Innledning

Denne maskinen er en plentraktor med spolekniver, som er beregnet for innleide yrkesbrukere i kommersielle sammenhenger. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

g281378

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold barn, tilskuere og dyr borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler stopper. La maskinen kjøle seg ned før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller oppbevarer den.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal70-13-072
decal70-13-077
decal950832
decal950889
decal111-0773
decal111-3277
decal111-3344
decal111-3562
decal111-3566
decal111-3658
decal111-7249
decal111-3567
decal111-3902
decal111-5007
decal111-3901

Montering

Lagre dokumentasjonen på et trygt sted for fremtidig bruk.

Note: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Oversikt over produktet

g014594

Kontrollpanelkomponenter

g016426
g014419

Bremsesystem

Parkeringsbrems

Flytt parkeringsbremsebryteren til foroverposisjon ved å trykke ned den lille låseknappen og flytte bryteren forover for å aktivere parkeringsbremsen (Figur 6).

Note: Ikke bruk gressklipperen med parkeringsbremsen aktivert, og ikke aktiver parkeringsbremsen mens gressklipperen er i gang.

Denne lampen lyser når parkeringsbremsen er aktivert og tenningsnøkkelen står i posisjon I.

Advarsel

Parkeringsbremsen fungerer bare på forhjulene. Ikke parker gressklipperen i en bakke.

g014421

Brems

Bremsing oppnås gjennom det hydrauliske girsystemet. Når pedalene for rygging og kjøring forover slippes eller motorhastigheten reduseres, aktiveres bremsene og kjørehastigheten reduseres automatisk. Hvis du vil øke bremseeffekten, trykkes du gasspedalen til nøytral posisjon. Bremsen fungerer bare på forhjulene.

Advarsel

Bremsesystemet holder ikke gressklipperen stillestående. Påse alltid at parkeringsbremsen er aktivert for å parkere gressklipperen stillestående.

Nødbrems

Hvis bremsen svikter, slår du av tenningen for å stoppe gressklipperen helt.

Advarsel

Vær forsiktig når du bruker nødbremsen. Sitt på setet og hold fast i rattet for å hindre å bli kastet ut av gressklipperen når forhjulbremsene aktiveres plutselig mens du kjører.

Gasskontroll

Bruk gasskontrollene i forover retning for å øke motorhastigheten. Bruk gasskontrollen i bakover retning for å øke motorhastigheten (Figur 7).

Note: Motorhastigheten avgjør hastigheten til de andre funksjonene, dvs. kjøring, rotasjonshastigheten til klippeknivene og løftehastigheten for klippeenheten.

g014547

Kjøre

Kjøring forover: Trykk ned pedalen for kjøring forover for å øke hastigheten for kjøring forover. Slipp pedalen for å redusere hastigheten (Figur 8).

Rygging: Trykk ned pedalen for rygging for å øke ryggehastigheten. Slipp pedalen for å redusere hastigheten (Figur 8).

Stopp (Nøytral): Slipp pedalen for kjøring forover eller rygging.

g014420

Utjevningssperre

Advarsel

Svingradiusen øker når utjevningssperren er aktivert. Bruk av utjevningssperren i høy hastighet kan medføre tap av kontroll og føre til alvorlig personskade og/eller skade på eiendom.

Ikke bruk utjevningssperren i høy hastighet.

Bruk utjevningssperren for å forhindre hjulspinning når drivhjulene mister feste. Utjevningssperren fungerer i både forover- og reversstilling. Du kan aktivere utjevningssperren mens maskinen kjører langsomt. Motorkraftbehovet øker når utjevningssperren er aktivert. Unngå for stort kraftbehov ved å kun bruke utjevningssperren i lav hastighet.

Trykk på utjevningssperrebryteren for å aktivere utjevningssperren.

Frigjør utjevningssperrebryteren for å deaktivere utjevningssperren.

Transportlåser

Hev alltid klippeenhetene til transportstilling, og fest med transportlåsene og sikkerhetslåsene under kjøring mellom arbeidsområder (Figur 9).

g014548

Klippeenhetenes drivbryter

Sett alltid klippeenhetens drivbryter i Off (Av)-posisjon når du kjører mellom arbeidsområder.

Justerbar rattstamme

Advarsel

Du må aldri bruke gressklipperen uten først å kontrollere at justeringsmekanismen for rattstammen er i orden, og at rattet forblir trygt i posisjon når rattstammen er justert og låst.

Justering av rattet og rattstammen skal bare utføres når gressklipperen står stille med parkeringsbremsen aktivert.

 1. Hvis du vil vippe rattet, trykker du fotpedalen ned.

 2. Plasser rattet i den mest komfortable posisjonen og slipp pedalen (Figur 10).

g014549

Førersete

Advarsel

Du må aldri bruke gressklipperen uten først å kontrollere at førersetemekanismene er i god arbeidstilstand, og når det er justert og låst, forblir setet trygt i posisjon.

Justering av setemekanismene skal bare utføres når gressklipperen står stille med parkeringsbremsen aktivert.

 • Justering for forover/bakover: Flytt spaken oppover for å justere seteryggen forover/bakover. Slipp spaken for å låse setet på plass (Figur 11).

  g016377
 • Operatørvektjustering: Roter håndtaket med klokken for å øke stivheten i hjulopphenget og mot klokken for å redusere den. Skiven viser når optimal hjulopphengsjustering er angitt i henhold til operatørvekt (kg). Se Figur 12.

  g016378
 • Høydejustering: Løft setet manuelt for trinnvis høydejustering. For å senke setet, løft det forbi høyeste innstilling, og la det deretter synke til laveste stilling (Figur 13).

  g016379
 • Ryggstøttejustering: Trekk håndtaket utover for å justere vinkelen på setets ryggstøtte. Slipp håndtaket for å låse setets ryggstøtte på plass (Figur 14).

  g016380

Varselsystemer

Varsellampe for overoppvarming av kjølemiddel i motoren

Varsellampen for motorens kjølemiddel tennes, hornet aktiveres og klippeenheten stopper (Figur 15).

g014551

Varsellampe for overoppvarming av hydraulikkoljen

Varsellampen for hydraulikkoljen tennes når overoppheting oppstår, og hornet aktiveres når hydraulikkoljen i beholderen overstiger 95 grader C (Figur 16).

g014552

Varsellampe for lav batteriopplading

Varsellampen for batterilading tennes når batteriladingen er lav (Figur 17).

g014553

Varsellampe for lavt motoroljetrykk

Varsellampen for motoroljetrykk tennes når oljetrykket er for lavt (Figur 18).

g014554

Deaktivere av spoler

Spolene deaktiveres når driftstemperaturen når 115 grader C.

Hørbart varselhorn

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk hornet.
 • Trykk på hornknappen for å aktivere et hørbart varsel (Figur 19).

  Important: Hornet aktiveres automatisk når motorens kjølemiddel eller hydraulikkvæske overopphetes. Stopp motoren umiddelbart, og fiks maskinen før du starter den igjen.

  g014555

  Nøkkelbryter

  0 = Motor av
  I = Motor i gang / Tilleggsutstyr på
  II = Foroppvarming av motor
  III = Motoren starter
  g014556

  Indikatorlampe for foroppvarming av motoren

  Vri tenningsnøkkelen til posisjon II. Indikatorlampen for foroppvarming av motoren tennes og varmer opp glødepluggene (Figur 21).

  Important: Forsøk på å starte en kald motor før foroppvarmingen brukes, kan føre til unødvendig slitasje på batteriet.

  g014557

  Drivstoffmåler

  Drivstoffmåleren viser hvor mye drivstoff det er i tanken(Figur 22).

  g014558

  Timeteller

  Timetelleren viser totalt antall timer maskinen har blitt brukt (Figur 23).

  g014559

  Indikatorlampe for kraftoverføring nøytral

  Denne lampen tennes når kjørekontrollpedalene er i nøytral stilling og tenningsnøkkelen er vridd til posisjon I (Figur 24).

  Note: Parkeringsbremsen må aktiveres for at indikatoren for kraftoverføring i nøytral skal tennes.

  g014560

  Indikatorlampe for klippeenhetens drivbryter

  Denne lampen tennes når klippeenhetens drivbryter er i forover-/bakoverposisjon og tenningsnøkkelen er vridd til posisjon I (Figur 25).

  g014561

  Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

  SpesifikasjonLT 3340
  Transportbredde157,5 cm
  Klippebredde212,0 cm
  Total bredde236,0 cm
  Lengde286,0 cm
  Høyde168,1 cm med veltebeskyttelsen sammenlagt

  216,0 cm med veltebeskyttelsen i vertikal driftsposisjon

  Vekt1325 kg*Med væsker og 250 mm seksknivers klippeenheter
  MotorKubota 26,5 kW (35,5 hk) ved 3000 o/min DIN 70020
  Drivstofftankkapasitet45 l
  Transporthastighet 25 km/t
  Klippehastighet11 km/t
  Kapasitet for hydraulikksystem32 l
  Motorhastighet3000 o/min

  Tilbehør

  Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

  For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Bruk

  Før bruk

  Sikkerhet før bruk

  Generell sikkerhet

  • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

  • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelige deler står stille. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

  • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

  • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at klippeenhetene er i god stand.

  • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

  Drivstoffsikkerhet

  • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

  • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

  • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

  • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

  • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

  Utføre daglig vedlikehold

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

  Fylle drivstofftanken

  Drivstofftankens kapasitet

  45 l

  Drivstoffspesifikasjon

  Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

  • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

  • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

  • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

  • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

  Petroleumdiesel

  Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500 ppm) eller ultralavt (<15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og dieseldrivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under -7 °C. Bruk av drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer medfører et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika. Dette gjør det lettere å starte og reduserer tetting av drivstoffilteret.

  Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

  Fylling av drivstoff

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Bruk en ren klut til å rengjøre området rundt tanklokket.

  3. Ta lokket av drivstofftanken.

  4. Fyll diesel på tanken helt til nivået er ved bunnen av påfyllingshalsen.

  5. Fest tanklokket godt når du har fylt opp tanken.

   Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp klippeenhetene når du ikke klipper.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut klippeenheten(e), og senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • En skadet veltebeskyttelse skal skiftes ut. Ikke reparer eller endre den.

  Maskiner med en sammenleggbar veltebøyle

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

  • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold en sammenleggbar veltebøyle i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen med veltebøylen i hevet stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Operatøren er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger nedenfor, og vurder forholdene hvor du har tenkt å bruke maskinen, for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

  Bruke låsemekanisme for operatørplattform

  Ikke bruk gressklipperen uten først å kontrollere at låsemekanismen til operatørplattformen er helt aktivert og i god driftstilstand.

  Advarsel

  Du må aldri bruke gressklipperen uten først å kontrollere at låsemekanismen til operatørplattformen er helt aktivert og i god driftstilstand.

  Låse opp plattformen

  1. Flytt låsehåndtaket mot fronten av gressklipperen til låsen går klar av låsestangen.

  2. Hev plattformen. Den gassdrevne fjæren hjelper til med dette.

  Låse plattformen

  1. Senk plattformen forsiktig.

   Note: Den gassdrevne fjæren hjelper til med dette.

  2. Flytt låsehåndtaket mot fronten av gressklipperen mens plattformen kommer til nesten nedsenket posisjon.

   Note: Dette sikrer at låsekroken går klar av låsestangen.

  3. Senk plattformen helt ned og flytt låsehåndtaket mot baksiden av gressklipperen til låsekroken er helt integrert med låsestangen.

   g014422

  Forstå dødmannskontrollene

  Note: Motoren stopper hvis føreren forlater setet uten å aktivere parkeringsbremsen.

  Motorstartsperre: Motoren kan bare startes når kjørepedalen for forover/bakover står i nøytral-posisjon, drivbryteren for klippeenheten er i av-posisjon og parkeringsbremsen er aktivert. Når disse forholdene er innfridd, aktiveres bryterne slik at motoren kan startes.

  Motorstartsperre: Når motoren har startet, må operatøren sitte på setet før parkeringsbremsen frigjøres og motoren kan fortsette å gå.

  Drivverkssperre for klippeenheten: Drivverket til klippeenhetene er bare mulig når operatøren sitter på setet. Hvis operatøren reiser seg fra setet i mer enn ett sekund, aktiveres en bryter og drivverket til klippeenhetene kobles automatisk fra. For å aktivere drivverket til klippeenheten må operatøren returnere til setet og sette drivbryteren til klippeenheten til av-posisjon, og så flytte den tilbake til -posisjonen. Hvis operatøren kun reiser seg fra setet et øyeblikk under vanlig arbeid, påvirkes ikke drivverket til klippeenhetene.

  Motoren kan bare startes når drivbryteren til klippeenheten er i av-posisjon.

  Advarsel

  Ikke bruk gressklipperen hvis dødmannskontrollene ikke fungerer som de skal. Skift alltid ut slitte eller skadde deler, og kontroller at de fungerer korrekt før du bruker maskinen.

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Legge sammen veltebøylen

  Du kan legge sammen veltebøylen for å få tilgang til områder med begrenset høyde.

  Advarsel

  Maskinen har ikke et veltebeskyttelsessystem når veltebøylen er felt ned, og den skal ikke anses som et veltebeskyttelsessystem.

  Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er senket.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Støtt vekten av veltebøylens øvre ramme mens du fjerner låsepinnene og splittpinnene fra svingbrakettene (Figur 27).

   g280225
  3. Senk forsiktig rammen nedover til den hviler på stopperne.

  4. Sett splittpinnene i de nedre hullene, og fest med låsepinnene for å støtte den øvre rammen i senket stilling.

  5. Følg disse instruksjonene i omvendt rekkefølge for å heve rammen.

  Advarsel

  Veltebeskyttelsessystemet vil kanskje ikke være effektivt hvis veltebeskyttelsens festebolter er løse, noe som kan forårsake alvorlige skader eller død ved velt.

  Når den er i hevet posisjon, skal begge festeboltene være montert og strammet helt til for å sikre full veltebeskyttelse.

  Advarsel

  Når du senker og hever veltebøylen, kan fingre komme i klem mellom maskinen og veltebøylen.

  Vær forsiktig når du senker og hever veltebøylen, for å hindre at fingrene kommer i klem mellom de faste og bevegelige delene av strukturen.

  • Sørg for at alle muttere, bolter og skruer er korrekt tilstrammet, for å være sikker på at utstyret er trygt å bruke.

  • Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.

  • Påse at sikkerhetsbeltet og festene er i trygg driftstilstand.

  • Bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er hevet, ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er senket.

  Important: Veltebøylen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold veltebøylen i hevet stilling ved bruk av gressklipperen. Senk veltebøylen midlertidig kun når det er helt nødvendig.

  Kontroll av sperrebryterne.

  Kontrollere pedaldriften for kjøring forover / rygging

  Når motoren er slått av, bruker du kjørepedalene for forover og rygging gjennom hele artikulasjonen og påser at mekanismen returnerer fritt til nøytral stilling.

  Kontrollere dødmannssetebryter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet.
  1. Sitt på førersetet og start motoren.

  2. Senk klippeenhetene helt ned.

  3. Aktiver klippeenhetens drivverk forover.

  4. Reis deg fra førersetet, og kontroller at klippeenhetene stopper innen 0,5 til 1 sekund etter at du har reist deg fra setet.

  5. Gjenta prosedyren med spolene i revers.

  Kontrollere sperrebryteren for klippeenhetsdrivverket

  1. Slå av motoren.

  2. Sett klippeenhetens drivbryter til av-posisjon og vri tenningsnøkkelen til posisjon I. Indikatorlampen for klippeenhetens drivbryter skal ikke tennes.

  3. Vri bryteren til fremoverstilling. Indikatorlampen skal tennes og motoren skal ikke starte når tenningsnøkkelen vris rundt. Gjenta trinnene for reversstilling.

  Kontrollere parkeringsbremsens sperrebryter

  1. Slå av motoren.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I. Indikatorlampen for parkeringsbremsen skal tennes.

  4. Koble fra parkeringsbremsen. Indikatorlampen skal slukkes, og motoren skal ikke starte når tenningsnøkkelen vris rundt.

  5. Sett på parkeringsbremsen, sitt på førersetet og start motoren.

  6. Koble fra parkeringsbremsen.

  7. Reis deg fra setet og kontroller at motoren stopper.

  Kontrollere nøytral sperrebryter for gir

  1. Slå av motoren.

  2. Ta foten av kjørepedalene for forover / rygging.

  3. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I, og indikatorlampen for gir i nøytral skal tennes.

  4. Bruk lett trykk på kjørepedalene i retning forover for rygging for å kontrollere at indikatorlampen slår seg av.

  Note: Vær meget nøye på at området rundt gressklipperen er fritt for hindringer før du kontrollerer at motoren ikke starter under slike forhold.

  Start av motoren

  Important: Du må tappe drivstoffsystemet før du starter motoren hvis du starter motoren for første gang, hvis motoren har stoppet pga. mangel på drivstoff eller hvis du har utført vedlikehold på drivstoffsystemet. Se Tappe drivstoffsystemet.

  Important: Denne maskinen er utstyrt med motorstartsperre. Se Forstå dødmannskontrollene.

  1. Sitt på setet, hold foten av trekkpedalene slik at de er i NøYTRAL stilling, sørg for at klippeenhetens drivbryter er slått av, aktiver parkeringsbremsen og sett gassen til posisjon for 70 prosent av full gass.

  2. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I og kontroller at varsellampene for motoroljetrykk og batterilading tennes.

  3. Hvis motoren er kald, vri nøkkelen til forvarmingsposisjonen II, slik at indikatorlampen for forvarming er på (Figur 21). Hold den i fem sekunder for å varme opp glødepluggene.

  4. Etter forhåndsoppvarming av glødepluggene eller hvis motoren allerede er varm, vri nøkkelen til startstilling III og hold den der for å starte motoren.

   Ikke drei motoren i mer enn 15 sekunder. Slipp tenningsnøkkelen til posisjon I når motoren starter.

  5. Kjør motoren på tomgang til den er varm.

  Important: Når motoren er i gang, bør alle varsellampene være av. Hvis en varsellampe tennes, må du stoppe motoren umiddelbart og utbedre feilen før du starter maskinen.

  Slå av motoren

  Advarsel

  Hold hendene unna bevegelige gjenstander og varme motordeler mens motoren er i gang.

  1. Flytt alle kontrollene til NøYTRAL-posisjon, sett på parkeringsbremsen, flytt gassen til lav tomgangsposisjon, og la motoren nå lav tomgangshastighet.

   Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med en turboladermotor.

  2. La motoren gå på tomgang i 5 minutter.

  3. Vri tenningsnøkkelen til posisjon 0.

   Hvis motoren ikke stopper når tenningsnøkkelen vris til posisjon 0).

   g014563

  Bruke gressavlederne

  Bakre gressavledere skal alltid monteres korrekt. Avlederne skal stilles så lavt som mulig for å avlede gressutslipp til bakken (Figur 29).

  g014425

  Justere midtre klippeenhets klippehøyde

  Med alle klippeenhetene satt til samme klippehøyde via indikatorringene, kan det være merkbart at den midtre enheten gir et høyere klipperesultat sammenlignet med sideenhetene. Den midtre enheten trekkes og sideenhetene skyves, dette gir en marginalt ulik klippevinkel i forhold til bakken. Forskjellen i klippehøyde som dette medfører, vil påvirkes av terrenget, men man oppnår vanligvis tilfredsstillende resultater ved å stille inn indikatorringen for klippehøyde på midtre klippeenhet lavere enn for sideenhetene.

  Kontrollere posisjonen for individuelle klippeenheter

  Klippeenhetene kan heves eller senkes uavhengig ved hjelp av tre hevekontrollbrytere.

  1. Hvis du vil senke klippeenheten, setter du hevekontrollbryteren i nedoverretning og slipper.

   Klippeenhetens drivbryter må være på (fremover) for å gjøre dette, spolemotoren aktiveres når klippeenhetene er ca. 150 mm over bakkenivå. Klippeenhetene er nå i svevemodus og følger konturene i bakken.

  2. Hvis du vil heve klippeenheten, setter du hevekontrollbryterne i oppoverretning og holder i stilling 3. Hvis klippeenhetens drivbryter er i -stillingen, vil spolemotoren deaktiveres umiddelbart.

  3. Slipp hevekontrollbryterne når klippeenhetene er ved ønsket høyde.

   Kontrollbryterne returnerer automatisk til posisjon 2 (nøytral), og armene låses hydraulisk i posisjon.

  Justere automatisk begrenset heving av klippeenhet

  Trykk automatisk begrenset hevebryter til på-stillingen for å aktivere (Figur 30).

  Trykk automatisk begrenset hevebryter til av-stillingen for å deaktivere (Figur 30).

  Manuelt begrenset heving ved hjelp av de tre hevekontrollbryterne er alltid tilgjengelig, uansett hvilken stilling autobryteren står i.

  g014433

  Hvis du vil heve klippeenhetene til begrenset heveposisjon: sett bryterne i oppoverretning i et øyeblikk.

  Spolemotoren deaktiveres umiddelbart, og klippeenhetene stopper hevingen ca. 150 mm over bakkenivå.

  Dette fungerer med klippeenhetene senket og roterende.

  Automatisk begrenset heving i revers gjør at klippeenhetene automatisk heves til begrenset hevestilling ved kjøring bakover. De går tilbake til svevestilling når maskinen igjen kjører forover. Klippeenhetene fortsetter å rotere under denne operasjonen.

  Aktivere klippeenhetsdrivverket

  g014434

  Klippeenhetsdrivverket kan bare aktiveres når operatøren sitter korrekt på setet, se Kontrollere dødmannssetebryter.

  Tilkobling for klippeenhetens drivverk: Trykk ned toppen av klippeenhetens drivverksbryter til foroverposisjon (Figur 31).

  Tilkobling for klippeenhetens reversrotasjonsdrivverk: Trykk ned bunnen av drivverksbryteren for klippeenheten til bakoverposisjon (Figur 31).

  Utkobling av alle klippeenhetens drivverk: Sett bryteren til midtstillingen (Figur 31).

  For å senke klippeenhetene: Klippeenhetsbryteren må være satt til forover. Sett hevekontrollbryteren(e) i nedoverretning. Spolen går når klippeenhetene er ca. 150 mm over bakkenivå.

  Fjerne blokkering fra klippeenhetene

  Advarsel

  Prøv aldri å rotere klippeenhetene for hånd.

  • Det kan ligge resttrykk i det hydrauliske systemet som kan føre til personskader ved plutselig bevegelse av klippeenheten(e), når blokkeringen fjernes.

  • Bruk alltid vernehansker, og bruk et egnet og solid treinstrument.

  • Påse at treinstrumentet får plass mellom knivene og gjennom spolen, og at det er langt nok til å gi tilstrekkelig hevarmvirkning til å få løs blokkeringen.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Bruk parkeringsbremsen, og deaktiver alle drivverk.

  3. Senk klippeenhetene helt ned, eller lås dem i angitt transportstilling.

  4. Slå av motoren og ta ut tenningsnøkkelen for å stanse alle strømkilder, og kontroller at de har stoppet.

  5. Frigjør alle enheter med lagret energi.

  6. Kontroller at alle bevegelige deler står stille.

  7. Bruk et egnet og solid treinstrument til å fjerne blokkeringen. Sørg for at treinstrumentet støttes i klippeenheten, og unngå å bruke for stor makt, slik at du ikke skader utstyret.

  8. Påse at treinstrumentet fjernes fra klippeenheten før strømkilden startes.

  9. Reparer eller juster klippeenheten om nødvendig.

  Bruke vektoverføring/trekkassistanse

  Et variabelt hydraulisk vektoverføringssystem medfølger for å forbedre dekkgrepet med gressoverflaten – trekkassistanse.

  Hydraulisk trykk i klippeenhetens hevesystem gir en løftekraft som reduserer klippeenhetens vekt på bakken og overfører vekten som nedadgående kraft på maskinens dekk. Dette er kjent som vektoverføring.

  Slik aktiveres vektoverføring: Mengden vektoverføring kan varieres for å passe til driftsforholdene ved å rotere håndhjulet for vektoverføring (Figur 32) på følgende måte:

  1. Løsne ventillåsmutteren 1/2 omdreining mot klokken og hold (Figur 32).

  2. Roter håndhjulet til ventilen (Figur 32) mot klokken for å redusere vektoverføringen, eller med klokken for å øke vektoverføringen.

  3. Trekk til mutteren.

  g014435

  Brukstips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og hev klippeenhetene, og aktiver og deaktiver klippeenhetene. Når du føler at du kjenner maskinen kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Forstå varselsystemet

  Hvis en varsellampe tennes under drift må du stoppe maskinen umiddelbart og rette opp problemet før du fortsetter klippingen. Alvorlig skade kan inntreffe hvis du driver maskinen med en feil.

  Klipping av gress

  Omdreiningshastigheten til klippeenhetene skal alltid holdes så høy som mulig for å opprettholde den beste klippekvaliteten. Dette igjen krever at motorhastigheten holdes så høy som mulig.

  Klippeytelsen er best når du klipper mot gressets liggeretning. For å utnytte dette til det fulle, skal føreren forsøke å veksle klipperetningen mellom hver gang.

  Påse at du ikke etterlater deg uklipte gresstriper ved overlappingspunktene mellom nærliggende klippeenheter ved å unngå krappe svinger.

  Maksimere klippekvaliteten

  Kvaliteten på klippingen reduseres hvis foroverhastigheten er for høy. Balanser alltid klippekvaliteten med arbeidshastigheten og still inn foroverhastigheten deretter.

  Maksimere motoreffektiviteten

  Ikke la motoren kjøre for hardt. Hvis du merker at motoren begynner å jobbe for hardt, reduser foroverhastigheten eller hev klippehøyden. Sjekk at spolene ikke er i kraftig kontakt med motstålet.

  Kjøre maskinen i transportmodus

  Koble alltid fra klippeenhetsdrivverket når du kjører over områder som ikke er dekket av gress. Gresset smører kniveggene under klipping. For mye varme bygges opp hvis klippeenhetene kjøres når du ikke klipper, noe som fører til rask slitasje. Det er derfor også lurt å redusere klippehastigheten når du klipper områder med lite gress eller der gresset er tørt. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander, slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell.

  Advarsel

  Vær forsiktig når du kjører over hindringer slik som kanter på veien. Kjør alltid sakte over hindringer for å hindre skader på dekkene, hjulene og styresystemet. Påse at dekkene er fylt med anbefalte trykk.

  Bruke maskinen i skråninger

  Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kjør sakte, og unngå krappe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Senk klippeenhetene for styringskontroll ved kjøring i nedoverbakke.

  Bruke bakre skrapervalser

  Det er generelt lurt å fjerne bakre skrapervalser når forholdene tillater det, da du oppnår optimalt gressutslipp uten disse. Monter skraperne når forholdene er slik at søle og gress bygger seg opp i valsene. Når skrapeledningene monteres, påse at de strammes korrekt.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelige deler står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller oppbevarer den.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenheter, drivverk, lyddempere, kjøleskjermer og motorrom for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen under oppbevaring eller transport på lastebiler.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Identifisere festepunktene

  g281268

  Transportere maskinen

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Finne jekkepunktene

  Note: Bruk jekkstøtter til å støtte maskinen når det er nødvendig.

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.

  Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  • Foran – under fremre armbeslag

  • Bak – akselrør på bakakselen

  g014447

  Taue maskinen

  Påse at spesifikasjonene for tauekjøretøyet er egnet for bremsing av den kombinerte kjøretøysvekten og for å ha full kontroll til enhver tid. Påse at du setter på parkeringsbremsen på tauekjøretøyet. Lås forhjulene på maskinen for å forhindre at maskinen ruller bort.

  Important: Ikke tau maskinen med en større hastighet enn 3–5 km/t, da dette kan føre til skader i det interne drivverket.

  Slik setter du bremseskivene på forhjulsmotorene ut av drift:

  1. Koble en stiv tauestang mellom taueøyet på fronten av gressklipperen og et egnet tauekjøretøy.

  2. Identifiser bremseskiveenheten på høyre forhjulsmotor og fjern sekskantpluggen (Figur 35).

   g014448
  3. Finn settskruen M12 x 40 mm og skiven som er lagret under førerplattformen, én i hver av plattformstøtteskinnene.

  4. Monter en M12 x 40 mm lang settskrue med skive i hullet i midten av motorendeplaten(Figur 36).

   g014449
  5. Stram til settskruen i det gjengede hullet i bremsestempelet til bremsen frigjøres(Figur 36).

  6. Identifiser bremseskiveenheten på venstre forhjulsmotor, og gjenta prosedyren som beskrives over(Figur 36).

  7. Sett det hydrauliske bremsesystemet ut av drift ved å vri omløpsventilen som er plassert under girpumpen mot urviseren maks. tre omdreininger (Figur 37).

   Gressklipperen skal styres manuelt når gressklipperen taues. Styringen vil føles tung, da du ikke får hjelp av hydraulikken når motoren er slått av.

   g014450
  8. Gressklipperen er nå i en tilstand med frie hjul, og den kan taues korte avstander ved lav hastighet.

   Note: Fjern kilene ved hjulene før tauing.

  9. Etter tauing av gressklipperen: Følgende prosedyre må være utført for å returnere gressklipperen til normal driftstilstand:

   1. Sett kiler ved forhjulene.

   2. Steng omløpsventilen på girpumpen ved å vri den med klokken.

  10. Slik setter du bremseskivene på forhjulsmotorene tilbake i drift:

   Note: Sikre at M12 x 40 mm settskruene og skivene fjernes og lagres under førerplattformen.

   1. Identifiser bremseskiveenheten på høyre forhjulsmotor.

   2. Roter settskruen mot klokken, og fjern sammen med skiven.

   3. Monter sekskantpluggen i motorendeplaten (Figur 38).

    g014451
   4. Identifiser bremseskiveenheten på venstre forhjulsmotor, og gjenta prosedyren som beskrives over.

   5. Fjern kilene ved hjulene.

   6. Koble fra tauestangen.

    Note: Gressklipperens bremsesystem fungerer nå på en normal måte.

  Advarsel

  Før du bruker gressklipperen, må du påse at bremsesystemet fungerer på riktig måte. Utfør de innledende kontrollene med gressklipperen på sakte hastighet. Ikke bruk gressklipperen med et skadet bremsesystem. Ikke bruk gressklipperen når bremsene er ute av drift.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, utfører service på eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Flytt gassbryteren til stillingen for lavt tomgangsturtall.

   • Koble fra klippeenhetene.

   • Senk klippeenhetene.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Skift giroljefilteret.
 • Skift det hydrauliske returfilteret.
 • Kontroller motorhastigheten (halv og full gass).
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk hornet.
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Smør lagrene, hylsene og tappene (smør dem umiddelbart etter hver vask, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Kontroller blokkeringsindikatoren for luftrenseren (overhal luftrenseren tidligere hvis luftrenserindikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjølerene og radiatoren (oftere under skitne driftsforhold).
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller nivået på hydraulikkoljen.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Sjekk festene på maskinen.
 • Kontroller klippeenhetene.
 • Kontrollere pedaldriften for kjøring forover / rygging.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene, hylsene og tappene (smør dem umiddelbart etter hver vask, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Kontroller gir kontrollkabelen.
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller motorhastigheten (halv og full gass).
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller varselsystemet for overoppvarming av motoren.
 • Skift hovedluftfilteret (oftere under ekstremt skitne og støvete forhold.)
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Kontroller det elektriske systemet.
 • Skift giroljefilteret.
 • Kontroller at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre.
 • Skift det hydrauliske returfilteret.
 • Overhal det hydrauliske systemet.
 • Kontroller varselsystemet for overoppvarming av hydraulikkvæske.
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken
 • Juster motorventilene (se motorens brukerhåndbok).
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
 • Skift ut alle bevegelige slanger.
 • Skift ut girkabelen.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller motorolje- og drivstoffnivået.       
  Kontroller luftfilterindikatoren.       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller justeringen mellom spole og motstål.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Kontroller alle smøreniplene for smøring.2       
  Lakker over ødelagt maling.       
  Vask maskinen.       

  1. Kontroller glødepluggene og innsprøytningsdysene dersom maskinen er vanskelig å starte, produserer mye røyk eller går ujevnt.

  2. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydraliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Smøring

  Smøre lagrene, hylsene og tapper

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Smør lagrene, hylsene og tappene (smør dem umiddelbart etter hver vask, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene, hylsene og tappene (smør dem umiddelbart etter hver vask, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Smør alle smøreniplene for lagrene og hylsene med litiumbasert smørefett nr. 2. Smør lagrene og hylsene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  Skift ut eventuelle skadde smørenipler.

  Smør alle smørepunktene på klippeenheten, og påse at du sprøyter inn nok smørefett, slik at rent smørefett kommer ut fra valseendedekslene. Dette er synlig bevis på at valseforseglingene har blitt tømt for gress og rusk, og sikrer maksimal levetid for maskinen.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  g022392

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Kontrollere varselssystemet for overoppvarming av motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller varselsystemet for overoppvarming av motoren.
 • g014437
  1. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I.

  2. Koble rød/blå ledningsterminal fra motortemperaturbryteren.

  3. Berør metallterminalen til denne ledningen på et egnet jordingspunkt, og sikre at metalloverflatene oppnår god kontakt.

  Hornet lyder og varsellampen for temperaturen på kjølemiddelet i motoren tennes for å bekrefte korrekt drift. Hvis det er en feil på systemet, må du utføre reparasjoner før du bruker gressklipperen.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller blokkeringsindikatoren for luftrenseren (overhal luftrenseren tidligere hvis luftrenserindikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret (oftere under ekstremt skitne og støvete forhold.)
 • Overhale primærluftfilteret

  Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift ut hvis den er skadet. Kontroller kjølesystemslangen for slitasje eller skader.

  Overhal hovedfilteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 41) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  Important: Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Kontroller filterblokkeringsindikatoren. Hvis indikatoren er rød, må luftfilteret skiftes ut (Figur 41).

   g014565
  2. Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (275 kPa, ren og tørr) for å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av filteret og boksen. Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp.

   Denne rengjøringsprosessen forhindrer at smuss flyttes til inntaket når filteret fjernes.

   g022394
  3. Ta ut og skift ut filteret (Figur 42).

   Det anbefales ikke at det brukte elementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet.

  4. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og huset. Ikke bruk et ødelagt filter.

  5. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  6. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og skift ut uttaksventilen.

  7. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom ca. kl. 5:00 til 7:00 sett fra enden.

  8. Kontroller tilstanden for luftrenserslangene.

  9. Fest dekselet.

  Overhale sikkerhetsfilteret

  Luftfilteret har et sekundært sikkerhetsfilterelement inni det primære luftfilteret for å forhindre støv som har sluppet løs, og andre elementer fra å komme inn i motoren mens du skifter hovedelementet.

  Sikkerhetsfilteret skal byttes, aldri rengjøres.

  Important: Prøv aldri å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, er primærfilteret skadet. Bytt ut begge filtrene.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Veivhuskapasitet: ca. 6,0 l med filteret

  Bruk motorolje av høy kvalitet som overholder følgende spesifikasjoner:

  • Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C)

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30.

  Note: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under add-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når full-merket. Ikke overfyll veivhuset. Hvis oljenivået er mellom full- og add-merkene, trenger du ikke fylle på mer olje.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Åpne panseret.

  3. Ta ut peilestaven, tørk den ren og sett den tilbake på plass(Figur 43).

   g008881
  4. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået.

   Oljenivået må nå opp til full-merket.

  5. Hvis oljenivået er under full-merket, tar du av oljelokket (Figur 44) og fyller olje til nivået når opp til full-merket på peilestaven. Ikke fyll på for mye.

   g004134
  6. Sett på oljelokket, og lukk panseret.

  Skifte motoroljen og oljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Fjern tappepluggen (Figur 45) og la oljen renne ut i en beholder.

   g008911
  2. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.

  3. Ta av oljefilteret (Figur 46).

   g008912
  4. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterforseglingen.

  5. Installer det nye oljefilteret på filteradapteren. Drei oljefilteret med urviserne til gummipakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Trekk deretter til filteret ytterligere en 1/2 omdreining.

   Important: Ikke trekk til luftfilteret for mye.

  6. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljenivået.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff og dampen fra drivstoff svært brannfarlige og eksplosive. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Fyll drivstofftanken på et åpent område utendørs mens motoren er av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 25 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken
 • Tøm og rengjør drivstofftanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du har tenkt å oppbevare maskinen i en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene. Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Tappe drivstoffsystemet

  Du må tappe drivstoffsystemet før du starter motoren hvis noen av følgende situasjoner har oppstått:

  • Første oppstart av en ny maskin.

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet, f.eks. filter skiftet ut, vannutskilleren vedlikeholdt osv.

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff og dampen fra drivstoff svært brannfarlige og eksplosive. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Bruk en trakt når du fyller tanken, og fyll den utendørs på et åpent sted når motoren er slått av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 12 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  1. Parker gressklipperen på en jevn overflate og kontroller at drivstofftanken minst er halvfull.

  2. Åpne panseret.

  3. Vri tenningsnøkkelen til stillingen PÅ og start motoren. Den mekaniske pumpen suger drivstoffet ut av tanken, fyller drivstoffilteret og drivstoffslangen og tvinger luften inn i motoren. Det kan ta litt tid å tappe all luften ut av systemet og motoren kan kjøre ujevnt inntil all luften er tappet ut. Når all luften er tappet og motoren kjører jevnt, skal den gå i noen minutter for å sikre at all luften er tappet.

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Important: Skift ut drivstoffilterboksen regelmessig for å forhindre slitasje på drivstoffinnsprøytingsplungeren eller innsprøytingsmunnstykket på grunn av smuss i drivstoffet.

  1. Plasser en ren beholder under drivstoffilterbeholderen (Figur 47).

  2. Rengjør området der filterboksen skal festes.

   g018028
  3. Fjern filterboksen og rengjør monteringsoverflaten.

  4. Smør pakningen på filterboksen med ren olje.

  5. Monter den nye filterbeholderen for hånd til pakningen er i kontakt med monteringsoverflaten.

  6. Tapp ut av drivstoffsystemet. Se Tappe drivstoffsystemet..

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Kontrollere det elektriske systemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller det elektriske systemet.
 • Kontroller alle elektriske koblinger og kabler, og skift ut alle som er skadet eller rustne. Spray en vanninhibitor av god kvalitet på eksponerte koblinger for å forhindre at det kommer inn fukt.

  Kontrollere batteriets tilstand

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Note: Når du fjerner batteriet, må du alltid koble fra den negative (-) kabelen først.

  Note: Når du setter inn batteriet, må du alltid koble fra den negative (-) kabelen sist.

  Åpne panseret. Fjern eventuelle rust fra batteriterminalene ved å bruke en stålbørste og påfør vaselin på terminalene for å forhindre ytterligere korrosjon. Rengjør batterirommet.

  Under normale driftsforhold krever ikke batteriet ytterligere oppmerksomhet. Hvis maskinen har vært utsatt for kontinuerlig bruk under forhold med høye omgivelsestemperaturer, kan det være behov for å fylle på med batterielektrolytt.

  Fjern alle celledekslene, og fyll på med destillert vann til 15 mm under toppen på batteriet. Monter celledekslene.

  Note: Kontroller tilstanden til batteriledningene. Monter nye kabler når de nåværende begynner å bli slitt eller er ødelagt, og trekk til eventuelle løse koblinger etter behov.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Kontroller batteriets tilstand. Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut. Du rengjør batteriet ved å vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann.

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere trykket i dekkene

  Kontroller lufttrykket i for- og bakhjulene. Se tabellen under for korrekt trykk.

  Important: Oppretthold korrekt trykk i dekkene for å sikre korrekt kontakt med gresset.

  DekkDekktypeAnbefalt dekktrykk
  GressforholdVeiforholdMaksimalt trykk
  Frontaksel26 x 12.0 – 12 BKT-gressmønster0,7 bar1,4 bar1,7 bar
  Bakaksel20 x 10.0 – 8 BKT-gressmønster0,7 bar1,4 bar1,7 bar

  Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Stram til hjulmutterne med et moment på 200 N·m for forakselen og 54 N·m for bakakselen.

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutterene kan det føre til personskader.

  Påse at hjulmutterne er strammet til korrekt moment.

  Skifte giroljefilter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift giroljefilteret.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift giroljefilteret.
 • g018091
  1. Skru ut og fjern bunnen av giroljefilterhuset.

  2. Trekk ut filterelementet og kast det.

  3. Montere et nytt filterelement (del 924709).

  4. Monter huset.

  Kontrollere at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre.
 • Bakhjulene må være korrekt innrettet til 3–8 mm for å forhindre overdreven dekkslitasje og sikre trygg maskindrift.

  Still inn bakhjulene slik at de peker rett frem. Mål og sammenlign avstanden mellom de fremre sideveggene og de bakre sideveggene ved midthøyden til hjulet. Avstanden mellom de fremre sideveggene skal være stilt til 3–8 mm mindre enn avstanden mellom de bakre sideveggene.

  g014442

  Hvis du vil justere innrettingen av bakhjulene, må du først skru ut låsemutrene på venstre og høyre side på styrestangenheten. (Venstre låsemutteren er venstregjenget). Roter styrestangen for å oppnå korrekt avstand som beskrevet over og trekk til låsemutrene på en trygg måte.

  Undersøke girkontrollkabelen og driftsmekanismen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller gir kontrollkabelen.
 • Kontroller tilstanden og sikkerheten til kabelen og driftsmekanismen ved hastighetskontrollpedalene og girpumpeendene.

  • Fjern oppsamlinger av smuss, sand og andre avsetninger.

  • Påse at kuleleddene er trygt festet, og kontroller at monteringsbrakettene og kabelfestene er stramme og fri for sprekker.

  • Undersøk endeniplene for slitasje, rust og ødelagte fjærer, og skift ut etter behov.

  • Påse at gummiforseglingene er korrekt plassert, og at det er i god stand.

  • Påse at artikuleringshylsen som støtter den innvendige kabelen, er i god stand, og at den er godt festet til den ytre kabelenheten ved de pressede koblingene. Hvis det finnes tegn på sprekker eller løsrivelse, må du montere en ny kabel umiddelbart.

  • Kontroller at hylsene, stagene og den innvendige kabelen ikke er bøyd, knekt eller skadet på annen måte. Hvis de er det, må du montere en ny kabel umiddelbart.

  • Når motoren er slått av, bruker du pedalkontrollene hele veien og sikrer at mekanismen beveger seg jevnt og fritt til nøytral posisjon uten at den henger seg opp.

   g014571

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  Fjerne rester fra kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjølerene og radiatoren (oftere under skitne driftsforhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
 • Note: Du må rengjøre radiatoren og oljekjøleren for å unngå at motoren overopphetes. Kontroller disse delene daglig, og fjern rusk hvis det er nødvendig. Det er nødvendig å kontrollere og rengjøre oftere hvis forholdene er svært støvete eller skitne.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Rengjør radiatorskjermen.

  3. Rengjør motorområdet nøye for alt rusk.

  4. Lås opp panserlåsen og åpne panseret (Figur 51).

   g018023
  5. Rengjør skjermen grundig med trykkluft.

  6. Sving låsen innover for å frigjøre oljekjøleren(Figur 52).

   g003974
  7. Start fra viftesiden av radiatoren og blås ut rusk med trykkluft på lavt trykk (3,45 bar) (bruk ikke vann). Gjenta trinnet fra forsiden av radiatoren og ytterligere én gang fra viftesiden. Rengjør begge sidene av oljekjøleren grundig. Etter at radiatoren og oljekjølerne er grundig rengjort, fjern eventuelt smuss som kan ha samlet seg på andre deler av maskinen (Figur 53) med trykkluft.

   g004137
  8. Vipp oljekjøleren tilbake på plass og sikre låsen.

  9. Senk panseret igjen, og fest låsen.

  Vedlikehold av remmer

  Kontroller tilstanden og spenningen til vekselstrømsgeneratorremmen etter første driftsdag og deretter hver 100. driftstime.

  Stramme vekselstrømsgeneratorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
  1. Åpne panseret.

  2. Kontroller spenningen ved å trykke ned remmen (Figur 54) midt mellom vekselstrømsgeneratoren og veivakselrullene med en kraft på 10 kg.

   g003976

   Remmen skal gi etter 11 mm. Hvis dette ikke er tilfelle, fortsett til trinn3 Hvis det er tilfelle, fortsett å bruke maskinen.

  3. Løsne skruene som fester avstiveren til motoren (Figur 54), skruen som fester vekselstrømsgeneratoren til avstiveren og svingbolten.

  4. Før inn en løftestang mellom vekselstrømsgeneratoren og motoren og lirk vekselstrømsgeneratoren utover.

  5. Når du har oppnådd korrekt spenning, trekk til vekselstrømsgeneratoren, avstiveren og svingboltene for å sikre justeringen.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkoljen.
 • Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 32 l hydraulisk olje av høy kvalitet. Den beste tiden for å sjekke hydraulikkoljen er når væsken er kald. Maskinen må være i transportkonfigurasjon. Hvis oljenivået er på eller under Add-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået er på midten av det godkjente området. Ikke overfyll tanken. Hvis oljenivået er mellom Full- og Add-merkene, trenger du ikke fylle på mer olje.

  Anbefalt erstatningsvæske er:

  Toro Premium All Season Hydraulic Fluid

  (tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter – se deledokumentasjonen eller kontakt Toro-forhandleren for delenumre)

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte væsker brukes, forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Hør med oljeleverandøren for å få vite om oljen oppfyller disse spesifikasjonene.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytepunkt mot slitasje, flergrads ISO VG 46
   Materielle egenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48cSt ved 100 °C 7,9 til 9,1
    Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere (høy viskositetsindeks indikerer en væske med forskjellig vekt)
    Flytepunkt, ASTM D97-36,7 °C til -45 °C
    FZG, sviktstadium11 eller bedre
    Vanninnhold (ny væske)500 ppm (maks.)
   Bransjespesifikasjoner:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Riktige hydrauliske væsker må angis for mobilt maskineri (i motsetning til industriell anleggsbruk), for forskjellig vekt, med ZnDTP- eller ZDDP-tilsetningsstoffpakke mot slitasje (ikke en væske uten aske).

  Important: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for den hydrauliske oljen er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22l med hydraulikkolje. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Syntetisk, biologisk nedbrytbar væske

  (tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter – se deledokumentasjonen eller kontakt Toro-forhandleren for delenumre)

  Denne syntetiske, biologisk nedbrytbare væsken av høy kvalitet har blitt testet og funnet å være kompatibel med denne Toro-modellen. Andre merker med syntetiske væsker kan ha problemer med forseglingskompatibilitet, og Toro kan ikke ta ansvar for uegnede erstatninger.

  Note: Denne syntetiske væsken er ikke kompatibel med Toros biologisk nedbrytbare væske som tidligere ble solgt. Ta kontakt med en Toro-forhandler for mer informasjon.

  Alternative oljer:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internasjonalt)

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Kontroller siktnivåglasset på siden av tanken.

   Note: Nivået skal være ved det øvre merket.

  3. Hvis det trengs mer hydraulikkolje, rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på hydraulikktanken (Figur 55), og ta av lokket.

   g014570
  4. Fjern lokket og fyll tanken til det øvre merket på siktnivåmåleren.

   Note: Ikke fyll på for mye.

  5. Sett på lokket på tanken.

  Skifte det hydrauliske returfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift det hydrauliske returfilteret.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift det hydrauliske returfilteret.
  1. Fjern returfilteret.

  2. Smør olje på den nye returfilterpakningen.

  3. Monter det nye returfilteret på maskinen.

   g014491

  Overhale det hydrauliske systemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Overhal det hydrauliske systemet.
 • Note: Hold vann unna de elektriske komponentene. Bruk en tørr klut eller børste til å rengjøre slike områder.

  Denne prosedyren utføres best når hydraulikkvæsken er varm (ikke svært varm). Senk klippeenhetene til bakken, og tapp ut av det hydrauliske systemet.

  1. Fjern påfyllingsflensen for væsketanken for å få tilgang til sugefilteret.

  2. Skru ut og fjern filteret og rengjør med parafin eller bensin før installering.

  3. Installer oljefilterelementet for returlinjen.

  4. Sett inn oljefilterelementet for giret.

  5. Fyll hydraulikktanken med frisk og ren hydraulikkvæske av anbefalt type.

  6. Kjør maskinen og bruk alle hydraulikksystemene til hydraulikkvæsken er varm.

  7. Kontroller oljenivået og fyll på etter behov til det øvre merket på siktmåleren.

   g014452

  Kontrollere varselsystemet for overoppvarming av hydraulikkvæske

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller varselsystemet for overoppvarming av hydraulikkvæske.
 • g022285
  1. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I.

  2. Koble rød/gul ledningsterminal fra temperaturbryteren for hydraulikktanken.

  3. Berør metallterminalen til ledningen på et egnet jordingspunkt, og sikre at metalloverflatene har god kontakt.

  Hornet lyder og varsellampen for temperaturen på hydraulikkvæsken i motoren tennes for å bekrefte korrekt drift. Hvis det er nødvendig, skal du utføre reparasjoner før du bruker gressklipperen.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Kontroller daglig hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Se brukerhåndboken for klippeenheten for vedlikeholdsprosedyrer.

  Knivsikkerhet

  • En slitt eller skadet kniv eller motstål kan brekke, og deler kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk klippeenhetene regelmessig for overdreven slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer klippeenhetene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer spolene og motstålene. Kniver og motstål skal kun skiftes ut eller slipes. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

  • Vær forsiktig med maskiner med flere klippeenheter, da rotering av én spole kan få spolene i de andre klippeenhetene til å rotere.

  Slipe klippeenhetene

  Advarsel

  Kontakt med klippeenhetene eller andre bevegelige deler kan føre til personskader.

  • Hold fingre, hender og klær borte fra klippeenhetene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å snu klippeenhetene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  Denne prosessen anbefales for å skjerpe kniveggene på spolene og motstålet, noe som er nødvendig for å oppnå best mulig klipperesultat.

  Denne prosessen kan bare takle en liten mengde metallfjerning for å gjenopprette kniveggene. Hvis kniveggene er svært slitt eller skadet, må du fjerne komponentdelene og slipe dem på nytt.

  1. Kontroller at gressklippermotoren er slått av og parkeringsbremsen er på.

  2. Juster spolen til motstålet for å oppnå lett kontakt.

  3. Påfør en vaskemiddelbasert silisiumkarbidmasse av middels styrke på kniveggene på spolene med en børste med langt håndtak.

   80-grad silisiumkarbeidmasse
    Delenummer
   0,45 kg63-07-088
   11,25 kg63-07-086
   g014445
  4. Sitt på førersetet, start gressklippermotoren og sett motorhastighet til tomgang.

   Advarsel

   Hvis du berører klippeenhetene mens motoren er i gang, kan du få alvorlige personskader.

   • Påse at området rundt klippeenhetene er fritt for personer.

   • Hold hender og føtter borte fra klippeenhetene mens gressklippermotoren er i gang.

  5. Sett klippeenhetens drivbryter til revers/sliping-posisjon en stund, og hør om du hører slipelyder.

  6. Sett klippeenhetens drivbryter til av-posisjon, og slå av gressklippermotoren når slipingen har stoppet.

  7. Rengjør kniveggene grundig, og juster motstålet til spolene.

  8. Kontroller at et tynt papirark kan kuttes skarpt over hele kniveggen mens du roterer spolene for hånd.

  9. Hvis ytterligere sliping kreves, gjenta trinnene 2 til og med 8.

  10. Fjern og vask grundig av alle rester av silisiumkarbeidmassen fra spolene og motstålet.

  Slipe klippeenhetene

  Det er nødvendig å utføre en ettersliping for å korrigere spolens egger eller motstålets egger som er blitt svært avrundet eller forvridde. Motstål som nærmer seg slutten av brukstiden, skal byttes ut. De nye knivene skal slipes i holderne før montering. Når det er nødvendig å slipe, er det viktig at både spolene og motstålet slipes samtidig. Det eneste unntaket til denne regelen er når en ny spole monteres. I så tilfelle er det kun nødvendig å slipe motstålet. All slik sliping skal utføres av en autorisert forhandler på en velholdt slipemaskin av god kvalitet, utformet for sliping av spole/motstål

  Rengjøring

  Vaske maskinen

  Vask maskinen etter behov med bare vann eller vann og et mildt rengjøringsmiddel. Du kan bruke en klut når du vasker maskinen.

  Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  Important: Bruk ikke trykkspyleutstyr til å rengjøre maskinen. Høyttrykksutstyr kan skade det elektriske systemet, løsne viktige merker og vaske bort nødvendig fett fra friksjonspunktene. Unngå overdreven bruk av vann nær kontrollpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Ikke vask maskinen mens motoren er i gang. Vask av maskinen mens motoren er i gang kan føre til interne skader på motoren.

  Lagring

  Sikkerhet ved oppbevaring

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler stopper. La maskinen kjøle seg ned før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller oppbevarer den.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Klargjøre trekkenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  3. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  4. Kontroller alle festene. Stram dem til etter behov.

  5. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  6. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  7. Overhal batteriet og kablene som følger. Se Sikkerhet for elektrisk systemID000-448-328.

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen på plass.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll motoren med spesifisert motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  6. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt drivstoff.

  7. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  8. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  9. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  10. Kontroller frostvæsken, og fyll på halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur der du bor.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Der er områder med uklippet gress ved overlappingen mellom klippeenhetene.
  1. Du svinger for skarpt.
  2. Maskinen sklir sidelengs ved kjøring på tvers i en skråning.
  3. Det er ingen bakkekontakt på ene enden av klippeenheten på grunn av dårlige førte slanger eller feilplasserte hydraulikkadaptere.
  4. Det er ingen bakkekontakt på ene enden av klippeenheten fordi en svingbolt er fastkjørt.
  5. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten på grunn av oppsamling av gress under klippeenheten.
  1. Øk svingradiusen.
  2. Klipp opp/ned skråningen.
  3. Korriger slangeføringen eller plasseringen av hydraulikkadapterne.
  4. Løsne og smør svingpunktene.
  5. Fjern oppsamlingen av gress.
  Det er kantlinjer langs hele bredden i klippen på tvers av kjøreretningen.
  1. Hastighet framover er for høy.
  2. Spolehastigheten er for langsom.
  3. Klippehøyden er for lav.
  1. Reduser hastighet framover.
  2. Øk hastigheten til gressklippermotoren.
  3. Hev klippehøyden.
  Det er kantlinjer i gresset som er klippet, på tvers av kjøreretningen, over klippebredden til én spole.
  1. En spole går sakte.
  1. Kontroller spolehastigheten. Ta kontakt med en autorisert distributør.
  Det er forskjell i gressets klippehøyde på overlappingspunktet mellom klippeenhetene.
  1. Det er en inkonsekvent klippehøydeinnstilling på den ene klippeenheten.
  2. Posisjonskontrollen for heve/senke er ikke i svevestilling.
  3. Det er ingen bakkekontakt på ene enden av klippeenheten på grunn av dårlige førte slanger eller feilplasserte hydraulikkadaptere.
  4. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten fordi svingbolter er fastkjørt.
  5. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten på grunn av oppsamling av gress under klippeenheten
  1. Kontroller og juster klippehøydeinnstillingen.
  2. Sett posisjonskontrollen til svevestillingen.
  3. Korriger slangeføringen og plasseringen til hydraulikkadapterne.
  4. Løsne og smør svingpunktene.
  5. Fjern oppsamlingen av gress.
  Enkelte gresspartier er uklippet eller dårlig klippet.
  1. Det er delvis manglende kontakt mellom en spole og motstålet.
  2. En spole har kraftig kontakt med motstålet.
  3. Klippehøyden er for høy.
  4. Kniveggene på spolene/motstålet er avrundet.
  1. Juster kontakten mellom spole og motstål.
  2. Juster kontakten mellom spole og motstål.
  3. Senk klippehøydeinnstillingen.
  4. Slip eller etterslip kantene.
  Det er linjer med uklippet eller dårlig klippet gress i kjøreretningen.
  1. Det er en sporveislinje fra kniveggene på grunn av kraftig kontakt forårsaket av dårlig justering mellom spole og motstål.
  2. Motstålet har kontakt med bakken.
  3. Motstålet har en nedpekende vinkel.
  4. Klippeenhetene spretter.
  5. Der er slitte spolelager/lagerhustapper.
  6. Det er løse komponenter i klippeenheten.
  1. Slip eller etterslip kantene.
  2. Hev klippehøyden.
  3. Juster klippeenheten for å posisjonere motstålet parallelt med bakken.
  4. Reduser foroverhastigheten, og reduser vektoverføringen.
  5. Erstatt eventuelle slitte deler.
  6. Kontroller og trekk til komponenter etter behov.
  Det er skalpering på gresset.
  1. Underlaget er for ujevnt for klippehøydeinnstillingen.
  2. Klippehøyden er for lav.
  1. Bruk svevende klippeenheter.
  2. Hev klippehøyden.
  Der er overdreven motstålsslitasje.
  1. Motstålet har kraftig kontakt med bakken.
  2. Kniveggene på spolen og/eller motstålet er avrundet.
  3. Spolen har kraftig kontakt med motstålet.
  4. Der er skade på spole eller motstål.
  5. Bakkeforholdene er svært harde.
  1. Hev klippehøyden.
  2. Slip eller etterslip kantene.
  3. Juster kontakten mellom spole og motstål.
  4. Etterslip eller erstatt deler etter behov.
  5. Hev klippehøyden.
  Motoren starter ikke med tenningsnøkkelen.
  1. Det er ikke strøm i nøytral sperrebryter for gir.
  2. Det er ikke strøm i sperrebryteren for parkeringsbremsen.
  3. Det er ikke strøm i sperrebryteren for klippeenhetsdrivverket.
  4. En elektrisk kobling fungerer ikke som den skal.
  1. Ta foten av pedalene for kjøring forover eller rygging, eller kontroller innstillingen til nøytral sperrebryter for gir.
  2. Sett parkeringsbremsebryteren til på-stilling.
  3. Flytt klippeenhetsbryteren til av-stillingen.
  4. Finn og korriger feilen i det elektriske systemet.
  Batteriet har ikke strøm.
  1. En terminalkobling er løs eller rustet.
  2. Generatorremmen er løs eller utslitt.
  3. Batteriet er utladet.
  4. Det er en elektrisk kortslutning.
  1. Rengjør og stram til terminalkoblingene. Lad opp batteriet.
  2. Juster spenningen eller skift ut remmen. Se brukerhåndboken til motoren.
  3. Lad opp eller skift ut batteriet.
  4. Finn kortslutningen og reparer den.
  Hydraulikkvæsken overopphetes.
  1. En skjerm er blokkert.
  2. Væskeavkjøleribbene er skitne/blokkerte.
  3. Motorradiatoren er skitten/blokkert.
  4. Lav innstilling for avlastningsventilen.
  5. Væskenivået er lavt.
  6. Bremsene er aktivert.
  7. Spolene er for tette på motstålet.
  8. En vifte eller et viftedrivverk fungerer ikke som det skal.
  1. Rengjør skjermen.
  2. Rengjør ribbene.
  3. Rengjør radiatoren.
  4. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  5. Fyll beholderen opp til riktig nivå.
  6. Deaktiver bremsene.
  7. Juster innstillingene.
  8. Kontroller driften av viften, og utfør service på om nødvendig.
  Bremsesystemet fungerer ikke som det skal.
  1. Hjulmotorbremsenheten fungerer ikke som den skal.
  2. Bremseskivene er slitte.
  1. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  2. Skift ut bremseskivene. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  Mangel på styring.
  1. Styreventilen fungerer ikke som den skal.
  2. En hydraulikksylinder fungerer ikke som den skal.
  3. En styreslange er skadet.
  1. Utfør service på eller skift ut styreventilen.
  2. Utfør service på eller skift ut hydraulikksylinderen.
  3. Skift ut slangen.
  Maskinen beveger seg verken forover eller bakover.
  1. Parkeringsbremsen er tilkoblet.
  2. Væskenivået er lavt.
  3. Beholderen inneholder feil type væske.
  4. Drivpedalforbindelsen er skadet.
  5. Girpumpen er skadet.
  6. Giromløpsventilen er åpen.
  7. En drivforbindelse er ødelagt.
  1. Koble fra parkeringsbremsen.
  2. Fyll beholderen opp til riktig nivå.
  3. Tøm beholderen, og fyll på riktig væsketype.
  4. Sjekk forbindelsene, og skift ut eventuelle skadde eller slitte deler.
  5. Få en autorisert distributør til å overhale girpumpen.
  6. Steng omløpsventilen.
  7. Skift ut drivforbindelsen.
  Maskinen kryper fremover eller bakover i fri.
  1. Girets nøytralinnstilling er stilt feil.
  1. Juster innstillingen for girforbindelse i nøytral.
  Det er overdreven støy i hydraulikksystemet.
  1. En pumpe fungerer ikke som den skal.
  2. En motor fungerer ikke som den skal.
  3. Luft lekker inn i systemet.
  4. Sugefilteret er blokkert eller ødelagt.
  5. Overdreven væskeviskositet på grunn av kalde forhold.
  6. Lav innstilling for avlastningsventilen.
  7. For lite hydraulikkvæske.
  1. Finn den støyende pumpen, og utfør service eller skift ut.
  2. Finn den støyende motoren, og utfør service eller skift ut.
  3. Stram til eller skift ut de hydrauliske niplene, særlig i sugelinjene.
  4. Rengjør og skift ut sugefilteret, eller skift ut etter behov.
  5. La systemet varme seg opp.
  6. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  7. Fyll på beholderen for hydraulikkvæske til korrekt nivå.
  Maskinen mister kraft etter innledende tilfredsstillende drift.
  1. En pumpe eller motor er slitt.
  2. For lite hydraulikkvæske.
  3. Væsken i det hydrauliske systemet har feil viskositet.
  4. Væskefilterelementet er blokkert.
  5. Trykkavlastningsventilen fungerer ikke som den skal.
  6. Systemet er overopphetet.
  7. Sugeslangen har lekkasjer.
  1. Erstatt deler etter behov.
  2. Fyll hydraulikkvæsketanken til riktig nivå
  3. Bytt ut væsken i hydraulikktanken med væske som har korrekt viskositet. Se avsnittet Spesifikasjoner.
  4. Bytt filterelementet.
  5. Rengjør avlastningsventilen, og kontroller trykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  6. Kontroller justeringen mellom spole og motstål. Reduser arbeidshastigheten (øk klippehøyden eller reduser foroverhastigheten).
  7. Kontroller og stram til koblingene. Skift ut slangen om nødvendig.
  En spole «banker» under rotering.
  1. Spolen eller motstålet har en høy flekk på grunn av kontakt med en gjenstand.
  2. Spolelagrene er slitte.
  1. Fjern toppen med en stein, og slip for å reparere kniveggen. Alvorlig skade vil kreve ettersliping.
  2. Skift ut lagrene om nødvendig.
  Én spole roterer sakte.
  1. Et spolelager er fastkjørt.
  2. En motor med feil rotasjon ble montert.
  3. Motorens integrerte kontrollventil er sperret åpen.
  4. Spolen er for tett på motstålet.
  5. Motoren er slitt.
  1. Skift ut lagrene om nødvendig.
  2. Undersøk motoren, og bytt den ut hvis det er nødvendig.
  3. Rengjør og kontroller kontrollventilen.
  4. Juster innstillingen.
  5. Skift ut motoren.
  En klippeenhet løfter ikke ut av arbeidsnivå.
  1. Svikt i løftesylinderpakningen.
  2. Trykkavlastningsventilen er sperret åpen eller feil innstilt.
  3. En kontrollventil fungerer ikke som den skal.
  4. Mekanisk blokkering.
  1. Skift ut pakningene.
  2. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  3. Overhal kontrollventilen.
  4. Fjern blokkeringen.
  Klippeenhetene følger ikke konturene i bakken.
  1. Slangeføringen eller plasseringen av de hydrauliske koblingene er feil.
  2. Svingpunktene er for stramme.
  3. Gressklipperen brukes i hold-stilling.
  4. Vektoverføringen er satt for høyt.
  1. Beveg klippeenhetene så langt ut de kan i alle retninger, og se om slangene er stramme noen steder. Før slangene korrekt, og flytt på koblingene etter behov.
  2. Løsne og smør svingpunktene etter behov.
  3. Flytt posisjonskontrollbryteren til posisjon for ned/sveve.
  4. Reduser vektoverføringen.
  Klippeenhetene starter ikke når de senkes til arbeidsstilling.
  1. Setesensorbryteren fungerer ikke som den skal.
  2. For lite hydraulisk olje.
  3. En drivaksel er forskjøvet.
  4. Trykkavlastningsventilen er sperret åpen eller feil innstilt.
  5. En klippeenhet er sperret.
  6. En spole er for tett på motstålet.
  7. En kontrollventil til klippeenhet er i av-posisjon på grunn av en kontrollventil som ikke fungerer som den skal.
  8. En kontrollventil til klippeenhet er i av-posisjon på grunn av en elektrisk feil.
  9. Nærbryter for løftearm er stilt inn feil.
  1. Kontrollen den mekaniske og elektriske driften av bryteren.
  2. Fyll beholderen for hydraulikkolje opp til riktig nivå.
  3. Undersøk drivaksler for motor og spole, og bytt dem ut hvis det er nødvendig.
  4. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert forhandler.
  5. Fjern alle blokkeringer om nødvendig.
  6. Juster innstillingen.
  7. Overhal kontrollventilen.
  8. Kontroller det elektriske systemet for en elektrisk feil.
  9. Kontroller og juster nærbryteren.
  Spolene roterer i feil retning.
  1. Slangene er tilkoblet feil.
  2. Klippeenhetens drivbryter er koblet feil.
  1. Kontrollere den hydrauliske kretsen, og koble slangene korrekt til.
  2. Kontroller de elektriske forbindelsene til bryteren.