Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g281378

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll barn, kringstående och husdjur på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal70-13-072
decal70-13-077
decal950832
decal950889
decal111-0773
decal111-3277
decal111-3344
decal111-3562
decal111-3566
decal111-3658
decal111-7249
decal111-3567
decal111-3902
decal111-5007
decal111-3901

Montering

Spara all dokumentation på en säker plats för framtida referens.

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Produktöversikt

g014594

Kontrollpanelens komponenter

g016426
g014419

Bromssystem

Parkeringsbroms

För parkeringsbromsens brytare till framåtläget genom att trycka in den lilla låsknappen och föra brytaren framåt för att lägga i parkeringsbromsen (Figur 6).

Note: Kör inte gräsklipparen med parkeringsbromsen ilagd och dra inte åt parkeringsbromsen när maskinen är i rörelse.

Den här lampan lyser när parkeringsbromsen är ilagd och tändningsnyckeln är i läget I.

Varning

Parkeringsbromsen ansätter endast framhjulen. Parkera inte klipparen på en sluttning.

g014421

Fotbroms

Fotbromsning sker via det hydrauliska transmissionssystemet. När back- eller gaspedalen släpps upp eller motorvarvtalet minskas blir fotbromsningen mer effektiv samtidigt som körhastigheten automatiskt minskas. Du ökar bromseffekten genom att lägga i transmissionen i neutralläget. Fotbromsen ansätter endast framhjulen.

Varning

Fotbromssystemet kan inte hålla klipparen stillastående. Lägg alltid i parkeringsbromsen när du parkerar klipparen.

Nödbroms

Om det blir fel på fotbromsen stoppar du klipparen genom att stänga av tändningen.

Varning

Var försiktig när du nödbromsar. Förbli sittande och håll i ratten så att du inte faller av klipparen om framhjulen plötsligt stannar vid en snabb inbromsning.

Gasreglage

Öka motorvarvtalet genom att föra gasreglaget framåt. Minska motorvarvtalet genom att föra gasreglaget bakåt (Figur 7).

Note: Motorvarvtalet är avgörande för andra funktioners hastighet, t.ex. körning, cylinderrotation och höjning av klippenhet.

g014547

Åkning

Åkning framåt: Tryck ner gaspedalen för att öka hastigheten vid körning framåt. Släpp pedalen för att minska hastigheten (Figur 8).

Backning: Tryck ner backningspedalen för att öka hastigheten vid backning. Släpp pedalen för att minska hastigheten (Figur 8).

Stopp (neutral): Släpp gas- eller backningspedalen.

g014420

Differentiallås

Varning

Svängradien ökar när differentiallåset aktiveras. Bruk av differentiallåset i höga hastigheter kan resultera i förlorad kontroll och orsaka allvarliga personskador och/eller egendomsskador.

Använd inte differentiallåset i höga hastigheter.

Använd differentiallåset för att förhindra att hjulen spinner för mycket när drivhjulet förlorar drivningen. Differentiallåset fungerar både vid körning framåt och bakåt. Du kan låsa differentialen medan klipparen kör i låg hastighet. Motoreffekten behöver ökas när differentialen är låst. Använd endast differentiallåset i låga hastigheter för att förhindra för hög belastning.

Tryck på differentiallåsbrytaren för att låsa differentialen.

Släpp differentiallåsbrytaren för att låsa upp differentialen.

Transportspärrar

Höj alltid klippenheterna till transportläget och lås fast dem med transportspärrarna och säkerhetslåsen innan du transporterar maskinen till en annan arbetsplats (Figur 9).

g014548

Klippenhetens drivbrytare

Ställ alltid klippenhetens drivbrytare i läget Off innan du transporterar maskinen till en annan arbetsplats.

Justerbar styrkolonn

Varning

Använd aldrig maskinen utan att först kontrollera att styrkolonnens justermekanism fungerar som avsett och att ratten inte kan rubbas efter att ha justerats och låsts fast.

Du ska endast justera ratten och rattstången när klipparen står stilla och parkeringsbromsen är ilagd.

 1. Trampa ner fotpedalen om du vill luta ratten.

 2. Dra ratten mot dig tills du sitter bekvämt och släpp därefter upp pedalen (Figur 10).

g014549

Förarsäte

Varning

Använd aldrig klipparen utan att först kontrollera att förarsätesmekanismen fungerar som avsett och att sätet inte kan rubbas efter att ha justerats och låsts fast.

Du ska endast justera sätesmekanismen när klipparen står stilla och parkeringsbromsen är ilagd.

 • Justering framåt och bakåt: Flytta spaken uppåt för att justera fram- och bakplaceringen av sätet. Frigör spaken för att låsa sätet på plats (Figur 11).

  g016377
 • Justering för förarens vikt: Vrid handtaget medurs för att öka hårdheten i fjädringen och moturs för att minska den. Inställaren anger när den optimala fjädringsinställningen har ställts in enligt förarens vikt (kg). Se Figur 12.

  g016378
 • Höjdjustering: Lyft sätet manuellt för inkrementell höjdjustering. Sänk sätet genom att lyfta det högre än den högsta inställningen. Låt det sedan sjunka till den lägsta inställningen (Figur 13).

  g016379
 • Ryggstödsjustering: Dra handtaget utåt för att justera vinkeln på sätets ryggstöd. Frigör handtaget för att låsa sätets ryggstöd på plats (Figur 14).

  g016380

Varningssystem

Varningslampa för överhettning av motorns kylvätska

Varningslampan för motorns kylvätska tänds, en signal ljuder och klippenheterna stannar (Figur 15).

g014551

Varningslampa för överhettning av hydrauloljan

Varningslampan för hydraulolja tänds vid överhettning, och en signal ljuder om hydrauloljan i tanken överstiger 95 °C (Figur 16).

g014552

Varningslampa för låg batteriladdning

Varningslampan för batteriladdning tänds när batteriet är på väg att bli urladdat (Figur 17).

g014553

Varningslampa för lågt motoroljetryck

Varningslampan för motoroljetryck tänds när oljetrycket är för lågt (Figur 18).

g014554

Bortkoppling av cylindrar

Cylindrarna kopplas bort när driftstemperaturen når 115 °C.

Varnande ljudsignal

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera signalhornet.
 • Tryck på signalhornsknappen för att avge en ljudvarning (Figur 19).

  Important: Signalhornet aktiveras automatiskt om motorns kylvätska eller hydraulvätska överhettas. Stäng av motorn omedelbart och åtgärda felet innan du startar motorn igen.

  g014555

  Tändningslås

  0 = Motor av
  I = Motor på/hjälpmotor på
  II = Förvärmning av motorn
  III = Motorstart
  g014556

  Indikatorlampa för förvärmning av motorn

  Vrid tändningsnyckeln till läget II. Indikatorlampan för förvärmning av motorn tänds samtidigt som glödstiften värms upp (Figur 21).

  Important: Försök att starta en kall motor utan förvärmning kan orsaka onödigt slitage på batteriet.

  g014557

  Bränslemätare

  Bränslemätaren visar hur mycket bränsle som finns i tanken(Figur 22).

  g014558

  Timmätare

  Timmätaren visar det sammanlagda antalet timmar som maskinen har varit i drift (Figur 23).

  g014559

  Indikatorlampa för transmissionens neutralläge

  Den här lampan tänds när körpedalen är i neutralläget och tändningsnyckeln är i läget I (Figur 24).

  Note: Parkeringsbromsen måste vara ilagd för att indikatorn för transmissionens neutralläge ska lysa.

  g014560

  Indikatorlampa för klippenhetens drivbrytare

  Den här lampan tänds när klippenhetens drivbrytare är i gas-/backläget och tändningsnyckeln är i läget I (Figur 25).

  g014561

  Note: Delarnas specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

  SpecifikationerLT 3340
  Transportbredd157,5 cm
  Klippbredd212,0 cm
  Total maskinbredd236,0 cm
  Längd286 cm
  Höjd168,1 cm med nedfällt vältskydd

  216,0 cm med vältskydd i lodrätt körläge

  Vikt1 325 kg*Med vätskor och 250 mm stora klippenheter med sex knivar
  MotorKubota 26,5 kW (35,5 hk) på 3 000 varv/min DIN 70020
  Bränsletankens kapacitet45 l
  Transporthastighet 25 km/h
  Klipphastighet11 km/h
  Hydraulsystemets kapacitet32 l
  Motorvarvtal3 000 varv/min.

  Redskap/tillbehör

  Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

  Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Körning

  Före körning

  Säkerhet före användning

  Allmän säkerhet

  • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

  • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

  • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

  • Före klippning ska du alltid kontrollera att klippenheterna är i gott fungerande skick.

  • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

  Bränslesäkerhet

  • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

  • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

  • Använd endast en godkänd bränsledunk.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

  • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  Utföra dagligt underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Innan maskinen startas varje dag ska Varje användning/dagligen-procedurerna utföras som anges i .

  Fylla på bränsletanken

  Bränsletankens kapacitet

  45 l

  Bränslespecifikation

  Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

  • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

  • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

  • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

  • Använd inte bränsletillsatser.

  Petroleumdiesel

  Använd endast rent diesel eller biodiesel med lågt (<500 ppm) eller mycket lågt (<15 ppm) svavelinnehåll. Minsta cetantal ska vara 40. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar, så är det garanterat färskt.

  Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C. Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att bränslefiltret inte sätts igen lika mycket.

  Om bränsle för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

  Fylla på bränsle

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Gör rent runt tanklocket med hjälp av en ren trasa.

  3. Ta bort locket från bränsletanken.

  4. Fyll tanken med dieselbränsle tills nivån ligger precis vid påfyllningsrörets underkant.

  5. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt ordentligt när du har fyllt på tanken.

   Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minimerar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Skjutsa inte passagerare på maskinen och håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna inte en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Lossa klippenheterna och sänk ned redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

   • Vänta tills alla rörelser har upphört.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra det inte.

  Maskiner med fällbar störtbåge

  • Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar i bruksanvisningen och beakta de förhållanden som du ska köra maskinen under för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Använda förarplattformens spärrmekanism

  Använd inte klipparen utan att först kontrollera att förarplattformens spärrmekanism är aktiverad och fungerar som avsett.

  Varning

  Använd aldrig klipparen utan att först kontrollera att förarplattformens spärrmekanism är aktiverad och fungerar som avsett.

  Frigöra plattformen

  1. För låsspärrens handtag mot klipparens framdel tills spärren går fri från låsstaget.

  2. Höj upp plattformen. Gasfjädern underlättar det här momentet.

  Låsa fast plattformen

  1. Sänk ner plattformen försiktigt.

   Note: Gasfjädern underlättar det här momentet.

  2. För låsspärrens handtag mot klipparens framdel i takt med att plattformen närmar sig det helt nedsänkta läget.

   Note: Det tillförsäkrar att spärren går fri från låsstaget.

  3. Sänk ner plattformen helt och för låsspärrens handtag mot klipparens bakdel tills spärren griper in helt i låsstaget.

   g014422

  Om förarkontrollerna

  Note: Motorn stannar om föraren lämnar sätet utan att lägga i parkeringsbromsen.

  Spärr av motorstart: Motorn kan bara startas om gas-/backningspedalen är i läget Neutral, klippenhetens drivbrytare är i läget Off och parkeringsbromsen är ilagd. Om dessa förhållanden råder aktiveras brytarna som gör att motorn kan startas.

  Säkerhetssystem för motordrift: När motorn är igång måste föraren sätta sig i sätet innan han/hon kan koppla ur parkeringsbromsen och köra maskinen.

  Spärr av klippenhetens drivning: Det går endast att köra klippenheterna när föraren sitter i sätet. Om föraren reser sig från sätet i mer än en sekund aktiveras en brytare som automatiskt stänger av drivningen av klippenheterna. För att kunna aktivera drivningen av klippenheterna måste föraren sätta sig ned igen, slå av klippenhetens drivbrytare och därefter slå den igen. Drivningen av klippenheterna påverkas inte om föraren endast reser sig från sätet under en kort stund.

  Motorn kan endast startas om klippenhetens drivbrytare är i läget av.

  Varning

  Använd inte gräsklipparen om det är något fel på förarens närvaroreglage. Byt alltid ut trasiga eller slitna delar och kontrollera att delarna fungerar som avsett innan du använder maskinen.

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Fälla ned störtbågen

  Du kan fälla ned störtbågen för att komma åt områden där höjden är begränsad.

  Varning

  Maskinen har inget vältskyddssystem när störtbågen är nedfälld och ska inte betraktas som ett vältskyddssystem.

  Bär inte säkerhetsbälte när störtbågen är nedfälld.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Stötta den övre störtbågsramens vikt när du tar bort låssprintarna och sprintbultarna från tappfästena (Figur 27).

   g280225
  3. Sänk försiktigt ner ramen tills den vilar på stoppen.

  4. För in sprintbultarna i de nedre hålen och fäst med låssprintarna så att den övre ramen stöttas i sitt nedsänkta läge.

  5. Utför dessa instruktioner i omvänd ordning för att höja ramen.

  Varning

  Vältskyddssystemet kanske inte är effektivt om vältskyddets fästbultsenheter är lösa, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall vid vältning.

  Du måste montera och dra åt båda fästskruvarna helt i det upphöjda läget för att erhålla ett fullgott vältskydd.

  Varning

  När du höjer och sänker vältskyddet kan fingrarna hamna i kläm mellan maskinen och vältskyddet.

  När du höjer och sänker störtbågen ska du vara försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan strukturens fasta och rörliga delar.

  • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar korrekt åtdragna för att säkerställa att utrustningen är i säkert bruksskick.

  • Byt ut slitna och skadade delar så att maskinen går att använda på ett säkert sätt.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet och fästelementen är i säkert bruksskick.

  • Använd säkerhetsbälte när störtbågen är uppfälld och inget säkerhetsbälte när störtbågen är nedfälld.

  Important: Störtbågen är en integrerad säkerhetsanordning. Ha störtbågen i det uppfällda läget när du använder klipparen. Fäll ned störtbågen tillfälligt endast när det är absolut nödvändigt.

  Kontrollera säkerhetsströmbrytarna

  Kontrollera gas-/backningspedalens funktion

  Stäng av motorn och testa pedalerna genom hela växlingsområdet och tillförsäkra att mekanismen återgår mjukt och effektivt till neutralläget.

  Kontrollera brytaren för förarnärvaro

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
  1. Sitt på förarsätet och starta motorn.

  2. Sänk ned klippenheterna till marken.

  3. Aktivera klippenhetens drivbrytare framåt.

  4. Res dig från förarsätet och kontrollera att klippenheterna stannar efter en inledande fördröjning på mellan 0,5 och 1 sekund.

  5. Upprepa proceduren när du kör cylindrarna i riktning bakåt.

  Kontrollera säkerhetsbrytaren på klippenhetens drivning

  1. Stäng av motorn.

  2. För klippenhetens drivbrytare till läget Off och vrid tändningsnyckeln till läget I. Indikatorlampan för klippenhetens drivbrytare ska inte tändas.

  3. För brytaren till det främre läget. Indikatorlampan ska tändas och motorn ska inte starta när tändningsnyckeln vrids om. Upprepa proceduren för backläget.

  Kontrollera parkeringsbromsens säkerhetsströmbrytare

  1. Stäng av motorn.

  2. Dra åt parkeringsbromsen.

  3. Vrid tändningsnyckeln till läget I. Indikatorlampan för parkeringsbromsen ska tändas.

  4. Koppla ur parkeringsbromsen. Indikatorlampan ska släckas och motorn ska inte starta när tändningsnyckeln vrids om.

  5. Lägg i parkeringsbromsen, sitt på förarsätet och starta motorn.

  6. Lossa parkeringsbromsen.

  7. Res dig från förarsätet och kontrollera att motorn stannar.

  Kontrollera säkerhetsbrytaren för transmissionens neutralläge

  1. Stäng av motorn.

  2. Ta bort foten från gas-/backningspedalen.

  3. Vrid tändningsnyckeln till läget I, varefter indikatorlampan för transmissionens neutralläge ska tändas.

  4. Tryck lätt på pedalerna i båda körriktningarna för att kontrollera att indikatorlampan släcks.

  Note: Säkerställ att området runt maskinen är tomt innan du kontrollerar att motorn inte startar i detta läge.

  Starta motorn

  Important: Du måste lufta bränslesystemet innan du startar motorn om du startar maskinen för första gången, om motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut eller om du har utfört underhåll på bränslesystemet. Se Lufta bränslesystemet.

  Important: Maskinen är utrustad med en låsningsmekanism för motorstart. Se Om förarkontrollerna.

  1. Sitt på sätet, håll foten borta från gaspedalen så att den är i NEUTRALLäGET, kontrollera att klippenhetens drivbrytare är avslagen, koppla in parkeringsbromsen och för gasreglaget till läget 70 procent av full gas.

  2. Vrid nyckeln till påläget I och kontrollera att varningslamporna för motorns oljetryck och batteriladdningen tänds.

  3. Om motorn är kall vrider du nyckeln till förvärmningsläget II så att indikatorlampan för förvärmning tänds (Figur 21). Håll den där i fem sekunder för att värma glödstiften.

  4. När du har värmt glödstiften eller om motorn redan är varm vrider du nyckeln till startläget III och håller den där för att starta motorn.

   Försök inte starta motorn i mer än 15 sekunder. Släpp tillbaka nyckeln till läget I när motorn startar.

  5. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång tills den har värmts upp.

  Important: Alla varningslampor ska vara släckta när motorn är igång. Om en varningslampa tänds ska du omedelbart stänga av motorn och åtgärda felet innan du startar den igen.

  Stänga av motorn

  Varning

  Håll händerna borta från rörliga delar och varma motordelar när motorn är igång.

  1. För alla reglage till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, för gasreglaget till läget för låg tomgång och låt motorn sänka farten till låg tomgång.

   Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte görs kan det uppstå problem i motorer med turboladdning.

  2. Låt motorn gå på tomgång i fem minuter.

  3. Vrid nyckeln till läget 0.

   Om motorn inte stannar när du vrider nyckeln till läget 0 manövrerar du motorns avstängningsreglage i riktning framåt (Figur 28).

   g014563

  Använda gräsriktare

  De bakre gräsriktarna måste alltid vara korrekt monterade. Riktarna ska ställas in så lågt som möjligt så att gräset kan kastas ut mot marken (Figur 29).

  g014425

  Justera mittklippenhetens klipphöjdskorrigering

  När alla klippenheter är inställda på samma klipphöjd märker du eventuellt att mittenheten ger ett högre klippresultat än vingenheterna. Eftersom mittenheten dras och vingenheterna skjuts erhålls något olika skärvinklar gentemot marken. Omfattningen av denna klipphöjdsvariation påverkas av terrängen, men du erhåller i regel ett tillfredsställande resultat genom att ställa in en lägre klipphöjdsinställning på mittklippenhetens indikatorring jämfört med vingenheterna.

  Kontrollera de enskilda klippenheternas position

  Klippenheterna kan höjas eller sänkas oberoende av varandra med hjälp av tre lyftbrytare.

  1. Sänk klippenheterna genom att föra lyftbrytarna nedåt och därefter släppa dem.

   Brytaren för drivning av klippenheten måste vara på (framåt) för att detta ska vara möjligt. Cylinderdrivningen aktiveras när klippenheterna ligger cirka 150 mm över marknivån. Klippenheterna är nu rörliga och följer därmed markens konturer.

  2. Du höjer klippenheterna genom att föra lyftbrytarna uppåt och hålla dem i läget 3. Cylinderdrivningen kopplas omedelbart bort om brytaren för drivning av klippenheterna är i läget On.

  3. Släpp lyftspakarna när klippenheterna har nått önskad höjd.

   Brytarna återgår automatiskt till läge 2 (neutral) och armarna låses på plats på hydraulisk väg.

  Justera klippenhetens automatiskt begränsade lyftning

  Aktivera genom att föra brytaren för automatisk begränsad lyftning till läget on (Figur 30).

  Avaktivera genom att föra brytaren för automatisk begränsad lyftning till läget off (Figur 30).

  Manuell begränsad lyftning med de 3 lyftbrytarna är alltid möjligt oavsett i vilket läge som auto-brytaren står.

  g014433

  Så här höjer du klippenheterna till det begränsade lyftläget: För brytarna tillfälligt uppåt.

  Cylinderdrivningen kopplas omedelbart ur, varefter klippenheterna stannar cirka 150 mm över marknivån.

  Detta sker när klippenheterna är i nedsänkt läge och roterar.

  Vid backning resulterar automatisk begränsad lyftning i att klippenheterna automatiskt lyfts till det begränsade lyftläget. De återgår till det rörliga läget när klipparen körs framåt. Klippenheterna fortsätter att rotera under detta moment.

  Koppla in klippenhetens drivning

  g014434

  Klippenhetens drivning kan endast kopplas in när föraren sitter korrekt i sätet (se Kontrollera brytaren för förarnärvaro).

  Aktivera drivningen av klippenhetens rotation framåt: Tryck in den övre delen på klippenhetens drivbrytare till det främre läget (Figur 31).

  Aktivera drivningen av klippenhetens rotation bakåt: Tryck in den nedre delen på klippenhetens drivbrytare till det bakre läget (Figur 31).

  Så här avaktiverar du alla klippenhetsdrivningar: Ställ brytaren i mittenläget (Figur 31).

  Sänka klippenheterna: Klippenhetens drivning måste vara inställd på det främre läget. För lyftbrytaren/lyftbrytarna nedåt. Cylinderdrivningen kommer att kopplas in när klippenheterna är ca 150 mm ovanför markytan.

  Rengöra klippenheterna

  Varning

  Försök aldrig att rotera klippenheterna för hand.

  • Hydraulsystemet kan fortfarande vara under visst tryck och kan orsaka personskador om klippenheten/klippenheterna plötsligt rör sig när blockeringen ta bort.

  • Använd alltid handskar och ett lämpligt hållbart verktyg av trä.

  • Kontrollera att verktyget av trä får plats mellan bladen, kan föras ner i cylindern och är tillräckligt långt för att kunna rensa bort alla blockeringar.

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Koppla in parkeringsbromsen och koppla ur all drivning.

  3. Sänk klippenheterna till marken eller spärra dem i de särskilda transportlägena.

  4. Stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln för att isolera samtliga strömkällor, och säkerställ även att de stannar.

  5. Släpp ut den lagrade energin i alla enheter.

  6. Kontrollera att alla rörliga delar står stilla.

  7. Rensa bort blockeringen med ett lämpligt hållbart verktyg av trä. Kontrollera att verktyget av trä får ordentligt stöd i klippenheten, och var försiktig så att du inte skadar några delar när du rensar bort blockeringen.

  8. Avlägsna verktyget av trä från klippenheten innan du vrider på strömmen igen.

  9. Reparera eller justera klippenheten vid behov.

  Använda viktöverföring som förbättrar drivningen

  Ett variabelt hydrauliskt viktöverföringssystem finns tillgängligt som förbättrar däckens grepp och drivning på gräsytan.

  Hydraultrycket i klippenhetens lyftsystem skapar en lyftkraft som minskar klippenheternas vikt mot marken och överför vikten nedåt till maskinens däck. Detta moment kallas för viktöverföring.

  Så här aktiverar du viktöverföringen: Du kan anpassa viktöverföringens omfattning till driftförhållandena genom att rotera handhjulet för viktöverföring (Figur 32) på följande sätt:

  1. Lossa på ventilens låsmutter ett halvt varv moturs och håll den (Figur 32).

  2. Rotera ventilens handhjul (Figur 32) moturs för att minska viktöverföringen eller medurs för att öka viktöverföringen.

  3. Dra åt muttern.

  g014435

  Arbetstips

  Bekanta dig med maskinen

  Öva dig på att köra maskinen på ett öppet område innan du klipper gräs med den för första gången. Starta och stäng av motorn. Kör framåt och backa. Sänk och höj klippenheterna och koppla in och ur klippenheterna. När du har bekantat dig med maskinen övar du på att köra uppför och nedför sluttningar med olika hastigheter.

  Förstå varningssystemet

  Om en varningslampa tänds under drift ska maskinen stannas omedelbart och problemet åtgärdas innan driften återupptas. Om maskinen körs med ett funktionsfel kan allvarliga skador uppstå.

  Klippning Gräs

  Klippenheternas rotationshastighet ska alltid hållas så hög som möjligt för bästa klippkvalitet. Detta betyder i sin tur att motorvarvtalet ska vara så högt som möjligt.

  Klippresultatet blir bäst om du klipper mot gräsets liggande riktning. För att kunna dra nytta av detta faktum flera gånger bör föraren försöka alternera klippriktningen mellan klippningarna.

  Undvik snäva svängar så att du inte lämnar efter dig oklippta grässtrån vid överlappningspunkterna mellan intilliggande klippenheter.

  Maximera klippkvaliteten

  Klippkvaliteten försämras om du kör klipparen i för hög hastighet. Basera körhastigheten på en kombination av önskad klippkvalitet och avsedd arbetshastighet.

  Maximera motoreffektiviteten

  Låt inte motorn arbeta för hårt. Minska körhastigheten eller öka klipphöjden om du märker att maskinen börjar arbeta för hårt. Kontrollera att cylindrarna inte har för mycket kontakt med sina underknivar.

  Köra maskinen i transportläget

  Koppla alltid ur klippenhetens drivning när du kör över ställen där det inte finns något gräs. Gräs hjälper till att smörja skäreggarna under klippningen. Om klippenheterna körs när du inte klipper överhettas de, vilket leder till snabbt slitage. Av den anledningen bör du minska klipphastigheten när du klipper i områden med lite eller torrt gräs. Var försiktigt när du kör mellan föremål så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna av misstag.

  Varning

  Var försiktig när du kör över hinder som trottoarer. Kör alltid i låg hastighet över hinder så att du inte skadar däcken, hjulen och styrsystemet. Kontrollera att däcken har rekommenderat ringtryck.

  Använda maskinen på sluttningar

  Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar, för att undvika att välta. Sänk ned klippenheterna om du ska köra nedför en sluttning för att få bättre kontroll över styrningen.

  Använda de bakre rullskraporna.

  Om förhållandena tillåter bör man i allmänhet ta bort de bakre valsskraporna. Detta säkerställer bästa möjliga utkastning av gräset. Montera skraporna när förhållandena leder till att lera och gräs fastnar på rullarna. När du monterar skrapvajrarna ska du se till att de är korrekt spända.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, drivhjulen, ljuddämparna, kylgallren och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller annan utrustning.

  Identifiera fästpunkterna

  g281268

  Transportera maskinen

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Hitta domkraftspunkterna

  Note: Använd domkrafter för att stötta upp maskinen när det behövs.

  Varning

  Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

  Använd domkraft för att stötta maskinen.

  • Fram – under den främre armens fäste

  • Bak – fyrkantigt axelrör på bakaxeln

  g014447

  Bogsera maskinen

  Kontrollera att bogserfordonets specifikationer medger bromsning av den kombinerade fordonsvikten och komplett kontroll under hela bogseringen. Kontrollera att bogserfordonets parkeringsbroms har kopplats in. Blockera framhjulen på maskinen så att den inte kan rulla iväg.

  Important: Bogsera inte maskinen snabbare än 3–5 km/h eftersom transmissionen kan skadas.

  Koppla ur framhjulmotorns skivbromsar på följande sätt:

  1. Koppla en fast bogserstång mellan bogseröglan på klipparens framsida och ett lämpligt bogserfordon.

  2. Lokalisera den högra framhjulmotorns skivbromsenhet och ta bort sexkantspluggen (Figur 35).

   g014448
  3. Lokalisera de M12 x 40 mm långa ställskruvar med brickor som förvaras under förarplattformen (en i vartdera plattformsräcket).

  4. För en M12 x 40 mm lång ställskruv med bricka i hålet i mitten på motorns ändplåt(Figur 36).

   g014449
  5. Dra åt ställskruven i det gängade hålet i bromskolven tills bromsen frigörs(Figur 36).

  6. Lokalisera den vänstra framhjulmotorns skivbromsenhet och upprepa samma procedur som tidigare(Figur 36).

  7. Koppla ur det hydrauliska fotbromssystemet genom att vrida förbikopplingsventilen som sitter under transmissionspumpen moturs högst 3 gånger (Figur 37).

   Styrningen måste skötas manuellt när klipparen bogseras. Styrningen känns tung eftersom det inte finns någon hydraulkraft när motorn stängts av.

   g014450
  8. Klipparen är nu i frihjulsläge och kan bogseras en kortare sträcka med låg hastighet.

   Note: Ta bort hjulklossarna före bogseringen.

  9. Efter bogsering av klipparen: Du måste utföra följande procedur för att återföra klipparen till dess normala arbetstillstånd:

   1. Blockera framhjulen.

   2. Stäng förbikopplingsventilen på transmissionspumpen genom att vrida den medurs.

  10. Koppla ur framhjulmotorns skivbromsar på följande sätt:

   Note: Se till att de M12 x 40 mm långa ställskruvarna med brickor tas bort och förvaras under förarplattformen.

   1. Lokalisera den högra framhjulmotorns skivbromsenhet.

   2. Vrid ställskruven moturs och ta bort den tillsammans med brickan.

   3. Montera sexkantspluggen på motorns ändplåt (Figur 38).

    g014451
   4. Lokalisera den vänstra framhjulmotorns skivbromsenhet och upprepa samma procedur som tidigare.

   5. Ta bort hjulklossarna.

   6. Koppla bort bogseringsstången.

    Note: Klipparens bromssystem ska i detta läge fungera normalt.

  Varning

  Kontrollera att bromssystemet fungerar normalt innan du använder klipparen. Kör klipparen med låg hastighet när du genomför de första kontrollerna. Använd inte klipparen om dess bromssystem är skadat. Använd inte klipparen när dess bromsar är urkopplade.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen motsvarar förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör, utför underhåll på maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Byt transmissionsoljefiltret.
 • Byt ut hydraulreturfiltret.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera signalhornet.
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Smörj lagren, bussningarna och lederna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Kontrollera luftrenarens blockeringsindikator (serva luftrenaren tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid extremt dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret, oljekylarna och kylaren dagligen (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Kontrollera maskinens fästelement.
 • Kontrollera klippenheterna.
 • Kontrollera gas-/backningspedalens funktion.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lagren, bussningarna och lederna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Var 150:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 250:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Kontrollera batteriets tillstånd och rengör det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Kontrollera transmissionskabeln.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera varningssystemet för motoröverhettning.
 • Byt ut huvudfiltret (oftare vid extremt dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Kontrollera elsystemet.
 • Byt transmissionsoljefiltret.
 • Kontrollera bakhjulens inriktning.
 • Byt ut hydraulreturfiltret.
 • Utföra service på hydraulsystemet.
 • Kontrollera varningssystemet för överhettning av hydraulvätska.
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken
 • Justera motorventilerna (läs mer i bruksanvisningen till motorn).
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Byt ut transmissionskabeln.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera motoroljenivån och bränslenivån.       
  Kontrollera luftfiltrets igensättningsindikator.       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.1       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Se till att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera justeringen av cylinder mot underkniv.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Kontrollera om någon smörjnippel behöver smörjas.2       
  Bättra på skadad lack.       
  Tvätta maskinen.       

  1. Kontrollera glödstiftet och insprutarmunstyckena om motorn är svår att starta, ryker mycket eller går ojämnt.

  2. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Ytterligare information om underhållsförfaranden finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Smörjning

  Smörja lager, bussningar och leder

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Smörj lagren, bussningarna och lederna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Var 50:e timme
 • Smörj lagren, bussningarna och lederna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Smörj alla smörjnipplar för lager och bussningar med fett nr 2 på litiumbas. Smörj lagren och bussningarna omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan.

  Byt ut skadade smörjnipplar.

  Smörj alla smörjpunkter på klippenheten och se till att tillräckligt med fett sprutas in tills rent fett tränger ut ur rullens ändlock. Det är bevis på att rullens tätningar är tömda på gräs och andra föroreningar och tillförsäkrar bästa möjliga livslängd.

  Smörjnipplarnas placering och antal är som följer:

  g022392

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Kontrollera varningssystemet för motoröverhettning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Kontrollera varningssystemet för motoröverhettning.
 • g014437
  1. Vrid tändningsnyckeln till läget I.

  2. Koppla bort den röda/blå kontakten från motorns temperaturbrytare.

  3. Låt kontaktens metalldel komma i kontakt med en lämplig jordningspunkt för att säkerställa att metallytorna har god kontakt.

  En signal ljuder, varefter varningslampan för motorns kylvätsketemperatur tänds för att bekräfta korrekt funktion. Om ett fel har uppstått på systemet ska du åtgärda det innan du använder klipparen.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftrenarens blockeringsindikator (serva luftrenaren tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid extremt dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 500:e timme
 • Byt ut huvudfiltret (oftare vid extremt dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Serva huvudfiltret

  Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut om den är skadad. Undersök hela luftintagssystemet för att se om det finns läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Utför bara service på luftrenarens huvudfilter när serviceindikatorn (Figur 41) anger att det krävs. Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret har avlägsnats.

  Important: Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Kontrollera filtrets blockeringsindikator. Luftfiltret måste bytas ut om indikatorn är röd (Figur 41).

   g014565
  2. Använd lågtrycksluft (2,76 bar, ren och torr) innan du avlägsnar filtret för att ta bort stora ansamlingar skräp som packats mellan filtrets utsida och skålen.Undvik att använda högtrycksluft eftersom denna kan tvinga smutsen genom filtret och in i luftintagsröret. Ta bort kåpan från luftrenarhuset.

   Denna rengöringsprocess förhindrar att det kommer in skräp i luftintaget när filtret tas bort.

   g022394
  3. Ta bort och byt ut filtret (Figur 42).

   Vi rekommenderar inte att du rengör det använda filtret eftersom det då finns risk för att filtret skadas.

  4. Undersök om det nya filtret har några transportskador genom att kontrollera filtrets förseglade ände och själva filtret. Använd inte ett skadat filter.

  5. Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  6. Rengör öppningen till smutsutblåsningen i den avtagbara kåpan. Avlägsna gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och byt ut utloppsventilen.

  7. Montera kåpan och placera gummiutloppsventilen i nedåtläge – mellan ca klockan 5 till klockan 7 sett från änden.

  8. Kontrollera luftrenarslangarnas skick.

  9. Montera kåpan.

  Serva säkerhetsfiltret

  Det sitter även en säkerhetsfilterinsats i det huvudsakliga luftfiltret som förhindrar att damm och andra föroreningar tränger in i motorn vid byte av huvudinsatsen.

  Rengör aldrig säkerhetsfiltret utan byt ut det.

  Important: Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret. Om säkerhetsfiltret är smutsigt är huvudfiltret skadat. Byt ut båda filtren.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Vevhusvolym: cirka 6,0 liter med filter

  Använd högkvalitativ motorolja som uppfyller följande specifikationer:

  • Nödvändig API-klassificering: CH-4, CI-4 eller högre

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -18º C)

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos din återförsäljare.

  Note: Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till add-markeringen på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen full. Fyll inte på med för mycket olja i vevhuset. Du behöver inte fylla på olja om nivån ligger mellan markeringarna Full och Add.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Öppna motorhuven.

  3. Ta ur oljestickan, torka av den och sätt tillbaka den(Figur 43).

   g008881
  4. Ta ur oljestickan och kontrollera oljenivån på den.

   Oljenivån ska nå upp till markeringen Full.

  5. Om oljenivån inte når upp till markeringen Full på oljestickan, ska du ta bort påfyllningslocket (Figur 44) och fylla på olja tills nivån når upp till markeringen. Fyll inte på för mycket.

   g004134
  6. Sätt tillbaka påfyllningslocket och stäng huven.

  Serva motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 150:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Ta bort avtappningspluggen (Figur 45) och låt oljan rinna ned i ett avtappningskärl.

   g008911
  2. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har slutat rinna.

  3. Avlägsna oljefiltret (Figur 46).

   g008912
  4. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen.

  5. Sätt i det nya filtret i filteradaptern. Vrid oljefiltret medsols tills gummipackningen kommer i kontakt med filteradaptern. Dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

   Important: Dra inte åt filtret för mycket.

  6. Fyll på olja i vevhuset, se Kontrollera oljenivån i motorn.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är bränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Fyll bränsletanken på en öppen plats utomhus när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger på 25 mm under påfyllningsrörets nedersta del Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken
 • Töm och rengör bränsletanken om bränslesystemet har förorenats eller om maskinen ska ställas i förvar under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningarna och anslutningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar. Undersök om de har skador eller lösa anslutningar eller om de har försämrats på något annat sätt.

  Lufta bränslesystemet

  Om något av det följande har inträffat måste du lufta bränslesystemet innan du startar motorn:

  • Vid den första starten av en ny maskin.

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet, t.ex. vid filterbyte, service av separatorn etc.

  Fara

  Under vissa omständigheter är bränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 12 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag och se till att bränsletanken är minst halvfull.

  2. Öppna motorhuven.

  3. Vrid nyckeln i tändningsbrytaren till ON och kör runt motorn. Den mekaniska pumpen suger ut bränsle ur tanken, fyller bränslefiltret och bränsleslangen samt pumpar in luft i motorn. Det kan ta tid innan systemet har tömts på all luft, under vilken tid motorn kan gå ojämnt. När all luft är tömd och motorn går jämnt ska du köra den i några minuter för att försäkra dig om att den är helt tömd.

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Important: Byt ut bränslefilterskålen regelbundet för att förhindra att smuts i bränslet orsakar slitage på insprutningspumpens kolv eller insprutningsmunstycket.

  1. Sätt en ren behållare under bränslefilterskålen (Figur 47).

  2. Rengör området där filterskålen ska monteras.

   g018028
  3. Avlägsna filterskålen och rengör fästytan.

  4. Smörj packningen på filterskålen med ren olja.

  5. Montera den nya filterskålen för hand tills packningen vidrör fästytan.

  6. Lufta bränslesystemet. Se Lufta bränslesystemet.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Kontrollera elsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Kontrollera elsystemet.
 • Inspektera alla elanslutningar och -kablar och byt ut eventuella skadade eller rostiga delar. Spruta ett vattendämpande medel av god kvalitet på utsatta anslutningar för att förhindra fuktbildning.

  Kontrollera batteriets skick

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Note: Koppla alltid bort den negativa (-) kabeln först när du tar bort batteriet.

  Note: Anslut alltid den negativa (-) kabeln sist när du monterar fast batteriet.

  Öppna motorhuven. Avlägsna eventuell rost från batteripolerna med en stålborste och stryk på vaselin på polerna för att förhindra vidare rostbildning. Rengör batterifacket.

  Under normala driftförhållanden kräver inte batteriet någon annan tillsyn. Om maskinen har använts kontinuerligt i hög omgivningstemperatur behöver du eventuellt fylla på med elektrolyt.

  Ta bort cellocken och fyll på med destillerat vatten tills nivån ligger 15 mm under batteriets högsta nivå. Sätt tillbaka cellocken.

  Note: Kontrollera batterikablarnas tillstånd. Byt ut mot nya kablar om de gamla uppvisar tecken på slitage eller skada, och dra åt eventuella lösa anslutningar.

  Serva batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd och rengör det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Kontrollera batteriets skick. Se till att hålla kabelanslutningarna och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt kommer att laddas ur. Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten. Skölj med rent vatten.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  Kontrollera lufttrycket i fram- och bakdäcken. Korrekt tryck anges i tabellen nedan.

  Important: Se till att trycket är korrekt i alla däck så att maskinen får jämn kontakt med gräset.

  DäckDäcktypRekommenderade däcktryck
  GräsförhållandenVägförhållandenMaximalt tryck
  Framaxel26 x 12.0 – 12 BKT mönstrade0,69 bar1,38 bar1,72 bar
  Bakaxel20 x 10.0 – 8 BKT mönstrade0,69 bar1,38 bar1,72 bar

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Dra åt hjulmuttrarna till 200 N·m för framaxeln och till 54 N·m för bakaxeln.

  Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskador.

  Kontrollera att hjulmuttrarna är ordentligt åtdragna.

  Byta transmissionsoljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt transmissionsoljefiltret.
 • Var 500:e timme
 • Byt transmissionsoljefiltret.
 • g018091
  1. Skruva loss och ta bort undersidan på transmissionsoljefiltrets kåpa.

  2. Ta bort filterinsatsen och släng bort det.

  3. Montera ett nytt filterelement (artikel 924709).

  4. Sätt tillbaka kåpan.

  Kontrollera bakhjulens inriktning.

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Kontrollera bakhjulens inriktning.
 • Förhindra omfattande däckslitage och tillförsäkra säker maskindrift genom att rikta in bakhjulen till 3 - 8 mm

  Placera bakhjulen så att de pekar rakt framåt. Mät och jämför avståndet mellan de främre sidoväggarna och de bakre sidoväggarna vid hjulens mitthöjd. Avståndet mellan de främre sidoväggarna måste vara 3–8 mm mindre än avståndet mellan de bakre sidoväggarna.

  g014442

  Justera inriktningen av bakhjulen genom att först lossa på vänster och höger låsmutter på parallellstaget. (Vänster låsmutter är vänstergängad.) Rotera parallelstaget för att åstadkomma det korrekta avstånd som beskrivs ovan och dra åt låsmuttrarna ordentligt.

  Inspektera transmissionskabeln och driftmekanismen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Kontrollera transmissionskabeln.
 • Kontrollera att kabeln och driftmekanismen sitter säkert och är i gott skick vid hastighetspedalernas och transmissionspumpens ändar.

  • Avlägsna smuts, partiklar och andra avlagringar.

  • Kontrollera att kullederna är väl förankrade och att monteringsfästena och vajerförankringen är åtdragna och inte uppvisar sprickor.

  • Inspektera ändfästena med avseende på slitage, rost och trasiga fjädrar, och byt ut vid behov.

  • Kontrollera att gummitätningarna sitter på rätt plats och är i gott skick.

  • Kontrollera att de vridbara hylsorna som stöder den inre kabeln är i gott skick och är väl anslutna till den yttre kabelenheten vid de vågprofilerade anslutningarna. But ut kabeln omedelbart om den uppvisar tecken på sprickor eller dålig anslutning.

  • Kontrollera att hylsorna, stängerna och kabeln inte är böjda, vikta eller uppvisar andra skador. Byt ut kabeln om den uppvisar någon av dessa skador.

  • Stäng av motorn och testa pedalerna genom hela växlingsområdet och tillförsäkra att mekanismerna arbetar mjukt och effektivt till neutralläget utan att kärva eller fastna.

   g014571

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Ta bort skräp från kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret, oljekylarna och kylaren dagligen (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Note: Håll kylaren och oljekylaren ren så att inte motorn överhettas. Undersök i vanliga fall dagligen och torka vid behov bort eventuellt skräp från dessa delar. Under mycket dammiga och smutsiga förhållanden är det dock nödvändigt att delarna undersöks och rengörs oftare.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Rengör kylargallret.

  3. Rengör noga och ta bort allt skräp från området runt motorn.

  4. Lossa spärren och öppna motorhuven (Figur 51).

   g018023
  5. Rengör gallret noga med tryckluft.

  6. Vrid spärren inåt för att frigöra oljekylaren(Figur 52).

   g003974
  7. Börja från fläktsidan av kylaren och blås den ren med tryckluft med lågt tryck (3,45 bar) (använd inte vatten). Upprepa steget från kylarens framsida och därefter på nytt från fläktsidan. Rengör noga på båda sidor om oljekylaren. När kylaren och oljekylaren har rengjorts noga ska eventuellt skräp som har samlats på maskinens övriga delar (Figur 53) blåsas bort med tryckluft.

   g004137
  8. Vrid tillbaka oljekylaren i rätt läge och fäst spärren.

  9. Fäll ned motorhuven och fäst spärren.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera generatorremmens skick och spänning efter den första arbetsdagen och därefter var 100:e körtimme.

  Spänna generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
  1. Öppna motorhuven.

  2. Kontrollera generatorremmens spänning genom att trycka ned remmen (Figur 54) mittemellan generatorn och vevaxelskivorna med en kraft på 10 kg.

   g003976

   Remmen ska böjas ned 11 mm. Om nedböjningen inte är korrekt går du vidare till steg 3. Är den korrekt fortsätter du driften.

  3. Lossa den bult som håller fast staget på motorn (Figur 54), den bult som håller fast generatorn på staget samt axelbulten.

  4. För in en bändstång mellan generatorn och motorn och bänd upp generatorn.

  5. När korrekt spänning har uppnåtts drar du åt generatorn, staget och axelbultarna för att säkra justeringen.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Kontrollera hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraultanken fylls på fabriken med ca 32 liter högkvalitativ hydraulvätska. Det är bäst att kontrollera hydrauloljan när vätskan är kall. Maskinen ska vara i transportinställningen. Fyll på olja tills nivån når upp till mitten av godkänt intervall på oljestickan om nivån ligger under markeringen ”Add”. Fyll inte på för mycket i tanken.Du behöver inte fylla på olja om nivån ligger mellan markeringarna ”Full” och ”Add”.

  Rekommenderad utbytesvätska:

  Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season

  Du kan köpa oljan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter (se reservdelskatalogen eller kontakta din Toro-återförsäljare för information om artikelnummer).

  Alternativa vätskor: Om du inte har tillgång till Toro-vätskan kan du använda andra vedertagna petroleumbaserade vätskor, under förutsättning att de uppfyller nedanstående materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din oljeleverantör att oljan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från välkända tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Nötningsförhindrande flergradig hydraulvätska med hög viskositet/låg flytpunkt, ISO VG 46
   Materialegenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48cSt vid 100 °C: 7,9 till 9,1
    Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre (högt viskositetsindex anger en flerviktsvätska)
    Flytpunkt, ASTM D97–36,7 °C till –45 °C
    FZG, steg för fel11 eller bättre
    Vatteninnehåll (ny vätska)500 ppm (max.)
   Branschspecifikationer:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Lämpliga hydraulvätskor måste vara angivna för mobila maskiner (i motsats till användning på en industriell anläggning), av flerviktstyp, med nötningsförhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vätsketyp).

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15−22liter hydraulolja. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Syntetisk: Biologiskt nedbrytbar hydraulvätska

  Du kan köpa oljan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter (se reservdelskatalogen eller kontakta din Toro-återförsäljare för information om artikelnummer).

  Den här syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan av hög kvalitet har testats och anses vara kompatibel för denna Toro-modell. Syntetiska vätskor av andra märken kan ha problem med förseglingen och Toro ansvarar inte för icke godkända vätskor.

  Note: Denna syntetiska hydraulvätska är inte kompatibel med den biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan från Toro som tidigare såldes. Kontakta din Toro-återförsäljare för mer information.

  Alternativa vätskor:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internationell)

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Kontrollera siktglaset som sitter på sidan av tanken.

   Note: Nivån måste ligga vid den övre markeringen.

  3. Gör rent omkring påfyllningsröret och hydraultanklocket (Figur 55) och ta bort locket om mer hydraulolja behövs.

   g014570
  4. Ta bort locket och fyll tanken upp till den övre markeringen i siktglaset.

   Note: Fyll inte på tanken för mycket.

  5. Sätt tillbaka tanklocket.

  Byta hydraulreturfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut hydraulreturfiltret.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut hydraulreturfiltret.
  1. Ta bort returfiltret.

  2. Stryk på olja på den nya returfilterpackningen.

  3. Montera det nya returfiltret på maskinen.

   g014491

  Serva hydraulsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Utföra service på hydraulsystemet.
 • Note: Utsätt inte elkomponenterna för väta. Rengör sådana områden med torr trasa eller borste.

  Detta arbete bör utföras när hydraulvätskan är varm (inte het). Sänk ner klippenheterna till marken och töm hydraulsystemet.

  1. Ta bort vätsketankens påfyllningsfläns så att du kommer åt sugfiltret.

  2. Skruva loss och ta bort filtret och rengör det med paraffin/fotogen eller bensin innan du sätter tillbaka det.

  3. Montera fast returrörets vätskefilterinsats.

  4. Montera fast transmissionens vätskefilterinsats.

  5. Fyll hydraultanken med färsk och ren hydraulvätska av rekommenderad typ.

  6. Kör maskinen och alla hydraulsystem tills hydraulvätskan blir varm.

  7. Kontrollera vätskenivån och fyll på vid behov upp till den övre markeringen i siktglaset.

   g014452

  Kontrollera varningssystemet för överhettning av hydraulvätska

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Kontrollera varningssystemet för överhettning av hydraulvätska.
 • g022285
  1. Vrid tändningsnyckeln till läget I.

  2. Koppla bort den röda/gula kontakten från hydraultankens temperaturbrytare.

  3. Låt kontaktens metalldel komma i kontakt med en lämplig jordningspunkt för att tillförsäkra att metallytorna har god kontakt.

  En signal ljuder, varefter varningslampan för hydraulvätsketemperatur tänds för att bekräfta korrekt funktion. Utför vid behov reparationer innan du använder klipparen.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna dagligen för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Underhålla klippenheten

  Se klippenhetens bruksanvisning för information om underhållsprocedurer.

  Knivsäkerhet

  • En sliten eller skadad kniv eller underkniv kan gå sönder, och den trasiga delen kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara.

  • Kontrollera med jämna mellanrum om klippenheterna är slitna eller skadade.

  • Var försiktig när du inspekterar klippenheterna. Linda in knivarna i något material eller ta på dig handskar, och var försiktig när du hanterar cylindrarna eller underknivarna. Cylindrarna och underknivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när du roterar en cylinder i maskiner med flera klippenheter, så att inte cylindrarna i de övriga klippenheterna också börjar röra sig.

  Slipa klippenheterna

  Varning

  Vidröring av klippenheter eller andra rörliga delar kan orsaka personskador.

  • Håll fingrar, händer och kläder på avstånd från klippenheterna och andra rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida klippenheterna för hand eller med foten när motorn är igång.

  Vi rekommenderar den här processen för återställning av de skäreggar på cylindrar och underknivar som krävs för kvalitativ gräsklippning.

  Med den här processen kan du endast avlägsna en mindre mängd metall i syfte att återställa skäreggen. Om kniveggarna är mycket trubbiga eller skadade måste du avlägsna de olika delarna och slipa om dem.

  1. Se till att klipparmotorn är avstängd och parkeringsbromsen ligger i.

  2. Justera cylindrarna mot underknivarna för att uppnå en lätt kontakt.

  3. Stryk på mellangradig, rengöringsmedelsbaserad karborundum på cylindrarnas skäreggar med en långskaftad borste.

   80-gradigt karborundum
    Artikelnummer
   0,45 kg63-07-088
   11,25 kg63-07-086
   g014445
  4. Sätt dig på förarsätet, starta motorn och låt den gå på tomgång.

   Varning

   Du kan bli allvarligt skadad om du vidrör klippenheterna när motorn körs.

   • Kontrollera att ingen vistas i området kring klippenheterna.

   • Håll händer och fötter borta från klippenheterna när klipparens motor är igång.

  5. Ställ brytaren för drivning av klippenheterna på läget för slipning framåt/bakåt och låt slipningen pågå en stund samtidigt som du lyssnar på ljudet från den.

  6. När slipningen är genomförd slår du av brytaren för drivning av klippenheterna och stänger av motorn.

  7. Rengör skäreggarna noga och justera cylindrarnas underknivar.

  8. Kontrollera att en tunn pappersbit klipps korrekt vid alla punkter längs skäreggarna när cylindrarna roteras för hand.

  9. Upprepa steg 2–8 om mer slipning krävs.

  10. Avlägsna och tvätta bort alla spår av kiselkarbidspasta från cylindrarna och underknivarna.

  Slipa klippenheterna

  De av cylindrarnas eller underknivens skäreggar som har blivit för trubbiga eller skeva måste slipas om. Underknivar som närmar sig slutet på sin livslängd ska bytas ut. De nya knivarna ska slipas i sina hållare innan de monteras. Om en omslipning visar sig nödvändig måste både cylindrarna och underknivarna slipas på samma gång. Det enda undantaget är om en ny cylinder ska monteras, för då behöver endast underknivarna slipas. All sådan slipning ska utföras av en auktoriserad återförsäljare på en väl underhållen kvalitetsslipmaskin för cylindrar/underknivar.

  Rengöring

  Tvätta maskinen

  Tvätta maskinen efter behov med enbart vatten, alternativt med ett milt tvättmedel. Du kan använda en trasa när du tvättar maskinen.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (gråvatten) när du gör rent maskinen.

  Important: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna eller fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Undvik att använda alltför mycket vatten nära kontrollpanelen, motorn och batteriet.

  Important: Tvätta inte maskinen medan motorn är i gång. Om du tvättar maskinen medan motorn är i gång kan interna skador uppstå i motorn.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller annan utrustning.

  Förbereda traktorenheten

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  3. Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera däcktrycket.

  4. Kontrollera alla fästelement. Dra åt dem vid behov.

  5. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  6. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  7. Serva batteriet och kablarna på följande sätt. Se Säkerhet för elsystemetID000-448-328.

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Motorpreparering

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll på motorn med angiven motorolja.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  5. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  6. Spola bränsletanken med färskt, rent bränsle.

  7. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50 blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om så behövs, så att du klarar de förväntade lägsta temperaturerna i ditt område.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det finns gräsområden som förblir oklippta vid klippenhetsöverlappningen.
  1. Du vrider klipparen för snävt.
  2. Maskinen glider i sidled när du klipper på en sluttning.
  3. Ingen markkontakt föreligger på klippenhetens ena ände på grund av felaktigt dragna slangar eller felaktigt placerade hydrauladaptrar.
  4. Ingen markkontakt föreligger vid klippenhetens ena ände på grund av att en svängtapp kärvar.
  5. Ingen markkontakt föreligger på klippenhetens ena ände på grund av gräsansamling under klippenheten.
  1. Öka svängradien.
  2. Klipp uppåt/nedåt.
  3. Korrigera slangföringen eller hydrauladaptrarnas position.
  4. Frigör och smörj svängtapparna.
  5. Rensa gräsanhopningen.
  Det finns breda oklippta linjer i gräset tvärs över klipparens åkriktning.
  1. Åkhastigheten framåt är för hög.
  2. Cylinderhastigheten är för låg.
  3. Klipphöjden är för låg.
  1. Minska åkhastigheten framåt.
  2. Öka motorns varvtal.
  3. Höj klipphöjden.
  Det finns oklippta linjer (av en klippenhetsbredd) i gräset tvärs över klipparens åkriktning.
  1. En cylinder går långsamt.
  1. Kontrollera cylinderhastigheten, kontakta den auktoriserade distributören.
  Gräset klipps i olika höjder där klippenheterna överlappar.
  1. En klippenhet har en ojämn klipphöjdsinställning.
  2. Reglaget för höjning/sänkning är inte i flytläget.
  3. Ingen markkontakt föreligger på klippenhetens ena ände på grund av felaktigt dragna slangar eller felaktigt placerade hydrauladaptrar.
  4. Ingen markkontakt föreligger vid klippenhetens ena ände på grund av kärvande svängtappar.
  5. Ingen markkontakt föreligger på klippenhetens ena ände på grund av gräsansamling under klippenheten
  1. Kontrollera och justera klipphöjdsinställningen.
  2. För reglaget till flytläget.
  3. Korrigera slangföringen och hydrauladaptrarnas position.
  4. Frigör och smörj svängtapparna.
  5. Rensa gräsbildningen.
  Det finns oklippta eller dåligt klippta grässträngar.
  1. En cylinder har delvis förlorat kontakten med underkniven.
  2. En cylinder har för mycket kontakt med underkniven.
  3. Klipphöjden är för hög.
  4. Skäreggarna på cylindrarna/underknivarna är trubbiga.
  1. Justera kontakten mellan cylindern och underkniven.
  2. Justera kontakten mellan cylindern och underkniven.
  3. Minska klipphöjden.
  4. Slipa eller vässa skäreggarna.
  Det finns linjer av oklippt eller dåligt klippt gräs i åkriktningen.
  1. Skäreggarna klipper ojämnt på grund av för mycket kontakt, vilket orsakas av dålig justering av cylinder och underkniv.
  2. Underkniven vidrör marken.
  3. Underkniven är vinklad nedåt.
  4. Klippenheterna hoppar.
  5. Det finns slitna cylinderlager/lagerhustappar.
  6. Det finns lösa komponenter i klippenheten.
  1. Slipa eller vässa skäreggarna.
  2. Höj klipphöjden.
  3. Justera klippenheten för att placera underkniven parallellt med marken.
  4. Minska åkhastigheten framåt och minska viktöverföringen.
  5. Byt ut alla slitna delar.
  6. Kontrollera och dra åt komponenterna vid behov
  Marken skalas.
  1. Markens profil är för krävande för klipphöjdsinställningen.
  2. Klipphöjden är för låg.
  1. Använd flytande klippenheter.
  2. Höj klipphöjden.
  Underkniven är överdrivet sliten.
  1. Underkniven har för mycket kontakt med marken.
  2. Skäreggarna på cylindern och/eller underkniven är trubbiga.
  3. Cylindern har för mycket kontakt med underkniven.
  4. En cylinder eller underkniv är skadad.
  5. Det föreligger extremt krävande markförhållanden.
  1. Höj klipphöjden.
  2. Slipa eller vässa skäreggarna.
  3. Justera kontakten mellan cylindern och underkniven.
  4. Slipa eller byt ut delar efter behov.
  5. Höj klipphöjden.
  Det går inte att starta motorn med tändnyckeln.
  1. Säkerhetsbrytaren för transmissionens neutralläge är inte aktiverad.
  2. Parkeringsbromsens säkerhetsströmbrytare är inte aktiverad.
  3. Säkerhetsbrytaren på klippenhetens drivning är inte aktiverad.
  4. Det finns en trasig elanslutning.
  1. Ta bort foten från gas-/backningspedalerna eller kontrollera inställningen av säkerhetsbrytaren för transmissionens neutralläge.
  2. För parkeringsbromsens brytare till läget On.
  3. För klippenhetsbrytaren till läget Av.
  4. Leta rätt på och åtgärda felet i elsystemet.
  Batteriet har ingen ström.
  1. En polanslutning är lös eller rostig.
  2. Generatorremmen är lös eller sliten.
  3. Batteriet är urladdat.
  4. Det finns en elektrisk kortslutning.
  1. Rengör och dra åt polanslutningarna. Ladda batteriet.
  2. Justera spänningen eller byt remmen. Se bruksanvisningen till motorn.
  3. Ladda eller byt ut batteriet.
  4. Spåra kortslutningen och åtgärda felet.
  Hydraulvätskan är överhettad.
  1. Det finns ett igensatt galler.
  2. Vätskekylarflänsarna är smutsiga/igensatta.
  3. Motorkylaren är smutsig/igensatt.
  4. Övertrycksventilens inställning är för låg.
  5. Vätskenivån är för låg.
  6. Bromsarna är aktiverade.
  7. Cylindrarna ligger tätt mot underknivarna.
  8. Det finns en skadad fläkt eller fläktdrivning.
  1. Rengör gallret.
  2. Rengör kylflänsarna.
  3. Rengör kylaren.
  4. Trycktesta övertrycksventilen. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  5. Fyll tanken till korrekt nivå.
  6. Frikoppla bromsarna.
  7. Justera inställningarna.
  8. Kontrollera fläktens funktion och serva den vid behov.
  Bromssystemet fungerar inte korrekt.
  1. Det finns ett fel på hjulmotorns bromsenhet.
  2. Bromsskivorna är slitna.
  1. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  2. Byt ut bromsskivorna. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  Styrningen fungerar inte.
  1. Ett fel har uppstått på styrventilen.
  2. Ett fel har uppstått på hydraulcylindern.
  3. En styrslang har skadats.
  1. Serva eller byt ut styrventilen.
  2. Serva eller byt ut hydraulcylindern.
  3. Byt ut slangen.
  Maskinen rör sig varken framåt eller bakåt.
  1. Parkeringsbromsen är åtdragen.
  2. Vätskenivån är för låg.
  3. Tanken har fel sorts vätska.
  4. Gaspedalskopplingen är skadad.
  5. Transmissionspumpen är skadad.
  6. Transmissionens förbikopplingsventil är öppen.
  7. Det finns en trasig drivkoppling.
  1. Lossa parkeringsbromsen.
  2. Fyll tanken till korrekt nivå.
  3. Töm tanken och fyll på med rätt sorts vätska.
  4. Kontrollera länkarna och byt ut skadade och slitna delar.
  5. Låt din auktoriserade återförsäljare se över transmissionspumpen.
  6. Stäng överströmningsventilen.
  7. Byt ut drivkopplingen.
  Maskinen kryper framåt eller bakåt i neutralläget.
  1. Transmissionens neutralinställning är felaktigt inställd.
  1. Justera inställningen av transmissionens neutralläge.
  Det är mycket buller i hydraulsystemet.
  1. En pump är trasig.
  2. En motor är trasig.
  3. Luft läcker in i systemet.
  4. Ett sugfilter är igensatt eller skadat.
  5. Vätskan har omfattande viskositet på grund av kyliga förhållanden.
  6. Övertrycksventilens inställning är för låg.
  7. Hydraulvätskenivån är låg.
  1. Lokalisera den pump som avger oljudet och serva eller byt ut den.
  2. Lokalisera den motor som avger oljudet och serva eller byt ut den.
  3. Dra åt eller byt ut hydraulkopplingarna, speciellt för sugledningarna.
  4. Rengör och sätt tillbaka sugfiltret eller byt ut det efter behov.
  5. Låt systemet värma upp.
  6. Trycktesta övertrycksventilen. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  7. Fyll hydraulvätsketanken till korrekt nivå.
  Maskinen fungerar bra till en början men förlorar sedan kraft.
  1. En pump eller motor är utsliten.
  2. Hydraulvätskenivån är låg.
  3. Vätskan i hydraulsystemet har fel viskositet.
  4. Vätskefiltret är igensatt.
  5. Övertrycksventilen är trasig.
  6. Systemet är överhettat.
  7. Läckage uppstår i sugslangen.
  1. Byt ut delar efter behov.
  2. Fyll hydraulvätsketanken till korrekt nivå
  3. Byt ut vätskan i hydraultanken mot vätska med korrekt viskositet – se specifikationsavsnittet.
  4. Byt filterinsats.
  5. Rengör och trycktesta övertrycksventilen. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  6. Kontrollera justeringen av cylinder mot underkniv. Minska arbetshastigheten (öka klipphöjden eller minska åkhastigheten framåt).
  7. Kontrollera och dra åt kopplingarna. Byt slang vid behov.
  En cylinder knackar när den roterar.
  1. Det finns en utstående punkt på cylindern eller underkniven på grund av kontakt med främmande objekt.
  2. Cylinderlagren är utslitna.
  1. Avlägsna den utstående punkten med en sten och slipa skäreggarna. Omfattande skador kräver full slipning.
  2. Byt ut lagren vid behov.
  En cylinder roterar långsamt.
  1. Ett cylinderlager kärvar.
  2. En motor med fel rotation har monterats.
  3. Motorns backventil sitter fast i öppet läge.
  4. Cylindern ligger tätt mot underkniven.
  5. Motorn är utsliten.
  1. Byt ut lagren vid behov.
  2. Kontrollera motorn och byt ut den vid behov.
  3. Rengör och kontrollera backventilen.
  4. Justera inställningen.
  5. Byt ut motorn.
  En klippenhet lyfts inte tillbaka från arbetsnivån.
  1. Fel har uppstått på lyftcylinderns tätning.
  2. Övertrycksventilen sitter fast i öppet läge eller är felaktigt inställd.
  3. Det finns en trasig styrventil.
  4. Det finns en mekanisk blockering.
  1. Byt ut tätningarna.
  2. Trycktesta övertrycksventilen. Be din auktoriserade återförsäljare om råd.
  3. Se över reglerventilen.
  4. Avlägsna blockeringen.
  Klippenheterna följer inte markens konturer.
  1. Korrigera slangföringen eller hydraulkopplingarnas riktning.
  2. Svängpunkterna är för snäva.
  3. Klipparen används i läget ”Hold”.
  4. Inställningen av viktöverföringen är för hög.
  1. För klippenheterna mellan de yttersta positionerna och se om slangarna spänns. Dra slangarna rätt och åtgärda kopplingarna efter behov.
  2. Frigör och smörj svängtapparna vid behov.
  3. Flytta lägesreglaget till läget för ner/rörelse.
  4. Minska viktöverföringen.
  Klippenheterna startar inte när de sänks ner till arbetsläget.
  1. Fel på brytaren för sätesgivaren.
  2. Hydraulvätskenivån är för låg.
  3. En drivaxel är skadad.
  4. Övertrycksventilen sitter fast i öppet läge eller är felaktigt inställd.
  5. Klippenheten är igensatt.
  6. En cylinder sitter fast på underkniven.
  7. Reglerventilen för någon av klippenheterna är avaktiverad på grund av skada.
  8. En reglerventil till klippenheten står i läget Off på grund av ett elfel.
  9. Avståndsbrytaren för lyftarmen är felinställd.
  1. Kontrollera brytarens mekaniska och elektriska funktion.
  2. Fyll hydraultanken till korrekt nivå.
  3. Kontrollera motorns och cylinderns drivaxlar och byt ut dem vid behov.
  4. Trycktesta övertrycksventilen. Be din återförsäljare om råd.
  5. Rensa eventuella igensättningar vid behov.
  6. Justera inställningen.
  7. Se över reglerventilen.
  8. Låt någon kontrollera elsystemet så att det inte finns något elektriskt fel.
  9. Kontrollera och justera avståndsbrytaren.
  Cylindrarna roterar i fel riktning.
  1. Slangarna är felanslutna.
  2. Klippenhetens drivbrytare är felaktigt ansluten.
  1. Kontrollera hydraulkretsen och anslut slangarna på rätt sätt.
  2. Kontrollera brytarens elektriska anslutningar.