Introduktion

Maskinen är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att transportera, dosera och sprida toppdressmaterial. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerplåten (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annan produktinformation.

g269187

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål.

 • Läs och förstå innehållet i både den här bruksanvisningen och Workman-fordonets bruksanvisning innan du använder maskinen. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna och vet hur maskinen och Workman-fordonet ska användas.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om alla skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av traktorenhetens motor, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar eller rensar maskinen. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal58-6520
decal100-7679
decal105-0708
decal99-0016
decal117-4979
decal132-1316
decal133-8061
decal138-5940
decal138-5941
decal138-5949

Montering

Montera dragstången

Delar som behövs till detta steg:

Dragstångsenhet1
Hjulsprint4
Sprintbult2
 1. För in dragstången genom det främre dragkroksröret, maskinramen och det bakre dragkroksröret (Figur 3).

  g269253
 2. Rikta in dragstångens hål efter hålen i dragkroksrören och fäst dragstången på rören med de två sprintbultarna och fyra hjulsprintarna (Figur 4).

  g269254

Montera dragkroken på traktorenhetens dragstång

 1. Justera dragkroksklykans position på släpets dragstång så att dragstången är i nivå med traktorenhetens dragstång (Figur 5).

  g269296
 2. Montera dragkroksklykan på dragstången med de två huvudskruvarna, fyra brickor och två låsmuttrar (Figur 5).

 3. Dra åt huvudskruvarna och låsmuttrarna till 183–223 Nm.

 4. Fäst dragkroken på dragstången med hakbulten och hårnålssprinten (Figur 5).

Montera domkraften för dragstång (tillval)

Delar som behövs till detta steg:

Domkraft (tillval)1

Montera domkraften (tillval) på dragstången

 1. Skjut på domkraften på dragstångens domkraftsfästesrör (Figur 6).

  g280872
 2. Rikta in hålen i domkraften efter hålen i monteringsröret och fäst domkraften med sprintbulten (Figur 6).

Montera kablaget

Delar som behövs till detta steg:

Kablage (topdresserkablage, styrenhetskablage och bogserfordonskablage)1
 1. Anslut topdresserns kablagekontakt till elkontakten på maskinens elektromagnetventil (Figur 7).

  g012647
 2. Dra bogserfordonskablagets ringkoppling till traktorenhetens batteri.

 3. Montera ringkopplingen på bogserfordonskablagets svarta kabel på batteriets minuskabel.

 4. Montera ringkopplingen på den röda kabeln på batteriets pluskabel.

 5. Koppla loss loopback-anslutningarna från respektive kablage och koppla ihop topdresserkablaget, styrenhetskablaget och bogserfordonskablaget.

  Note: För att förhindra smuts eller korrosion på kablagekontaktsprintarna, montera loopback-anslutningarna på elkontakterna när fordonskablaget är frånkopplat från topdresserkablaget.

 6. Dra topdresserkablaget längs med dragstången och fäst den på dragstången med kabelband.

 7. Anslut styrenhetens kablagekontakt till topdresserns kablagekontakt.

 8. Dra styrenhetens kablage till förarpositionen i traktorenheten och fäst kablaget längs med ramskenan med kabelband.

Note: Kablaget har borttagbara anslutningar som gör att du kan montera bogserfordonskablaget på traktorenheten och topdresserkablaget på maskinen.

Montera medarna

Delar som behövs till detta steg:

Med4
Vagnsskruv8
Planbricka8
Låsmutter8
 1. Placera meden enligt Figur 8.

  g012648
 2. Montera en med på monteringsfästet med två vagnsskruvar, två planbrickor och två låsmuttrar.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för medarna vid de tre andra monteringsfästena.

Produktöversikt

Grinddoseringskontroll

g266287

Grindlåsvredet och justeringshandtag sitter på maskinens bakre, vänstra sida och används för att justera och låsa grinden i önskat öppet höjdläge (Figur 9).

 1. Lossa justeringsgrindlåsvredet så att grinden och vredet kan glida på plats.

 2. Flytta justeringshandtaget för att ställa in grinden i önskat läge och dra åt grindlåsvredet för att fästa grinden.

Handstyrningsbrytare

Tryck på handstyrningsbrytaren för att starta eller stoppa topdresserns materialflöde (Figur 10).

g269331
LängdMed dragstången254 cm
Utan dragstången153,7 cm
Bredd 185 cm
Höjd 107,9 cm
Nettovikt 660 kg
Trågets volym 0,7 m³
Maximal materiallast 930 kg
Maximal bogseringshastighetTom24 km/h
Fullastad13 km/h

Redskap som krävs

Topdresserns hydraulbromssatsArtikelnr 106-9680

Extra tillbehör

Domkraft för dragstång (CE)Artikelnr 106-9699
Mobil EAL 224 H biologiskt nedbrytbar hydraulvätska (18,9 litersbehållare)Artikelnr 100-7674
OljefilterArtikelnr 86-3010
Extra fordonskablageArtikelnr 99-0198

Rekommenderade tillbehör

HandgasreglagesatsModellnr 07420

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

 • Maskinens balans, vikt och köregenskaper skiljer sig från vissa andra typer av utrustning. Läs innehållet i denna bruksanvisning innan du använder maskinen och säkerställ att du har förstått allt. Bekanta dig ordentligt med reglagen och lär dig att stanna snabbt.

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av traktorenhetens motor, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar eller rensar maskinen. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

 • Lär dig att snabbt stanna maskinen och stänga av motorn.

 • Håll alla skydd och säkerhetsanordningar på plats. Om något skydd, någon säkerhetsanordning eller någon dekal är oläslig eller saknas ska denna repareras eller bytas ut innan maskinen används.

 • Dra åt alla lösa muttrar, bultar och skruvar för att säkerställa att maskinen kan användas på ett säkert sätt. Kontrollera att maskinkomponenterna sitter på plats och är ordentligt fastsatta.

 • Hör efter med fordonsleverantören eller fordonstillverkaren så att du säkert vet att traktorenheten är lämplig att användas tillsammans med ett tillbehör som har den här vikten.

 • Ändra inte utrustningen på något sätt.

 • Dragstången är det område på maskinen där dragkroken kopplas till bogserfordonet. Dragstångens vikt påverkar maskinens stabilitet.

  • Negativ eller positiv dragstångsvikt ökar risken för skador när maskinen kopplas till eller från bogserfordonet. Se till att pallbocken (tillval) är inkopplad ordentligt när den har monterats.

  • När dragstångens vikt tvingas upp i bogserfordonets dragkrok leder det till en negativ dragstångsvikt.

  • När dragstångens vikt tvingas ned i bogserfordonets dragkrok leder det till en positiv dragstångsvikt.

 • Sätt aldrig fast maskinen på eller ta bort maskinen från traktorenheten om det finns material i tråget. Dragstången kan hoppa upp och orsaka personskador.

Specialinstruktioner för Workman och andra traktorenheter

Important: Använd en traktorenhet som klassats för 680 kg med en dragkrok och bromsar.

Note: För förbättrad hjuldrivning och när du bogserar maskinen ska du lägga till vikt på traktorenhetens flak.

 • De flesta traktorenheter utrustade med flotationsdäck kan bogsera maskinen över golfgreener.

 • En 4WD-traktorenhet är bäst lämpad för bergiga eller sluttande områden.

 • Använd släpvagnsbromsar när du kör maskinen i kuperad terräng. En särskild bromssats för släp finns tillgänglig för Workman-fordonet. Du kan anpassa denna sats till andra traktorenheter med en bromsljuskälla på 12 V.

Kontrollera maskinen före användning

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

 • Ägaren/föraren kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter borta från tråget.

 • Förbli sittande så länge fordonet är i rörelse.

 • Det krävs koncentration för att använda maskinen. Underlåtenhet att använda fordonet på ett säkert sätt kan leda till olyckor, att fordonet välter och allvarliga personskador eller dödsfall. Kör försiktigt och gör följande för att undvika att maskinen välter eller att du förlorar kontrollen:

  • Kör mycket försiktigt, sänk hastigheten och håll ordentligt avstånd från sandbunkrar, diken, vattendrag, ramper, okända områden eller andra riskfyllda platser.

  • Sänk hastigheten när du kör i ojämn terräng med en lastad maskin för att undvika att maskinen blir ostabil.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Var försiktig när du kör maskinen i branta sluttningar. Kör rakt uppför och nedför sluttningar. Sänk farten när du gör tvära svängar eller när du svänger i sluttningar. Undvik att svänga på sluttande underlag där detta är möjligt.

  • Var extra försiktig när du kör maskinen på våta underlag, vid högre hastigheter eller med full last. Bromstiden ökar med full last. Lägg i en lägre växel innan du börjar köra uppför eller nedför en sluttning.

  • Undvik att stanna och starta plötsligt. Växla inte från backläge till framåtläge eller vice versa utan att först stanna helt och hållet.

  • Försök inte att svänga tvärt eller göra plötsliga manövrar eller andra farliga åtgärder som kan leda till att du förlorar kontrollen över maskinen.

  • Ge akt på omgivningen när du svänger eller backar med maskinen. Se till att området är fritt och att kringstående håller sig utanför arbetsområdet. Kör sakta.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Var alltid uppmärksam på och undvik lågt sittande utskjutande föremål som trädgrenar, dörrposter, gångbroar osv. Säkerställ att det alltid finns tillräckligt med utrymme ovanför dig för att både fordonet och ditt huvud ska kunna passera under.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Om du är osäker på vad som gäller för säker körning ska du avbryta arbetet och fråga din arbetsledare.

  • Lämna inte maskinen utan tillsyn när släpfordonet är igång.

 • Se till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du påbörjar lastningen.

 • Kör inte laster som överskrider maskinens eller bogserfordonets lastgränser.

 • Lastens stabilitet kan variera (hög last t.ex. har i allmänhet en högre tyngdpunkt). Du kan förbättra stabiliteten genom att vid behov underskrida de maximala lastgränserna.

 • Gör följande för att undvika att maskinen välter:

  • Ge noga akt på lastens höjd och vikt. Högre och tyngre laster kan öka vältningsrisken.

  • Fördela lasten jämnt både i längd- och sidled.

  • Var försiktig när du svänger och undvik riskabla manövrar.

  • Se alltid till att maskinen är kopplad till fordonet innan du påbörjar lastningen.

  • Placera inte stora eller tunga föremål i tråget. eftersom det kan skada bandet och rullarna. Se även till att lasten håller en enhetlig struktur. Maskinen kan oväntat kasta små stenar i sanden.

 • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

  • Parkera maskinen på ett plant underlag.

  • Stäng av maskinen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Stå inte bakom maskinen när du lastar av den.

 • Se till att alltid stå på ett plant underlag när du ska lasta ur eller koppla bort topdressern från fordonet.

 • Se till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du påbörjar avlastningen.

 • Stäng av redskapet när du närmar dig människor, fordon, korsningar eller övergångsställen.

 • Om maskinen är utrustad med hydrauliska släpvagnsbromsar kan dessa överhetta vätskan i hydraulsystemet om bromsarna förblir aktiverade under längre tid. Använd alltid en växel för lägre hastigheter vid körning nedför långa sluttningar. Aktivera bromsarna periodvis för att möjliggöra kylningscykler för både fordonet och toppdressaren.

Säkerhet i sluttningar

 • Gå igenom specifikationerna för fordonet för att se till att du inte överskrider dess kapacitet i sluttningar.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

 • Föraren måste utvärdera förhållandena på en viss plats för att bedöma om sluttningen är säker för maskindrift, bland annat genom att undersöka platsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Operatören måste läsa anvisningarna nedan innan maskinen används i sluttningar. Beakta de aktuella driftsförhållandena för att fastställa huruvida maskinen ska användas på platsen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

 • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

 • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

 • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

 • Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

 • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

Stötta upp maskinen med domkraften (tillval)

Använd domkraften när du avlägsnar maskinen från traktorenheten.

 1. Avlägsna sprintbulten.

 2. Vrid domkraften vertikalt (Figur 11).

  g280875
 3. Fäst den på monteringsröret med sprintbulten (Figur 11).

 4. Förläng domkraften för att stötta upp maskinen.

Stuva undan domkraften (tillval)

 1. Koppla maskinen till bogserfordonet.

 2. Höj upp domkraften helt och hållet.

 3. Avlägsna sprintbulten.

 4. Vrid domkraften horisontellt (Figur 12).

  g280874
 5. Fäst domkraften på monteringsröret med sprintbulten (Figur 12).

Använda maskinen

Important: Läs och se till att du förstår traktorenhetens bruksanvisning innan du använder maskinen.

 1. Starta traktorenheten. Se traktorenhetens bruksanvisning.

 2. Kör traktorenheten och topdressern för att kontrollera att bandet rör sig mjukt innan du lastar material i tråget.

  Note: Se Förbereda för användning i kallt väder för instruktioner om att använda maskinen i kallt väder.

 3. Lasta i sand eller något annat toppdressmaterial i tråget. Se Lasta tråget.

  Important: Överbelastning av tråget kan resultera i att sidoväggen sänks ned och lämnar märken på underlaget de första vändorna. Kontrollera lufttrycket i alla däck. Se Kontrollera däckens lufttryck

 4. Transportera maskinen till området som ska toppdressas.

 5. Justera doseringsgrinden till önskad spruthastighet och lås på plats grinden med grindlåsvredet.

  Mer information om sandning finns i Sandningshastighet.

 6. Flytta traktorenheten till det LåGA intervalläget. Kör traktorenheten framåt med önskad hastighet.

 7. Tryck på handstyrningsbrytaren för att starta eller stoppa materialflödet från topdressern.

Lasta tråget

 • Trågets högsta tillåtna materialvolym är 0,7 m³.

 • Generellt väger torr sand 1 602 kg/m³ och våt sand 1 922–2 082 kg/m³. Du överbelastar maskinen om du lastar tråget med mer än 930 kg sand.

 • Fördela lasten jämnt, både i riktning framåt-bakåt och sida-till-sida.

 • Transport eller toppdressing med en full last kan göra så att sanden glider. Sanden glider oftast i svängar, i uppförs- eller nedförsbacke, vid plötslig ändring av hastigheten eller under körning på ojämna underlag. Om lasten förskjuts kan fordonet välta. Var försiktig vid transport eller toppdressing med full last.

 • Tunga laster innebär längre bromssträcka och försämrar din förmåga att svänga snabbt utan att välta.

Sandningshastighet

Sandningshastigheten beror på grindinställningen. Sand varierar i fuktighet och grovlek (kornstorlek), vilket påverkar sandningshastigheten. Dessa faktorer måste beaktas när du bestämmer hur mycket sand som behövs. Testa på ett litet område för att avgöra korrekt mängd. Öppna grinden vid en högre skalmarkering för att öka sandningshastigheten.

Maskinen är markdriven, vilket garanterar jämn tillämpning, från green till green, när du bogserar maskinen vid 3,2–13 km/h.

Försiktighetsåtgärder för sand

Maskinen har utrustats med en flexibel grindkant (Figur 13) och fjäderbelastningsmekanism som minskar risken för att sandklumpar eller stenar ansamlas under arbetet. För att bandet ska hålla länge bör du sila sanden eller kontrollera om det finns stenar med vassa kanter som kan skada transportbandet.

g012651

Förbereda för användning i kallt väder

Även om maskinen begränsas av drivhjulens drivning kan du använda maskinen i kallt väder. Med reservation för vissa begränsningar kan du använda maskinen i kallt väder för att salta/sanda isiga trottoarer. Transportbandet i PVC blir stelt i kallt väder och behöver mer ström för att bandet ska fungera. Bandets livslängd förkortas med ca 50 % om det används vid temperaturer som är lägre än 5 °C.

Important: Använd inte topdressern i temperaturer under −7 °C.

 1. Öka transportbandets spänning genom att justera fjäderkompressionen till 101 mm. Se Spänna transportbandet.

 2. Kör bandet innan du lastar material på tråget för att säkerställa att bandsystemet kan röra sig fritt.

  Important: Om bandets/drivningens rulle glider kan skador uppstå på bandet eller rullen.

Important: Justera bandspänningen till en fjäderkompression på 112 mm innan du använder maskinen i varmt väder.

Arbetstips

 • Topdresserns materialapplikationssystem är markdriven, så du måste bogsera maskinen för att kontrollera bandets och borstens funktion.

 • Toppdressing fungerar bäst när du bogserar maskinen i 3,2–13 km/h. Maskinen kompenserar för variationer i körhastigheten och ger konsekvent distribution, även om din körhastighet ändras under en körning över greenen. Föraren/den ansvarige bör välja grindinställning (variabel i steg om ⅛–13) och köra en första runda för att avgöra om applikationshastigheten är bra.

  Mer information om sandning finns i Sandningshastighet.

 • När maskinen rör sig startar åtgärden när handstyrningsbrytaren aktiveras. Det kan krävas övning i att starta och stoppa flödet av material vid det utvalda området på greenen eller utslagsplatsen.

 • Innan du lastar tråget ska du se till att topdressern är ordentligt kopplad till bogserfordonet för att förebygga att den hoppar upp samt förebygga oavsiktlig dragstångsrörelse. Koppla inte loss topdressern från bogserfordonet medan det finns material i tråget. Dragstången kan hoppa upp och orsaka personskador.

 • Topdressern är bredare än de flesta traktorenheter. Innan du kör genom ett smalt utrymme som t.ex. en grind, dörrpost osv. ska du kontrollera öppningens bredd innan du fortsätter. Se till att det finns tillräckligt med utrymme att svänga maskinen.

 • Topdressern tillför extra bogseringsvikt till traktorenheten. Kör den på ett säkert sätt.

  • Kör inte på motorväg eller på allmän väg.

  • Sakta alltid ned traktorenheten innan du ska svänga och när du svänger.

  • Sakta alltid ned traktorenheten när du kör i ett okänt område eller i ojämn terräng.

  • Sakta alltid ned traktorenheten när du byter körriktning eller när du förbereder dig för att stanna.

  • Sakta alltid ned traktorenheten och vrid sedan maskinen så att du inte tappar kontrollen och eventuellt välter när du svänger eller kör maskinen i sluttningar.

  • Undvik att svänga plötsligt eller tvärt. Byt inte plötsligt körriktning när du kör i en backe eller sluttning, på en ramp eller liknande.

  • Anpassa alltid traktorenhetens hastighet efter befintliga markförhållanden som vått och halt underlag, lös sand eller löst grus och dåliga siktförhållanden som dunkel eller stark belysning, dimma, dis eller regn.

  • Var extra försiktig när du kör ett tungt lastat fordon nedför en backe eller sluttning. Kör om möjligt rakt upp och ned i sluttningar. Kör om möjligt inte tvärs över sluttningar. Det finns risk för att fordonet välter, vilket kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.

  Varning

  Om bogserfordonet välter eller slår runt på en sluttning kan det orsaka allvarlig skada.

  • Försök aldrig vända bogerfordonet om motorn stannar eller om du förlorar greppet i en sluttning.

  • Backa alltid rakt nedför sluttningen med backväxeln i.

  • Backa aldrig nedför en sluttning när transmissionen står i neutralläget, eller med kopplingen inkopplad, enbart med hjälp av bromsarna.

  • Lägg aldrig till sidobrädor eller paneler på trågets ovansida för att öka lastkapaciteten. Extravikten kommer att orsaka att bogserfordonet välter och leda till allvarliga skador.

  • Kör aldrig tvärs över en brant sluttning. Kör alltid rakt upp eller rakt ner. Undvik att svänga i sluttningar. Släpp inte kopplingen snabbt, och panikbromsa inte. Plötsliga hastighetsändringar kan föranleda att maskinen välter.

 • I trånga utrymmen där det inte går att få till en rak linje över en green kan du backa in maskinen i området utan att skador uppstår och börja toppdressa när du drar framåt.

 • Titta bakåt och kontrollera att ingen står bakom dig innan du backar. Backa sakta och titta noga på hur maskinen rör sig.

 • Var ytterst försiktig och kör sakta när du backar med släpet och traktorenheten.

 • Maskinens högsta rekommenderade hastighet vid bogsering utan last är 24 km/h, och 13 km/h med last. Var alltid försiktig när du svänger eller backar med släp. Var medveten om personer eller föremål som kommer i topdresserns väg.

 • Se upp för trafik när du kör nära eller korsar vägar. Lämna alltid företräde för fotgängare och andra fordon.

 • Om topdressern börjar vibrera onormalt ska du stänga av traktorenheten, koppla in parkeringsbromsen, stänga av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Reparera slitna eller skadade delar innan du bogserar maskinen.

 • Om du hör kavitationsljud när maskinen transporteras över golfbanan saktar du ned, återgår till underhåll och undersöker orsaken. Överskrid inte bogseringshastigheten på 13 km/h. Maskinen är inte ämnad för körning på allmänna vägar. Bogsering av maskinen i hastigheter som överstiger 24 km/h skadar de invändiga hydraulkomponenterna.

 • Innan någon service eller några justeringar utförs på topdressern:

  • Stanna traktorenheten och koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 • Se till att alla fästelement sitter fast ordentligt. Montera alla delar som avlägsnats under justering eller underhåll.

 • När du lastar toppdressmaterialet i tråget måste du vara försiktig så att lastaren eller kompaktlastarskopan inte slår i och skadar tråget. Trots att tråget är tillräckligt brett för att kunna rymma innehållet i de flesta skopor är det inte tillräckligt starkt för att klara stötar, vilket kan leda till att metallplåten deformeras.

 • Spridning av material är alltid bäst med torra material, men våt sand kan spridas med maskinen. Du kan komma att behöva justera grindinställningen, men materialet ska föras ut och spridas relativt jämnt och enhetligt. Om bandet glider ska du kontrollera bandspänningen och rensningsanordningarna.

 • Toppdressmaterial kan variera i kornstorlek samt i fukthalt. Den kan även innehålla föroreningar som antingen kan skada greenklippare eller växtvävnad. Håll kontroll över toppdressmaterialkällan och var försiktig vid hantering och lastning.

 • För att kunna övervaka kvarvarande material vid toppdressing finns ett inspektionsfönster tillgängligt vid trågets främre högra panel. Vi rekommenderar att du kontrollerar trågvolymen med hjälp av inspektionsfönstret innan du påbörjar toppdressing så att materialet inte tar slut mitt i ett arbetspass.

 • Maskinens särskilda pendlande drivaxlar är utformade för att kontinuerligt driva hydraulsystemet när maskinen kör över ojämna ytskikt på greener och utslagsplatser. Närma dig alltid en brant kant långsamt för att undvika att axlarna plötsligt stöter i gräset och för att minska risken för däckspår i närheten av greenen.

  Varning

  Du kan fastna i eller klämma dig på roterande maskindelar.

  Håll dig på avstånd från borsten och transportbandet när enheten är igång.

 • För att topdressern ska vara säker att använda ska du kontrollera den före varje arbetspass. Läs och se till att du förstår driftsanvisningarna i bruksanvisningen för Toro Workman, eller andra traktorenheters bruksanvisningar, innan du använder topdressern.

Efter körning

Säkerhet efter användning

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av traktorenhetens motor, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar eller rensar maskinen. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

 • Undvik mjuka underlag eftersom stödbenet då kan sjunka ned och leda till att maskinen välter.

 • Stäng av maskinen när du transporterar den eller när du inte använder den.

 • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

 • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

Underhåll

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet vid underhåll

 • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

  • Parkera maskinen på ett plant underlag.

  • Stäng av maskinen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

 • Utför endast det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

 • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

 • Kontrollera eller justera inte kedjespänningen medan fordonets motor är igång.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter som lagrar energi.

 • Stötta upp maskinen med pallbockar så fort du ska arbeta under maskinen.

 • Se till att alla skydd har monterats efter underhåll eller justering av maskinen.

 • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

 • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

 • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera att maskinens prestanda är säker och optimal. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan medföra att produktgarantin upphör att gälla.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter den första timmen
 • Dra åt hjulbultarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulbultarna.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Var 40:e timme
 • Kontrollera borstens position och slitage.
 • Var 200:e timme
 • Smörj alla smörjnipplar.
 • Dra åt hjulbultarna.
 • Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulfiltret.
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulvätskan.
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulfiltret.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulvätskan.
 • Förberedelser för underhåll

  Förbereda för underhåll

  1. Stäng av topdresserns handstyrningsbrytare.

  2. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  3. Koppla in traktorenhetens parkeringsbroms, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  Höja maskinen

  1. Töm tråget.

  2. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  3. Använd medarna som domkraftspunkter.

   g012654
  4. Stötta upp maskinen med pallbockar.

  5. Luta hjulen uppåt eller nedåt för att frilägga hjulbultarna när du utför arbete på hjulen.

   Important: Om du avlägsnar eller monterar hjulen ska du dra åt hjulbultarna enligt specifikationerna i Dra åt hjulbultarna. Inkorrekt åtdragningsmoment kan resultera i att hjulen går sönder eller lossnar.

  Smörjning

  Typ av fett

  Universalfett nr 2 på litiumbas

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Smörj alla smörjnipplar.
  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Smörj varje smörjnippel som beskrivs i tabellen över smörjnipplar med det specificerade fettet.

  Tabell över smörjnipplar

  PlatsAntal
  Rullaxellager (Figur 15)4
  Borstaxellager (Figur 15)1
  Sväng lager (Figur 16)4
  Hjullager (Figur 16)4

  Important: Smörj lagren för att behålla ett litet utrymme mellan lager och hus. För mycket fett kan orsaka överhettning och skador på tätningar.

  g012652
  g012653

  Note: Smörj inte drivkedjorna såvida de inte blivit styva av rost. Om kedjan rostar smörjer du den med ett torrt smörjmedel. Detta minskar risken för att sand ansamlas eller att andra toppdressingmaterial fastnar på kedjan.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däckens lufttryck

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Kontrollera däckens lufttryck.

   Lufttrycket ska uppmätas till 1,38–2,07 bar.

  3. Om däckens lufttryck är för lågt eller för högt ska du tillsätta eller avlägsna luft från däcken tills lufttrycket uppmäts till 1,38–2,07 kPa.

  Dra åt hjulbultarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulbultarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulbultarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulbultarna.
 • Important: Hjulen kan gå sönder eller lossna om hjulbultarna inte dras åt ordentligt.

  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Dra åt 20 hjulbultar till 109–122 Nm.

  Spänna hjuldrivningskedjan

  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Lossa vagnsskruvarna och muttrarna som fäster hydraulmotorn/-pumpen på axelhållaren (Figur 17).

   g012661
  3. Vrid motordrevet (Figur 17) tills hjuldrivningskedjan böjs 3,2 mm.

   Note: Du har åtkomst till kedjan genom hålet i axelhållarens nedre del.

   Important: Spänn inte kedjan för hårt eftersom den då slits ut i förtid. Spänn inte kedjan för löst eftersom drevet då kommer att utsättas för slitage.

  4. Dra åt monteringsskruvar.

  Spänna transportbandskedjan

  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Ta bort kedjehuset (Figur 18).

   g012659
  3. Lossa bultarna och muttrarna som fäster motorn och drevet vid huvudramen (Figur 19).

  4. Vrid motorn och drevet (Figur 19) i fästspåren tills transportbandet böjer sig 3,2 mm.

   Important: Spänn inte kedjan för hårt eftersom den då slits ut i förtid. Spänn inte kedjan för löst eftersom drevet då kommer att utsättas för slitage.

   g012660
  5. Dra åt fästbultarna (Figur 19).

  6. Montera kedjehuset (Figur 18).

  Underhålla remmarna

  Spänna transportbandet

  När transportbandet har justerats på ett korrekt sätt ska varje tryckfjäder vara 112 mm. Justera transportbandet så här:

  1. Töm tråget.

  2. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  3. Lossa den bakre kontramuttern (Figur 20).

   g012662
  4. Justera främre kontramutter till tryckfjäder till 112 mm.

  5. Dra åt den bakre muttern.

  6. Upprepa steg 3–5 på maskinens andra sida.

  7. Mät avståndet mellan mittpunkterna för transportbandets rullaxlar på maskinens båda sidor för att säkerställa att måtten är desamma (Figur 21).

   Om de är på samma avstånd ska detta mäta ca 895 mm.

   g012663

  Byta ut transportbandet

  Förbereda maskinen

  1. Töm tråget.

  2. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  3. Inspektera trågets tätningar och grindkanten så att kanterna inte är slitna eller trasiga (Figur 22).

   Byt ut slitna eller trasiga komponenter så att det nya transportbandet fungerar korrekt.

   g012664

  Ta bort transportbandskedjan

  1. Ta bort kedjehuset (Figur 23).

   g012659
  2. Ta bort huvudlänken från kedjan och ta bort kedjan från det lilla drevet (Figur 24).

   Lossa vid behov motorns fästbultar för att ta bort huvudlänken.

   g012666

  Demontera glidflaket

  1. Lossa de främre och bakre kontramuttrarna på spännstången för att frigöra fjäderspänningen (Figur 25).

   g012667
  2. Ta bort de två huvudskruvar, två brickor och två låsmuttrar som fäster tråget i glidflaksskenorna på maskinens båda sidor (Figur 26).

   g012668
  3. Sväng tråget bakåt och luta det mot en vägg, stolpe, stege osv. (Figur 27).

   Important: Luta inte tråget mot maskinens baksida för att undvika att borsten och hydraulkopplingarna skadas.Se till att du svänger tråget förbi mittpunkten och/eller fäster det vid en vägg eller stolpe så att det inte av misstag faller på arbetsytan (Figur 27).

   g012669
  4. Lossa de två huvudskruvarna på maskinens högra sida som fäster glidflaksskenan vid den högra stänkskärmen (Figur 28). Kontrollera att huvudskruvarna är tillräckligt lösa för att glidflaket ska kunna tippas.

   g012670
  5. Lossa de två huvudskruvarna och två brickorna på maskinens vänstra sida som fäster glidflaksskenan vid den vänstra stänkskärmen (Figur 29).

   g012671

  Ta bort transportbandet

  Skär av bandet och ta bort det från rullarna.

  Montera transportbandet

  1. För in en lyftstång genom hålet i vänster glidflaksskena och höj upp lyftstången för att tippa flakskenan något. Se Figur 29 i Demontera glidflaket.

  2. Montera bandet över lyftstången och rullarna så långt som det går.

  3. För in ett bandverktyg i plast mellan varje rulle och bandet.

   Vrid rullarna tills varje verktyg har placerats utanför varje rulle. För in verktyget förbi fliken i mitten av bandet.

  4. Skjut bandet och bandverktygen längre in på rullarna tills bandet är ungefär på rullarnas mitt.

  5. Ta bort bandverktygen.

  6. Rikta in bandet så att bandfliken passar in i inriktningsspåren på varje rulle.

  Montera glidflaket

  1. Montera glidflaksskenan på det vänstra stänkskyddet (Figur 30) på maskinens vänstra sida med de två huvudskruvarna och två brickorna som du tog bort i Demontera glidflaket och dra åt huvudskruvarna.

   g012671
  2. Dra åt de två huvudskruvarna på maskinens högra sida som fäster glidflaksskenan vid det högra stänkskyddet (Figur 31).

   g012670
  3. Vrid försiktigt ned tråget på glidflaksskenorna. Se Figur 27 av Demontera glidflaket.

  4. Fäst tråget på glidflaksskenorna (Figur 32) på båda sidor av maskinen med de två huvudskruvar, två brickor och två låsmuttrar som du tog bort i Demontera glidflaket.

   g012668
  5. Spänn transportbandet. Se Spänna transportbandet.

  Montera transportbandskedjan

  1. Montera kedjan på det lilla drevet och fäst kedjan med huvudlänken (Figur 33).

   g012666
  2. Om du lossar på motorns fästbultar ska du spänna transportbandskedjan. Se Spänna transportbandskedjan.

  3. Montera kedjehuset (Figur 34).

   g012659

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna
 • Kontrollera dagligen att hydraulledningarna och -slangarna inte har några läckage, lösa fästen, slitage, lösa beslag samt att de inte är utsatta för väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.

  Specifikationer för hydraulvätskan

  Tanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Rekommenderad hydraulvätska: hydraulvätskan Toro PX Extended Life. Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter.

  Note: En maskin som används med den rekommenderade utbytesvätskan kräver inte vätske- och filterbyten lika ofta.

  Alternativa hydraulvätskor: Om hydraulvätskan Toro PX Extended Life inte finns att tillgå kan en annan vanlig oljebaserad hydraulvätska användas under förutsättning att specifikationerna för den faller inom ramen för alla nedanstående materialegenskaper samt uppfyller branschstandarder. Använd inte syntetisk vätska. Hör om din smörjmedelsdistributör kan rekommendera en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
   Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
   Branschspecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillsats till hydraulvätskan finns tillgänglig i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Oljan finns tillgänglig i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Rengör området runt påfyllningsröret och hydraultankens lock och avlägsna locket (Figur 35).

   g280776
  3. Kontrollera hydraulvätskenivån.

   Vätskenivån i påfyllningsröret ska vara halvvägs upp på skärmen (Figur 35).

  4. Om nivån är låg fyller du på med angiven hydraulvätska för att höja nivån.

  5. Sätt tillbaka locket på hydraultanken (Figur 35).

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulfiltret.
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulfiltret.
  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Rengör området runt filtret och hydraulgrenröret, rikta in ett avtappningskärl under filtret och avlägsna filtret (Figur 36).

   g280778
  3. Smörj packningen på det nya filtret med angiven hydraulvätska. Se Specifikationer för hydraulvätskan.

  4. Rengör området på hydraulgrenröret där filtret ska monteras (Figur 36).

  5. Gänga fast filtret på filterfästet fram till packningens grenrör och dra sedan åt filtret ett halvt varv.

  6. Bogsera maskinen för att driva hydraulsystemet och se till så att det inte förekommer något hydraulläckage.

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulvätskan.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulvätskan.
 • Hydraultankens vätskekapacitet: ca 9,5 liter

  Important: Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om vätskan förorenas eftersom hela hydraulsystemet då måste tömmas. Förorenad hydraulvätska är mjölkaktig eller svart jämfört med ren olja.

  1. Utför stegen i Förbereda för underhåll.

  2. Rikta in ett avtappningskärl som rymmer 9,5 liter under hydraulgrenröret (Figur 37).

   g280774g280775
  3. Ta bort returslangen från kopplingen i hydraulgrenröret och låt hydraulvätskan rinna ut helt och hållet (Figur 37).

  4. Montera och dra åt returslangen (Figur 37).

  5. Rengör området omkring påfyllningsröret och hydraultankens lock samt avlägsna locket. Se Figur 35 i Kontrollera hydraulvätskenivån.

  6. Fyll på cirka 9,5 liter av angiven hydraulvätska. Se Specifikationer för hydraulvätskan.

   Important: Använd endast specificerade hydraulvätskor. Andra vätskor kan orsaka skador på komponenter i hydraulsystemet.

  7. Kontrollera vätskenivån och fyll på tillräckligt med vätska enligt den angivna nivån i Kontrollera hydraulvätskenivån.

   Important: Fyll inte på för mycket hydraulvätska i tanken.

  8. Montera hydraultankens lock. Se Figur 35 i Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Borstunderhåll

  Kontrollera borstens position och slitage

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 40:e timme
 • Kontrollera borstens position och slitage.
 • Borsten måste ha tillräckligt mycket kontakt med transportbandet för att toppdressmaterialet ska kunna spridas ut, men transportbandet får inte begränsa borstens rotation. Du kan föra in en bit styvt papper mellan transportbandet och borsten för att kontrollera justeringen.

  1. För in en förstärkningsbit mellan transportbandet och borsten för att kontrollera justeringen.

  2. Kontrollera att borsten har samma höjd i sidled.

  3. Kontrollera borständarnas skick.

   Om dessa är väldigt slitna byter du ut borsten. Om borständarna har ett ojämnt slitage byter du antingen ut borsten eller justerar dess position. Se Justera borstens position.

  Justera borstens position

  Note: Om du använder fuktigt topdressingmaterial kan du behöva justera borstens position så att borsten kan sopa bort material som ansamlats mellan transportbandets tappar utan att komma i kontakt med den släta delen av bandet.

  1. Lossa muttrarna som fäster lagerhuset (Figur 38) på maskinens högra sida.

   g012657
  2. Lossa muttrarna som fäster borstmotorn (Figur 39) på maskinens vänstra sida.

   g012658
  3. Skjut borsten på plats på höger sida och dra åt muttrarna.

  4. Skjut borsten på plats på vänster sida och dra åt muttrarna.

  5. För in en bit styvt papper mellan borsten och transportbandet.

   Borsten måste ha samma höjd i sidled.

  6. Dra åt muttrarna om borstjusteringen är korrekt.

   Om borstjusteringen inte är korrekt upprepar du steg 1 till 6.

  Rengöring

  Tvätta maskinen

  • Rengör maskinen noga, i synnerhet trågets insida. Rengör tråget och området kring transportbandet från sandpartiklar.

  • Tvätta maskinen efter behov med enbart vatten, alternativt med ett milt tvättmedel. Du kan använda en trasa när du tvättar maskinen.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten vid rengöring av maskinen.

  Important: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna och fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Undvik att använda alltför mycket vatten vid kablaget och hydraulgrenröret.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Förbereda maskinen för förvaring

  • Parkera maskinen på ett hårt, jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  • När domkraften (tillval) har monterats vrider du det från horisontalläget (körning) till lodrätt läge.

  • Rengör topdressern noga, i synnerhet på trågets insida. Tråg- och transportbältsområdet ska vara fritt från återstående sandpartiklar.

  • Dra åt alla fästelement.

  • Smörj alla smörjnipplar och lager. Torka av överflödig smörjolja.

  • Enheten ska förvaras i ett utrymme som är fritt från direkt solljus för att transportbandet ska hålla längre. Om enheten förvaras utomhus bör du täcka över tråget med en presenning.

  • Kontrollera drivkedjans spänning. Justera spänningen vid behov.

  • Kontrollera transportbandets spänning. Justera spänningen vid behov.

  • Kontrollera att bandet fungerar smidigt när du tar fram topdressern från förvaringen och innan du tillsätter material i tråget.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Styrkablarna är svåra att ansluta eller koppla från.
  1. Traktorenheten har fel anslutningsdon.
  2. Av-/på-anslutningarna är kopplade med bromskablage.
  1. Köp ytterligare ett kablage från en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  2. Rätta till anslutningarna.
  Topdressern är svår att dra med traktorenheten.
  1. Hjulmotorerna/-pumparna roterar inte.
  2. Bromsens elektromagnetventil är aktiverad.
  3. Hydrauloljan är het.
  1. Dragningen av hydraulrören är omvänd.
  2. Kontrollera kablaget.
  3. Rätta till förhållandet.
  Maskinen läcker hydraulvätska.
  1. Kopplingarna är lösa.
  2. Oljefiltret är löst.
  3. En koppling saknar en o-ring.
  4. Hydraultanken är överfylld med vätska.
  1. Dra åt kopplingarna.
  2. Dra åt oljefiltret.
  3. Montera en o-ring.
  4. Avlägsna en del av hydraulvätskan från tanken.
  Transportbandet och/eller borsten fungerar inte.
  1. Elektromagnetkablarna producerar inte 12 V.
  2. Handstyrningsbrytaren är sliten eller skadad.
  3. Hydraulmotorerna/-pumparna roterar inte.
  4. Transportbandet slirar.
  1. Kontrollera säkringen och elanslutningar.
  2. Kontrollera att det finns kontinuitet genom brytaren och kontrollera dioden i elektromagnetens elkoppling.
  3. Kontrollera hjuldrivningskedjan.
  4. Kontrollera transportbandets spänning.
  Transportbandet löper fel eller spårar ur.
  1. Rullarna har inte samma avstånd till mitten.
  2. Bandspänningen är felaktig.
  3. Lagerlåskragarna som fäster rullarna är inte åtdragna.
  4. Bandfliken är inte inriktad med spåren på rullarna.
  1. Justera avståndet i sidled.
  2. Kontrollera att fjädrarna trycks ihop lika mycket på maskinens båda sidor.
  3. Dra åt lagerlåskragarna.
  4. Rikta in bandfliken med spåren i rullarna.

  Scheman

  Hydraulschema 138-5972

  g280721

  Elschema 100-7687

  g269551