Úvod

Tento stroj je sekačka na trávu vybavená rotačními žacími noži a sedačkou řidiče; měla by být používána najímanými profesionálními pracovníky pro komerční účely. Je určena zejména k sekání trávy na dobře udržovaných travnatých plochách v parcích, na sportovních hřištích a na komerčních pozemcích. Není určena k sekání křovin, trávy a jiných porostů podél silnic ani k zemědělskému použití. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g241316

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl zkonstruován v souladu s požadavky normy CEN ANSI B71.4-2017 a ISO EN 5395, jimž odpovídá po instalaci odpovídajících souprav CE a dokončení postupů nastavení.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou řádně funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Nepřibližujte nohy ani ruce do blízkosti rotujících částí. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od odhazovacího otvoru.

 • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal93-6696
decal93-6697
decal106-6754
decal106-6755
decal106-9206
decal106-9290
decal107-1866
decal107-3069
decal110-8253
decal110-8254
decal110-9796
decal133-5618
decal110-8252
decal110-9781
decal120-9195
decal120-9196
decal127-6519

Nastavení

Zvednutí ochranného oblouku

Zvedněte ochranný oblouk; postupujte podle pokynů v části Nastavení ochranného oblouku.

Montáž žací jednotky

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Montážní návod k žací jednotce1

Namontujte žací jednotku podle pokynů v montážním návodu k žací jednotce.

Nastavení levého předního otočného kola

Nastavte levé přední otočné kolo do vnější polohy pro 72palcové žací jednotky a do vnitřní polohy pro 60palcové a 62palcové žací jednotky.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

Important: Ve všech pneumatikách udržujte odpovídající tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje. Pneumatiky nepodhušťujte.

Montáž závaží (zajištění souladu CE)

Stroje s nainstalovanými plošinami o velikosti 183 cm bez dalšího příslušenství nevyžadují dodatečná závaží pro zajištění souladu s normami CE. Může však být nutné zakoupit a namontovat dodatečná závaží v závislosti na velikosti a typu sekací plošiny a příslušenství, která jsou na stroji použita. V následující tabulce jsou uvedeny různé konfigurace příslušenství a dodatečná přední závaží, která je nutné u jednotlivých modelů použít:

Konfigurace příslušenstvíPotřebné závaží se základní plošinou o velikosti 157 cm (30457)Potřebné závaží se základní plošinou o velikosti 183 cm (30353)Potřebné závaží s bočním odhozem o velikosti 183 cm (30481)
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210 bez dalšího příslušenství10 kg0 kg0 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, pevný plášť34 kg9,5 kg15 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, pevný plášť a sada silničních světel32,2 kg28,5 kg10 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, pevný plášť, sada silničních světel a hever18 kg17 kg10 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, pevný plášť a hever14 kg10 kg10 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, sada silničních světel a hever0 kg0 kg0 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, sada silničních světel11,3 kg0 kg0 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, hever0 kg0 kg0 kg

Příslušné sady a závaží pro daný stroj získáte od autorizovaného distributora Toro.

Kontrola hladiny kapalin

 1. Hladinu hydraulické kapaliny zkontrolujte před nastartováním motoru; postupujte podle pokynů v části Kontrola hydraulické soustavy.

 2. Před nastartováním motoru zkontrolujte i hladinu motorového oleje; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny motorového oleje.

 3. Zkontrolujte chladicí soustavu před nastartováním motoru, postupujte podle pokynů v části Kontrola chladicí soustavy .

Instalace štítků (pouze stroje CE)

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek s rokem výroby1

Na stroje, u nichž je nutná shoda s normami CE, upevněte štítek s rokem výroby, který naleznete mezi volně dodávanými díly (Obrázek 3).

g278244

Součásti stroje

g020877
g004492

Než spustíte motor a začnete se strojem pracovat, seznamte se se všemi ovládacími prvky (Obrázek 4 a Obrázek 5).

Ovládací páky pojezdu

Ovládací páky pojezdu slouží k ovládání pohybu vpřed a vzad a zatáčení se strojem. Další informace naleznete v části Řízení stroje.

Páka parkovací brzdy

Při každém vypnutí motoru zatáhněte parkovací brzdu, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu stroje. Chcete-li zajistit stroj parkovací brzdou, zatáhněte za páku parkovací brzdy směrem dozadu a nahoru (Obrázek 6). Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, zatlačte páku parkovací brzdy směrem dopředu a dolů.

g020866

Spínač zapalování

Spínač zapalování má 3 polohy: VYPNUTO, ZAPNUTO/PřEDEHřEV a START.

Páčka škrticí klapky

Škrticí klapka ovládá otáčky motoru, rychlost žacích nožů a společně s ovládacími pákami pojezdu rovněž pojezdovou rychlost stroje. Přemístěním páčky škrticí klapky dopředu směrem k poloze RYCHLý CHOD otáčky motoru zvýšíte. Přemístěním páčky dozadu směrem k poloze POMALý CHOD otáčky motoru snížíte. Při sekání trávy vždy přepněte škrticí klapku do polohy RYCHLý CHOD.

Spínač pohonu žacích nožů (PTO)

Spínač pohonu žacích nožů (PTO) slouží ke spuštění a zastavení činnosti žacích nožů.

Kontrolka žhavicích svíček (oranžová)

Kontrolka žhavicích svíček (Obrázek 5) se rozsvítí, když přepnete spínač zapalování do ZAPNUTé polohy. Zůstane rozsvícená 6 sekund. Jakmile kontrolka zhasne, můžete nastartovat motor.

Čítač provozních hodin

Čítač provozních hodin zaznamenává počet provozních hodin stroje s klíčem zapalování v poloze PROVOZ. Hodnoty času použijte při plánování pravidelné údržby.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru

Tato kontrolka svítí a žací nože se zastaví, když je teplota chladicí kapaliny motoru příliš vysoká. Pokud motor nevypnete a teplota chladicí kapaliny stoupne o dalších 11 °C, motor se zastaví.

Important: Když se sekací plošina zastaví a výstražná kontrolka teploty svítí, stiskněte spínač pohonu žacích nožů (PTO), přejeďte na bezpečné rovné místo, přepněte páčku škrticí klapky do polohy POMALý CHOD, přesuňte ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy a zatáhněte parkovací brzdu. Nechejte motor několik minut pracovat při volnoběžných otáčkách, aby došlo k ochlazení na bezpečnou úroveň. Vypněte motor a zkontrolujte chladicí soustavu; postupujte podle pokynů v části Kontrola chladicí soustavy .

Kontrolka nabíjení

Kontrolka nabíjení se rozsvítí, když systém elektrického dobíjení pracuje nad běžným provozním rozsahem nebo pod ním (Obrázek 5). Zkontrolujte a/nebo opravte systém elektrického dobíjení.

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Výstražná kontrolka tlaku oleje se rozsvítí, když tlak motorového oleje klesne pod bezpečnou úroveň (Obrázek 5). Pokud je tlak oleje nízký, vypněte motor a zjistěte příčinu. Systém motorového oleje opravte před dalším spuštěním motoru.

Palivoměr

Palivoměr (Obrázek 7) ukazuje množství paliva zbývajícího v nádrži.

g004637
g242892
PopisOdkaz na Obrázek 8Rozměry nebo hmotnost
Výška se zdviženým ochranným obloukemC183 cm
Výška se spuštěným ochranným obloukemD125 cm
Celková délkaF246 cm
Celková šířkaB145 cm
Rozvor kol E145 cm
Sbíhavost zadních kol (mezi středy pneumatik)A114 cm
Světlá výška 15 cm
Hmotnost, včetně 72palcové žací jednotky s bočním odhozem (30354 nebo 30481) 934 kg
Hmotnost, včetně 60palcové žací jednotky s bočním odhozem (30456) 900 kg
Hmotnost, včetně 72palcové základní žací jednotky (30353) 876 kg
Hmotnost, včetně 62palcové základní žací jednotky (30457) 855 kg

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Přídavná zařízení/příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Před sečením se vždy přesvědčte, zda jsou žací nože, jejich šrouby a montážní celky žací jednotky stroje v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Doplnění paliva

Specifikace paliva

 • Nikdy nepoužívejte místo motorové nafty petrolej či benzin.

 • Nikdy s motorovou naftou nemíchejte petrolej nebo vyjetý motorový olej.

 • Nikdy neuchovávejte palivo v nádobách s pozinkovaným vnitřkem.

 • Nepoužívejte aditiva do paliva.

Ropná nafta

Cetanové číslo: 40 nebo vyšší

Obsah síry: nízký (<500 ppm) nebo velmi nízký (<15 ppm)

Tabulka paliva

Specifikace motorové naftyUmístění
ASTM D975Spojené státy
Č. 1-D S15
Č. 2-D S15
EN 590Evropská unie
ISO 8217 DMXMezinárodní
JIS K2204, stupeň č. 2Japonsko
KSM-2610Jižní Korea
 • Používejte pouze čistou, čerstvou motorovou naftu nebo bionaftu.

 • Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 180 dní.

Při teplotách nad -7 °C používejte letní motorovou naftu (č. 2-D), při nižších teplotách zimní palivo (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D).

Note: Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadňují startování a omezují ucpávání palivového filtru.Používání letní nafty při teplotách nad –7 °C přispívá ve srovnání se zimní naftou k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

Použití bionafty

U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty).

Obsah síry: velmi nízký (<15 ppm)

Specifikace bionafty: ASTM D6751 nebo EN14214

Specifikace směsi paliva: ASTM D975, EN590 nebo JIS K2204

Important: Použitá ropná nafta musí mít velmi nízký obsah síry.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Směsi bionafty mohou poškodit lakované povrchy.

 • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně..

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

 • Po přechodu na směs bionafty může po určitou dobu docházet k ucpání palivového filtru.

 • Více informací o bionaftě vám poskytne autorizovaný prodejce Toro.

Objem palivové nádrže

43,5 l

Tankování paliva do nádrže

Important: Nádrže paliva jsou propojené, avšak palivo neprotéká mezi nádržemi příliš rychle. Proto je při tankování nutné zaparkovat na rovném povrchu. Při parkování ve svahu můžete nechtěně nádrže přeplnit.

Important: Palivové nádrže nepřeplňujte.

Important: Nádrže paliva neotvírejte, pokud parkujete ve svahu. Mohlo by dojít k rozlití paliva.

g031802

Note: Je-li to možné, doplňte palivovou nádrž po každém použití. Minimalizuje se tím tvorba kondenzace uvnitř palivové nádrže.

Kontrola hladiny motorového oleje

Než spustíte motor a zahájíte práce se strojem, vždy zkontrolujte hladinu oleje v klikové skříni motoru; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

Kontrola chladicí soustavy

Před spuštěním motoru a použitím stroje zkontrolujte chladicí systém, viz Kontrola chladicí soustavy.

Kontrola hydraulické soustavy

Před spuštěním motoru a použitím stroje zkontrolujte hydraulický systém, viz Kontrola hydraulické soustavy.

Nastavení ochranného oblouku

Důležité upozornění

Z důvodu ochrany před úrazem či smrtí v důsledku převrácení ponechte ochranný oblouk vztyčený a zajištěný a používejte bezpečnostní pás.

Sedadlo musí být zajištěno západkou.

Důležité upozornění

Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

 • Nejezděte se strojem po nerovném terénu nebo na úbočí svahu, je-li ochranný oblouk spuštěný.

 • Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

 • Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

 • Jeďte pomalu a opatrně.

 • Ochranný oblouk zvedněte, jakmile to prostor nad vámi umožňuje.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

Important: Když je ochranný oblouk vztyčený a zajištěný, používejte vždy bezpečnostní pás. Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

Sklopení ochranného oblouku

Sklopte ochranný oblouk, viz Obrázek 11.

Note: Zatlačením oblouku dopředu uvolníte tlak na čepy.

g031636g031635

Note: Zabezpečte ochranný oblouk tak, aby nedošlo k poškození kapoty.

Zvednutí ochranného oblouku

Zvedněte ochranný oblouk, viz Obrázek 10.

g031624g031631

Important: Když je ochranný oblouk vztyčený a zajištěný, používejte vždy bezpečnostní pás. Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

Použití bezpečnostního blokovacího systému

Výstraha

Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

 • S ochrannými spínači nemanipulujte.

 • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

Funkce bezpečnostního blokovacího systému

Bezpečnostní blokovací systém znemožňuje nastartování motoru, pokud nejsou splněny tyto předpoklady:

 • Obsluha nesedí na sedadle nebo není zatažena parkovací brzda.

 • Pohon žacích nožů (PTO) není vypnutý.

 • Ovládací páky pojezdu nejsou v NEUTRáLNí ZAJIšTěNé poloze.

 • Teplota motoru není pod maximální provozní teplotou.

Bezpečnostní blokovací systém rovněž vypne motor, pokud při zatažené parkovací brzdě dojde k přesunutí pák pohonu z NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy. Pokud opustíte sedadlo, když je pohon žacích nožů (PTO) zapnutý, dojde k vypnutí motoru po sekundové prodlevě.

Zkouška bezpečnostního blokovacího systému

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Vyzkoušejte bezpečnostní blokovací systém.
 • Před každým použitím stroje proveďte zkoušku bezpečnostního blokovacího systému. Pokud bezpečnostní systém nefunguje v souladu s níže uvedeným popisem, nechte bezpečnostní systém okamžitě opravit v autorizovaném servisním středisku.

  1. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu a ZAPNěTE pohon žacích nožů (PTO). Zkuste nastartovat motor; motor nesmí naskočit.

  2. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu a VYPNěTE pohon žacích nožů (PTO). Přesuňte jednu z ovládacích pák pojezdu z NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy. Zkuste nastartovat motor; motor nesmí naskočit. Zopakujte postup pro druhou ovládací páku pojezdu.

  3. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu, VYPNěTE pohon žacích nožů (PTO) a přesuňte ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy. Spusťte motor. Když motor pracuje, uvolněte parkovací brzdu, zapněte pohon žacích nožů (PTO) a mírně se zvedněte ze sedadla; motor se musí do 2 sekund vypnout.

  4. Zvedněte se ze sedadla, zatáhněte parkovací brzdu, VYPNěTE pohon žacích nožů (PTO) a přesuňte ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy. Spusťte motor. Když motor pracuje, přesuňte jednu z ovládacích pák pojezdu do středu; motor se musí do 2 sekund vypnout. Zopakujte postup pro druhou ovládací páku pojezdu.

  5. Zvedněte se ze sedadla, uvolněte parkovací brzdu, VYPNěTE pohon žacích nožů (PTO) a přesuňte ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy. Zkuste nastartovat motor; motor se nesmí protáčet.

  Použití jednotky SCM k diagnostice problémů systému

  Stroj je vybaven standardní řídicí jednotkou (SCM) monitorovacího systému, která sleduje funkci různých klíčových prvků. Jednotka SCM se nachází pod pravým ovládacím panelem. Přístup k ní je možný přes boční kryt panelu (Obrázek 12). Chcete-li otevřít boční kryt panelu, uvolněte 2 západky a zatáhněte za něj.

  g004495

  Na přední straně jednotky SCM je 11 kontrolek LED, které rozsvícením signalizují různé stavy systému. 7 těchto kontrolek je možné použít pro diagnostiku systému. Viz Obrázek 13 s popisem významu jednotlivých kontrolek. Podrobnosti o používání zbývajících funkcí jednotky SCM naleznete v servisní příručce, kterou lze získat od autorizovaného distributora Toro.

  g004927

  Nastavení polohy sedadla

  Sedadlem můžete pohybovat dopředu a dozadu. Jeho polohu si nastavte tak, abyste měli optimální podmínky pro řízení a ovládání stroje a maximální pracovní pohodlí.

  Chcete-li provést seřízení, odjistěte sedadlo přemístěním páky do strany (Obrázek 14).

  g008962

  Změna výšky sedadla

  Sedadlo lze seřídit tak, aby umožňovalo plynulou a pohodlnou jízdu. Umístěte sedadlo tak, aby se vám sedělo co nejpohodlněji.

  Chcete-li sedadlo nastavit, otočením vpředu umístěného knoflíku požadovaným směrem zvolíte polohu zajišťující maximální pohodlí (Obrázek 15).

  g019768

  Odjištění sedadla

  Chcete-li získat přístup k hydraulickému systému a dalším součástem pod sedadlem, sedadlo odjistěte a sklopte je dopředu.

  1. Pomocí páčky seřízení polohy sedadla posuňte sedadlo do krajní přední polohy.

  2. Západku zatáhněte směrem dopředu a zvedněte ji; tím sedadlo odjistíte (Obrázek 16).

   g020871

  Během provozu

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Na stroji nepřevážejte spolujezdce a postarejte se, aby se další osoby a děti zdržovaly mimo provozní oblast.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Nepřibližujte nohy ani ruce do blízkosti rotujících částí. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od odhazovacího otvoru.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací nože pokaždé, když nesečete.

  • Pokud stroj narazí do nějakého předmětu nebo začne abnormálně vibrovat, před provedením kontroly přídavného zařízení stroj zastavte, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Před nastavováním výšky sekání vypněte pohon žací jednotky, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti (pokud nemůžete výšku nastavit z místa obsluhy).

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním polohy obsluhy proveďte následující:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vyřaďte pohon a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč (dle výbavy).

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

  • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro.

  Bezpečnost při použití systému ochrany v případě převrácení (ROPS)

  • Nedemontujte žádné ze součástí konstrukce ROPS ze stroje.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Vyměňte poškozené součásti konstrukce ROPS. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  • Když je ochranný oblouk ve vzpřímené poloze, vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.

  • Konstrukce ROPS je integrované bezpečnostní zařízení. Při práci se strojem se sklopným ochranným obloukem ve zdvižené poloze je nutné, aby byl oblouk zajištěn a abyste byli připoutáni bezpečnostním pásem.

  • Ochranný oblouk je možné dočasně sklopit jen tehdy, když je to nezbytně nutné. Když je ochranný oblouk sklopený, nepoužívejte bezpečnostní pás.

  • Mějte na paměti, že pokud je ochranný oblouk sklopený, není obsluha při převrácení stroje chráněna.

  • Zkontrolujte oblast, kde budete sekat, a nikdy nesklápějte ochranný oblouk, pokud se v ní nacházejí svahy, srázy či vodní plochy.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Zkontrolujte podmínky na místě sekání a proveďte průzkum místa; na základě toho určíte, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Prostudujte si pokyny pro práci se strojem na svahu uvedené níže a vyhodnoťte, zda může být stroj v daný den a na daném místě za těchto podmínek provozován. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

  • Nepracujte se stroje v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny neb jiné skryté předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu. V případě ztráty trakce hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo řízení.

  • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud hrozí nebezpečí, sekejte na svahu pomocí stroje ovládaného za chůze.

  • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  • Při práci se systémem pro sběr trávy nebo jinými přídavnými zařízeními si počínejte velmi opatrně. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly.

  Použití parkovací brzdy

  Při zastavení stroje či ponechání stroje bez dozoru vždy zatáhněte parkovací brzdu.

  Zatažení parkovací brzdy

  Důležité upozornění

  Parkovací brzda nemusí udržet stroj zastavený na svahu a může zapříčinit zranění osob nebo poškození majetku.

  Neparkujte stroj na svazích, aniž byste podepřeli kola zarážkami.

  g027914

  Uvolnění parkovací brzdy

  g027915

  Spuštění motoru

  Note: Kontrolka žhavicích svíček se na 6 sekund rozsvítí, když přepnete klíč zapalování do PROVOZNí polohy. Jakmile kontrolka zhasne, otočte zapalování do polohy START.

  Important: Nepoužívejte delší startovací cykly než 15 sekund za minutu, aby nedošlo k přehřátí startéru.

  Important: Po výměně motorového oleje, generální opravě motoru, převodovky nebo motoru kol a po prvním spuštění motoru je nutné, abyste pracovali se strojem po dobu 1 až 2 minut s pákou škrticí klapky v poloze pro POMALý CHOD, a to jak ve směru jízdy vpřed, tak ve směru jízdy vzad. Použijte páku ovládání zdvihu a páku pohonu žacích nožů (PTO) a ověřte jejich správnou funkčnost. Vypněte motor a zkontrolujte hladinu kapalin, možný únik oleje, nedotažené součásti a další patrné závady.

  g191137

  Note: Ponechejte páčku škrticí klapky uprostřed mezi polohou pro POMALý a RYCHLý chod, dokud se motor a hydraulický systém nezahřejí.

  Řízení stroje

  Ovládací páčkou škrticí klapky je možno regulovat rychlost motoru měřenou v otáčkách za minutu (ot/min). Chcete-li zajistit nejvyšší účinnost stroje, posuňte páčku škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD. Při používání poháněných přídavných zařízení vždy pracujte se škrticí klapkou v poloze RYCHLý CHOD.

  Výstraha

  Stroj může zatáčet velmi prudce. Můžete nad ním ztratit kontrolu a způsobit zranění nebo poškození stroje.

  • Při zatáčení dbejte opatrnosti.

  • Před prováděním ostrých otáček zpomalte.

  1. Uvolněte parkovací brzdu.

   Note: Pokud při zatažené parkovací brzdě přesunete ovládací páky pojezdu z NEUTRáLNí ZAJIšTěNé POLOHY, motor se vypne.

  2. Přemístěte páky do středové, odjištěné polohy.

  3. Při jízdě postupujte následujícím způsobem:

   • Chcete-li jet rovně dopředu, pomalu zatlačte ovládací páky pojezdu dopředu (Obrázek 20).

   • Chcete-li jet rovně dozadu, pomalu zatáhněte ovládací páky pojezdu dozadu (Obrázek 20).

   • Chcete-li zatočit, zpomalte stroj zatažením obou pák dozadu a poté zatlačte dopředu páku na opačné straně, než je strana, kam chcete zatočit (Obrázek 20).

   • Chcete-li zastavit, přesuňte obě ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí polohy.

   Note: Čím více ovládací páky pojezdu posunete v požadovaném směru, tím rychleji se bude stroj pohybovat příslušným směrem.

   g004532

  Vypnutí motoru

  Výstraha

  Děti nebo přihlížející osoby se mohou zranit, pokud se pokusí sekačku ponechanou bez dozoru uvést do pohybu.

  Pokaždé, když stroj necháte i na krátkou dobu bez dozoru, vytáhněte klíč ze zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.

  g244208

  Obsluha sekačky

  Použití spínače zdvihu plošiny

  Spínač zdvihu plošiny slouží ke zvednutí a spuštění žací jednotky (Obrázek 22). Tato funkce vyžaduje, aby motor běžel.

  g020873
  • Chcete-li žací jednotku spustit dolů, zatlačte spínač zdvihu plošiny dolů (Obrázek 22).

   Important: Když žací jednotku spustíte, bude nastavena do plovoucí/nečinné polohy.

  • Chcete-li sekací plošinu zvednout, zatlačte spínač zdvihu plošiny nahoru (Obrázek 22).

  Important: Po dokončení pohybu sekačky nahoru či dolů spínač v poloze zvedání nebo spouštění již dále nedržte. Pokud tak učiníte, dojde k poškození hydraulického systému.

  Zařazení pohonu žacích nožů (PTO)

  Spínač pohonu žacích nožů (PTO) slouží ke spuštění a zastavení žacích nožů sekačky a některých typů hnaného příslušenství.

  Note: Pokud je motor chladný, nechte jej před zapnutím pohonu žacích nožů 5 až 10 minut zahřát.

  g243799

  Zastavení pohonu žacích nožů (PTO)

  g009174

  Seřízení výšky sekání

  Výšku sekání můžete seřídit v rozsahu od 2,5 do 15,2 cm v krocích po 6 mm přemístěním dorazového čepu do různých otvorů.

  1. Nechejte motor pracovat, zatlačte spínač zdvihu plošiny nahoru, dokud se žací jednotka zcela nezvedne, a ihned spínač uvolněte (Obrázek 22).

  2. Otočte dorazový čep tak, aby byl upínací kolík zarovnán s drážkami v otvorech držáku pro nastavení výšky sekání, a vytáhněte jej (Obrázek 25).

  3. Vyberte otvor v držáku pro nastavení výšky sekání, který odpovídá požadované výšce sekání, zasuňte čep a otočením dolů jej zajistěte (Obrázek 25).

   Note: Otvory jsou uspořádány ve 4 řadách (Obrázek 25). Horní řada slouží k nastavení výšky sekání uvedené nad čepem. Druhá řada odshora slouží k nastavení uvedené výšky plus 6 mm. Třetí řada odshora slouží k nastavení uvedené výšky plus 12 mm. Spodní řada slouží k nastavení uvedené výšky plus 18 mm. Pro polohu s výškou 15,8 cm je k dispozici pouze jeden otvor v druhé řadě. Tento otvor nepřidává k poloze 15,2 cm dalších 6 mm.

   g020870
  4. Seřiďte ochranné válce a kluzné lišty podle potřeby.

  Provozní tipy

  Rychlé nastavení škrticí klapky / pojezdové rychlosti

  S ohledem na zajištění dostatečného výkonu stroje a plošin při sekání pracujte s páčkou škrticí klapky v poloze RYCHLý CHOD a přizpůsobte pojezdovou rychlost podmínkám. Pojezdovou rychlost snižte, když se zatížení žacích nožů zvýší, a naopak ji zvyšte, pokud se zatížení žacích nožů sníží.

  Střídání směru sekání

  Střídejte směr sekání, aby se na trávníku postupně nevytvářely vyjeté koleje. Tím současně napomáháte dobrému rozptylu posekané trávy, což podporuje její rozklad a přechod živin do půdy.

  Rychlost sekání

  Lepší kvality sekání dosáhnete za určitých podmínek snížením pojezdové rychlosti.

  Nesekejte příliš nízko

  Pokud je šířka sekání stroje větší než u dříve používaného stroje, zvyšte výšku sekání, čímž zajistíte, že nerovný trávník neposekáte příliš nízko.

  Zvolte vhodné nastavení výšky sekání odpovídající podmínkám.

  Při sekání odstraňte přibližně 25 mm, ne však více než 1/3 stébla trávy. U výjimečně bujné a husté trávy může být potřebné zpomalit pojezdovou rychlost vpřed nebo zvýšit výšku sekání o jeden stupeň.

  Important: Při sekání více než 1/3 stébla trávy, řídké dlouhé trávy nebo sekání za suchých podmínek používejte žací nože s plochým hřbetem, aby se omezilo množství polétavých zbytků a nečistot a snížilo namáhání součástí pohonu plošiny.

  Sekání vysoké trávy

  Pokud vyroste tráva o něco delší, než je obvyklé, nebo pokud je tráva velmi mokrá, zvyšte výšku sekání nad běžné nastavení a sekejte s tímto nastavením. Poté proveďte další sekání s normálním nízkým nastavením.

  Udržujte sekačku čistou

  Po každém sekání vyčistěte spodek sekačky od zbytků trávy a ostatních nečistot. Jestliže se v sekačce vytvoří usazeniny posekané trávy a zeminy, kvalita sekání se bude postupně snižovat.

  Kvůli snížení nebezpečí požáru je zapotřebí z motoru, tlumiče výfuku, prostoru pro akumulátor, parkovací brzdy, žacích jednotek a prostoru palivové nádrže odstraňovat zbytky trávy, listí a přebytečného maziva. Odstraňte veškerý rozlitý olej či palivo.

  Údržba žacích nožů

  • Po celou sezonu sekání udržujte žací nože ostré. Ostré žací nože zajišťují čistý řez a zabraňují trhání nebo třepení stébel trávy. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám.

  • Každý den kontrolujte, zda jsou nože ostré a nedošlo k jejich opotřebení či poškození. Nože podle potřeby nabruste.

  • Pokud je žací nůž poškozený nebo opotřebený, ihned jej nahraďte originálním žacím nožem Toro. Podrobnosti k výměně žacího nože naleznete v provozní příručce k žací jednotce.

  Po provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žacích jednotek, tlumičů výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Pokud jsou žací jednotky v přepravní poloze, před ponecháním stroje bez dozoru použijte spolehlivý mechanický zámek (máte-li jej k dispozici).

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Před uskladněním nebo přepravou stroje vyjměte klíč a uzavřete přívod paliva (dle výbavy).

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  • Dle potřeby provádějte údržbu bezpečnostních pásů, případně je vyčistěte.

  Tlačení stroje

  V případě nouze můžete stroj přemístit na velmi krátkou vzdálenost tak, že otevřete obtokové ventily v hydraulickém čerpadle a stroj odtlačíte.

  Important: Stroj vždy tlačte ručně a jen na krátkou vzdálenost. Stroj není dovoleno vléct, jinak hrozí poškození hydraulického systému.

  Important: Obtokové ventily musí být otevřeny pokaždé, když stroj tlačíte nebo táhnete. Jakmile stroj odtlačíte nebo odtáhnete na požadované místo, ventily zavřete.

  1. Zvedněte sedadlo podle pokynů v části Odjištění sedadla.

  2. Vyhledejte obtokové ventily (Obrázek 26) a každým ventilem otočte o jednu otáčku proti směru hodinových ručiček.

   Note: Tím umožníte obtok hydraulické kapaliny mimo čerpadlo, a tedy i otáčení kol.

   Important: Neotáčejte obtokové ventily o více než 1 otáčku. Jinak by mohlo dojít k uvolnění ventilů z tělesa a vytečení kapaliny.

   g004644
  3. Přesvědčte se, zda je parkovací brzda uvolněna, a odtlačte stroj na požadované místo.

  4. Zavřete všechny ventily otočením o jednu otáčku ve směru hodinových ručiček (Obrázek 26).

   Note: Obtokové ventily neutahujte nadměrně.

  5. Ventily utáhněte na utahovací moment přibližně 8 Nm.

   Important: Před nastartováním motoru se přesvědčte, zda jsou obtokové ventily zavřeny. Pokud nastartujete motor s otevřenými obtokovými ventily, dojde k přehřátí převodovky.

  Přeprava stroje

  K přepravě stroje používejte nákladní vůz nebo přívěs určený pro velké zatížení. Nákladní vůz nebo přívěs musí být vybaven nezbytnými brzdami, veškerým osvětlením a označením vyžadovaným předpisy. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Znalost těchto informací může zamezit zranění vás samotných, členů vaší rodiny, domácích zvířat nebo osob v blízkosti.

  Důležité upozornění

  Jízda po komunikaci nebo silnici bez směrových světel, osvětlení, označení odrazovými sklíčky a symbolem pomalu jedoucího vozidla je nebezpečná a může vést k nehodám s možným zraněním.

  Nejezděte se strojem po veřejné komunikaci nebo silnici.

  1. Pokud používáte přívěs, připojte jej k vlečnému vozidlu a připevněte bezpečnostní řetězy.

  2. Je-li to možné, připojte brzdy přívěsu.

  3. Naložte stroj na přívěs nebo nákladní vozidlo, viz Naložení stroje.

  4. Vypněte motor, vyjměte klíč, zatáhněte parkovací brzdu a uzavřete palivový ventil.

  5. S pomocí upínacích ok na stroji bezpečně upevněte stroj k přívěsu nebo nákladnímu vozu popruhy, řetězy, lany nebo provazy (Obrázek 27).

   g191318

  Naložení stroje

  Při nakládání stroje na nákladní vozidlo nebo přívěs i při jeho vykládání si počínejte velice opatrně. Pro tento postup používejte nájezdovou plošinu plné šířky, jež je širší než stroj. Na nájezdové plošiny najíždějte zadní stranou stroje a plošiny sjíždějte jízdou vpřed (Obrázek 28).

  g027995

  Important: Nepoužívejte úzké samostatné nájezdové plošiny určené k umístění na každé straně stroje.

  Důležité upozornění

  Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje pravděpodobnost převrácení a možnost vážného zranění nebo smrti.

  • Při manipulaci se strojem na nájezdové plošině dbejte extrémní opatrnosti.

  • Při nakládání a vykládání stroje buďte připoutáni bezpečnostním pásem a mějte ochranný oblouk ve zdvižené poloze. Chcete-li použít uzavřený přívěs, přesvědčte se, že je možné ochranný oblouk umístit pod něj.

  • Používejte pouze nájezdovou plošinu plné šířky. Nepoužívejte samostatné nájezdové plošiny určené k umístění na každé straně stroje.

  • Úhel mezi nájezdovou plošinou a zemí ani mezi plošinou a plochou přívěsu nebo nákladního vozu nesmí překročit 15°.

  • Přesvědčte se, že délka nájezdové plošiny odpovídá alespoň 4násobku výšky ložné plochy přívěsu nebo nákladního vozidla nad zemí. Tak zajistíte, že na rovném povrchu nepřekročí úhel nájezdové plošiny 15°.

  • Na nájezdové plošiny najíždějte zadní stranou stroje a plošiny sjíždějte jízdou vpřed.

  • Při jízdě po nájezdové plošině prudce nezrychlujte ani nezpomalujte; mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem a stroj převrhnout.

  g027996

  Údržba

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před opuštěním polohy obsluhy proveďte následující:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vyřaďte pohon a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč (dle výbavy).

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.

  • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Pokud jsou žací jednotky v přepravní poloze, před ponecháním stroje bez dozoru použijte spolehlivý mechanický zámek (dle výbavy).

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Udržujte všechny součásti stroje v bezvadném provozním stavu a všechny upevňovací prvky utažené, zejména upevňovací prvky žacích nožů.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • K zajištění bezpečnosti a optimální výkonnosti stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly od společnosti Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte upevňovací šrouby rámu.
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte mazivo převodovky žací jednotky.
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po prvních 200 hodinách
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Vyzkoušejte bezpečnostní blokovací systém.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte hladinu chladiva motoru.
 • Chladič vyčistěte stlačeným vzduchem (častěji při práci v prašném prostředí nebo při velkém znečištění).
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Vyčistěte žací jednotku a stroj.
 • Vyčistěte stroj.
 • Vyčistěte a proveďte údržbu bezpečnostního pásu.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte maznice ložisek a pouzder(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji, stejně tak po každém mytí)
 • Zkontrolujte spojení kabelů baterie.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Zkontrolujte mazivo převodovky žací jednotky.
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice a těsnění chladicího systému. Pokud jsou popraskané nebo přetržené, vyměňte je.
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte mazivo převodovky žací jednotky.
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.– Údržbu filtru provádějte rovněž, když je ukazatel vzduchového filtru červený; v extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění provádějte údržbu vzduchového filtru častěji.
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.
 • Vyměňte nádobu palivového filtru odlučovače vody.
 • Vypusťte z odlučovače vodu a jiné znečisťující látky.
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Zkontrolujte vůli ventilů motoru. Viz příručka k obsluze motoru.
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyměňte pohyblivé hadice.
 • Před uskladněním
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte chladicí soustavu a vyměňte kapalinu v ní.
 • Important: Pokyny k dalším postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na návody k obsluze na domovské stránce.

  Important: Upevňovací prvky na krytech stroje musí po demontáži zůstat na krytech. Povolte všechny upevňovací prvky na všech krytech o několik otáček, aby kryty byly volné, ale zůstaly na místě. Poté je opět povolte, aby se kryty uvolnily. Tím zabráníte nežádoucímu vyšroubování šroubů z upevňovacích prvků.

  Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Kontrola deflektoru trávy v dolní poloze (je-li to relevantní).       
  Zkontrolujte funkce parkovací brzdy.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě.        
  Zkontrolujte odlučovač vody a paliva.       
  Zkontrolujte ukazatel ucpání vzduchového filtru.1       
  Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.2       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk při provozu.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte stav žacích nožů.       
  Promažte všechny maznice.3       
  Vyčistěte stroj       
  Opravte poškozený lak.       

  1. Pokud je ukazatel červený.

  2. Pokud zaznamenáte obtížné startování, nadměrnou tvorbu kouře nebo těžký chod motoru, zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovače.

  3. Okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Zápis problematických oblastí
  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     
     
     

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači zapalování, může kdokoli náhodně spustit motor a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč za zapalování.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte maznice ložisek a pouzder(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji, stejně tak po každém mytí)
 • Stroj je vybaven maznicemi, které je třeba pravidelně promazávat univerzálním mazivem č. 2 na bázi lithia. V prašném nebo znečištěném prostředí provádějte mazání častěji, neboť nečistoty mohou proniknout do ložisek a pouzder a způsobit rychlejší opotřebení.

  1. Očistěte maznice tak, aby do ložiska ani pouzdra nemohly proniknout cizí částice.

  2. Napumpujte mazivo do maznic.

  3. Přebytečné mazivo otřete.

  Note: Nesprávný postup mytí může zkrátit životnost ložisek. Neumývejte stroj, pokud je dosud zahřátý, a nestříkejte proudem vody pod vysokým tlakem přímo na ložiska či těsnění.

  Doplnění maziva převodovky žací jednotky

  Převodovka vyžaduje použití převodového maziva SAE EP90W. Převodovka je z výroby dodávána s mazivem, úroveň maziva v žací jednotce je však nutné před provozem zkontrolovat podle doporučení v části Seznam denní údržby.

  Kontrola maziva převodovky žací jednotky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 150 hodinách provozu
 • Zkontrolujte mazivo převodovky žací jednotky.
  1. Umístěte sekačku a žací jednotku na rovný povrch.

  2. Spusťte žací jednotku na výšku sekání 2,5 cm.

  3. Vypněte pohon žacích nožů (PTO), přesuňte páky ovládání pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy POMALý CHOD, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  5. Zvedněte opěrku nohou a odkryjte horní část žací jednotky.

  6. Vyjměte měrku/zátku plnicího otvoru z horní části převodovky a zkontrolujte, zda se hladina maziva pohybuje mezi značkami na měrce (Obrázek 30).

   g004502
  7. Pokud je hladina maziva nízká, doplňte dostatek maziva, aby byla hladina mezi značkami na měrce.

   Important: Převodovku nepřeplňte, neboť by mohlo dojít k jejímu poškození.

  Výměna maziva převodovky žací jednotky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte mazivo převodovky žací jednotky.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte mazivo převodovky žací jednotky.
  1. Umístěte sekačku a žací jednotku na rovný povrch.

  2. Spusťte žací jednotku na výšku sekání 2,5 cm.

  3. Vypněte pohon žacích nožů (PTO), přesuňte páky ovládání pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy POMALý CHOD, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  5. Zvedněte opěrku nohou – horní část žací jednotky se odkryje.

  6. Vyjměte měrku/zátku plnicího otvoru z horní části převodovky (Obrázek 30).

  7. Pod výpustný otvor vpředu na spodní straně převodovky umístěte trychtýř a nádobu na zachycení oleje, vyšroubujte zátku a vypusťte mazivo do nádoby.

  8. Našroubujte zpět zátku výpustného otvoru.

  9. Doplňte dostatek maziva, přibližně 283 ml, aby hladina byla mezi značkami na měrce.

   Important: Převodovku nepřeplňte, neboť by mohlo dojít k jejímu poškození.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor a vyjměte klíč.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Kontrola vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.– Údržbu filtru provádějte rovněž, když je ukazatel vzduchového filtru červený; v extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění provádějte údržbu vzduchového filtru častěji.
  1. Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Poškozené těleso vzduchového filtru vyměňte.

  2. Zkontrolujte, zda se v sacím systému vzduchu nevyskytují netěsnosti a poškození ani se neuvolňují hadicové svorky.

  3. Proveďte údržbu vzduchového filtru (Obrázek 31).

   Important: Neprovádějte nadměrnou údržbu vzduchového filtru.

   g243914
  4. Kryt musí být správně usazen a musí těsnit s pláštěm vzduchového filtru.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.
 • Note: Pokud se poškodí pěnové těsnění v krytu, vyměňte je.

  Important: Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit přes filtr do sacího systému.

  Important: Použitý filtr nečistěte, aby nedošlo k poškození filtračního média.

  Important: Nepoužívejte poškozené filtrační vložky.

  Important: Netlačte na pružný střed filtru.

  g243913

  Kontrola motorového oleje

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s olejovou náplní v klikové skříni, před prvním spuštěním motoru a po něm však hladinu oleje zkontrolujte. Hladinu oleje kontrolujte každý den před zahájením práce nebo po každém použití stroje.

  Kapacita klikové skříně je přibližně 3,8 l včetně filtru. Používejte vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

  • Požadovaná úroveň klasifikace API: CH-4, CI-4 nebo vyšší.

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -17 °C)

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  Note: U distributora lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotku dolů, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy pro POMALý CHOD, zastavte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  2. Otevřete kapotu.

  3. Vyjměte měrku, očistěte ji, zasuňte ji do potrubí a opět vytáhněte.

  4. Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

   Je-li hladina oleje mezi značkami na měrce (F, viz Obrázek 33), množství oleje je dostačující. Pokud je hladina oleje pod značkou dolní meze na měrce (B, viz Obrázek 33), doplňte olej tak, aby hladina oleje sahala mezi rysky na měrce.

   g029301

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Je-li to možné, těsně před výměnou spusťte motor, protože teplý olej je tekutější a odplaví více nečistot než studený.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Otevřete kapotu.

  3. Vyměňte olej (Obrázek 34).

   g031623
  4. Vyměňte filtr motorového oleje (Obrázek 35).

   g027477
  5. Naplňte klikovou skříň olejem; postupujte přitom podle pokynů v částiKontrola hladiny motorového oleje.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Palivo doplňujte do nádrže pomocí trychtýře venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

  • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňte palivo do nádrže, dokud hladina paliva nedosáhne spodního okraje plnicího hrdla.

  • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

  • Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.

  Údržba odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte nádobu palivového filtru odlučovače vody.
 • Vypusťte z odlučovače vodu a jiné znečisťující látky.
 • g031412

  Vypuštění palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Před uskladněním
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Pokud je palivový systém znečištěn nebo pokud byl stroj dlouhodobě odstaven mimo provoz, vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž, a to bez ohledu na uvedený servisní interval. K vypláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Zkontrolujte, zda palivové potrubí není narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.

  Odvzdušnění palivové soustavy

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu. Přesvědčte se, zda palivo sahá alespoň do poloviny palivové nádrže.

  2. Odjistěte a zvedněte kapotu.

  3. Umístěte hadr pod odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva a šroub otevřete (Obrázek 37).

   g007882
  4. Otočte klíčkem zapalování do ZAPNUTé polohy.

   Note: Elektrické palivové čerpadlo zahájí činnost a vytlačí vzduch okolím odvzdušňovacího šroubu.

   Výstraha

   Během tohoto postupu může být motor nastartován. Pohybující se ventilátory a řemeny u běžícího motoru mohou vážně poranit okolo stojící osoby.

   Nepřibližujte ruce, prsty, volný oděv, šperky ani vlasy k ventilátoru ani řemenům běžícího motoru během tohoto postupu.

  5. Ponechte klíč v ZAPNUTé poloze, dokud kolem šroubu nezačne vytékat souvislý proud paliva.

  6. Utáhněte šroub a otočte klíčkem do VYPNUTé polohy.

   Note: Za normálních okolností by měl motor po odvzdušnění palivového systému nastartovat. Pokud však motor nenastartuje, mohlo dojít k zachycení vzduchu mezi čerpadlem vstřikování a vstřikovači; postupujte podle pokynů v části Odvzdušnění vstřikovačů.

  Odvzdušnění vstřikovačů

  Note: Tento postup používejte jen tehdy, když jste palivový systém odvzdušnili běžným postupem a motor přesto nelze nastartovat; viz Odvzdušnění palivové soustavy.

  1. Umístěte hadr pod přípojku potrubí z čerpadla vstřikování k trysce vstřikovače č. 1 podle znázornění (Obrázek 38).

   g007881
  2. Posuňte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý chod.

  3. Otočte klíčkem zapalování do polohy START a sledujte průtok paliva kolem přípojky.

   Výstraha

   Během tohoto postupu může být motor nastartován. Pohybující se ventilátory a řemeny u běžícího motoru mohou vážně poranit okolo stojící osoby.

   Nepřibližujte ruce, prsty, volný oděv, šperky ani vlasy k ventilátoru ani řemenům běžícího motoru během tohoto postupu.

  4. Utáhněte přípojku potrubí, jakmile je průtok souvislý.

  5. Otočte klíčkem zapalování do VYPNUTé polohy.

  6. Zopakujte stejný postup u zbývajících trysek.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Jako první připojte kladný kabel a jako poslední záporný kabel.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Údržba baterie

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte spojení kabelů baterie.
 • Horní část baterie udržujte čistou. Pokud ukládáte stroj na místech s extrémně nízkými teplotami, baterie se vybije mnohem rychleji, než pokud je stroj uložen na mírně chladném místě.

  Horní část baterie udržujte čistou pravidelným umýváním pomocí kartáče namočeného v roztoku amoniaku nebo uhličitanu sodného. Po čištění horní plochu baterie opláchněte vodou. Během čištění baterie neodstraňujte uzávěry plnicích otvorů.

  Kabely akumulátoru musí být těsně upevněny ke svorkám, aby byl zajištěn dostatečný elektrický kontakt.

  Pokud se na svorkách vyskytne koroze, odpojte kabely, záporný kabel (-) nejdříve, a oškrábejte zvlášť svorky a kontakty. Připojte kabely, kladný kabel (+) nejdříve, a potřete svorky vazelínou.

  Důležité upozornění

  Svorky baterie a kovové nástroje mohou způsobit zkrat při kontaktu s kovovými součástmi, a tím způsobit jiskření. Jiskry by mohly vyvolat explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo způsobit poškození stroje a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a teprve potom záporný (černý) kabel.

  Skladování akumulátoru

  Pokud bude stroj odstaven déle než 30 dnů, vyjměte akumulátor a plně jej nabijte. Uložte jej na polici nebo na stroj. Kabely nepřipojujte, pokud je akumulátor uložen na stroji. Uložte akumulátor v chladném prostředí, aby nedocházelo k jeho rychlému vybíjení. Aby nedošlo ke zmrznutí akumulátoru, ujistěte se, že je zcela nabitý. Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,265 až 1,299.

  Kontrola pojistek

  Pojistky se nacházejí pod ovládacím panelem. Přístup k nim je možný přes boční kryt panelu (Obrázek 39). Chcete-li otevřít boční kryt panelu, uvolněte 2 západky a zatáhněte za něj.

  Pokud se stroj zastaví nebo má jiné problémy elektrického systému, zkontrolujte pojistky. Uchopte jednotlivé pojistky jednu za druhou, postupně je vyjměte a zkontrolujte, zda nejsou spálené.

  Important: Pokud potřebujete pojistku vyměnit, použijte vždy stejný typ o stejném jmenovitém proudu, jako má nahrazovaná pojistka, jinak může dojít k poškození elektrického systému. Na štítku vedle pojistek naleznete grafické znázornění všech pojistek a jejich proudové hodnoty (Obrázek 40).

  Note: Pokud dochází k častému spálení pojistky, mohlo dojít ke zkratu v elektrickém systému a je nutný servisní zákrok provedený kvalifikovaným servisním technikem.

  g004495
  decal110-9796nc

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Tlak kontrolujte vždy po 50 hodinách provozu nebo jednou měsíčně podle toho, která možnost nastane dříve (Obrázek 41).

  Udržujte odpovídající tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách. Správný tlak v zadních pneumatikách je 1,03 bar, v předních pneumatikách 1,72 bar. Nerovnoměrný tlak v pneumatikách může zapříčinit nerovnoměrné sekání. Nejpřesnější údaj o tlaku získáte při kontrole studených pneumatik.

  g001055

  Výměna předních kol a ložisek

  1. Zakupte si novou sestavu předních kol, kuželová ložiska a těsnění ložisek od autorizovaného distributora Toro.

  2. Demontujte pojistnou matici ze šroubu (Obrázek 42).

   g004760
  3. Uchopte kolo a vytáhněte šroub z vidlice nebo otočného ramena.

  4. Staré kolo a ložiska zlikvidujte.

  5. Namontujte kolo nasazením kuželových ložisek a těsnění potřeného mazivem na náboj kola ve znázorněné poloze (Obrázek 42).

  6. Nasaďte rozpěrku na náboj kola přes ložiska a zajistěte ji na vnitřní straně náboje kola pomocí 2 rozpěrek ložiska.

   Important: Okraje těsnění nesmí být zahnuté dovnitř.

  7. Namontujte sestavu kola do vidlice a zajistěte ji pomocí šroubu a pojistné matice.

  8. Utáhněte pojistnou matici tak, aby se kolo nemohlo volně otáčet, a poté ji povolte právě tolik, aby se kolo volně otáčelo.

  9. Přiložte mazací pistoli k maznici na otočném kole a naplňte ji mazivem č. 2 na bázi lithia.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  • Při práci se strojem musí být všechny kryty na příslušném místě.

  • Udržujte prsty, ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od rotujícího ventilátoru a hnacího řemene.

  Kontrola chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladiva motoru.
 • Chladicí systém je naplněn roztokem vody a celoroční nemrznoucí směsi etylenglykolu v poměru 50/50. Objem chladicí soustavy je přibližně 7,5 l.

  1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 43).

   Note: Hladina chladicí kapaliny musí být mezi značkami na boku nádrže.

   g004649
  2. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže a systém doplňte.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

  3. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

  Čištění chladiče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Chladič vyčistěte stlačeným vzduchem (častěji při práci v prašném prostředí nebo při velkém znečištění).
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice a těsnění chladicího systému. Pokud jsou popraskané nebo přetržené, vyměňte je.
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyměňte pohyblivé hadice.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte chladicí soustavu a vyměňte kapalinu v ní.
 • Vyčištěním chladiče předejdete přehřívání motoru.

  Note: Pokud se žací jednotka nebo motor v důsledku přehřátí vypne, zkontrolujte, zda se na chladiči nenahromadilo nadměrné množství nečistot.

  Při čištění chladiče postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete kapotu.

  2. Nečistoty odstraňujte z ventilátoru směrem od strany chladiče proudem stlačeného vzduchu o nízkém tlaku (3,45 bar). Zopakujte postup z přední strany chladiče i z druhé strany ventilátoru.

   Important: Nepoužívejte vodu.

  3. Po důkladném vyčištění chladiče odstraňte nečistoty, které se mohly nahromadit v kanálku v základně chladiče.

  4. Zavřete kapotu.

  Údržba brzd

  Seřízení ochranného spínače parkovací brzdy

  1. Zastavte stroj, přesuňte ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč ze zapalování.

  2. Vyšroubujte šrouby upevňující přední panel a panel vyjměte (Obrázek 44).

   g020875
  3. Povolte 2 pojistné matice upevňující spínač blokování parkovací brzdy k montážnímu držáku.

   g031811
  4. Přesuňte spínač na držáku nahoru nebo dolů tak, aby vzdálenost mezi snímačem hřídele brzdy a pístem spínače byla 4 mm (viz Obrázek 45).

   Note: Snímač hřídele brzdy se nesmí pístu spínače dotýkat.

  5. Upevněte pojistné matice spínače.

  6. Seřízení otestujte následujícím způsobem:

   1. Parkovací brzda musí být zatažená a obsluha nemá sedět na sedadle; nastartujte motor.

   2. Přesuňte ovládací páky z NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy.

    Note: Motor by se měl vypnout. Pokud ne, zkontrolujte seřízení spínače.

  7. Namontujte přední panel.

  Údržba řemenů

  Kontrola napnutí řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
  1. Středovou část řemene alternátoru mezi řemenicemi zatižte silou 44 N.

  2. Pokud se neprohne o 10 mm, povolte montážní šrouby alternátoru (Obrázek 46).

   g008932
  3. Zvyšte nebo snižte napnutí řemene alternátoru.

  4. Dotáhněte upevňovací šrouby.

  5. Zkontrolujte znovu správné prohnutí řemene.

  Údržba ovládacích prvků

  Seřízení spínače blokování neutrální polohy páky ovládání pojezdu

  1. Zastavte stroj, přesuňte ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč ze zapalování.

  2. Vyšroubujte šrouby upevňující přední panel a panel vyjměte (Obrázek 47).

   g020875
  3. Povolte 2 šrouby upevňující ochranný spínač (Obrázek 48).

   g004763
  4. Přidržte ovládací páku u rámu a přesuňte spínač směrem k páce tak, aby vzdálenost mezi pákou a tělem spínače byla 0,4 až 1 mm (viz Obrázek 48).

  5. Upevněte spínač.

  6. Zopakujte kroky 3 až 5 pro druhou páku.

  7. Namontujte přední panel.

  Seřízení návratu páky ovládání pojezdu do neutrální polohy

  Pokud se ovládací páky pojezdu po uvolnění z polohy pro jízdu VZAD nevrátí do drážek neutrální polohy, je nutné seřízení. Každou páku, pružinu a táhlo seřiďte samostatně.

  1. Vypněte pohon žacích nožů (PTO), přesuňte ovládací páku do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy POMALý CHOD, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Vyšroubujte šrouby upevňující přední panel a panel vyjměte (Obrázek 49).

   g020875
  4. Přesuňte ovládací páku do NEUTRáLNí, avšak nezajištěné polohy (Obrázek 51).

  5. Táhněte páku dozadu, dokud se vidlicový čep (na rameni nad otočným hřídelem) nedotkne konce drážky (začne vyvíjet tlak na pružinu), viz Obrázek 50.

   g004651
  6. Zkontrolujte, v jaké pozici je ovládací páka proti výřezu v konzole (Obrázek 51).

   Note: Ovládací páka musí být vycentrována, aby bylo možné otočení páky ven do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy.

   g004918
  7. Pokud je nutné seřízení, povolte matici a pojistnou matici u třmene (Obrázek 50).

  8. Tlačte na ovládací páku pojezdu mírně směrem dozadu a otočte hlavu seřizovacího šroubu odpovídajícím směrem, dokud nebude ovládací páka pojezdu uprostřed v NEUTRáLNí ZAJIšTěNé poloze (Obrázek 50).

   Note: Mírný tlak na ovládací páku směrem dozadu bude udržovat čep na konci drážky a umožní přemístění páky do odpovídající polohy pomocí seřizovacího šroubu.

  9. Utáhněte matici a pojistnou matici (Obrázek 50).

  10. Zopakujte kroky 4 až 9 pro druhou páku ovládání pohybu.

  11. Namontujte přední panel.

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Toto nastavení provádějte při otáčení hnacích kol.

  Nebezpečí

  Mechanické a hydraulické zvedáky nemusí stroj dostatečně podepírat a mohou zapříčinit vážné zranění.

  • K podepření stroje použijte hever.

  • Nepoužívejte hydraulické zvedáky.

  Důležité upozornění

  Při provádění tohoto seřízení musí motor běžet. Kontakt s pohyblivými částmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

  Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, oděv ani jiné části těla k rotujícím částem, výfuku ani jiným horkým povrchům.

  1. Zvedněte rám na stabilní hever, aby se kola mohla volně otáčet.

  2. Přesuňte sedadlo dopředu, odjistěte je a vysuňte je směrem nahoru a dopředu.

  3. Odpojte elektrický konektor bezpečnostního spínače sedadla.

  4. Dočasně nainstalujte přemostění přes svorky konektoru kabeláže.

  5. Spusťte motor, přesuňte páčku škrticí klapky doprostřed mezi polohu pro RYCHLý CHOD a POMALý CHOD a uvolněte parkovací brzdu.

   Note: Ovládací páky pojezdu musí být při provádění seřizování v NEUTRáLNí ZAJIšTěNé poloze.

  6. Seřiďte délku táhla čerpadla na jedné straně otáčením šestihranné osy odpovídajícím směrem, dokud se příslušné kolo nezastaví nebo nezačne pomalu otáčet dozadu (Obrázek 52).

   g004488
  7. Přesuňte ovládací páku pojezdu dopředu a dozadu a poté zpět do neutrální polohy.

   Note: Kolo se musí přestat otáčet nebo se pomalu otáčet dozadu.

  8. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD.

   Note: Zkontrolujte, zda se kolo přestalo otáčet nebo se pomalu otáčí dozadu; v případě potřeby seřiďte.

  9. Zopakujte kroky 6 až 8 na opačné straně stroje.

  10. Utáhněte pojistné matice u kulových kloubů (Obrázek 50).

  11. Přesuňte páčku škrticí klapky do polohy POMALý CHOD a zastavte motor.

  12. Odstraňte přemostění z konektoru kabeláže a zapojte konektor do spínače sedadla.

   Důležité upozornění

   Při použití přemostění neumožňuje elektrický systém správné bezpečné vypnutí.

   • Jakmile nastavování dokončíte, odstraňte přemostění z konektoru kabeláže a zapojte konektor do spínače sedadla.

   • Stroj nikdy nepoužívejte, když je zapojeno přemostění spínače sedadla.

  13. Sklopte sedadlo do příslušné polohy.

  14. Odstraňte hevery.

  Seřízení maximální pojezdové rychlosti

  1. Vypněte pohon žacích nožů (PTO), přesuňte páky ovládání pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy POMALý CHOD, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Vyšroubujte šrouby upevňující přední panel a panel vyjměte (Obrázek 53).

   g020875
  4. Povolte pojistnou matici na dorazovém šroubu na ovládací páce (Obrázek 54).

   g004766
  5. Našroubujte dorazový šroub do krajní polohy dovnitř (směrem od ovládací páky).

  6. Zatlačte páku ovládání pohybu do krajní přední polohy až na doraz a přidržte ji.

  7. Vyšroubujte dorazový šroub (směrem k ovládací páce), aby mezi hlavou dorazového šroubu a ovládací pákou byla mezera 1,5 mm.

   Note: Pokud chcete snížit maximální pojezdovou rychlost stroje, vraťte každý z dorazových šroubů o stejnou vzdálenost směrem k páce, dokud nedosáhnete požadované maximální rychlosti. Pravděpodobně bude nutné seřízení několikrát otestovat.

  8. Utažením pojistné matice upevněte dorazový šroub na místě.

  9. Zopakujte kroky 4 až 8 pro druhou páku ovládání pohybu.

  10. Namontujte přední panel.

  11. Stroj se musí pohybovat rovně a nesmí zatáčet, když obě páky ovládání pohybu přesunete do krajní polohy dopředu.

   Note: Pokud stroj zatáčí, nejsou dorazové šrouby nastaveny rovnoměrně a je nutné je znovu seřídit.

  Seřízení pojezdu

  1. Vypněte pohon žacích nožů (PTO), přesuňte páky ovládání pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy POMALý CHOD, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Povolte šrouby upevňující páky ovládání pohybu (Obrázek 55).

   g004919
  4. Požádejte jinou osobu, aby zatlačila tyče pák ovládání pojezdu (nikoli páky samotné) na doraz dopředu do polohy pro maximální rychlost a přidržela je.

  5. Seřiďte ovládací páky tak, aby byly zarovnány, a utáhněte šrouby upevňující páky k tyčím (Obrázek 56).

   g001656

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Objem hydraulické kapaliny

  Nádrž obsahuje přibližně 4,7 litru.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní převodovou/hydraulickou kapalinou pro traktory. Jako náhradní kapalina se doporučuje:

  Převodová/hydraulická kapalina Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid. (K dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů nebo získáte u distributora společnosti Toro.)

  Alternativní kapaliny: Pokud není kapalina Toro k dispozici, lze použít hydraulickou kapalinu Mobil® 424.

  Note: Společnost Toro nepřebírá zodpovědnost za poškození způsobené použitím jiné kapaliny.

  Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulický olej je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

  Kontrola hydraulické soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Přesuňte ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy a nastartujte motor.

   Note: Nechejte motor pracovat při nejnižších možných otáčkách a systém odvzdušněte.

   Important: Nezapínejte pohon žacích nožů.

  3. Zvedněte plošinu, aby se vysunuly válce zdvihu, vypněte motor a vytáhněte klíč.

  4. Zvedněte sedadlo, abyste získali přístup k nádrži hydraulické kapaliny.

  5. Odstraňte uzávěr plnicího otvoru z plnicího hrdla hydraulické kapaliny (Obrázek 57).

   g004494
  6. Vytáhněte měrku a otřete ji čistým hadrem (Obrázek 57).

  7. Zasuňte měrku do plnicího hrdla; poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny (Obrázek 57).

   Note: Pokud se hladina nepohybuje v rozsahu vyznačeném na měrce, doplňte dostatečné množství kvalitní hydraulické kapaliny, aby hladina dosáhla vyznačené oblasti.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

  8. Vraťte měrku a našroubujte uzávěr silou prstů na plnicí otvor.

  9. Zkontrolujte těsnost všech hadic a spojek.

  Výměna hydraulické kapaliny a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 200 hodinách
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
  1. Vypněte pohon žacích nožů (PTO), přesuňte páky ovládání pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy POMALý CHOD, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Umístěte velkou nádobu pod hydraulickou nádrž a skříň převodovky, odstraňte zátky a vypusťte veškerou hydraulickou kapalinu (Obrázek 58).

   g004652
  4. Vyčistěte okolí filtru hydraulické kapaliny a filtr vyjměte (Obrázek 58).

  5. Neprodleně poté namontujte nový filtr hydraulické kapaliny.

  6. Namontujte vypouštěcí zátky hydraulické nádrže a skříně převodovky.

  7. Naplňte nádrž na správnou úroveň (přibližně 5,7 l); viz Kontrola hydraulické soustavy.

  8. Spusťte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Nechejte motor pracovat přibližně pět minut, poté jej vypněte.

  9. Po 2 minutách zkontrolujte hladinu hydraulického oleje; postupujte podle pokynů v části Kontrola hydraulické soustavy.

  Čištění

  Čištění spodní části žací jednotky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte žací jednotku a stroj.
  1. Vypněte pohon žacích nožů (PTO), přesuňte páky ovládání pojezdu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy POMALý CHOD, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Zvedněte žací jednotku do přepravní polohy.

  4. Zvedněte přední část stroje pomocí heverů.

  5. Důkladně vyčistěte spodní stranu žací jednotky proudem vody.

  Likvidace odpadu

  Motorový olej, akumulátory, hydraulická kapalina a chladicí kapalina motoru mohou znečistit životní prostředí. Tyto materiály likvidujte v souladu se státními a místními předpisy.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Příprava stroje na uskladnění

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  1. Vyjměte klíč ze zapalování a uložte jej na snadno zapamatovatelném místě.

  2. Důkladně očistěte stroj, plošinu a motor; věnujte přitom zvláštní pozornost následujícím oblastem:

   • chladiči a mřížce chladiče;

   • spodní straně plošiny;

   • prostoru pod kryty řemenů plošiny,

   • vyrovnávacím pružinám,

   • montážnímu celku hřídele pohonu žacích nožů (PTO),

   • všem maznicím a otočným čepům,

   • vnitřnímu prostoru převodovky,

   • prostoru pod deskou sedadla a na horní straně převodovky.

  3. Zkontrolujte a seřiďte tlak v předních a zadních pneumatikách; postupujte podle pokynů v části Kontrola tlaku v pneumatikách.

  4. Demontujte, nabruste a vyvažte žací nože sekačky. Namontujte žací nože a utáhněte upevňovací prvky žacích nožů na utahovací moment 115 až 149 Nm.

  5. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, a podle potřeby je utáhněte. Utáhněte 6 šroubů upevňujících rám sekací plošiny k hnací jednotce (Obrázek 59) na utahovací moment 359 Nm.

   g004905
  6. Aplikujte mazivo nebo olej do všech maznic, na otočné body a čepy obtokových ventilů převodovky. Přebytečné mazivo utřete.

  7. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  8. Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

   2. Akumulátor, svorky a vývody očistěte ocelovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   3. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   4. Každých 60 dnů akumulátor pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

  Příprava motoru

  1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a nasaďte vypouštěcí zátku.

  2. Vyměňte motorový olej a filtr, viz Výměna motorového oleje a filtru.

  3. Motor naplňte předepsaným množstvím motorového oleje, viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  4. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  5. Vypusťte palivo z palivové nádrže, potrubí, čerpadla, filtru a odlučovače. Vypláchněte palivovou nádrž čistou naftou a připojte všechna palivová potrubí.

  6. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  7. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou krycí páskou.

  8. Zkontrolujte uzávěr plnicího otvoru oleje a uzávěr palivové nádrže a ujistěte se, že oba uzávěry jsou řádně upevněny.