Wprowadzenie

Ta maszyna jest kompaktowym nośnikiem narzędzi przeznaczonym do wykonywania różnorodnych zadań związanych z robotami ziemnymi i przenoszeniem materiałów podczas prac budowlanych i prac związanych z kształtowaniem terenów zielonych. Zaprojektowana została do pracy z różnorodnymi typami osprzętu, z których każdy wykonuje określoną funkcję. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i dla osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zapoznać się z zasadami właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie doprowadzić do jego uszkodzenia i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g243442

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające szczególnej uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Egzemplarze zastępcze zamówić można u producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W obszarze roboczym mogą występować podziemne instalacje użytkowe. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Nie przewoź ładunku z uniesionymi ramionami maszyny; zawsze przewoź ładunki blisko podłoża.

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga szczególnej uwagi.

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć maszyną tak, aby jej cięższa strona była skierowana pod górę, a lżejsza znajdowała się bliżej ziemi. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Pusta łyżka sprawia, że tylna część maszyny jest stroną cięższą, a pełna sprawia, że cięższą stroną jest przednia część maszyny. Większość pozostałego osprzętu sprawia, że przód maszyny jest cięższy niż jej tył.

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decalbatterysymbols
decal93-6680
decal93-6681
decal93-6686
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650
decal100-8821
decal100-8822
decal106-6755
decal115-4020
decal115-4855
decal115-4857
decal115-4858
decal115-4859
decal115-4861
decal115-4862
decal115-4865
decal115-4882
decal115-4860
decal132-8631
decal138-0800

Przegląd produktu

g004223g017858

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz pracę z zespołem jezdnym, zapoznaj się ze wszystkimi elementami sterowania (Rysunek 4).

Panel sterowania

g013016

Przełącznik kluczykowy

Przełącznik kluczykowy, używany do uruchamiania i wyłączania silnika, ma trzy pozycje: WYłąCZENIE, PRACAi ROZRUCH. Patrz Uruchamianie silnika.

Dźwignia przepustnicy

Przestaw do przodu, aby zwiększyć obroty silnika lub do tyłu, aby zmniejszyć.

Drążek wzorcowy

Podczas kierowania zespołem jezdnym należy skorzystać z drążka wzorcowego jako uchwytu i punktu podparcia, aby sterować dźwignią sterującą zespołem jezdnym oraz dźwignią hydrauliki pomocniczej. Aby zapewnić płynną, kontrolowaną pracę, podczas obsługiwania maszyny nie należy zdejmować obu dłoni jednocześnie z drążka wzorcowego.

Dźwignia sterująca napędem jezdnym

g008128
 • Aby jechać do przodu, ustaw dźwignię sterowania zespołem jezdnym do przodu (Rysunek 6).

  g008129
 • Aby jechać do tyłu, ustaw dźwignię sterowania zespołem jezdnym do tyłu (Rysunek 7).

  Important: Podczas cofania spoglądaj do tyłu, zwracając uwagę na przeszkody, i trzymaj obie dłonie na drążku wzorcowym.

  g008130
 • Aby skręcić w prawo, obróć dźwignię sterowania zespołem jezdnym w prawo (Rysunek 8).

  g008131
 • Aby skręcić w lewo, obróć dźwignię sterowania zespołem jezdnym w lewo (Rysunek 9).

  g008132
 • Aby zatrzymać maszynę, zwolnij dźwignię sterowania jazdą (Rysunek 5).

Note: Im dalej przesuniesz dźwignię sterowania jazdą w danym kierunku, tym szybciej zespół jezdny będzie jechać w tym kierunku.

Dźwignia uniesienia ramion/przechyłu osprzętu

 • Aby przechylić osprzęt do przodu, powoli przesuń dźwignię w prawo (Rysunek 10).

 • Aby przechylić osprzęt do tyłu, powoli przesuń dźwignię w lewo (Rysunek 10).

 • Aby opuścić ramiona ładowarki, powoli przesuń dźwignię do przodu (Rysunek 10).

 • Aby unieść ramiona ładowarki, powoli przesuń dźwignię do tyłu (Rysunek 10).

 • Aby opuścić ramiona ładowarki do pozycji zapadki (pływającej), przesuń dźwignię do oporu do przodu (Rysunek 10).

  Note: Dzięki temu osprzęt taki, jak lemiesz poziomujący lub lemiesz hydrauliczny, będą podczas wyrównywania podążać za kształtem podłoża (tzw. pozycja pływająca).

g029293

Przesuwając dźwignię do pozycji pośredniej (na przykład do przodu i w lewo), możesz jednocześnie unosić ramiona ładowarki i przechylać osprzęt.

Blokada zaworu ładowarki

Blokada zaworu ładowarki zabezpiecza dźwignię uniesienia ramion/przechyłu osprzętu, przez co nie można popchnąć ich do przodu. Dzięki temu nikt nie opuści przypadkowo ramion ładowarki w czasie przeprowadzania czynności konserwacyjnych. Zabezpiecz ramiona ładowarki za pomocą blokady w każdym momencie, gdy chcesz zatrzymać maszynę z uniesionymi ramionami.

Aby załączyć blokadę, należy ją unieść do momentu, aż ukaże się otwór w panelu sterowania, a następnie przesunąć w lewo przed dźwignię unoszenia ramion ładowarki, po czym docisnąć do pozycji zablokowania (Rysunek 11).

g029981

Drążek wzorcowy dźwigni sterujących ładowarki

Drążek wzorcowy sterowania ładowarką pomaga ustabilizować pozycję dłoni podczas obsługiwania dźwigni unoszenia ramion/przechyłu osprzętu ładowarki (Rysunek 3).

Licznik godzin

Licznik motogodzin wyświetla liczbę godzin pracy zapisaną w maszynie.

Dźwignia hydrauliki pomocniczej

 • Aby włączyć napęd osprzętu hydraulicznego w kierunku do przodu należy przekręcić dźwignię hydrauliki pomocniczej do tyłu i pociągnąć ją w dół do drążka wzorcowego (Rysunek 12, numer 1).

 • Aby włączyć napęd osprzętu hydraulicznego w kierunku do tyłu należy przekręcić dźwignię hydrauliki pomocniczej do tyłu i pociągnąć ją w lewo do górnego wycięcia (Rysunek 12, numer 2).

Note: W razie zwolnienia dźwigni w pozycji DO PRZODU, automatycznie powróci ona do pozycji NEUTRALNEJ (Rysunek 12, numer 3). Dźwignia ustawiona w pozycji DO TYłU pozostanie w tej pozycji do momentu przesunięcia jej z wycięcia.

g004179

Dźwignia hamulca postojowego

 • W celu załączenia hamulca postojowego popchnij dźwignię hamulca do przodu i w lewo, a następnie pociągnij ją do tyłu (Rysunek 13).

  Note: Przed załączeniem hamulca na kole napędowym zespół jezdny może się nieznacznie przemieścić.

 • W celu zwolnienia hamulca, pchnij dźwignię do przodu, a następnie w prawo do wycięcia (Rysunek 13).

g005552

Wskaźnik poziomu paliwa

Ten wskaźnik pokazuje ilość paliwa w zbiorniku/ach paliwa.

Lampka ciśnienia oleju silnikowego

Lampka ta zapala się przy niskim poziomie ciśnienia oleju w silniku i rozlega się alarm dźwiękowy. W takiej sytuacji natychmiast wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju. Jeśli poziom jest niski, dolej oleju i obejrzyj układ pod kątem ewentualnych wycieków.

g004350

Lampka kontrolna ładowania akumulatora

Przy niskim poziomie naładowania akumulatora lampka ta zapala się i rozlega się alarm dźwiękowy. W takiej sytuacji wyłącz silnik, a następnie naładuj lub wymień akumulator. Sprawdź napięcie paska alternatora korzystając z Podręcznika obsługi silnika.

Lampka temperatury cieczy chłodzącej silnik

Jeżeli płyn chłodzący silnik ma zbyt wysoką temperaturę, zapala się ta lampka i rozlega się sygnał dźwiękowy. W takiej sytuacji wyłącz silnik i zaczekaj, aż zespół jezdny ostygnie. Po całkowitym ostygnięciu silnika sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

Kontrolka świecy żarowej

Kontrolka zapala się, gdy świece żarowe są zasilane w celu rozgrzania silnika.

Przełącznik świecy żarowej

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 10 sekund, aby włączyć świece żarowe przed uruchomieniem silnika.

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Model 22323
Szerokość86 cm
Długość180 cm
Wysokość117 cm
Masa864 kg
Udźwig roboczy (ze standardową łyżką)251 kg
Obciążenie wywracające (ze standardową łyżką)717 kg
Rozstaw osi79 cm
Wysokość zrzutu (z wąską łyżką)119 cm
Wysięg – całkowite uniesienie (z wąską łyżką)55 cm
Wysokość do sworznia zawiasu (wąska łyżka w najwyższej pozycji)168 cm
Model 22324
Szerokość104 cm
Długość180 cm
Wysokość109 cm
Masa913 kg
Udźwig roboczy (ze standardową łyżką)251 kg
Obciążenie wywracające (ze standardową łyżką)717 kg
Rozstaw osi79 cm
Wysokość zrzutu (z wąską łyżką)119 cm
Wysięg – całkowite uniesienie (z wąską łyżką)55 cm
Wysokość do sworznia zawiasu (wąska łyżka w najwyższej pozycji)168 cm

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest szeroka gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro i przeznaczonych do stosowania z urządzeniem oraz zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora lub nakładać obowiązek certyfikowanego szkolenia dla operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz naklejkami bezpieczeństwa.

 • Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem sprzętu należy zawsze załączyć hamulec postojowy (jeżeli występuje), wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk, zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Należy sprawdzić czy elementy wykrywające obecność operatora, wyłączniki bezpieczeństwa i osłony znajdują się na swoim miejscu i działają prawidłowo. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Znajdź punkty stwarzające ryzyko zmiażdżenia na zespole jezdnym i osprzęcie; nie zbliżaj do nich rąk i stóp.

 • Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny z osprzętem upewnij się, że użyty jest oryginalny osprzęt marki Toro i że został on prawidłowo zainstalowany. Przeczytaj wszystkie instrukcje obsługi osprzętu.

 • Należy dokonać oceny terenu w celu określenia, jakie akcesoria i osprzęt będą potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania pracy.

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach. Należy również odnotować lokalizację obiektów i struktur, które nie zostały oznaczone, takich jak podziemne zbiorniki, studnie i szamba.

 • Należy dokładnie sprawdzić teren, na którym sprzęt ma być używany i usunąć wszystkie śmieci.

 • Przed uruchomieniem maszyny sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgasić wszelkie źródła ognia, takie jak papieros, cygaro lub fajka.

 • Używaj wyłącznie odpowiednich pojemników na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

 • Zabrania się napełniania kanistrów we wnętrzu pojazdu, na skrzyni ładunkowej czy na przyczepie ciężarówki wyłożonej tworzywem sztucznym. Kanistry przed napełnieniem umieszczaj zawsze na gruncie, w bezpiecznej odległości od pojazdu.

 • Zdejmij urządzenie z ciężarówki lub przyczepy i zatankuj je, gdy stoi na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, zatankuj to urządzenie za pomocą przenośnego kanistra, a nie z pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Utrzymuj dyszę dystrybutora tak, aby stykała się z obręczą zbiornika lub otworu pojemnika przez cały czas, aż do zakończenia tankowania. Nie stosować blokady zaworu pistoletu.

Dolewanie paliwa

Zalecane paliwo

Należy używać wyłącznie czystego, świeżego oleju napędowego lub oleju ekologicznego o niskiej (<500 ppm) albo bardzo niskiej (<15 ppm) zawartości siarki. Minimalna liczba cetanowa to 40. Olej napędowy należy kupować w ilościach, które można zużyć w ciągu 180 dni, co zagwarantuje jego świeżość.

W temperaturach powyżej -7°C używać letniego oleju napędowego (nr 2-D), a poniżej tej temperatury – zimowego (nr 1-D lub mieszanki 1-D/2-D). Stosowanie zimowego oleju napędowego w niskich temperaturach powoduje, że temperatura zapłonu jest niższa, a charakterystyka przepływu dostosowana jest do niskich temperatur, co ułatwia uruchamianie i zmniejsza częstotliwość zatykania się filtra paliwa.

Stosowanie letniego oleju napędowego w temperaturze wyższej niż -7°C przyczynia się do wydłużenia trwałości pompy paliwowej i zwiększenia mocy w porównaniu z olejem zimowym.

Important: Nie należy zamiast oleju napędowego używać nafty ani benzyny. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia spowoduje uszkodzenie silnika.

Silnik dostosowany do oleju napędowego biodiesel

Do napędu maszyny można używać mieszanki oleju napędowego zawierającej do 20% oleju napędowego bio (i 80% standardowego oleju napędowego). Zawartość siarki w konwencjonalnym oleju napędowym powinna być niska lub bardzo niska. Należy pamiętać o następujących zastrzeżeniach:

 • Komponent bio musi spełniać normę ASTM D6751 lub EN14214.

 • Zmieszane paliwo musi spełniać normę ASTM D975 lub EN590.

 • Powierzchnie z powłoką malarską mogą zostać uszkodzone przez mieszankę biodiesla.

 • Przy niskiej temperaturze należy używać paliwa B5 (o 5% lub mniejszej zawartości biooleju).

 • Należy sprawdzać uszczelki i przewody mające styczność z paliwem, bowiem ich stan może ulec pogorszeniu.

 • Przez pewien czas po przejściu na mieszankę paliwową z udziałem olejów roślinnych można oczekiwać zatkania filtra paliwa.

 • Aby uzyskać więcej informacji o oleju napędowym typu biodiesel, skontaktuj się z jego dystrybutorem.

Uzupełnianie paliwa w zbiorniku/zbiornikach

 1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść ramiona ładowarki.

 2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

 3. Oczyść okolice korka zbiornika paliwa, po czym odkręć korek (Rysunek 15).

  g004231
 4. Napełnij zbiornik paliwem do poziomu 2,5 cm poniżej górnej powierzchni zbiornika (nie szyjki wlewu).

  Important: Ta przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa. Nie napełniać zbiornika paliwa do pełna.

 5. Zamocuj korek wlewu paliwa, obracając go do momentu kliknięcia.

 6. Wytrzyj rozlane paliwo.

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale czynności kontrolne wykonywane codzienne lub przy każdym użyciu.

Important: Przed pierwszym uruchomieniem silnika sprawdź poziom oleju hydraulicznego i wykonaj odpowietrzenie układu paliwowego, zapoznaj się z Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego i Odpowietrzanie układu paliwowego.

Before Operation

Bezpieczeństwo w czasie pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Nie przewoź ładunku z uniesionymi ramionami maszyny. Zawsze przewoź ładunki blisko podłoża.

 • Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartości obciążenia, ponieważ maszyna może stać się niestabilna, co może spowodować utratę panowania nad nią.

 • Używaj jedynie osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez Toro. Osprzęt może zmienić stabilność i charakterystykę pracy maszyny.

 • Dla maszyn z platformą:

  • Opuść ramiona ładowarki przed zejściem z platformy.

  • Nie próbuj stabilizować maszyny poprzez ustawienie stopy na ziemi. Jeśli stracisz panowanie nad maszyną, zejdź z platformy i oddal się od maszyny.

  • Nie wsuwaj stopy pod platformę.

  • Nie jedź maszyną, dopóki nie staniesz obiema stopami na platformie, a rękami nie złapiesz dźwigni.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie, popatrz za siebie oraz w dół, aby upewnić się, że teren za maszyną jest pusty.

 • Nigdy nie szarp elementów sterujących; stosuj jednostajny ruch.

 • Właściciel/użytkownik może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym rękawice, ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

 • Używanie maszyny przez operatora, który jest zmęczony, chory, nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków, jest zabronione.

 • Nigdy nie przewoź pasażerów i trzymaj zwierzęta oraz osoby postronne z dala od maszyny.

 • Używaj maszyny tylko przy dobrym oświetleniu, z dala od dziur i ukrytych zagrożeń.

 • Zanim uruchomisz silnik upewnij się, że wszystkie napędy są w pozycji neutralnej i załącz hamulec postojowy (jeśli występuje). Uruchamiaj silnik tylko z pozycji operatora.

 • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do ślepych zaułków, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

 • Podczas skręcania i przejeżdżania przez drogi i chodniki zwolnić i zachować ostrożność. Uważaj na ruch.

 • Zatrzymaj osprzęt zawsze, gdy nie wykonujesz pracy.

 • Jeśli uderzysz w jakikolwiek przedmiot, zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i sprawdź maszynę. Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

 • Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni.

 • Nie zostawiaj maszyny bez nadzoru.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  • Opuść ramiona ładowarki i wyłącz układ hydrauliki pomocniczej.

  • Zaciągnij hamulec postojowy (jeśli występuje).

  • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Maszyny można używać jedynie w obszarach, w których jest dostatecznie dużo miejsca na bezpieczne manewrowanie. Uważaj na przeszkody znajdujące się w bliskiej odległości. Niezachowanie odpowiedniej odległości od drzew, murów i innych przeszkód może spowodować obrażenia ciała, gdyż maszyna może cofnąć się podczas pracy, jeżeli operator nie zwraca uwagi na otoczenie.

 • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (na przykład przewodami elektrycznymi, gałęziami lub przez drzwi) sprawdź wolną przestrzeń nad maszyną i unikaj kontaktu z nimi.

 • Unikaj przepełniania osprzętu i zawsze utrzymuj ładunek w pozycji poziomej w czasie unoszenia ramion ładowarki. Przedmioty znajdujące się w osprzęcie mogą spaść i spowodować obrażenia.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Pusta łyżka sprawia, że tylna część maszyny jest stroną cięższą, a pełna sprawia, że cięższą stroną jest przednia część maszyny. Większość pozostałego osprzętu sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • Unoszenie ramion ładowarki na zboczu wpływa na stabilność maszyny. W czasie pracy na zboczach utrzymuj ramiona ładowarki w pozycji opuszczonej.

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeśli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Sprawdź teren, aby upewnić się, że podłoże jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać maszynę.

 • Zachowuj ostrożność podczas pracy maszyną w pobliżu:

  • Stromych zboczy

  • Rowów

  • Nasypów

  • Zbiorników wodnych

  Nagłe przejechanie gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie przeprowadzaj podłączania ani odłączania osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Uruchamianie silnika

 1. Upewnij się, że dźwignia hydrauliki pomocniczej jest w pozycji NEUTRALNEJ.

 2. Ustaw dźwignię przepustnicy w połowie między pozycjami WOLNą a SZYBKą.

 3. Wsuń kluczyk do włącznika kluczykowego i obróć go do położenia PRACY.

 4. Naciśnij i przytrzymaj na 10 sekund przełącznik świecy żarowej.

 5. Obróć kluczyk do pozycji ROZRUCH. Gdy silnik uruchomi się, puść kluczyk.

  Important: Przy rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 10 sekund. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 30 sekund, aby rozrusznik mógł ostygnąć pomiędzy kolejnymi próbami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować spalenie rozrusznika.

 6. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO.

  Important: Praca silnika na wysokich obrotach, gdy układ hydrauliczny jest zimny (tzn. gdy temperatura powietrza jest bliska zera lub niższa), może spowodować uszkodzenie układu hydraulicznego. Podczas uruchamiania silnika w niskich temperaturach pozwól silnikowi pracować w pozycji środkowego położenia dźwigni przepustnicy od 2 do 5 minut przed przestawieniem dźwigni przepustnicy do ustawienia SZYBKIEGO.

  Note: Jeżeli na zewnątrz panuje temperatura poniżej zera, przechowuj zespół jezdny w garażu. Dzięki temu będzie się łatwiej uruchamiał.

Kierowanie urządzeniem

Dźwignia jazdy służy do sterowania ruchem maszyny. Im dalej przesuniesz dźwignię sterowania jazdą w danym kierunku, tym szybciej zespół jezdny będzie jechać w tym kierunku. Aby zatrzymać maszynę, zwolnij dźwignię sterowania jazdą.

Przepustnica kontroluje prędkość obrotową silnika, wyrażoną w obr./min (obrotach na minutę). Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO dla uzyskania najwyższych osiągów. Możliwość zmiany ustawienia przepustnicy może być także wykorzystana do pracy przy niskich prędkościach.

Zatrzymywanie silnika

 1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść ramiona ładowarki.

 2. Upewnij się, że dźwignia hydrauliki pomocniczej jest w pozycji NEUTRALNEJ.

 3. Przesuń dźwignię przepustnicy do położenia WOLNEGO.

 4. Jeżeli silnik ciężko pracował lub jest gorący, przed przekręceniem kluczyka w stacyjce do pozycji WYłąCZENIA pozwól mu pracować przez minutę na biegu jałowym.

  Note: Pomaga to schłodzić silnik przed jego wyłączeniem. W sytuacji awaryjnej dopuszcza się natychmiastowe wyłączenie silnika.

 5. Przekręć przełącznik z kluczykiem do pozycji WYł. (Off) i wyjmij kluczyk.

Ostrożnie

Dziecko lub niewykwalifikowana osoba postronna może próbować włączyć zespół jezdny i doznać obrażeń ciała.

Kiedy opuszczasz zespół jezdny nawet na chwilę, wyjmij kluczyk zapłonu.

Używanie osprzętu

Instalowanie osprzętu

Important: Używaj jedynie osprzętu zatwierdzonego przez Toro. Osprzęt może zmienić stabilność i charakterystykę pracy maszyny. Stosowanie maszyny wraz z niezatwierdzonym osprzętem może prowadzić do unieważnienia gwarancji na maszynę.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu upewnij się, że płyty montażowe są wolne od brudu i zanieczyszczeń, a sworznie obracają się swobodnie. Jeśli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

 1. Ustaw osprzęt na równej powierzchni z wystarczającą ilością miejsca za nim, aby podpiąć go do maszyny.

 2. Uruchom silnik.

 3. Przechyl płytę montażową osprzętu do przodu.

 4. Ustaw płytę montażową w górnej krawędzi płyty odbiornika osprzętu (Rysunek 16).

  g003710
 5. Unieś ramiona ładowarki, jednocześnie przechylając płytę montażową do tyłu.

  Important: Unieś osprzęt na tyle, aby oderwać go od ziemi, a następnie przechyl płytę montażową całkowicie do tyłu.

 6. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 7. Załóż sworznie szybkomocujące upewniając się, że zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej (Rysunek 17).

  Important: Jeśli sworznie nie chcą obrócić się do pozycji załączonej, oznacza to, że płyta montażowa nie została dobrze wyrównana z otworami w płycie odbiornika osprzętu. Sprawdź i w razie potrzeby wyczyść płytę odbiornika.

  g003711

  Ostrzeżenie

  Jeśli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej osprzętu, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

  Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Podłączanie przewodów hydraulicznych

Ostrzeżenie

Olej hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

 • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

 • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

 • Aby znaleźć wycieki oleju hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

Ostrożnie

Złącza hydrauliczne, przewody/zawory hydrauliczne oraz olej hydrauliczny mogą być gorące. Dotknięcie gorących elementów może spowodować poparzenie.

 • Do pracy ze złączami hydraulicznymi używaj rękawic.

 • Przed dotknięciem elementów hydraulicznych zaczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Nie dotykaj rozlanego oleju hydraulicznego.

Jeśli do działania osprzętu potrzebny jest układ hydrauliczny, podłącz przewody hydrauliczne w następujący sposób:

 1. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 2. Aby uwolnić ciśnienie ze złączek hydraulicznych, przestaw dźwignię hydrauliki pomocniczej do przodu, do tyłu i z powrotem do pozycji NEUTRALNEJ.

 3. Zdejmij pokrywy ochronne ze złączek hydraulicznych maszyny.

 4. Upewnij się, że złącza hydrauliczne są wolne od zanieczyszczeń i brudu.

 5. Wciśnij złącze męskie osprzętu do złącza żeńskiego w maszynie.

  Note: Podłączenie męskiego złącza osprzętu najpierw spowoduje uwolnienie ciśnienia z osprzętu.

 6. Wciśnij złącze żeńskie osprzętu na złącze męskie w maszynie.

 7. Upewnij się, że połączenie jest mocne, pociągając za przewody.

Demontowanie osprzętu

 1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

 2. Opuść osprzęt na podłoże.

 3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 4. Rozłącz sworznie szybkomocujące obracając je na zewnątrz.

 5. Jeżeli osprzęt wykorzystuje napęd hydrauliczny, przestaw dźwignię hydrauliki pomocniczej do przodu, do tyłu i z powrotem do pozycji NEUTRALNEJ w celu uwolnienia ciśnienia ze złączek hydraulicznych.

 6. Jeśli osprzęt wykorzystuje hydraulikę, wsuń kołnierze z powrotem na złączki hydrauliczne i rozłącz je.

  Important: Połącz ze sobą przewody osprzętu, aby zapobiec zanieczyszczeniu układu hydraulicznego w czasie przechowywania.

 7. Załóż pokrywy ochronne na złączki hydrauliczne maszyny.

 8. Uruchom silnik, przechyl płytę montażową do przodu i odjedź maszyną od osprzętu.

After Operation

Bezpieczeństwo po pracy

 • Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia, obsługi technicznej lub przed przechowywaniem sprzętu wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Oczyszczenie osprzętu, napędów, tłumika i silnika z zanieczyszczeń pozwoli uniknąć zagrożenia pożarem. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub paliwo.

 • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone.

 • Nie dotykaj części, które mogą rozgrzać się podczas pracy. Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych, regulacyjnych lub serwisowych w maszynie zaczekaj, aż części te się ochłodzą.

 • Zachować ostrożność podczas ładowania maszyny na naczepę lub ciężarówkę lub jej rozładowywania.

Przemieszczanie niesprawnej maszyny

Important: Nie holuj ani nie ciągnij maszyny bez uprzedniego otwarcia zaworów holowniczych; w przeciwnym razie układ hydrauliczny zostanie uszkodzony.

 1. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 2. Otwórz tylną pokrywę dostępową.

 3. Przy użyciu klucza przekręć dwukrotnie zawory holownicze na pompach hydraulicznych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rysunek 18).

  g004181
 4. Teraz możesz holować maszynę stosownie do potrzeb.

 5. Po naprawieniu maszyny zamknij zawory holownicze przed przystąpieniem do jej użytkowania.

Przewożenie maszyny na przyczepie

Do przewożenia maszyny należy użyć przyczepy lub ciężarówki o dużej ładowności. Stosuj najazd o pełnej szerokości. Upewnij się, że przyczepa lub ciężarówka wyposażone są w niezbędne hamulce, oświetlenie i oznaczenia wymagane przez prawo. Dokładnie przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć obrażeń ciała operatora lub osób postronnych. Przestrzegaj lokalnych rozporządzeń określających wymagania dotyczące przyczep i mocowań.

Ostrzeżenie

Jazda po ulicy lub drodze bez kierunkowskazów, oświetlenia, oznaczeń odblaskowych lub symbolu pojazdu wolnobieżnego jest niebezpieczna i może prowadzić do wypadków powodujących obrażenia ciała.

Maszyną nie wolno jechać po drogach publicznych.

Wybór przyczepy

Ostrzeżenie

Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci (Rysunek 19).

 • Używaj wyłącznie najazdów o pełnej szerokości.

 • Upewnij się, że pochylnia jest co najmniej 4 dłuższa niż wysokość platformy przyczepy lub ciężarówki. Dzięki temu kąt pochylni względem podłoża nie przekroczy 15 stopni.

g229507

Załadunek maszyny

Ostrzeżenie

Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

 • Podczas obsługi maszyny na pochylni należy zachować szczególną ostrożność.

 • Załadunek i wyładunek maszyny wykonuj tak, aby jej cięższa strona znajdowała się po wyższej stronie pochylni.

 • Podczas jazdy maszyną po pochylni unikaj nagłego przyspieszania lub hamowania, gdyż mogłoby to spowodować utratę kontroli lub przewrócenie się maszyny.

 1. Przed użyciem przyczepy zamocuj ją do pojazdu holującego i podłącz łańcuchy zabezpieczające.

 2. Podłącz przewody hamulców przyczepy, jeśli są stosowane.

 3. Opuść najazdy.

 4. Opuść ramiona ładowarki.

 5. Załadunek maszyny na przyczepę wykonuj tak, aby cięższa jej strona była po wyższej stronie pochylni, ładunek przewoź nisko (Rysunek 20).

  • Jeżeli maszyna posiada załadowany osprzęt do przewozu ładunku (na przykład łyżkę) lub osprzęt nie służący do przewozu ładunku (na przykład koparkę do rowów), wjeżdżaj po pochylni przodem.

  • Jeżeli maszyna posiada pusty osprzęt do przewozu ładunku lub nie posiada zamocowanego osprzętu, wjeżdżaj po pochylni tyłem.

  g204457
 6. Opuść do końca ramiona ładowarki.

 7. Załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje), wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

 8. Zamocuj maszynę do przyczepy lub ciężarówki za pomocą pasów, łańcuchów lub lin, mocując je do metalowych uch na maszynie (Rysunek 21). Zastosuj się do obowiązujących przepisów określających wymogi dotyczące mocowania maszyny.

  g243576

Rozładunek urządzenia

 1. Opuść najazdy.

 2. Wyładunek maszyny wykonuj tak, aby cięższa jej strona była po wyższej stronie pochylni, ładunek przewoź nisko (Rysunek 22).

  • Jeżeli maszyna posiada załadowany osprzęt do przenoszenia ładunku (na przykład łyżkę) lub osprzęt nie służący do przewozu ładunku (na przykład koparkę do rowów), zjeżdżaj po pochylni tyłem.

  • Jeżeli maszyna posiada opróżniony osprzęt do przewozu ładunku lub nie posiada zamocowanego osprzętu, zjeżdżaj po pochylni przodem.

  g204458

Podnoszenie maszyny

Maszynę można unieść za pomocą uch mocujących/do podnoszenia, stanowiących punkty podnoszenia, patrz Rysunek 21.

Konserwacja

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Ostrożnie

Jeśli pozostawisz kluczyk we włączniku, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk z włącznika.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

 • Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, odłącz hydraulikę pomocniczą, opuść osprzęt, załącz hamulec postojowy (jeśli występuje), wyłącz silnik i wyjmij kluczyk. Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia, naprawy lub przed przechowywaniem sprzętu należy zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub paliwo.

 • Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

 • Jeśli zajdzie taka potrzeba, użyj podpór do podparcia elementów maszyny.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię, patrz Rozładowywanie ciśnienia hydraulicznego.

 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw odłączyć akumulator; patrz Serwisowanie akumulatora.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych. W miarę możliwości nie dokonywać żadnych regulacji przy włączonym silniku.

 • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone. Należy wymieniać wszystkie zużyte lub uszkodzone naklejki.

 • Nie wolno manipulować urządzeniami zabezpieczającymi.

 • Używaj jedynie osprzętu zatwierdzonego przez Toro. Osprzęt może zmienić stabilność i charakterystykę pracy maszyny. Używanie z maszyną niezatwierdzonego osprzętu może skutkować utratą gwarancji.

 • Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Toro.

 • Jeżeli jakikolwiek rodzaj konserwacji lub naprawy wymaga uniesienia ramion ładowarki, należy je zabezpieczyć w pozycji uniesienia za pomocą blokad(y) siłownika/ów hydraulicznego/ych.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy i filtr.
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj maszynę.(Nasmaruj niezwłocznie po każdym myciu.)
 • Sprawdź wskaźnik serwisowy filtra powietrza.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Usuń wodę i inne zanieczyszczenia z filtra paliwa/separatora wody.
 • Oczyść gąsienice.
 • Sprawdzaj gąsienice pod kątem nadmiernego zużycia(Jeżeli gąsienice są zużyte, wymień je).
 • Oczyść osłonę, chłodnicę oleju oraz przednią stronę chłodnicy silnika (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Należy sprawdzać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.
 • Sprawdź i wyczyść osłonę chłodnicy
 • Sprawdź hamulec postojowy..
 • Usuń zanieczyszczenia z maszyny.
 • Sprawdź poluzowane łączniki.
 • Co 25 godzin
 • Zdejmij pokrywę filtra powietrza, usuń zanieczyszczenia i sprawdź wskaźnik serwisowy filtra powietrza.
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.(Filtr należy serwisować częściej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Sprawdź przewody układu chłodzenia.
 • Sprawdź przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, luźnych połączeń, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod wpływem czynników środowiskowych i chemicznych.Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.
 • Sprawdź, czy na podwoziu nie nagromadziły się zabrudzenia.
 • Sprawdź napięcie paska alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w Podręczniku obsługi silnika).
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju.(Filtr należy serwisować częściej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 250 godzin
 • Sprawdź i nasmaruj koła jezdne.
 • Co 400 godzin
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe pod kątem zużycia, uszkodzeń lub obluzowanych połączeń.
 • Wymień wkład filtra paliwa i przelotowy filtr paliwa.
 • Wymienić olej hydrauliczny.
 • Co 500 godzin
 • Wymień pasek alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w Podręczniku obsługi silnika).
 • Co 1500 godzin
 • Wymień wszystkie luźne przewody hydrauliczne.
 • Co rok
 • Wymień płyn chłodzący silnik.
 • Sprawdź stan paska pompy hydraulicznej.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Poprawki lakiernicze odprysków.
 • Co 2 lata
 • Opróżnij i oczyść zbiornik(i) paliwa – tylko autoryzowany serwis.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Używanie blokad siłowników

  Ostrzeżenie

  Podniesione ramiona ładowarki mogą się opuścić, przygniatając każdego, kto znajduje się pod nimi.

  Przed przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych wymagających uniesienia ramion ładowarki zainstaluj blokady siłowników.

  Instalowanie blokady siłownika

  1. Odłącz osprzęt.

  2. Unieś ramiona ładowarki do pozycji całkowicie podniesionej.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wyjmij zawleczkę mocującą blokadę siłownika do ramion ładowarki (Rysunek 23).

   g004182
  5. Opuść blokadę siłownika nad tłoczysko siłownika i unieruchom ją za pomocą zawleczki (Rysunek 23).

  6. Powoli opuść ramiona ładowarki, aż blokada siłownika dotknie korpusu siłownika i główki tłoczyska.

  Demontaż i przechowywanie blokady siłownika

  Important: Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny zdejmij blokadę siłowników z tłoczysk i poprawnie zamocuj ją w położeniu przechowywania.

  1. Uruchom silnik.

  2. Unieś ramiona ładowarki do pozycji całkowicie podniesionej.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wyjmij zawleczkę mocującą blokadę siłownika.

  5. Obróć blokadę siłownika do ramienia ładowarki i unieruchom ją za pomocą zawleczki.

  6. Opuść ramiona ładowarki.

  Dostęp do elementów wewnętrznych

  Ostrzeżenie

  Otwarcie lub zdjęcie osłon, pokryw i siatek przy pracującym silniku umożliwi kontakt z ruchomymi częściami, powodując poważne obrażenia.

  Przed zdjęciem jakichkolwiek osłon, pokryw i siatek wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  Otwieranie maski silnika

  1. Poluzuj śrubę blokującą maskę (Rysunek 24).

   g009691
  2. Przekręć zaczep maski w prawo (Rysunek 24).

  3. Unieś maskę do góry (Rysunek 24).

  Zamykanie maski

  1. Unieś za uchwyt zabezpieczający podpórkę (Rysunek 25)

   g007360
  2. Opuść maskę i zatrzaśnij ją, naciskając przednią część maski do momentu pełnego zamknięcia maski.

  3. Dokręć śrubę mocującą maskę, unieruchamiając zaczep (Rysunek 24).

  Otwieranie tylnej pokrywy dostępowej

  1. Odkręć 2 pokrętła mocujące tylną pokrywę dostępową maszyny (Rysunek 26).

   g244210
  2. Odchyl tylną pokrywę dostępową do dołu i zdejmij ją, aby uzyskać dostęp do elementów wewnętrznych (Rysunek 26).

  Zamykanie tylnej pokrywy dostępowej

  1. Załóż tylną pokrywę dostępową na swoje miejsce z tyłu maszyny i upewnij się, że wypustki trafiają w odpowiednie otwory.

  2. Dociśnij pokrywę dostępową do przodu i ustaw pokrętła równo z gwintowanymi otworami w maszynie.

  3. Dokręć pokrętła, aby zamocować tylną pokrywę dostępową na swoim miejscu.

  Zdejmowanie osłon bocznych

  1. Otwórz maskę.

  2. Przesuń osłony boczne (Rysunek 27) do góry, wysuwając z otworów w przedniej osłonie i ramie.

   g004352

  Montaż osłon bocznych

  Wsuń osłony boczne w odpowiednie otwory w przedniej osłonie i ramie.

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj maszynę.(Nasmaruj niezwłocznie po każdym myciu.)
 • Typ smaru: Smar ogólnego zastosowania

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

  4. Podłącz smarownicę do obu smarowniczek (Rysunek 28 i Rysunek 29).

   g004235
   g004209
  5. Następnie pompować smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk (w przybliżeniu 3 wtłoczenia).

  6. Wytrzeć nadmiar smaru.

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem oleju do skrzyni korbowej wyłącz silnik.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika i nie stosuj nadmiernej prędkości obrotowej silnika.

  • Trzymaj ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

  Serwisowanie filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź wskaźnik serwisowy filtra powietrza.
 • Co 25 godzin
 • Zdejmij pokrywę filtra powietrza, usuń zanieczyszczenia i sprawdź wskaźnik serwisowy filtra powietrza.
 • Serwisowanie pokrywy i korpusu filtra powietrza

  Important: Filtr powietrza wymieniaj tylko wtedy, gdy wskaźnik serwisowy wskazuje kolor czerwony (Rysunek 30). Zbyt wczesna wymiana filtra powietrza może jedynie zwiększyć ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do silnika po zdjęciu filtra.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce (jeżeli maszyna jest w nią wyposażona).

  4. Sprawdź korpus filtra powietrza pod kątem uszkodzeń mogących być przyczyną nieszczelności i uchodzenia powietrza. Przejrzyj cały układ dolotowy powietrza pod kątem nieszczelności, uszkodzeń, obluzowanych obejm przewodów.

   Wymień lub napraw wszelkie uszkodzone komponenty.

  5. Zwolnij zatrzaski znajdujące się na filtrze powietrza i zdejmij pokrywę filtra powietrza z obudowy filtra (Rysunek 30).

   Important: Nie wyjmuj filtra powietrza.

   g031236
  6. Ściśnij boki pokrywki przeciwpyłowej, aby ją otworzyć; wytrzep pył.

  7. Wyczyść wnętrze pokrywy filtra powietrza za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu nieprzekraczającym 2,05 bar.

   Important: Nie stosuj sprężonego powietrza do czyszczenia korpusu filtra powietrza.

  8. Sprawdź wskaźnik serwisowy.

   • Jeżeli wskaźnik serwisowy jest przezroczysty, zamontuj pokrywę filtra powietrza wraz z osłoną przeciwpyłową, skierowaną w dół i zamocuj zatrzaski (Rysunek 30).

   • Jeżeli wskaźnik serwisowy jest czerwony, wymień filtr powietrza zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Wymiana filtra.

  Wymiana filtra

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, włączaj go tylko wtedy, gdy filtr powietrza i pokrywa są na swoich miejscach.

  1. Delikatnie wysuń filtr powietrza z obudowy (Rysunek 30).

   Note: Nie wytrzepuj filtra o ścianki obudowy.

   Important: Nie próbuj oczyszczać filtra.

  2. Sprawdź nowy filtr pod kątem rozdarć, warstwy oleju i uszkodzenia gumowej uszczelki. Sprawdź filtr pod kątem uszkodzeń, zaglądając do wnętrza filtra przy jego silnym oświetleniu z zewnątrz. Dziury w filtrze będą wyglądać jak jasne plamki.

   Jeśli filtr jest uszkodzony, nie używaj go.

  3. Ostrożnie zamontuj filtr (Rysunek 30).

   Note: Upewnij się, że filtr został mocno osadzony, dociskając zewnętrzną krawędź filtra podczas montażu.

   Important: Nie naciskaj miękkiej, wewnętrznej powierzchni filtra.

  4. Zamontuj pokrywę filtra powietrza wraz z osłoną przeciwpyłową skierowaną w dół i zamocuj zatrzaski (Rysunek 30).

  5. Zamknij maskę.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy i filtr.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.(Filtr należy serwisować częściej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju.(Filtr należy serwisować częściej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Specyfikacja oleju silnikowego

  Typ oleju: Olej do silników Diesla z dodatkiem substancji czyszczących (klasa API CH-4 lub wyższa)

  Pojemność skrzyni korbowej: z filtrem — 3,7 litra

  Lepkość: patrz tabela poniżej

  g001061

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

  3. Otwórz maskę.

  4. Oczyść obszar wokół wskaźnika poziomu oleju (Rysunek 32).

   g004227
  5. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju i wytrzyj metalową końcówkę (Rysunek 32).

  6. Wsuń wskaźnik poziomu oleju do rurki wskaźnika (Rysunek 32).

  7. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju i obejrzyj metalową końcówkę.

  8. Jeśli poziom oleju jest niski (poniżej dolnego otworu), oczyść okolice korka wlewu oleju i zdejmij korek (Rysunek 32).

  9. Powoli wlewaj wystarczającą ilość oleju do pokrywy zaworu do momentu, aż poziom podniesie się do górnego otworu na wskaźniku poziomu.

   Important: Nie przepełnij skrzyni korbowej olejem, aby uniknąć uszkodzenia silnika.

  10. Zamontuj z powrotem korek wlewu i wskaźnik poziomu oleju.

  11. Zamknij maskę.

  Wymiana oleju silnikowego

  1. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez pięć minut.

   Note: Dzięki temu olej zostanie podgrzany i łatwiej spłynie.

  2. Aby zapewnić całkowite spuszczenie oleju, zaparkuj maszynę tak, aby strona spustowa była trochę niżej niż strona przeciwna.

  3. Opuść ramiona ładowarki, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  4. Wykręć korek spustowy (Rysunek 33).

   g004353
  5. Po całkowitym spuszczeniu oleju wkręć korek.

   Note: Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu.

  6. Wykręć korek wlewu (Rysunek 32) i powoli wlej około 80% podanej ilości oleju przez otwór w pokrywie zaworów.

  7. Sprawdź poziom oleju.

  8. Powoli dolewaj oleju, aby podnieść jego poziom do otworu na wskaźniku.

  9. Wkręć korek wlewu oleju.

  Wymiana filtra oleju

  1. Spuść olej z silnika; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  2. Gdy olej spłynie całkowicie, załóż z powrotem korek.

   Note: Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu.

  3. Umieść pod filtrem płytką tackę lub szmatkę, aby zapobiec rozlaniu się wypływającego oleju.

  4. Wyjmij stary filtr (Rysunek 34) i wytrzyj powierzchnię uszczelki adaptera filtra.

   g004354
  5. Wlej świeży olej odpowiedniego typu przez otwór na środku filtra. Zatrzymaj nalewanie, gdy poziom oleju osiągnie dolną część gwintu.

  6. Zaczekaj minutę lub dwie, aż olej zostanie wchłonięty przez wkład filtra, a następnie wylej nadmiar oleju.

  7. Nanieś cienką warstwę świeżego oleju na gumową uszczelkę nowego filtra.

  8. Zainstaluj nowy filtr oleju w adapterze. Obracaj filtr oleju w prawo, aż gumowa uszczelka zetknie się z adapterem, a następnie obróć filtr o dodatkowe pół obrotu.

  9. Wykręć korek wlewu (Rysunek 32) i powoli wlej około 80% podanej ilości oleju przez otwór w pokrywie zaworów.

  10. Sprawdź poziom oleju.

  11. Powoli dolewaj oleju, aby podnieść jego poziom do otworu na wskaźniku.

  12. Wkręć korek wlewu oleju.

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W niektórych warunkach paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  Pełną listę ostrzeżeń dotyczących paliwa można znaleźć w Bezpieczeństwo związane z paliwem.

  Sprawdzanie przewodów i połączeń paliwowych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe pod kątem zużycia, uszkodzeń lub obluzowanych połączeń.
 • Sprawdź przewody paliwowe i ich połączenia pod kątem zużycia, uszkodzeń lub obluzowanych połączeń. Dokręć wszelkie obluzowane połączenia i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu pomocy przy naprawie uszkodzonych przewodów paliwowych.

  Usuwanie wody z filtra paliwa/separatora wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Usuń wodę i inne zanieczyszczenia z filtra paliwa/separatora wody.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Zlokalizuj filtr paliwa po prawej stronie silnika (Rysunek 35) i umieść czysty pojemnik pod filtrem paliwa.

   g009626
  4. Odkręć zawór spustowy na dole obudowy filtra i odczekaj, aż woda spłynie.

  5. Po zakończeniu zakręć zawór spustowy.

  Wymiana wkładu filtra paliwa i przelotowego filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień wkład filtra paliwa i przelotowy filtr paliwa.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz tylną pokrywę dostępową, patrz Otwieranie tylnej pokrywy dostępowej.

  4. Zlokalizuj filtry paliwa po prawej stronie silnika (Rysunek 35) i umieść pod nimi czysty pojemnik.

  5. Wyczyść obszar wokół uchwytów wkładu filtra (Rysunek 35).

  6. Wyjmij wkład filtra i oczyść jego powierzchnię montażową (Rysunek 35).

  7. Nasmaruj uszczelkę na obudowie nowego filtra świeżym olejem.

  8. Napełnij obudowę paliwem.

  9. Przykręcaj ręcznie wkład filtra, aż uszczelka zetknie się z powierzchnią montażową, a następnie obróć o dodatkowe pół obrotu (Rysunek 35).

  10. Zlokalizuj filtr przelotowy po lewej stronie obudowy filtra paliwa (Rysunek 35) i zwróć uwagę na kierunek przepływu wskazywany przez strzałkę z boku filtra przelotowego.

  11. Rozłącz obejmy po obu końcach filtra przelotowego i zsuń z niego przewody (Rysunek 35). Wyrzuć filtr.

  12. Nasuń przewody na króćce nowego filtra (Rysunek 35), upewniając się, że strzałka na filtrze jest skierowana w kierunku silnika lub elektrycznej pompy paliwa.

  13. Zamocuj przewody obejmami do filtra.

  14. Zamknij tylną pokrywę dostępową i zamocuj elementami mocującymi.

  Odpowietrzanie układu paliwowego

  Należy odpowietrzyć układ paliwowy przed uruchomieniem silnika, jeśli zaistniała któraś z następujących sytuacji:

  • Pierwsze uruchomienie nowej maszyny

  • Silnik przestał pracować z powodu braku paliwa.

  • Wykonano prace konserwacyjne związane z układem paliwowym, takie jak wymiana filtra paliwa itp.

  1. Ustaw maszynę na płaskiej powierzchni, opuść ramiona ładowarki i wyłącz silnik.

  2. Upewnij się, że zbiornik paliwa jest napełniony co najmniej w połowie.

  3. Otwórz maskę.

  4. Odkręć śrubę odpowietrzania na pompie wtryskowej paliwa (Rysunek 36).

   g003880
  5. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie ZAPłONU. Elektryczna pompa paliwowa zacznie pracować, wypychając powietrze z układu paliwowego przez przestrzeń wokół śruby odpowietrzania. Pozostaw kluczyk w położeniu ZAPłONU, aż spod śruby odpowietrzania będzie wyciekać ciągły strumień paliwa.

  6. Dokręć śrubę i przekręć kluczyk do pozycji WYłąCZENIA.

  Note: Silnik powinien uruchomić się po przeprowadzeniu powyższej procedury odpowietrzania. Jeżeli jednak silnik się nie uruchomi, może to oznaczać zalegające powietrze pomiędzy pompą wtryskową a wtryskiwaczem. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu.

  Opróżnianie zbiornika(ów) paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 2 lata
 • Opróżnij i oczyść zbiornik(i) paliwa – tylko autoryzowany serwis.
 • Oddaj maszynę do przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu opróżnienia i oczyszczenia zbiornika(-ów) paliwa.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczna praca przy instalacji elektrycznej

  • Przed przystąpieniem do naprawiania maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłączyć zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Należy odłączać ładowarkę od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora. Należy nosić odzież ochronną i używaj narzędzi izolowanych.

  • Kwas z akumulatora jest trujący i może spowodować poparzenia. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. W czasie pracy z akumulatorem należy chronić twarz, oczy i odzież.

  • Gazy z akumulatora mogą eksplodować. Akumulator należy trzymać z dala od papierosów, źródła iskier i ognia.

  Serwisowanie akumulatora

  Zawsze utrzymuj akumulator w czystości i całkowicie napełniony. Do czyszczenia obudowy akumulatora używaj papierowego ręcznika. Jeżeli zaciski akumulatora są zardzewiałe, oczyść je roztworem składającym się z 4 części wody i 1 części sody oczyszczonej. Nanieś cienką warstwę smaru na bieguny akumulatora, aby zmniejszyć korozję.

  Parametry: 12 V, 585 A (prąd rozruchowy na zimno)

  Demontaż akumulatora

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora lub metalowe narzędzia mogą powodować zwarcia z metalowymi podzespołami maszyny, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami ciała.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie należy dopuszczać do zetknięcia się zacisków akumulatora z jakimikolwiek metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuścić do zwarcia pomiędzy zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny, wywołanego przez metalowe narzędzia.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz tylną pokrywę dostępową, patrz Otwieranie tylnej pokrywy dostępowej.

  4. Zdejmij pokrywę dostępową do akumulatora

   g244209
  5. Usuń śrubę, podkładkę i sztabę mocujące akumulator (Rysunek 38).

   g243600
  6. Odłącz ujemny (czarny) przewód uziemienia od bieguna akumulatora (Rysunek 38). Zachowaj wszystkie elementy mocujące.

  7. Zsuń gumową osłonę z dodatniego (czerwonego) przewodu akumulatora.

  8. Odłącz dodatni (czerwony) przewód od bieguna akumulatora (Rysunek 38). Zachowaj wszystkie elementy mocujące.

  9. Podnieś akumulator z podwozia.

  Ładowanie akumulatora

  Important: Zawsze utrzymuj akumulator w pełni napełniony (ciężar właściwy elektrolitu 1,265). Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.

  1. Zdemontuj akumulator z maszyny; patrz Demontaż akumulatora.

  2. Ładuj akumulator przez 10 do 15 minut przy natężeniu od 25 do 30 amperów lub przez 30 minut przy natężeniu 4 do 6 amperów (Rysunek 39). Nie dopuszczać do przeładowania akumulatora.

   g003792
  3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów akumulatora (Rysunek 39).

  Czyszczenie akumulatora

  Note: Utrzymuj w czystości zaciski i całą obudowę akumulatora, aby przedłużyć jego żywotność.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Zdemontuj akumulator z maszyny; Demontaż akumulatora.

  4. Całą obudowę akumulatora przemyj roztworem wody z sodą oczyszczoną.

  5. Opłucz akumulator czystą wodą.

  6. Posmaruj styki akumulatora i złącza kabli smarem Grafo 112X (nr części Toro 505-47) lub wazeliną, aby zapobiec korozji.

  7. Zamontuj akumulator, patrz Instalacja akumulatora.

  Instalacja akumulatora

  1. Za pomocą elementów mocujących zdemontowanych wcześniej podłącz dodatni (czerwony) przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora (Rysunek 38).

  2. Nasuń czerwoną osłonę zacisku na dodatni biegun akumulatora.

  3. Za pomocą elementów mocujących zdemontowanych wcześniej podłącz ujemny przewód (czarny) do ujemnego (-) zacisku akumulatora (Rysunek 38).

  4. Zamocuj akumulator przy pomocy sztaby i śruby i podkładki (Rysunek 38).

   Important: Upewnij się, że przewody akumulatora nie stykają się z ostrymi krawędziami ani ze sobą.

  5. Zamocuj pokrywę dostępową do akumulatora (Rysunek 37).

  6. Zamknij tylną pokrywę dostępową, patrz Zamykanie tylnej pokrywy dostępowej.

  Konserwacja nowego akumulatora po wymianie

  Oryginalny akumulator jest bezobsługowy i nie wymaga prac konserwacyjnych. Odpowiednie informacje dotyczące konserwacji zamiennego akumulatora można znaleźć w instrukcji producenta.

  Konserwacja bezpieczników

  Instalacja elektryczna jest zabezpieczona za pomocą bezpieczników. Nie wymaga ona konserwacji, jeśli jednak przepali się bezpiecznik, sprawdź element/obwód pod kątem uszkodzeń lub zwarć. Rysunek 40 przedstawia widok skrzynki bezpieczników i lokalizację poszczególnych bezpieczników.

  g004355

  Note: Jeżeli maszyna nie daje się uruchomić, bezpiecznik obwodu głównego lub bezpiecznik panelu sterowania/przekaźnika mogą być przepalone.

  W celu uzyskania dostępu do bezpieczników należy zdjąć pokrywę bezpieczników w następujący sposób:

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz maskę.

  4. Wyciągnij zawleczkę z dolnego końca podpórki maski i wysuń podpórkę z uchwytów oraz zdejmij ją z zaczepu (Rysunek 41).

   g004984
  5. Odkręć 4 śruby mocujące pokrywę bezpieczników, a następnie pociągnij pokrywę do góry, aby ją zdjąć (Rysunek 42).

   g004985
  6. Sprawdź bezpieczniki.

  7. Zamontuj pokrywę bezpieczników za pomocą wykręconych wcześniej 4 śrub.

  8. Zamocuj podpórkę w uchwytach oraz na zaczepie, a następnie zabezpiecz ją za pomocą zawleczki (Rysunek 41).

  9. Zamknij maskę.

  Konserwacja układu napędowego

  Serwisowanie gąsienic

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść gąsienice.
 • Sprawdzaj gąsienice pod kątem nadmiernego zużycia(Jeżeli gąsienice są zużyte, wymień je).
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Co 250 godzin
 • Sprawdź i nasmaruj koła jezdne.
 • Czyszczenie gąsienic

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim terenie i załącz hamulec postojowy.

  2. Gdy łyżka jest zamocowana i jest skierowana w dół, opuść ją na podłoże tak, aby przód zespołu jezdnego uniósł się kilkanaście centymetrów nad podłoże.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Korzystając z węża z wodą lub myjki ciśnieniowej, usuń zabrudzenia z każdego systemu gąsienic.

  Important: Dopilnuj, aby wodą pod wysokim ciśnieniem myć jedynie obszar gąsienic. Nie używaj wody pod dużym ciśnieniem do mycia pozostałej części maszyny. Nie polewaj obszaru między kołem napędowym a maszyną wodą pod dużym ciśnieniem, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie uszczelnień silnika. Mycie pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić instalację elektryczną i zawory hydrauliczne lub wypłukać smar.

  Important: Upewnij się, że koła jezdne, koło napinające i koło napędowe zostały w pełni wyczyszczone (Rysunek 43). Po oczyszczeniu koła jezdne powinny swobodnie się obracać.

  g004200

  Regulacja napięcia gąsienic

  Odległość między nakrętką naprężającą a tylną stroną rury napinacza powinna wynosić 7 cm (Rysunek 44). Jeżeli tak nie jest, należy skorygować napięcie gąsienicy w następujący sposób:

  g004201
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unieś/podeprzyj stronę zespołu, na której będziesz pracować, aby gąsienica znalazła się ponad powierzchnią terenu.

  4. Odkręć śrubę zabezpieczającą i nakrętkę (Rysunek 45).

   g004202
  5. Używając klucza grzechotkowego 1½ cala obracaj śrubę napinającą w lewo, aż odległość między nakrętką napinającą a tylną stroną rury napinacza (Rysunek 44) wyniesie 7 cm.

  6. Ustaw najbliższe nacięcie na śrubie napinającej równo z otworem śruby zabezpieczającej i unieruchom śrubę za pomocą śruby zabezpieczającej i nakrętki (Rysunek 45).

  7. Opuść zespół jezdny na podłoże.

  Wymiana gąsienic

  Wymiana gąsienic wąskich

  Gąsienice należy wymienić, jeżeli są bardzo zużyte.

  Note: W maszynie występują gąsienice wąskie, jeżeli przednie koła napinające zamontowane są wewnątrz widelca na końcu rury napinającej (Rysunek 46).

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unieś/podeprzyj stronę maszyny, przy której będziesz pracował, aby gąsienica uniosła się od 8 do 10 cm ponad powierzchnię podłoża.

  4. Odkręć śrubę zabezpieczającą i nakrętkę (Rysunek 45).

  5. Za pomocą klucza grzechotkowego z zabierakiem ½ cala uwolnij napięcie gąsienicy, obracając śrubę napinającą w prawo (Rysunek 45 oraz Rysunek 46).

   g004203
  6. Popchnij koło napinające w kierunku tyłu zespołu, aby dosunąć rurę napinacza do ramy (Rysunek 46).

   Jeżeli nie dotknie ona ramy, obracaj śrubę napinającą do momentu, aż będzie się ją dało dosunąć do ramy.

  7. Rozpocznij zdejmowanie gąsienicy od górnej strony koła napinającego, ściągając ją z koła i jednocześnie obracając ją do przodu.

  8. Po zdjęciu gąsienicy z koła napinającego zdejmij ją z koła napędowego oraz kół jezdnych (Rysunek 46).

  9. Rozpoczynając od koła napędowego, nawiń wokół niego nową gąsienicę, upewniając się, że zęby gąsienicy wpasowały się między zęby koła napędowego (Rysunek 46).

  10. Wepchnij gąsienicę pod oraz pomiędzy koła jezdne (Rysunek 46).

  11. Zaczynając od dołu koła napinającego, ułóż gąsienicę wokół koła, obracając ją w kierunku wstecznym, jednocześnie dopychając zęby do koła.

  12. Obracaj śrubę napinającą w lewo, aż odległość między nakrętką napinającą a tylną stroną rury napinacza (Rysunek 44) wyniesie 7 cm.

  13. Ustaw najbliższe nacięcie na śrubie napinającej równo z otworem śruby zabezpieczającej i unieruchom śrubę za pomocą śruby zabezpieczającej i nakrętki.

  14. Opuść zespół jezdny na podłoże.

  15. Powtórz kroki od 3 do 14, aby wymienić gąsienicę po drugiej stronie maszyny.

  Wymiana gąsienic szerokich

  Gąsienice należy wymienić, jeżeli są bardzo zużyte.

  Note: W maszynie występują gąsienice szerokie, jeżeli przednie koła napinające zamontowane są po bokach rury napinającej (Rysunek 47).

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unieś/podeprzyj stronę maszyny, przy której będziesz pracował, aby gąsienica uniosła się od 8 do 10 cm ponad powierzchnię podłoża.

  4. Odkręć śrubę zabezpieczającą i nakrętkę (Rysunek 45).

  5. Za pomocą klucza grzechotkowego z zabierakiem ½ cala uwolnij napięcie gąsienicy, obracając śrubę napinającą w prawo (Rysunek 45 oraz Rysunek 47).

   g004204
  6. Popchnij koło napinające w kierunku tyłu zespołu, aby dosunąć rurę napinacza do ramy (Rysunek 47).

   Jeżeli nie dotknie ona ramy, obracaj śrubę napinającą do momentu, aż będzie się ją dało dosunąć do ramy.

  7. Odkręć nakrętkę mocującą zewnętrzne koło napinające i zdejmij koło (Rysunek 47).

  8. Zdejmij gąsienicę (Rysunek 47).

  9. Odkręć nakrętkę mocującą wewnętrzne koło napinające i zdejmij koło (Rysunek 47).

  10. Zdejmij 4 duże podkładki z obu kół (jedna po każdej stronie każdego z kół).

  11. Usuń stary smar i zanieczyszczenia z obszaru między lokalizacją podkładek a łożyskami wewnątrz kół, następnie wypełnij ten obszar po obu stronach każdego koła świeżym smarem.

  12. Nałóż duże podkładki na obszar koła pokryty smarem.

  13. Załóż wewnętrzne koło napinające i zamocuj je nakrętką, która została wcześniej zdjęta (Rysunek 47).

  14. Dokręć nakrętkę z momentem 470 N·m.

  15. Załóż nową gąsienicę, upewniając się, że zęby gąsienicy wpasowały się między zęby w środku koła napędowego (Rysunek 47).

  16. Załóż zewnętrzne koło napinające i zamocuj je nakrętką, która została wcześniej zdjęta (Rysunek 47).

  17. Dokręć nakrętkę z momentem 470 N·m.

  18. Obracaj śrubę napinającą w lewo, aż odległość między nakrętką napinającą a tylną stroną rury napinacza (Rysunek 44) wyniesie 7 cm.

  19. Ustaw najbliższe nacięcie na śrubie napinającej równo z otworem śruby zabezpieczającej i unieruchom śrubę za pomocą śruby zabezpieczającej i nakrętki.

  20. Opuść zespół jezdny na podłoże.

  21. Powtórz kroki od 3 do 20, aby wymienić gąsienicę po drugiej stronie maszyny.

  Konserwacja kół jezdnych

  1. Zdejmij gąsienice; patrz Wymiana gąsienic.

  2. Odkręć 4 śruby mocujące dolną prowadnicę gąsienicy mocującą koła jezdne i zdejmij koła jezdne (Rysunek 48).

   g004205
  3. Usuń pierścień sprężynujący i kołpak z koła jezdnego (Rysunek 49).

   g004206
  4. Sprawdź smar pod kołpakiem i wokół uszczelki (Rysunek 49). Jeżeli smar jest zabrudzony, pełen grudek lub gdy go brakuje, usuń cały smar, wymień uszczelkę i dodaj nowego smaru.

  5. Upewnij się, że koło jezdne obraca się płynnie na łożysku. Jeżeli koło jest unieruchomione, wymień koło jezdne zgodnie z procedurą w rozdziale Instrukcje montażu zestawu kół jezdnych lub skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu jego wymiany.

  6. Przełóż nasmarowany kołpak koła jezdnego przez łeb śruby (Rysunek 46).

  7. Zabezpiecz kołpak koła jezdnego za pomocą pierścienia sprężynującego (Rysunek 46).

  8. Powtórz kroki od 3 do 7 dla pozostałych kół jezdnych.

  9. Zamontuj każdą prowadnicę gąsienicy do ramy zespołu jezdnego używając wcześniej odkręconych elementów mocujących. Dokręć śruby z momentem od 91 do 112 N·m.

  10. Zainstaluj gąsienice; patrz Wymiana gąsienic.

  Konserwacja układu chłodzenia

  Bezpieczeństwo układu chłodzenia

  • Połknięcie płynu chłodzącego silnik może spowodować zatrucie. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

  • Spuszczanie gorącego płynu chłodzącego pod ciśnieniem lub dotykanie gorącej chłodnicy i otaczających ją części może spowodować poważne obrażenia.

   • Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.

   • Do odkręcania korka użyj szmatki i odkręcaj go powoli, pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  Serwisowanie układu chłodzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść osłonę, chłodnicę oleju oraz przednią stronę chłodnicy silnika (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Należy sprawdzać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź przewody układu chłodzenia.
 • Niebezpieczeństwo

  Obracający się wał i wentylator mogą spowodować obrażenia ciała.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli wszystkie pokrywy nie znajdują się na swoich miejscach.

  • Palce, ręce i odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od obracającego się wentylatora i wału napędowego.

  • Przed przystąpieniem do prac serwisowych zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść ramiona ładowarki, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.

  Czyszczenie osłony chłodnicy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź i wyczyść osłonę chłodnicy
 • Za pomocą sprężonego powietrza usuń z osłony chłodnicy trawę, brud lub inne zanieczyszczenia.

  Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oraz odpowietrzanie układu płynu chłodzącego silnik

  Układ chłodzenia jest napełniony roztworem wody i trwałego środka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcjach 50/50.

  1. Ustaw maszynę na równej nawierzchni, opuść ramiona ładowarki, załącz hamulec postojowy i wyłącz silnik.

  2. Wyjmij kluczyk zapłonu i zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  3. Sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym (Rysunek 50).

   Powierzchnia płynu chłodzącego powinna znajdować się na lub powyżej oznaczenia na boku zbiornika.

   g004351
  4. Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest niski, należy wykonać następujące kroki:

   1. Odkręć korek wlewu płynu chłodzącego (Rysunek 51).

    g004230
   2. Otwórz przedni i górny zawór odpowietrzania układu chłodzącego (Rysunek 51).

   3. Wlewaj płyn chłodzący przez szyjkę wlewu do momentu, gdy płyn zacznie wydostawać się przednim zaworem odpowietrzania (Rysunek 51).

   4. Zamknij przedni zawór odpowietrzania (Rysunek 51).

   5. Wlewaj płyn chłodzący przez szyjkę wlewu do momentu, gdy płyn zacznie wydostawać się górnym zaworem odpowietrzania (Rysunek 51).

   6. Zamknij górny zawór odpowietrzania (Rysunek 51).

   7. Wlewaj płyn chłodzący przez szyjkę wlewu do momentu, gdy płyn dojdzie do poziomu szyjki wlewu (Rysunek 51).

   8. Załóż korek wlewu płynu chłodzącego (Rysunek 51).

   9. Dolewaj płyn chłodzący do zbiornika wyrównawczego aż do osiągnięcia znaku maksymalnego poziomu z boku zbiornika (Rysunek 50).

  5. Zakręć korek wlewu zbiornika wyrównawczego.

  Wymiana płynu chłodzącego silnik

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień płyn chłodzący silnik.
 • Raz w roku należy oddać maszynę do przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu wymiany płynu chłodzącego silnik.

  W celu dolania płynu chłodzącego silnik zapoznaj się z Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oraz odpowietrzanie układu płynu chłodzącego silnik.

  Konserwacja hamulców

  Sprawdzanie hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź hamulec postojowy..
  1. Załącz hamulec postojowy; patrz Dźwignia hamulca postojowego.

  2. Uruchomić silnik.

  3. Spróbuj powoli jechać maszyną do przodu lub do tyłu.

   Note: Przed załączeniem hamulca na kole napędowym maszyna może się nieznacznie przemieścić.

  4. Jeżeli hamulce nie utrzymują maszyny po jej niewielkim przemieszczeniu, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu przeprowadzenia naprawy.

  Konserwacja pasków napędowych

  Sprawdzanie stanu paska pompy hydraulicznej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź stan paska pompy hydraulicznej.
 • Stan paska pompy hydraulicznej (Rysunek 52) należy sprawdzać raz w roku. Jeżeli pasek jest uszkodzony lub zużyty, maszynę należy oddać do przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu jego wymiany.

  g004356

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja dźwigni sterujących

  Elementy sterujące są regulowane fabrycznie przed wysłaniem maszyny. Jednakże po wielu godzinach eksploatacji konieczne może okazać się wyosiowanie dźwigni sterowania zespołem jezdnym, POłOżENIA NEUTRALNEGO dźwigni sterowania zespołem jezdnym oraz sprawdzenie zdolności jazdy zespołu jezdnego na wprost przy ustawieniu dźwigni sterowania zespołem jezdnym w położeniu ruchu do przodu.

  Important: W celu właściwej regulacji elementów sterujących należy wykonać każdą z procedur w kolejności podanej poniżej.

  Regulacja wyosiowania dźwigni sterowania zespołem jezdnym

  Jeżeli dźwignia sterowania zespołem jezdnym nie jest ustawiona w tej samej płaszczyźnie i prostopadle do drążka wzorcowego w pełnym położeniu ruchu wstecznego, należy natychmiast wykonać następującą procedurę:

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Pociągnij dźwignię sterowania zespołem jezdnym prosto do tyłu, aby przód dźwigni sterowania stykał się z drążkiem wzorcowym (Rysunek 53).

   g004190
  4. Jeżeli przód dźwigni sterowania zespołem jezdnym nie jest ustawiony prostopadle i w jednej płaszczyźnie z drążkiem wzorcowym, poluzuj nakrętkę i śrubę kołnierzową na trzonie dźwigni sterowania zespołem jezdnym (Rysunek 54).

   g004191
  5. Wyreguluj dźwignię sterowania zespołem jezdnym, aby po całkowitym przesunięciu do tyłu przylegała całą długością do drążka wzorcowego (Rysunek 54 i Rysunek 55).

   g004192
  6. Dokręć nakrętkę i śrubę kołnierzową na trzonie dźwigni sterowania zespołem jezdnym.

  Regulacja neutralnego położenia dźwigni sterującej zespołem jezdnym

  Jeżeli maszyna przesuwa się do przodu lub do tyłu, gdy dźwignia sterująca zespołem jezdnym znajduje się w położeniu NEUTRALNYM, a maszyna jest rozgrzana, należy natychmiast wykonać następującą procedurę:

  1. Unieś/podeprzyj maszynę, aby obie gąsienice znajdowały się powyżej podłoża.

  2. Otwórz tylną pokrywę dostępową.

  3. Poluzuj nakrętki zabezpieczające na drążkach zespołu jezdnego, pod panelem sterowania (Rysunek 56).

   g013014
  4. Uruchom zespół jezdny i ustaw przepustnicę w 1/3 pozycji otwarcia.

   Ostrzeżenie

   Gdy maszyna znajduje się w trybie pracy, istnieje ryzyko wciągnięcia i zranienia przez części ruchome lub oparzenia wskutek dotknięcia gorących powierzchni.

   Należy trzymać się z dala od punktów grożących zmiażdżeniem, części ruchomych i gorących powierzchni podczas przeprowadzania czynności regulacyjnych podczas pracy maszyny.

  5. Jeżeli porusza się lewa gąsienica, wydłuż lub skróć prawy drążek trakcyjny, aż gąsienica przestanie się poruszać.

  6. Jeżeli porusza się prawa gąsienica, wydłuż lub skróć lewy drążek trakcyjny, aż gąsienica przestanie się poruszać.

  7. Dokręć przeciwnakrętki.

  8. Zamknij tylną pokrywę dostępową.

  9. Wyłącz silnik i opuść maszynę na podłoże.

  10. Poprowadź maszynę na pełnym biegu wstecznym, sprawdzając, czy zespół jezdny porusza się prosto. Jeżeli tak się nie dzieje, zwróć uwagę na kierunek skrętu maszyny. Powtórz procedurę regulacyjną opisaną powyżej, aby maszyna poruszała się prosto na biegu wstecznym.

  Regulacja dźwigni sterowania zespołem jezdnym w pełnym położeniu ruchu do przodu

  Jeżeli maszyna nie jedzie prosto, gdy dźwignia sterowania zespołem jezdnym jest przesunięta w stronę drążka wzorcowego, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Poprowadź maszynę z dźwignią sterującą zespołem jezdnym dosuniętą do drążka wzorcowego, zwracając uwagę na kierunek skrętu maszyny.

  2. Zwolnij dźwignię sterującą zespołem jezdnym.

  3. Jeżeli maszyna skręca w lewo, poluzuj prawą przeciwnakrętkę i skoryguj położenie śruby regulacyjnej z przodu dźwigni sterującej zespołem jezdnym (Rysunek 57).

  4. Jeżeli maszyna skręca w prawo, poluzuj prawą przeciwnakrętkę i skoryguj położenie śruby regulacyjnej z przodu dźwigni sterującej zespołem jezdnym (Rysunek 57).

   g004194
  5. Powtórz kroki od 1 do 4 do momentu, aż maszyna pojedzie prosto przy ustawieniu dźwigni w pełnym położeniu ruchu do przodu.

   Important: Upewnij się, że śruby ustalające zespołu jezdnego dotykają ograniczników w pełnym położeniu ruchu do przodu w celu uniknięcia przekroczenia skoku pomp hydraulicznych.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo układów hydraulicznych

  • Jeśli olej zostanie wstrzyknięty w skórę, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

  • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Wycieki oleju hydraulicznego można zlokalizować za pomocą kartonu lub papieru.

  • Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przy tym układzie należy dokonać w sposób bezpieczny całkowitej dekompresji w układzie hydraulicznym.

  Rozładowywanie ciśnienia hydraulicznego

  Aby rozładować ciśnienie hydrauliczne przy załączonym silniku, wyłącz układ hydrauliki pomocniczej i całkowicie opuść ramiona ładowarki.

  Aby rozładować ciśnienie przy wyłączonym silniku, ustaw dźwignię układu hydrauliki pomocniczej w położeniu pomiędzy przepływem do przodu i do tyłu, aby usunąć ciśnienie w układzie hydrauliki pomocniczej i przestawiaj dźwignię przechylania ramion ładowarki/osprzętu pomiędzy przednimi położeniami, aby opuścić ramiona ładowarki (Rysunek 58).

  g280733

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, luźnych połączeń, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod wpływem czynników środowiskowych i chemicznych.Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.
 • Co 1500 godzin
 • Wymień wszystkie luźne przewody hydrauliczne.
 • Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 45 litrów

  Należy korzystać wyłącznie z jednego z poniższych rodzajów olejów hydraulicznych:

  • Toro Premium Transmission (olej przekładniowy Toro)/Hydraulic Tractor Fluid (olej hydrauliczny do ciągnika) (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Toro)

  • Olej hydrauliczny Toro PX Extended Life (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Toro)

  • Jeżeli niedostępny jest którykolwiek z powyższych olejów Toro, możesz użyć innego uniwersalnego oleju hydraulicznego do ciągników (UTHF), przy czym olej ten musi być standardowym produktem na bazie ropy naftowej. Specyfikacja oleju musi zgadzać się z warunkami wymienionymi na liście (zgodność ze wszystkimi właściwościami oleju) oraz sam olej musi być zgodny z danymi standardami branżowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z wymienionymi specyfikacjami, należy skontaktować się z dostawcą oleju hydraulicznego.

   Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe na skutek wykorzystania niewłaściwych zamienników, dlatego też należy korzystać wyłącznie z markowych produktów, których producent gwarantuje ich prawidłową pracę.

   Właściwości materiału
   Lepkość, ASTM D445cSt w 40°C: od 55 do 62
   cSt w 100°C: od 9,1 do 9,8
   Wskaźnik lepkości, ASTM D2270od 140 do 152
   Temperatura krzepnięcia, ASTM D97od -37 do -43°C
   Standardy branżowe
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 oraz Volvo WB-101/BM

   Note: Większość olejów hydraulicznych jest niemal bezbarwna, co utrudnia obserwację potencjalnych nieszczelności. Czerwony barwnik do oleju układu hydraulicznego jest dostępny w butelkach 20ml (2/3 uncji objętości). Jedna butelka wystarcza na 15 do 22 litrów oleju hydraulicznego. Zamów część o numerze katalogowym Toro 44-2500 u przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

  Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Important: Należy zawsze stosować odpowiedni płyn hydrauliczny. Płyny o nieokreślonych właściwościach mogą uszkodzić układ hydrauliczny. Patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego.

  1. Odłącz cały osprzęt.

  2. Ustaw maszynę na powierzchni poziomej, opuść ramiona ładowarki i wsuń do końca siłownik przechyłu osprzętu.

  3. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

  4. Otwórz maskę.

  5. Wyczyść obszar wokół szyjki wlewu zbiornika oleju hydraulicznego (Rysunek 59).

   g004226
  6. Odkręć korek z szyjki wlewu i sprawdź poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 60).

   Note: Poziom oleju hydraulicznego powinien zawierać się pomiędzy oznaczeniami na wskaźniku.

   g004357
  7. Jeśli poziom jest niski, dolej tyle oleju, aby podnieść go do odpowiedniego poziomu.

  8. Załóż korek na szyjkę wlewu.

  9. Zamknij maskę.

  Wymiana filtra oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Important: Nie stosuj samochodowych zamienników filtra oleju, ponieważ może dojść do poważnego uszkodzenia układu hydraulicznego.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz tylną pokrywę dostępową.

  4. Umieść pod filtrem pojemnik na zużyty olej (Rysunek 61).

   g004225
  5. Wyjmij stary filtr (Rysunek 61) i wytrzyj powierzchnię uszczelki adaptera filtra.

  6. Nanieś cienką warstwę oleju hydraulicznego na gumową uszczelkę nowego filtra.

  7. Zainstaluj nowy filtr oleju hydraulicznego w adapterze filtra (Rysunek 61). Obracaj filtr w prawo, aż gumowa uszczelka zetknie się z adapterem, a następnie obróć filtr o dodatkowe 3/4 obrotu.

  8. Wytrzyj rozlany płyn.

  9. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około dwie minuty w celu usunięcia powietrza z układu.

  10. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i sprawdź, czy nie ma wycieków.

  11. Sprawdź poziom oleju w zbiorniku oleju hydraulicznego i dolej oleju, aby wyrównać jego poziom do zaznaczenia na wskaźniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego.

   Important: Nie wlewaj nadmiernej ilości oleju do zbiornika.

  12. Zamknij tylną pokrywę dostępową.

  Wymiana oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymienić olej hydrauliczny.
  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Unieś ramiona ładowarki i załóż blokadę siłowników.

  3. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

  4. Otwórz maskę.

  5. Wykręć korek zbiornika oleju hydraulicznego i wskaźnik poziomu oleju (Rysunek 62).

   Note: Korek wlewu znajduje się za przednią osłoną. W celu uzyskania dobrego dostępu możesz zdjąć osłonę.

   g004357
  6. Umieść duży pojemnik o pojemności co najmniej 57 litrów pod korkiem spustowym z przodu maszyny (Rysunek 63).

   g004213
  7. Odkręć korek spustowy i poczekaj, aż olej ścieknie do pojemnika (Rysunek 63).

  8. Po zakończeniu wkręć i dokręć korek spustowy.

   Note: Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum utylizacji.

  9. Napełnij zbiornik olejem hydraulicznym zgodnie z wytycznymi w Specyfikacja oleju hydraulicznego.

  10. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut.

  11. Wyłącz silnik.

  12. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby dolej oleju do zbiornika; patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego.

  13. Zamknij maskę.

  Czyszczenie

  Usuwanie zanieczyszczeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Usuń zanieczyszczenia z maszyny.
 • Important: Eksploatacja silnika z zablokowanymi osłonami lub bez kanałów chłodzących spowoduje jego uszkodzenie z powodu przegrzania.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

  3. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.

  4. Usuń zanieczyszczenia z przedniej i bocznych osłon.

  5. Zetrzyj brud z filtra powietrza.

  6. Usuń zanieczyszczenia nagromadzone na silniku oraz na żeberkach chłodnicy oleju szczotką lub dmuchawą.

   Important: Eksploatacja silnika z zatkanymi osłonami i/lub bez kanałów chłodzących spowoduje uszkodzenie silnika z powodu przegrzania.

  7. Usuń zanieczyszczenia z otworu maski, tłumika, osłon termicznych i osłony chłodnicy (jeżeli występuje).

  8. Zamknij maskę.

  Czyszczenie podwozia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź, czy na podwoziu nie nagromadziły się zabrudzenia.
 • Regularnie otwieraj maskę i korzystając z latarki sprawdzaj obszar pod silnikiem. Gdy grubość warstwy zanieczyszczeń osiągnie od 2,5 do 5 cm, oddaj zespół jezdny do przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu zdemontowania tylnej części maszyny, zbiornika paliwa i akumulatora i umycia podwozia do czysta.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Przed przechowywaniem sprzętu wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny ani paliwa w pobliżu ognia.

  Przechowywanie

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Usunąć zanieczyszczenia i brud z całego urządzenia.

   Important: Urządzenie można myć łagodnym detergentem i wodą. Nie myj maszyny metodami ciśnieniowymi. Unikaj używania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, silnika, pomp hydraulicznych i silników elektrycznych.

  4. Wyczyścić filtr powietrza (patrz Serwisowanie filtra powietrza).

  5. Nasmaruj wiertnicę (patrz Smarowanie maszyny).

  6. Wymień olej silnikowy, patrz rozdział Wymiana oleju silnikowego.

  7. Naładować akumulator (patrz Ładowanie akumulatora.

  8. Sprawdzić i wyregulować napięcie gąsienicy (patrz Regulacja napięcia gąsienic).

  9. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Naprawić lub wymienić wszystkie części, które są uszkodzone.

  10. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier jest do zakupu w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  11. Maszynę należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i schowaj go w łatwym do zapamiętania miejscu.

  12. Przykryj urządzenie w sposób, który pozwoli ją ochronić i utrzymać w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rozrusznik nie działa.
  1. Połączenia elektryczne skorodowały lub poluzowały się.
  2. Bezpiecznik jest poluzowany lub przepalony.
  3. Akumulator rozładował się.
  4. Przekaźnik lub przełącznik jest uszkodzony.
  5. Doszło do uszkodzenia rozrusznika lub jego cewki elektromagnetycznej.
  6. Doszło do zatarcia wewnętrznych elementów w silniku.
  1. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku.
  2. Popraw zamocowanie lub wymień bezpiecznik.
  3. Naładuj lub wymień akumulator.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Wał korbowy obraca się, ale silnik się nie uruchamia.
  1. Procedura rozruchu jest nieprawidłowa.
  2. Zbiornik paliwa jest pusty.
  3. Zawór odcięcia paliwa jest zamknięty.
  4. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidłowe paliwo.
  5. Filtr paliwa jest zatkany.
  6. Paliwo jest zapowietrzone.
  7. Świece żarowe nie działają.
  8. Wał korbowy obraca się wolno.
  9. Filtr powietrza jest zanieczyszczony.
  10. Filtr paliwa jest zatkany.
  11. W maszynie znajduje się gatunek paliwa nieprawidłowy do warunków zimowych.
  12. Niskie sprężanie.
  13. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
  14. Ustawienie synchronizacji pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  15. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
  16. Cewka elektrozaworu ETR jest uszkodzona.
  1. Należy zawsze stosować odpowiednią procedurę uruchamiania.
  2. Napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem.
  3. Otwórz zawór odcięcia paliwa.
  4. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  5. Wyczyść lub wymień przewody paliwowe.
  6. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  7. Sprawdź bezpiecznik, świece żarowe i okablowanie.
  8. Sprawdź akumulator, lepkość oleju i rozrusznik (skontaktuj się z autoryzowanym serwisem).
  9. Wykonaj konserwację filtra powietrza.
  10. Wymień filtr paliwa.
  11. Spuść paliwo z układu paliwowego i wymień filtr paliwa. Dolej świeżego paliwa o jakości odpowiedniej do temperatury otoczenia. Konieczne może być podgrzanie całego zespołu jezdnego.
  12. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  13. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  14. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  15. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  16. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik uruchamia się, ale po chwili gaśnie.
  1. Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zatkany.
  2. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia lub woda.
  3. Filtr paliwa jest zatkany.
  4. Paliwo jest zapowietrzone.
  5. W maszynie użyty został gatunek paliwa nieprawidłowy do warunków zimowych.
  6. Ekran iskrochronu jest zatkany.
  7. Pompa paliwowa jest uszkodzona.
  1. Poluzuj korek. Jeśli silnik pracuje z odkręconym korkiem, wymień korek.
  2. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  3. Wymień filtr paliwa.
  4. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  5. Spuść paliwo z układu paliwowego i wymień filtr paliwa. Dolej świeżego paliwa o jakości odpowiedniej do temperatury otoczenia.
  6. Wyczyść lub wymień wkład iskrochronu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik pracuje, ale stuka lub pracuje w sposób przerywany.
  1. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidłowe paliwo.
  2. Silnik przegrzewa się.
  3. Paliwo jest zapowietrzone.
  4. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
  5. Niskie sprężanie
  6. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  7. Występuje nadmierne nagromadzanie się węgla.
  8. Zużycie wewnętrzne lub uszkodzenie.
  1. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  2. Patrz rozdział Silnik przegrzewa się”.
  3. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik nie pracuje na jałowych obrotach.
  1. Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zatkany.
  2. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidłowe paliwo.
  3. Filtry powietrza są zanieczyszczone.
  4. Filtr paliwa jest zatkany.
  5. Paliwo jest zapowietrzone.
  6. Pompa paliwowa jest uszkodzona.
  7. Niskie sprężanie
  1. Poluzuj korek. Jeśli silnik pracuje z odkręconym korkiem, wymień korek.
  2. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  3. Przeprowadź serwisowanie filtrów powietrza.
  4. Wymień filtr paliwa.
  5. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik przegrzewa się.
  1. Potrzeba więcej płynu chłodzącego.
  2. Ograniczony przepływ powietrza do chłodnicy.
  3. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest nieprawidłowy.
  4. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
  5. W układzie paliwowym jest nieprawidłowy rodzaj paliwa.
  6. Termostat jest uszkodzony.
  7. Pasek wentylatora jest luźny lub zerwany.
  8. Czasy wtrysków są nieprawidłowe.
  9. Pompa układu chłodzącego jest uszkodzona.
  10. Obroty silnika są zbyt niskie.
  1. Sprawdź poziom i dolej płynu chłodzącego.
  2. Przed każdym użyciem maszyny sprawdź i wyczyść osłonę chłodnicy.
  3. Dolej lub spuść jego nadmiar do poziomu zaznaczenia Full (Pełny).
  4. Zmniejsz obciążenie, jedź z niższą prędkością.
  5. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  9. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  10. Sprawdź prędkość wysokich obrotów jałowych.
  Silnik traci moc.
  1. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
  2. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest nieprawidłowy.
  3. Filtry powietrza są zanieczyszczone.
  4. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidłowe paliwo.
  5. Silnik przegrzewa się.
  6. Ekran iskrochronu jest zatkany.
  7. Paliwo jest zapowietrzone.
  8. Niskie sprężanie
  9. Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zatkany.
  10. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  11. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
  12. Prędkość obrotowa silnika na wysokich obrotach biegu jałowego jest zbyt niska.
  1. Zmniejsz obciążenie, jedź z niższą prędkością.
  2. Dolej lub spuść jego nadmiar do poziomu zaznaczenia Full (Pełny).
  3. Przeprowadź serwisowanie filtrów powietrza.
  4. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  5. Patrz rozdział Silnik przegrzewa się”.
  6. Wyczyść lub wymień wkład iskrochronu.
  7. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  9. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  10. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  11. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  12. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Z układu wydechowego wydziela się nadmierna ilość czarnego dymu.
  1. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
  2. Filtry powietrza są zanieczyszczone.
  3. W układzie paliwowym jest nieprawidłowy rodzaj paliwa.
  4. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  5. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
  6. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
  1. Zmniejsz obciążenie, jedź z niższą prędkością.
  2. Przeprowadź serwisowanie filtrów powietrza.
  3. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Z układu wydechowego wydziela się nadmierna ilość białego dymu.
  1. Kluczyk został przekręcony do pozycji rozruchu zanim zgasła lampka świecy żarowej.
  2. Temperatura silnika jest za niska.
  3. Świece żarowe nie działają.
  4. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  5. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
  6. Niskie sprężanie.
  1. Przed uruchomieniem silnika przekręć kluczyk do pozycji pracy i zaczekaj, aż lampka świecy żarowej zgaśnie.
  2. Sprawdź termostat.
  3. Sprawdź bezpiecznik, świece żarowe i okablowanie.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Maszyna nie jedzie.
  1. Hamulec postojowy jest zaciągnięty.
  2. Niski poziom oleju hydraulicznego.
  3. Układ oleju hydraulicznego jest uszkodzony.
  4. Zawory holownicze są otwarte.
  5. Dźwignia zaworu rozdzielacza przepływu jest w pozycji godziny 9.
  6. Łącznik napędu pompy jezdnej jest poluzowany lub uszkodzony.
  7. Pompa i/lub koło zamachowe jest uszkodzone.
  8. Zawór sterujący jest uszkodzony.
  9. Zawór nadmiarowy jest uszkodzony.
  1. Wyłącz hamulec postojowy.
  2. Dolej oleju hydraulicznego do zbiornika.
  3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  4. Zamknij zawory holownicze.
  5. Przestaw dźwignię do pozycji między godziną 10 a 12.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  9. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Schematy

  Schemat elektryczny

  g007388

  Schemat hydrauliczny

  g243502