Johdanto

Tämä kone on yleisajoyksikkö, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohon leikkaamiseen.

Important: Tämän käyttöoppaan sisältö on luettava huolellisesti ja ymmärrettävä täysin, jotta koneen paras mahdollinen turvallisuus, suorituskyky ja toiminta voidaan varmistaa. Näiden käyttöohjeiden tai asianmukaisen koulutuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Lisätietoja turvallisista käyttötavoista, mukaan lukien turvallisuusvihjeitä ja koulutusmateriaaleja, on osoitteessa www.Toro.com.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g244253

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Turvaohjeet

Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Tämä kone on suunniteltu niin, että se täyttää EN ISO 5395:2013 -standardin vaatimukset, kun se on varustettu asianmukaisella CE-sarjalla (katso vaatimustenmukaisuusvakuutus) ja takapainolla. Katso vaihe Takapainojen asennus.

Note: Lisätietoja CE-määräysten edellyttämistä tiedoista on koneen mukana toimitetussa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Tämä kone on suunniteltu niin, että se täyttää ANSI B71.4-2017 -standardin vaatimukset, kun se on varustettu asianmukaisella takapainolla. Katso vaihe Takapainojen asennus.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa, polttoaineen lisäystä tai tukosten poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal82-8940
decal92-1582

Vain mallinro 30345

decal93-6697
decal93-7272
decal93-7834
decal93-7841
decal105-2511
decal105-7179
decal106-5976
decal106-6754
decal106-9206
decal106-9290
decal108-2073
decal110-0806
decal119-4832
decal119-4840
decal133-6375
decal133-6377
decal133-8062
decal136-1001

Käyttöönotto

Vaara

Koneen runkoon on asennettu tehtaalla voimanulosoton nivelakseli. Älä käytä voimanulosottoa irrottamatta ensin nivelakselia tai kytkemättä sitä sopivaan lisälaitteeseen.

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ohjauspyörän asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
Suojus1
 1. Irrota ohjauspyörä kuljetusalustasta (Kuva 3).

  g001190
 2. Irrota vastamutteri ja aluslaatta ohjausakselista.

  Note: Varmista, että vaahtomuoviolake ja pölysuojus ovat paikoillaan ohjausakselissa (Kuva 3).

 3. Asenna ohjauspyörä ja aluslaatta ohjausakselille (Kuva 3).

 4. Kiinnitä ohjauspyörä akseliin vastamutterilla. Kiristä vastamutteri momenttiin 27–35 N·m.

 5. Asenna suojus ohjauspyörään (Kuva 3).

Konepellin kahvan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kahva1
Ruuvit2
 1. Irrota ja hävitä kaksi ruuvia ja mutteria, joilla konepellin kaapelin kannatin on kiinni konepellin alapinnassa (Kuva 4).

  g198431
 2. Asenna kahva ja kaapelin kannatin konepeltiin kahdella ruuvilla (Kuva 5).

  g198430

Istuimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Istuin – malli 30398 (lisävarustesarja)1
Mekaaninen istuinjousitussarja – malli 30312 (lisävarustesarja) tai pneumaattinen istuinjousitussarja – malli 30313 (lisävarustesarja)1

Groundsmaster 3280-D -kone toimitetaan ilman istuinkokoonpanoa. Hanki ja asenna koneeseen lisävarusteena saatava istuin (malli 30398) ja mekaaninen istuinjousitus (malli 30312) tai pneumaattinen istuinjousitus (malli 30313). Asennusohjeet ovat istuinsarjan mukana.

Note: Katso kohta Käyttöohjeen putken asennus ennen istuimen asentamista istuinjousitukseen.

Turvavyön asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Turvavyö1
Pultit (7/16 × 1 tuumaa))2
Varmistuslaatta (7/16 tuumaa))2
Litteä aluslaatta (7/16 tuumaa))2

Note: Asenna turvavyön salpa istuimen oikealle puolelle.

g012266
 1. Asenna turvavyön kunkin salvan pää istuimen takana oleviin aukkoihin kahdella pultilla (7/16 × 1 tuumaa), litteällä aluslaatalla (7/16 tuumaa) ja varmistuslaatalla (7/16 tuumaa) (Kuva 6).

 2. Kiristä pultit momenttiin 61–75 N·m.

Käyttöohjeen putken asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Käyttöohjeen putki1
R-liitin2
 1. Irrota istuimen alustaan kiinnitetyt käyttöohjeen putki ja R-liittimet.

  Note: Hävitä kaksi asennuspulttia ja litteää aluslaattaa.

 2. Irrota kaksi pulttia ja vinyylitulppaa (jos aiemmin asennettu), joilla ylempi istuimen kiinnike on kiinni istuinjousituksen vasemmassa sivussa (Kuva 7).

 3. Asenna R-liittimet löysästi istuimen kiinnikkeen tappeihin kahdella aiemmin irrotetulla mutterilla (Kuva 7).

  Note: Aseta R-liittimet istuinjousituksen kielekkeiden alle.

  g001888
 4. Asenna käyttöohjeen putki R-liittimiin ja kiristä mutterit (Kuva 7).

 5. Työnnä vinyylitulpat istuimen kiinnikkeen tappeihin.

Turvakaaren säätö

 1. Irrota sokkanaulat ja kaksi tappia turvakaaresta (Kuva 8).

  g001199
 2. Nosta turvakaari pystyasentoon, asenna kaksi tappia ja kiinnitä ne sokilla (Kuva 8).

  Note: Turvakaari on tehokas turvalaite. Se on pidettävä nostettuna lukitussa asennossa. Laske turvakaari väliaikaisesti vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  Important: Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

Akun käyttöönotto ja lataus

Akkunesteen lisääminen akkuun

Vaara

Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

 • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä silmäsuojaimia ja kumikäsineitä.

 • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

Important: Käytä vain akkunestettä, jonka ominaispaino on 1,265 akun ensimmäiseen täyttöön.

 1. Irrota akku koneesta.

  Important: Älä lisää akkunestettä akun ollessa koneessa. Roiskunut akkuneste saattaa aiheuttaa syöpymiä.

 2. Puhdista akun yläosa ja irrota tuuletusaukkojen kannet (Kuva 9).

  g001196
 3. Täytä kaikki kennot hitaasti akkunesteellä, kunnes levyjen pinnalla on noin 6 mm nestettä (Kuva 10).

  g001197
 4. Anna levyjen liota akkunesteessä 20–30 minuuttia.

  Note: Lisää akkunestettä tarvittaessa niin, että nesteen pinta on 6 mm täyttöaukon pohjasta (Kuva 10).

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

Akun lataus

 1. Kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 ampeerin virralla, kunnes akkunesteen ominaispaino on 1,250 tai korkeampi, akun lämpötila on vähintään 16 °C ja kaikki kennot muodostavat kaasua vapaasti.

 2. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja irrota laturi sitten akkuliitännöistä.

  Note: Jos akkua ei ladata täyteen, siihen voi muodostua kaasukuplia ja akkuhappo voi vuotaa yli, jolloin koneeseen tulee syöpymisvaurioita.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

Akun asennus koneeseen

Vaara

Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan ajoneuvon metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

 • Akkua irrotettaessa tai asennettaessa akun napojen ei saa antaa koskettaa ajoneuvon metalliosia.

 • Metalliset työkalut voivat aiheuttaa oikosulun akun napojen ja koneen metalliosien välille.

 1. Asenna akku koneeseen.

 2. Asenna akun pluskaapeli (punainen) plusnapaan (+) ja vedä kumisuojus akun plusnavan päälle (Kuva 11).

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kytke kaapelit oikeisiin akun napoihin.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelin (musta) kytkemistä.

  g033894

  Note: Reititä akkukaapelit etäälle kaikista terävistä reunoista ja liikkuvista osista.

 3. Asenna akun miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (-) (Kuva 11).

Nestemäärien tarkistus

Rengaspaineen tarkistus

Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujälki pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

Takapainojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Takapainosarja(t) – tarvittaessa-

Tämä kone täyttää yksin EN ISO 5395:2013- ja ANSI B71.4-2017 -standardien vaatimukset, kun se on varustettu tehtaalla asennetulla takapainolla: 98 kg mallissa 30344 (kaksipyöräveto) ja 23 kg mallissa 30345 (nelipyöräveto). Kun koneeseen kiinnitetään luettelossa olevia lisälaitteita, määritä vaatimusten täyttämiseen tarvittava lisäpaino taulukon 1 avulla. Tilaa osat valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Note: Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään ennen muiden valmistajien sarjojen asennusta.

Painotaulukko 1 (vaaditut lisätakapainot koneisiin, joissa on tehtaalla asennettu 98 kg:n tai 23 kg:n takapaino)

Lisälaitteet Tarvittava lisätakapainoTarvittava vasen painoPainon osanumeroPainon kuvausKpl
132 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä0 kg0 kg---
132 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja 425 l:n suppilo0 kg66 kg**77-670034 kg:n pyöräpaino1
92-9670Kiinnityssarja1
24-5780Takapainosarja1
152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä16 kg**0 kg24-5790Takapaino, 16 kg1
tai  60-9870Pultti (1/2 × 4-1/2 tuumaa)2
158 cm:n vakioleikkuupöytä, jossa taaksepoiston täydennyssarja  3253-7Varmistuslaatta (1/2 tuumaa)2
tai  3217-9Mutteri (1/2 tuumaa)2
158 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä     
152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja 425 l:n suppilo16 kg34 kg**77-670034 kg:n pyöräpaino1
  24-5790Takapaino, 16 kg1
  60-9870Pultti (1/2 × 4-1/2 tuumaa)2
  3253-7Varmistuslaatta (1/2 tuumaa)2
  3217-9Mutteri (1/2 tuumaa)2
158 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja 425 l:n suppilo0 kg39 kg132-814923 kg:n pyöräpaino1
 (lisää molemmat painot vasempaan etupyörään)4
325–18Pultti 
 (pyörän painoille) 
92–9670Kiinnityssarja1
24-5790Takapaino, 16 kg1
60-9870Pultti (1/2 × 2-1/4 tuumaa)2
3253-7Varmistuslaatta (1/2 tuumaa)2
3217-9Mutteri (1/2 tuumaa)2
183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä (neljä kääntöpyörää)32 kg0 kg24-5780Takapainosarja1
tai    
183 cm:n vakioleikkuupöytä, jossa taaksepoiston täydennyssarja tai Guardian-sarja   
tai   
183 cm:n Guardian Recycler -leikkuupöytä (neljä kääntöpyörää)   
Pro Force -puhallin ja sovitinsarja – ei täytä CE-vaatimuksia95 kg0 kg24-5780Takapainosarja3
Talviohjaamo ja Toron V-aura64 kg0 kg24-5780Takapainosarja2
Talviohjaamo ja ***Erskine-lumilinko111 kg0 kg24-5790Takapaino, 16 kg1
   24-5780Takapainosarja3
   60-9870Pultti (1/2 × 2-1/4 tuumaa)2
   3253-7Varmistuslaatta (1/2 tuumaa)2
   3217-9Mutteri (1/2 tuumaa)2
Talviohjaamo ja ***MB-telaharja175 kg0 kg24-5790Takapaino, 16 kg1
   24-5780Takapainosarja5
   60-9870Pultti (1/2 × 2-1/4 tuumaa)2
   3253-7Varmistuslaatta (1/2 tuumaa)2
   3217-9Mutteri (1/2 tuumaa)2

*34 kg:n pyöräpaino tarvitaan vasemmassa pyörässä – sisältyy 0,4 m3:n suppiloon

**16 kg:n takapaino tarvitaan, kun yleiskäyttöinen aurinkosuoja on asennettu koneeseen

***Muun valmistajan lisälaite – täyttää ANSI B71.3-2005 -vaatimukset

Leikkuupöydän painonsiirron säätö

Leikkuupöydän painonsiirtoon ajoyksikköön käytettävää hydraulipainetta voidaan muuttaa säätämällä noston asennuslohkon painonsiirtoventtiiliä. Paras leikkuutulos saavutetaan säätämällä painonsiirtoventtiiliä niin, että leikkuupöytä pomppii mahdollisimman vähän epätasaisella nurmella. Painonsiirtoventtiiliä on kuitenkin säädettävä myös niin, että leikkuupöytä ei rasita tasaista maaperää.

 • Leikkuupöydän maaston muotojen seurantaa epätasaisella nurmella parannetaan vähentämällä noston asennuslohkon painonsiirron (hydraulista) painetta.

  Note: Jos leikkuupöydän kääntöpyörät kelluvat maan yllä, painonsiirtoventtiilin hydraulipaine on säädetty liian suureksi.

 • Kun leikataan tasaista nurmea ja leikkuupöytä ajaa ruohon paljaaksi tai jos leikkuulaatu on epätasainen puolelta toiselle, noston asennuslohkon painonsiirron painetta on lisättävä.

  Note: Painonsiirron paineen lisääminen siirtää myös painon leikkuupöydän kääntöpyöristä ajoyksikön pyöriin, jolloin ajoyksikön veto paranee.

Säädä painonsiirron painetta seuraavalla tavalla:

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota avain avainkytkimestä.

 2. Paikanna noston asennuslohko koneen alla oikean runkokiskon sisäpuolella etuakselin takana (Kuva 12).

  g034107
 3. Kytke painemittari noston asennuslohkon takana olevaan testiporttiin (Kuva 13).

  g035498
 4. Poista noston asennuslohkon edessä oleva korkki painonsiirtoyksiköstä (Kuva 13).

 5. Löysää painonsiirtoyksikön pohjassa olevaa vastamutteria (Kuva 13).

 6. Käynnistä moottori ja aseta kaasu KORKEALLE JOUTOKäYNNILLE.

 7. Säädä painonsiirtoyksikön nostoventtiiliä kuusiohylsyavaimella, kunnes mittarissa näkyy haluttu paine. Taulukossa näkyy leikkuupöydän suositeltu paineasetus.

  • Painetta lisätään kääntämällä säätöruuvia myötäpäivään.

  • Painetta vähennetään säätämällä säätöruuvia vastapäivään.

  LeikkuupöytäPainonsiirron paine
  132 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä (malli 30555)8,27 bar
  152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä (malli 30366) tai 158 cm:n vakioleikkuupöytä (malli 30403) tai 158 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä (malli 30551)16,2 bar
  183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä (malli 31336) tai 183 cm:n vakioleikkuupöytä (malli 30404) tai 183 cm:n Guardian Recycler -leikkuupöytä (malli 31335)19,3 bar
 8. Sammuta moottori.

 9. Kiristä painonsiirtoyksikön pohjassa oleva vastamutteri ja kiristä mutteri momenttiin 13–16 N·m.

 10. Irrota painemittari testiportista.

Kiinnitystarvikkeiden käyttö lisälaitteiden kanssa

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Telan tappi1
Pultti (5/16 × 1-3/4 tuumaa)2
Lukkomutteri (5/16 tuumaa)2
Sylinterin tappi2
Sokka (3/16 x 1-1/2 tuumaa)4
Jarrun palautusjouset2
 1. Säästä putkisokka, pultit (5/16 × 1-3/4 tuumaa) ja lukkomutterit (5/16 tuumaa) nivelakselin lisälaitteeseen kiinnittämistä varten.

 2. Säästä sylinteritappi ja sokka (3/16 x 1-1/2 tuumaa) leikkuupöydän nostovarsien nostosylinteriin kiinnittämistä varten.

 3. Säästä jarrun palautusjouset leikkuupöydän nostovarsien kiinnittämistä varten.

Laitteen yleiskatsaus

g001529

Ajopoljin

Konetta ajetaan eteen- ja taaksepäin ajopolkimella (Kuva 15). Käytä poljinta oikean jalan varpailla ja kantapäällä. Kun haluat liikkua eteenpäin, paina polkimen yläosaa. Kun haluat liikkua taaksepäin, paina polkimen alaosaa. Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle painat poljinta. Jos haluat enimmäisnopeuden, säädä kaasu NOPEA-asentoon ja paina poljin pohjaan. Enimmäisnopeus eteenpäin on noin 16 km/h. Jos haluat enimmäistehon raskaalla kuormalla tai mäkeä ylöspäin ajettaessa, säädä kaasu NOPEA-asentoon ja paina ajopoljinta kevyesti, jotta moottorin pyörimisnopeus pysyy korkealla. Jos moottorin nopeus alkaa laskea, vapauta ajopoljinta hieman, jotta moottorin nopeus nousee.

g035077

Ohjauspyörän kallistusvipu

Ohjauspyörän kallistusvipu on ohjauspylvään (Kuva 16) oikealla puolella. Vedä vipua taaksepäin ja säädä ohjauspyörän käyttöasentoa. Lukitse sitten säätö työntämällä vipua eteenpäin.

g001210

Varoitus

Leikkuupöydän nostaminen tuo esiin pyörivät terät, joiden koskettaminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Älä koskaan nosta leikkuupöytää terien pyöriessä.

Jarrut

g035076
g001208

Käyttöjarrut

Vasen ja oikea jarrupoljin (Kuva 17) on kytketty vasempaan ja oikeaan etupyörään. Koska molemmat jarrut toimivat itsenäisesti, jarrujen avulla voidaan tehdä jyrkkiä käännöksiä tai lisätä pitoa, jos yksi pyörä luistaa työskenneltäessä kaltevilla rinteillä. Jarrujen käyttö jyrkkien käännösten tekemiseen voi kuitenkin vahingoittaa märkää ruohoa tai pehmeää nurmea. Jos haluat pysäyttää koneen nopeasti, paina kumpaakin jarrupoljinta. Lukitse aina jarrut yhteen laitteen kuljetuksen ajaksi (Kuva 18).

Seisontajarru

Kytke seisontajarru aina kun sammutat moottorin, jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa. Kytke seisontajarru päälle painamalla vasemman jarrupolkimen lukitusvipua (Kuva 18) siten, että se lukittuu oikeaan polkimeen. Paina seuraavaksi molemmat polkimet pohjaan, vedä seisontajarrun nuppi ulos (Kuva 17) ja vapauta polkimet. Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina molempia polkimia, kunnes seisontajarrun nuppi vetäytyy takaisin. Vapauta lukitusvipu vasemmasta jarrupolkimesta ennen moottorin käynnistämistä, jotta molemmat polkimet toimivat itsenäisesti kummankin etupyörän kanssa.

Virtalukko

Virtalukossa on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS.

Nostokytkin

Nostokytkimellä (Kuva 19) nostetaan ja lasketaan leikkuupöytä. Kytkimen työntäminen eteenpäin PIDäKKEESEEN laskee leikkuupöydän ja päästää sen kellumaan. Kytkimen työntäminen taaksepäin nostaa leikkuupöydän. Nosta leikkuupöytä ylös koneen kuljetuksen ajaksi. Laske leikkuupöytä aina, kun konetta ei käytetä.

g015406

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Vedä voimanulosoton (PTO) kytkimen nuppi ylös PääLLä-asentoon voimanulosoton sähköisen kytkimen käyttämistä varten (Kuva 19). Paina nuppi alas POIS-asentoon sähköisen voimanulosoton kytkimen sammuttamista varten. Voimanulosoton (PTO) kytkin on asetettava PääLLä-asentoon vain, kun PTO-lisälaite on käyttöasennossa (alhaalla) ja olet valmis käytön aloittamiseen.

Note: Jos käyttäjän istuimelta poistutaan voimanulosoton (PTO) kytkimen ollessa PääLLä-asennossa, kone sammuttaa moottorin automaattisesti. Katso Voimanulosottotoiminnon nollaus.

Polttoainemittari

Polttoainemittarista (Kuva 20) näkyy, kuinka paljon polttoainesäiliössä on jäljellä polttoainetta.

g001212

Kaasuvipu

Kaasuvivulla (Kuva 19) ohjataan moottorin nopeutta. Moottorin nopeutta lisätään siirtämällä kaasuvipu eteenpäin NOPEA-asentoon. Moottorin nopeutta lasketaan siirtämällä kaasuvipu taaksepäin HIDAS-asentoon. Kaasuvivulla säädetään terien nopeutta ja ohjataan ajopolkimen kanssa laitteen ajonopeutta. Ura on KORKEAN JOUTOKäYNNIN asennossa.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 19) tallentaa ja näyttää moottorin kertyneet käyttötunnit.

Jäähdytysnesteen ylikuumenemisen varoitusvalo

Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila nousee normaalin käyttörajan yli, jäähdytysnesteen ylikuumenemisen varoitusvalo (Kuva 19) syttyy ja kone lopettaa lisälaitteen käytön. Jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee vielä 7 °C ylikuumenemisen varoitusvalon syttymisen jälkeen, moottori sammuu. Käytä moottoria alhaisella joutokäyntinopeudella, jotta jäähdytysneste palaa normaalille käyttöalueelle. Jos varoitusvalo palaa edelleen, sammuta moottori ja selvitä jäähdytysnesteen ylikuumenemisen syy.

Hehkutulppien merkkivalo

Kun hehkutulppien merkkivalo palaa, hehkutulpissa on virta (Kuva 19).

Latauksen merkkivalo

Latauksen merkkivalo syttyy, jos sähköinen latausjärjestelmä toimii normaalin käyttöalueen ylä- tai alapuolella (Kuva 19). Tarkista ja/tai korjaa sähköinen latausjärjestelmä.

Öljynpaineen varoitusvalo

Öljynpaineen varoitusvalo palaa, jos moottorin öljynpaine laskee turvallisen tason alapuolelle (Kuva 19). Jos öljypaine laskee liian alas, sammuta moottori ja selvitä syy. Korjaa moottoriöljyjärjestelmä ennen moottorin käynnistämistä uudelleen.

Nostovivun lukko

Nostovivun lukolla kiinnitetään nostokytkin (Kuva 19) NOSTETUN LEIKKUUPöYDäN asentoon leikkuupöytää huollettaessa tai kuljetettaessa leikkuualueiden välillä.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

g197081
KuvausKuva 21 viiteMitta tai paino
Korkeus turvakaari nostettuna H237 cm
Korkeus turvakaari laskettunaJ127 cm
Kokonaispituus (kaksipyöräveto)D213 cm
Kokonaispituus (nelipyöräveto)F218 cm
Kokonaisleveys B121 cm
Akselivälin pituus (kaksipyöräveto)C117 cm
Akselivälin pituus (nelipyöräveto)E119 cm
Raidevälin leveys edessäA119 cm
Raidevälin leveys takana   
 KaksipyörävetoG86 cm
 NelipyörävetoI102 cm
Maavara 17 cm
Nettopaino (kaksipyöräveto) 635 kg
Nettopaino (nelipyöräveto) 794 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Koneen päivittäinen tarkistus

Tarkista seuraavat koneen järjestelmät joka päivä ennen koneen käyttöä:

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Käytettävä rengaspaine (etu- ja takarenkaat): 1,38 bar.

  Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Tarkista etu- ja takarenkaiden rengaspaine. Aseta oikea rengaspaine lisäämällä tai poistamalla ilmaa tarpeen mukaan.

  Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  g001055

  Turvakytkinjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Turvakytkinjärjestelmän tarkastus.
 • Turvakytkinjärjestelmän tehtävänä on estää moottoria pyörimästä tai käynnistymästä, ellei ajopoljin ole vapaa-asennossa ja voimanulosoton kytkin POIS-asennossa. Lisäksi moottorin pitäisi sammua, kun

  • voimanulosoton (PTO) kytkin on asetettu PääLLä-asentoon ja käyttäjä on pois istuimeltaan

  • ajopoljinta painetaan käyttäjän ollessa pois istuimeltaan

  • ajopoljinta painetaan seisontajarrun ollessa kytkettynä.

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  1. Siirrä VOIMANULOSOTON kytkin POIS-asentoon ja nosta jalka ajopolkimelta.

  2. Käännä avainkytkin KäYNNISTYS-asentoon. Jos moottori käynnistyy, siirry vaiheeseen 3.

   Note: Jos moottori ei käynnisty, turvakytkinjärjestelmässä saattaa olla vikaa.

  3. Kun moottori on käynnissä, nouse istuimelta ja aseta voimanulosoton (PTO) kytkin PääLLä-asentoon. Moottorin pitäisi sammua kahden sekunnin kuluessa. Jos moottori sammuu, siirry vaiheeseen 4.

   Important: Jos moottori ei sammu, turvakytkinjärjestelmässä on vika.

  4. Kun moottori on käynnissä ja voimanulosoton (PTO) kytkin on POIS-asennossa, nouse istuimelta ja paina ajopoljinta. Moottorin pitäisi sammua kahden sekunnin kuluessa. Jos moottori sammuu, siirry vaiheeseen 5.

   Important: Jos moottori ei sammu, turvakytkinjärjestelmässä on vika.

  5. Kytke seisontajarru. Kun moottori on käynnissä ja voimanulosoton (PTO) kytkin on PääLLä-asennossa, paina ajopoljinta. Moottorin pitäisi sammua kahden sekunnin kuluessa. Jos moottori sammuu, kytkin toimii normaalisti. Turvakytkinjärjestelmä on valmis koneen käyttöön.

   Important: Jos moottori ei sammu, turvakytkinjärjestelmässä on vika.

  Polttoaineen lisäys

  Polttoaineen tiedot

  Important: Käytä vain vähärikkistä tai erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

  • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

  • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

  • Polttoainetta ei sää säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

  • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

  • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

  • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

  Petrodiesel

  Setaaniluku: 40 tai korkeampi

  Rikkipitoisuus: vähärikkinen (<500 ppm) tai erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

  Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

  Biodiesel

  Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä ja 80 % petrodieseliä (B20).

  Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN 14214

  Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN 590 tai JIS K2204

  Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

  Noudata seuraavia varo-ohjeita:

  • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

  • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

  • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

  • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

  • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Polttoainesäiliön tilavuus: 72 litraa

  Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

  g034177

  Turvakaaren säätö

  Vaara

  Kaatuminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Turvakaari on pidettävä nostettuna lukitussa asennossa.

  • Käytä turvavyötä.

  • Kiinnitä istuin istuimen salvalla.

  Vaara

  Kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on alhaalla.

  • Älä käytä konetta epätasaisessa maastossa tai rinteessä, jos turvakaari on alhaalla.

  • Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  • Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Aja hitaasti ja varovasti.

  • Nosta turvakaari ylös heti, kun tilaa on riittävästi.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat mahdollisen esteen alitse. Varo osumasta esteeseen.

  Important: Turvavyötä on käytettävä aina, kun turvakaari on nostettuna ja lukitussa asennossa. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on ala-asennossa.

  Turvakaaren lasku

  Important: Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  Important: Kiinnitä istuin istuimen salvalla.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota avain avainkytkimestä.

  2. Irrota sokat ja tapit turvakaaresta (Kuva 24).

  3. Laske turvakaari ja kiinnitä se paikalleen tapeilla ja sokilla (Kuva 24).

  g034169g034164

  Turvakaaren nosto

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota avain avainkytkimestä.

  2. Irrota sokat ja tapit turvakaaresta (Kuva 25).

  3. Nosta turvakaari ja kiinnitä se paikalleen tapeilla ja sokilla (Kuva 25).

  g034168

  Ohjauspyörän kallistusvivun säätö

  1. Irrota nuppi seisontajarrusta ja ruuvit ohjauspylvään suojuksesta (Kuva 26).

   g035078
  2. Liu’uta suojusta ohjausakselia pitkin ylös, jotta kääntökannatin tulee näkyviin (Kuva 27).

   g001245
  3. Löysää pieni mutteri ja käännä kääntökannatinta, kunnes se kiristää alapuolella olevan ison mutterin (Kuva 27).

  4. Kiristä pieni mutteri.

  5. Asenna ohjauspylvään suojus ja seisontajarrun nuppi.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä pyörivistä osista. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

  • Jos kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti, pysäytä kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkastat lisälaitteen. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

   • Pysäköi kone tasaiselle maalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita, varusteita ja varaosia.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Taittuvalla turvakaarella varustetut koneet

  • Käytä aina turvavyötä, kun turvakaari on nostettuna.

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite. Taittuva turvakaari on pidettävä nostettuna ja lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä koneen käytön aikana, kun turvakaari on yläasennossa.

  • Laske taittuva turvakaari väliaikaisesti vain silloin, kun se on välttämätöntä. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Huomaa, että kaatumissuojausta ei ole, kun taittuva turvakaari on alhaalla.

  • Tutki leikattava alue, äläkä koskaan taita taittuvaa turvakaarta alas alueilla, joilla on rinteitä, pudotuksia tai vettä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet ja määritä, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja kyseisissä olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

  • Jos mahdollista, pidä leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkeräysjärjestelmiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen. Pidä vaihde kytkettynä, kun ajat rinnettä alas. Älä laskeudu alamäkeen vapaalla (koskee ainoastaan​​vaihteistolla varustettuja yksiköitä).

  Moottorin käynnistys

  Important: Polttoainejärjestelmä täytyy ehkä ilmata seuraavissa tilanteissa: kun uusi kone käynnistetään ensimmäistä kertaa tai jos moottori on sammunut polttoaineen loppumisen takia tai jos polttoainejärjestelmän osia on vaihdettu tai huollettu.

  1. Nosta turvakaari ylös ja lukitse se paikoilleen.

  2. Istuudu istuimelle ja kiinnitä turvavyö.

  3. Kytke seisontajarru ja siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  4. Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että poljin on vapaalla.

  5. Käännä avainkytkin KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon.

   Note: Automaattiajastin esilämmittää noin kuuden sekunnin ajan.

  6. Esilämmityksen jälkeen käännä avainkytkin KäYNNISTYS-asentoon, käynnistä moottoria korkeintaan 15 sekunnin ajan ja vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

   Note: Jos moottori on yhä kylmä, esilämmitä sitä lisää kääntämällä avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon. Toista tarvittaessa.

  7. Anna moottorin käydä joutokäynnillä tai vähäisellä kaasulla, kunnes se lämpenee.

   Important: Kun moottori käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun moottoriöljy on vaihdettu tai moottori, vaihteisto tai akseli on huollettu, aja koneella eteen- ja taaksepäin 1–2 minuutin ajan. Varmista kaikkien osien moitteeton toiminta käyttämällä myös nostovipua ja voimanulosoton vipua. Tarkasta ohjauksen toiminta kääntämällä tehostettua ohjauspyörää vasemmalle ja oikealle. Sammuta sitten moottori, tarkista nesteiden määrät ja tarkista, onko koneessa öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita vikoja.

  Moottorin sammutus

  1. Siirrä kaasuvipu taaksepäin HIDAS-asentoon.

  2. Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  3. Käännä virta-avainPYSäYTYS-asentoon.

  4. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  Voimanulosottotoiminnon nollaus

  Note: Jos käyttäjän istuimelta poistutaan voimanulosoton (PTO) kytkimen ollessa PääLLä-asennossa, kone sammuttaa moottorin automaattisesti.

  Nollaa voimanulosottotoiminto seuraavalla tavalla:

  1. Paina voimanulosoton (PTO) kytkimen nuppi alas. Katso Kuva 19 ja Voimanulosoton (PTO) kytkin.

  2. Käynnistä moottori. Katso Moottorin käynnistys.

  3. Vedä voimanulosoton (PTO) kytkimen nuppi ylös. Katso Kuva 19 ja Voimanulosoton (PTO) kytkin.

  Polttoaineen ruiskutuspumpun ilmaus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Varmista, että polttoainesäiliö on ainakin puolillaan.

  4. Irrota salpa ja nosta konepelti.

  5. Avaa polttoaineen ruiskutuspumpussa oleva ilmausruuvi (Kuva 28).

   g012589
  6. Käännä avainkytkin KäYNNISSä-asentoon.

   Sähkötoiminen polttoainepumppu alkaa työntää ilmaa ulos ilmausruuvin ympäriltä.

  7. Anna avainkytkimen olla KäYNNISSä-asennossa, kunnes ruuvin ympäriltä tulee yhtenäinen polttoainevirta.

  8. Kiristä ruuvi ja käännä avainkytkin PYSäYTYS-asentoon.

   Note: Moottorin pitäisi käynnistyä tämän toimenpiteen jälkeen. Jos moottori ei käynnisty, ilmaa on voinut jäädä ruiskutuspumpun ja ruiskuttimien väliin. Katso kohta Polttoaineen ruiskutusputkien ilmaus.

  9. Pyyhi ruiskutuspumpun ympärille kertynyt polttoaine pois.

  Käyttövihjeitä

  • Harjoittele koneella ajamista ennen koneen käyttöä, koska siinä on hydrostaattinen vaihteisto ja se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin monet muut nurmikonhoitokoneet.

  • Jotta koneen ja leikkuupöydän käytössä olisi tarpeeksi tehoa leikkuun aikana, pidä moottorin käyntinopeus korkeana ja tasaisena ajopolkimen avulla. Vähennä ajonopeutta, kun leikkuuterien kuormitus kasvaa, ja lisää ajonopeutta, kun terien kuormitus pienenee. Näin moottori pystyy yhdessä vaihteiston kanssa havaitsemaan todellisen ajonopeuden ja samalla ylläpitämään riittävän terien nopeuden laadukkaan leikkuujäljen saavuttamiseksi. Anna siis ajopolkimen liikkua ylöspäin moottorin nopeuden vähentyessä ja paina poljinta hitaasti moottorin nopeuden kasvaessa. Kun ajat työalueelta toiselle (ilman kuormitusta ja leikkuupöytä ylhäällä), pidä kaasuvipu NOPEA-asennossa ja paina ajopoljin hitaasti pohjaan saakka, jotta kone liikkuu suurimmalla ajonopeudella.

  • Lukitse jarrupolkimet yhteen ennen koneen kuljettamista.

  • Jarruja voi käyttää apuna konetta käännettäessä. Jarruja on käytettävä kuitenkin harkiten pehmeässä tai kosteassa ruohikossa, koska muuten nurmi voi vahingoittua. Jarruja voidaan myös käyttää leikkuupöydän suunnan ohjaukseen, kun leikataan aitojen ja vastaavien kohteiden reunustoja. Lisäksi jarruja voidaan käyttää pidon ylläpitämiseen. Esimerkiksi joissakin rinneolosuhteissa ylämäen pyörä voi luistaa ja menettää pidon. Paina tällaisessa tilanteessa ylämäen jarrupoljinta vähitellen ja katkonaisesti, kunnes ylämäen puoleinen pyörä lakkaa luistamasta. Näin alamäen puoleisen pyörän pito paranee. Jos et halua pyörien jarruttavan toisistaan riippumatta, kytke vasemmassa jarrupolkimessa oleva vipu oikeaan polkimeen. Näin kumpikin pyörä jarruttaa samanaikaisesti.

  • Siirrä ennen moottorin sammuttamista kaikki ohjaimet VAPAA-asentoon ja siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon. Sammuta moottori kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  • Moottori ei käy moottorin jäähdytysnesteen ollessa ylikuumentunut. Anna moottorin ja jäähdytysjärjestelmän jäähtyä ja tarkista jäähdytysjärjestelmä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän ja jäähdytysnesteen määrän tarkistus.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Hätätilanteessa konetta voidaan liikuttaa hyvin lyhyen matkaa avaamalla hydraulipumpussa oleva ohitusventtiili ja työntämällä tai hinaamalla konetta.

  Important: Konetta ei saa työntää tai hinata nopeammin kuin 3–4,8 km/h. Suuremmalla nopeudella vaihteistoon voi tulla sisäisiä vaurioita. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, käytä kuljetukseen lava-autoa tai perävaunua.

  Important: Ohitusventtiilin on oltava auki aina, kun konetta työnnetään tai hinataan. Sulje venttiili, kun olet työntänyt tai hinannut koneen haluamaasi paikkaan.

  Ohitusventtiilin avaaminen

  1. Irrota istuin ja istuimen alusta. Katso Istuimen ja istuimen alustan irrotus.

  2. Paikanna ohitusventtiilin ohjausnuppi hydraulipumpun vasemmalla puolella (Kuva 29).

   g034181
  3. Käännä ohjausnuppia kolme kierrosta vastapäivään (Kuva 29).

   Important: Älä käännä ohjausnuppia enemmän kuin kolme kierrosta.

  4. Työnnä tai hinaa kone.

  Ohitusventtiilin sulkeminen

  Note: Sulje ohitusventtiili ennen moottorin käynnistämistä.

  1. Lopeta koneen työntäminen tai hinaaminen.

  2. Paikanna ohitusventtiilin ohjausnuppi hydraulipumpun vasemmalla puolella (Kuva 29).

  3. Käännä ohjausnuppia (Kuva 29) myötäpäivään, kunnes tuntuu vastusta. Se tarkoittaa, että ohitusventtiili on kiinni.

  4. Asenna istuin ja istuimen alusta. Katso Istuimen ja istuimen alustan asennus.

  Koneen kuljetus

  • Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

   g035503

  Kunnossapito

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä kaasun säätökytkin Alhainen joutokäyntinopeus -asentoon.

   • Vapauta leikkuuyksiköt.

   • Laske leikkuuyksiköt.

   • Varmista, että veto on vapaalla.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista ja säädä käyttöjarrut.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kireys.
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.Älä käytä konetta yli kymmentä tuntia, ettei hydraulijärjestelmä vaurioidu.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • Tarkista ja säädä käyttöjarrut.
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kireys.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Turvakytkinjärjestelmän tarkastus.
 • Tarkista ilmanpuhdistimen ilmaisin.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.Tarkista moottoriöljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä ja jäähdytysnesteen määrä.Tarkista jäähdytysnesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.
 • Tarkista konepellin säleikkö ja jäähdytin roskien varalta.Erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa konepellin säleikkö ja jäähdytin on tarkistettava useammin.
 • Tarkista hydraulijärjestelmä ja nestemäärä.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkitVoitele laakerit ja holkit päivittäin, jos konetta käytetään erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa.
 • Tarkista ilmanpuhdistimen panos.
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • Tarkista akkunesteen määrä käytön aikana.
 • Voitele jarrukaapelit.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista taka-akselin voiteluaine (vain nelipyörävetoiset koneet).Tarkista taka-akselin voiteluaine ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja tämän jälkeen 200 käyttötunnin välein.
 • Tarkista kaksisuuntaisen kytkimen voiteluaine (vain nelipyörävetoiset koneet).Tarkista kaksisuuntaisen kytkimen voiteluaine ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja tämän jälkeen 200 käyttötunnin välein.
 • Tarkista takapyörien suuntaus.
 • Kiristä ohjaussylinterin kannattimen pultit (vain nelipyörävetoiset koneet).
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Tarkista laturin hihnan kunto.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kunto ja kireys.
 • Säädä voimanulosoton kytkimen välystä.
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Rasvaa taka-akselin laakerit
 • Vaihda pääilmanpuhdistimen panokset (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).Vaihda varosuodatin joka kolmannella pääilmanpuhdistimen panosten vaihtokerralla.
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine (vain nelipyörävetoiset koneet).
 • Vaihda kaksisuuntaisen kytkimen voiteluaine (vain nelipyörävetoiset koneet).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat letkut.
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Vaihda hydraulineste.
 • Kuukausittain
 • Tarkista akkunesteen määrä varastoinnin aikana.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista, että kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS) on nostettu ääriasentoonsa ja lukittu.       
  Tarkista, että suuntain on ala-asennossa.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodattimen ilmaisin.3       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.1.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista vaihteistoöljyn määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista terien kunto.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos moottori käynnistyy huonosti, jos savua on liikaa tai jos moottori käy karkeasti

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta

  3Jos merkkivalo palaa punaisena

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Todetut viat
  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

  Koneen osiin pääsy

  Konepellin avaaminen

  g198446

  Konepellin sulkeminen

  g198445

  Hydraulipumppuun pääsy

  Istuimen ja istuimen alustan irrotus

  1. Irrota kaksi laippakantapulttia (3/8 × 3/4 tuumaa), joilla istuimen alustan etuosa on kiinnitetty koneen alustaan (Kuva 33).

   g034182
  2. Irrota kaksi laippalukkomutteria (3/8 tuumaa), joilla istuimen alustan takaosa on kiinnitetty koneen alustaan (Kuva 33).

  3. Nosta istuinkokoonpano osittain.

  4. Irrota käyttäjän pitokytkimen johdinsarjan 2-nastainen liitin koneen johdinsarjan 2-istukkaisesta liittimestä (Kuva 33).

  5. Irrota istuinkokoonpano koneesta.

  Istuimen ja istuimen alustan asennus

  Asenna istuin, kun kone on korjattu ja hydraulipumpun ohitusventtiili on suljettu.

  1. Kohdista istuinkokoonpano polttoainesäiliön aukkoon.

  2. Kytke käyttäjän pitokytkimen johdinsarjan 2-nastainen liitin koneen johdinsarjan 2-istukkaiseen liittimeen (Kuva 33).

  3. Kohdista istuimen alustan takareiät (Kuva 33) jäähdyttimen kanavan kahteen lukkopulttiin (3/8 × 1 tuumaa).

  4. Kiinnitä istuimen alusta (Kuva 33) lukkopultteihin kahdella laippalukkomutterilla (3/8 tuumaa), jotka irrotettiin kohdan Istuimen ja istuimen alustan irrotus vaiheessa 2.

  5. Kohdista istuimen alustan etureiät (Kuva 33) säiliön tankojen kierteisiin.

  6. Kiinnitä istuimen alusta (Kuva 33) säiliön tankoihin kahdella laippakantapultilla (3/8 × 3/4 tuumaa), jotka irrotettiin kohdan Istuimen ja istuimen alustan irrotus vaiheessa 1.

  7. Kiristä laippalukkomutterit ja laippakantapultit momenttiin 37–45 N·m.

  8. Tarkista turvakytkinjärjestelmä. Katso kohta Turvakytkinjärjestelmän tarkistus.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkitVoitele laakerit ja holkit päivittäin, jos konetta käytetään erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Rasvaa taka-akselin laakerit
 • Käytettävä rasva: litiumpohjainen yleisrasva nro 2.

  Important: Pölyiset ja likaiset käyttöolosuhteet saattavat aiheuttaa lian tunkeutumisen laakereihin ja holkkeihin, mistä on seurauksena nopeaa kulumista.

  Note: Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen suositellusta huoltovälistä riippumatta.

  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi.

  2. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa.

  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  Laakerien ja holkkien voitelukohdat ovat:

  • Voimanulosoton nivelakseli (Kuva 34)

   g034256
  • Nostovarren tappiholkit (Kuva 35)

   g001250
  • Jarrujen tappiholkit (Kuva 36)

   g001221
  • Jarruvaijerit (vetävän pyörän ja jarrupolkimen päät) (Kuva 36)

  • Voimanulosoton kireyden kääntölaakeri (Kuva 37)

   g001222
  • Voimanulosoton takalaakeri (Kuva 37)

  • Takapyörän akselitappien holkit (Kuva 38)

   g001224
  • Ohjauslevyn holkit (Kuva 39)

   g001225
  • Akselitapin holkki (Kuva 39)

  • Vetoakseli (3) (Kuva 40)

   Note: vain nelipyörävetomallit.

   g034257
  • Raidetangon päät (2) (Kuva 41)

   g001251
  • Sylinterin tangon päät (2) (Kuva 41)

  • Ohjauskääntölaakerit (2) (Kuva 41)

  • Akselin saranatappi (Kuva 41)

  Note: Vääränlaiset pesukäytännöt lyhentävät laakereiden käyttöikää. Älä pese konetta sen ollessa vielä kuuma ja vältä laakereiden suihkuttamista korkealla paineella tai suurella määrällä nestettä.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  Ilmanpuhdistimen ilmaisimen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ilmanpuhdistimen ilmaisin.
  • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voisivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistimen runko. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  • Vaihda ilmanpuhdistimen panos, kun ilmanpuhdistimen ilmaisin (Kuva 42) näyttää punaista. Älä puhdista ilmansuodatinpanosta liikaa.

   g009709
  • Varmista, että suojus asettuu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  Ilmanpuhdistimen panosten vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista ilmanpuhdistimen panos.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda pääilmanpuhdistimen panokset (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).Vaihda varosuodatin joka kolmannella pääilmanpuhdistimen panosten vaihtokerralla.
 • Important: Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan ja aiheuttaa vaurioita. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  Important: Älä puhdista käytettyä elementtiä, sillä elementin materiaali saattaa vaurioitua. Tarkasta, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita, tarkastamalla suodattimen tiivistetty pää ja runko. Älä käytä viallista elementtiä.

  Important: Varmista, että suojus asettuu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Vaihda pääilmanpuhdistimen panos (Kuva 43).

   g243913
  2. Tarkista ilmanpuhdistimen varosuodatin pölyn ja roskien varalta (Kuva 44).

   Important: Älä koskaan yritä puhdistaa varosuodatinta (Kuva 44). Vaihda varosuodatin joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla.

   Note: Vaihda ilmanpuhdistimen varosuodatin, jos se on likainen.

   g034037
  3. Nollaa ilmanpuhdistimen ilmaisin, jos se näyttää punaista. Katso kohta Ilmanpuhdistimen ilmaisimen tarkistus.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  • Moottoriöljylaatu: API-luokitus CH-4 tai korkeampi

  • Moottoriöljyn viskositeetti:

   • Suositus: SAE 15W-40 (yli -18 °C)

   • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Note: Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana jälleenmyyjältä (viskositeetti 15W-40 tai 10W-30). Katso osanumerot osaluettelosta.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.Tarkista moottoriöljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä.

  Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on jo ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota avain avainkytkimestä.

  2. Avaa konepelti.

  3. Tarkista moottoriöljyn määrä kuvan mukaisesti (Kuva 45).

   g263150g029301
  4. Jos öljyn taso on mittatikun ADD-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, irrota öljyntäyttökorkki (Kuva 46) ja lisää öljyä mittatikun FULL-merkintään saakka.

   Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

   g001203
  5. Asenna öljyntäyttökorkki paikalleen ja sulje konepelti.

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • Kampikammion öljytilavuus: noin 3,8 l suodattimen kanssa.

  1. Jos mahdollista, lämmitä öljy käyttämällä moottoria ennen vaihtoa.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  3. Avaa konepelti.

  4. Aseta tyhjennysastia öljysäiliön alle ja tyhjennystulpan kohdalle (Kuva 47).

   g001230
  5. Puhdista tyhjennystulpan ympäristö.

  6. Irrota tyhjennystulppa ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan.

  7. Asenna tyhjennystulppa paikalleen ja pyyhi mahdollisesti roiskunut öljy pois.

  8. Irrota ja vaihda öljynsuodatin (Kuva 48).

   g001231
  9. Täytä kampikammio määritysten mukaisella öljyllä. Katso kohta Moottoriöljyn laatuvaatimukset ja Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Note: Katso polttoainesuositukset kohdasta Polttoaineen tiedot.

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta (Kuva 49) päivittäin.

  1. Aseta puhdas astia polttoainesuodattimen alle.

  2. Löysää suodatinkotelon pohjassa olevaa tyhjennystulppaa (Kuva 49).

   g007367
  3. Puhdista suodatinkotelon kiinnityskohdan ympäristö.

  4. Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta.

  5. Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

  6. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  7. Kiristä suodatinkotelon pohjassa oleva tyhjennystulppa.

  Polttoainesäiliön puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla dieselpolttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkasta, että polttoaineputkissa ei ole haurastumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Polttoaineen ruiskutusputkien ilmaus

  Note: Suorita tämä toimenpide vain, jos ilma on tyhjennetty polttoainejärjestelmästä normaalin esitäyttömenetelmän avulla, eikä moottori käynnisty. Katso kohta Polttoaineen ruiskutuspumpun ilmaus.

  1. Löysää ruiskutussuuttimen nro 1 ja ruiskutuspumpun pidikejärjestelmän putken mutteria (Kuva 50).

   g001234
  2. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  3. Käännä avainkytkin KäYNNISTYS-asentoon ja tarkista, että polttoainetta virtaa putken mutterin ympäriltä.

  4. Käännä avainkytkin PYSäYTYS-asentoon, kun putkesta virtaa tasaisesti polttoainetta.

  5. Kiristä putken mutteri tiukasti.

  6. Pyyhi ruiskutussuuttimen ja ruiskutuspumpun ympärille kertynyt polttoaine pois.

  7. Toista vaiheet 1–6 jäljellä olevien suuttimien kohdalla.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta.

  • Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Akun huolto

  Akkukaapelien kytkentöjen tarkistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Akkua irrotettaessa tai asennettaessa akun napojen ei saa antaa koskettaa ajoneuvon metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  • Akun kaapeleiden on oltava tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  • Jos esiintyy ruostumista, toimi seuraavalla tavalla:

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

   1. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

   2. Irrota miinuskaapeli (-) akun navasta (Kuva 51).

    g034038
   3. Vedä eristesuojus pois akkukaapelin liittimestä (Kuva 51).

   4. Irrota pluskaapeli (+) akun navasta (Kuva 51.

   5. Raaputa liittimet ja navat puhtaiksi erikseen.

   6. Päällystä akkukaapeleiden navat Grafo 112X -suojarasvalla (osanro 505-47).

   7. Kytke pluskaapeli (+) akun plusnapaan (Kuva 51).

   8. Kytke miinuskaapeli (–) akun miinusnapaan (Kuva 51).

  Akkunesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä käytön aikana.
 • Kuukausittain
 • Tarkista akkunesteen määrä varastoinnin aikana.
 • Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

  • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä silmäsuojaimia ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  Note: Jos kone varastoidaan erityisen kuumaan paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

  1. Pidä akkunesteen pitoisuus 1,265–1,299:n ominaispainossa.

  2. Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat.

   Note: Älä täytä kennoja joka kennon sisällä olevan rengasliittimen yli.

  3. Puhdista akun yläosa ajoittain toimimalla seuraavalla tavalla:

   Important: Älä irrota täyttöaukkojen korkkeja akun puhdistuksen ajaksi.

   1. Pese akun yläosa ammoniakkiin tai ruokasoodaliuokseen kastetulla harjalla.

   2. Huuhtele yläpinta puhtaalla vedellä.

  Sulakerasiaan ja ohjausyksikköön pääsy

  Ohjauspaneelilevyn irrotus

  1. Irrota neljä siipiruuvia, joilla ohjauspaneelilevy on kiinnitetty polttoainesäiliöön (Kuva 52).

   g198540
  2. Nosta ohjauspaneelilevy (Kuva 52).

  3. Irrota sähköliittimet kytkimistä ja varoitusvaloista tarpeen mukaan, jotta sulakerasiaan tai ohjausyksikköön päästään käsiksi.

  Ohjauspaneelilevyn asennus

  1. Kytke sähköliittimet kytkimiin ja varoitusvaloihin, jotka irrotettiin kohdan Ohjauspaneelilevyn irrotus vaiheessa 3.

  2. Kohdista sivupaneelin pohjassa olevat kaksi kielekettä konsolin rungossa olevaan kahteen aukkoon (Kuva 53).

   g034111
  3. Kohdista ohjauspaneelilevyn yläosassa olevat aukot polttoainesäiliön laipan reikiin (Kuva 52).

  4. Kiinnitä ohjauspaneelilevy polttoainesäiliön laippaan neljällä siipiruuvilla (Kuva 52), jotka irrotettiin kohdan Ohjauspaneelilevyn irrotus vaiheessa 1.

  Sulakkeisiin pääsy

  Sulakerasiat ja sulakkeet sijaitsevat ohjauspaneelin alla (Kuva 54).

  g198539g198735

  Ohjausyksikkö (Standard Control Module, SCM)

  Important: Alla on yleiskatsaus ohjausyksiköstä. Koneen huolto-oppaassa on tiedot vianmääritysohjeista ohjausyksikköä käyttämällä.

  Ohjausyksiköllä (SCM) valvotaan ja hallitaan koneen sähköisiä toimintoja.

  Sisään- ja ulostulot on merkitty piirilevyn keltaisilla merkkivaloilla.

  Ohjausyksikkö valvoo seuraavia sisääntuloja:

  • Ohjaimet VAPAA-asennossa

  • Seisontajarrun asento

  • Voimanulosoton (PTO) käyttö

  • Moottorin käynnistystoiminto

  • Ylikuumentuminen

  Ohjausyksikkö hallitsee muun muassa seuraavia ulostuloja:

  • Ohjausyksikkö syöttää virtaa voimanulosotolle (PTO), käynnistysmoottorille ja ETR-solenoideille (energize to run).

  • Ulostulon merkkivalot valvovat releen tilaa ja ilmaisevat, jos jokin kolmesta ulostuloliittimestä on jännitteinen.

  Note: Ohjausyksikköä ei voida kytkeä ulkopuoliseen tietokoneeseen tai käsimittalaitteeseen, sitä ei voida ohjelmoida, eikä se tallenna tietoja ohimenevistä vioista.

  Ohjausyksikön tarra

  Yksikön tarrassa on vain symboleita. Kolme ulostulojen merkkivaloa näkyy ulostulolaatikossa. Kaikki muut merkkivalot ovat sisääntuloille. Katso symbolien merkitykset kohdassa Ohjausyksikön taulukko olevasta taulukosta.

  g006070

  Ohjausyksikön taulukko

  Kukin alla olevan taulukon rivi ilmaisee sisään- ja ulostuloilta vaadittavat tilat kutakin laitteen toimintoa varten. Laitetoiminnot näkyvät vasemmanpuoleisessa sarakkeessa. Symbolit kuvaavat tiettyjä virtapiirin toimintoja, esim. jännitteellinen, suljettu virtapiiri ja avoin virtapiiri.

  Ohjausyksikön symbolitaulukko

   SisääntulotUlostulot
  ToimintoVirta päälläVapaallaKäynnistys päälläJarru päälläVoimanulosotto päälläIstuinYlikuumentumisesta aiheutuva sammuminenYlikuumentumisvaroitusKäynnistysETRVoimanulosotto (PTO)
  Käynnistys+++
  Ajo (pois yksiköstä)+
  Ajo (yksikössä)+
  Leikkuu++
  Ylikuumentumisvaroitus    — (A)++
  Ylikuumentumisesta aiheutuva sammuminen     

  (–) Ilmaisee, että virtapiiri on suljettu. ( MERKKIVALO PALAA)

  (⊗) Ilmaisee, että virtapiiri on avoin tai jännitteetön (MERKKIVALO EI PALA)

  (+) Ilmaisee, että piirissä on jännite (kytkinkäämi, solenoidi tai herätevirta) (MERKKIVALO PALAA)

  Tyhjä ilmaisee, että piiri ei ole mukana toiminnassa.

  (A) Alusta voimanulosoton sisääntulo uudestaan, kun moottori on jäähtynyt (virta sammutettava avaimella)

  Johdinsarjan huolto

  Ehkäise johdinsarjojen koskettimien korroosiota levittämällä Grafo 112X -pintarasvaa (Toron osanro 505-47) kaikkien johdinsarjojen liittimien sisäpinnalle aina, kun johdinsarja vaihdetaan.

  Important: Työskennellessäsi sähköjärjestelmän parissa irrota aina akun kaapelit (miinuskaapeli (-) ensin), jotta oikosulku ei vahingoita johtoja.

  Vetojärjestelmän huolto

  Pyöränmutterien kiristys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Pyöränmutterien kiristysmomentti: 102–108 N·m

  Kiristä pyöränmutterit etu- ja takapyörissä oikeaan momenttiin ristikkäisessä järjestyksessä kuvan mukaisesti (Kuva 56).

  g034007

  Taka-akselin huolto

  Vain nelipyörävetoiset koneet

  Taka-akselin voiteluaine: SAE 80W-90 -vaihteistoöljy

  Taka-akselin voiteluaineen tarkistus

  Vain nelipyörävetoiset koneet
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin voiteluaine (vain nelipyörävetoiset koneet).Tarkista taka-akselin voiteluaine ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja tämän jälkeen 200 käyttötunnin välein.
 • Taka-akselilla on kolme erillistä säiliötä, joissa on SAE 80W-90 -vaihteistoöljyä. Vaikka akseli toimitetaan tehtaalta voiteluaineella täytettynä, tarkista voiteluaineen määrä ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Irrota tarkistustulppa keskiakselin kotelosta ja akselista ja täyttö-/tarkistustulpat jokaisessa ulommassa akselikotelossa (Kuva 57 ja Kuva 58).

   g001249
   g001254
  3. Varmista, että voiteluainetta on jokaisen tulpan aukon pohjan kierteisiin asti (Kuva 57 ja Kuva 58).

  4. Jos voiteluaineen määrä on alhainen, toimi seuraavalla tavalla:

   1. Jos täytät keskiakselin koteloa, irrota täyttötulppa (Kuva 57).

   2. Lisää määritettyä taka-akselin voiteluainetta akselisäiliöihin, kunnes voiteluainetta on tarkistustulppien aukkojen pohjaan asti (Kuva 57 ja Kuva 58)

   3. Jos täyttötulppa irrotetaan keskiakselin kotelosta, levitä PTFE-kierretiivistettä täyttötulpan kierteisiin ja asenna se koteloon (Kuva 57).

  5. Levitä PTFE-kierretiivistettä keskiakselin kotelon tarkistustulpan ja kahden ulomman akselikotelon täyttö-/tarkistustulppien kierteisiin (Kuva 57).

  6. Asenna tarkistustulppa keskiakselin koteloon ja täyttö-/tarkistustulpat kahteen ulompaan akselikoteloon (Kuva 57 ja Kuva 58).

  Taka-akselin voiteluaineen vaihto

  Vain nelipyörävetoiset koneet
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine (vain nelipyörävetoiset koneet).
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Puhdista kolmen tyhjennystulpan ympäristö (Kuva 59).

   Note: Yksi tulppa ulommassa akselikotelossa ja yksi tulppa keskiakselin kotelossa.

   g001253
  3. Aseta tyhjennysastia tyhjennystulpan alle, irrota tulppa ja valuta kaikki öljy.

  4. Levitä PTFE-kierretiivistettä tyhjennystulpan kierteisiin ja asenna se akseliin.

  5. Toista vaiheet 3 ja 4 kahdelle muulle tyhjennystulpalle.

  6. Irrota tarkistustulppa keskiakselin kotelosta ja täyttö-/tarkistustulpat jokaisesta ulommasta akselikotelosta.

  7. Lisää määritettyä taka-akselin voiteluainetta akselisäiliöihin, kunnes voiteluainetta on tarkistustulpan aukon kierteiden pohjaan asti. Katso voiteluaine kohdasta Taka-akselin huolto.

  8. Levitä PTFE-kierretiivistettä keskiakselin kotelon tarkistustulpan ja kahden ulomman akselikotelon täyttö-/tarkistustulppien kierteisiin. Katso Kuva 57 ja Kuva 58 kohdassa Taka-akselin voiteluaineen tarkistus.

  9. Asenna tarkistustulppa keskiakselin koteloon ja täyttö-/tarkistustulpat kahteen ulompaan akselikoteloon. Katso Kuva 57 ja Kuva 58 kohdassa Taka-akselin voiteluaineen tarkistus.

  Kaksisuuntaisen kytkimen huolto

  Kytkimen voiteluaine: Mobilfluid 424™

  Important: Älä käytä moottoriöljyä (esim. 10W30) kaksisuuntaisessa kytkimessä. Kulumisenesto- ja suurpainelisäaineet heikentävät kytkimen toimintaa.

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kaksisuuntaisen kytkimen voiteluaineen tarkistus

  Vain nelipyörävetoiset koneet
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaksisuuntaisen kytkimen voiteluaine (vain nelipyörävetoiset koneet).Tarkista kaksisuuntaisen kytkimen voiteluaine ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja tämän jälkeen 200 käyttötunnin välein.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Käännä kytkintä (Kuva 60) siten, että tarkistustulppa on kello neljän asennossa.

   g001527
  3. Irrota tarkistustulppa.

   Note: Nesteen pinnan on ulotuttava kytkimen aukon tasolle.

  4. Jos nesteen pinta on alhainen, lisää määritettyä nestettä kaksisuuntaisen kytkimen koteloon, kunnes se on 1/3 täysi.

  5. Levitä PTFE-kierretiivistettä tarkistustulpan kierteisiin.

  6. Asenna tarkistustulppa kytkimen koteloon.

  Kaksisuuntaisen kytkimen voiteluaineen vaihto

  Vain nelipyörävetoiset koneet
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaksisuuntaisen kytkimen voiteluaine (vain nelipyörävetoiset koneet).
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Puhdista kaksisuuntaisen kytkimen tarkistustulpan ympäristö.

  3. Käännä kytkintä siten, että tarkistustulppa on kello kuuden asennossa (Kuva 61).

   g001527
  4. Irrota tarkistustulppa ja anna kaiken voiteluaineen valua tyhjennysastiaan.

  5. Käännä kytkintä siten, että tarkistustulpan aukko on kello neljän asennossa.

  6. Lisää määritettyä nestettä, kunnes voiteluaineen pinta on kytkimen kotelon kierteitetyn aukon tasolla.

   Note: Kun kytkimen kotelo on täytetty oikein, kytkimen voiteluainetta on 1/3 sen tilavuudesta.

  7. Levitä PTFE-kierretiivistettä tarkistustulpan kierteisiin.

  8. Asenna tarkistustulppa kytkimen koteloon.

  Takapyörien suuntauksen ylläpito

  Takapyörien suuntauksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien suuntaus.
  1. Siirrä kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja irrota avain avainkytkimestä.

  2. Käännä ohjauspyörää niin, että takapyörät osoittavat suoraan eteenpäin.

  3. Mittaa etäisyys keskeltä keskelle (pyörännavan korkeudella) takapyörien etu- ja takapuolella.

   Note: Oikein kohdistetut takapyörät eivät osoita sisään- tai ulospäin.

  4. Jos pyörät osoittavat sisään- tai ulospäin, kohdista pyörät seuraavalla tavalla:

  Takapyörien aurauskulmien säätö

  Vain kaksipyörävetoiset koneet
  1. Löysää vasemman ja oikean raidetangon molemmissa päissä olevia vastamuttereita.

  2. Säädä molempia raidetankoja, kunnes etäisyys keskipisteestä keskipisteeseen on sama takapyörien etu- ja takapuolella (Kuva 62).

  3. Kun takapyörät on säädetty oikein, kiristä vastamutterit raidetankoja vasten.

   g006074

  Takapyörien aurauskulmien säätö

  Vain nelipyörävetoiset koneet
  1. Irrota sokka ja kruunumutteri, joilla yksi raidetangon pallonivel on kiinnitetty akselin asennuskannattimeen, ja erota pallonivel akselista (Kuva 63).

   g006529
  2. Löysää lukkomutteri ja pultti raidetangon kiristimessä.

  3. Käännä raidetangon palloniveltä sisään- tai ulospäin, kunnes etäisyys keskipisteestä keskipisteeseen on sama takapyörien etu- ja takapuolella (Kuva 63).

  4. Asenna kuulanivel asennuskannattimeen ja tarkasta pyörien aurauskulmat.

  5. Kun haluttu pyöräkohdistus on saavutettu, kiinnitä pallonivel asennuskannattimeen kruunumutterilla ja sokalla.

  6. Kiristä lukkomutteri ja pultti raidetangon kiristimessä.

  Ohjaussylinterin kannattimen pulttien kiristys

  Vain nelipyörävetoiset koneet
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Kiristä ohjaussylinterin kannattimen pultit (vain nelipyörävetoiset koneet).
  1. Siirrä kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja irrota avain avainkytkimestä.

  2. Kiristä ohjaussylinterin kannattimen (Kuva 64) neljä pulttia momenttiin 65–81 N·m.

   g003496

  Vetopyöräkäytön säätö

  Jos kone liikkuu, kun ajopoljin on vapaalla, vetonokka kaipaa säätöä.

  Vetopyörän säädön valmistelu

  Nostolaitteiden ja pukkien kapasiteetti: 1 900 kg tai enemmän

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

   Vaara

   Jos konetta ei tueta asianmukaisesti, se saattaa kaatua ja vahingoittaa alla työskentelevää henkilöä.

   Nosta kaikki neljä pyörää maasta tai kone saattaa liikkua, kun vetopyörä säädetään vapaalle.

  2. Nosta kone ja tue se rungon alla neljällä määritysten mukaisella pukilla.

  3. Irrota istuin ja istuimen alusta. Katso Istuimen ja istuimen alustan irrotus.

  Vetopyörän säätö vapaalle

  1. Paikanna epäkeskinen kuusiokanta hydraulipumpun oikealla puolella ja keskikonsolin alla (Kuva 65).

   g035081
  2. Löysää kiinnikemutteria, kunnes epäkeskistä kuusiokantaa voidaan liikuttaa (Kuva 65).

   Note: Varmista, että kiinnikemutteri pitää epäkeskisen kuusiokannan löysästi vapaassa varressa.

  3. Käynnistä moottori. Jos moottori ei käynnisty, toimi seuraavalla tavalla:

   1. Paikanna lähestymisanturi hydraulipumpun oikeassa yläosassa (Kuva 66).

   2. Varmista, että lähestymisanturin kannatin ei ole vääntynyt ja että anturin takana oleva valo palaa (Kuva 66).

   3. Jos lähestymisanturin valo ei pala, säädä anturin asentoa. Katso Lähestymisanturin säätö.

  4. Kierrä epäkeskistä kuusiokantaa vastapäivään, kunnes etupyörä alkaa pyöriä eteenpäin. Kierrä sitten epäkeskistä kuusiokantaa myötäpäivään, kunnes etupyörä alkaa pyöriä taaksepäin (Kuva 65).

   Vaara

   Moottorin on oltava käynnissä viimeisen vetopyörän säädön suorittamista varten. Kuumien tai liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

   Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut kehonosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista moottorin kuumista tai liikkuvista osista.

  5. Määritä vapaa-alueen keskikohta ja kiristä kiinnikemutteri.

   Note: Suorita tämä vetopyörän vapaa-asennon säätö alhaisella joutokäyntinopeudella ja varmista, että vapaa-asennon säätö on oikea suurella moottorinopeudella.

  6. Kiristä mutteri, jolla säätö kiinnitetään.

  7. Sammuta moottori.

  Lähestymisanturin säätö

  1. Paikanna lähestymisanturi hydraulipumpun oikeassa yläosassa (Kuva 66).

   g035477
  2. Löysää vastamutterit anturin kannakkeen molemmilla puolilla (Kuva 66).

  3. Säädä vastamuttereita, kunnes lähestymisnaturin pään ja vapaan varren laipan välillä on 2,5–3,6 mm:n väli (Kuva 66).

  4. Kiristä vastamutterit (Kuva 66).

  Vetopyörän säädön viimeistely

  1. Poista pukit ja laske kone maahan.

  2. Asenna istuin ja istuimen alusta. Katso Istuimen ja istuimen alustan asennus.

  3. Koeaja kone ja varmista, ettei se kulje, kun ajopoljin on vapaalla.

  Ohjauksen rajoittimien säätö

  Vain nelipyörävetoiset koneet

  Taka-akselin ohjauksen rajoittimet auttavat estämään ohjaussylinterin yliliikkeen, jos takapyöriin kohdistuu isku. Rajoittimet on säädettävä siten, että pultin pään ja akselin kielekkeen välissä on 2,3 mm:n välys, kun ohjauspyörä käännetään kokonaan vasemmalle tai oikealle.

  1. Kierrä pultteja sisään tai ulos, kunnes välys on 2,3 mm (katso Kuva 67).

   g006075
  2. Löysää raidetangon kiristimen ruuvia.

  3. Säädä raidetangon pituutta pyörittämällä kuulaniveltä sisään tai ulos.

  4. Asenna kuulanivel asennuskannattimeen ja tarkasta pyörien aurauskulmat.

  5. Kun olet saavuttanut haluamasi säädön, kiristä raidetangon kiristimen ruuvi ja kiinnitä pallonivel asennuskannattimeen.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

  Jäähdytysnesteen tiedot

  Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 7,5 litraa

  Jäähdytysnesteen tyyppi:

  Suositeltu jäähdytysneste

  Note: Jäähdytysnesteen on täytettävä tai ylitettävä ASTM-standardin 3306 vaatimukset.

  Glykolipohjainen jäähdytysnesteliuos (50/50-seos)
  tai
  Glykolipohjaisen jäähdytysnesteen ja tislatun veden seos (50/50)
  tai
  Glykolipohjaisen jäähdytysnesteen ja puhtaan veden seos (50/50)
  CaCO3 + MgCO3 <170 ppm
  Kloridi <40 ppm (CI)
  Rikki <100 ppm (SO4)

  Jäähdytysjärjestelmän ja jäähdytysnesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä ja jäähdytysnesteen määrä.Tarkista jäähdytysnesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.
 • Vaara

  Jos moottori on ollut käynnissä, jäähdyttimessä on painetta ja sen sisällä oleva jäähdytysneste on kuumaa. Jos irrotat korkin, jäähdytysneste saattaa suihkuta ulos ja aiheuttaa vakavia palovammoja.

  • Älä irrota keruusäiliön korkkia jäähdytysnesteen määrän tarkistamiseksi.

  • Älä irrota keruusäiliön korkkia moottorin ollessa kuuma. Anna moottorin jäähtyä vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes jäähdyttimen korkki on jäähtynyt tarpeeksi, jotta sitä voidaan käsitellä paljain käsin.

  1. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (Kuva 68).

   Note: Jäähdytysnestetason on oltava säiliön reunassa olevien merkkien sisällä.

   g001204
  2. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, lisää suositeltua jäähdytysnestettä tarpeen mukaan. Älä käytä pelkkää vettä tai alkoholipohjaista jäähdytysnestettä.Älä täytä liikaa.

  3. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  Konepellin säleikön ja jäähdyttimen tarkistus roskien varalta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista konepellin säleikkö ja jäähdytin roskien varalta.Erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa konepellin säleikkö ja jäähdytin on tarkistettava useammin.
 • Konepellin säleikkö ja jäähdytin on pidettävä puhtaina, jotta moottori ei ylikuumene. Tarkasta säleikkö ja jäähdytin ruohon, pölyn ja roskien kertymisen varalta ja puhdista roskat tarvittaessa näistä osista. Katso Konepellin säleikön ja jäähdyttimen tarkistus roskien varalta.

  Konepellin säleikön ja jäähdyttimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat letkut.
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Note: Jos voimanulosotto sammuu moottorin kuumenemisen vuoksi, tarkista ensin, onko konepellin säleikköön ja jäähdyttimeen kertynyt liikaa roskia. Puhdista järjestelmä ennen koneen käyttöä. Älä sammuta moottoria heti. Anna moottorin jäähtyä käyttämällä sitä ilman kuormitusta.

  Puhdista jäähdytin seuraavasti:

  1. Irrota konepelti.

  2. Työskentele jäähdyttimen tuulettimen puolelta käsin ja puhalla matalapaineisella (1,72 bar) paineilmalla (älä käytä vettä). Toista toimenpide jäähdyttimen etupuolelta käsin ja uudelleen tuulettimen puolelta käsin.

  3. Kun jäähdytin on puhdistettu perusteellisesti, poista jäähdyttimen alustassa olevaan kanavaan mahdollisesti kertynyt jäte.

  4. Puhdista säleikkö ja asenna konepelti koneeseen.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä käyttöjarrut.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä käyttöjarrut.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele jarrukaapelit.
 • Säädä käyttöjarruja, jos jarrupolkimissa on vapaata liikettä yli 25 mm tai kun jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaa liike on etäisyys, jonka jarrupoljin liikkuu, ennen kuin jarruvastus tuntuu.

  Jarrujen säätö on tarkistettava ensimmäisen 10 käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen vasta huomattavan runsaan käytön jälkeen. Nämä säännölliset säädöt tehdään jarruvaijereiden ja jarrupolkimen alaosan liitoskohtiin. Kun vaijeria ei voida enää säätää, jarrurummun sisällä olevaa tähtimutteria on säädettävä siten, että jarrukengät siirtyvät ulospäin. Tätä säätöä on kuitenkin kompensoitava säätämällä jarrukaapelit uudelleen.

  1. Vapauta lukitusvipu oikeasta jarrupolkimesta, jotta molemmat polkimet toimivat toisistaan riippumatta.

  2. Vähennä jarrupolkimien vapaata liikettä löysäämällä etummaiset vastamutterit jarrukaapelin kierteisessä päässä (Kuva 69).

   g029519
  3. Siirrä kaapelia taaksepäin kääntämällä takimmaisia vastamuttereita, kunnes jarrupolkimissa on 13–25 mm vapaata liikettä.

  4. Kun jarrupolkimien vapaa liike on säädetty, kiristä etummaiset vastamutterit.

  Seisontajarrun turvakytkimen säätö

  1. Sammuta moottori ja irrota virta-avain avainkytkimestä.

   Note: Älä kytke seisontajarrua.

  2. Irrota seisontajarrutangon nuppi ja ohjauspylvään suojuksen ruuvit (Kuva 70).

   g035079
  3. Liu’uta suojusta ohjausakselia pitkin ylös, jotta seisontajarrun kytkin tulee näkyviin (Kuva 71).

  4. Löysää ruuvit ja mutterit, joilla seisontajarrun kytkin on kiinni ohjauspylvään vasemmassa sivussa (Kuva 70).

  5. Kohdista seisontajarrutangon lapa kytkimen tapin kanssa (Kuva 71).

   g001239
  6. Paina seisontajarrutankoa alas ja työnnä kytkintä ylös, kunnes kytkimen tapin pituus puristettuna on 0,7 mm (katso Kuva 71).

   Note: Tämä on jarrutangon lavan ja kytkimen tapin kotelon välinen etäisyys.

  7. Kiristä kytkimen kiinnitysruuvit ja -mutterit.

  8. Kytke seisontajarru ja mittaa virrankulku kytkimen läpi yleismittarilla. Kun kytkimen asento on oikea, mittaa virrankulku kytkimen virtapiirin läpi.

   Note: Jos virta ei kulje, siirrä kytkintä hieman alaspäin, kunnes virta kulkee.

  9. Tarkista seisontajarrun turvakytkimen toiminta seuraavalla tavalla:

   1. Kytke seisontajarru.

   2. Paina ajopoljinta moottorin ollessa käynnissä ja voimanulosoton (PTO) kytkimen ollessa POIS-asennossa. Seisontajarrun turvakytkin toimii oikein, jos moottori sammuu kahdessa sekunnissa.

    Important: Jos moottori ei sammu, turvajärjestelmä ei toimi oikein. Turvajärjestelmä on korjattava ennen koneen käyttöä.

  10. Asenna ohjauspylvään suojus ja jarrutangon nuppi.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan kunnon tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto.
 • Tarkista laturin hihna kulumisen tai vaurioiden varalta.

  Note: Vaihda laturin hihna, jos se on kulunut tai vaurioitunut.

  Laturin hihnan kiristys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • g001235
  1. Käytä 4,5 kg:n voimaa hihnaa vasten hihnapyörien puolivälistä.

   • Jos hihna joustaa 10 mm, se on kiristetty oikein.

   • Jos hihna joustaa yli tai alle 10 mm, siirry vaiheeseen 2.

  2. Löysää laturin kiinnityspultti (Kuva 72).

  3. Löysää tai kiristä laturin hihnaa ja kiristä kiinnityspultti (Kuva 72)

  4. Toista vaiheet 1–3, kunnes hihnan kireys on oikea.

  Voimanulosoton hihnan huolto

  Voimanulosoton hihnan kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kunto ja kireys.
  1. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain avainkytkimestä.

  2. Nosta konepelti ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Löysää kiristystangon vastamutteri (Kuva 73).

   g001236
  4. Kiristä tai löysää hihnan kiristysjousta 1/2 tuuman avaimella (Kuva 73). Säädä jousen pituudeksi 73 mm.

  5. Kiristä vastamutteri.

  Voimanulosoton hihnan vaihto

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota avain avainkytkimestä.

  2. Nosta konepelti ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Löysää kiristystangon vastamutteri (Kuva 73).

  4. Löysää hihnan kiristysjousi kokonaan 1/2 tuuman avaimella (Kuva 73).

  5. Kierrä voimanulosoton hihnapyörää moottoria kohti ja irrota hihna.

  6. Asenna uusi voimanulosoton hihna ja kiristä hihnapyörän jousi 73 mm:n pituuteen (Kuva 73).

  7. Kiristä vastamutteri (Kuva 73) ja sulje konepelti.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Voimanulosoton kytkimen välyksen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Säädä voimanulosoton kytkimen välystä.
  1. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Nosta konepelti ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Säädä kärkiväliä siten, että 0,38 mm:n rakotulkki mahtuu kytkimen päällysteen ja kitkalevyn väliin kevyellä painalluksella (Kuva 74).

   Note: Väliä voidaan pienentää kiertämällä säätömutteria myötäpäivään (Kuva 74). Enimmäisväli on 0,76 mm. Säädä kaikki kolme kärkiväliä.

   g001252
  4. Kun kolme kärkiväliä on säädetty, tarkista ne uudelleen.

   Note: Yhden kärkivälin säätö voi muuttaa muitakin välejä.

  Ajopolkimen säätäminen

  Ajopolkimen pysäyttimen säätö

  Ajopoljin voidaan säätää käyttäjälle sopivaksi tai koneen suurimman mahdollisimman eteenpäinajonopeuden rajoittamiseksi.

  1. Siirrä ajopoljin kokonaan eteen (Kuva 75).

   Note: Ajopolkimen pitää koskea ajopolkimen pysäyttimeen ennen kuin pumppu saavuttaa täyden iskunpituuden.

   g034172
  2. Jos ajopoljin ei kosketa ajopolkimen pysäyttimeen tai jos halutaan vähentää koneen ajonopeutta (eteenpäin), toimi seuraavalla tavalla:

   1. Pidä ajopolkimen pysäytintä (Kuva 75) kiintoavaimella.

   2. Löysää jalkatukilevyn pohjassa olevaa vastamutteria (Kuva 76).

    g035119
   3. Siirrä ajopoljin kokonaan eteen (Kuva 75).

   4. Pitele ajopolkimen pysäytintä ja säädä jalkatukilevyn yläpuolella olevaa vastamutteria (Kuva 75), kunnes ajopoljin koskettaa pysäyttimeen.

   5. Pidennä ajopolkimen pysäyttimen asentoa kääntämällä pysäytintä yksi täysi kierros vastapäivään pois jalkatukilevyn yläpuolella olevasta vastamutterista.

    Note: Ajopolkimen pysäyttimen asennon lyhentäminen lisää koneen ajonopeutta eteenpäin.

   6. Pitele ajopolkimen pysäytintä ja kiristä jalkatukilevyn pohjassa oleva vastamutteri (Kuva 75 ja Kuva 76) momenttiin 37–45 N·m.

   7. Tarkista, että ajopoljin koskettaa ajopolkimen pysäyttimeen ennen kuin pumppu saavuttaa täyden iskunpituuden.

    Note: Jos ajopoljin ei kosketa ajopolkimen pysäytintä, toista vaiheet 1– 7 tai katso Vetotangon säätö.

  Vetotangon säätö

  Jos ajopoljinta on säädettävä lisää, säädä vetotankoa (Kuva 77) seuraavasti:

  1. Irrota pultti ja mutteri, joilla vetotangon pää on kiinni polkimessa.

  2. Löysää vastamutteri, jolla tangon pää on kiinni vetotangossa (Kuva 77).

  3. Käännä tankoa, kunnes pituus on sopiva.

  4. Kiristä vastamutteri (Kuva 77) ja kiinnitä tangon pää ajopolkimeen aiemmin irrotetulla pultilla ja mutterilla, niin polkimen kulma lukittuu.

   g001242

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulinesteen tiedot

  Koneen nestesäiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä.

  Hydraulijärjestelmän tilavuus: 5,6 l

  Hydraulinesteen tyyppi:

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta tai pyydä Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita yleisesti traktoreissa käytettäviä öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Emme suosittele synteettisten nesteiden käyttöä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

   Ominaisuudet:
    Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 55–62cSt / 100 °C 9,1–9,8
    Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–152
    Jähmepiste, ASTM D97-37 °C to -43 °C
   Standardit:
    API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 ja Volvo WB-101/BM

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, osanro 44-2500.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän huollon valmistelu

  1. Siirrä kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.

  2. Aseta kaikki ohjaimet VAPAA-asentoon ja käynnistä moottori.

  3. Ilmaa järjestelmä käyttämällä moottoria alhaisimmalla mahdollisella käyntinopeudella.

   Important: Älä käytä voimanulosottoa.

  4. Käännä ohjauspyörää useita kertoja oikealle ja vasemmalle ääriasennosta toiseen ja kohdista ohjauspyörät suoraan eteen.

  Hydraulijärjestelmän ja nestemäärän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulijärjestelmä ja nestemäärä.
 • Note: Vaihteiston kotelo toimii hydraulijärjestelmän säiliönä.

  1. Nosta leikkuupöytä, jotta leikkuupöydän nostosylinterit avautuvat, sammuta moottori ja irrota virta-avain avainkytkimestä.

  2. Löysää mittatikun korkki (Kuva 78), irrota mittatikku vaihteiston täyttöputkesta ja pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

   g034075
  3. Aseta mittatikku täyttöputkeen ja kierrä mittatikun korkki putkeen.

  4. Irrota mittatikku ja tarkista nestemäärä (Kuva 79).

   g034080
  5. Jos nestemäärä on mittatikun alemman merkin alapuolella, lisää määritysten mukaista hydraulinestettä täyttöputkeen (Kuva 80), kunnes nestemäärä on ylemmän ja alemman merkin välissä mittatikulla tarkistettuna (Kuva 79).

   Important: Älä lisää hydraulinestettä vaihteiston koteloon mittatikun ylemmän merkin yläpuolelle.

   g034079
  6. Kierrä mittatikun korkki täyttöputkeen.

   Note: Korkkia ei tarvitse kiristää ruuviavaimella.

  7. Tarkista kaikki letkut ja kiinnikkeet vuotojen varalta.

  Hydraulinesteen ja -suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.Älä käytä konetta yli kymmentä tuntia, ettei hydraulijärjestelmä vaurioidu.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • Hydraulinestetilavuus: noin 5,6 l

  1. Laske leikkuupöytä maahan, sammuta moottori ja irrota virta-avain avainkytkimestä.

  2. Tue takapyörät paikoilleen.

  3. Nosta etuakseli ylös molemmilta puolilta ja tue se pukeilla.

  4. Vaihda hydraulisuodatin (Kuva 81).

   Note: Tyhjennysastian tilavuus: 5,6 l tai enemmän

   g034076
  5. Poista pukit ja laske kone.

  6. Lisää määritysten mukaista hydraulinestettä täyttöputkeen (Kuva 80), kunnes nestemäärä vaihteiston kotelossa (säiliössä) on mittatikun ylemmän ja alemman merkin puolivälissä (Kuva 79).

   Important: Älä lisää hydraulinestettä vaihteiston koteloon mittatikun ylemmän merkin yläpuolelle.

  7. Käynnistä moottori, käytä ohjauspyörää ja leikkuupöydän nostosylintereitä ja tarkista öljyvuotojen varalta. Anna moottorin käydä noin viisi minuuttia ja sammuta se.

  8. Tarkista hydraulinesteen määrä kahden minuutin kuluttua. Katso kohta Hydraulijärjestelmän ja nestemäärän tarkistus.

  Varastointi

  Koneen valmistelu

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  2. Puhdista kone, leikkuupöytä ja moottori huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

   • Jäähdytin ja säleikkö

   • Leikkuupöydän alapuoli

   • Leikkuupöydän hihnasuojusten alapuoli

   • Voimanulosoton akselikokoonpano

   • Kaikki rasvanipat ja nivelet

   • Irrota ohjauspaneeli ja puhdista säätörasian sisäpuoli

   • Istuimen alustan alaosa ja vaihteiston yläosa

  3. Tarkista rengaspaine ja säädä sitä tarpeen mukaan. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  4. Irrota, teroita, tasapainota ja asenna leikkurin terät. Lisätietoja on leikkuupöydän käyttöoppaassa.

  5. Tarkista, että kiinnittimet eivät ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.

  6. Voitele kaikki rasvanipat ja levitä öljyä nivelkohtiin ja vaihteiston ohitusventtiilin sokkiin. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  7. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  Moottorin valmistelu

  1. Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin. Katso Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto.

  2. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä kahden minuutin ajan.

  3. Sammuta moottori.

  4. Tyhjennä polttoaine polttoainesäiliöstä ja letkuista, pumpusta, suodattimesta ja vedenerottimesta.

  5. Huuhtele polttoainesäiliö puhtaalla dieselpolttoaineella ja liitä kaikki polttoaineletkut.

  6. Huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  7. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä suojateipillä.

  8. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  9. Tarkista jäähdytysjärjestelmän pakkasnesteen määrä ja säädä jäähdytysnesteen pitoisuutta tarpeen mukaan käyttöympäristön odotetun vähimmäislämpötilan mukaan.

  10. Tarkista, että öljyntäyttökorkki ja polttoainesäiliön korkki on kiinnitetty tiukasti.

  Akun säilytys

  • Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Jos kone aiotaan varastoida yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täyteen.

    Note: Lataa akku hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

    Note: Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  • Säilytä akkua koneen hyllyllä.

  • Älä kytke kaapeleita, jos säilytät akkua koneessa.

  • Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti.

  • Lataa akku täyteen, jotta se ei jäädy. Akkunesteen ominaispaino täysin ladatussa akussa on 1,265–1,299.