Úvod

Tento stroj je válec greenů vybavený sedačkou řidiče. Je provozován najímanými profesionály pro komerční účely. Je primárně určen na válcování greenů, tenisových kurtů a jiných dobře udržovaných travnatých ploch parků, golfových a sportovních hřišť a komerčních prostor. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

g279976

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 12100:2010 a ANSI B71.4-2017.

Important: Požadované regulační údaje CE naleznete v prohlášení o shodě dodávaném se strojem.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může způsobit zranění. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj, vytáhněte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal138-9134

Nastavení

Instalace přepravních kol

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Přepravní kolo 2

Demontáž přepravních držáků

 1. Demontujte pojistné matice zajišťující náboje kol k přepravnímu držáku (Obrázek 3).

  g279735
 2. Demontujte další pojistnou matici našroubovanou na šroubu hlavy kola (Obrázek 3).

 3. Demontujte vratové šrouby, kterými jsou upevněny přepravní držáky k paletě, a držák sejměte (Obrázek 3).

 4. Zopakujte kroky 1 až 3 pro přepravní držák na druhé straně stroje.

Montáž kol

 1. Volně namontujte 2 přepravní kola na náboje kol pomocí upevňovacích matic, jež jste demontovali v kroku Demontáž přepravních držáků.

  Note: Upevňovací matice utáhněte na konci postupu Instalace montážního celku závěsu.

 2. Upravte tlak v pneumatikách na 1,03 barů.

Instalace montážního celku závěsu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zajišťovací držák1
Šroub (M10 x 30 mm)4
Pojistná podložka (M10)4
Podložka (M10)6
Matice (M10)4
Montážní celek závěsu 1
Šroub (M10 x 100 mm)1
Pojistná matice (M10)1
Šroub (M12 x 100 mm)1
Podložka (M12)2
Pojistná matice (M12)1
Rozpěrná podložka (je-li vyžadována)2
 1. Namontujte zajišťovací držák na rám stroje, viz Obrázek 4.

  Note: Matice utáhněte na utahovací moment 52 N∙m.

  g036890
 2. Upevněte závěs k otočné konzole závěsu pomocí vhodných upevňovacích prvků; viz Obrázek 5.

  • Pro přední otvory použijte šroub (M10 x 100 mm), 2 podložky (M10) a pojistnou matici (M10).

  • Pro zadní otvory použijte šroub (M12 x 100 mm), 2 podložky (M12) a pojistnou matici (M12).

  • Jestliže je stroj dodáván s třetí podložkou pro každý šroub, použijte tyto podložky jako rozpěrné kroužky mezi závěsem a vnitřní stranou otočné konzoly závěsu (Obrázek 6).

  Note: S pomocí otvorů v otočné konzole závěsu zajistěte zarovnání výšky závěsu s výškou závěsu tažného vozidla.

  g025914
  g025915
 3. Utáhněte malý šroub na utahovací moment 73 N∙m a velký šroub na utahovací moment 126 N∙m.

 4. Tlakem vysuňte montážní celek závěsu směrem nahoru, dokud se páka západky neuvolní z výřezu (Obrázek 7).

  g024011
 5. Zatlačte závěs směrem dolů.

 6. Pokud je vložen pojistný kolík, vyjměte jej ze západky (Obrázek 8).

  g279746
 7. Sešlápněte pedál závěsu tak, aby závěs zapadl na místo (Obrázek 8).

 8. Zasuňte pojistný kolík do otvorů v západce (Obrázek 8).

 9. Utáhněte upevňovací matice na přepravních kolech na utahovací moment 108 N∙m.

Přesunutí stroje z palety

 1. Odstraňte dřevěné bloky na straně palety se závěsem.

  g024330
 2. U konce palety položte na zem dřevěná prkna.

  Note: Výška dřevěných prken musí být o něco nižší než výška palety. Můžete použít prkna z bočních stěn nebo okrajů bedny.

 3. Pomalu sjeďte se strojem z palety na dřevěná prkna a poté na zem.

  Important: Při sjetí stroje na zem nesmí válce přijít do kontaktu s paletou.

 4. Odstraňte zbývající součásti obalu.

Mazání stroje

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Maziva (nejsou součástí dodávky stroje)

Před uvedením do provozu stroj promažte, abyste zajistili správné provozní vlastnosti; postupujte podle pokynů v části Mazání. Pokud stroj správně nepromažete, bude docházet k předčasným poruchám klíčových součástí.

Součásti stroje

g279748
g019903

Parkovací brzda

Zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo možné stroj nastartovat. Chcete-li zajistit parkovací brzdu (Obrázek 12), zatáhněte páku parkovací brzdy dozadu. Chcete-li brzdu uvolnit, zatlačte páku dopředu.

g027608

Volant

Otočením volantu doprava (Obrázek 10) uvedete stroj v chod ve směru vpřed.

Otočením volantu doleva uvedete stroj v chod ve směru vzad.

Note: Ovládání volantu při změně směru na konci každého průjezdu vyžaduje trénink.

Volant reguluje úhel natočení hladicích válců, které pak řídí stroj. Protože rozsah otáčení volantu je omezený, je poloměr otáčení stroje velký.

Pedál naklonění volantu

Chcete-li naklonit volant k sobě, sešlápněte pedál (Obrázek 10) dolů, přitáhněte sloupek řízení směrem k sobě do optimální polohy a poté pedál uvolněte.

Jízdní pedály

Dva nohou ovládané jízdní pedály (Obrázek 10) umístěné po stranách sloupku volantu ovládají pohyb hnacího válce. Pedály jsou propojeny takovým způsobem, že je nelze sešlápnout současně; vždy lze sešlápnout pouze jeden pedál. Sešlápnutím pravého pedálu se stroj rozjede doprava, sešlápnutím levého pedálu se stroj rozjede doleva. Čím více pedály sešlápnete, tím rychleji se bude stroj v daném směru pohybovat.

Note: Před změnou směru jízdy stroje jej zcela zastavte; neměňte náhle polohu pedálu pro volbu směru. Pokud tak učiníte, dojde k nadměrnému namáhání pohonu pojezdu a následnému předběžnému poškození součástí hnacího ústrojí. Pedály ovládejte pomalu a plynule, abyste předešli možnému vytrhávání trávy a také poškození součástí hnacího ústrojí.Pokud pracujete se strojem ve svahu, hnací válec musí směřovat po svahu dolů, aby byla zajištěna dostatečná tahová síla. Jestliže tak neučiníte, hrozí nebezpečí poškození trávníku.

Montážní celek závěsu

Montážní celek závěsu (Obrázek 10) používejte k vlečení stroje a ke spuštění či zvednutí přepravních kol.

Páka nastavení sedadla

Sedadlo je možné posunout dopředu a dozadu. Otočte páku nastavení sedadla (Obrázek 10) nahoru, posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu a poté páku uvolněte.

Nastavovací šrouby loketní opěrky

Polohu každé loketní opěrky můžete nastavit otáčením příslušného nastavovacího šroubu (Obrázek 13).

g279749

Spínač osvětlení

Spínačem osvětlení zapnete nebo vypnete světla (Obrázek 10).

Počitadlo provozních hodin

Počitadlo provozních hodin (Obrázek 10) udává celkový počet provozních hodin stroje.

Řídicí prvky motoru

Note: Další informace o ovládání stroje najdete v provozní příručce motoru.

Vypínač

Vypínač (Obrázek 14) umožňuje obsluze stroje spustit a zastavit motor. Nachází se na přední části motoru. Chcete-li motor nastartovat a nechat spuštěný, otočte vypínač do polohy ZAPNUTO. Chcete-li motor vypnout, otočte vypínač do polohy VYPNUTO.

g021103

Páčka sytiče

Páčka sytiče (Obrázek 15) se používá při startování studeného motoru. Než zatáhnete za rukojeť ručního startéru, přesuňte páčku sytiče do ZAVřENé polohy. Jakmile je motor nastartován, přesuňte páčku sytiče do OTEVřENé polohy. Sytič nepoužívejte, jestliže je motor již zahřátý nebo je teplota okolního vzduchu vysoká.

g019815

Páčka škrticí klapky

Páčka škrticí klapky (Obrázek 15) (akcelerátoru) se nachází vedle ovládání sytiče a ovládá otáčky motoru a tím tedy pojezdovou rychlost stroje. Nejvyšší výkon pojezdu stroje zajistíte přepnutím páčky do RYCHLé polohy.

Uzavírací ventil paliva

Uzavírací ventil paliva (Obrázek 15) se nachází pod páčkou sytiče. Před startováním motoru ventil otevřete. Po ukončení práce se strojem a vypnutí motoru uzavírací ventil paliva ZAVřETE.

Rukojeť ručního startéru

Chcete-li nastartovat motor, rychlým zatažením za rukojeť ručního startéru (Obrázek 11) jej začněte protáčet. Před nastartováním motoru musí být všechny výše uvedené ovládací prvky správně nastavené.

Spínač hladiny oleje

Spínač hladiny oleje se nachází uvnitř motoru. Brání motoru v chodu, pokud hladina oleje klesne pod bezpečnou provozní úroveň.

Hmotnost

308 kg

Délka

136 cm

Šířka

122 cm

Výška

107 cm

Maximální pojezdová rychlost

12,8 km/h při 3 600 ot/min

Přídavná zařízení/příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Naučte se, jak stroj a motor rychle vypnout.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Před obsluhou vždy zkontrolujte stroj a přesvědčte se, zda jeho součásti a upevňovací prvky jsou v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené součásti a upevňovací prvky neprodleně vyměňte.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Příprava stroje k použití

 1. Odstraňte veškeré nečistoty z horní i spodní části stroje.

 2. Zatáhněte parkovací brzdu.

 3. Proveďte následující postupy denní údržby:

 4. Přesvědčte se, že jsou namontovány a pevně zajištěny všechny ochranné kryty.

 5. Nadzvedněte přepravní kola nad zem a zajistěte je ve správné poloze.

Specifikace paliva

 • Používejte bezolovnatý benzín (s minimálním oktanovým číslem 87).

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Etanol: Přijatelná jsou i paliva s až 10 % etanolu nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou různé látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte metanol nebo benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Plnění palivové nádrže

Objem palivové nádrže: 3,6 l

 1. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže a uzávěr odšroubujte (Obrázek 16).

  g028433
 2. Nádrž plňte specifikovaným palivem do úrovně asi 25 mm pod horní okraj nádrže.

  Vzduchový prostor v horní části nádrže umožňuje expandování paliva.

  Important: Nádrž nepřeplňujte. Pokud doplníte palivo nad specifikovanou úroveň, dojde k poškození systému rekuperace výparů a následnému snížení výkonu motoru. Na tuto závadu se nevztahuje záruka. Bude nutná výměna uzávěru palivové nádrže.

 3. Namontujte uzávěr hrdla palivové nádrže a otřete případně rozlité palivo.

Během provozu

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Bezpečnostní kroky během použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

 • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Přihlížející osoby a zvířata se musejí zdržovat mimo pracovní prostor.

 • Nikdy nepřevážejte na stroji žádné osoby.

 • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

 • Nepracujte na mokré trávě. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

 • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

 • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

 • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

 • Stroj nepoužívejte blízko srázů, příkopů či nábřeží. Pokud se uvolní okraj, stroj se může náhle převrhnout.

 • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej, zatáhněte parkovací brzdu a zkontrolujte přídavné zařízení. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

 • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

 • Nikdy nespouštějte motor v prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny.

 • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

 • Před opuštěním pracovní polohy proveďte následující:

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor.

  • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

 • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

 • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro® Company.

 • Nepřibližujte ruce a nohy k válcům.

 • Při připojování stroje k vlečnému vozidlu nebo odpojování od něj postupujte opatrně.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum místa, abyste stanovili, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

 • Jste-li na svahu, pracujte se strojem se sníženou rychlostí.

 • Pokud se při práci ve svahu cítíte nejistě, práci přerušte.

 • Věnujte pozornost dírám, vyjetým kolejím, hrbolům, kamenům a jiným skrytým předmětům. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout. Vysoká tráva může překážky skrýt.

 • Volte nízkou pojezdovou rychlost, abyste ve svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.

 • Pokud válce ztratí tahový výkon, může dojít k převrácení.

 • Vyvarujte se práci se strojem na mokré trávě. Válce mohou ztratit tahový výkon bez ohledu na to, zda jsou dostupné a funkční brzdy.

 • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte.

 • Na svahu se pohybujte pomalu a plynule. Neměňte náhle rychlost a směr jízdy se strojem.

Spuštění motoru

Note: K zapalovací svíčce musí být připojen kabel.

 1. Přesvědčte se, že je spínač světlometů ve vypnuté poloze.

 2. Parkovací brzda musí být zatažená a jízdní pedály v NEUTRáLNí poloze.

 3. Přepněte vypínač do ZAPNUTé polohy.

 4. OTEVřETE uzavírací ventil paliva.

 5. Při startování studeného motoru přesuňte páčku sytiče do ZAPNUTé polohy.

  Note: Při startování zahřátého motoru bude sytič pravděpodobně zbytečný.

 6. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy pro VYSOKé OTáčKY.

 7. Postavte se k zadní části stroje, vytáhněte rukojeť ručního startéru, vyčkejte, až se aktivuje, a poté rychlým zatažením začněte protáčet motor.

  Important: Netahejte za ruční lanko až na doraz ani neuvolňujte rukojeť startéru, pokud je lanko vytažené; lanko by se mohlo přetrhnout nebo by mohlo dojít k poškození montážního celku ručního startéru.

 8. Když motor nastartuje, přepněte páčku sytiče do VYPNUTé polohy.

 9. Přesunutím páčky škrticí klapky do polohy RYCHLéHO chodu nastavte nejvyšší výkon pojezdu.

Vypnutí motoru

 1. Po dokončení práce se strojem vraťte jízdní pedály do NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

 2. Nastavte otáčky motoru na volnoběh a nechejte jej pracovat po dobu 10 až 20 sekund.

 3. Přepněte vypínač motoru do VYPNUTé polohy.

 4. ZAVřETE uzavírací ventil paliva.

 5. Přepněte spínač světlometů do VYPNUTé polohy.

Přeprava stroje

Příprava stroje k přepravě

 1. Přijeďte se strojem k přepravnímu vozidlu.

 2. Zatáhněte parkovací brzdu.

 3. Vypněte motor, viz Vypnutí motoru.

 4. Zkontrolujte, zda je ZAVřEN uzavírací ventil paliva.

Zvednutí stroje na přepravní kola

 1. Tlakem vysuňte montážní celek závěsu směrem nahoru, dokud se páka západky neuvolní z výřezu (Obrázek 17).

  g024011
 2. Zvedněte páku západky tak, aby volně klouzala, a zatáhněte závěs směrem dolů.

  g279826
 3. Sešlápněte pedál závěsu tak, aby závěs zapadl na místo (Obrázek 19).

  g279795
 4. Zasuňte pojistný kolík do otvorů v západce (Obrázek 19).

 5. Chcete-li stroj přepravit, připojte jej k vlečnému vozidlu, viz Připojení stroje k vlečnému vozidlu.

Připojení stroje k vlečnému vozidlu

Zatlačte směrem dolů na zajišťovací páku závěsu a vsaďte montážní celek závěsu do závěsu vlečného vozidla. Když jsou závěs a montážní celek závěsu vyrovnány, uvolněte páku (Obrázek 20).

Important: Přesvědčte se, zda se páka vrátí do horní polohy a zda se zapojí montážní celek závěsu.

g028434

Odpojení stroje od vlečného vozidla

Zaparkujte stroj na rovném povrchu a založte kola klíny.

Zatlačte směrem dolů na pojistnou páku závěsu a odpojte montážní celek závěsu od závěsu vlečného vozidla (Obrázek 20). Když jsou závěs a montážní celek závěsu uvolněny, uvolněte západku.

Snížení stroje na válce

 1. Pokud je stroj připojen k vlečnému vozidlu, odpojte jej od vlečného vozidla, viz Odpojení stroje od vlečného vozidla.

 2. Vytáhněte pojistný kolík (Obrázek 21).

  g024199
 3. Zvedněte montážní celek závěsu tak, aby se stroj mírně naklonil.

 4. Zatlačte na západku závěsu směrem dolů, aby se závěs uvolnil (Obrázek 21).

 5. Zvedněte závěs (Obrázek 22), až páka západky zapadne do výřezu (Obrázek 17).

  g279827

Provoz stroje

 1. Parkovací brzda musí být zatažená.

 2. Posaďte se na sedadlo obsluhy. Dávejte pozor, abyste se přitom nedotkli jízdních pedálů.

 3. Seřiďte sedadlo a volant do pohodlné provozní polohy.

 4. Deaktivujte parkovací brzdu.

 5. Uchopte volant a příslušnou nohou pomalu sešlápněte levý nebo pravý jízdní pedál podle toho, kterým směrem se chcete rozjet.

  Note: Čím více pedál sešlápnete, tím rychleji se bude stroj v daném směru pohybovat.

 6. Chcete-li stroj zastavit, pojezdové pedály uvolněte.

  Important: Pedály nesešlapujte příliš rychle, neboť by mohlo dojít ke smyku stroje nebo vytrhání trávy pod hnacím válcem a také k poškození systému pohonu. Při obsluze pojezdových pedálů buďte pozorní.

  Note: Po uvolnění pojezdových pedálu stroj ještě ujede určitou vzdálenost. Až se se strojem lépe seznámíte, získáte cit pro to, kdy uvolnit pedál, abyste zastavili přesně na požadovaném místě. Po úplném zastavení stroje se mírným sešlápnutím druhého pojezdového pedálu rozjeďte zpět.

 7. Otočením volantu doprava uvedete stroj v chod ve směru vpřed.

  Otočením volantu doleva uvedete stroj v chod ve směru vzad.

  Note: Ovládání volantu při změně směru na konci každého průjezdu vyžaduje trénink.

  Important: Chcete-li stroj nouzově zastavit, sešlápněte druhý pojezdový pedál do NEUTRáLNí POLOHY. Chcete-li například stroj zastavit při jízdě doprava se sešlápnutým pravým pedálem, sešlápněte levý pedál do NEUTRáLNí polohy. Pedál sešlapujte bez zaváhání, ale ne příliš prudce, aby nedošlo k překlopení stroje na stranu.

 8. Před opuštěním sedadla obsluhy zaparkujte stroj na rovném povrchu a zatáhněte parkovací brzdu.

Provozní tipy

 • Pokud pracujete se strojem ve svahu, hnací válec musí směřovat po svahu dolů, aby byla zajištěna dostatečná tahová síla. Jestliže tak neučiníte, hrozí nebezpečí poškození trávníku.

 • K zajištění nejlepšího valivého účinku pravidelně odstraňujte veškerý nános na válcích.

Po provozu

Bezpečnostní opatření po použití

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj, vytáhněte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

 • V zájmu předejití vzniku požáru odstraňujte z tlumiče výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

 • Před skladováním nebo převozem stroje zavřete přívod paliva.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

 • Udržujte všechny díly stroje v dobrém stavu a dbejte na to, aby byly utaženy veškeré upevňovací prvky.

 • Všechny opotřebené, poškozené nebo chybějící štítky nahraďte novými.

Přeprava stroje

 • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.

 • Stroj bezpečně upevněte.

Údržba

Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na návody k obsluze na domovské stránce.

Bezpečnost při provádění úkonů údržby

 • Před opuštěním polohy obsluhy proveďte následující:

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Přesuňte páčku škrticí klapky do polohy volnoběhu.

  • Pojezdové pedály musejí být v neutrální poloze.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor.

  • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

  • Před seřizováním, údržbou nebo čištěním nechejte stroj vychladnout.

 • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

 • Pokud je třeba stroj nebo jeho součásti podepřít, použijte montážní podstavce.

 • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Po prvních 5 hodinách
 • Zkontrolujte, zda nejsou volné některé upevňovací prvky stroje.
 • Po prvních 20 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Namažte ložisko hnacího válce.Neprodleně po každém mytí promazávejte ložisko hnacího válce.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Prohlédněte vzduchový filtr.
 • Prohlédněte vzduchový filtr.
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
 • Zkontrolujte hydraulické hadice a spojky.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v přepravních kolech.
 • Zkontrolujte, zda nejsou volné některé upevňovací prvky stroje.
 • Po každém použití
 • Vyčistěte stroj.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vyčistěte vzduchový filtr(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte čištění častěji).
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
 • Zkontrolujte/seřiďte zapalovací svíčku.
 • Vyčistěte nádobku s nánosem usazenin.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte papírovou vložku.
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
 • Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte, zda se otočné spoje mohou volně pohybovat.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.       
  Prohlédněte vzduchový filtr.       
  Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.       
  Vyčistěte chladicí žebra motoru.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Vyčistěte stroj.       
  Promažte všechny maznice.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Opravte poškozený lak.       

  Postupy před údržbou stroje

  Nenaklánějte stroj, pokud to není nezbytně nutné. Při naklopení stroje může motorový olej proniknout do hlavy válce motoru a hydraulická kapalina může uniknout uzávěrem na horní straně nádrže. Únik oleje si může vyžádat nákladné opravy stroje. Pokud je třeba provést servisní práce pod plošinou, zvedněte stroj na zvedáku nebo pomocí malého jeřábu.

  Příprava na údržbu

  1. Přejeďte se strojem nebo jej přepravte na rovný povrch, viz Přeprava stroje.

  2. Je-li stroj snížen, zvedněte přepravní kola, viz Zvednutí stroje na přepravní kola.

  3. Je-li spuštěný motor, vypněte jej.

  4. Zatáhněte parkovací brzdu.

  5. Je-li motor horký, počkejte, dokud motor a hydraulický systém nevychladnou.

  Zvednutí sedadla obsluhy

  1. Zatáhněte dozadu západku sedadla tak, aby uvolnila kolík západky sedadla (Obrázek 23).

   g279773
  2. Překlopte sedadlo dopředu (Obrázek 23).

  Sklopení sedadla obsluhy

  Sklopte sedadlo dolů tak, aby se západka sedadla zajistila na kolíku západky sedadla (Obrázek 24).

  g279772

  Mazání

  Mazání ložiska hnacího válce

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Namažte ložisko hnacího válce.Neprodleně po každém mytí promazávejte ložisko hnacího válce.
 • Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Očistěte plochu tak, aby do ložiska nemohly proniknout cizí částice.

  3. Aplikujte mazivo do maznice, viz Obrázek 25.

   g036790g036789
  4. Otřete přebytečné mazivo.

   Important: Po promazání stroj krátce uveďte do provozu mimo trávník, aby se nadbytečné mazivo rozptýlilo a nedošlo k poškození trávníku.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Specifikace motorového oleje

  Typ: Klasifikace APl SL nebo vyšší

  Viskozita: viskozitu oleje zvolte podle okolní teploty, viz Obrázek 26.

  g018667

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Note: Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Vyčistěte prostor kolem uzávěru plnicího hrdla oleje (Obrázek 27).

   g281202
  3. Sejměte uzávěr plnicího otvoru oleje jeho otočením doleva.

  4. Kontrolujte hladinu oleje (Obrázek 28).

   V motoru je dostatečné množství oleje, pokud jeho hladina sahá ke spodnímu okraji plnicího otvoru oleje.

   Note: Pokud je hladina oleje pod spodním okrajem plnicího otvoru oleje, doplněním specifikovaného oleje zvyšte hladinu až po spodní okraj plnicího otvoru oleje.

   Important: Klikovou skříň motorovým olejem nepřeplňujte.

   g281195
  5. Nasaďte uzávěr plnicího otvoru oleje a případný rozlitý olej otřete.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 20 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
 • Příprava stroje

  1. Nastartujte motor a nechejte jej několik minut pracovat, aby se motorový olej zahřál. Poté motor vypněte.

  2. Zvedněte stroj na přepravní kola, viz Zvednutí stroje na přepravní kola.

  3. Nakloňte stroj tak, aby jeho strana s motorem byla blíže k zemi, a podepřete jeho opačný konec v příslušné poloze.

  Vypuštění motorového oleje

  1. Nasaďte vypouštěcí hadici na vypouštěcí ventil (Obrázek 29).

  2. Druhý konec hadice (Obrázek 29) vložte do nádoby pro zachycení oleje o objemu 1 l (1 US qt).

   g029369
  3. Otočte vypouštěcí ventil oleje o 1/4 otáčky doleva a nechejte vypustit veškerý obsah motorového oleje (Obrázek 29).

  4. Zavřete vypouštěcí ventil jeho otočením o 1/4 otáčky doprava (Obrázek 29).

  5. Odstraňte vypouštěcí hadici (Obrázek 29) a otřete veškerý rozlitý olej.

  6. Vyjetý olej zlikvidujte podle platných předpisů.

   Note: Recyklaci proveďte v souladu s místními předpisy.

  Doplnění oleje do motoru

  Objem klikové skříně: 0,6 l

  1. Snižte stroj na válce, viz Snížení stroje na válce.

  2. Doplňte do klikové skříně specifikovaný typ oleje podle pokynů v části Specifikace motorového oleje a Kontrola hladiny motorového oleje.

  Kontrola vložek vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Prohlédněte vzduchový filtr.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odstraňte křídlovou matici připevňující kryt filtru ke vzduchovému filtru a kryt sejměte (Obrázek 30).

   g025916
  3. Důkladně vyčistěte plášť vzduchového filtru.

  4. Zkontrolujte, zda se v pěnové vložce vzduchového filtru nenacházejí nečistoty.

   Pěnovou vložku vzduchového filtru případně vyčistěte; postupujte podle pokynů v části Čištění pěnové vložky vzduchového filtru.

  5. Namontujte kryt vzduchového filtru na vzduchový kryt a upevněte jej křídlovou maticí (Obrázek 30).

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Prohlédněte vzduchový filtr.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vyčistěte vzduchový filtr(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte čištění častěji).
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte papírovou vložku.
 • Čištění pěnové vložky vzduchového filtru

  1. Odstraňte křídlovou matici připevňující kryt filtru ke vzduchovému filtru a kryt sejměte (Obrázek 30).

  2. Vyšroubujte křídlovou matici vzduchového filtru a filtr vyjměte (Obrázek 30).

  3. Oddělte pěnovou vložku vzduchového filtru od papírové vložky(Obrázek 30).

   Pokud je papírová filtrační vložka vzduchového filtru znečištěná nebo poškozená, vyčistěte ji nebo vyměňte; postupujte podle pokynů v části Čištění papírové vložky vzduchového filtru.

  4. Pěnovou vložku vzduchového filtru vyčistěte v roztoku tekutého mýdla a teplé vody.

  5. Stlačením pěnové vložky odstraňte nečistoty.

   Important: Vložku nekruťte, neboť by se pěna mohla potrhat.

  6. Osušte ji zabalením do čistého hadříku.

  7. Vložku vysušíte stisknutím hadru a pěnové vložky.

   Important: Nekruťte ji, neboť by se pěna mohla potrhat.

  8. Pěnovou vložku napusťte čistým motorovým olejem.

  9. Mačkáním vložky odstraňte přebytečný olej a rovnoměrně rozptylte vsáklý olej.

   Note: Pěnová vložka musí být nasáklá olejem.

  Čištění papírové vložky vzduchového filtru

  Papírovou vložku vyčistěte opakovaným poklepáním na tvrdý povrch, aby nečistoty vypadly.

  Important: Nečistoty z vložky nevytírejte a nepoužívejte stlačený vzduch; tření zatlačuje nečistoty do vláken a stlačený vzduch může papírovou vložku poškodit.

  Montáž vložek vzduchového filtru

  1. Oddělte pěnovou vložku vzduchového filtru od papírové vložky (Obrázek 30).

  2. Zkontrolujte míru opotřebení a možné poškození těsnění (Obrázek 30).

   Je-li těsnění poškozeno nebo opotřebeno, vyměňte jej.

  3. Umístěte těsnění na přívodní část vzduchu karburátoru (Obrázek 30).

  4. Namontujte vložky vzduchového filtru na karburátor a upevněte křídlovou maticí (Obrázek 30).

  5. Namontujte kryt vzduchového filtru na karburátor a upevněte jej druhou křídlovou maticí (Obrázek 30).

  Údržba zapalovací svíčky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte/seřiďte zapalovací svíčku.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
 • Typ: Zapalovací svíčka NGK BPR6ES nebo obdobná

  Vzdálenost elektrod: 0,70 až 0,80 mm; viz Obrázek 32

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odpojte kabel od zapalovací svíčky (Obrázek 31).

   g019905
  3. Očistěte okolí zapalovací svíčky a vyjměte svíčku z hlavy válce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo znečištěnou svíčku vyměňte. Nečistěte elektrody pískováním ani z nich nečistoty neseškrabujte ani neotírejte, protože úlomky pronikající do válce by mohly poškodit motor.

  4. Nastavte vzduchovou mezeru na 0,70 až 0,80 mm, viz Obrázek 32.

   g019300
  5. Opatrně rukou namontujte novou svíčku se správně nastavenou mezerou. Dbejte na správné usazení závitu.

  6. Jakmile je zapalovací svíčka správně nasazena, utáhněte ji klíčem na zapalovací svíčky následovně:

   • Při montáži nové zapalovací svíčky dotáhněte svíčku po usazení ještě o 1/2 otáčky, čímž stlačíte těsnění.

   • Při opětovné montáži původní zapalovací svíčky dotáhněte svíčku po usazení o další 1/8 až 1/4 otáčky, čímž stlačíte těsnění.

   Important: Uvolněná zapalovací svíčka může přehřát nebo poškodit motor. Přetažení zapalovací svíčky může poškodit závity v hlavě válce.

  7. Připojte kabel k zapalovací svíčce.

  Kontrola a seřízení vůle ventilů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 300 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů.
 • Important: Servis vám poskytne autorizovaný prodejce Toro.

  Údržba palivového systému

  Vyčištění nádobky s nánosem usazenin

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyčistěte nádobku s nánosem usazenin.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Přepněte uzavírací ventil paliva do VYPNUTé polohy (Obrázek 33).

   g025917
  3. Demontujte odkalovací nádobku paliva a těsnicí kroužek (Obrázek 33).

  4. Zkontrolujte míru opotřebení a možné poškození těsnicího kroužku. Je-li kruhové těsnění poškozeno nebo opotřebeno, vyměňte jej.

  5. Omyjte nádobku s nánosem usazenin a těsnicí kroužek v nehořlavém rozpouštědle a důkladně je osušte.

  6. Vložte těsnicí kroužek do uzavíracího palivového ventilu a nádobku na usazeniny z paliva namontujte zpět na příslušné místo (Obrázek 33). Nádobku s nánosem usazenin bezpečně utáhněte.

  Údržba elektrického systému

  Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

  • S ochrannými spínači nemanipulujte.

  • Funkci blokovacích spínačů denně kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  Important: Jestliže zjistíte, že systém nepracuje v souladu s níže uvedeným popisem, nechte stroj neprodleně opravit u autorizovaného prodejce Toro.

  1. Je-li stroj na přepravních kolech, snižte jej na válce, viz Snížení stroje na válce.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu, přesvědčte se, zda jsou jízdní pedály v NEUTRáLNí poloze, a nastartujte motor.

  3. Sedněte si na sedadlo.

  4. Při zatažené parkovací brzdě zlehka sešlápněte jízdní pedál; motor by se měl přibližně po 1 sekundě zastavit.

  5. Při spuštěném motoru a uvolněné brzdě se postavte a přesvědčte se, zda se motor vypne po 1 sekundě.

  Note: Bezpečnostní blokovací systém je rovněž navržen tak, aby došlo k zastavení motoru v případě, kdy se obsluha při jízdě se strojem zvedne ze sedadla.

  Údržba brzd

  Kontrola parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
  1. Přejeďte se strojem nebo jej přepravte na rovný povrch.

  2. Pokud stroj chcete přepravit, odpojte jej od vlečného vozidla a snižte jej na válce, viz Odpojení stroje od vlečného vozidla a Snížení stroje na válce.

  3. Zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Nastartujte motor a nastavte jeho VOLNOBěžNé otáčky.

  5. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  6. Sešlápněte jeden z pojezdových pedálů.

   Important: Stroj se nesmí pohnout. Pokud se pohne, seřiďte parkovací brzdu; postupujte podle pokynů v části Seřízení parkovací brzdy.

   Note: Pokud sešlápnete pojezdový pedál při zatažené parkovací brzdě, 1 sekundy se vypne motor.

  Seřízení parkovací brzdy

  1. Ujistěte se, že je motor vypnutý.

  2. Uvolněte parkovací brzdu.

  3. Parkovací brzdu seřiďte následovně:

   • Chcete-li zvýšit brzdnou sílu, utáhněte pojistnou matici brzdy doprava (Obrázek 34).

   • Chcete-li snížit brzdnou sílu, povolte pojistnou matici brzdy doleva (Obrázek 34).

   g027634g279850
  4. Zkontrolujte parkovací brzdu; postupujte podle pokynů v části Kontrola parkovací brzdy.

  5. Nastartujte motor a nastavte jeho VOLNOBěžNé otáčky.

  6. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  7. Uvolněte parkovací brzdu.

  8. Sešlápněte jeden z pojezdových pedálů.

   Stroj musí pohnout. Pokud se po uvolnění parkovací brzdy stroj nerozjede, opakujte kroky 3 až 8. Musíte dosáhnout takového nastavení, aby se stroj při zatažené ruční brzdě nemohl rozjet a po uvolnění parkovací brzdy uvedl do pohybu.

  9. Zatáhněte parkovací brzdu a vypněte motor.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Kontrola hydraulických hadic a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické hadice a spojky.
 • Zkontrolujte, zda u hydraulického systému nejsou netěsnosti, volné montážní držáky ani volné spojky a zda nedošlo k opotřebení a narušení systému vlivem počasí a chemikálií. Před použitím stroje proveďte všechny nezbytné opravy.

  Důležité upozornění

  Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout do kůže a způsobit zranění.

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

  • Před natlakováním hydraulického systému zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Doporučená hydraulická kapalina: Hydraulická kapalina Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (K dispozici v 19litrových nádobách nebo 208litrových sudech. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů nebo u autorizovaného distributora Toro.

  Alternativní kapaliny: Není-li k dispozici kapalina Toro, lze použít jiné běžné kapaliny na bázi ropy, pokud splňují následující materiálové vlastnosti a průmyslové specifikace. Ověřte si u prodejce olejů, zda daný olej těmto specifikacím odpovídá.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří zaručují kvalitu svých produktů.

  Vysoký index viskozity / hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46
  Materiálové vlastnosti:
  Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C 44 až 48cSt při 100 °C 7,9 až 9,1
  Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
  Bod tuhnutí, ASTM D97-37 °C až -45 °C
  FZG, stupeň opotřebení11 nebo vyšší
  Obsah vody (nová kapalina):500 miliontin (maximum)
  Oborové specifikace:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0 a Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Vhodné hydraulické kapaliny musí mít specifikaci pro mobilní stroje (nikoli pro použití v továrnách), různé hmotnosti a musí obsahovat aditiva proti opotřebení ZnDTP nebo ZDDP (nikoli bezpopelovou kapalinu).

  Note: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování netěsností může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.
 • Note: Před prováděním prací na kterékoli součásti hydraulického hnacího systému vypněte motor a uvolněte tlak v systému. Před spuštěním motoru po provádění údržby hydraulického systému a natlakováním hydraulického vedení zkontrolujte, zda žádné hadice a přípojky nejsou poškozené a zda jsou všechny správně utažené. Poškozené hadice vyměňte a podle potřeby dotáhněte volné spojky.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Zvednutí sedadla obsluhy, viz Zvednutí sedadla obsluhy.

  3. Sejměte uzávěr a zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny v nádrži (Obrázek 35).

   Hladina hydraulické kapaliny musí zakrývat nápis COLD (studená kapalina), který je vyražen přepážce nádrže.

   g279851
  4. V případě potřeby doplňte specifikovanou hydraulickou kapalinu do nádrže tak, aby její hladina sahala do úrovně studené kapaliny na přepážce.

   Note: Přepážka v nádrže je označena nápisy HOT (teplá kapalina) a COLD (studená kapalina). Naplňte nádrž do správné výše v závislosti na teplotě kapaliny. Hladina kapaliny se mění podle její teploty. Kapalina dosahuje hladiny studené kapaliny, pokud je její teplota 24 °C (75 °F). Kapalina dosahuje hladiny teplé kapaliny, pokud je její teplota 107 °C (225 °F).Příklad: pokud je kapalina zahřátá na teplotu okolního vzduchu přibližně 24 °C (75 °F), doplňte ji pouze do výše studená kapalina“. Je-li kapalina zahřátá přibližně na 65 °C (150 °F), doplňte kapalinu tak, aby její hladina sahala mezi hladiny teplá“ a studená“.

  5. Nasaďte zpět uzávěr nádrže hydraulické kapaliny a pevně jej utáhněte.

   Important: Uzávěr nádrže neutahujte nadměrně.

  6. Veškerou rozlitou kapalinu utřete.

  7. Snižte sedadlo obsluhy, viz Sklopení sedadla obsluhy.

  Výměna hydraulické kapaliny a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 20 hodinách
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Important: Používejte pouze specifikovanou hydraulickou kapalinu. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

  Příprava na výměnu hydraulické kapaliny a filtru

  1. Přejeďte se strojem nebo jej přepravte na rovný povrch, viz Přeprava stroje.

  2. Je-li spuštěný motor, vypněte jej.

  3. Zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Je-li stroj umístěn na válcích, zvedněte jej na přepravní kola, viz Zvednutí stroje na přepravní kola.

  5. Zvednutí sedadla obsluhy, viz Zvednutí sedadla obsluhy.

  6. Pokud byl motor spuštěn, počkejte, dokud motor a hydraulický systém nevychladnou.

  Vypuštění hydraulické kapaliny

  1. Pod nádrž hydraulické kapaliny umístěte nádobu na zachycení oleje o objemu 2 l (Obrázek 36).

   g279899
  2. Odpojte přívodní hadici hydraulické kapaliny od šroubení nádrže a vypusťte veškerý obsah hydraulické kapaliny (Obrázek 36).

  3. Připojte zpět hadici hydraulické kapaliny, kterou jste odpojili v kroku 2.

  4. Veškerou rozlitou hydraulickou kapalinu utřete.

  5. Použitou hydraulickou kapalinu zlikvidujte podle místních předpisů.

  Výměna filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 20 hodinách
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
  1. Vyčistěte okolí hlavy filtru a filtru hydraulické kapaliny.

  2. Pod filtr hydraulické kapaliny umístěte hadry (Obrázek 37).

   g279901
  3. Opatrně demontujte filtr hydraulické kapaliny (Obrázek 37).

  4. Náhradní filtr naplňte specifikovanou hydraulickou kapalinou a potřete těsnění hydraulickou kapalinou.

  5. Ručně namontujte filtr na hlavu filtru (Obrázek 37) tak, aby těsnění přišlo do styku s hlavou filtru, a poté filtr utáhněte o další 3/4 otáčky.

  6. Veškerou rozlitou hydraulickou kapalinu utřete.

  7. Starý filtr zlikvidujte podle místních předpisů.

  Naplnění nádrže hydraulické kapaliny

  1. Snižte stroj na válce, viz Snížení stroje na válce.

  2. Sejměte uzávěr nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 38).

   g279900
  3. Naplňte nádrž specifikovanou hydraulickou kapalinou podle pokynů v části Specifikace hydraulické kapaliny a Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  4. Namontujte uzávěr nádrže (Obrázek 38).

  5. Veškerou rozlitou hydraulickou kapalinu utřete.

  6. Nastartujte motor a nechejte jej pracovat přibližně 3 až 5 minut v nízkých volnoběžných otáčkách.

   Nechejte motor cirkulovat hydraulickou kapalinu a odvzdušnit hydraulický systém.

  7. Zkontrolujte, zda z nádrže, hadic a filtru hydraulické kapaliny stroje neuniká hydraulická kapalina.

   Veškeré úniky hydraulické kapaliny opravte.

  8. Zastavení motor, zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a podle potřeby kapalinu doplňte.

  9. Snižte sedadlo obsluhy, viz Sklopení sedadla obsluhy.

  Údržba podvozku

  Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v přepravních kolech.
  1. Změřte tlak vzduchu v pneumatikách přepravních kol.

   Naměřená hodnota musí být 1,03 bar.

  2. Je-li tlak vzduchu vyšší nebo nižší než 1,03 bar, upravte jej tak, abyste naměřili přesně 1,03 bar.

  Kontrola volných upevňovacích prvků stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Zkontrolujte, zda nejsou volné některé upevňovací prvky stroje.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte, zda nejsou volné některé upevňovací prvky stroje.
 • Zkontrolujte, zda na rámu nejsou volné nebo zda nechybí nějaké matice a šrouby.

  Volné matice a šrouby utáhněte a chybějící upevňovací prvky nahraďte novými.

  Čištění

  Čištění stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každém použití
 • Vyčistěte stroj.
 • Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  1. Umyjte stroj čistou vodou.

   Note: K mytí stroje nikdy nepoužívejte tlakové mycí zařízení.

  2. Podle potřeby odstraňte nečistoty z válců stříkáním vody do otvorů v pouzdrech válců (Obrázek 39).

   g036889
  3. Odstraňte veškeré nečistoty v okolí hydromotoru (Obrázek 40).

   g279760
  4. Odstraňte veškeré nečistoty z motoru a chladicích žeber motoru (Obrázek 41).

   g279902

  Uskladnění

  Příprava stroje na krátkodobé uskladnění

  Méně než 90 dní
  1. Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  2. Odstraňte zbytky trávy, nečistoty a špínu ze všech vnějších ploch stroje, zejména z válců a motoru. Očistěte žebra hlavy válců a kryt ventilátoru na motoru od nečistot a chomáčů posekané trávy.

   Important: Stroj můžete umýt vodným roztokem mírně působícího saponátu. Stroj nemyjte tlakovou vodou. Nepoužívejte velké množství vody, zejména v blízkosti motoru.

  3. Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby, svorníky a matice. Všechny opotřebené nebo poškozené části opravte nebo vyměňte.

  4. Natřete poškrábaná místa a odkrytý kovový povrch. Lak lze zakoupit u místního autorizovaného prodejce Toro.

  Příprava stroje na dlouhodobé uskladnění

  Více než 90 dní
  1. Postupujte dle kroků v části Příprava stroje na krátkodobé uskladnění.

  2. Připravte palivo se stabilizačním aditivem podle pokynů výrobce.

  3. Naplňte palivovou nádrž palivem se stabilizačním aditivem.

  4. Nechejte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

  5. Buď vypněte motor a nechejte jej vychladnout, a poté palivovou nádrž vypusťte, nebo nechejte motor běžet, dokud se nezastaví.

  6. Spusťte motor a nechte jej běžet, dokud se sám nezastaví. Zopakujte postup se zapnutým sytičem, dokud nebude možné motor znovu spustit.

  7. Palivo řádně zlikvidujte. Recyklaci proveďte v souladu s místními předpisy.

  Odstavení stroje

  Stroj uskladněte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Stroj přikryjte, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.