Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Modell- och serienumren finns på en plåt som har monterats under fotstödet på ramens vänstra sida. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 1), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll barn, kringstående och husdjur på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal70-13-072
decal70-13-077
decal70-13-078
decal924868
decal950832
decal950889
decal953829
decal953876
decal953877
decal994912
decal111-0773
decal111-3901
decal111-3902
decal953812
decal111-8098

Produktöversikt

g029192

Kontrollpanelens komponenter

g029346
g029347

Bromssystem

Parkeringsbroms

För parkeringsbromsens brytare till bakåtläget genom att trycka in den lilla låsknappen och föra brytaren framåt för att lägga i parkeringsbromsen (Figur 3).

Note: Kör inte maskinen med parkeringsbromsen ilagd och dra inte åt parkeringsbromsen när maskinen är i rörelse.

Den här lampan lyser när parkeringsbromsen är ilagd och tändningsnyckeln är i läget I.

Varning

Parkeringsbromsen ansätter endast framhjulen. Parkera inte maskinen på en sluttning.

Fotbroms

Fotbromsning sker via det hydrauliska transmissionssystemet. När back- eller gaspedalen släpps upp eller motorvarvtalet minskas blir fotbromsningen mer effektiv samtidigt som körhastigheten automatiskt minskas. Du ökar bromseffekten genom att lägga i transmissionen i neutralläget. Fotbromsen ansätter endast framhjulen.

Varning

Fotbromssystemet kan inte hålla klipparen stillastående. Lägg alltid i parkeringsbromsen när du parkerar klipparen.

Nödbroms

Om det blir fel på fotbromsen stoppar du klipparen genom att stänga av tändningen.

Varning

Var försiktig när du nödbromsar. Förbli sittande och håll i ratten så att du inte faller av klipparen om framhjulen plötsligt stannar vid en snabb inbromsning.

Gasreglage

Öka motorvarvtalet genom att föra gasreglaget framåt. Minska motorvarvtalet genom att föra gasreglaget bakåt (Figur 3).

Note: Motorvarvtalet är avgörande för hastigheten på andra funktioner, t.ex. körningen, cylindrarnas rotation och klippenhetens höjning.

Gaspedaler

Åkning framåt: Tryck ner gaspedalen för att öka hastigheten vid körning framåt. Släpp pedalen för att minska hastigheten (Figur 4).

Backning: Tryck ner backningspedalen för att öka hastigheten vid backning. Släpp pedalen för att minska hastigheten (Figur 4).

Stopp (neutral): Släpp gas- eller backningspedalen.

Arbets-/transportläge

Välj ARBETSLäGET när du använder maskinen under förhållanden med dålig drivning och du behöver maximal drivning (Figur 3). Om du väljer ARBETSLäGET kan du använda differentiallåset.

Välj TRANSPORTLäGET när du använder maskinen under förhållanden med bra drivning, t.ex. vid körning på allmänna vägar eller vid klippning av stora, jämna och öppna ytor. Om du väljer TRANSPORTLäGET under sådana förhållanden minskas slitaget på transmissionssystemet.

Note: Differentiallåset kan inte användas när TRANSPORTLäGET är aktiverat.

Transportspärrar

Höj alltid klippenheterna till transportläget och lås fast dem med transportspärrarna och säkerhetslåsen innan du transporterar maskinen till en annan arbetsplats (Figur 5).

g014548

Differentiallås

Varning

Använd inte differentiallåset i höga hastigheter. Vändradien blir större när differentiallåset används.

Lägg i differentiallåset för att öka dragkraften. Lägg endast i differentiallåset vid låg hastighet (Figur 4). Det används när maskinen rör sig framåt och bakåt.

Tryck ned differentiallåspedalen för att lägga i differentiallåset. Släpp upp differentiallåspedalen för att koppla ur differentiallåset.

Note: Differentiallåset fungerar endast när ARBETE har valts.

Fartbegränsare

Fartbegränsaren kan användas till att begränsa framåtkörningspedalens rörelse för korrekt körhastighet framåt och önskad klipphastighet (Figur 4).

För spaken framåt för att öka körhastigheten och dra reglaget bakåt för att minska körhastigheten.

Note: Detta är inte en farthållare. Om du släpper upp gaspedalen för körning framåt återgår den till neutralläget.

Klippenhetens drivbrytare

Ställ alltid klippenhetens drivbrytare i läget AV innan du transporterar maskinen till en annan arbetsplats.

Justerbar styrkolonn

Varning

Använd aldrig maskinen utan att först kontrollera att styrkolonnens justermekanism fungerar som avsett och att ratten inte kan rubbas efter att ha justerats och låsts fast.

Du ska endast justera ratten och styrkolonnen när maskinen står stilla och parkeringsbromsen är ilagd.

För att justera rattens lutningsvinkel för du ner spaken, justerar lutningsvinkeln och släpper upp spaken (Figur 6).

För att justera styrkolonnens höjd för du upp spaken, justerar höjden och släpper ner spaken (Figur 6).

g029196

Förarsäte

Varning

Använd aldrig maskinen utan att först kontrollera att förarsätesmekanismerna fungerar som avsett och att sätet inte kan rubbas efter att ha justerats och låsts fast.

Du ska endast justera sätets mekanismer när maskinen står stilla och parkeringsbromsen är ilagd.

 • Justering framåt och bakåt: Flytta spaken uppåt för att justera fram- och bakplaceringen av sätet. Frigör spaken för att låsa sätet på plats (Figur 7).

  g016377
 • Justering för förarens vikt: Vrid handtaget medurs för att öka hårdheten i fjädringen och moturs för att minska den. Inställaren anger när den optimala fjädringsinställningen har ställts in enligt förarens vikt (Figur 8).

  g016378
 • Höjdjustering: Lyft sätet manuellt för inkrementell höjdjustering. Sänk sätet genom att lyfta det högre än den högsta inställningen. Låt det sedan sjunka till den lägsta inställningen (Figur 9).

  g016379
 • Ryggstödsjustering: Dra handtaget utåt för att justera vinkeln på sätets ryggstöd. Frigör handtaget för att låsa sätets ryggstöd på plats.

  g016380

Varningssystem

Varning för överhettning av motorns kylvätska

Varningslampan för motorns kylvätska (Figur 11) tänds och en signal ljuder om motorns kylvätska överhettas.

g029201

Varningslampa för överhettning av hydrauloljan

Hydrauloljans varningslampa (Figur 12) tänds och en signal ljuder när hydrauloljan i tanken överskrider 95 °C.

g029220

Varningslampa för låg batteriladdning

Varningslampan för låg batteriladdning (Figur 13) tänds när batteriladdningen är låg.

g029207

Varningslampa för lågt motoroljetryck

Varningslampan för motoroljetryck (Figur 14) tänds när oljetrycket är för lågt.

g029208

Varnande ljudsignal

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera signalhornet.
 • Tryck på SIGNALHORNSKNAPPEN för att avge en ljudvarning (Figur 15).

  Important: Signalhornet ljuder automatiskt om motorns kylvätska eller hydraulvätska överhettas. Stäng omedelbart av motorn och åtgärda felet innan du startar motorn igen.

  g029209

  Tändningsnyckel

  Tändningsnyckeln positioner är som följer:

  0 = Motor av
  I = Motor på/hjälpmotor på
  II = Förvärmning av motorn
  III = Motorstart
  g029198

  Varning

  Ta alltid ur tändningsnyckeln när maskinen inte ska användas.

  Important: Lägg alltid på ett skyddslock när du tar ur tändningsnyckeln så att inte smuts och fukt kan tränga in och skada mekanismen.

  Bränslemätare

  Bränslemätaren visar hur mycket bränsle som finns i tanken (Figur 17).

  g014558

  Timmätare

  Timmätaren visar det sammanlagda antalet timmar som maskinen har varit i drift (Figur 3).

  Indikatorlampor

  Indikatorlampa för förvärmning av motorn

  Vrid tändningsnyckeln till läget II. Indikatorlampan för förvärmning av motorn tänds (Figur 18) samtidigt som glödstiften värms upp.

  Important: Försök att starta en kall motor utan förvärmning kan orsaka onödigt slitage på batteriet.

  g029199

  Indikatorlampa för transmissionens neutralläge

  Indikatorlampan för transmissionens neutralläge (Figur 19) tänds när körpedalen är i läget NEUTRALLäGET och tändningsnyckeln har vridits till läget I.

  Note: Parkeringsbromsen måste vara ilagd för att indikatorn för transmissionens neutralläge ska lysa.

  g029211

  Indikatorlampa för klippenhetens drivbrytare

  Indikatorlampan för klippenhetens drivbrytare (Figur 20) tänds när klippenhetens drivbrytare är i läget AV och tändningsnyckeln har vridits till läget I.

  g029212

  Indikatorlampa för parkeringsbroms

  Indikatorlampan för parkeringsbroms (Figur 21) tänds när parkeringsbromsen är ilagd och tändningsnyckeln är i läget I.

  g029251

  Indikatorlampa för hydraultransmissionsfiltret

  Indikatorlampan för hydraultransmissionsfiltret tänds (Figur 22) när transmissionsfilterelementet är blockerat.

  Note: Motorn måste vara igång för att indikatorlampan ska tändas. Indikatorlampan kan tändas ett kort ögonblick då hydrauloljan är kall.

  g029370

  Note: Delarnas specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

  SpecifikationerModell 02750
  Transportbredd1 890 mm
  Klippbredd3 460 mm
  Längd2 930 mm
  Höjd1 775 mm med nedfällt vältskydd

  2 385 mm med vältskydd i lodrätt körläge

  Vikt (med vältskydd med två stolpar, 20,3 cm klippenheter med 6 knivar samt vätskor)1 870 kg
  MotorKubota 35,3 kW (47,3 hk) på 2 800 varv/min DIN 70020 V2203 diesel, 4 cylindrar i rad
  Bränsletankens kapacitet70 l
  Körhastighet 0–24 km/h
  Rekommenderad maximal klipphastighet11 km/h
  Hydraulsystemets kapacitet77 l

  Redskap/tillbehör

  Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

  Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Körning

  Före körning

  Säkerhet före användning

  Allmän säkerhet

  • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

  • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

  • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

  • Före klippning ska du alltid kontrollera att klippenheterna är i gott fungerande skick.

  • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

  Bränslesäkerhet

  • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

  • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

  • Använd endast en godkänd bränsledunk.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

  • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  Utföra dagligt underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Innan maskinen startas varje dag ska Varje användning/dagligen-procedurerna utföras som anges i .

  Fylla på bränsletanken

  Bränsletankens kapacitet

  70 liter

  Bränslespecifikation

  Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

  • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

  • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

  • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

  • Använd inte bränsletillsatser.

  Petroleumdiesel

  Använd endast rent diesel eller biodiesel med lågt (<500 ppm) eller mycket lågt (<15 ppm) svavelinnehåll. Minsta cetantal ska vara 40. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar, så är det garanterat färskt.

  Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C. Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att bränslefiltret inte sätts igen lika mycket.

  Om bränsle för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

  Fylla på bränsle

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Gör rent runt tanklocket med hjälp av en ren trasa.

  3. Ta bort locket från bränsletanken.

  4. Fyll tanken med dieselbränsle tills nivån ligger precis vid påfyllningsrörets underkant.

  5. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt ordentligt när du har fyllt på tanken.

   Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Skjutsa inte passagerare på maskinen och håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna inte en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Lossa klippenheterna och sänk ned redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

   • Vänta tills alla rörelser har upphört.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra det inte.

  Maskiner med fällbar störtbåge

  • Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar i bruksanvisningen och beakta de förhållanden som du ska köra maskinen under för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Använda förarplattformens spärrmekanism

  Varning

  Använd aldrig maskinen utan att först kontrollera att förarplattformens spärrmekanism är aktiverad och fungerar som avsett.

  Frigöra plattformen

  1. Se till att de två främre klippenheterna är helt nedsänkta till marken.

  2. Frigör och ta bort verktygsfacket från plattformens vänstra sida (Figur 23).

  3. Lås upp låset som säkrar låsfästet med den medföljande nyckeln.

  4. För låsspärren mot maskinens framdel tills spärren går fri från låsstaget och höj upp plattformen (Figur 23).

   Note: Gasfjädern underlättar det här momentet.

   g029234

  Låsa fast plattformen

  1. Sänk ner plattformen försiktigt.

   Note: Gasfjädern underlättar det här momentet.

  2. För låsspärrens handtag mot maskinens framdel i takt med att plattformen närmar sig det helt nedsänkta läget (Figur 23).

   Note: Det tillförsäkrar att spärren går fri från låsstaget.

  3. Sänk ned plattformen helt och för låsspärrens handtag mot maskinens bakre del tills spärren griper in helt i låsstaget (Figur 23).

  4. Montera låset och lås fast låsspärrens handtag.

  Om förarkontrollerna

  Note: Motorn stannar om föraren lämnar sätet utan att lägga i parkeringsbromsen.

  Spärr av motorstart: Motorn kan bara startas om gas-/backningspedalen är i läget NEUTRAL, klippenhetens drivbrytare är i läget OFF och parkeringsbromsen är ilagd. Om dessa förhållanden råder aktiveras brytarna som gör att motorn kan startas.

  Säkerhetssystem för motordrift: När motorn är igång måste du sätta dig i sätet innan du kan frigöra parkeringsbromsen och köra maskinen.

  Säkerhetssystem för klippcylinderdrift: Det går endast att köra klippcylindrarna när du sitter i sätet. Om du reser dig från sätet i mer än en sekund aktiveras en brytare som automatiskt stänger av drivningen av klippcylindrarna. För att kunna aktivera drivningen av klippcylindrarna måste du sätta dig ned igen, föra klippenhetens drivbrytare till läget AV och sedan flytta den tillbaka till läget På. Drivningen av klippcylindrarna påverkas inte om du endast reser dig från sätet i ett kort ögonblick.

  Motorn kan endast startas när brytaren för drivning av klippenheten är i läget AV.

  Varning

  Använd inte maskinen om det är något fel på förarens närvaroreglage. Byt alltid ut trasiga eller slitna delar och kontrollera att delarna fungerar som avsett innan du använder maskinen.

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Starta motorn

  Important: Du måste lufta bränslesystemet innan du startar motorn om du startar maskinen för första gången, om motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut eller om du har utfört underhåll på bränslesystemet. Se Lufta bränslesystemet.

  Important: Maskinen är utrustad med en låsningsmekanism för motorstart. Se Om förarkontrollerna.

  1. Sitt på sätet, håll foten borta från gaspedalen så att den är i NEUTRALLäGET, kontrollera att klippenhetens drivbrytare är avslagen, koppla in parkeringsbromsen och för gasreglaget till läget 70 procent av full gas.

  2. Vrid nyckeln till påläget I och kontrollera att varningslamporna för motorns oljetryck och batteriladdningen tänds.

  3. Om motorn är kall vrider du nyckeln till förvärmningsläget II så att indikatorlampan för förvärmning tänds (Figur 18). Håll den där i fem sekunder för att värma glödstiften.

  4. När du har värmt glödstiften eller om motorn redan är varm vrider du nyckeln till startläget III och håller den där för att starta motorn.

   Försök inte starta motorn i mer än 15 sekunder. Släpp tillbaka nyckeln till läget I när motorn startar.

  5. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång tills den har värmts upp.

  Important: Alla varningslampor ska vara släckta när motorn är igång. Om en varningslampa tänds ska du omedelbart stänga av motorn och åtgärda felet innan du startar den igen.

  Stänga av motorn

  Varning

  Håll händerna borta från rörliga delar och varma motordelar när motorn är igång.

  1. För alla reglage till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, för gasreglaget till läget för låg tomgång och låt motorn sänka farten till låg tomgång.

   Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte görs kan det uppstå problem i motorer med turboladdning.

  2. Låt motorn gå på tomgång i fem minuter.

  3. Vrid nyckeln till läget 0.

   Om motorn inte stannar när du vrider nyckeln till läget 0 manövrerar du motorns avstängningsreglage i riktning framåt (Figur 24).

   g014563

  Fälla ned störtbågen

  Du kan fälla ned störtbågen för att komma åt områden där höjden är begränsad.

  Varning

  Maskinen har inget vältskyddssystem när störtbågen är nedfälld och ska inte betraktas som ett vältskyddssystem.

  Bär inte säkerhetsbälte när störtbågen är nedfälld.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Stötta den övre störtbågsramens vikt när du tar bort låssprintarna och sprintbultarna från tappfästena (Figur 25).

   g280225
  3. Sänk försiktigt ner ramen tills den vilar på stoppen.

  4. För in sprintbultarna i de nedre hålen och fäst med låssprintarna så att den övre ramen stöttas i sitt nedsänkta läge.

  5. Utför dessa instruktioner i omvänd ordning för att höja ramen.

  Varning

  Vältskyddssystemet kanske inte är effektivt om vältskyddets fästbultsenheter är lösa, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall vid vältning.

  Du måste montera och dra åt båda fästskruvarna helt i det upphöjda läget för att erhålla ett fullgott vältskydd.

  Varning

  När du höjer och sänker vältskyddet kan fingrarna hamna i kläm mellan maskinen och vältskyddet.

  När du höjer och sänker störtbågen ska du vara försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan strukturens fasta och rörliga delar.

  • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar korrekt åtdragna för att säkerställa att utrustningen är i säkert bruksskick.

  • Byt ut slitna och skadade delar så att maskinen går att använda på ett säkert sätt.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet och fästelementen är i säkert bruksskick.

  • Använd säkerhetsbälte när störtbågen är uppfälld och inget säkerhetsbälte när störtbågen är nedfälld.

  Important: Störtbågen är en integrerad säkerhetsanordning. Ha störtbågen i det uppfällda läget när du använder klipparen. Fäll ned störtbågen tillfälligt endast när det är absolut nödvändigt.

  Kontrollera säkerhetsströmbrytarna

  Kontrollera gas-/backningspedalens funktion

  Stäng av motorn och testa pedalerna genom hela växlingsområdet och försäkra dig om att mekanismen arbetar mjukt och effektivt till NEUTRALLäGET.

  Kontrollera brytaren för förarnärvaro

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
  1. Sitt på förarsätet och starta motorn.

  2. Sänk ned klippenheterna till marken.

  3. Koppla in klippenhetens drivbrytare i riktning framåt.

  4. Res dig från förarsätet och kontrollera att klippenheterna stannar efter en inledande fördröjning på 1–2 sekunder.

  5. Upprepa proceduren när du kör klippenheterna i riktning bakåt.

  Kontrollera säkerhetsbrytaren för klippdrivning

  1. Stäng av motorn.

  2. För klippenhetens drivbrytare till läget AV och vrid nyckeln till läget I. Indikatorlampan för klippenhetens drivbrytare ska inte tändas.

  3. För brytaren till det främre läget.

   Note: Indikatorlampan ska inte tändas och motorn ska inte starta när tändningsnyckeln vrids om. Upprepa proceduren för backläget.

  Kontrollera parkeringsbromsens säkerhetsströmbrytare

  1. Stäng av motorn.

  2. Dra åt parkeringsbromsen.

  3. Vrid nyckeln till läget I. Indikatorlampan för parkeringsbromsen ska tändas.

  4. Koppla ur parkeringsbromsen. Indikatorlampan ska släckas och motorn ska inte starta när nyckeln vrids om.

  5. Koppla in parkeringsbromsen, sätt dig i förarsätet och starta motorn.

  6. Koppla ur parkeringsbromsen.

  7. Res dig från förarsätet och kontrollera att motorn stannar.

  Kontrollera säkerhetsbrytaren för transmissionens neutralläge

  1. Stäng av motorn.

  2. Ta bort foten från gas-/backningspedalen.

  3. Vrid nyckeln till läget I, varefter indikatorlampan för transmissionens neutralläge ska tändas.

  4. Tryck lätt på pedalerna i båda körriktningarna för att kontrollera att indikatorlampan släcks.

  Note: Försäkra dig om att området runt maskinen är tomt innan du kontrollerar att motorn inte kan starta i detta läge.

  Kontrollera omställningsventilerna

  1. Sitt på förarsätet och starta motorn.

  2. Aktivera brytaren för drivning av klippenheten i riktning framåt.

  3. Sänk ned klippenheterna till marken.

   Note: Cylinderdrivningen kommer att kopplas in när klippenheterna är ca 300 mm ovanför markytan.

  4. Höjer klippenheterna.

   Note: Cylinderdrivningen kommer att kopplas ur när klippenheterna är ca 300 mm ovanför markytan.

  Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om omställningsventilerna inte fungerar som de ska.

  Justera klipphöjden

  Mer information om hur du justerar klipphöjden finns i klippenhetens bruksanvisning.

  Kontrollera de enskilda klippenheternas position

  Klippenheterna kan höjas eller sänkas oberoende med hjälp av tre lyftspakar.

  1. Sänk klippenheterna genom att föra lyftspakarna nedåt och därefter släppa dem (Figur 26).

   Note: Cylinderdrivningen kommer att kopplas in när klippenheterna är ca 300 mm ovanför markytan. Klippenheterna är nu rörliga och följer därmed markens konturer.

   Important: Lyftspakarna måste vara låsta i läge 1 under klippning. Klipp inte med lyftspakarna i läge 2.

   g029259

   Note: Lyftspakarna styr olika klippenheter beroende på lyftkonfigurationen, se Styra dubbellyftkonfigurationen.

  2. Du höjer klippenheterna genom att föra lyftspakarna uppåt och hålla dem i läget 3.

   Note: Om klippenheternas drivbrytare är i läget På kommer cylinderdrivningen att kopplas ur när klippenheterna är ca 300 mm ovanför markytan.

  3. Släpp lyftspakarna när klippenheterna har nått önskad höjd.

   Note: Brytarna återgår automatiskt till läget 2 och armarna låses på plats på hydraulisk väg.

  Styra dubbellyftkonfigurationen

  Med hjälp av styrningen av dubbellyftskonfigurationen kan lyftreglagen användas på följande sätt (Figur 27):

  g029258

  Femkombinationsläge:

  • Vänster lyftspak styr vänster vingklippenhet.

  • Mittlyftspaken styr främre vänster och höger klippenheter samt mittklippenheterna.

  • Höger lyftspak styr höger vingklippenhet.

  Tre–femkombinationsläge:

  • Vänster lyftspak styr vänster vingklippenhet och främre vänster klippenheter.

  • Mittlyftspaken styr mittklippenheten.

  • Höger lyftspak styr höger vingklippenhet och främre höger klippenheter.

  Tre–femkombinationsläge med vänster och höger vingklippenheter låsta i transportläge:

  • Vänster lyftspak styr främre vänster klippenhet.

  • Mittlyftspaken styr mittklippenheten.

  • Höger lyftspak styr främre höger klippenhet.

  Koppla in klippenhetens drivning

  g029235

  Du kan endast koppla in klippenhetens drivning när du sitter rätt, se Om förarkontrollerna.

  Aktivera drivningen av klippenhetens rotation framåt: Tryck in den övre delen på klippenhetens drivbrytare till läget FRAMåT.

  Varning

  Använd endast drivningen av klippenhetens rotation framåt när cylindrarna har stannat helt, annars kan maskinskador uppstå.

  Aktivera drivningen av klippenhetens rotation bakåt: Tryck in den nedre delen på klippenhetens drivbrytare till läget BAKåT.

  Varning

  Använd endast drivningen av klippenhetens rotation bakåt när cylindrarna har stannat helt, annars kan maskinskador uppstå.

  Så här avaktiverar du alla klippenhetsdrivningar: Ställ brytaren i mittenläget.

  För att sänka klippenheten: För lyftspaken nedåt. Cylinderdrivningen kommer att kopplas in när klippenheterna är ca 300 mm ovanför markytan.

  Använda viktöverföring/drivhjälp

  Ett variabelt hydrauliskt viktöverföringssystem finns tillgängligt som förbättrar däckens grepp och drivning på gräsytan.

  Hydraultrycket i klippenheternas lyftsystem skapar en lyftkraft som minskar klippenheternas vikt på marken och överför vikten nedåt till maskinens däck. Detta moment kallas för viktöverföring.

  Så här aktiverar du viktöverföringen: Du kan anpassa viktöverföringens omfattning till driftförhållandena genom att rotera handhjulet för viktöverföring på följande sätt:

  1. Lossa på ventilens låsmutter ett halvt varv moturs och håll den.

  2. Rotera ventilens handhjul.

   • Moturs för att minska viktöverföringen.

   • Medurs för att öka viktöverföringen.

  3. Dra åt muttern.

  g029236

  Ta bort skräp från klippenheterna

  Varning

  Försök aldrig att rotera klippcylindrarna för hand.

  • Hydraulsystemet kan fortfarande vara under visst tryck och kan orsaka personskada om cylindern/cylindrarna plötsligt rör sig när blockeringen rensas bort.

  • Använd alltid handskar och ett lämpligt hållbart verktyg av trä.

  • Kontrollera att verktyget av trä får plats mellan knivarna, kan föras ner i cylindern och är tillräckligt långt för att kunna rensa bort alla blockeringar.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Koppla ur alla drivningar.

  3. Kontrollera att alla strömkällor har stoppats.

  4. Släpp ut den lagrade energin i alla enheter.

  5. Kontrollera att alla rörliga delar står stilla.

  6. Rensa bort blockeringen med ett lämpligt hållbart verktyg av trä. Kontrollera att verktyget av trä får ordentligt stöd i cylindern, och var försiktig så att du inte skadar några delar när du rensar bort blockeringen.

  7. Avlägsna träverktyget från klippcylindern innan du sätter på strömmen.

  8. Reparera eller justera klippenheten vid behov.

  Arbetstips

  Bekanta dig med maskinen

  Öva dig på att köra maskinen på ett öppet område innan du klipper gräs med den för första gången. Starta och stäng av motorn. Kör framåt och backa. Sänk och höj klippenheterna och koppla in och ur klippenheterna. När du har bekantat dig med maskinen övar du på att köra uppför och nedför sluttningar med olika hastigheter.

  Förstå varningssystemet

  Om en varningslampa tänds under drift ska maskinen stannas omedelbart och problemet åtgärdas innan driften återupptas. Om maskinen körs med ett funktionsfel kan allvarliga skador uppstå.

  Klippning Gräs

  Klippcylindrarnas rotationshastighet ska alltid hållas så hög som möjligt för bästa klippkvalitet. Detta betyder i sin tur att motorvarvtalet ska vara så högt som möjligt.

  Klippresultatet blir bäst om du klipper mot gräsets liggande riktning. För att kunna dra nytta av detta faktum flera gånger bör föraren försöka alternera klippriktningen mellan klippningarna.

  Undvik snäva svängar så att du inte lämnar efter dig oklippta grässtrån vid överlappningspunkterna mellan intilliggande klippenheter.

  Maximera klippkvaliteten

  Klippkvaliteten försämras om du kör klipparen i för hög hastighet. Basera körhastigheten på en kombination av önskad klippkvalitet och avsedd arbetshastighet.

  Maximera motoreffektiviteten

  Låt inte motorn arbeta för hårt. Minska körhastigheten eller öka klipphöjden om du märker att maskinen börjar arbeta för hårt. Kontrollera att klippcylindrarna inte får för mycket kontakt med sina nedre knivar.

  Köra maskinen i transportläget

  Koppla alltid ur klippenhetens drivning när du transporterar maskinen på annat underlag än gräs. Gräset smörjer skäreggarna under klippningen. Värmebildningen och således förslitningen blir för omfattande om klippcylindrarna körs när maskinen inte används för klippning. Av den anledningen bör du minska klipphastigheten när du klipper i områden med lite eller torrt gräs. Var försiktigt när du kör mellan föremål så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna av misstag.

  Varning

  Var försiktig när du kör över hinder som trottoarer. Kör alltid i låg hastighet över hinder så att du inte skadar däck, hjul och styrsystem. Kontrollera att däcken har rekommenderat ringtryck.

  Använda maskinen på sluttningar

  Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar, för att undvika att välta. Sänk ned klippenheterna om du ska köra nedför en sluttning för att få bättre kontroll över styrningen.

  Använda de bakre rullskraporna.

  Om förhållandena tillåter det bör man i allmänhet ta bort de bakre valsskraporna. Detta tillförsäkra bästa möjliga utkastning av gräset. Montera skraporna när förhållandena leder till att lera och gräs fastnar på rullarna. När du monterar skrapvajrarna ska du se till att de är korrekt spända.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, drivhjulen, ljuddämparna, kylgallren och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller annan utrustning.

  Identifiera fästpunkterna

  g280193

  Transportera maskinen

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Domkraftpunkter

  Note: Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen.

  • Fram – under den främre armens fäste.

  • Bak – bakre fästkrok.

  Bogsera maskinen

  1. Dra åt parkeringsbromsen på bogseringsmaskinen.

  2. Blockera framhjulen på maskinen så att den inte kan rulla iväg.

  3. Koppla en fast bogserstång mellan maskinens bogserögla och ett lämpligt bogserfordon.

   Note: Säkerställ att bogserfordonets specifikation medför att de kombinerade vikterna kan bromsas ned till stillastående under fullständig kontroll i alla situationer.

  4. Ta bort sexkantpluggen från den högra framhjulsmotorns skivbromsenhet (Figur 31).

   g029362
  5. För in en ställskruv (M12 x 40 mm) och bricka (M12) genom bromsfrigöringsstången och in i hålet på mitten av motorns ändplatta (Figur 31).

  6. Dra åt ställskruven i det gängade hålet i bromskolven tills bromsen är frigjord.

  7. Upprepa stegen 4 till 6 på den vänstra framhjulmotorns skivbromsenhet.

  8. Öppna transmissionens förbikopplingsventil som sitter högst upp på transmissionspumpen, så som det visas i Figur 32 för att inaktivera det hydrauliska fotbromssystemet.

   Important: Ventilen är helt öppen efter 3 varv motsols. Vrid inte upp ventilen mer än 3 varv.

   Note: Styrningen måste skötas manuellt när maskinen bogseras. Styrningen känns tung eftersom det inte finns någon hydraulkraft när motorn är avstängd.

   g029363
  9. Ta bort hjulklossarna före bogseringen.

   Note: Hjulen är nu frikopplade och maskinen kan bogseras en kortare sträcka i låg hastighet.

  Återta maskinen i drift efter bogsering

  1. Blockera framhjulen.

  2. Stäng transmissionens förbikopplingsventil (Figur 32).

   Note: Vrid ventilen medurs och dra åt till 48–52 Nm.

  3. Ta bort ställskruven, brickan och bromsfrigöringsstången från framhjulsmotorns högra och vänstra skivbromsenheter (Figur 31).

  4. Montera sexkantspluggen på motorns ändplåt på skivbromsenheterna.

  5. Spara bromsfrigöringsstängerna och brickorna för framtida användning.

  6. Ta bort hjulklossarna.

  7. Koppla bort bogseringsstången.

   Note: Bromssystemet ska i detta läge fungera normalt.

  Varning

  Kontrollera att bromssystemet fungerar normalt innan du använder maskinen. Kör maskinen med låg hastighet när du genomför de första kontrollerna.

  Använd inte maskinen om bromssystemet inte fungerar som det ska eller om bromsarna är urkopplade.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen motsvarar förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör, utför underhåll på maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Byt transmissionsoljefiltret.
 • Byt ut hydraulreturfiltret.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera signalhornet.
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Smörj lagren, bussningarna och lederna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Kontrollera luftfiltrets blockeringsindikator.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera kylvätskenivån i kylsystemet.
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret, oljekylarna och kylaren dagligen (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera maskinens fästelement.
 • Kontrollera klippenheterna.
 • Kontrollera gas-/backningspedalens funktion.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lagren, bussningarna och lederna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Kontrollera batteriets tillstånd och rengör det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Kontrollera generatorremmens skick och spänning.
 • Var 150:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 200:e timme
 • Serva luftrenaren (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera varningssystemet för motoröverhettning.
 • Byt transmissionsoljefiltret.
 • Kontrollera bakhjulens inriktning.
 • Utföra service på hydraulsystemet
 • Byt ut hydraulreturfiltret.
 • Kontrollera varningssystemet för överhettning av hydraulolja
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Justera motorventilerna (läs mer i bruksanvisningen till motorn).
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Vartannat år
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Byt ut transmissionskabeln.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera motoroljenivån och bränslenivån.       
  Kontrollera luftfiltrets igensättningsindikator.       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.1       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera hydrauloljenivån.       
  Se till att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera om någon smörjnippel behöver smörjas.2       
  Bättra på skadad lack.       
  Tvätta maskinen.       

  1. Kontrollera glödstiftet och insprutarmunstyckena om motorn är svår att starta, ryker mycket eller går ojämnt.

  2. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Ytterligare information om underhållsförfaranden finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Smörjning

  Smörja lager, bussningar och leder

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Smörj lagren, bussningarna och lederna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Var 50:e timme
 • Smörj lagren, bussningarna och lederna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Smörj alla lagrens och bussningarnas smörjnipplar med universalfett nr 2 på litiumbas. Smörj lagren och bussningarna omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan.

  Byt ut skadade smörjnipplar.

  Smörj alla smörjpunkter på klippenheterna och se till att tillräckligt med fett sprutas in tills rent fett tränger ut ur rullens ändlock. Det är bevis på att rullens tätningar är tömda på gräs och andra föroreningar och tillförsäkrar bästa möjliga livslängd.

  Smörjnipplarnas placering och antal är som följer:

  g029237

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Kontrollera varningssystemet för motoröverhettning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Kontrollera varningssystemet för motoröverhettning.
 • g014437
  1. Vrid tändningsnyckeln till läget I.

  2. Koppla bort den svarta/lila kontakten från motorns temperaturbrytare.

  3. Låt kontaktens metalldel komma i kontakt med en lämplig jordningspunkt för att tillförsäkra att metallytorna har god kontakt.

  En signal ljuder, varefter varningslampan för motorns kylvätsketemperatur tänds för att bekräfta korrekt funktion. Om ett fel har uppstått på systemet ska du åtgärda det innan du använder maskinen.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftfiltrets blockeringsindikator.
 • Var 200:e timme
 • Serva luftrenaren (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Undersök luftrenaren för att se om det finns skador som kan orsaka en luftläcka. Byt ut om den är skadad. Undersök hela luftintagssystemet för att se om det finns läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret har avlägsnats.

  Important: Se till att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenaren.

  1. Öppna motorhuven.

  2. Lossa spärrhakarna som håller fast luftrenarkåpan på luftrenarhuset (Figur 35).

   g029366
  3. Ta bort kåpan från luftrenaren. Använd lågtrycksluft (276 kPa, ren och torr) innan du tar bort filtret, för att ta bort stora ansamlingar av skräp som har packats mellan huvudfiltrets utsida och skålen. Undvik att använda högtrycksluft eftersom denna kan tvinga smutsen genom filtret och in i luftintagsröret.

   Denna rengöringsprocess förhindrar att det kommer in skräp i luftintaget när huvudfiltret tas bort.

  4. Ta bort och byt ut huvudfiltret.

   Vi rekommenderar inte att du rengör det använda filtret eftersom det då finns risk för att filtret skadas. Undersök om det nya filtret har några transportskador genom att kontrollera filtrets förseglade ände och själva filtret. Använd inte ett skadat filter. Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  5. Rengör öppningen till smutsutblåsningen i den avtagbara kåpan. Avlägsna gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och byt ut utloppsventilen.

  6. Montera kåpan med gummiutloppsventilen i nedåtläge – mellan cirka klockan 5 till klockan 7 sett från änden.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Vevhusvolym: cirka 7,6 liter med filter

  Använd högkvalitativ motorolja som uppfyller följande specifikationer:

  • Nödvändig API-klassificering: CH-4, CI-4 eller högre

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över 32 °C)

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos din återförsäljare.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa motorhuvens spärr och öppna huven.

  3. Ta ur oljestickan, torka av den och sätt tillbaka den igen (Figur 36).

   g012280
  4. Ta ur oljestickan och kontrollera oljenivån på den.

   Oljenivån ska nå upp till markeringen FULL.

  5. Om oljenivån inte når upp till markeringen FULL på oljestickan ska du ta bort påfyllningslocket (Figur 37) och fylla på olja tills nivån når upp till markeringen FULL.

   Important: Fyll inte på för mycket.

   g012281

   Important: Kontrollera att motoroljenivån ligger mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan skadas om för mycket eller för lite motorolja fylls på.

  6. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket.

  7. Stäng motorhuven och fäst den med spärrarna.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 150:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Ta bort avtappningspluggen (Figur 38) och låt oljan rinna ned i ett avtappningskärl.

   g012305
  2. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har slutat rinna.

  3. Avlägsna oljefiltret (Figur 39).

   g012306
  4. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen.

  5. Sätt i det nya filtret i filteradaptern. Vrid oljefiltret medsols tills gummipackningen kommer i kontakt med filteradaptern. Dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

   Important: Dra inte åt filtret för hårt.

  6. Fyll på olja i vevhuset, se Kontrollera oljenivån i motorn.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är bränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Fyll bränsletanken på en öppen plats utomhus när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger på 25 mm under påfyllningsrörets nedersta del Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Töm och rengör bränsletanken om bränslesystemet har förorenats eller om maskinen ska ställas i förvar under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningarna och anslutningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar. Undersök om de har skador eller lösa anslutningar eller om de har försämrats på något annat sätt.

  Byta ut bränslefilterskålen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
  1. Rengör området där filterskålen ska monteras.

  2. Avlägsna filterskålen och rengör fästytan.

  3. Smörj packningen på filterskålen med ren olja.

  4. Montera den nya filterskålen för hand tills packningen vidrör fästytan och vrid den därefter ytterligare ett halvt varv.

  Lufta bränslesystemet

  Om något av det följande har inträffat måste du lufta bränslesystemet innan du startar motorn:

  • Vid den första starten av en ny maskin

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet (t.ex. filterbyte eller service av separatorn osv.)

  Fara

  Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6–13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag och se till att bränsletanken är minst halvfull.

  2. Öppna motorhuven.

  3. Vrid nyckeln i tändningslåset till läget På och starta motorn.

   Note: Den mekaniska pumpen suger ut bränsle ur tanken, fyller bränslefiltret och bränsleslangen samt pumpar in luft i motorn. Det kan ta tid innan systemet har tömts på all luft, under vilken tid motorn kan gå ojämnt. När all luft är tömd och motorn går jämnt ska du köra den i några minuter för att försäkra dig om att den är helt tömd.

  Lufta bränsleinsprutarna

  Note: Följ de här anvisningarna endast om bränslesystemet har tappats på luft med den vanliga luftningsproceduren och motorn inte startar, se Lufta bränslesystemet.

  1. Lossa röranslutningen till munstycke nr 1 och hållaren (Figur 40).

   g012307
  2. För gasreglaget till det SNABBA läget.

  3. Vrid nyckeln i tändningslåset till STARTLäGET och iaktta bränsleflödet runt anslutningen.

   Note: Motorn ska dra runt.

  4. Vrid nyckeln till det AVSLAGNA LäGET när du ser ett jämnt flöde av bränsle.

  5. Dra åt röranslutningen ordentligt.

  6. Upprepa steg 1 till 5 på de återstående munstyckena.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd och rengör det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metallverktyg kan kortslutas mot traktorkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (röd) lossas.

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  Kontrollera batteriets skick varje vecka eller var 50:e körtimme. Se till att hålla kabelanslutningarna och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt kommer att laddas ur. Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten. Skölj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera lufttrycket i fram- och bakdäcken. Korrekt tryck anges i tabellen nedan.

  Important: Se till att trycket är korrekt i alla däck så att maskinen får jämn kontakt med gräset.

  DäckDäcktypRekommenderade däcktryck
    GräsförhållandenVägförhållandenMaximalt tryck
  Framaxel26 x 12.00-12, 4-lagers0,69 bar1,38 bar1,72 bar
  Bakaxel20 x 10.00-8 4-lagers0,69 bar1,38 bar1,72 bar

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Dra åt hjulmuttrarna till 200 N·m för framaxeln och till 54 N·m för bakaxeln.

  Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskador.

  Kontrollera att hjulmuttrarna är ordentligt åtdragna.

  Byta transmissionsoljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt transmissionsoljefiltret.
 • Var 500:e timme
 • Byt transmissionsoljefiltret.
  1. Skruva loss och ta bort undersidan på transmissionsoljefiltrets kåpa.

  2. Ta bort filterinsatsen och släng bort det.

  3. Montera en ny filterinsats.

  4. Sätt tillbaka kåpan.

   g028210

  Kontrollera bakhjulens inriktning.

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Kontrollera bakhjulens inriktning.
 • Förhindra omfattande däckslitage och säkerställ säker maskindrift genom att rikta in bakhjulen till 3–8 mm.

  1. Placera bakhjulen så att de pekar rakt framåt.

  2. Mät och jämför avståndet mellan de främre sidoväggarna och de bakre sidoväggarna vid hjulens mitthöjd (Figur 42).

   Note: Avståndet mellan de främre sidoväggarna måste vara 3–8 mm mindre än avståndet mellan de bakre sidoväggarna.

   g014442
  3. Justera inriktningen av bakhjulen genom att lossa på vänster och höger låsmutter på parallellstaget.

   Note: Vänster låsmutter är vänstergängad.

  4. Rotera parallelstaget för att åstadkomma det korrekta avstånd som beskrivs ovan och dra åt låsmuttrarna ordentligt.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån i kylsystemet.
 • Systemet rymmer 14 liter.

  1. Ta försiktigt loss kylarlocket och locket på expansionstanken (Figur 43).

   Var försiktig

   Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

   • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  2. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren när kylvätskan är kall. Kylaren ska fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp mellan markeringarna på sidan (Figur 43).

   g029367
  3. Tillsätt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelnivån är låg. Fyll inte på för mycket.

   Important: Använd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserade kylvätskor.

  4. Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Ta bort skräp från kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret, oljekylarna och kylaren dagligen (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Var 800:e timme
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
  1. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Lossa de främre spärrarna på motorhuven och öppna huven.

  3. Rengör noga och ta bort allt skräp från området runt motorn.

  4. Rengör noggrant på båda sidor om oljekylaren, kylaren och det bakre motorområdet med tryckluft.

  5. Fäll ned motorhuven och fäst spärrarna.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera generatorremmens skick och spänning efter den första arbetsdagen och därefter var 100:e körtimme.

  Kontrollera generatorremmens skick och spänning.

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens skick och spänning.
  • Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 4,5 kg mittemellan remskivorna.

  • Om nedböjningen inte är 10 mm lossar du generatorns fästbultar (Figur 44). Öka eller minska generatorremmens spänning och dra åt bultarna.

   Note: Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa korrekt remspänning.

   g012310

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Serva hydraulsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Utföra service på hydraulsystemet
 • Note: Utsätt inte elkomponenterna för väta. Rengör sådana områden med torr trasa eller borste.

  Detta arbete bör utföras när hydrauloljan är varm (inte het). Sänk ner klippenheterna till marken och töm hydraulsystemet.

  1. Ta bort oljetankens påfyllningsfläns så att du kommer åt sugfiltret.

  2. Skruva loss och ta bort filtret och rengör det med paraffin eller bensin innan du sätter tillbaka det.

  3. Montera fast returrörets oljefilterinsats.

  4. Montera fast transmissionens oljefilterinsats.

  5. Fyll hydraultanken med färsk och ren hydraulolja av rekommenderad typ.

  6. Kör maskinen och alla hydraulsystem tills hydrauloljan blir varm.

  7. Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov upp till den övre markeringen i siktglaset.

   g029240

  Hydraulvätskevolym

  77 liter

  Kontrollera hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Tanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.

  Vi rekommenderar hydraulvätska av typen Toro Premium All Season – Finns i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter.

  Alternativa vätskor: Om du inte har tillgång till Toro-vätskan kan du använda andra vedertagna petroleumbaserade vätskor, under förutsättning att de uppfyller nedanstående materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din hydraulvätskeleverantör att vätskan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från välkända tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Nötningsförhindrande flergradig hydraulvätska med hög viskositet/låg flytpunkt, ISO VG 46
   Materialegenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 50cSt vid 100 °C: 7,9 till 9,1
    Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre (högt viskositetsindex anger en flerviktsvätska)
    Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
    FZG, steg för fel11 eller bättre
    Vatteninnehåll (ny vätska)500 ppm (max.)
   Branschspecifikationer:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Lämpliga hydraulvätskor måste vara angivna för mobila maskiner (i motsats till användning på en industriell anläggning), av flerviktstyp, med nötningsförhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vätsketyp).

  Important: Den flergradiga hydraulvätskan ISO VG 46 har visat sig ge optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. Hydraulvätskan ISO VG 68 kan ge bättre prestanda vid användning i konstant höga omgivningstemperaturer, som 18 till 49 °C.

  Biologiskt nedbrytbar premiumhydraulvätska – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella vätskor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella vätskor finns kvar. Du kan köpa vätskan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter hos en Mobil-återförsäljare.

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Alternativa vätskor:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internationell)

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Kontrollera siktglaset som sitter på sidan av tanken. Nivån måste ligga vid den övre markeringen.

  3. Rengör området runt hydraultanklocket innan du eventuellt fyller på med hydraulolja (Figur 46). Skruva av tanklocket.

   g014570
  4. Ta bort locket och fyll tanken upp till den övre markeringen i siktglaset.

   Note: Fyll inte på för mycket vätska i hydraulsystemet.

  5. Sätt tillbaka tanklocket.

  Byta hydrauloljans returfilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut hydraulreturfiltret.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut hydraulreturfiltret.
  1. Ta bort returfiltret.

  2. Stryk på olja på den nya returfilterpackningen.

  3. Montera det nya returfiltret på maskinen.

   g014491

  Kontrollera varningssystemet för överhettning av hydraulolja

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Kontrollera varningssystemet för överhettning av hydraulolja
 • g029243
  1. Vrid tändningsnyckeln till läget I.

  2. Koppla bort den röda/blå kontakten från hydraultankens temperaturbrytare.

  3. Låt kontaktens metalldel komma i kontakt med en lämplig jordningspunkt för att tillförsäkra att metallytorna har god kontakt.

  Note: En signal ljuder, varefter varningslampan för hydrauloljetemperatur tänds för att bekräfta korrekt funktion. Utför vid behov reparationer innan du använder maskinen.

  Underhålla klippenheten

  Se klippenhetens bruksanvisning för information om underhållsprocedurer.

  Knivsäkerhet

  • En sliten eller skadad kniv eller underkniv kan gå sönder, och den trasiga delen kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara.

  • Kontrollera med jämna mellanrum om klippenheterna är slitna eller skadade.

  • Var försiktig när du inspekterar klippenheterna. Linda in knivarna i något material eller ta på dig handskar, och var försiktig när du hanterar cylindrarna eller underknivarna. Cylindrarna och underknivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när du roterar en cylinder i maskiner med flera klippenheter, så att inte cylindrarna i de övriga klippenheterna också börjar röra sig.

  Rengöring

  Tvätta maskinen

  Tvätta maskinen efter behov med enbart vatten, alternativt med ett milt tvättmedel. Du kan använda en trasa när du tvättar maskinen.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (gråvatten) när du gör rent maskinen.

  Important: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna eller fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Undvik att använda alltför mycket vatten nära kontrollpanelen, motorn och batteriet.

  Important: Tvätta inte maskinen medan motorn är i gång. Om du tvättar maskinen medan motorn är i gång kan interna skador på motorn uppstå.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller annan utrustning.

  Förbereda traktorenheten

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  3. Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera däcktrycket.

  4. Kontrollera alla fästelement. Dra åt dem vid behov.

  5. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  6. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  7. Serva batteriet och kablarna på följande sätt. Se Säkerhet för elsystemetID000-448-328.

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Motorpreparering

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll på motorn med angiven motorolja.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  5. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  6. Spola bränsletanken med färskt, rent bränsle.

  7. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50 blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om så behövs, så att du klarar de förväntade lägsta temperaturerna i ditt område.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det finns gräsområden som förblir oklippta vid klippcylinderöverlappningen.
  1. Du vrider klipparen för snävt.
  2. Maskinen glider i sidled när du klipper på en sluttning.
  3. Ingen markkontakt föreligger på klipparens ena sida på grund av felaktigt dragna slangar eller felaktigt placerade hydrauladaptrar.
  4. Ingen markkontakt föreligger vid klipparens ena ände på grund av kärvande svängtappar
  5. Ingen markkontakt föreligger på klipparens ena sida på grund av gräsbildning under klippenheten.
  1. Öka svängradien.
  2. Klipp uppåt/nedåt.
  3. Korrigera slangföringen eller hydrauladaptrarnas position.
  4. Frigör och smörj svängtapparna.
  5. Rensa gräsanhopningen.
  Det finns breda oklippta linjer i gräset tvärs över klipparens åkriktning.
  1. Åkhastigheten framåt är för hög.
  2. Cylinderhastigheten är för låg.
  3. Klipphöjden är för låg.
  1. Minska åkhastigheten framåt.
  2. Öka maskinens motorhastighet.
  3. Höj klipphöjden.
  Det finns oklippta linjer (av en cylinderklippsbredd) i gräset tvärs över klipparens åkriktning
  1. En cylinder går långsamt
  1. Kontrollera cylinderhastigheten, kontakta den auktoriserade distributören.
  Gräset klipps i olika höjder där klippcylindrarna överlappar.
  1. Klipphöjden är felaktigt inställd på en cylinder.
  2. Reglaget för höjning/sänkning är inte i flytläget.
  3. Ingen markkontakt föreligger på klipparens ena sida på grund av felaktigt dragna slangar eller felaktigt placerade hydrauladaptrar.
  4. Ingen markkontakt föreligger vid klipparens ena ände på grund av kärvande svängtappar.
  5. Ingen markkontakt föreligger på klipparens ena sida på grund av gräsbildning under klippenheten.
  1. Kontrollera och justera inställningen av klipphöjden.
  2. För reglaget till flytläget.
  3. Korrigera slangföringen och hydrauladaptrarnas position.
  4. Frigör och smörj svängtapparna.
  5. Rensa gräsbildningen.
  Det finns oklippta eller dåligt klippta grässträngar.
  1. En klippcylinder har delvis förlorat kontakten med den nedre kniven.
  2. Klippcylindern har för mycket kontakt med den underkniven.
  3. Klipphöjden är för hög.
  4. Skäreggarna på klippcylindrarna/de nedre knivarna är trubbiga.
  1. Justera kontakten mellan klippcylindern och den nedre kniven.
  2. Justera kontakten mellan klippcylindern och den nedre kniven.
  3. Sänk klipphöjdsinställningen.
  4. Slipa eller vässa skäreggarna.
  Det finns linjer av oklippt eller dåligt klippt gräs i åkriktningen.
  1. Skäreggarna klipper ojämnt på grund av för stor kontakt, vilket orsakas av dålig justering av klippcylinder och nedre kniv.
  2. Den nedre kniven vidrör marken.
  3. Den nedre kniven är vinklad nedåt.
  4. Klippenheterna hoppar.
  5. Det finns slitna cylinderlager/lagerhustappar.
  6. Det finns lösa komponenter i klippenheten.
  1. Slipa skäreggarna.
  2. Höj klipphöjden.
  3. Justera klippenheten för att placera den nedre kniven parallellt med marken.
  4. Minska åkhastigheten framåt och minska viktöverföringen.
  5. Byt ut alla slitna delar.
  6. Kontrollera och dra åt komponenterna vid behov
  Differentiallåset fungerar inte.
  1. Brytaren är skadad.
  2. Magnetventilen är skadad.
  3. Sladden är skadad/sliten.
  1. Kontrollera brytaren och byt ut den vid behov.
  2. Underhåll eller byt ut magnetventilen.
  3. Kontrollera sladden/anslutningarna efter behov.
  Marken skalas.
  1. Markens profil är för krävande för klipphöjdsinställningen.
  2. Klipphöjden är för låg.
  1. Använd flytande klippenheter.
  2. Höj klipphöjden.
  Den nedre kniven är mycket sliten.
  1. Den nedre kniven har för hård kontakt med marken.
  2. Skäreggarna på klippcylindern och/eller den nedre kniven är trubbiga.
  3. Cylindern har för mycket kontakt med den nedre kniven.
  4. Skador har uppstått på klippcylindern eller den nedre kniven.
  5. Det föreligger extremt krävande markförhållanden.
  1. Höj klipphöjden.
  2. Slipa skäreggarna.
  3. Justera kontakten mellan klippcylindern och den nedre kniven.
  4. Slipa eller byt ut delar efter behov.
  5. Höj klipphöjden.
  Det går inte att starta motorn med tändnyckeln.
  1. Säkerhetsbrytaren för transmissionens neutralläge är inte aktiverad.
  2. Parkeringsbromsens säkerhetsströmbrytare är inte aktiverad.
  3. Säkerhetsbrytaren på klippenhetens drivning är inte aktiverad.
  4. Det finns en trasig elanslutning.
  1. Ta bort foten från gas-/backningspedalerna eller kontrollera inställningen av säkerhetsbrytaren för transmissionens neutralläge.
  2. För parkeringsbromsens brytare till läget ON.
  3. För klippbrytaren till läget OFF.
  4. Leta rätt på och åtgärda felet i elsystemet.
  Batteriet har ingen ström.
  1. En polanslutning är lös eller rostig.
  2. Generatorremmen är lös eller sliten.
  3. Batteriet är urladdat.
  4. Det finns en elektrisk kortslutning.
  1. Rengör och dra åt polanslutningarna. Ladda batteriet.
  2. Justera spänningen eller byt remmen. Se bruksanvisningen till motorn.
  3. Ladda eller byt ut batteriet.
  4. Spåra kortslutningen och åtgärda felet.
  Hydraulsystemet är överhettat.
  1. Det finns ett igensatt galler.
  2. Oljekylarflänsarna är smutsiga/igensatta.
  3. Motorkylaren är smutsig/igensatt.
  4. Övertrycksventilens inställning är för låg.
  5. Oljenivån är för låg.
  6. Bromsarna är aktiverade.
  7. Klippcylindern ligger för nära de nedre knivarna.
  8. Det finns en skadad fläkt eller fläktdrivning.
  1. Rengör gallret.
  2. Rengör kylflänsarna.
  3. Rengör kylaren.
  4. Trycktesta övertrycksventilen. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  5. Fyll tanken till korrekt nivå.
  6. Frikoppla bromsarna.
  7. Justera inställningarna.
  8. Kontrollera fläktens funktion och serva den vid behov.
  Bromssystemet fungerar inte korrekt.
  1. Det finns ett fel på hjulmotorns bromsenhet.
  2. Bromsskivorna är slitna.
  1. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  2. Byt ut bromsskivorna. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  Styrningen fungerar inte.
  1. Ett fel har uppstått på styrventilen.
  2. Ett fel har uppstått på hydraulcylindern.
  3. En styrslang har skadats.
  1. Serva eller byt ut styrventilen.
  2. Serva eller byt ut hydraulcylindern.
  3. Byt ut slangen.
  Maskinen rör sig varken framåt eller bakåt.
  1. Parkeringsbromsen är åtdragen.
  2. Oljenivån är för låg.
  3. Tanken har fel sorts olja.
  4. Gaspedalskopplingen är skadad.
  5. Transmissionspumpen är skadad.
  6. Transmissionens förbikopplingsventil är öppen.
  7. Det finns en trasig drivkoppling.
  8. Transmissionsfiltret är igensatt.
  1. Frigör parkeringsbromsen.
  2. Fyll tanken till korrekt nivå.
  3. Töm tanken och fyll på med rätt sorts olja.
  4. Kontrollera länkarna och byt ut skadade och slitna delar.
  5. Låt din auktoriserade återförsäljare se över transmissionspumpen.
  6. Stäng överströmningsventilen.
  7. Byt ut drivkopplingen.
  8. Byt ut transmissionsfiltret.
  Maskinen kryper framåt eller bakåt i neutralläget.
  1. Transmissionens neutralinställning är felaktigt inställd.
  1. Justera inställningen av transmissionens neutralläge.
  Arbets-/transportläget fungerar inte.
  1. Reglagebrytaren är skadad.
  2. Magnetventilen är skadad.
  3. Sladden är skadad/sliten.
  1. Kontrollera brytaren och byt ut den vid behov.
  2. Underhåll eller byt ut magnetventilen.
  3. Kontrollera sladden/anslutningarna.
  Det är mycket buller i hydraulsystemet.
  1. En pump är trasig.
  2. En motor är trasig.
  3. Luft läcker in i systemet.
  4. Ett sugfilter är igensatt eller skadat.
  5. Oljan har omfattande viskositet på grund av kyliga förhållanden.
  6. Övertrycksventilens inställning är för låg.
  7. Hydrauloljenivån är låg.
  1. Lokalisera den pump som avger oljudet och serva eller byt ut den.
  2. Lokalisera den motor som avger oljudet och serva eller byt ut den.
  3. Dra åt eller byt ut hydraulkopplingarna, speciellt för sugledningarna.
  4. Rengör och sätt tillbaka sugfiltret eller byt ut det efter behov.
  5. Låt systemet värma upp.
  6. Trycktesta övertrycksventilen. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  7. Fyll hydrauloljetanken till korrekt nivå.
  Maskinen fungerar bra till en början men förlorar sedan kraft.
  1. En pump eller motor är utsliten.
  2. Hydrauloljenivån är låg.
  3. Oljan i hydraulsystemet har fel viskositet.
  4. Oljefiltret är igensatt.
  5. Övertrycksventilen är trasig.
  6. Systemet är överhettat.
  7. Läckage uppstår i sugslangen.
  1. Byt ut delar efter behov.
  2. Fyll hydrauloljetanken till korrekt nivå
  3. Byt ut oljan i hydraultanken mot olja med korrekt viskositet – se specifikationsavsnittet.
  4. Byt filterinsats.
  5. Rengör och trycktesta övertrycksventilen. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  6. Kontrollera justeringen mellan cylindern och den nedre kniven. Minska arbetshastigheten (öka klipphöjden eller minska åkhastigheten framåt).
  7. Kontrollera och dra åt kopplingarna. Byt slang vid behov.
  En cylinder knackar när den roterar.
  1. Det finns en utstående punkt på cylindern eller den nedre kniven på grund av kontakt med främmande objekt.
  2. Cylinderlagren är utslitna.
  1. Avlägsna den utstående punkten med en sten och slipa skäreggarna. Omfattande skador kräver full slipning.
  2. Byt ut lagren vid behov.
  En cylinder roterar långsamt.
  1. Klippcylinderns lager kärvar.
  2. En motor med fel rotation har monterats.
  3. Motorns backventil sitter fast i öppet läge.
  4. Klippcylindern ligger för nära den nedre kniven.
  5. Motorn är utsliten.
  6. Omställningsventilen är endast delvis öppen.
  1. Byt ut lagren vid behov.
  2. Kontrollera motorn och byt ut den vid behov.
  3. Rengör och kontrollera backventilen.
  4. Justera inställningen.
  5. Byt ut motorn.
  6. Frigör och smörj eller byt ut omställningsventilen efter behov
  En klippenhet lyfts inte tillbaka från arbetsnivån.
  1. Fel har uppstått på lyftcylinderns tätning.
  2. Övertrycksventilen sitter fast i öppet läge eller är felaktigt inställd.
  3. Det finns en trasig styrventil.
  4. Det finns en mekanisk blockering.
  1. Byt ut tätningarna.
  2. Trycktesta övertrycksventilen. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  3. Se över reglerventilen.
  4. Avlägsna blockeringen.
  Klippenheterna följer inte markens konturer.
  1. Korrigera slangföringen eller hydraulkopplingarnas riktning.
  2. Svängpunkterna är för snäva.
  3. Maskinen används i läget ”Hold”.
  4. Inställningen av viktöverföringen är för hög.
  1. För klippenheterna mellan de yttersta positionerna och se om slangarna spänns. Dra slangarna rätt och åtgärda kopplingarna efter behov.
  2. Frigör och smörj svängtapparna vid behov.
  3. Flytta lägesreglaget till läget för ner/rörelse.
  4. Minska viktöverföringen.
  Klippenheterna startar inte när de sänks ner till arbetsläget.
  1. Fel på brytaren för sätesgivaren.
  2. Hydrauloljenivån är låg.
  3. En drivaxel är skadad.
  4. Övertrycksventilen sitter fast i öppet läge eller är felaktigt inställd.
  5. Klippcylinderns lager är igensatt.
  6. En klippcylinder ligger för nära den nedre kniven.
  7. En reglerventil till klippenheten står i läget Av på grund av en trasig reglerventil.
  8. En reglerventil till klippenheten står i läget Av på grund av ett elfel.
  9. Omställningsventilen är igensatt.
  1. Kontrollera brytarens mekaniska och elektriska funktion.
  2. Fyll på hydrauloljetanken till rätt nivå.
  3. Kontrollera motorns och cylinderns drivaxlar och byt ut dem vid behov.
  4. Trycktesta övertrycksventilen. Be din återförsäljare om råd.
  5. Rensa eventuella igensättningar vid behov.
  6. Justera inställningen.
  7. Se över reglerventilen.
  8. Låt någon kontrollera elsystemet så att det inte finns något elektriskt fel.
  9. Frigör och smörj eller byt ut omställningsventilen efter behov.
  Cylindrarna roterar i fel riktning.
  1. Slangarna är felanslutna.
  2. Klippenhetens drivbrytare är felaktigt ansluten.
  1. Kontrollera hydraulkretsen och anslut slangarna på rätt sätt.
  2. Kontrollera brytarens elektriska anslutningar.