene og to hårnålssplintene (Figur 20).

  Senke veltebøylen

  Important: Bruk ikke sikkerhetsbelte når veltebøylen er i senket stilling.

  1. Fjern hårnålssplintene, skyv veltebøylen bakover mot fjærene og fjern de to pinneboltene (Figur 20).

  2. Senk veltebøylen til senket stilling (Figur 20).

  3. Monter de to pinneboltene på dreieplatene og sikre dem med to hårnålssplintene (Figur 20).

  Starte motoren

  1. Hev veltebøylen opp, hvis utstyrt med dette, og lås den på plass, sitt i setet og fest sikkerhetsbeltet.

  2. Påse at trekkpedalen er i NøYTRAL stilling.

  3. Sett på parkeringsbremsen.

  4. Sett kraftuttaksbryteren til AV-stillingen (Figur 21).

   g014175
  5. Flytt gasspaken til midtveis mellom stillingene HURTIG og SAKTE (Figur 21).

  6. Vri tenningsnøkkelen med klokken til KJøRE-stillingen (Figur 22).

   Indikatorlampen for glødepluggen skal lyse i seks sekunder.

   g014176
  7. Når glødelyset slukkes, vrir du nøkkelen til START-stillingen. Slipp nøkkelen straks motoren starter.

   Important: Ikke bruk startsykluser i mer enn 15 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

   Note: Det kan hende at du må gjenta denne prosedyren når du starter motoren for første gang etter at drivstoffsystemet har gått helt tomt.

  8. Sett gasspaken til midtveis mellom SAKTE- og HURTIG-stillingene inntil motoren og det hydrauliske systemet varmer opp.

   Important: Når du starter motoren for første gang, skifter motorolje eller overhaler motoren, drivverket eller hjulmotoren, kjører du maskinen med gasspaken i SAKTE-stillingen forover og i revers i ett eller to minutter. Bruk også løftespaken og spaken for kraftuttaket til å kontrollere at alle delene virker som de skal. Slå deretter av motoren, og kontroller væskenivåene. Se etter oljelekkasje, løse deler eller andre problemer.

  Slå av motoren

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, påse at trekkpedalen er i NøYTRAL stilling, sett på parkeringsbremsen, og flytt motorhastighetsbryteren til tomgangsposisjon.

  3. La motoren gå på tomgang i 60 sekunder.

  4. Vri nøkkelen til AV-stilling.

  5. Fjern nøkkelen for å forhindre at motoren startes ved et uhell samt før du transporterer eller setter bort maskinen for lagring.

   Note: Fjern nøkkelen, ellers kan drivstoffpumpen eller tilbehør forbli i drift og føre til at batteriet utlades.

   Forsiktig

   Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

   Ta alltid ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det bare er for et kort øyeblikk.

  Kjøre maskinen

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Sett alltid gassen til HURTIG-stillingen når du klipper.

  Stoppe maskinen

  For å stoppe maskinen, utløs trekkpedalen til NøYTRAL stilling.

  Aktiver alltid parkeringsbremsen når du forlater maskinen, og fjern nøkkelen.

  Valg av styremodus

  For maksimum trimming og minimum gresskade, bruk maskinen i modus for firehjulsstyring. Når du skal transportere maskinen på veier eller stier, sett maskinen i modus for tohjulsstyring.

  g014390

  Bytte fra fire- til tohjulsstyring

  Trykk styrevalgbryteren (Figur 23) til fremoverstilling. Hvis hjulene ikke vender fremover, blinker det grønne lyset, og maskinen forblir i modus for firehjulsstyring til de fire hjulene vender rett fremover. Drei rattet langsomt for å rette opp hjulene helt til det grønne lyset slutter å blinke og lyser uavbrutt. Når bryterlyset lyser grønt uavbrutt, er maskinen i modus for tohjulsstyring.

  Note: Hvis du dreier rattet for raskt, kan det føre til feiljustering.

  Bytte fra to- til firehjulsstyring

  Skyv styrevalgbryteren (Figur 23) bakover. Hvis forhjulene ikke vender fremover, blinker det grønne lyset, og maskinen forblir i modus tohjulsstyring til de fire hjulene vender rett fremover. Drei rattet langsomt for å rette opp hjulene helt til det grønne lyset slutter å blinke og forblir av. Når bryterlyset er kontinuerlig slukket, er maskinen i modus for firehjulsstyring.

  Note: Hvis du dreier rattet for raskt, kan det føre til feiljustering.

  Note: Hvis styresystemet er feiljustert etter gjentatt veksling mellom to- og firehjulsstyring, se Korrigere feiljustert ratt.

  Bruke klippeenheten eller tilbehør

  Heve og senke klippeenheten/tilbehøret

  Løftebryteren for klippeenheten hever og senker klippeenheten/tilbehøret (Figur 24). Motoren må gå for at du skal kunne bruke denne bryteren.

  g014177
  • For å senke klippeenheten/tilbehøret skyver du bryteren fremover.

  • For å heve klippeenheten/tilbehøret skyver du bryteren bakover.

  Important: Ikke fortsett å holde bryteren bakover etter at klippeenheten/tilbehøret er hevet helt opp. Dette vil resultere i skade på hydraulikksystemet.

  Note: For å låse klippeenheten/tilbehøret i hevet posisjon må du heve klippeenheten/tilbehøret over posisjonen for 15 cm, fjerne klippehøydepinnen og sette den inn i posisjonen for 15 cm. Se Justere klippehøyden.

  Koble inn kraftuttaket (PTO)

  Kraftuttaksbryteren starter og stanser gressklipperens kniver og noe strømdrevet tilbehør.

  1. Hvis motoren er kald, må den varmes opp i 5–10 minutter før du kobler inn kraftuttaket.

  2. Mens du sitter i setet påser du at trekkpedalen er i NøYTRAL stilling, og at motoren kjører med full gass.

  3. Trekk kraftuttaksbryteren opp for å aktivere den (Figur 25).

   g014178

  Koble fra kraftuttaket

  Skyv bryteren for kraftuttaket til stillingen AV.

  Brukstips

  Bruke gassens hurtiginnstilling

  For å gi nok kraft til maskinen og klippeenheten når du klipper, kjør motoren på hurtig gassinnstilling og juster bakkehastigheten etter forholdene.

  Justere bakkehastigheten

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten. Reduser bakkehastigheten når belastningen på knivene øker, og øk bakkehastigheten når belastningen på knivene reduseres.

  Veksle klipperetningen

  Veksle klipperetning for å unngå å lage hjulspor i gresset over tid. Dette bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Unngå en lav klippehøyde

  Hvis gressklipperen har en klippebredde som er bredere enn gressklipperen du brukte tidligere, må du øke klippehøyden for å sikre at ujevnheter i plenen ikke klippes for kort.

  Velg riktig klippehøyde etter forholdene

  Klipp omtrent 25 mm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må redusere hastigheten og/eller heve klippehøyden enda et hakk.

  Important: Hvis du klipper mer enn 1/3 av gresstrået, eller klipper i spredt langt gress eller under tørre forhold, anbefales det å bruke den flate vingen av kniven for å redusere luftbåret rusk og gressrester samt redusere belastningen på drivkomponentene i klippeenheten.

  Klippe langt gress

  Hvis du har latt gresset vokse litt mer enn normalt, eller hvis gresset er veldig fuktig, må klippehøyden justeres høyere før gresset klippes. Klipp deretter gresset på nytt med den vanlige klippehøyden.

  Holde gressklipperen ren

  Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet etter hvert bli dårlig.

  Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet, parkeringsbremsen, klippeenheter, drivenheter og området der drivstoff oppbevares fritt for gress, løv og overflødig fett. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  Vedlikeholde knivene

  • Sørg for å holde knivene skarpe i hele klippesesongen. Skarp kniver lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

  • Kontroller daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Slip knivene ved behov.

  • Hvis en kniv er ødelagt eller slitt, må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv. Se brukerhåndboken for klippeenheten for veiledning angående bytte av kniven.

  Etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov

  Skyve maskinen for hånd

  Hvis maskinen bryter sammen eller går tom for drivstoff, må du kanskje skyve den. Du må først åpne begge de hydrauliske omløpsventilene.

  Important: Skyv alltid maskinen for hånd, men ikke over en lengre strekning. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade på hydraulikksystemet.

  Skyve maskinen

  1. Koble fra kraftuttaket (PTO), vri nøkkelen til AV-stillingen og fjern den, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Løfte setet.

  3. Drei hver omløpsventil mot klokken én omdreining (Figur 26).

   Note: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.

   Important: Ikke drei omløpsventilene mer enn én omdreining. Dette hindrer at ventilene kommer ut av kroppen, og fører til at væsken renner ut.

  4. Koble ut parkeringsbremsen før du dytter maskinen.

  Endre til maskinbruk

  1. Drei hver omløpsventil med urviseren én omdreining, og fest dem for hånd (Figur 26).

   Note: Ikke stram omløpsventilene for mye.

  2. Stram ventilene til omtrent 8 N∙m, som vist i Figur 26.

  Note: Maskinen kjører ikke med mindre omløpsventilene er vendt innover.

  g014270

  Transportere maskinen

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Finne festepunktene

  Det finnes festepunkter foran og bak på maskinen (Figur 27).

  Note: Bruk stropper som er BOT-godkjent og med korrekt klassifisering i fire hjørner til å sikre maskinen.

  • To foran på førerplattformen

  • Bakdekk

  g014264

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydrauliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis utstyrt) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider under maskinen.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen på generatorremmene.
 • Kontroller remmens spenning på klimaanleggets kompressor.
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Etter de 200 første timene
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
 • For hver bruk eller daglig
 • Test sikkerhetssystemet.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Kontroller nivået på motorkjølemiddelet.
 • Rengjør radiatoren med trykkluft (bruk ikke vann).Rengjør radiatoren oftere hvis forholdene er svært støvete eller skitne.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Rengjør maskinen.
 • Hold sikkerhetsbeltet rent og godt vedlikeholdt.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør smøreniplene for lagrene og hylsene.Smør smøreniplene for lagrene og hylsene oftere ved ekstremt støvete eller skitne forhold.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Rengjør klimaanleggsspolen.Rengjør klimaanleggsspolen oftere under ekstremt skitne eller støvete arbeidsforhold.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller spenningen på generatorremmene.
 • Kontroller remmens spenning på klimaanleggets kompressor.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet. Skift dem ut hvis de er sprukne eller slitt.
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Hver 250. driftstime
 • Rengjør luftfiltrene i førerhuset – skift dem ut hvis de har rifter eller er svært tilsmusset.
 • Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Overhal luftrenseren tidligere hvis luftrenseindikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
 • Undersøk motorens ventilklaring. Se motorens brukerhåndbok.
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift ut alle bevegelige slanger.
 • Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm ut av og fyll på ny væske i kjølesystemet.
 • Skift bevegelige slanger.
 • Important: Se eierhåndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Sjekk motoroljenivået.       
  Kontroller kjølevæskenivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Undersøk luftfilteret, støvkoppen og lufteventilen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller oljenivået i det hydrauliske systemet.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Smør alle smøreniplene.2       
  Lakker ødelagt maling.       
  Sjekk luftfilterets indikator for filterbegrensning3       

  1Sjekk glødepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig å starte, produserer mye røyk eller motoren går ujevnt.

  2Umiddelbart etter hver vask, uavhengig av det oppførte intervallet

  3Hvis indikatoren er rød

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     
     

  Forberedelse for vedlikehold

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningen, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Bruke panserets støttestang

  1. Utløs panserlåsene.

  2. Løft opp panseret til du kan plassere støttestangen bak rammerøret (Figur 28).

  3. Senk panseret til støttestangen er foran og hviler mot rammerøret.

  4. Panseret kan senkes ved å heve det til støttestangen kan heves over rammerøret, og deretter senkes ned.

  5. Fest panserlåsene.

   g015806

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør smøreniplene for lagrene og hylsene.Smør smøreniplene for lagrene og hylsene oftere ved ekstremt støvete eller skitne forhold.
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2. Smør alle smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  1. Tørk av smøreniplene, slik at fremmedmateriale ikke kan komme inn i lagrene eller hylsene (Figur 29).

  2. Pump smørefett inn i smøreniplene.

  3. Tørk av eventuelt overflødig fett.

  g278285

  Note: For å få bedre tilgang til smøreniplene til bakre styreforbindelse må du ta ut oppbevaringsrommet.

  Note: For bedre fettsmøring gjennom både øvre og nedre kingbolthylser, hev maskinen opp fra gulvet med en jekk og fest den med jekkstøtter. Fettet må komme ut av både de øvre og nedre aksellagerhus-/bøssingområdene til alle de fire kingboltene (Figur 30).

  g278286

  Note: Feil rengjøringsprosedyrer kan føre til kortere levetid for lagrene. Ikke rengjør maskinen når den fortsatt er varm, og unngå å rette høytrykks- eller høyvolumsspray mot lagrene eller pakningene.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren og fjern nøkkelen før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Overhal luftrenseren tidligere hvis luftrenseindikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift en ødelagt luftrenser. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 31) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når du fjerner filteret.

  Important: Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserhuset.

  1. Utløs låsen som fester luftrenserdekslet til luftrenserhuset (Figur 31).

   g014183
  2. Fjern dekslet fra luftrenserhuset. Før du tar av filteret bruker du ren, tørr luft under lavt trykk (2,76 bar) for å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av filteret og boksen. Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten.

   Note: Denne rengjøringsprosessen hindrer at smuss flyttes til inntaket når filteret fjernes.

  3. Ta ut og skift ut filteret.

   Important: Det brukte elementet må ikke rengjøres, for å unngå at filtermediet blir skadet. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og kroppen. Ikke bruk et ødelagt filter. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  4. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet.

  5. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og skift ut uttaksventilen.

  6. Monter dekselet med gummiuttaksventilen vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  7. Fest låsen.

  Kontrollere motoroljen

  Oljespesifikasjon

  Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som minst overholder følgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller høyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Bruk følgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra autoriserte Toro-forhandlere med viskositetsklasse på enten 15W-40 eller 10W-30.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Important: Kontroller motoroljenivået daglig. Hvis motoroljenivået er over Full-merket på peilestaven, kan motoroljen være fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivået er over Full-merket, skift motorolje.

  Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ”add”-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når ”full”-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på peilestaven. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Sikkerhet ved vedlikehold.

  2. Åpne panseret.

  3. Ta ut peilestaven, tørk den ren og sett den tilbake på plass (Figur 32).

   g014916
  4. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået på peilestaven. Oljenivået skal nå opp til FULL-merket.

  5. Hvis oljenivået er under FULL-merket, tar du av oljelokket (Figur 32) og fyller olje til nivået når opp til FULL-merket på peilestaven.

  6. Sett på oljelokket, og lukk panseret.

  Veivhusets oljekapasitet

  5,2 liter med filter.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Fjern tappepluggen (Figur 33) og la oljen renne ut i en beholder.

   g014185
  2. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.

  3. Ta av oljefilteret (Figur 33).

  4. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterforseglingen.

  5. Installer det nye oljefilteret på filteradapteren. Drei oljefilteret med urviserne til gummipakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Trekk deretter til filteret ytterligere en 1/2 omdreining.

   Important: Filteret må ikke trekkes til for hardt.

  6. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljenivået.

  Justere gassen

  1. Beveg gasspaken fremover mot fronten av kontrollpanelsporet og deretter bakover omtrent 3 mm til HURTIG tomgangsstilling.

  2. Kontroller stillingen til hastighetskontrollspaken på drivstoffinnsprøytningspumpen. Hastighetskontrollspaken skal være i kontakt med høyhastighetsskruen når gasskontrollspaken er i HURTIG (sperre)-stillingen (Figur 34).

   g248469
  3. Om nødvendig, juster plasseringen av låsemutterne på gasskontrollkabelen inntil hastighetskontrollspaken er i kontakt med høyhastighetsskruen når gasskontrollspaken er i HURTIG (sperre)-stillingen (Figur 34).

  4. Påse at kabellåsemutterne er strammet helt til etter justering.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Note: Se Drivstoffspesifikasjon hvis du vil ha anbefalinger om drivstoff.

  Fare

  Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Bruk en trakt når du fyller tanken, og fyll den utendørs på et åpent sted når motoren er slått av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er ved bunnen av påfyllingshalsen.

  • Du må aldri røyke når du håndterer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der en gnist kan antenne drivstoffdamp.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Overhal vannutskilleren som vist i Figur 35.

  g031412

  Tappe drivstoffsystemet

  Du må tappe drivstoffsystemet før du starter motoren hvis noe det følgende har oppstått:

  • Første oppstart av en ny maskin

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet (f.eks. filter skiftet ut, vannutskilleren vedlikeholdt osv.)

  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold (se Sikkerhet ved vedlikehold) og sørg for at drivstofftanken er minst halvfull.

  2. Åpne panseret, og fest det med støttestangen.

  3. Åpne lufteskruen på pumpen for drivstoffinnsprøyting (Figur 36) med en 12 mm-skrunøkkel.

   g003993
  4. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen. Den elektriske drivstoffpumpen startes, slik at luften kommer ut rundt lufteskruen. La nøkkelen stå i På-stillingen til det kommer en kraftig strøm av drivstoff ut rundt skruen.

  5. Stram til skruen, og vri nøkkelen til AV-stillingen.

  Note: Motoren skal starte når du har utført denne prosedyren. Hvis motoren derimot ikke starter, kan det ha dannet seg en luftlomme mellom innsprøytingspumpen og injektorene. Se Tappe luft fra drivstoffinjektorene.

  Tappe luft fra drivstoffinjektorene

  Note: Bruk kun denne fremgangsmåten hvis drivstoffsystemet er tømt for luft ved bruk av vanlige fremgangsmåter for priming og motoren ikke starter. Se Tappe drivstoffsystemet.

  1. Løsne rørforbindelsen til injektormunnstykke nr. 1 og holderen ved innsprøytingspumpen (Figur 37).

   g003973
  2. Vri nøkkelen i nøkkelbryteren til På-stilling og se drivstoffet flyte rundt koblingen. Når du ser en jevn drivstoffstrøm, vrir du nøkkelen til AV-stilling.

  3. Stram rørforbindelsen forsvarlig.

  4. Gjenta trinnene 1 til og med 3 på gjenstående munnstykker.

  Rengjøre drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm og rengjør drivstofftanken annethvert år. Også, fjern og rengjør sugefiltrene i ledningene etter at tanken er tømt. Bruk ren diesel til å spyle tanken.

  Important: Tøm og rengjør tanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du skal oppbevare maskinen over en lengre periode.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller koblingene til batteriledningene.
 • Hold batteriets overside ren. Dersom maskinen oppbevares på et sted der temperaturen er ekstremt høy, tappes batteriet raskere enn dersom den oppbevares på et kjølig sted.

  Hold toppen av batteriet ren ved å vaske den regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller en oppløsning med natriumbikarbonat. Skyll overflaten med vann etter rengjøring. Ikke ta av påfyllingslokkene mens du rengjør batteriet.

  For å oppnå god elektrisk kontakt, må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Hvis det er rust på polene, kobler du fra kablene, den negative (-) kabelen først, og skraper av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til igjen, den positive (+) kabelen først, og smør deretter vaselin på polene.

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Kontrollere sikringene

  Hvis maskinen stopper eller har andre problemer med det elektriske systemet, sjekk sikringene. Sjekk hver sikring etter tur og fjern dem én om gangen for å se om noen av dem er gått. Hvis du må bytte en sikring, må du alltid bruke samme type og av samme strømstyrke som den du skal erstatte, ellers kan du skade det elektriske systemet. (Se merket plassert ved siden av sikringene for et diagram over hver sikring og tilhørende strømstyrke.)

  Trekkenhetssikringene er plassert under setet (Figur 38).

  g014186

  Førerhussikringene sitter i sikringsboksen i førerhustaket (Figur 39).

  g028467

  Lagre batteriet

  Hvis maskinen lagres i mer enn 30 dager, skal batteriet fjernes og fullades. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen. La kablene være frakoblet hvis du lagrer det på maskinen. Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt. Kontroller at batteriet er fulladet, for å hindre at det fryser. Egenvekten til et fulladet batteri er mellom 1,265 og 1,299.

  Display for diagnostikkinstrument Ace

  Maskinen er utstyrt med en elektronisk kontroller som styrer de fleste maskinfunksjonene. Kontrolleren bestemmer hvilke funksjoner som kreves for forskjellige inngangsbrytere (f.eks. setebryter og nøkkelbryter), og slår på utgangene for å aktuere solenoidene eller releene for anmodet maskinfunksjon.

  For at den elektroniske kontrolleren skal kontrollere maskinen på ønsket måte, må hver av inngangsbryterne, utgangssolenoidene og releene være koblet til og fungere på korrekt måte.

  Bruk displayet til diagnostikkinstrumentet ACE og overlegg til å hjelpe med å bekrefte og korrigere funksjonene på maskinen. Kontakt en Toro-forhandler hvis du trenger hjelp.

  Kontrollere sperrebryterne

  Sperresystemet forhindrer at motoren dreier eller starter når trekkpedalen ikke er i NøYTRAL stilling og kraftuttaket er frakoblet. Motoren skal stoppe når du trykker på trekkpedalen mens du er ute av setet eller hvis parkeringsbremsen er på.

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Bekrefte sperrebryterfunksjonen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Hev setet.

  3. Finn ledningsfastspenneren og konnektorene nær kontrolleren (Figur 40).

   g018321
  4. Koble diagnostikkinstrumentet ACEs displaykonnektor til diagnostikkonnektoren (Figur 41).

   Note: Pass på at riktig overlegg er plassert på displayet til diagnostikkinstrumentet ACE.

   g004140
  5. Drei nøkkelbryteren til På-stilling, men ikke start maskinen.

   Note: Rød tekst på overtrekksmerket gjelder inngangsbryterne og grønn tekst gjelder utgangsbryterne.

  6. LED-displayet for ”innganger vist” i den nedre, høyre kolonnen av diagnostikkinstrumentet ACE skal være opplyst. Hvis LED-displayet for "utganger vist" er opplyst, trykk på bytteknappen på diagnostikkinstrumentet ACE for å endre det til "innganger vist".

   Diagnostikkinstrumentet ACE opplyser LED-displayet som er tilknyttet hver av inngangene, når inngangsbryteren lukkes.

  7. Endre hver av bryterne fra åpen til lukket individuelt (dvs. sitt i setet, aktiver trekkpedalen osv.) og merk deg at det korrekte LED-displayet på diagnostikkinstrumentet ACE vil blinke av og på når du lukker tilsvarende bryter. Gjenta dette for alle brytere som du kan endre manuelt.

  8. Hvis bryteren er lukket og korrekt LED-display ikke slås på, kontroller alle ledningene og koblingene til bryteren og/eller sjekk bryteren med et ohm-meter. Skift alle brytere og reparer ledninger som ikke fungerer.

  Note: Diagnoseinstrumentet ACE kan også oppdage utgangssolenoider eller releer som er slått på. Dette er en rask måte å avgjøre kilden til feilfunksjonen på.

  Bekrefte utgangsfunksjonen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk tilbehøret, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Hev setet.

  3. Finn ledningssatsen og konnektorene nær kontrolleren.

  4. Vær forsiktig når du kobler tilbakekoblingskonnektoren fra ledningskonnektoren.

  5. Koble konnektoren til diagnostikkinstrumentet ACE til riktig ledningskonnektor. Hvis maskinen er utstyrt med et fronttilbehør, vil den ha to kontrollere.

   Note: Pass på at riktig overlegg er plassert på displayet til diagnostikkinstrumentet ACE.

  6. Drei nøkkelbryteren til På-stilling, men ikke start maskinen.

   Note: Rød tekst på overtrekksmerket gjelder inngangsbryterne og grønn tekst gjelder utgangsbryterne.

  7. LED-displayet for ”innganger vist” i den nedre, høyre kolonnen av diagnostikkinstrumentet ACE skal være opplyst. Hvis LED-displayet for "utganger vist" er opplyst, trykk på bytteknappen på diagnostikkinstrumentet ACE for å endre det til "innganger vist".

   Note: Det kan være nødvendig å bytte mellom ”innganger vist” og ”utganger vist” flere ganger for å utføre det følgende trinnet. Trykk på bytteknappen én gang for å bytte frem og tilbake. Gjør dette så ofte som nødvendig, ikke hold inne knappen.

  8. Sitt i setet og forsøk å drive ønsket funksjon på maskinen. Korrekt LED-er for utgang skal opplyses for å indikere at ECM slår på den funksjonen.

  Note: Hvis korrekt utgangs-LED ikke opplyses, bekreft at nødvendige inngangsbrytere er i påkrevde stillinger for å tillate at funksjonene inntreffer. Bekreft korrekt bryterfunksjon.

  Hvis utgangs-LED er på som spesifisert, men maskinen ikke fungerer på korrekt måte, indikerer dette at det finnes et ikke-elektronisk problem. Foreta nødvendige reparasjoner.

  Note: Hvis hver utgangsbryter er i korrekt stilling og fungerer på korrekt måte, men utgangs-LED ikke er korrekt opplyst, indikerer dette et ECM-problem. Hvis dette er tilfelle, kontakter du Toro-forhandleren for å få hjelp.

  Important: Ikke forlat maskinen med displayet til diagnostikkinstrumentet ACE tilkoblet. Det er ikke utformet for å tåle miljøet for maskinens daglige bruk. Når du er ferdig med å bruke diagnostikkinstrumentet ACE, kobler du det fra maskinen, og deretter kobler du tilbakekoblingskontakten til ledningssatsen igjen. Maskinen kan ikke drives uten at tilbakekoblingskonnektoren er montert på ledningssatsen. Lagre diagnostikkinstrumentet ACE på et tørt og trygt sted i verkstedet, ikke på maskinen.

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Oppretthold lufttrykket i for- og bakhjulene. Det korrekte lufttrykket er 1,72 bar i bakhjulene og 1,03 bar i forhjulene. Hvis førerhus er montert på maskinen, skal for- og bakhjulene ha et lufttrykk på 1,72 bar. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  g001055

  Korrigere feiljustert ratt

  1. Trykk styrevalgbryteren bakover; posisjonen for firehjulsstyring (Figur 43).

   g014390
  2. På en belagt overflate eller grus vrir du rattet til venstre eller høyre og fortsetter å vri til alle de fire hjulene slutter å bevege seg. Automatisk synkronisering av hjuljusteringen skal forekomme.

   Important: Hvis denne prosedyren utføres på gress, kan det føre til skade under hvert hjul som vris.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på motorkjølemiddelet.
 • Kjølesystemet er fylt med halvt om halvt med vann og permanent frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken hver dag før du starter motoren. Kapasiteten til kjølesystemet er 7,5 liter.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 44). Kjølemiddelnivået skal være mellom merkene på siden av tanken.

  2. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet. Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

   g014268

  Rengjøre radiatoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør radiatoren med trykkluft (bruk ikke vann).Rengjør radiatoren oftere hvis forholdene er svært støvete eller skitne.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet. Skift dem ut hvis de er sprukne eller slitt.
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift ut alle bevegelige slanger.
 • Annet hvert år
 • Tøm ut av og fyll på ny væske i kjølesystemet.
 • Rengjør radiatoren for å unngå at motoren overopphetes.

  Note: Hvis tilbehøret eller motoren slår seg av på grunn av overoppheting, kontrollerer du først om det er mye rusk på radiatoren.

  1. Åpne panseret, og fest støttestangen.

  2. Løsne flensmutteren som fester rengjøringsdekslet til bakrammens underside (Figur 45). Roter dekslet til siden for å eksponere rengjøringshullet i rammen.

   g014515
  3. Start fra viftesiden av radiatoren og blås ut rusk med trykkluft på lavt trykk (3,45 bar) (bruk ikke vann). Gjenta dette trinnet fra forsiden av radiatoren og ytterligere én gang fra viftesiden.

  4. Når du har rengjort radiatoren grundig, fjerner du rusk fra kanalen ved foten av radiatoren og rundt rammen.

  5. Rengjør motorrommet og bremsekoblingen.

  6. Lukk rengjøringsdekslet, og fest flensmutteren.

  7. Lukk panseret.

  Vedlikehold av bremser

  Justere bremsene

  Juster bremsene når det er mer enn 25 mm frigang på bremsepedalen, eller når bremsene ikke virker effektivt. Frigang er den avstanden bremsepedalen kan beveges før du merker bremsemotstand.

  Note: Bruk hjulmotorens motreaksjon til å vippe tromlene frem og tilbake for å sikre at tromlene har frigang før og etter justeringen.

  1. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene ved å løsne den fremre mutteren på bremsekabelens gjengeende (Figur 46).

   g011616
  2. Trekk til den bakre mutteren for å flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang på 1,27 til 1,9 cm, før hjulene låses.

  3. Stram de fremre mutterne og kontroller at begge kablene igangsetter bremsene samtidig.

  Justere parkeringsbremsen

  Hvis parkeringsbremsen ikke kobles inn, juster bremsesperren.

  1. Løsne de to skruene som fester parkeringsbremsespaken til rammen (Figur 47).

   g011617
  2. Trykk parkeringsbremsepedalen fremover til bremsesperrehaken aktiveres fullstendig på bremsesperren (Figur 47).

  3. Stram de to skruene som låser justeringen.

  4. Trykk ned bremsepedalen for å koble fra parkeringsbremsen.

  5. Sjekk justeringen, og juster etter behov.

  Vedlikehold av remmer

  Kontrollere generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen på generatorremmene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller spenningen på generatorremmene.
  1. Åpne panseret, og fest støttestangen.

  2. Kontroller spenningen ved å trykke ned remmen (Figur 48) midt mellom vekselstrømsgeneratoren og veivakselrullene med en kraft på 10 kg.

   g014188

   Remmen skal gi etter 11 mm. Dersom du ikke kan trykke remmen som angitt, fortsetter du med trinn 3. Hvis dette er korrekt, er du ferdig med denne prosedyren.

  3. Løsne bolten som fester avstiveren til generatoren (Figur 48), og generatorsvingbolten.

  4. Før inn en løftestang mellom vekselstrømsgeneratoren og motoren og lirk vekselstrømsgeneratoren utover.

  5. Når du har oppnådd korrekt spenning, trekk til vekselstrømsgeneratoren, avstiveren og svingboltene for å sikre justeringen.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere trekkdrivet for fri

  Note: Hvis det nylig ble skiftet hydraulikkvæske på maskinen, eller trekkmotorer eller slanger er blitt byttet ut, sørg for å drive ut luft som eventuelt er fanget i systemet, før du utfører denne prosedyren. Du gjør dette ved å kjøre maskinen forover og bakover i noen minutter og fylle på olje etter behov.

  Note: På en jevn overflate skal maskinen ikke krype når trekkpedalen utløses.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, aktiver parkeringsbremsen, senk klippeenheten til bakken og slå av motoren.

  2. Jekk opp baksiden av maskinen til bakhjulene er løftet fra verkstedsgulvet. Støtt maskinen med jekkstøtter, slik at den ikke kan falle ned.

   Note: På modeller med firehjulsdrift skal også forhjulene løftes fra verkstedsgulvet og støttes med jekkstøtter.

   Advarsel

   Motoren må være i gang slik at du kan utføre denne justeringen. Dette kan føre til personskader.

   For å beskytte deg mot personskade må du holde hender, føtter, ansiktet og andre kroppsdeler borte fra varme deler i motoren og eventuelle deler som roterer.

  3. Start motoren, still gasspaken til SAKTE-stilling og observer hvilken i retning bakhjulene roterer.

   Important: Påse at trekkpedalen er i NøYTRAL stilling.

   • Hvis venstre bakhjul roterer, løsne låsemutterne til venstre girkontrollstag (Figur 49).

    Note: Stangens fremre ende er venstregjenget. Stangens bakende, som er koblet til giret, er høyregjenget.

    g026002
   • Hvis venstre bakhjul roterer bakover, forlenger du staget ved å dreie det sakte mot klokken (sett forfra) til venstre bakhjul slutter å rotere eller roterer minimalt ved rygging.

   • Hvis venstre bakhjul roterer fremover, kort ned på staget ved å dreie det med klokken (sett forfra) til venstre bakhjul slutter å rotere.

  4. Sett gassen til HURTIG-stilling. Pass på at hjulet fortsatt ikke roterer eller roterer minimalt ved rygging. Juster etter behov.

  5. Stram låsemutterne.

  6. Gjenta prosedyren for høyre bakhjul, hvis nødvendig, ved å bruke høyre girkontrollstag.

  7. Slå av motoren, ta bort jekkstøttene og senk maskinen ned på verkstedsgulvet.

  8. Prøvekjør maskinen for å kontrollere at den ikke kryper.

  Justere maksimal bakkehastighet

  1. Parker maskinen på en jevn flate, koble fra kraftuttaket, frigjør trekkpedalen til NøYTRAL stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg.

  3. Løsne låsemutteren på stoppbolten for trekkpedalen (Figur 50).

   g014893
  4. Skru stoppbolten helt inn (vekk fra kontrollpedalen).

  5. Skyv trekkpedalen lett helt fram med hånden til den stopper, og hold den der.

   Note: Bruk kun lett trykk til å skyve pedalen helt fram.

  6. Med setet i oppreist stilling, bekreft at du ikke overbelaster forbindelsen ved å påse at giret ikke beveger seg når du trykker pedalen helt ned.

  7. Skru stoppbolten ut (mot trekkpedalen) til det er en avstand på 1,5 mm mellom hodet på stoppbolten og bunnen av trekkpedalen.

  8. Trekk til låsemutteren for å feste stoppbolten på plass.

  9. Du kan endre ryggehastigheten ved å justere stoppbolten for rygging. Du kan øke ryggehastigheten ved å justere stoppebolten inn, og redusere ryggehastigheten ved å justere stoppebolten ut.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Spesifikasjon for hydraulikkvæske

  Beholderen fylles på fabrikken med girolje/hydraulikkvæske av høy kvalitet. Anbefalte erstatningsvæsker er:

  Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt din Toro-distributør for å få oppgitt delenumre).

  Alternative oljer: Hvis Toro-oljen ikke er tilgjengelig, kan man bruke Mobil® 424 hydraulisk olje.

  Note: Toro tar ikke ansvar for skade skjedd på grunn av uegnede erstatninger.

  Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for oljen til hydraulikksystemet er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulisk væske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Kontrollere det hydrauliske systemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
  1. Parker maskinen på en jevn flate, frigjør trekkpedalen til NøYTRAL stilling, og start motoren.

  2. Kjør motoren på lavest mulig turtall for å blåse ut luft av systemet.

   Important: Koble ikke til kraftuttaket.

  3. Hev klippeenheten for å trekke ut løftesylindrene, slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern påfyllingslokket for hydraulikksystemet (Figur 51) fra påfyllingshalsen.

  5. Ta ut peilestaven og tørk den med en ren fille (Figur 51).

  6. Sett peilestaven ned i påfyllingshalsen, ta den deretter ut og kontroller væskenivået (Figur 51).

   Hvis nivået ikke er innenfor det merkede området på peilestaven, fyller du på mer hydraulikkvæske av høy kvalitet til nivået når opp til det merkede området. Ikke overfyll hydraulikksystemet.

  7. Sett tilbake peilestaven og tre påfyllingslokket fast på påfyllingshalsen med fingrene.

  8. Kontroller om det er lekkasjer i slangene og beslagene.

   g014190

  Skifte hydraulikkvæske og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
 • Hydraulikktankkapasitet: ca. 17 l

  1. Koble fra kraftuttaket, utløs trekkpedalen til NøYTRAL stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg.

  3. Plasser et stort tappefat under den hydrauliske beholderen og girkassen og fjern pluggene, all hydraulikkvæske blir da tappet (Figur 52).

   g014393
  4. Rengjør rundt hydraulikkvæskefilteret, og fjern filteret (Figur 52).

  5. Sett inn et nytt hydraulikkvæskefilter umiddelbart.

  6. Installer tappepluggene i hydraulikktanken og girkassen.

  7. Fyll beholderen opp til riktig nivå. Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

  8. Start motoren, og se etter væskelekkasjer. La motoren gå i ca. fem minutter, og slå den deretter av.

  9. Etter to minutter kan du kontrollere hydraulikkvæskenivået. Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

  Vedlikehold av førerhus

  Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  Fylle vindusspylerflasken

  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Sikkerhet ved vedlikehold.

  2. Åpne panseret og finn vindusspylerflasken (Figur 53).

   g028438
  3. Fyll flasken med vindusspylervæske etter behov.

  4. Lukk panseret.

  Rengjøre luftfiltrene i førerhuset

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Rengjør luftfiltrene i førerhuset – skift dem ut hvis de har rifter eller er svært tilsmusset.
  1. Ta ut skruene og fjern ristene over luftfiltrene både inni og bak førerhuset (Figur 54 og Figur 55).

   g028378
   g028379
  2. Rengjør filtrene ved å blåse ren, oljefri, komprimert luft gjennom dem.

   Important: Filtre med hull, rifter eller andre skader må skiftes ut.

  3. Monter filtrene og risten med vingeskruene.

  Rengjøre klimaanleggsspolen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Rengjør klimaanleggsspolen.Rengjør klimaanleggsspolen oftere under ekstremt skitne eller støvete arbeidsforhold.
  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Sikkerhet ved vedlikehold.

  2. Løft de fire tappene på klimaanleggsskjermen (Figur 56), og fjern skjermen fra toppen av førerhuset.

   g033067
  3. Koble pluggen og ledningen for viftene fra strømuttaket (Figur 57).

   g033068
  4. Fjern de to knottene som fester viftepanelet og viftene til undersiden av førerhustoppen (Figur 57), og fjern enheten.

  5. Rengjør skjermen, klimaanleggskanalen, vifter og viftepanelet med luft under lavt trykk, ikke mer enn 2,76 bar.

   Important: Ikke bruk vann til å rengjøre kondensatoren fordi fuktighet på komponenter tiltrekker smuss og støv, noe som gjør det vanskeligere å rengjøre komponentene.

  6. Monter viftepanelet og viftene på undersiden av førerhustoppen med de to knottene som du løsnet og fjernet i trinn 4.

  7. Koble ledningen for viftene som du fjernet i trinn 3 til strømuttaket.

  8. Monter klimaanleggsskjermen i åpningen på toppen av førerhuset, og fest den ved å lukke de fire tappene på skjermen.

  Rengjøring

  Rengjøre førerhuset

  Important: Vær forsiktig rundt førerhusets tetninger og lys (Figur 58). Hvis du bruker en trykkvasker, hold vaskestaven minst 0,6 m fra maskinen. Ikke bruk høytrykksvasker direkte på førerhusets tetninger og lys eller under det bakre overhenget.

  g034330

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Klargjøre maskinen

  1. Rengjør maskinen, klippeenheten og motoren grundig, og vær spesielt oppmerksom på følgende områder:

   • Radiator og radiatorskjerm

   • Motvektsfjærene

   • PTO-akselenhet

   • Alle smørepunkt og omdreiningspunkt

   • Innsiden av bryterskapet (fjern kontrollpanelet for å få tilgang).

   • Under seteplaten og oppå girkassen

  2. Kontroller og juster trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkt, og drivverkets omløpspinne. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen på plass.

  2. Bytt motorolje og -filter. Se Skifte motorolje og filter.

  3. Fyll motoren med tilmålt mengde motorolje. Se Oljespesifikasjon.

  4. Start motoren, og la den gå på tomgang i to minutter.

  5. Tøm drivstofftanken, drivstoffslangene, pumpen, filteret og utskilleren fullstendig for alt drivstoff. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff, og kople sammen alle drivstoffslangene.

  6. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  7. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig maskeringsteip.

  8. Kontroller at oljelokket og drivstofftanklokket er godt skrudd til.