Innledning

Denne maskinen monteres på en Workman-bruksbil, og er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører til kommersielle formål. Den er hovedsakelig beregnet for måling og spredning av materialer, i en rekke ulike våte forhold, uten tilstopping eller dramatisk påvirkning av spredningen. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Skann QR-koden på serienummerskiltet med en mobilenhet for å få tilgang til informasjon om garanti og deler samt annen produktinformasjon.

g264615

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter samt slynge gjenstander gjennom luften.

 • Les og forstå innholdet av både denne brukerhåndboken og brukerhåndboken for Workman-kjøretøyet før du bruker denne maskinen. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke denne maskinen og Workman-kjøretøyet og forstår advarslene.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer korrekt.

 • Hold barn og tilskuere borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Stopp maskinen, slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerplassen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring, eller oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsvarselssymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal58-6520
decal93-9084
decal93-9529
decal94-1235
decal105-0708
decal117-4979
decal132-1316
decal133-8061
decal138-5940
decal138-5941
decal138-5949

Montering

Fjerne 2/3 eller fullt plan

Løfteutstyrets kapasitet: 150 kg

Note: Hvis Workman-kjøretøyet er utstyrt med en H.D.-koblingsramme, trenger du ikke å fjerne den fra kjøretøyet, men du må trekke fra koblingsrammevekten fra beholderens lastekapasitet. Se brukerhåndboken for Workman.

 1. Parker Workman-maskinen på en jevn overflate og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Start motoren og flytt den hydrauliske løftespaken for å senke planet, slik at sylinderne sitter løst i planslissene.

 3. Slipp løftespaken, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler står stille før du forlater førerplassen.

 4. Fjern ringstiftene fra de ytre endene av splittpinnene (Figur 3) på sylinderstaget.

  g002368
 5. Fjern splittpinnene som fester sylinderstaget til planmonteringsplatene, ved å skyve pinnene innover (Figur 4).

 6. Fjern ringstiftene og splittpinnene som fester svingbrakettene til rammen (Figur 4).

  g002369
 7. Løft planet av Workman-kjøretøyet.

  Important: Hele planet veier omtrent 148 kg, så forsøk aldri å montere eller fjerne planet på egenhånd.Bruk en traverskran eller få hjelp av to-tre personer.

 8. Oppbevar sylindrene i festeklammer.

 9. Aktiver den hydrauliske løftesperrespaken på Workman-kjøretøyet.

  Important: Aktivering av den hydrauliske løftesperrespaken forhindrer utilsiktet forlengelse av løftesylinderne.

Montere overgjødsleren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Tilbehørsbrakett2
Splittpinne2
Ringstift4
Hodeskrue (½ x 1 tomme)4
Flat skive8
Låsemutter (½ tomme)4
Avstandsstykkefeste2

Løfteutstyrets kapasitet: 370 kg

 1. Fjern de to flenshodeskruene og flenslåsemutterne som fester bakdelen av hver monteringsbrakett for motorrammen til siden av hver ramme på Workman-kjøretøyet (Figur 5).

  Note: Hvis Workman-kjøretøyet er utstyrt med en H.D.-koblingsramme, er tilbehørets monteringsbraketter (trinn 1 og 2) fabrikkinstallert. Fortsett til trinn 3.

  g011382
 2. Fest en tilbehørsbrakett løst på hver monteringsbrakett for motorrammen og rammen på Workman-kjøretøyet med de to flenshodeskruene og flenslåsemutterne som du fjernet i trinn 1 (Figur 5).

  Note: Hvis Workman-kjøretøyet er utstyrt med en H.D.-koblingsramme, monter avstandsstykkefestene, trinn 3 og 4. Hvis ikke går du til trinn 6.

 3. Fjern hodeskruen, de to flate skivene og låsemutteren som fester hver tilbehørsbrakett til tappene til koblingsrammen (Figur 6).

  g011391
 4. Fest et avstandsstykkefeste oppå hver tapp for tilkoblingsrammen med hodeskruen, de to flate skivene og låsemutteren som ble fjernet tidligere (Figur 7).

  g011383
 5. Løft maskinen på følgende måte:

  • Hvis du bruker en gaffeltruck til å løfte overgjødsleren, sett gaflene inn i løfterørene (Figur 8) på den bakre klaffen.

   g277068
  • Hvis du bruker det valgfrie løfteenhetssettet (92-4452) til å løfte overgjødsleren, fortsett som følger:

   1. Plasser løftebraketten oppå beholderen.

   2. Fest kjedene til løfteøyene på hvert hjørne av beholderen.

    Important: Fjern alltid monteringsboltene og pinnene før løfting av maskinen når overgjødsleren skal fjernes.

 6. Plasser maskinen på Workman-kjøretøyets ramme, og rett inn hullene i de bakre monteringsbrakettene med hullene på hver side av rammen (Figur 7).

 7. Fest hver bakre monteringsbrakett til Workman-kjøretøyets ramme med en splittpinne og to ringstifter (Figur 9).

  g011401
 8. Fest toppen av hver tilbehørsbrakett (Figur 10) eller hvert avstandsstykkefeste (Figur 11) løst på monteringstappen på hver side av overgjødsleren med en hodeskrue (½ x 1 tomme), to flate skiver og en låsemutter. Stram til alle festene.

  g011384
  g011385

Koble til løftesylinderne

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Sylinderbolt2
Hodeskrue (¼ x ¾ tomme)2
Låsemutter (¼ tomme)2
 1. Fest stangenden til hver løftesylinder på overgjødslerens base med en sylinderbolt (Figur 12).

 2. Fest hver sylinderbolt til overgjødslerens base med en hodeskrue (¼ x ¾ tomme), en flat skive og en mutter (Figur 12).

  g011402

  Important: Lås alltid opp tømmingsstoppspaken før du forsøker å feste sylinderen for vipping. Bruk vipping av sylinderne kun til utføring av service på motoren og hydraulikken på undersiden.

  Advarsel

  Hvis overgjødsleren ikke støttes på riktig måte når service utføres, kan det føre til alvorlige personskader.

  Ikke støtt opp maskinen kun ved bruk av sylinderne. Plasser blokker under overgjødsleren før du går under for utføring av service.

  Important: På Workman-kjøretøy med serienumre fra 240000001 og høyere kan hverken planet eller overgjødsleren løftes med mindre løftesylinderslangene kobles til kjøretøyet.

Forsiktig

Manglende overholdelse av korrekte fremgangsmåter for vipping av overgjødsleren kan forårsake alvorlige personskader.

 • Fjern de fremre monteringsboltene før du vipper beholderen.

 • Vipp beholderen kun når den er tom.

Bruke støttepilar for lasteplan

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Støttepilar for lasteplan (følger med Workman-kjøretøyet)

Important: Du må alltid montere eller fjerne støttepilaren fra utsiden av lasteplanet.

 1. Hev planet helt til løftesylinderne er helt utstrakte.

 2. Fjern støtten til planet fra lagringsbrakettene på baksiden av veltebeskyttelsespanelet (Figur 13).

  g026142
 3. Skyv støttepilaren for lasteplanet på sylinderstangen. Påse at pilarendene hviler på enden av sylinderløpet og sylinderstangen (Figur 14).

  g009164
 4. Når du er ferdig, fjern støttepilaren for lasteplanet fra sylinderen og sett den inn i lagringsbrakettene bak på veltebeskyttelsespanelet.

  Important: Ikke forsøk å senke planet med støttepilaren på sylinderen.

Koble til hydraulikkoblingene

Klargjøre maskinen

Advarsel

Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

 • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

 • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

 • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk væske under høyt trykk.

 • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

 • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

 1. Frigjør hydraulikksystemets trykk for enklere tilkobling av hurtigkoblingene som følger:

  • Hvis Workman-kjøretøyet har serienummer 239999999 og før, sett den eksterne hydraulikkventilspaken (Figur 15) til svevestilling.

   g011386
  • Hvis Workman-kjøretøyet har serienummer 240000001 og oppover, flytt hydraulikkløftespaken (Figur 16) frem og tilbake.

   g011390
 2. På kjøretøy med serienumre fra 240000001 og oppover kobler du de to løftesylinderslangene fra slangene som er festet til koblingsbraketten (Figur 17). Sett hettene inn i hurtigkoblingene til sylinderslangene.

  g009822

Koble til slangene

 1. Fjern smuss fra hurtigkoblingene for overgjødslerslangen (Figur 18).

  g011403
 2. Fest slangene til hurtigkoblingene på Workman-kjøretøyet. Se til at begge hurtigkoblingene sitter godt.

  Slangene er merket med A og B. Koble dem til de tilsvarende hurtigkoblingene på Workman-kjøretøyet ved montering.

  Note: Koblingene vist i Figur 18, er fra kjøretøy med serienumre 239999999 og før.

Kontrollere hydraulikksystemet

Spesifikasjon for hydraulikkvæske: Dexron III-automatgirvæske

Important: Det hydrauliske systemet til Workman-kjøretøyet går på Dexron III-automatgirolje. Denne oljen smører både gir og lager, og fungere i tillegg som olje for drift av det hydrauliske systemet.Når hydraulikksystemets hurtigkoblinger er tilkoblet, strømmer hydraulikkvæske fra maskinen til kjøretøyet. Hvis hydraulikkvæsken i maskinen ikke er av samme eller tilnærmet samme type som kjøretøyets, kan dette føre til skade på transakselen eller hydraulikksystemet.

 1. Sjekk hydraulikkvæskenivået. Se maskinens brukerhåndbok.

  Fyll på hydraulikkvæske etter behov.

 2. Start kjøretøymotoren.

 3. Flytt den eksterne hydraulikkspaken på kjøretøyet til KJøR-posisjon. Remmen og børsten skal rotere som vist i Figur 19.

  Note: Hvis rotasjonen går bakover, slå av motoren, fjern slangene, bytt ut hurtigkoblingsniplene, koble slangene til hurtigkoblingspanelet og gjenta trinn 2 og 3.

  g011387
 4. Kontroller at hydraulikksystemet ikke har lekkasjer, løse fester, manglende deler eller feilførte ledninger.

  Foreta alle reparasjoner før du bruker maskinen.

  Important: Påse at slangene føres utenom skarpe, varme eller bevegelige komponenter.

 5. Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler står stille før du forlater førerplassen.

 6. Sjekk hydraulikkvæskenivået. Se maskinens brukerhåndbok.

  Fyll på hydraulikkvæske etter behov.

Oversikt over produktet

Kontroll av lemmåleenhet

De svarte knottene på venstre bakside av maskinen brukes til å justere og låse lemmen for ønsket åpningshøyde.

 1. Løsne låseknotten (Figur 20) nok til at den kan gli fritt i sporet.

 2. Sett lemknotten (Figur 20) i ønsket stilling og stram til låseknotten for å feste justeringen.

Hastighetsskala

Bruk hastighetsskalaen (Figur 20) til å fastsette ønsket strømningshastighet. Se Hastighet for sandapplikasjon.

g266287

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Mål og vekt

Lengde 137 cm
Bredde185 cm
Spredningsbredde152 cm
Innvendig ryddebredde 175 cm
Høyde, montert på Workman-kjøretøy126 cm
Transportvekt386 kg
Tørrvekt367 kg
Beholderkapasitet0,5 m

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

 • Maskinen har andre egenskaper for balanse, vekt og håndtering enn enkelte andre typer utstyr. Les brukerhåndboken slik at du forstår innholdet før du bruker maskinen. Gjør deg kjent med alle kontrollene, og lær hvordan man stopper motoren raskt.

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Stopp maskinen, slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerplassen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring, eller oppbevaring.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og sikkerhetsanordningene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen dersom disse ikke fungerer som de skal.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Sørg for at alle verneplater og sikkerhetsanordninger er på plass. Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke ikke virker, er uleselig eller mangler, må det repareres eller erstattes før du tar maskinen i bruk.

  Note: Når du bruker overgjødsleren, må du bruke et 1/3-tilbehør eller -vern på den fremre tredjedelen av lastesonen for Workman-kjøretøyet når du bruker overgjødsleren.

 • Stram til alle løse muttere, bolter og skruer, slik at du er sikker på at maskinen er trygg å bruke. Sørg for at kjøretøykomponentene er på plass og sikret.

 • Påse at kjøretøyet er egnet for bruk med et redskap av denne vekten ved å forhøre deg med leverandøren eller produsenten av kjøretøyet.

Under bruk

Sikkerhet under drift

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker, og sett opp langt hår.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Ikke bruk maskinen når du er trett, syk eller påvirket av alkohol eller medisiner.

 • Hold hender og føtter borte fra beholderen.

 • Bli sittende når kjøretøyet er i bevegelse.

 • Du må være oppmerksom når du bruker maskinen. Hvis du ikke bruker kjøretøyet på en sikker måte, kan det føre til ulykker, velt og alvorlige skader eller dødsfall. Kjør forsiktig og følg disse instruksene for å hindre velt eller redusert kontroll:

  • Vær svært forsiktig, reduser hastigheten og oppretthold trygg avstand rundt sandfang, grøfter, vann, ramper og ukjente områder eller andre farer.

  • Reduser hastigheten når du bruker et lastet kjøretøy i vanskelig terreng, slik at faren for at maskinen skal bli ustabil reduseres.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet ditt.

  • Vær forsiktig når du bruker kjøretøyet i bratte hellinger. Kjør rett opp og ned i hellinger. Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger eller svinger i en helling. Unngå så langt det er mulig å svinge i hellinger.

  • Vær spesielt forsiktig når du kjører på vått underlag, i stor fart eller med full last. Bremsetiden øker når du kjører med full last. Gir ned før du kjører opp eller ned en bakke.

  • Unngå å starte og stoppe plutselig. Ikke gå fra revers til fremover eller omvendt uten først å ha stanset helt.

  • Ikke ta skarpe svinger, gjør plutselige bevegelser eller utfør andre handlinger som kan få deg til å miste kontrollen.

  • Vær oppmerksom på omgivelsene når du svinger eller rygger. Sørg for at området er tomt og hold andre borte fra arbeidsområdet. Fortsett sakte.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Vær alltid på utkikk etter, og forsøk å unngå, lave overheng, slik som greiner, dørkarmer, overhengende gangveier osv. Forsikre deg om at det er nok plass over deg til at du kan komme under med kjøretøyet og deg selv.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Hvis du noen gang er usikker på hva som er trygg drift, må du stanse arbeidet og spørre din overordnede.

  • La ikke maskinen stå uten tilsyn mens kjøretøyet er i gang.

 • Ikke frakt laster som overskrider kjøretøyets lastebegrensninger.

 • Stabiliteten til lastene kan variere, for eksempel vil høye laster ha et høyere tyngdepunkt. Om nødvendig, reduser maksimal lastebegrensning for å sikre bedre stabilitet.

 • Slik unngår du at maskinen velter:

  • Vit nøyaktig hvor høy og tung lasten er. Høyere og tyngre laster kan øke faren for tipping.

  • Fordel lasten jevnt, på langs og side til side.

  • Vær forsiktig i svinger, og unngå utrygge manøvrer.

  • Sørg alltid for at maskinen er tilkoblet kjøretøyet før lasting.

  • Legg ikke store eller tunge objekter i beholderen. Dette kan skade båndet og valsene. Sørg også for at lasten har lik struktur. Maskinen kan uforutsigbart slynge ut små steiner fra sanden.

 • Gjør dette før du forlater førerplassen:

  • Parker maskinen på et jevnt underlag.

  • Slå av hydraulikkstyringen til maskinen.

  • Sett på parkeringsbremsen.

  • Slå av motoren, og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

  • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

 • Du skal ikke stå bak maskinen når du lesser av.

 • Less av overgjødsleren eller koble den fra kjøretøyet kun når den står på et flatt underlag.

 • Slå av tilleggsutstyret når du nærmer deg mennesker, kjøretøy, veikryss eller fotgjengerfelt.

Sikkerhet i skråninger

 • Gå gjennom kjøretøyets spesifikasjoner for å sikre at du ikke overskrider skråningskapasiteten.

 • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

 • Føreren må vurdere situasjonen på arbeidsstedet for å avgjøre om hellingen er trygg for maskindrift. Dette inkluderer kontroll av arbeidsstedet. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

 • Operatøren må gjennomgå instruksjonene for bruk i skråninger, oppført nedenfor, for å bruke maskinen i skråninger. Vurder driftsforholdene på dagen for å avgjøre om maskinen kan brukes på arbeidsstedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

 • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

 • En maskin hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil, skal ikke brukes under noen omstendigheter.

 • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Høyt gress kan skjule hindringer. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

 • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres.

 • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann, eller andre farer. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle farer.

Bruke maskinen

 1. Sitt i førersetet, og koble inn parkeringsbremsen.

 2. Koble fra kraftuttaket (hvis utstyrt), og sett den håndbetjente gasspaken tilbake i AV-stilling (hvis utstyrt).

 3. Plasser den eksterne hydraulikkventilspaken for Workman-kjøretøyet i AV-posisjon.

 4. Slik stiller du inn giret:

  • Hvis Workman-kjøretøyet har manuell girkasse, flytt girspaken til NøYTRAL posisjon og trykk på clutchspaken.

  • Hvis Workman-kjøretøyet har automatgir, flytt girspaken til PARKER-posisjon.

 5. Sett inn nøkkelen og vri den med klokken for å starte motoren. Slipp nøkkelen når motoren starter.

 6. Øv på å starte, kjøre og stoppe Workman-kjøretøyet. Les og forstå alltid brukerhåndboken til Workman-kjøretøyet før bruk av denne maskinen.

 7. Kontroller at båndet drives jevnt før du legger til materiale i beholderen.

 8. Legg sand eller annet overgjødslingsmateriale i beholderen. Maksimalt volum for materiale i beholderen er 0,5 m³. Normalt veier sand 1,6 kg/l og kan overbelaste Workman-kjøretøyet hvis mer enn 635–680 kg lastes i beholderen.

  Important: Når annet tilbehør, for eksempel H.D.-koblingsrammen, monteres på Workman-kjøretøyet for bruk av overgjødsleren, må vekten til dette tilbehøret trekkes fra lastekapasiteten til beholderen.

  Den totale vekten til tilbehøret kan finnes ved å for eksempel sette bakhjulene på en vekt. Den maksimale vektkapasiteten til bakakselen er 1179 kg for Workman 3000/4000-serien og 1372 kg for Workman HD-serien.

  Fare

  Tung last øker bremseavstanden og reduserer muligheten til å svinge raskt uten å velte.

  Transport og overgjødsling med en full last kan føre til at sanden beveger seg. Beveging av last skjer som regel når kjøretøyet svinger, kjører opp eller ned bakker, plutselig forandrer fart eller kjører over ujevn bakke. Ustø last kan føre til at kjøretøyet velter.

  Vær forsiktig ved transport eller overgjødsling med en full last.

  Du bør alltid spre lasten jevnt utover fra side til side og foran og bak.

  Vipp aldri planet til overgjødsleren for vedlikehold hvis det er materiale i beholderen. Vipp planet til overgjødsleren kun når beholderen er tom.

 9. Transporter den til området som skal overgjødsles.

 10. Juster lemmåleenheten for å oppnå ønsket strømningshastighet. Lås på plass med den svarte knotten.

 11. Sett girspaken i LO-stilling. Velg ønsket kjørehastighet, og begynn å kjøre. Se Hastighet for sandapplikasjon.

 12. På kjøretøy med serienumre før 239999999, trekk den eksterne hydraulikkspaken bakover til KJøR-stilling. På kjøretøy med serienumre fra 240000001 og oppover, lås hydraulikkløftespaken i fremover-stilling. Maskinen vil nå overgjødsle.

Laste beholderen

 1. Bruk regnearket for forhåndsbelastningsvekt til å beregne førerens vekt, passasjer (hvis relevant) og maskinen:

  Regneark for forhåndsbelastningsvekt

  Vekten av operatør

   

  kg

   

  (pund)

  Vekten av passasjer (hvis relevant)

  (+)

  kg

  (+)

  (pund)

  Maskinens tørrvekt

  (+) 367

  kg

  (+) 808

  (pund)

  Forhåndsbelastningsvekt

  (=)

  kg

  (=)

  (pund)

       
 2. Bruk deretter regnearket for beholdermateriallast til å beregne vekten til materialet du kan laste inn i beholderen:

  Note: Tørr sand veier generelt sett 1602 kg/m³, og våt sand veier 1922 til 2082 kg/m³.

  Note: Maksimalt materialvolum for beholderen er 0,5 m³.

  Regneark for beholdermateriallast

  Nominell kapasitet for Workman-kjøretøy

   

  kg

   

  (pund)

  Forhåndsbelastningsvekt

  (-)

  kg

  (-)

  (pund)

  Beholdermateriallast

  (=)

  kg

  (=)

  (pund)

       
 3. Fordel materialet jevnt i beholderen fra frontenden til bakenden og likt fra side til side.

Important: Transport og overgjødsling med en full last kan føre til at sanden beveger seg. Beveging av last skjer som regel når kjøretøyet svinger, kjører opp eller ned bakker, plutselig forandrer fart eller kjører over ujevn bakke. Ustø last kan føre til at maskinen velter. Vær forsiktig ved transport eller overgjødsling med en full last.

Important: Tung last øker bremseavstanden og reduserer muligheten til å svinge raskt uten å velte.

Hastighet for sandapplikasjon

Hastigheten til sanden som brukes avhenger av leminnstillingen og gir-/rekkeviddeinnstillingen. Sand har ulik grad av fukt og grovkorn, noe som påvirker strømningshastigheten. Disse faktorene må tas med i betraktning ved avgjøring av mengden sand som kreves for applikasjonen. Test på et lite område for å fastslå riktig mengde. Hev lemmen til et høyre skalamerke eller sett Workman-kjøretøyet i et lavere gir for å øke fordelingsmengden.

Note: På kjøretøy med serienummer 240000001 og oppover reduseres sandfordelingsmengden når du svinger kjøretøyet. Unngå krappe svinger under overgjødsling.

For å sikre jevn fordeling fra plen til plen bruker du en turteller og/eller gasshåndtak til å opprettholde konstant motorhastighet under overgjødsling.

Advarsel

Hvis du velter med kjøretøyet i en bakke, kan du pådra deg alvorlige personskader.

Hvis motoren stanser eller du mister kontrollen i en bakke, må du aldri prøve å svinge med kjøretøyet.

Rygg alltid rett ned en bakke i revers.

Rygg aldri ned en bakke kun ved hjelp av bremsene mens giret står i fri eller clutchen er trykket inn.

Legg aldri anretningsbord eller paneler oppå beholderen for å øke lastekapasiteten. Den ytterligere vekten vil føre til at kjøretøyet vipper, noe som kan gi alvorlig personskade.

Ikke kjør på tvers av en bakke – kjør opp og ned bakken. Unngå å svinge i en bakke. Ikke øk eller senk hastigheten raskt. Brå endringer i hastighet kan forårsake velt.

Forholdsregler for sand

Maskinen er utstyrt med en bøyelig lemkant (Figur 21) og fjærbelastet frigjøringsmekanisme for å redusere sjansen for at sandklumper eller steiner setter seg fast under drift. Sikt eller kontroller sanden for steiner med skarpe kanter som skader transportbåndet, for å forlenge båndets levetid.

g011405

Klargjøre for drift i kaldt vær

Du kan bruke maskinen i kaldt vær. Maskinen kan brukes, med visse begrensninger, til å påføre salt- eller sandblanding på fortau for å motvirke isdannelse. Transportbåndet er lagd av PVC, og blir svært stivt i kaldt vær. Derfor kreves det mer strøm for å drive båndet under slike forhold. Båndets levetid reduseres med omtrent halvparten ved bruk i temperaturer under 5 °C.

Important: Ikke bruk overgjødsleren ved temperaturer på -7 °C eller lavere.

 1. Øk transportbåndets spenning ved å justere fjæringskompresjonen til 101 mm. Se Stramme båndkjedet.

 2. Kjør båndet før lasting av beholderen med materiale for å sikre at båndsystemet beveger seg fritt.

  Important: Båndet eller valsene kan bli skadet hvis båndet/valsene sklir.

Important: Før du bruker maskinen under varme værforhold, juster remspenningen til 112 mm fjærkompresjon.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

 • Stopp maskinen, slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerplassen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring, eller oppbevaring.

 • Slå av hydraulikkstyringen til maskinen når du transporterer den eller når du ikke bruker den.

 • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

 • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

Vedlikehold

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Note: Last ned en gratis kopi av elektronikk- eller hydraulikkskjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

Sikkerhet ved vedlikehold

 • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

  • Parker maskinen på et jevnt underlag.

  • Slå av hydraulikkstyringen til maskinen.

  • Sett på parkeringsbremsen.

  • Slå av motoren, og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

  • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

 • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

 • Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i håndboken. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • Påse at maskinen er trygg å bruke ved å holde alle muttere, bolter og skruer godt strammet.

 • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

 • Du må ikke kontrollere eller justere kjedespenningen når kjøretøyets motor er i gang.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider maskinen.

 • Påse at alle vern blir montert igjen etter at du har utført vedlikehold og justeringer på maskinen.

 • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

 • Bytt ut slitte eller skadde merker.

 • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Hver 40. driftstime
 • Kontroller børsteposisjon og -slitasje.
 • Hver 200. driftstime
 • Smør alle smøreniplene.
 • Forberedelse for vedlikehold

  Gjøre klar til vedlikehold

  1. Gjør dette for å slå av maskinen:

   • 239999999 og før, sett den eksterne hydraulikkventilspaken til AV-posisjon.

   • 240000001 og oppover, flytt den hydrauliske løftespaken til AV-posisjon.

  2. Flytt maskinen til en jevn flate.

  3. Sett på parkeringsbremsen til Workman-kjøretøyet, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler står stille før du forlater førerplassen.

  Smøring

  Smørefettspesifikasjon

  Litiumbasert smørefett nr. 2

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Smør alle smøreniplene.
  1. Utfør trinnene i Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Smør hver av smøreniplene som er beskrevet i smørenippeltabellen, med det angitte smørefettet.

  Smørenippeltabell

  StedAntall
  Valseaksellager (Figur 22)4
  Børsteaksellager (Figur 22)1

  Important: Smør lagrene for å opprettholde en liten lekkasje mellom lagre og hus. For mye smørefett kan forårsake overoppheting eller skade på forseglingene.

  g012652

  Note: Ikke smør drivkjedene med mindre de blitt stive av rust. Hvis kjedet er rustent, kan du smøre det lett med et tørt smøremiddel. Dette minsker sjansen for sandoppsamling eller annet overgjødslingsmateriale til å feste seg på kjedet.

  Vedlikehold av remmer

  Stramme båndkjedet

  1. Utfør trinnene i Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Fjern kjededekslet (Figur 23).

   g012659
  3. Løsne bolter og mutre som fester motor- og drevenheten til hovedrammen (Figur 24).

  4. Roter motor- og drevenhet (Figur 24) i monteringssporene til båndkjedet gir etter 3,2 mm.

   Important: Ikke overstram kjedet ellers slites det raskere. Ikke understram kjedet ellers sliter det ut drevet.

   g012660
  5. Stram monteringsboltene (Figur 24).

  6. Monter kjededekslet (Figur 23).

  Stramme transportbåndet

  Når transportbåndet er riktig justert, skal den komprimerte lengden til hver kompresjonsfjær være 112 mm. Juster transportørbåndet som følger:

  1. Tøm beholderen.

  2. Utfør trinnene i Gjøre klar til vedlikehold.

  3. Løsne låsemutteren (Figur 25).

   g012662
  4. Juster den fremre låsemutteren til kompresjonsfjæren til 112 mm.

  5. Stram bakre låsemutter.

  6. Gjenta trinn 3 til 5 på den andre siden av maskinen.

  7. Mål avstanden mellom midtre punktene på båndvalseakslene på hver side av maskinen for å sikre at målingene er like (Figur 26).

   Like avstandsmål på omtrent 895 mm.

   g012663

  Skifte ut transportbåndet

  Klargjøre maskinen

  1. Tøm beholderen.

  2. Utfør trinnene i Gjøre klar til vedlikehold.

  3. Undersøk beholderforseglinger og lemkanten for rifter eller slitasje (Figur 27).

   Skift ut komponenter med slitasje eller skader, slik at det nye transportbåndet fungerer skikkelig.

   g012664

  Fjerne båndkjedet

  1. Fjern kjededekslet (Figur 28).

   g012659
  2. Fjern hovedleddet fra kjedet, og fjern kjedet fra det lille drevet (Figur 29).

   Hvis nødvendig, løsne motormonteringsboltene for å fjerne hovedleddet.

   g012666

  Demontere skyveplanet

  1. Løsne fremre og bakre låsemutre på strekkstangen for å frigjøre fjærspenning (Figur 30).

   g012667
  2. På hver side av maskinen fjerner du to hodeskruer, to skiver og to låsemuttere som fester beholderen til gliderammeskinnene (Figur 31).

   g012668
  3. Vipp beholderen bakover og len den mot en vegg, stolpe, stige osv. (Figur 32).

   Important: Ikke la beholderen hvile mot baksiden av maskinen for å unngå skade på børsten eller hydraulikkoblingene.Sørg for at beholderen er vippet forbi midten og/eller mot en vegg eller stolpe for å forhindre at den faller ned på arbeidsområdet (Figur 32).

   g011388
  4. På høyre side av maskinen løsner du de to hodeskruene som fester gliderammeskinnen på høyre skjerm (Figur 33). Påse at hodeskruene er løse nok til at skyveplanet kan vippes.

   g012670
  5. På venstre side av maskinen fjerner du to hodeskruer og to skiver som fester gliderammeskinnen til venstre skjerm (Figur 34).

   g012671

  Fjerne båndet

  Klipp båndet og fjern det fra valsene.

  Montere remmen

  1. Sett en løftestang gjennom hullet ved venstre gliderammeskinne, og hev løftestangen for å vippe rammeskinnen litt. Se Figur 34 i Demontere skyveplanet.

  2. Monter remmen over løftestangen og valsene så langt det er mulig.

  3. Sett inn et verktøy for plastbånd mellom hver valse og båndet.

   Roter valsene til hvert verktøy ligger utenfor hver valse. Før verktøyet forbi ribben på midten av båndet.

  4. Skyv båndet og båndverktøyene oppå valsene til båndet sitter midt på valsene.

  5. Fjern båndverktøyene.

  6. Innrett båndet slik at båndribben passer inn i innrettingsgjengene på hver valse.

  Montere skyveplanet

  1. På venstre side av maskinen monterer du gliderammeskinnen på venstre skjerm (Figur 35) med de to hodeskruene og de to skivene som du fjernet i Demontere skyveplanet, og strammer hodeskruene.

   g012671
  2. På høyre side av maskinen strammer du de to hodeskruene som fester gliderammeskinnen på høyre skjerm (Figur 36).

   g012670
  3. Roter forsiktig beholderen ned på gliderammeskinnene. Se Figur 32 av Demontere skyveplanet.

  4. På hver side av maskinen fester du beholderen til gliderammeskinnene (Figur 37) med de to hodeskruene, to skivene og to låsemutterne du fjernet i Demontere skyveplanet.

   g012668
  5. Stram transportbåndet. Se Stramme transportbåndet.

  Montere båndkjedet

  1. Monter kjedet på det lille drevet og fest kjedet med hovedleddet (Figur 38).

   g012666
  2. Hvis du løsne motormonteringsboltene, stram båndkjedet. Se Stramme båndkjedet.

  3. Monter kjededekslet (Figur 39).

   g012659

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulisk system

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller hydraulikkledninger og -slanger for å påse at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Børstevedlikehold

  Kontrollere børsten for posisjon og slitasje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 40. driftstime
 • Kontroller børsteposisjon og -slitasje.
 • Børsten må være i kontakt med transportbåndet i stor nok grad til å fordele overgjødslingsmateriale, men samtidig ikke bli hindret i rotasjonsmomentet. Et stykke stivt papir kan settes inn mellom transportørbåndet og børsten for å sjekke justeringen.

  1. Sett inn noe stivt mellom transportbåndet og børsten for å sjekke justeringen.

  2. Kontroller at børsten har samme høyde fra side til side.

  3. Kontroller tilstanden til børstehårene.

   Skift ut børsten hvis hårene er nedslitt. Hvis hårene er slitt ujevnt, skifter du enten ut børsten eller justerer børsteposisjonen. Se Justere børsteposisjonen.

  Justere børsteposisjonen

  Note: Hvis du bruker vått overgjødslingsmateriale, må kanskje børsteposisjonen justeres, slik at børstehårene feier vekk materiale mellom båndhakene uten å komme i for mye kontakt med båndets glatte del.

  1. Løsne mutrene som fester lagerhuset (Figur 40), på høyre side av maskinen.

   g012657
  2. Løsne mutrene som fester lagerhuset (Figur 41), på venstre side av maskinen.

   g012658
  3. Skyv børsten i posisjon på høyre side og stram til mutrene.

  4. Skyv børsten i posisjon på venstre side og stram til mutrene.

  5. Sett inn et stykke stivt papir mellom børsten og transportbåndet.

   Børsten må ha samme høyde fra side til side.

  6. Stram til mutrene hvis børsteposisjonen er riktig.

   Hvis børsteposisjonen ikke er riktig, gjentar du trinn 1 gjennom 6.

  Rengjøring

  Vaske maskinen

  Vask maskinen etter behov med bare vann eller vann og et mildt rengjøringsmiddel. Du kan bruke en klut når du vasker maskinen.

  Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  Important: Ikke bruk høytrykksutstyr til å vaske maskinen. Høyttrykksutstyr kan skade det elektriske systemet, løsne viktige merker og vaske bort nødvendig fett fra friksjonspunktene. Unngå overdreven bruk av vann nær kontrollpanelet.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • Slå av maskinen, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerstillingen. La maskinen kjøles ned før justering, service, rengjøring eller oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Gjøre maskinen klar til lagring

  1. Rengjør maskinen grundig, spesielt innsiden av beholderen. Beholder- og transportbåndområdet skal være helt fritt for sandpartikler.

  2. Stram til alle festene.

  3. Smør alle smøreniplene og lagrene. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  4. Lagre maskinen på et sted som er skjermet fra sollys, for å forlenge transportørbåndets levetid. Når du lagrer maskinen utvendig, dekk beholderen med presenning.

  5. Kontroller spenningen på drivkjedet. Juster spenningen om nødvendig.

  6. Kontroller spenningen på transportbåndet. Juster spenningen om nødvendig.

  7. Kontroller at båndet drives jevnt, før du fyller beholderen med materiale etter at maskinen tas ut av lagring.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det er vanskelig å koble til og/eller fra hurtigkoblingene.
  1. Hydraulikksystemet er trykksatt.
  2. Motoren kjører.
  3. Den eksterne hydraulikkventilen står ikke i flytestilling (kun på kjøretøy med serienummer før 239999999).
  1. Gjør hydraulikksystemet trykkløst.
  2. Slå av motoren.
  3. Sett den eksterne hydraulikkventilen i flytestilling.
  Det er vanskelig å styre kjøretøyet.
  1. Den eksterne hydraulikkventilforbindelsen er feiljustert (kun på kjøretøy med serienummer før 239999999).
  2. Hydraulikkvæskenivået er for lavt.
  3. Hydraulikkvæsken er varm.
  1. Juster ventilforbindelsen.
  2. Fyll på med hydraulikkvæske til korrekt nivå.
  3. La hydraulikksystemet kjøle seg ned.
  Hydraulikksystemet lekker.
  1. En kobling er løs.
  2. En kobling mangler en O-ring.
  1. Stram koblingen.
  2. Monter riktig O-ring.
  Redskapet fungerer ikke.
  1. Hurtigkoblinger er ikke helt tilkoblet.
  2. Hurtigkoblingene er byttet om.
  3. Et bånd slurer.
  1. Kontroller og korriger hurtigkoblingene.
  2. Kontroller og korriger hurtigkoblingene.
  3. Kontroller og juster båndspenningen.