Introduktion

Denna maskin ska monterats på ett Workman-arbetsfordon för tung drift och är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att dosera och sprida material under fuktiga förhållanden, utan att täppas igen så att spridningen drastiskt påverkas. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerplåten (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annan produktinformation.

g264615

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål.

 • Läs och förstå innehållet i både den här bruksanvisningen och Workman-fordonets bruksanvisning innan du använder maskinen. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna och vet hur maskinen och Workman-fordonet ska användas.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om alla skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal58-6520
decal93-9084
decal93-9529
decal94-1235
decal105-0708
decal117-4979
decal132-1316
decal133-8061
decal138-5940
decal138-5941
decal138-5949

Montering

Ta bort 2/3 eller hela flaket

Lyftutrustningens kapacitet: 150 kg

Note: Om Workman-fordonet är utrustat med en H.D.-dragkrok behöver du inte ta bort den från fordonet, men du måste dra av dragkrokens vikt från trågets lastkapacitet. Se Workman-fordonets bruksanvisning.

 1. Parkera Workman-fordonet på ett plant underlag och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Starta motorn och aktivera den hydrauliska lyftspaken för att sänka flaket tills cylindrarna har lösgjorts från flakspåren.

 3. Frigör lyftspaken, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 4. Ta bort hjulsprintarna från de yttre ändarna av cylinderstavens sprintbultar (Figur 3).

  g002368
 5. Ta bort sprintbultarna som håller cylinderstavsändarna vid flakets fästplattor genom att trycka bultarna mot insidan (Figur 4).

 6. Ta bort hjulsprintarna och sprintbultarna som håller fast tappfästena vid ramens kanaler (Figur 4).

  g002369
 7. Lyft av flaket från Workman-fordonet.

  Important: Det kompletta flaket väger ungefär 148 kg, så försök inte montera eller ta bort det på egen hand.Använd en upphissningsanordning eller ta två eller tre personer till hjälp.

 8. Förvara cylindrarna i förvaringsklämmor.

 9. Aktivera det hydrauliska lyftlåsets spak på Workman-fordonet.

  Important: När du aktiverar det hydrauliska lyftlåsets spak förhindrar detta att du oavsiktligt förlänger lyftcylindrarna.

Montera topdressern

Delar som behövs till detta steg:

Redskapskoppling2
Sprintbult2
Hjulsprint4
Huvudskruv (½ x 1 tum)4
Planbricka8
Låsmutter (½ tum)4
Distansbricksfäste2

Lyftutrustningens kapacitet: 370 kg

 1. Ta bort de två flänshuvudskruvar och flänslåsmuttrar som fäster den bakre delen av varje motorramsfäste på sidan av Workman-fordonets ram (Figur 5).

  Note: Om Workman-fordonet är utrustat med en H.D.-dragkrok har redskapets monteringsfästen (steg 1 och 2) monterats på fabriken. Fortsätt till steg 3.

  g011382
 2. Sätt fast ett redskapsfäste löst på varje motorramsfäste och Workman-fordonets ram med de två flänshuvudskruvar och flänslåsmuttrar som du tog bort i steg 1 (Figur 5).

  Note: Om Workman-fordonet är utrustat med en H.D.-dragkrok monterar du distansbrickor enligt steg 3 och 4. Om så inte är fallet fortsätter du till steg 6.

 3. Ta bort den huvudskruv, de två planbrickor och den låsmutter som fäster varje redskapskoppling på dragkrokens flik (Figur 6).

  g011391
 4. Fäst ett distansbricksfäste på varje dragkroksflik med den huvudskruv, de två planbrickor och den låsmutter som du tog bort tidigare (Figur 7).

  g011383
 5. Lyft maskinen på följande sätt:

  • Om du använder en gaffeltruck för att lyfta topdressern för du in gafflarna genom lyftrören (Figur 8) i den bakre klaffen.

   g277068
  • Gör så här om du använder tillvalet Lyftanordningssats (92-4452) för att lyfta topdressern:

   1. Placera lyftfästet ovanpå tråget.

   2. Fäst kedjorna vid lyftöglorna i trågets alla hörn.

    Important: När du tar bort TopDressern måste du alltid ta bort fästbultarna och fäststiften innan du lyfter maskinen.

 6. Placera maskinen på Workman-fordonets ram och rikta in hålen på de bakre monteringsfästena med hålen i ramens sidor (Figur 7).

 7. Fäst alla bakre monteringsfästen på Workman-fordonets ram med en sprintbult och två hjulsprintar (Figur 9).

  g011401
 8. Fäst redskapsfästenas (Figur 10) eller distansbrickefästenas (Figur 11) övre del på monteringsflikarna på sidorna av topdressern med en ½ x 1 tum huvudskruv, två planbrickor och en låsmutter. Dra åt alla fästelement.

  g011384
  g011385

Ansluta lyftcylindrarna

Delar som behövs till detta steg:

Cylinderpinne2
Huvudskruv (¼ x ¾ tum)2
Låsmutter (¼ tum)2
 1. Fäst lyftcylinderstavens ändar på topdresserns bas med en cylindersprint (Figur 12).

 2. Fäst cylindersprintarna på topdresserns bas med en huvudskruv (¼ x ¾ tum), en planbricka och en mutter (Figur 12).

  g011402

  Important: Lås alltid upp tömningsspärrspaken innan du ansluter cylindern för lutning. Använd endast cylinderlutning för service på motorn eller hydraulenheten under.

  Varning

  Om du inte stöttar upp topdressern ordentligt medan du utför underhåll kan detta leda till allvarliga personskador.

  Förlita dig inte på att cylindrarna håller upp maskinen. Palla upp topdressern innan du går under den för att utföra underhåll.

  Important: På Workman-fordon med serienummer 240000001 och högre kan inte flaket eller topdressern höjas om du inte ansluter lyftcylinderslangarna till fordonet.

Var försiktig

Underlåtenhet att följa den korrekta proceduren för att tippa topdresserns tråg kan leda till allvarliga personskador.

 • Ta bort de främre fästbultarna innan du tippar tråget.

 • Tippa endast tråget när det är tomt.

Använda flakstödet

Delar som behövs till detta steg:

Flakstöd (medföljer Workman-fordonet)

Important: Flakstödet ska alltid monteras eller tas loss från flakets utsida.

 1. Höj upp flaket tills lyftcylindrarna är helt utdragna.

 2. Ta loss flakstödet från förvaringsfästena baktill på vältskyddspanelen (Figur 13).

  g026142
 3. Tryck fast flakstödet på cylinderstaven och kontrollera att stödets ändar vilar på cylindertrummans ände och cylinderstavens ände (Figur 14).

  g009164
 4. När du är färdig tar du av flakstödet från cylindern och för in det i förvaringsfästena baktill på vältskyddets panel.

  Important: Försök inte att sänka ned flaket medan flakstödet är monterat på cylindern.

Ansluta hydraulkopplingarna

Förbereda maskinen

Varning

Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

 • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

 • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

 • Håll händer och andra kroppsdelar borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

 • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

 • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

 1. Lätta på hydraulsystemets tryck för att göra det enklare att ansluta snabbkopplingarna på följande sätt:

  • Om Workman-fordonet har serienummer 239999999 eller lägre för du den fjärrstyrda hydraulventilens handtag (Figur 15) till det upphöjda läget.

   g011386
  • Om Workman-fordonet har serienummer 240000001 eller högre för du den hydrauliska lyftspaken (Figur 16) fram och tillbaka.

   g011390
 2. På fordon med serienummer 240000001 eller högre kopplar du från de två lyftcylinderslangarna från kopplingarna som har fästs vid kopplingsfästet (Figur 17). För in hylsorna i cylinderslangens snabbkopplingar.

  g009822

Ansluta slangarna

 1. Rengör topdresserslangens snabbkopplingar (Figur 18) innan du ansluter dem.

  g011403
 2. Fäst slangarna på snabbkopplingarna på Workman-fordonet. Se till att båda snabbkopplingarna är helt åtdragna.

  Slangarna har markerats med ”A” och ”B” – passa ihop dem med snabbkopplingarna på Workman-fordonet.

  Note: Kopplingarna som visas i Figur 18 är från fordon med serienummer som är lägre än 239999999.

Kontrollera hydraulsystemet

Specifikation för hydraulvätska: Dexron III med automatisk transmissionsvätska

Important: Workman-hydraulsystemet fungerar på Dexron III med automatisk transmissionsvätska. Vätskan smörjer växlarna och lagret och fungerar som vätska för driften av hydraulsystemet.När fjärrhydraulsystemets snabbkopplingar har anslutits flödar hydraulvätska från maskinen till fordonet. Om hydraulvätskan i maskinen inte är samma som eller motsvarar hydraulvätskan i fordonet kan detta orsaka skador på växellådan eller hydraulsystemet.

 1. Kontrollera hydraulvätskenivån. Se maskinens bruksanvisning.

  Fyll på hydraulvätska vid behov.

 2. Starta fordonets motor.

 3. För fordonets reglage för fjärrhydraulik till KöRLäGET. Bandet och borsten ska rotera enligt Figur 19.

  Note: Om de roterar åt fel håll stänger du av motorn, tar bort slangarna, byter ut snabbkopplingarna, ansluter slangarna till snabbkopplingspanelen och upprepar steg 2 och 3.

  g011387
 4. Gör en visuell kontroll av hydraulsystemet och leta efter tecken på läckor, lösa fästanordningar, delar som saknas och felaktigt dragna ledningar.

  Reparera alla skador innan du använder maskinen igen.

  Important: Se till att slangarna leds bort från vassa, heta och rörliga komponenter.

 5. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 6. Kontrollera hydraulvätskenivån. Se maskinens bruksanvisning.

  Fyll på hydraulvätska vid behov.

Produktöversikt

Grinddoseringskontroll

De svarta rattarna på den bakre vänstra sidan av maskinen används för att justera och låsa grinden i önskad öppet läge.

 1. Lossa låsratten (Figur 20) tillräckligt för att den ska kunna glida obehindrat i spåret.

 2. Ställ grindratten (Figur 20) i önskat läge och dra åt låsratten för att säkra justeringen.

Hastighetsskala

Använd hastighetsskalan (Figur 20) för att ställa in önskad flödeshastighet. Se Sandningshastighet.

g266287

Note: Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Mått och vikter

Längd 137 cm
Bredd185 cm
Spridarbredd152 cm
Inre röjningsbredd 175 cm
Höjd, monterad på ett Workman-fordon126 cm
Fraktvikt386 kg
Torrvikt367 kg
Trågets kapacitet0,5 m³

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

 • Maskinens balans, vikt och köregenskaper skiljer sig från vissa andra typer av utrustning. Läs innehållet i denna bruksanvisning innan du använder maskinen och säkerställ att du har förstått allt. Bekanta dig ordentligt med reglagen och lär dig att stanna snabbt.

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroll, säkerhetsbrytare och skyddsanordningar sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.

 • Håll alla skydd och säkerhetsanordningar på plats. Om något skydd, någon säkerhetsanordning eller någon dekal är oläslig eller saknas ska denna repareras eller bytas ut innan maskinen används.

  Note: Du måste använda ett redskap eller skydd i 1/3-storlek vid den främre tredjedelen av Workman-fordonets lastområde när du använder topdressern.

 • Dra åt alla lösa muttrar, bultar och skruvar för att säkerställa att maskinen kan användas på ett säkert sätt. Kontrollera att maskinkomponenterna sitter på plats och är ordentligt fastsatta.

 • Hör efter med fordonsleverantören eller fordonstillverkaren så att du säkert vet att traktorenheten är lämplig att användas tillsammans med ett tillbehör som har den här vikten.

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

 • Ägaren/föraren kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.

 • Håll händer och fötter borta från tråget.

 • Förbli sittande så länge fordonet är i rörelse.

 • Det krävs koncentration för att använda maskinen. Underlåtenhet att använda fordonet på ett säkert sätt kan leda till olyckor, att fordonet välter och allvarliga personskador eller dödsfall. Kör försiktigt och gör följande för att undvika att maskinen välter eller att du förlorar kontrollen:

  • Kör mycket försiktigt, sänk hastigheten och håll ordentligt avstånd från sandbunkrar, diken, vattendrag, ramper, okända områden eller andra riskfyllda platser.

  • Sänk hastigheten när du kör i ojämn terräng med en lastad maskin för att undvika att maskinen blir ostabil.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Var försiktig när du kör maskinen i branta sluttningar. Kör rakt uppför och nedför sluttningar. Sänk farten när du gör tvära svängar eller när du svänger i sluttningar. Undvik att svänga på sluttande underlag där detta är möjligt.

  • Var extra försiktig när du kör maskinen på våta underlag, vid högre hastigheter eller med full last. Bromstiden ökar med full last. Lägg i en lägre växel innan du börjar köra uppför eller nedför en sluttning.

  • Undvik att stanna och starta plötsligt. Växla inte från backläge till framåtläge eller vice versa utan att först stanna helt och hållet.

  • Försök inte att svänga tvärt eller göra plötsliga manövrar eller andra farliga åtgärder som kan leda till att du förlorar kontrollen över maskinen.

  • Ge akt på omgivningen när du svänger eller backar med maskinen. Se till att området är fritt och att kringstående håller sig utanför arbetsområdet. Kör sakta.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Var alltid uppmärksam på och undvik lågt sittande utskjutande föremål som trädgrenar, dörrposter, gångbroar osv. Säkerställ att det alltid finns tillräckligt med utrymme ovanför dig för att både fordonet och ditt huvud ska kunna passera under.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Om du är osäker på vad som gäller för säker körning ska du avbryta arbetet och fråga din arbetsledare.

  • Lämna inte fordonet utan tillsyn när det är igång.

 • Kör inte laster som överskrider fordonets lastgräns.

 • Lastens stabilitet kan variera (hög last t.ex. har i allmänhet en högre tyngdpunkt). Du kan förbättra stabiliteten genom att vid behov underskrida de maximala lastgränserna.

 • Gör följande för att undvika att maskinen välter:

  • Ge noga akt på lastens höjd och vikt. Högre och tyngre laster kan öka vältningsrisken.

  • Fördela lasten jämnt både i längd- och sidled.

  • Var försiktig när du svänger och undvik riskabla manövrar.

  • Se alltid till att maskinen är kopplad till fordonet innan du påbörjar lastningen.

  • Placera inte stora eller tunga föremål i tråget. eftersom det kan skada bandet och rullarna. Se även till att lasten håller en enhetlig struktur. Maskinen kan oväntat kasta små stenar i sanden.

 • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

  • Parkera maskinen på ett plant underlag.

  • Stäng av hydraulreglaget på maskinen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Stå inte bakom maskinen när du lastar av den.

 • Se till att alltid stå på ett plant underlag när du ska lasta ur eller koppla bort topdressern från fordonet.

 • Stäng av redskapet när du närmar dig människor, fordon, korsningar eller övergångsställen.

Säkerhet i sluttningar

 • Gå igenom specifikationerna för fordonet för att se till att du inte överskrider dess kapacitet i sluttningar.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

 • Föraren måste utvärdera förhållandena på en viss plats för att bedöma om sluttningen är säker för maskindrift, bland annat genom att undersöka platsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Operatören måste läsa anvisningarna nedan innan maskinen används i sluttningar. Beakta de aktuella driftsförhållandena för att fastställa huruvida maskinen ska användas på platsen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

 • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

 • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

 • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

 • Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

 • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

Använda maskinen

 1. Sitt på sätet och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Koppla ur kraftuttaget (i förekommande fall) och för handgasreglaget till läget AV (i förekommande fall).

 3. Sätt Workman-fordonets handtag för den fjärrstyrda hydraulventilen i läget AV.

 4. Ställ in växlingen på följande sätt:

  • Om Workman-fordonet har manuell transmission för du växelspaken till NEUTRALLäGET och trycker på kopplingsspaken.

  • Om Workman-fordonet har automatisk transmission för du växelspaken till PARKERINGSLäGET.

 5. Sätt i nyckeln och vrid den medurs för att starta motorn. Släpp nyckeln när motorn startar.

 6. Öva på att starta, köra och stanna Workman-fordonet. Läs alltid och se till att du förstår bruksanvisningen för Workman-fordonet innan du använder maskinen.

 7. Kontrollera att bandet fungerar smidigt innan du tillför material i tråget.

 8. Fyll på sand eller något annat topdressingsmaterial i tråget. Max 0,5 m³ material kan placeras i tråget. Sand väger generellt 1,6 kg/liter och kan överbelasta Workman-fordonet om mer än 635–680 kg lastas i tråget.

  Important: Om något annat redskap, t.ex. H.D.-dragkroken, monteras på Workman-fordonet när topdressern används måste vikten för detta redskap dras av från trågets lastkapacitet.

  En metod för att avgöra redskapens totalvikt är att placera bakhjulen på en våg. Maxviktkapaciteten för bakaxeln på fordon i Workman 3000/4000-serien är 1 179 kg och 1 372 kg för fordon i Workman HD-serien.

  Fara

  Tunga laster innebär längre bromssträcka och försämrar din förmåga att svänga snabbt utan att välta.

  Transport eller toppdressing med en full last kan göra så att sanden glider. Sanden glider oftast i svängar, i uppförs- eller nedförsbacke, vid plötslig ändring av hastigheten eller under körning på ojämna underlag. Om lasten förskjuts kan fordonet välta.

  Var försiktig vid transport eller topdressing med full last.

  En allmän regel är att lasten ska placeras jämnt fördelad både i riktning framåt-bakåt och sida-till-sida.

  Luta aldrig topdresserflaket för underhåll om det finns material i tråget. Luta endast topdresserflaket när tråget är tomt.

 9. Transport till toppdressingsområdet.

 10. Justera doseringsgrinden till önskad hastighet. Lås den på plats med den svarta ratten.

 11. För växelspaken till LåGHASTIGHETSLäGET. Välj önskad hastighet för framåtdrift och börja köra fordonet. Se Sandningshastighet.

 12. På fordon med serienummer som är lägre än 239999999 drar du det fjärrstyrda hydraulikreglaget bakåt till KöRLäGET. På fordon som har serienummer 240000001 och högre låser du den hydrauliska lyftspaken i framåtläget. Maskinen utför nu topdressing.

Ladda tråget

 1. Använd arbetsbladet för förbelastningsvikt för att beräkna vikten på föraren, passageraren (i förekommande fall) och maskinen:

  Arbetsblad för förbelastningsvikt

  Förarens vikt

   

  kg

   

  (lb)

  Passagerarens vikt (i förekommande fall)

  (+)

  kg

  (+)

  (lb)

  Maskinens torrvikt

  (+) 367

  kg

  (+) 808

  (lb)

  Förbelastningsvikt

  (=)

  kg

  (=)

  (lb)

       
 2. Använd sedan arbetsbladet för materiallastning i tråget för att beräkna vikten på det material du kan lasta i tråget:

  Note: Generellt väger torr sand 1 602 kg/m³ och våt sand 1 922–2 082 kg/m³.

  Note: Maximal materialvolym i tråget är 0,5 m³.

  Arbetsblad för materiallastning i tråget

  Workman-fordonets märkkapacitet

   

  kg

   

  (lb)

  Förbelastningsvikt

  (−)

  kg

  (−)

  (lb)

  Trågets materiallastning

  (=)

  kg

  (=)

  (lb)

       
 3. Fördela lasten jämnt i tråget både i riktning framåt-bakåt och sida-till-sida.

Important: Transport eller toppdressing med en full last kan göra så att sanden glider. Sanden glider oftast i svängar, i uppförs- eller nedförsbacke, vid plötslig ändring av hastigheten eller under körning på ojämna underlag. Om lasten förskjuts kan fordonet välta. Var försiktig vid transport eller toppdressing med full last.

Important: Tunga laster innebär längre bromssträcka och försämrar din förmåga att svänga snabbt utan att välta.

Sandningshastighet

Sandningshastigheten beror på grindinställningen och växel-/höjdinställningen. Sand varierar i fuktighet och grovlek (kornstorlek) vilket påverkar hastigheten. Dessa faktorer måste beaktas när du bestämmer hur mycket sand som behövs. Testa på ett litet område för att avgöra korrekt mängd. För att öka sandningshastigheten öppnar du antingen grinden till en högre skalmarkering eller växlar Workman-fordonet till en lägre växel.

Note: På fordon som har serienummer 240000001 eller högre minskar sandningshastigheten när du svänger fordonet. Undvik skarpa svängar vid topdressing.

För att sandningen ska bli jämn på alla greener ska du använda varvräknaren och/eller handgasreglaget så att motorhastigheten blir jämn vid topdressing.

Varning

Om fordonet välter eller slår runt på en sluttning kommer detta att orsaka allvarliga skador.

Försök aldrig vända fordonet om motorn stannar eller om du förlorar greppet i en sluttning.

Backa alltid rakt nerför sluttningen med backväxeln i.

Backa inte ner i neutralläget eller med kopplingen nedtryckt så att du bara använder bromsarna.

Lägg aldrig till sidobrädor eller paneler på trågets ovansida för att öka lastkapaciteten. Den ökade vikten kommer att göra att fordonet välter eller rullar och leda till allvarliga skador.

Kör inte tvärs över en sluttning: kör uppför och nedför sluttningen. Undvik att svänga i sluttningar. Öka eller sänk inte farten hastigt. En plötslig hastighetsändring kan leda till att fordonet välter.

Försiktighetsåtgärder för sand

Maskinen har utrustats med en flexibel grindkant (Figur 21) och fjäderbelastningsmekanism som minskar risken för att sandklumpar eller stenar ansamlas under arbetet. För att bandet ska hålla länge bör du sila sanden eller kontrollera om det finns stenar med vassa kanter som kan skada transportbandet.

g011405

Förbereda för användning i kallt väder

Maskinen kan användas i kallt väder. Med reservation för vissa begränsningar kan du använda maskinen i kallt väder för att salta/sanda isiga trottoarer. Transportbandet i PVC blir stelt i kallt väder och behöver mer ström för att bandet ska fungera. Bandets livslängd förkortas med ca 50 % om det används vid temperaturer som är lägre än 5 °C.

Important: Använd inte topdressern i temperaturer under −7 °C.

 1. Öka bandspänningen genom att justera fjäderkompressionen till 101 mm. Se Spänna transportbandskedjan.

 2. Kör bandet innan du lastar material på tråget för att säkerställa att bandsystemet kan röra sig fritt.

  Important: Om bandets/drivningens rulle glider kan skador uppstå på bandet eller rullen.

Important: Justera bandspänningen till en fjäderkompression på 112 mm innan du använder maskinen i varmt väder.

Efter körning

Säkerhet efter användning

 • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Stäng av hydraulreglaget på maskinen när du transporterar maskinen eller inte använder den.

 • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

 • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

Underhåll

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat på www.Toro.com. Klicka på länken Manuals och sök efter din maskin.

Säkerhet vid underhåll

 • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

  • Parkera maskinen på ett plant underlag.

  • Stäng av hydraulreglaget på maskinen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

 • Utför endast det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

 • Se till att maskinen är säker att använda genom att dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

 • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

 • Kontrollera eller justera inte kedjespänningen medan fordonets motor är igång.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter som lagrar energi.

 • Stötta upp maskinen med pallbockar så fort du ska arbeta under maskinen.

 • Se till att alla skydd har monterats efter underhåll eller justering av maskinen.

 • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

 • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

 • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera att maskinens prestanda är säker och optimal. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan medföra att produktgarantin upphör att gälla.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Var 40:e timme
 • Kontrollera borstens position och slitage.
 • Var 200:e timme
 • Smörj alla smörjnipplar.
 • Förberedelser för underhåll

  Förbereda för underhåll

  1. Stäng av maskinen genom att göra följande:

   • 239999999 eller lägre – för den fjärrstyrda hydraulventilens handtag till läget AV.

   • 240000001 eller högre – för den hydrauliska lyftspaken till läget AV.

  2. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  3. Koppla in Workman-fordonets parkeringsbroms, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  Smörjning

  Fettspecifikation

  Fett nr 2 på litiumbas

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Smörj alla smörjnipplar.
  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Smörj varje smörjnippel som beskrivs i tabellen över smörjnipplar med det specificerade fettet.

  Tabell över smörjnipplar

  PlatsAntal
  Rullaxellager (Figur 22)4
  Borstaxellager (Figur 22)1

  Important: Smörj lagren för att behålla ett litet utrymme mellan lager och hus. För mycket fett kan orsaka överhettning och skador på tätningar.

  g012652

  Note: Smörj inte drivkedjorna såvida de inte blivit styva av rost. Om kedjan rostar smörjer du den med ett torrt smörjmedel. Detta minskar risken för att sand ansamlas eller att andra toppdressingmaterial fastnar på kedjan.

  Underhålla remmarna

  Spänna transportbandskedjan

  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Ta bort kedjehuset (Figur 23).

   g012659
  3. Lossa bultarna och muttrarna som fäster motorn och drevet vid huvudramen (Figur 24).

  4. Vrid motorn och drevet (Figur 24) i fästspåren tills transportbandet böjer sig 3,2 mm.

   Important: Spänn inte kedjan för hårt eftersom den då slits ut i förtid. Spänn inte kedjan för löst eftersom drevet då kommer att utsättas för slitage.

   g012660
  5. Dra åt fästbultarna (Figur 24).

  6. Montera kedjehuset (Figur 23).

  Spänna transportbandet

  När transportbandet har justerats på ett korrekt sätt ska tryckfjädrarnas komprimerade längd vara 112 mm. Justera transportbandet så här:

  1. Töm tråget.

  2. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  3. Lossa den bakre kontramuttern (Figur 25).

   g012662
  4. Justera främre kontramutter till tryckfjäder till 112 mm.

  5. Dra åt den bakre muttern.

  6. Upprepa steg 3–5 på maskinens andra sida.

  7. Mät avståndet mellan mittpunkterna för transportbandets rullaxlar på maskinens båda sidor för att säkerställa att måtten är desamma (Figur 26).

   Om de är på samma avstånd ska detta mäta ca 895 mm.

   g012663

  Byta ut transportbandet

  Förbereda maskinen

  1. Töm tråget.

  2. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  3. Inspektera trågets tätningar och grindkanten så att kanterna inte är slitna eller trasiga (Figur 27).

   Byt ut slitna eller trasiga komponenter så att det nya transportbandet fungerar korrekt.

   g012664

  Ta bort transportbandskedjan

  1. Ta bort kedjehuset (Figur 28).

   g012659
  2. Ta bort huvudlänken från kedjan och ta bort kedjan från det lilla drevet (Figur 29).

   Lossa vid behov motorns fästbultar för att ta bort huvudlänken.

   g012666

  Demontera glidflaket

  1. Lossa de främre och bakre kontramuttrarna på spännstången för att frigöra fjäderspänningen (Figur 30).

   g012667
  2. Ta bort de två huvudskruvar, två brickor och två låsmuttrar som fäster tråget i glidflaksskenorna på maskinens båda sidor (Figur 31).

   g012668
  3. Sväng tråget bakåt och luta det mot en vägg, stolpe, stege osv. (Figur 32).

   Important: Luta inte tråget mot maskinens baksida för att undvika att borsten och hydraulkopplingarna skadas.Se till att du svänger tråget förbi mittpunkten och/eller fäster det vid en vägg eller stolpe så att det inte av misstag faller på arbetsytan (Figur 32).

   g011388
  4. Lossa de två huvudskruvarna på maskinens högra sida som fäster glidflaksskenan vid den högra stänkskärmen (Figur 33). Kontrollera att huvudskruvarna är tillräckligt lösa för att glidflaket ska kunna tippas.

   g012670
  5. Lossa de två huvudskruvarna och två brickorna på maskinens vänstra sida som fäster glidflaksskenan vid den vänstra stänkskärmen (Figur 34).

   g012671

  Ta bort transportbandet

  Skär av bandet och ta bort det från rullarna.

  Montera transportbandet

  1. För in en lyftstång genom hålet i vänster glidflaksskena och höj upp lyftstången för att tippa flakskenan något. Se Figur 34 i Demontera glidflaket.

  2. Montera bandet över lyftstången och rullarna så långt som det går.

  3. För in ett bandverktyg i plast mellan varje rulle och bandet.

   Vrid rullarna tills varje verktyg har placerats utanför varje rulle. För in verktyget förbi fliken i mitten av bandet.

  4. Skjut bandet och bandverktygen längre in på rullarna tills bandet är ungefär på rullarnas mitt.

  5. Ta bort bandverktygen.

  6. Rikta in bandet så att bandfliken passar in i inriktningsspåren på varje rulle.

  Montera glidflaket

  1. Montera glidflaksskenan på det vänstra stänkskyddet (Figur 35) på maskinens vänstra sida med de två huvudskruvarna och två brickorna som du tog bort i Demontera glidflaket och dra åt huvudskruvarna.

   g012671
  2. Dra åt de två huvudskruvarna på maskinens högra sida som fäster glidflaksskenan vid det högra stänkskyddet (Figur 36).

   g012670
  3. Vrid försiktigt ned tråget på glidflaksskenorna. Se Figur 32 av Demontera glidflaket.

  4. Fäst tråget på glidflaksskenorna (Figur 37) på båda sidor av maskinen med de två huvudskruvar, två brickor och två låsmuttrar som du tog bort i Demontera glidflaket.

   g012668
  5. Spänn transportbandet. Se Spänna transportbandet.

  Montera transportbandskedjan

  1. Montera kedjan på det lilla drevet och fäst kedjan med huvudlänken (Figur 38).

   g012666
  2. Om du lossar på motorns fästbultar ska du spänna transportbandskedjan. Se Spänna transportbandskedjan.

  3. Montera kedjehuset (Figur 39).

   g012659

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna för att se om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa kopplingar, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du kör maskinen igen.

  Borstunderhåll

  Kontrollera borstens position och slitage

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 40:e timme
 • Kontrollera borstens position och slitage.
 • Borsten måste ha tillräckligt mycket kontakt med transportbandet för att toppdressmaterialet ska kunna spridas ut, men transportbandet får inte begränsa borstens rotation. Du kan föra in en bit styvt papper mellan transportbandet och borsten för att kontrollera justeringen.

  1. För in en förstärkningsbit mellan transportbandet och borsten för att kontrollera justeringen.

  2. Kontrollera att borsten har samma höjd i sidled.

  3. Kontrollera borständarnas skick.

   Om dessa är väldigt slitna byter du ut borsten. Om borständarna har ett ojämnt slitage byter du antingen ut borsten eller justerar dess position. Se Justera borstens position.

  Justera borstens position

  Note: Om du använder fuktigt topdressingmaterial kan du behöva justera borstens position så att borsten kan sopa bort material som ansamlats mellan transportbandets tappar utan att komma i kontakt med den släta delen av bandet.

  1. Lossa muttrarna som fäster lagerhuset (Figur 40) på maskinens högra sida.

   g012657
  2. Lossa muttrarna som fäster borstmotorn (Figur 41) på maskinens vänstra sida.

   g012658
  3. Skjut borsten på plats på höger sida och dra åt muttrarna.

  4. Skjut borsten på plats på vänster sida och dra åt muttrarna.

  5. För in en bit styvt papper mellan borsten och transportbandet.

   Borsten måste ha samma höjd i sidled.

  6. Dra åt muttrarna om borstjusteringen är korrekt.

   Om borstjusteringen inte är korrekt upprepar du steg 1 till 6.

  Rengöring

  Tvätta maskinen

  Tvätta maskinen efter behov med enbart vatten, alternativt med ett milt tvättmedel. Du kan använda en trasa när du tvättar maskinen.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten vid rengöring av maskinen.

  Important: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna och fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Undvik att använda alltför mycket vatten nära kontrollpanelen.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Förbereda maskinen för förvaring

  1. Rengör maskinen noga, i synnerhet trågets insida. Tråg- och transportbältsområdet ska vara fritt från sandpartiklar.

  2. Dra åt alla fästelement.

  3. Smörj alla smörjnipplar och lager. Torka bort överflödigt fett.

  4. Förvara maskinen i ett utrymme som inte utsätts för direkt solljus så att transportbandet håller längre. Om du förvarar maskinen utomhus ska du täcka över tråget med en presenning.

  5. Kontrollera drivkedjans spänning. Justera spänningen vid behov.

  6. Kontrollera transportbandets spänning. Justera spänningen vid behov.

  7. Kontrollera att bandet fungerar smidigt när du tagit maskinen ur förvaring innan du tillsätter material i tråget.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det är svårt att koppla in och/eller koppla ur snabbkopplingarna.
  1. Hydraulsystemet är trycksatt.
  2. Motorn är igång.
  3. Den fjärrstyrda hydraulventilen sitter inte i flottören (endast på fordon med serienummer som är lägre än 239999999).
  1. Släpp ut trycket i hydraulsystemet.
  2. Stäng av motorn.
  3. Placera den fjärrstyrda hydraulventilen i flottören.
  Det är svårt att styra fordonet.
  1. Den fjärrstyrda hydraulventilens länk är inte korrekt justerad (endast på fordon med serienummer som är lägre än 239999999).
  2. Hydraulvätskenivån är för låg.
  3. Hydraulvätskan är het.
  1. Justera ventillänken.
  2. Fyll på hydraulvätska tills den korrekta nivån har nåtts.
  3. Låt hydraulsystemet svalna.
  Hydraulsystemet läcker.
  1. En koppling är lös.
  2. En koppling saknar en O-ring.
  1. Dra åt kopplingen.
  2. Montera en korrekt O-ring.
  Redskapet fungerar inte.
  1. Snabbkopplingarna är inte helt anslutna.
  2. Snabbkopplingarna har växlats om.
  3. Ett band glider.
  1. Kontrollera och korrigera snabbkopplingarna.
  2. Kontrollera och korrigera snabbkopplingarna.
  3. Kontrollera och justera bandspänningen.