Indledning

Dette arbejdskøretøj er primært beregnet til transport af personer og materialelast uden for hovedveje. Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Gå til www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g239323

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af §4442 eller §4443 i California Public Resource Code at bruge eller betjene denne motor på et skovklædt, busk- eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i §4442, der holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt med henblik på brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Sikkerhed

Denne maskine er fremstillet i overensstemmelse med kravene i SAE J2258 (nov. 2016).

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter maskinen. Sørg for, at alle produktets brugere er fortrolige med betjeningen af det og forstår advarslerne.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold børn og omkringstående væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop og sluk for maskinen, og tag nøglen ud, før maskinen efterses eller fyldes med brændstof.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decalbatterysymbols
decal93-9850
decal93-9852
decal93-9868
decal93-9879
decal93-9899
decal105-4215
decal106-2353
decal106-6755
decal106-7767
decal115-2047
decal115-2282
decal115-7723
decal115-7739
decal115-7756
decal121-9776
decal121-9890
decal127-8620
decal127-8626a
decal136-1163
decal138-3371
decal139-3341

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af rattet

Kun TC-modeller

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
Dæksel1
Spændeskive (5/8")1
 1. Fjern dækslet fra navet på rattet, hvis det er monteret (Figur 3).

 2. Fjern møtrikken fra styretøjsakslen (Figur 3).

 3. Skub rattet og spændeskiven på ratakslen (Figur 3).

 4. Fastgør rattet til akslen med møtrikken, og tilspænd den til 27 til 34 N·m.

 5. Monter dækslet på rattet (Figur 3).

  g024240

Tilslutning af batteri

Kun TC-modeller

Advarsel

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

 • Frakobl altid batteriets minuskabel (sort), inden du frakobler pluskablet (rødt).

 • Tilkobl altid batteriets pluskabel (rødt) først.

 1. Klem på batteridækslet for at løsne tapperne fra batteribundpladen (Figur 4).

  g010326
 2. Fjern batteriet fra batteribundpladen (Figur 4).

 3. Kobl batteriets pluskabel (rødt) til batteriets pluspol (+), og fastgør kablet med bolte og møtrikker (Figur 5).

  g026250
 4. Skyd isolatorkappen hen over batteriets pluspol.

  Note: Isolatorkappen forhindrer en evt. jordslutning.

 5. Kobl batteriets minuskabel (sort) til batteriets minuspol (–), og fastgør kablet med bolte og møtrikker.

 6. Juster batteridækslet ind efter batteribundpladen (Figur 4).

 7. Pres batteridækslet, juster tapperne ind efter batteribundpladen og frigiv batteridækslet (Figur 4).

Kontrol af væskestande og dæktryk

 1. Kontroller motoroliestanden, før og efter motoren startes første gang. Se Kontrol af motoroliestanden.

 2. Kontroller transmissionsvæskestanden, før motoren startes første gang. Se Kontrol af transmissionsvæskestanden.

 3. Kontroller motorkølervæskestanden, før motoren startes første gang. Se Kontroller motorkølevæskestanden..

 4. Kontroller bremsevæskestanden, før motoren startes første gang. Se Kontrol af bremsevæskestanden.

 5. Kontroller dæktrykket i dækkene. Se Kontrol af dæktrykket.

Montering af styrtbøjlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styrtbøjle1
Flangehovedbolt (½" x 1¼")6
 1. Påfør gevindlåsemasse (aftageligt ved service) af middel kvalitet på gevindene på de seks flangehovedbolte (½" x 1¼").

 2. Ret hver side af styrtbøjlen ind efter monteringshullerne på hver side af maskinens stel (Figur 6).

  g009812
 3. Fastgør monteringsbeslaget til styrtbøjlen på maskinens stel med 3 flangehovedbolte (½" x 1¼") på hver side (Figur 6).

 4. Tilspænd flangehovedboltene (½" x 1¼") til 115 Nm.

Tilslutning af CVT-indsugningskanalen

Important: Fjern plastikposen fra enden af CVT-kanalen, før du starter motoren.

CVT-sættet (delnr. 121-9853) og adaptersættet (delnr. 127-8750) skal bruges til denne procedure.

 1. Løsn slangeklemmen, der fastgør plastikposen til enden af CVT-indsugningsslangen, og fjern posen.

 2. Hæv ladet ved at gøre følgende:

  1. Aktiver parkeringsbremsen.

  2. Start motoren.

  3. Flyt det hydrauliske løftegreb bagud for at hæve ladet.

  4. Sluk for motoren.

  5. Fjern ladstøtten fra opbevaringsbeslagene bag på styrtbøjlepanelet, og monter støtten på cylinderstangen på ladløftecylinderen. Se Brug af ladstøtten.

 3. Ret CVT-indsugningsslangen ind efter indsugningsrørforbindelsen på bagsiden af styrbøjlepanelet, og stram slangeklemmen (Figur 7).

  g026251
 4. Fjern ladstøtten, sænk ladet, sluk motoren, og tag nøglen ud.

Trykpolering af bremserne

For at sikre optimal bremsesystemydelse skal bremserne trykpoleres før brug.

 1. Sæt fuld hastighed på maskinen, og aktiver bremserne for hurtigt at standse maskinen uden at låse hjulene.

 2. Gentag denne procedure 10 gange med ét minuts ventetid mellem opbremsningerne for at undgå overophedning af bremserne.

  Important: Denne procedure er mest effektiv, hvis maskinen er lastet med 454 kg.

Produktoversigt

Før du starter motoren og betjener maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger.

Gaspedal

Brug gaspedalen (Figur 8) til at regulere maskinens kørselshastighed, når transmissionen er i gear. Motorhastigheden og kørselshastigheden øges ved at træde ned på gaspedalen. Motorhastigheden og kørselshastigheden sænkes ved at slippe pedalen.

g024307

Bremsepedal

Brug bremsepedalen til at stoppe eller sænke maskinens hastighed (Figur 8).

Forsigtig

Hvis du kører en maskine med slidte eller forkert justerede bremser, kan det medføre personskade.

Hvis bremsepedalen vandrer til inden for 25 mm fra maskinens gulvbræt, skal bremserne justeres eller repareres.

Gearstang

Brug gearstangen (Figur 9) til at skifte gearet mellem (PARKER), (BAK), (NEUTRAL), (LAVT FREMAD) og (KøR).

Important: Skift ikke til positionen REVERSE (bakgear), LOW (lavt gear) eller DRIVE (kørsel fremad), medmindre maskinen står stille, og motoren kører i lav tomgang, da dette ellers kan beskadige gearet.

g028609

Parkeringsbremsehåndtag

Når du slukker motoren, skal du aktivere parkeringsbremsen (Figur 10) for at forhindre, at maskinen bevæger sig utilsigtet. Sørg for at aktivere parkeringsbremsen, hvis maskinen parkeres på en stejl skråning.

 • Træk parkeringsbremsehåndtaget tilbage for at aktivere parkeringsbremsen.

 • Skub parkeringsbremsehåndtaget frem for at deaktivere parkeringsbremsen.

  Note: Deaktiver parkeringsbremsen, før maskinen flyttes.

 • Hvis du parkerer køretøjet på en stejl hældning, skal gearet skiftes til (PARKER), og parkeringsbremsen skal aktiveres. Placer stopklodser på den side af hjulene, der vender nedad.

g028610

Hydraulisk løftegreb

Det hydrauliske løft hæver og sænker ladet. Flyt det hydrauliske løftegreb tilbage for at løfte ladet og fremad for at sænke det (Figur 11).

Important: Når ladet sænkes, skal håndtaget skubbes frem i 1 til 2 sekunder, mens ladet er i kontakt med stellet, for at fastgøre det i sænket position. Hold ikke det hydrauliske løft i hævet eller sænket position i mere end 5 sekunder, efter at cylindrene har nået afslutningen på deres vandring.

g024361

Lås til hydraulisk løft

Låsen til det hydrauliske løft fastgør løftehåndtaget, så hydraulikcylindrene ikke aktiveres, når maskinen ikke er udstyret med et lad (Figur 11). Den låser også løftegrebet i positionen ON (til), når hydraulikken bruges til redskaber.

Hastighedsomskifter

Brug hastighedsomskifteren (Figur 12) til at vælge en af de fire arbejdshastigheder for præcis styring af den maksimale kørselshastighed eller en transporthastighed til flytning af maskinen mellem arbejdssteder.

g024320

Kontrolpanel

g024365

Højstrømningshydraulikkontakt

Kun TC-modeller

Skub kontakten ned for at starte højstrømningshydraulikken, og skub kontakten op for at lukke for hydraulikken (Figur 13).

Note: Du skal indstille kontakten til højstrømningshydraulikken til positionen OFF (fra) for at starte motoren.

Lyskontakt

Tryk på lyskontakten (Figur 13) for at tænde eller slukke for forlygterne.

Differentialelåskontakt

Differentialelåskontakten giver dig mulighed for at låse bagakslen for at opnå øget traktion. Skub differentialelåskontakten (Figur 13) for at slå differentialelåsen til eller fra.

Note: Du kan låse eller låse op for differentialelåsen, mens maskinen er i bevægelse.

Hornknap

Kun internationale modeller

Hornknappen er placeret på kontrolpanelet (Figur 13). Tryk på hornknappen for at aktivere hornet.

Tændingsnøgle

Brug tændingsnøglen (Figur 13) til at starte og stoppe motoren. Drej tændingsnøglen mod uret til positionen OFF (fra) for at slukke motoren.

Tændingsnøglen har tre positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START. Drej tændingsnøglen med uret til positionen START for at aktivere startmotoren. Slip tændingsnøglen, når motoren starter. Tændingsnøglen flytter automatisk til positionen ON (til).

Stikkontakt

Brug stikkontakten (Figur 13) til at strømføde ekstra, elektrisk tilbehør med 12 V.

Instrumentgruppe

g024370

Omdrejningstæller

Omdrejningstælleren viser motorhastigheden (Figur 14).

Note: Den hvide trekant angiver den ønskede motorhastighed for kraftudtagsdrift på 540 o/min.

g024371

Timetæller

Timetælleren angiver maskinens samlede antal driftstimer. Timetælleren (Figur 14) begynder at tælle, når tændingsnøglen drejes til positionen ON (til), eller hvis motoren kører.

Speedometer

Speedometeret registrerer maskinens kørselshastighed (Figur 14). Speedometeret viser mph, men kan nemt omstilles til at vise km/t. Se Omstilling af speedometer.

Motorkontrollampe

Motorkontrollampen (Figur 14) lyser for at underrette operatøren om en fejlfunktion i motoren.

Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampen for olietryk (Figur 14) lyser, når olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau, mens motoren kører.

Important: Hvis lampen blinker eller lyser konstant, skal maskinen standses, motoren slukkes, og oliestanden kontrolleres. Hvis oliestanden er lav, men påfyldning af olie ikke får lampen til at slukke, når motoren startes, skal du slukke for motoren med det samme og kontakte din autoriserede serviceforhandler for at få assistance.

Kontroller advarselslampernes funktion som følger:

 1. Aktiver parkeringsbremsen.

 2. Drej tændingsnøglen til positionen ON/PREHEAT (til/forvarm), men start ikke motoren.

  Note: Kontrollampen for olietryk skal lyse rødt. Hvis lampen ikke fungerer, skyldes det enten en sprunget pære eller en fejl i systemet, som skal udbedres.

  Note: Hvis motoren lige er blevet slukket, kan det tage 1 til 2 minutter, før lampen tændes.

Kølevæsketemperaturmåler og -lampe

Kølervæsketemperaturmåleren og -lampen registrerer kølervæskens temperatur i motoren og fungerer kun, når tændingsnøglen er i positionen ON (til) (Figur 14). Kontrollampen blinker rødt, hvis motoren overophedes.

Brændstofmåler

Brændstofmåleren viser mængden af brændstof i tanken. Mængden vises kun, når tændingsnøglen er i positionen ON (til) (Figur 14). Det røde segment på displayet angiver et lavt brændstofniveau, og det blinkende røde lys angiver, at brændstoftanken næsten er tom.

Holdegreb til passagerer

Passagerholdegrebet er placeret på instrumentbrættet (Figur 16).

g009815

Sædejusteringshåndtag

Sædet kan justeres fremad og bagud, så du får den bedst mulige komfort (Figur 17).

g021227

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Samlet bredde 165,1 cm
Samlet længdeUden lad: 326 cm
Med fuldt lad: 331 cm
Med 2/3 lad monteret bagest: 346 cm
Egenvægt (tør)Model 07390: 866 kg
Model 07390TC: 887 kg
Nominel kapacitet (inkl. operatør på 91 kg, passager på 91 kg og lastede redskaber)Model 07390: 1.498 kg
Model 07390TC: 1.477 kg
Køretøjets maksimale bruttovægt2.363 kg
BugserkapacitetTrækstangsvægt: 272 kg
Maks. anhængervægt: 1.587 kg
Frihøjde18 cm uden last
Akselafstand118 cm
Dækslidbane (midterlinje til midterlinje)Front: 117 cm
Bag: 121 cm
Højde192,5 cm til toppen af styrtbøjlen

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Giv aldrig adgang til børn eller personer, som ikke er trænet eller fysisk i stand til at betjene eller udføre service på maskinen. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt stopper og slukker for maskinen.

 • Sørg for, at der ikke er flere personer på maskinen (du og din(e) passager(er)) end det antal holdegreb, som maskinen er udstyret med.

 • Kontroller, at alle sikkerhedsanordninger og mærkater er på plads. Reparer eller udskift alle sikkerhedsanordninger, og udskift ulæselige eller manglende mærkater. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke er på plads, eller ikke er i korrekt driftsmæssig stand.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for hver/daglig anvendelse udføres som beskrevet i .

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Lufttrykspecifikation – fordæk: 2,2 bar

  Lufttrykspecifikation – bagdæk: 1,24 bar

  Important: Kontroller dæktrykket regelmæssigt for at sikre korrekt tryk. Hvis dæktrykket ikke er korrekt, opslides dækkene før tid, og firehjulstrækket kan komme til at binde.

  Figur 18 er et eksempel på dækslid forårsaget af for lavt dæktryk.

  g010294

  Figur 19 er et eksempel på dækslid forårsaget af for højt dæktryk.

  g010293

  Påfyldning af brændstof

  • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et cetantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

  • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre driftsproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

  • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

  • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

  • Fyld ikke olie i benzin.

  Brug af brændstofstabilisator

  Brug af brændstofstabilisator i maskinen holder brændstoffet frisk i længere tid, når det bruges som anvist af brændstofstabilisatorens producent.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller ethanol.

  Tilsæt den mængde brændstofstabilisator til frisk brændstof, som brændstofstabilisatorens producent anviser.

  Opfyldning af brændstoftanken

  Brændstoftankens kapacitet: 25 l

  1. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel.

  2. Fjern brændstofdækslet (Figur 20).

   g009814
  3. Fyld tanken til ca. 25 mm under påfyldningsstudsens bund, og sæt dækslet på.

   Note: Fyld ikke for meget på brændstoftanken.

  4. Tør eventuelt spildt brændstof op for at forhindre brandfare.

  Indkøring af en ny maskine

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Følg retningslinjerne for indkøring af en ny maskine.
 • Gør følgende for at opnå korrekt ydeevne for maskinen:

  • Sørg for, at bremserne er trykpolerede. Se Trykpolering af bremserne.

  • Kontroller væske- og motoroliestanden regelmæssigt. Hold øje med tegn på, at maskinen eller maskinens komponenter overopheder.

  • Når du har startet en kold motor, skal du lade den varme op i ca. 15 sekunder, før du anvender maskinen.

   Note: Giv motoren mere tid til at varme op ved betjening i kolde temperaturer.

  • Reguler maskinens hastighed under betjening. Undgå hurtig start og standsning.

  • Det er ikke nødvendigt med en tilkørselsolie til motoren. Den originale motorolie er den samme type som angivet for regelmæssige olieskift.

  • Se for at få oplysninger om særlige kontrolforanstaltninger efter få timers kørsel.

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at sikkerhedslåsesystemet fungerer.
 • Formålet med sikkerhedslåsesystemet er at forhindre motoren i at tørne eller starte, medmindre bremsepedalen er trykket ned, og det hydrauliske løftegreb er i positionen NEUTRAL.

  Forsigtig

  Hvis sikkerhedskontakterne frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved kontakterne til sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Note: Se betjeningsvejledningen til redskabet for at få oplysninger om procedurer til kontrol af redskabets låsesystem.

  Kontrol af det hydrauliske løftegrebs sikkerhedskontakt

  1. Stig ind på førersædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL, og sørg for, at det hydrauliske løftegreb står i midterpositionen.

  3. Hvis du har en ikke-TC-model med hydrauliksættet med høj flydeevne (ekstraudstyr) eller en TC-model, skal du sætte højstrømningshydraulikkontakten i positionen OFF (fra).

  4. Træd bremsepedalen ned.

  5. Flyt det hydrauliske løftegreb fremad, og drej tændingsnøglen med uret til positionen START.

   Note: Hvis motoren tørner eller starter, er der en fejl i låsesystemet, som skal afhjælpes, inden maskinen tages i brug.

  Kontrol af bremsepedalens sikkerhedskontakt

  1. Stig ind på førersædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL, og sørg for, at det hydrauliske løftegreb står i midterpositionen.

  3. Hvis du har en ikke-TC-model med hydrauliksættet med høj flydeevne (ekstraudstyr) eller en TC-model, skal du sætte højstrømningshydraulikkontakten i positionen OFF (fra).

  4. Drej tændingsnøglen med uret til positionen START.

   Note: Træd ikke bremsepedalen ned.

   Note: Hvis motoren tørner eller starter, er der en fejl i låsesystemet, som skal afhjælpes, inden maskinen tages i brug.

  Kontrol af højstrømningshydraulikkens sikkerhedskontakt

  Note: Denne procedure gælder for ikke-TC-modeller med højstrømningshydrauliksættet (ekstraudstyr) og for TC-modeller

  1. Stig ind på førersædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL, og sørg for, at det hydrauliske løftegreb står i midterpositionen.

  3. Indstil højstrømningshydraulikkontakten til positionen ON (til).

  4. Træd bremsepedalen ned.

  5. Drej tændingsnøglen med uret til positionen START.

   Note: Hvis motoren tørner eller starter, er der en fejl i låsesystemet, som skal afhjælpes, inden maskinen tages i brug.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Passagerer må kun sidde på de dertil indrettede siddepladser. Kør ikke med passagerer i ladet. Hold børn og omkringstående væk fra arbejdsområdet.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Maskinen må kun betjenes udendørs eller på et område med god ventilation.

  • Maskinens maksimale bruttovægt må ikke overskrides.

  • Udvis ekstra forsigtighed under opbremsning, eller når maskinen svinger med tung last på ladet.

  • Hvis ladet er læsset med for stor last, reduceres maskinens stabilitet. Overskrid ikke ladets bæreevne.

  • Hvis maskinen er læsset med materialer, der ikke kan fastgøres til maskinen, som f.eks. en stor væsketank, hæmmes maskinens styre- og bremseevne samt stabilitet. Når du transporterer materiale, der ikke kan fastgøres til maskinen, skal du udvise forsigtighed, når du styrer og bremser.

  • Kør med en mindre last, og sænk maskinens kørehastigheden, når maskinen betjenes i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrænet. Lasten kan forrykke sig, så maskinen bliver ustabil.

  • Før du starter maskinen, skal du sørge for, at transmissionen er i frigear, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Du og dine passagerer skal altid blive siddende, når maskinen er i bevægelse. Hold hænderne på rattet. Passagerer skal benytte de dertil beregnede holdegreb. Hold til enhver tid arme og ben inden for selve maskinen.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed. Vær opmærksom på huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

  • Kør ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

  • Hold altid øje med og undgå lave nedhæng såsom grene på træer, dørrammer, gangbroer osv.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Når maskinen bruges på offentlige veje, skal alle færdselsregler følges og yderligere tilbehør, der kan være påkrævet ved lov, skal anvendes, såsom lygter, blinklys, skilte til langsomtgående køretøjer og andet, som måtte være påkrævet.

  • Hvis maskinen på noget tidspunkt vibrerer unormalt, skal du omgående stoppe og slukke for maskinen, vente på, at al bevægelse ophører, og efterse køretøjet for skader. Reparer alle skader på maskinen, inden driften genoptages.

  • Det kan tage længere tid at standse maskinen på våde overflader end på tørre overflader. For at tørre våde bremser skal du køre langsomt på en plan overflade, mens du træder let ned på bremsepedalen.

  • Hvis du betjener maskinen ved høj hastighed og bremser hurtigt op, kan det få baghjulene til at låse, hvilket forringer din kontrol over maskinen.

  • Rør ikke motor, transmission, lydpotte eller lydpotteskærm, mens motoren kører, eller kort tid efter at du har slukket motoren, da disse områder kan være så varme, at de giver brandsår.

  • Efterlad ikke en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Skift transmissionen til positionen NEUTRAL.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sænk ladet.

   • Sluk maskinen, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning.

  • Du må ikke fjerne styrtbøjlesystemet fra maskinen.

  • Brug altid sikkerhedssele. Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og sørge for, at alle fastspændingsanordninger er forsvarligt tilspændt.

  • Udskift beskadigede styrtbøjlekomponenter. Foretag ikke reparation eller modifikation på dem.

  Sikkerhed på skråninger

  Skråninger er væsentlige årsager til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge.

  • Besigtig området med henblik på at klarlægge, hvilke skråninger der er forsvarlige at betjene maskinen på, og fastlæg dine egne procedurer og regler i forbindelse med arbejde på skråninger. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Hvis du føler dig utryg ved det, skal du undlade at betjene maskinen på en skråning.

  • Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvist. Undlad pludseligt at ændre maskinens hastighed eller retning.

  • Undgå at betjene maskinen i vådt terræn. Dæk kan miste traktion. Maskinen kan vælte, inden dækkene mister traktion.

  • Kør lige op og ned ad skråninger.

  • Hvis du begynder at miste fremdrift, mens du kører op ad en skråning, skal du gradvist bremse ned og langsomt bakke lige ned ad skråningen.

  • Det kan være farligt at dreje, mens du kører op eller ned ad en skråning. Hvis du er nødsaget til at dreje på en skråning, skal du gøre det langsomt og forsigtigt.

  • Tung last påvirker maskinens stabilitet på skråningen. Kør med en mindre last, og sænk kørehastigheden, når du kører på skråninger, eller hvis lasten har et højt tyngdepunkt. Fastgør maskinens last forsvarligt til ladet for at forhindre, at lasten forskyder sig. Vær ekstra forsigtig, når du kører med last, der nemt forskydes (f.eks. væsker, sten, sand osv.).

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på en skråning, især når du kører med last. Det tager længere tid at standse maskinen, når der køres ned ad en skråning end på en plan flade. Hvis du skal standse maskinen, skal du undgå pludselige hastighedsskift, som ellers kan forårsage, at maskinen vælter eller ruller. Brems ikke pludseligt op, mens du ruller baglæns, da dette kan få maskinen til at vælte.

  Sikkerhed i forbindelse med af- og pålæsning

  • Maskinens bruttovægt må ikke overskrides, når den betjenes med et lastet lad, og/eller når den trækker en anhænger. Se Specifikationer.

  • Fordel lasten i ladet jævnt for at forbedre maskinens stabilitet og din kontrol over den.

  • Kontroller, at der ikke befinder sig nogen bag maskinen, før du aflæsser den.

  • Aflæs ikke et lastet lad, mens maskinen vender sidelæns på en skråning. Ændringen i vægtfordelingen kan få maskinen til at vælte.

  Betjening af ladet

  Hævning af ladet

  Advarsel

  Et hævet lad kan falde ned og ramme personer, der arbejder under det.

  • Brug altid støttepinden til at holde ladet oppe, før du arbejder under det.

  • Fjern alt lastmateriale fra ladet, før du løfter det.

  Advarsel

  Kørsel med hævet lad kan medføre, at maskinen nemmere tipper eller vælter. Ladets struktur kan blive beskadiget, hvis du betjener maskinen med ladet hævet.

  • Betjen kun maskinen, når ladet er nede.

  • Når du har tømt ladet, skal det sænkes.

  Forsigtig

  Hvis lasten er placeret på ladets bageste del, når låsene løsnes, kan ladet uventet vippe op, hvilket kan påføre skade på dig eller omkringstående personer.

  • Placer om muligt lasten midt på ladet.

  • Hold ladet nede, og sørg for, at ingen læner sig ind over ladet eller står bagved det, når låsene løsnes.

  • Før ladet løftes i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af maskinen, skal al last fjernes fra ladet.

  Flyt håndtaget bagud for at hæve ladet (Figur 21).

  g024612

  Sænkning af ladet

  Advarsel

  Ladet kan være tungt. Hænder eller andre kropsdele kan blive knust.

  Hold hænder og andre kropsdele på afstand, når du sænker ladet.

  Flyt håndtaget fremad for at sænke ladet (Figur 21).

  Åbning af bagklappen

  1. Sørg for, at ladet er nede og låst.

  2. Åbn låsene på ladets højre og venstre side, og sænk bagklappen (Figur 22).

   g026141

  Start af motoren

  Important: Forsøg ikke at skubbe eller bugsere maskinen for at starte den. Det kan beskadige motor/gearkasse.

  1. Tag plads i førersædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Udkobl kraftudtaget og højstrømningshydraulikken (hvis maskinen er udstyret hermed), og flyt gashåndtaget til positionen OFF (fra) (hvis maskinen er indrettet på denne måde).

  3. Flyt gearstangen til positionen (PARKER).

  4. Sørg for, at det hydrauliske løftegreb står i positionen OFF (fra – midterpositionen).

  5. Træd bremsepedalen ned.

   Note: Hold foden væk fra gaspedalen.

  6. Sæt nøglen i tændingskontakten, og drej den med uret for at starte motoren.

   Note: Slip tændingsnøglen, når motoren starter.

   Note: Kontrollampen for olietryk bør slukke.

   Important: Aktiver ikke startmotoren i mere end 15 sekunder for at forhindre overophedning. Efter 15 sekunder med kontinuerlig tørning skal du vente i 60 sekunder, før du aktiverer startmotoren igen.

  Kørsel med maskinen

  1. Træd bremsepedalen ned.

  2. Deaktiver parkeringsbremsen.

  3. Flyt gearstangen i det ønskede gear.

  4. Udløs driftsbremsen, og tryk gradvist gaspedalen ind.

   Important: Stop altid maskinen, før der skiftes mellem at bakke og køre fremad.

   Brug skemaet herunder til at bestemme kørselshastigheden for hvert gear, når du betjener maskinen med hastighedsstyringen i positionen (TRANSPORT).

   GearHastighed (km/t.)Hastighed (mph)
   (BAKGEAR)0 til 210 til 13
   (LAVT FREMAD)0 til 180 til 11
   (KøR)0 til 320 til 20

   Note: Undgå, at motoren kører i tomgang i længere tid.

   Note: Hvis tændingsnøglen efterlades i positionen ON (til) gennem længere tid, uden at motoren startes, aflades batteriet.

  Standsning af maskinen

  Fjern foden fra gaspedalen, og træd derefter på bremsepedalen for at standse maskinen.

  Standsning af motoren

  1. Stands maskinen.

  2. Flyt gearstangen til positionen (PARKER).

  3. Aktiver parkeringsbremsen.

  4. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

  Brug af hastighedsomskifteren

  Brug hastighedsomskifteren til at begrænse maskinens maksimale kørselshastighed i forbindelse med drift, hvor der kræves en konstant hastighed som sprøjtning og topdressing. Hastighedsomskifteren (Figur 23) anvendes til at vælge en af fire arbejdshastigheder, der anvendes til at begrænse den maksimale kørselshastighed eller transporthastighed, der anvendes, når du flytter maskinen mellem arbejdssteder.

  Note: Du skal slippe gaspedalen for at skifte mellem hastighedsområder, men du behøver ikke standse maskinen for at skifte.

  • Flyt hastighedsomskifteren til låsepositionen for hastighedsområde A, B, C og D, når der ønskes præcis styring af den maksimale hastighed.

  • Flyt hastighedsomskifteren til positionen T (TRANSPORT) ved at flytte hastighedsomskifteren ud af låsepositionen for området A, B, C eller D, og derefter fremad til positionen T (TRANSPORT).

  Note: Brug hastighedsomskifteren til at begrænse den maksimale kørselshastighed inden for hvert område med 4 til 18 km/t med gearstangen i positionen (LAVT FREMAD) eller 8 til 32 km/t med gearstangen i positionen (KøR).

  g024320

  Brug af differentialelåsen

  Advarsel

  Hvis køretøjet vælter eller ruller på en bakke, kan det medføre alvorlig personskade.

  • Den ekstra traktion, der kan opnås med differentialelåsen, kan være tilstrækkelig til at udsætte operatøren for farlige situationer, f.eks. køre op ad skråninger, der er for stejle til at vende på. Vær ekstra forsigtig, når differentialelåsen er slået til, især på stejle skråninger.

  • Hvis differentialelåsen er slået til under skarpe sving ved høj hastighed, og det indvendige baghjul løftes fra jorden, kan operatøren miste kontrollen, og maskinen kan skride ud. Brug kun differentialelåsen med lav hastighed.

  Forsigtig

  Hvis maskinen drejes med differentialelåsen slået til, kan det medføre, at operatøren mister kontrollen. Kør ikke med differentialelåsen slået til ved høje hastigheder, eller når der drejes skarpt.

  Differentialelåsen forøger maskinens traktion ved at låse baghjulene, så et hjul ikke laver hjulspind. Dette er en hjælp ved transport af tunge læs på vådt græs eller i glatte områder, ved kørsel op ad bakke og på sandede overflader. Det er vigtigt at huske på, at denne ekstra traktion kun er beregnet til midlertidig, begrænset brug. Brug af funktionen erstatter ikke sikker drift, der allerede er beskrevet i forbindelse med bakker og tunge læs.

  Differentialelåsen får baghjulene til at dreje rundt med samme hastighed. Når differentialelåsen anvendes, kan det begrænse din evne til at foretage skarpe drejninger, og plænen kan blive beskadiget. Brug kun differentialelåsen, når du har brug for det, og ved lavere hastigheder.

  Note: Maskinen skal bevæges og drejes en smule for at ind- eller udkoble differentialelåsen.

  • Tryk differentialelåskontakten op for at låse differentialet (Figur 24).

   Note: Lyset i differentialelåskontakten lyser, når kontakten er i låsepositionen.

  • Tryk differentialelåskontakten opad for at låse differentialet op (Figur 24).

  g025547

  Brug af hydraulikstyring

  Hydraulikstyringen overfører hydraulisk kraft fra maskinens pumpe, når motoren kører. Du kan bruge kraften via lynkoblingerne bag på maskinen.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at trænge gennem huden og kan forårsage alvorlig personskade.

  Vær forsigtig, når du til- eller frakobler de hydrauliske lynkoblinger. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, sænk redskabet, og sæt fjernhydraulikventilen i flydelåseposition for at tage hydrauliktrykket af, inden lynkoblinger til- eller frakobles.

  Important: Hvis flere maskiner bruger samme redskab, kan der opstå krydskontaminering af transmissionsvæsken. Udskift transmissionsvæsken hyppigere.

  Brug af det hydrauliske lads løftehåndtag til at styre de hydrauliske redskaber

  • Positionen OFF (fra)

   Dette er den normale position for styreventilen, når den ikke er i brug. I denne position er styreventilens arbejdsporte blokeret, og eventuel last holdes af kontraventilerne i begge retninger.

  • Positionen RAISE (hæv – lynkobling A)

   Denne position løfter ladet og bagtræksredskabet eller overfører tryk til lynkobling A. Denne position lader også hydraulikvæsken fra lynkobling B løbe tilbage i ventilen og derefter ud til beholderen. Dette er en overgangsposition, og når du slipper håndtaget, vender det tilbage til midterpositionen OFF (fra).

   g009822
  • Positionen LOWER (sænk – lynkobling B)

   Denne position sænker ladet og bagtræksredskabet eller overfører tryk til lynkobling B. Dette lader også hydraulikvæsken fra lynkobling A løbe tilbage i ventilen og derefter ud til beholderen. Dette er en overgangsposition, og når du slipper håndtaget, vender det tilbage til midterpositionen OFF (fra). Hvis man midlertidigt holder styregrebet i denne position og derefter slipper det, løber hydraulikvæsken til lynkobling B, hvilket udøver et nedadgående tryk på bagtrækket. Når du slipper det, opretholdes det nedadgående tryk på trækket.

   Important: Hvis du bruger det med en hydraulikcylinder, vil hydraulikvæsken løbe via en sikkerhedsventil, når styrehåndtaget holdes i den sænkede position, hvilket kan beskadige det hydrauliske system.

  • Positionen ON (til)

   Denne position svarer til LOW (sænk – lynkoblingens position B). Den leder også hydraulikvæske til lynkobling B, bortset fra at håndtaget holdes i denne position af et låsegreb i kontrolpanelet. Hydraulikvæske kan således flyde konstant til det udstyr, der bruger en hydraulikmotor.

   Brug kun denne position på redskaber med hydraulikmotor.

   Important: Hvis du bruger det med en hydraulikcylinder eller uden redskaber, får positionen ON hydraulikvæsken til at løbe via en sikkerhedsventil, hvilket kan beskadige det hydrauliske system. Brug kun denne position kortvarigt eller med en motor tilsluttet.

   Important: Kontroller hydraulikvæskestanden efter montering af et redskab. Kontroller, at redskabet fungerer, ved at aktivere det flere gange for derved at presse luft ud af systemet, og kontroller derefter hydraulikvæskestanden igen. Redskabets cylinder påvirker væskestanden i gearkassen i moderat omfang. Betjening af maskinen ved lav hydraulikvæskestand kan beskadige pumpen, fjernhydraulikken, servostyringen og maskinens gearkasse.

  Tilkobling af lynkoblingerne

  Important: Rengør lynkoblingerne for snavs, inden de kobles sammen. Snavsede koblinger kan medføre forurening i det hydrauliske system.

  1. Træk låseringen på koblingen tilbage.

  2. Sæt slangeniplen i koblingen, indtil den klikker på plads.

  Note: Når fjernudstyr forbindes med lynkoblingerne, skal du finde ud af, hvilken side der kræver tryk, og derefter forbinde den pågældende slange med lynkoblingen B, der har tryk, når du skubber håndtaget fremad eller låser det fast i positionen ON (til).

  Frakobling af lynkoblingerne

  Note: Mens både maskinen og redskabet er slukket, skal løftegrebet bevæges frem og tilbage for at fjerne systemtrykket og lette frakoblingen af lynkoblingerne.

  1. Træk låseringen på koblingen tilbage.

  2. Træk slangen ud af koblingen.

   Important: Rengør og sæt støvhætten og støvdæksler på lynkoblingens ender, når de ikke er i brug.

  Fejlfinding i den hydrauliske betjeningsanordning

  • Problemer med til- og frakobling af lynkoblingerne.

   Trykket er ikke taget af (lynkoblingen er under tryk).

  • Servostyringen drejer med stort besvær eller drejer slet ikke.

   • Hydraulikvæskestanden er lav.

   • Hydraulikvæsketemperaturen er for varm.

   • Pumpen fungerer ikke.

  • Der er hydrauliklækager.

   • Fittingerne er løse.

   • Fittingen mangler o-ringen.

  • Et redskab fungerer ikke.

   • Lynkoblingerne er ikke helt tilkoblede.

   • Der er byttet om på lynkoblingerne.

  • Der er en hvinende lyd.

   • Fjern ventilen i låsepositionen ON (til), hvilket får hydraulikvæsken til at løbe via sikkerhedsventilen.

   • Remmen er løs.

  • Motoren starter ikke.

   Det hydrauliske greb er låst fast i positionen FORWARD (frem).

  Efter betjening

  Sikkerhedshensyn efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Skift transmissionen til positionen NEUTRAL.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sænk ladet.

   • Sluk maskinen, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser

  • Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  Bugsering af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Se Figur 26 og Figur 27 for bindepunkternes placering på maskinen.

  Note: Sæt maskinen på anhængeren med forsiden fremad. Hvis dette ikke er muligt, skal maskinens motorhjelm fastgøres til stellet med en rem, eller også skal motorhjelmen tages af og transporteres og fastgøres separat, da der ellers er risiko for, at den blæser af under transporten.

  g009820
  g009821

  Bugsering af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over kortere afstande. Dette er dog ikke standardproceduren.

  Advarsel

  Bugsering ved høje hastigheder kan forårsage mistet kontrol over styringen og medføre personskade.

  Bugser aldrig maskinen med en hastighed, som er højere end 8 km/t.

  Note: Servostyringen fungerer ikke, hvilket gør det vanskeligere at styre.

  Bugsering af maskinen skal udføres af to personer. Hvis maskinen skal flyttes over en betydelig afstand, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger.

  1. Sæt et bugsertov fast på anhængertrækstangen foran på maskinens stel (Figur 26).

  2. Flyt transmissionen til positionen NEUTRAL, og deaktiver parkeringsbremsen.

  Bugsering af en anhænger

  Maskinen er i stand til at trække anhængere og redskaber med en vægt, der er større end maskinens egen vægt. Der kan fås flere typer bugsertræk til maskinen afhængigt af anvendelsesformålet. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få flere oplysninger.

  Hvis maskinen er udstyret med et bugsertræk, der er boltet fast på bagakselrøret, kan den trække anhængere eller redskaber med en maks. bruttoanhængervægt på op til 1.587 kg.

  Læs altid en anhænger med 60% af lastens vægt forrest på anhængeren. Således placeres ca. 10 % (maks. 272 kg) af anhængerens bruttovægt på maskinens bugsertræk.

  Overlæs ikke maskinen eller anhængeren, når du kører med last eller bugserer en anhænger (redskab). Overlæsning kan forårsage dårlig ydeevne eller skader på bremser, aksel, motor, transaksel, styring, ophæng, karosseristruktur eller dæk.

  Important: Brug det lave område for at reducere risikoen for transmissionsskader.

  Ved bugsering af 5-hjulsudstyr, f.eks. en plænebelufter, skal du altid montere den ”wheel bar”, der følger med 5-hjulsættet, for at forhindre, at forhjulene løftes fri af jorden, hvis det bugserede udstyrs bevægelse pludselig hæmmes.

  Vedligeholdelse

  Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Skift transmissionen til positionen NEUTRAL.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sænk ladet.

   • Sluk maskinen, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser

  • Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Understøt altid maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Arbejd ikke under et hævet lad, uden at den korrekte sikkerhedsstøtte er på plads.

  • Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er tilspændte, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

  • Inden frakobling af eller udførelse af arbejde på hydrauliksystemet skal du tage alt tryk af systemet ved at slukke for motoren, ændre dumpventilens position fra hævet til sænket og/eller sænke ladet og redskaberne. Sæt fjernhydraulikhåndtaget i flydeposition. Hvis ladet skal være i hævet position, skal det fastgøres med sikkerhedsstøtten.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Oplad ikke batterierne, mens der udføres serviceeftersyn af maskinen.

  • Hold alle fastgørelsesdele korrekt tilspændt for at sikre, at hele maskinen er i god stand.

  • For at reducere brandfaren skal du holde maskinområdet frit for overdrevne mængder fedt, græs, blade og ophobet snavs.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens maskinen kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Hvis det er nødvendigt at holde maskinen kørende for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra bevægelige dele. Sørg for, at omkringstående holder afstand til maskinen.

  • Tør spildt olie og brændstof op.

  • Kontroller parkeringsbremsefunktionen som anbefalet i vedligeholdelsesplanen, og juster og efterse den som påkrævet.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele behørigt tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Gør aldrig noget, der griber ind i en sikkerhedsanordnings tilsigtede funktion, eller som reducerer den beskyttelse, sikkerhedsanordningen yder.

  • Kør ikke motoren med for høj hastighed ved at ændre på fartregulatorindstillingerne. Få en autoriseret serviceforhandler til at kontrollere den maksimale motorhastighed med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift.

  • Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis det på noget tidspunkt bliver nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

  • Ændringer af denne maskine på nogen som helst måde kan påvirke maskinens drift, ydeevne, holdbarhed eller brug og kan medføre personskade eller død. En sådan brug kan ugyldiggøre produktgarantien fra The Toro® Company.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 2 timer
 • Tilspænding af de forreste og bageste hjulmøtrikker.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænding af de forreste og bageste hjulmøtrikker.
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolie og filter.
 • Efterse åbningen på filteret.
 • Kontroller transmissionsvæskestanden.
 • Efter de første 100 timer
 • Følg retningslinjerne for indkøring af en ny maskine.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller, at sikkerhedslåsesystemet fungerer.
 • Kontroller motoroliestanden.(Kontroller oliestanden, før og efter at motoren startes første gang, og dagligt derefter.)
 • Kontroller kontrollampen for olietryk.
 • Kontrol af kølevæskestanden.Kontroller kun kølervæskestanden i overløbsreservetanken. Tag ikke kølerdækslet af. (Kontroller kølevæskestanden, før motoren startes første gang, og dagligt derefter.)
 • Fjernelse af snavs fra motorområde og køler.(Rengør oftere under snavsede forhold).
 • Kontroller bremsevæskestanden. (Kontrollér niveauet, før motoren startes første gang, og dagligt derefter.)
 • Kontroller hydraulikvæskestanden. (Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt.)
 • Vask maskinen.
 • For hver 25 timer
 • Afmonter luftfilterdækslet, og fjern eventuelt snavs.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller batterivæskestanden(en gang om måneden ved opbevaring).
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • For hver 100 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne(smør oftere ved krævende anvendelsesformål).
 • Udskift luftfilteret(oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontroller tændrørene. Udskift tændrørene om nødvendigt.
 • Efterse dækkenes tilstand.
 • Kontroller de homokinetiske led for beskadigelse og smøremiddel, der lækker.
 • For hver 200 timer
 • Skift motorolie og filter.
 • Udskift luftfilteret til beholderen med aktivt kul.
 • Tilspænding af de forreste og bageste hjulmøtrikker.
 • Kontroller væskeniveauet i beholderen for hastighedskontrolcylinderen.
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
 • Kontroller skiftekablernes justering.
 • Efterse drifts- og parkeringsbremser.
 • For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Kontroller justering af forhjul
 • Kontroller transmissionsvæskestanden.
 • Efterse drivremmens tilstand.
 • Rengør koblingerne.
 • Efterse bremserne for slidte bremsesko.
 • For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske eller på et tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken og -filteret.
 • For hver 1000 timer
 • Udskylning/udskiftning af væsken i kølesystemet.
 • Udskift bremsevæsken.
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Årlig
 • Gennemfør hele den årlige vedligeholdelsesprocedure, der er angivet i betjeningsvejledningen til motoren.
 • Note: Download en gratis kopi af ledningsdiagrammet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Advarsel

  Hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, kan det føre til for tidligt maskinsystemsvigt og muligvis forårsage skade på dig eller omkringstående.

  Vedligehold maskinen og hold den i god driftsmæssig stand som angivet i disse anvisninger.

  Forsigtig

  Vedligeholdelse, reparation, justeringer eller eftersyn af maskinen bør kun foretages af kvalificerede og autoriserede medarbejdere.

  • Undgå brandfare, og sørg for at have brandbeskyttelsesudstyr til rådighed på arbejdsområdet. Brug ikke åben ild til at kontrollere væskestand, brændstoflækage, batterielektrolyt eller kølervæske.

  • Brug ikke åbne beholdere til brændstof eller brændbare rensevæsker, når dele rengøres.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

  Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen, før du foretager vedligeholdelse.

  Vedligeholdelse af maskinen under specielle driftsforhold

  Important: Udfør vedligeholdelse dobbelt så hyppigt, hvis maskinen udsættes for nogen af nedenstående forhold:

  • Brug i ørkenområder

  • Drift i koldt klima – under 10 °C

  • Bugsering af anhænger

  • Hyppig brug under støvede forhold

  • Byggearbejde

  • Efter lang tids drift i mudder, sand, vand eller lignende snavsede forhold, skal du gøre følgende:

   • Få bremserne efterset og renset hurtigst muligt. Dette forhindrer slibematerialer i at forårsage kraftig slitage.

   • Brug kun vand eller vand med en mild sæbeopløsning til at vaske maskinen.

    Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Klargøring af maskinen til vedligeholdelse

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tøm ladet, og hæv det. Se Hævning af ladet.

  4. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  5. Lad maskinen køle af, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.

  Brug af ladstøtten

  Important: Monter eller fjern altid ladstøtten fra den udvendige side af ladet.

  1. Hæv ladet, indtil løftecylindrene er helt udstrakte.

  2. Fjern ladstøtten fra opbevaringsbeslagene bag på styrtbøjlepanelet (Figur 28).

   g026142
  3. Skub ladstøtten ned over cylinderstangen, og sørg for, at tapperne på støtteenden hviler på cylinderløbets og cylinderstangens respektive ender (Figur 29).

   g009164
  4. Fjern ladstøtten fra cylinderen, og sæt den i beslagene bag på styrtbøjlepanelet.

   Important: Forsøg ikke at sænke ladet, mens ladets sikkerhedsstøtte er placeret på cylinderen.

  Afmontering af fuldt lad

  1. Start motoren, aktiver det hydrauliske løftegreb, og sænk ladet, indtil cylindrene sidder løst i rillerne.

  2. Slip løftegrebet, og sluk for motoren.

  3. Tag ringstifterne af de yderste ender af cylinderstangens gaffelbolte (Figur 30).

   g002368
  4. Afmonter de gaffelbolte, der fastgør cylinderstangens ender til ladmonteringspladerne, ved at skubbe boltene indad (Figur 30).

  5. Afmonter de ringstifter og gaffelbolte, der fastholder aksebeslagene på stelkanalerne (Figur 30)

  6. Løft ladet af maskinen.

   Forsigtig

   Det fulde lad vejer ca. 148 kg, så forsøg aldrig selv at montere eller afmontere det.

   Brug en løbekran, eller få to eller tre andre personer til at hjælpe dig.

  7. Opbevar cylindrene i opbevaringsklemmerne.

  8. Aktiver den hydrauliske løftegrebslås på maskinen for at forhindre, at løftecylindrene bliver strakt ud utilsigtet.

  Montering af fuldt lad

  Note: Hvis du monterer ladsiderne på det flade lad, er det nemmere at montere dem, før ladet monteres på maskinen.

  Sørg for, at de bageste drejeplader boltes til bundstellet/kanalen, så den lave ende vipper bagud (Figur 31).

  g002369

  Forsigtig

  Det fulde lad vejer ca. 148 kg, så forsøg aldrig selv at montere eller afmontere det.

  Brug en løbekran, eller få to eller tre andre personer til at hjælpe dig.

  Sørg for, at afstandsbøsningens beslag og slidblokkene (Figur 32) er monteret med bræddeboltenes hoveder placeret inden i maskinen.

  g002370
  1. Kontroller, at løftecylindrene er trukket helt tilbage.

  2. Anbring forsigtigt ladet på maskinstellet, anbring hullerne i ladets bageste drejeplade på linje med hullerne i den bageste stelkanal, og monter de 2 gaffelbolte og ringstifter (Figur 32).

  3. Sørg for, at ladet er sænket, og fastgør hver cylinderstangsende til de relevante riller på ladmonteringspladerne med en gaffelbolt og en ringstift.

  4. Sæt gaffelbolten på fra ladets yderside med ringstiften rettet udad (Figur 32).

   Note: De bageste riller er til montering af et fuldt lad. De forreste riller er til montering af et 2/3 fuldt lad.

   Note: Du skal muligvis starte motoren for at forlænge eller trække cylindrene tilbage med henblik på justering efter hullerne.

   Note: Du kan lukke den ubrugte rille med en bolt og møtrik for at undgå monteringsfejl.

  5. Start motoren, og aktiver det hydrauliske løftegreb for at hæve ladet.

  6. Slip løftegrebet, og sluk for motoren.

  7. Monter ladets sikkerhedsstøtte for at forhindre, at ladet sænkes ved et uheld. Se Brug af ladstøtten.

  8. Monter ringstifterne på de inderste ender af gaffelboltene.

   Note: Hvis den automatiske bagsmækudløser er monteret på ladet, skal du sikre dig, at den forreste vippeforbindelsesstang er placeret på indersiden af den venstre gaffelbolt, før ringstiften monteres.

  Hævning af maskinen

  Fare

  En maskine på en donkraft kan være ustabil og glide ned ad donkraften og derved forårsage tilskadekomst på personer under den.

  • Start ikke maskinen, mens den befinder sig på en donkraft, da motorvibrationer eller hjulbevægelser kan medføre, at maskinen glider af donkraften.

  • Fjern altid nøglen fra tændingskontakten, før du forlader maskinen.

  • Bloker hjulene, når maskinen står på en donkraft.

  Når maskinens forreste del løftes med donkraft, skal du altid placere en træklods (eller tilsvarende materiale) mellem donkraften og maskinstellet.

  Donkraftpunktet foran på maskinen er placeret under den forreste midterstelstøtte (Figur 33).

  g009823

  Donkraftpunktet bag på maskinen befinder sig under akslen (Figur 34).

  g009824

  Afmontering og montering af motorhjelmen

  Afmontering af motorhjelmen

  1. Mens du har fat i motorhjelmens forlygteåbninger, løfter du op i motorhjelmen for at frigøre de nederste monteringstapper fra stelrillerne (Figur 35).

   g010314
  2. Drej den nederste del af motorhjelmen opad, indtil du kan trække de øverste monteringstapper af stelrillerne (Figur 35).

  3. Drej den øverste del af motorhjelmen fremad, og kobl ledningsstikkene fra forlygterne (Figur 35).

  4. Afmonter motorhjelmen.

  Montering af motorhjelmen

  1. Tilslut lygterne

  2. Indsæt de øverste monteringstapper i stelrillerne (Figur 35).

  3. Indsæt de nederste monteringstapper i stelrillerne (Figur 35).

  4. Sørg for, at motorhjelmen er helt fastgjort i rillerne øverst, nederst og på siderne.

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne(smør oftere ved krævende anvendelsesformål).
 • Fedttype: Lithiumbaseret fedt nr. 2

  Important: Når drivakslens universallejekryds smøres, pumpes smørefedt ind, indtil det kommer ud af alle 4 skåle i hvert kryds.

  1. Brug en klud til at rengøre smøreniplen, så der ikke kommer fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Påfør fedt i maskinens smørenipler med en fedtpistol.

  3. Tør eventuelt overskydende fedt af maskinen.

  Smøreniplernes placering og antal er som følger:

  • Kugleled (4), se Figur 36

  • Drejebeslag (2), se Figur 36

  • Styretøjscylinder (2), se Figur 36

  • Forbindelsesstænger (2), se Figur 36

   g010360
  • Fjederstamme (2), se Figur 37

   g010571
  • Bremse (1), se Figur 38

  • Gasregulator (1), se Figur 38

   g025519
  • Drivaksels u-samlinger (2), se Figur 39

  • Glidegaffel (1), se Figur 39

   g025546

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du kontrollerer olien eller fylder olie på krumtaphuset.

  • Hold hænder og fødder, ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Afmonter luftfilterdækslet, og fjern eventuelt snavs.
 • For hver 100 timer
 • Udskift luftfilteret(oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Efterse luftfilteret og slangerne regelmæssigt for at opretholde maksimal motorbeskyttelse og sikre maksimal driftslevetid. Kontroller luftfilterdækslet og -huset for skader, som kan medføre luftlækage. Udskift beskadigede luftfilterkomponenter.

  1. Træk låsen udad, og drej luftfilterdækslet mod uret (Figur 40).

   g025523
  2. Før du afmonterer filteret, skal du anvende luft under lavt tryk (40 psi, ren og tør luft) til at fjerne større ansamlinger af ophobet snavs mellem luftfilterets yderside og luftfilterhuset.

   Important: Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret. Denne rengøringsmetode forhindrer, at der kommer snavs ind i indsugningen, når primærfilteret afmonteres.

  3. Afmonter luftfilteret fra huset (Figur 40).

   Note: Et brugt filterelement må ikke rengøres, idet det kan beskadige filtermediet.

  4. Tør luftfilterdækslets og -husets indvendige overflade af (Figur 40).

  5. Fjern gummistøvventilen fra dækslet (Figur 40).

  6. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i luftfilterdækslet samt støvventilfordybningen, og udskift derefter støvventilen (Figur 40).

  7. Efterse det nye luftfilter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og huset.

   Important: Benyt ikke et beskadiget filter.

  8. Isæt det nye luftfilter ved at trykke let på den udvendige kant af filteret og skubbe det på plads i luftfilterhuset (Figur 40).

  9. Ret luftfilterdækslet ind efter støvventilen i positionen kl. seks set fra venstre ende af dækslet (Figur 40).

  10. Fastgør låsen på luftfilterdækslet (Figur 40).

   Note: Nulstil indikatoren (hvis køretøjet er udstyret med et), hvis den viser rødt.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Note: Skift olie hyppigere, når maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

  Note: Bortskaf den brugte motorolie og oliefilter på et godkendt genbrugsanlæg.

  Motoroliespecifikationer

  Olietype: Selvrensende motorolie (API SJ eller højere)

  Krumtaphusets kapacitet: 2,0 l, når filteret udskiftes

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g001902

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.(Kontroller oliestanden, før og efter at motoren startes første gang, og dagligt derefter.)
 • Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal den slukkes, og du skal vente mindst 10 minutter, før du kontrollerer oliestanden.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud (Figur 42).

   g025526
  5. Sæt målepinden ned i røret, og sørg for, at den er helt i bund.

  6. Fjern målepinden, og kontroller oliestanden (Figur 42).

  7. Hvis oliestanden er lav, skal påfyldningsdækslet tages af (Figur 42) og tilstrækkeligt olie hældes på til at hæve niveauet til full-mærket på målepinden.

   Note: Når olie fyldes på, fjernes målepinden af hensyn til korrekt udluftning. Hæld langsomt olien i påfyldningsstudsen, og kontrollér niveauet ofte under denne proces. Overfyld ikke motoren med olie.

   g002373

   Important: Når der tilsættes motorolie eller fyldes olie på, skal der være afstand mellem oliepåfyldningsenheden og oliepåfyldningsstudsen i ventildækslet som vist i Figur 43. Denne afstand er nødvendig for at give udluftning, når der tilføres olie.

  8. Monter påfyldningsdækslet på påfyldningsstudsen (Figur 42).

  9. Sæt målepinden godt i (Figur 42).

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolie og filter.
 • For hver 200 timer
 • Skift motorolie og filter.
  1. Hæv ladet, og placer sikkerhedsstøtten på den udstrakte løftecylinder for at holde ladet oppe.

  2. Placer en stor drænbakke under olieaftapningsproppen (Figur 44).

   g025525
  3. Fjern aftapningsproppen, og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen (Figur 44).

  4. Monter aftapningsproppen igen, når olien holder op med at løbe.

  5. Fjern oliefilteret fra filteradapteren (Figur 45).

   g025524
  6. Tør forseglingsbunden på filteradapteren af (Figur 45).

  7. Påfør et lille lag ren olie på pakningen på det nye filter.

  8. Monter filteret, indtil pakningen er i kontakt med forseglingsbunden på filteradapteren, og tilspænd derefter filteret med uret og yderligere 1/2 til 2/3 omgang (Figur 45).

   Note: Stram ikke motoroliefilteret for hårdt.

  9. Fyld den foreskrevne olie på motorens krumtaphus.

  Kontrol af kontrollampen for olietryk

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontrollampen for olietryk.
 • Note: Hvis du slukker for motoren, kan det tage 1-2 minutter, før lampen tændes.

  1. Aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drej nøglen til positionen ON (Til), men start ikke motoren.

   Note: Kontrollampen for olietryk skal lyse rødt.

   Note: Hvis lampen ikke fungerer, skyldes det enten en sprunget pære eller en fejl i systemet, som skal udbedres.

  Serviceeftersyn af tændrørene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller tændrørene. Udskift tændrørene om nødvendigt.
 • Type: Champion RN14YC (eller tilsvarende)

  Gnistgab: 0,762 mm

  Important: Udskift et tændrør, hvis det er revnet, beskadiget, snavset eller på anden måde fungerer dårligt. Elektroderne må ikke sandblæses, skrabes eller renses med en stålbørste, da motoren kan blive beskadiget af partikler, som til sidst løsner sig fra tændrøret og falder ind i cylinderen. Resultatet er som regel en beskadiget motor.

  Note: Røret skal tages ud og efterses, hvis der opstår problemer med motoren.

  1. Rengør området omkring tændrøret, så der ikke kan trænge fremmedlegemer ind i cylinderen, når tændrøret fjernes.

  2. Træk ledningen af tændrørets klemme.

  3. Afmonter tændrøret fra cylinderhovedet.

  4. Kontroller sideelektrodens, midterelektrodens og midterelektrodens isolators tilstand for at sikre, at disse ikke er beskadiget (Figur 46).

   Note: Benyt ikke et beskadiget eller slidt tændrør. Udskift det med et nyt tændrør af den angivne type.

   g238425
  5. Indstil gnistgabet mellem midten og siden af elektroderne til 0,762 mm som vist i Figur 46.

  6. Monter tændrøret på cylinderhovedet, og tilspænd det til et moment på 20 N·m.

  7. Monter tændrørskablet.

  8. Gentag trin 1 til 7 på det andet tændrør.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Eftersyn af luftfilteret til beholderen med aktivt kul

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Efterse åbningen på filteret.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilteret til beholderen med aktivt kul.
  1. Find luftfilteret i bunden af beholderen med aktivt kul (Figur 47).

   g025520
  2. Sørg for, at åbningen i bunden af filteret er ren og åben.

  3. Fjern og monter det nye filter (hvis nødvendigt).

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
  1. Hæv ladet, og placer sikkerhedsstøtten på den udstrakte løftecylinder for at holde ladet oppe.

  2. Tag ledningsnetstikkene ud af brændstofpumpen (Figur 48).

  3. Løsn slangeklemmen, og frakobl brændstofrøret fra brændstofpumpedækslet (Figur 48).

   g010330
  4. Fjern brændstofpumpedækslet øverst på brændstoftanken (Figur 48).

   Important: Sørg for, at brændstofpumpen ikke drejer i tanken, når brændstofpumpen fjernes. Der kan opstå skade på flydefunktionen, hvis brændstofpumpen drejer i brændstoftanken.

  5. Tag brændstofpumpesamlingen og brændstoffilteret af tanken (Figur 48).

  6. Fjern klemmen, som fæstner brændstoffilterslangen til brændstofpumpemonteringen.

  7. Fjern slangen fra monteringen (Figur 48).

  8. Indsæt den nye slangeklemme på den nye brændstoffilterslange.

  9. Indsæt slangen på brændstofpumpen, og fastgør klemmen.

  10. Indsæt samlingen i brændstoftanken, og stram dækslet til 20 til 22 N·m.

  11. Tilslut kablerne, og fastgør slangen med slangeklemmen.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslanger, nipler og klemmer for tegn på lækage, forringelse, skader eller løse forbindelser.

  Note: Reparer beskadigede brændstofsystemkomponenter eller brændstofsystemkomponenter, der lækker, før du bruger maskinen.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batteriet på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Sikringerne til det elektriske system er placeret midt under instrumentbrættet (Figur 49 og Figur 50).

  g025637
  decal127-8626a

  Chokstart af maskinen

  Advarsel

  Chokstart kan være farligt. Overhold følgende advarsler for at undgå personskade eller beskadigelse af elektriske komponenter i maskinen:

  • Brug aldrig startkabler med en spændingskilde på over 15 volt jævnstrøm. Dette vil skade det elektriske system.

  • Forsøg aldrig at starte et afladet batteri, der er frossent, med startkabler. Batteriet kan blive ødelagt eller eksplodere under start med startkabler.

  • Overhold alle batteriadvarsler, når maskinen startes med startkabler.

  • Sørg for, at din maskine ikke er i kontakt med den maskine, der bruges til start med startkabler.

  • Tilslutning af kabler til den forkerte pol kan medføre personskade og/eller skader på det elektriske system.

  1. Klem på batteridækslet for at løsne tapperne fra batteribundpladen, og fjern batteridækslet fra batteribundpladen (Figur 51).

   g010326
  2. Forbind et startkabel mellem pluspolerne på de to batterier (Figur 52).

   Note: Pluspolen kan identificeres ved tegnet + oven på batteridækslet.

  3. Forbind én ende af det andet startkabel med batteriets minuspol i den anden maskine.

   Note: Minuspolen er mærket med ”NEG” på batteridækslet.

   Note: Forbind ikke den anden ende af startkablet med minuspolen på det afladte batteri. Slut startkablet til motoren eller stellet. Forbind ikke startkablet med brændstofsystemet.

   g010325
  4. Start motoren i den maskine, der skal starte den anden maskine.

   Note: Lad den køre et par minutter, og start derefter din motor.

  5. Fjern først minusstartkablet fra din motor og derefter fra batteriet i den anden maskine.

  6. Monter batteridækslet på batterikassen.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller batterivæskestanden(en gang om måneden ved opbevaring).
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå at få det på huden, i øjnene og på tøjet. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  • Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være fuldt opladet.

  • Hvis batteriets poler er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af 4 dele vand og 1 del tvekulsurt natron.

  • Smør et fint lag fedt på batteriets poler for at forhindre, at de ruster.

  • Hold batteriets elektrolytstand konstant.

  • Hold oversiden af batteriet rent ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen med vand efter rengøring. Fjern ikke påfyldningsdækslet under rengøring.

  • Sørg for, at batteriledningerne er strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  • Hold celle-elektrolytniveauet konstant med destilleret eller demineraliseret vand. Fyld ikke cellerne op til over bunden af påfyldningsringen i hver celle.

  • Hvis maskinen opbevares på et sted med meget høje temperaturer, løber batteriet hurtigere tør for strøm, end hvis maskinen opbevares på et sted med kølige temperaturer.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Eftersyn af dækkene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse dækkenes tilstand.
 • Lufttrykspecifikation – fordæk: 2,2 bar

  Lufttrykspecifikation – bagdæk: 1,24 bar

  Uheld, som f.eks. kollision med en kantsten, kan beskadige et dæk eller en fælg samt bringe hjulsporingen ud af balance. Dækkenes stand skal derfor kontrolleres efter sådanne uheld.

  Important: Kontroller dæktrykket regelmæssigt for at sikre korrekt tryk. Hvis dæktrykket ikke er korrekt, opslides dækkene før tid, og firehjulstrækket kan komme til at binde.

  Figur 53 er et eksempel på dækslid forårsaget af for lavt dæktryk.

  g010294

  Figur 54 er et eksempel på dækslid forårsaget af for højt dæktryk.

  g010293

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 2 timer
 • Tilspænding af de forreste og bageste hjulmøtrikker.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænding af de forreste og bageste hjulmøtrikker.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænding af de forreste og bageste hjulmøtrikker.
 • Advarsel

  Hvis du ikke bevarer det rette tilspændingsmoment i hjulmøtrikkerne, kan det medføre svigt eller tab af hjulet, hvilket kan medføre personskade.

  Tilspænd hjulmøtrikkerne for og bag med et moment på 109-122 N·m efter 1-4 timers brug og igen efter 10 timers brug. Tilspænd derefter hjulmøtrikkerne med 200 timers mellemrum.

  Kontrol af justering af forhjul

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Kontroller justering af forhjul
  1. Sørg for, at dækkene vender lige frem.

  2. Mål afstanden fra midte til midte (i akselhøjden) på de styrende dæk, foran og bag akslen (Figur 55).

   Note: Afstanden skal være indenfor 0 ± 3 mm foran på dækket end bagpå. Drej dækket 90 °, og kontroller afstanden.

   Important: Kontroller afstanden på de samme steder på dækket. Maskinen skal stå på en plan overflade med hjulene rettet lige frem.

   g009169
  3. Juster afstanden fra midte til midte på følgende måde:

   1. Løsn kontramøtrikken midt på forbindelsesstangen (Figur 56).

    g010329
   2. Drej forbindelsesstangen for at flytte dækkets forende indad eller udad, indtil den korrekte afstand fra midte til midte er opnået foran og bagpå dækket.

   3. Tilspænd forbindelsesstangens kontramøtrik, når justeringen er korrekt.

   4. Kontroller for at sikre, at dækkene drejer lige meget til højre og til venstre.

    Note: Hvis dækkene ikke drejer lige meget, henvises der til justeringsproceduren i servicevejledningen.

  Vedligeholdelse af transmissionen

  Kontrol af transmissionsvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Kontroller transmissionsvæskestanden.
 • For hver 400 timer
 • Kontroller transmissionsvæskestanden.
 • Transmissionsvæsketype: Dexron VI

  1. Find påfyldningsproppen i det nederste indvendige område bag på transmissionen (Figur 57).

   g025534
  2. Placer en dræningsbakke under påfyldningsproppen.

  3. Drej proppen mod uret, og fjern proppen fra påfyldningshullet i transmissionen (Figur 57).

   Note: Når transmissionsvæskeniveauet er korrekt, skal væsken være i niveau med bunden af gevindene i påfyldningshullet.

  4. Hvis transmissionsvæskeniveauet er lavt, skal der fyldes transmissionsvæske af den angivne type i transmissionen gennem påfyldningshullet, indtil væskeniveauet flugter med bunden af gevindene i hullet (Figur 57).

   Note: Brug en tragt med en fleksibel slange, når transmissionen fyldes.

  5. Kontrollér o-ringens tilstand i påfyldningsproppen.

   Note: Udskift o-ringen, hvis den er slidt eller beskadiget.

  6. Monter påfyldningsproppen i transmissionen, og tilspænd den med hånden (Figur 57).

  Udskiftning af transmissionsvæsken

  Transmissionsvæsketype: Dexron VI

  Transmissionsvæskekapacitet: 700 ml

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Find påfyldningsproppen i det bageste indvendige område på transmissionskassen, og find aftapningsproppen på den forreste udvendige side af transmissionen (Figur 58 og Figur 59).

   g025527
   g025528
  3. Fjern påfyldningsproppen fra påfyldningshullet ved at dreje proppen mod uret og fjerne den fra transmissionen (Figur 58).

  4. Placer en dræningsbakke under aftapningsproppen (Figur 59).

  5. Fjern aftapningsproppen fra drænåbningen ved at dreje proppen mod uret og fjerne den fra transmissionen (Figur 59).

   Note: Lad transmissionsvæsken løbe helt ud.

  6. Monter aftapningsproppen (Figur 59).

  7. Fyld 700 ml Dexron VI-transmissionsvæske i transmissionen gennem påfyldningshullet (Figur 58).

   Note: Brug en tragt med en fleksibel slange, når transmissionen fyldes.

   Note: Når transmissionsvæskeniveauet er korrekt, skal væsken være i niveau med bunden af gevindene i påfyldningshullet.

  8. Skru påfyldningsproppen på (Figur 58).

  Eftersyn af beholderen på hastighedskontrolcylinderen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller væskeniveauet i beholderen for hastighedskontrolcylinderen.
 • Beholdervæsketype: DOT 3-bremsevæske

  1. Fjern grebene fra det hydrauliske løftegreb og hastighedsomskifteren (Figur 60).

   g025529
  2. Fjern de seks sekskantede skiveskruer (nr. 10 x ¾"), der fastgør kontroldækselpladen til sædesoklen, og fjern dækselpladen (Figur 60).

  3. Flyt hastighedsomskifteren til positionen TRANSPORT. Se Brug af hastighedsomskifteren .

  4. Kontroller væskeniveauet i beholderen for hastighedskontrolcylinderen (Figur 61).

   Note: Den normale væskestand er mellem minimums- og maksimumsmærkerne på siden af beholderen.

   g025530
  5. Hvis væskestanden er lav, skal følgende udføres:

   1. Tør området omkring dækslet til beholderen (Figur 61).

   2. Fjern dækslet fra beholderen (Figur 61).

   3. Fyld den angivne væske for at hæve niveauet til midt mellem minimums- og maksimumsmærket på siden af beholderen (Figur 61).

   4. Monter dækslet med hånden (Figur 61).

  6. Ret hullerne i kontroldækselpladen ind efter hullerne i sædesoklen (Figur 60).

  7. Fastgør pladen til soklen med de seks sekskantede skiveskruer (Figur 60), som du fjernede i trin 2.

  8. Skru grebene på stængerne til det hydrauliske løftegreb og hastighedsomskifteren (Figur 60).

  Justering af hastighedsstyringen

  Important: Den minimale kontrollerede hastighed for maskinen er 4,0 km/t ved fuld motorhastighed. En kontrolleret maskinhastighed på under 4,0 km/t vil medføre for stort slid på remme og koblinger.

  1. Kør maskinen i hastighedsområdet A (lav hastighed), B (mellemlav hastighed), C (mellemhøj hastighed) eller D (høj hastighed) for at bestemme, hvilket hastighedsområde der omfatter den maksimale kørselshastighed, som du vil indstille. Se Brug af hastighedsomskifteren .

   Note: Brug speedometeret til at bestemme hastigheden, som maskinen kører med.

  2. Fjern grebene fra det hydrauliske løftegreb og hastighedsomskifteren (Figur 60).

  3. Fjern de seks sekskantede skiveskruer (nr. 10 x ¾"), der fastgør kontroldækselpladen til sædesoklen, og fjern dækselpladen (Figur 60).

  4. Flyt hastighedsomskifteren til positionen (TRANSPORT) (Figur 62).

  5. Løsn de to skruer med unbrakokærv (5/16" x ¾"), der fastgør låsepladen til grebets støttebeslag (Figur 62).

   g025550
  6. Flyt låsepladen i en af følgende retninger:

   • Flyt låsepladen fremad for at øge den maksimale kørselshastighedsgrænse (Figur 62).

   • Flyt låsepladen bagud for at mindske den maksimale kørselshastighedsgrænse (Figur 62).

  7. Stram de to skruer med unbrakokærv (5/16" x ¾") til 19,8–25,4 N·m.

  8. Kør maskinen med hastighedsstyringen indstillet til det hastighedsområde, som du indstiller den maksimale kørselshastighedsgrænse til. Hvis den maksimale kørselshastighedsgrænse er for hurtig eller for langsom, skal trin1 til 8 gentages, indtil den korrekte maksimale kørselshastighedsgrænse er nået.

  9. Ret hullerne i kontroldækselpladen ind efter hullerne i sædesoklen (Figur 60).

  10. Fastgør pladen til soklen med de seks sekskantede skiveskruer (Figur 60), som du fjernede i trin 3.

  11. Skru grebene på stængerne til det hydrauliske løftegreb og hastighedsomskifteren (Figur 60).

  Kontrol af drivremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse drivremmens tilstand.
  1. Fjern de ni sekskantede bolte (¼" x 1"), der fastgør transmissionsdækslet til monteringspladen på transmissionen (Figur 63).

   g025548
  2. Flyt dækslet fremad, indtil du kan se drivremmen (Figur 63).

  3. Kontrollér de koniske overflader på den primære kobling for tegn på skader (Figur 63).

   Note: Hvis overfladerne på den primære kobling er beskadiget, skal den primære kobling udskiftes. Kontakt din autoriserede serviceforhandler.

  4. Kontrollér drivremmen for manglende eller beskadigede tænder (Figur 63).

   Note: Hvis tænderne på drivremmen mangler eller er beskadiget, skal drivremmen udskiftes.

  5. Mål omkring remmen, og noter rembredden (Figur 63).

   Note: Hvis remmens bredde er 29,5 mm eller derunder, skal remmen udskiftes (Figur 63).

  6. Ret hullerne i transmissionsdækslet ind efter hullerne i monteringspladen (Figur 63).

  7. Fastgør dækslet til monteringspladen (Figur 63) med de ni sekskantede bolte (¼" x 1"), som du fjernede i trin 1, og tilspænd boltene til 10,2-12,4 N·m.

  Rengøring af koblingerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Rengør koblingerne.
  1. Fjern de ni sekskantede bolte (¼" x 1"), der fastgør transmissionsdækslet til monteringspladen på transmissionen (Figur 64).

   g026981
  2. Fjern snavs og mudderaflejringer med vand fra den primære og sekundære kobling, og tør straks med trykluft for at fjerne overskydende vand og snavs.

  3. Fjern eventuelt resterende snavs med et hurtigttørrende rengøringsmiddel til elektriske kontakter eller bremserengøringsudstyr.

   Note: Bemærk: Fjern snavset i og omkring bevægelige dele.

  4. Brug en skuresvamp med fine fibre eller et lignende produkt til at fjerne eventuelt snavs eller aflejringer omkring remmen eller langs koblingsakslen.

  5. Ret hullerne i transmissionsdækslet ind efter hullerne i monteringspladen (Figur 64).

  6. Fastgør dækslet til monteringspladen (Figur 64) med de ni sekskantede bolte (¼" x 1"), som du fjernede i trin 1, og tilspænd boltene til 10,2-12,4 N·m.

  Vedligeholdelse af differentialet og akslerne

  Skift af differentialeolien

  Olietype:80W90 API GL-5

  Oliekapacitet: 550 ml

  1. Placer en dræningsbakke under aftapningsproppen (Figur 65).

   g025556
  2. Fjern påfyldningsproppen fra påfyldningshullet og aftapningsproppen fra drænåbningen på differentialet (Figur 65).

   Note: Lad differentialet dræne helt.

  3. Kontrollér o-ringenes tilstand på propperne.

   Note: Udskift beskadigede eller slidte o-ringe.

  4. Monter aftapningsproppen i drænåbningen (Figur 65), og tilspænd proppen til 14-19 N·m.

   Note: Aftapningsproppen er magnetisk. Der kan normalt ses små mængder jernholdige metalpartikler omkring magneten – forvent flere partikler omkring magneten efter tilkørselsperioden.

  5. Fyld 550 ml af den angivne olie i påfyldningshullet på differentialet (Figur 65).

   Note: Brug en tragt med en fleksibel slange til at fylde olie i differentialet.

  6. Monter påfyldningsproppen i påfyldningsporten (Figur 65), og tilspænd proppen til 14–19 N·m.

  Eftersyn af de homokinetiske led

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller de homokinetiske led for beskadigelse og smøremiddel, der lækker.
  1. Løft den bageste ende af maskinen op med en donkraft, og understøt den med støttebukke. Se Hævning af maskinen.

  2. Kontrollér det homokinetiske led på bagakslerne for beskadigelse og smøremiddel, der lækker (Figur 66).

   Note: Udskift homokinetiske led, der er beskadiget eller lækker, før maskinen betjenes.

   g025545
  3. Fjern støttebukkene, og sænk maskinen ned på jorden.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølervæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre dækslerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivremmen.

  • Sluk for motoren, og tag nøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  Kontroller motorkølevæskestanden.

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af kølevæskestanden.Kontroller kun kølervæskestanden i overløbsreservetanken. Tag ikke kølerdækslet af. (Kontroller kølevæskestanden, før motoren startes første gang, og dagligt derefter.)
 • Kølevæsketype: en 50/50-blanding af vand og permanent ethylenglycolfrostvæske

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Åbn ikke kølerdækslet.

  • Lad motoren køle af i mindst 15 minutter, eller indtil kølerdækslet er koldt nok til, at du kan røre ved det uden at brænde hænderne.

  • Brug en klud, når reservetankens dæksel åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  • Kontroller ikke kølervæskestanden på køleren. Kontroller kun kølevæskestanden i reservetanken.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Kontroller kølervæskestanden i reservetanken (Figur 67).

   Note: Kølervæsken skal nå op til bunden af påfyldningsstudsen.

   g019522
  5. Hvis kølervæskestanden er lav, tages reservetankens dæksel af, hvorefter der tilsættes en 50/50-blanding af vand og permanent etylenglykolfrostvæske.

   Note: Fyld ikke for meget på.

  6. Sæt reservetankens dæksel på.

  Fjernelse af snavs fra kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjernelse af snavs fra motorområde og køler.(Rengør oftere under snavsede forhold).
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Rengør motorområdet grundigt for alt snavs.

  5. Løsn og fjern kølergitteret foran på køleren (Figur 68).

   g010315
  6. Roter låsene, hvis maskinen er udstyret hermed, og drej oliekøleren væk fra køleren (Figur 69).

   g010316
  7. Rengør køleren, oliekøleren og gitteret med trykluft.

   Note: Blæs snavs væk fra køleren.

  8. Monter køleren og skærmen på køleren.

  Udskiftning af motorkølevæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 1000 timer
 • Udskylning/udskiftning af væsken i kølesystemet.
 • Kølesystemets kapacitet: 3,7 l

  Kølevæsketype: en 50/50-blanding af vand og permanent ethylenglycolfrostvæske

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Hæv ladet, og placer ladsikkerhedsstøtten på den udstrakte løftecylinder for at fastgøre ladet.

   Forsigtig

   Hvis motoren har kørt, bliver kølesystemet varmt og kommer under tryk, som kan slippe ud og medføre forbrændinger.

   • Åbn ikke kølerdækslet, når motoren kører.

   • Lad motoren køle af i mindst 15 minutter eller indtil kølerdækslet er koldt nok til, at du kan røre ved det uden at brænde hænderne.

   • Brug en klud, når du åbner kølerdækslet. Åbn dækslet langsomt, så damp kan slippe ud.

  3. Fjern kølerdækslet (Figur 70).

   g010331
  4. Fjern reservetankens dæksel (Figur 70).

   g026143
  5. Afmonter den nederste kølerslange og lad kølevæsken løbe ned i en dræningsbakke.

   Note: Forbind den nederste kølerslange, når kølervæsken er holdt op med at løbe.

  6. Fyld langsomt køleren med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycolfrostvæske.

  7. Fyld køleren helt op, og skru dækslet på (Figur 70).

  8. Påfyld langsomt kølevæskens reservetank, indtil niveauet når bunden af påfyldningsstudsen (Figur 71).

  9. Sæt reservetankens dæksel på (Figur 71).

  10. Start motoren, og lad den køre, indtil den er varm.

  11. Sluk for motoren, kontroller kølevæskestanden, og påfyld om nødvendigt mere kølevæske.

  Vedligeholdelse af bremser

  Kontrol af bremsevæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller bremsevæskestanden. (Kontrollér niveauet, før motoren startes første gang, og dagligt derefter.)
 • For hver 1000 timer
 • Udskift bremsevæsken.
 • Bremsevæsketype: DOT 3-bremsevæske

  Note: Bremsevæskebeholderen afsendes fra fabrikken fyldt med DOT 3-bremsevæske.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Afmonter motorhjelmen.

  5. Kontrollér væskestanden i bremsevæskebeholderen (Figur 72 og Figur 73).

   Note: Væskestanden skal være op til linjen Full (fuld) på beholderen.

   g009817
   g002379
  6. Hvis væskestanden er lav, skal følgende udføres:

   1. Rengør området omkring beholderens dæksel (Figur 73).

   2. Fjern beholderens dæksel (Figur 73).

   3. Påfyld den specifikke bremsevæske til linjen Full (fuld) på beholderen (Figur 73).

    Important: Overfyld ikke bremsevæskebeholderen.

   4. Sæt dækslet på (Figur 73).

  7. Monter motorhjelmen.

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
  1. Fjern gummigrebet fra parkeringsbremsehåndtaget (Figur 74).

   g033258
  2. Løsn sætskruen, der fastgør skruen til parkeringsbremsehåndtaget (Figur 75).

   g033259
  3. Drej grebet (Figur 75), indtil der kræves en kraft på 20 til 22 kg for at aktivere håndtaget.

  4. Tilspænd sætskruen, når du er færdig (Figur 75).

   Note: Hvis du ikke længere kan justere parkeringsbremsehåndtaget, så sæt det i den midterste justering, og juster kablet bagest. Gentag derefter trin 3.

  5. Monter gummigrebet på parkeringsbremsehåndtaget (Figur 74).

  Justering af bremsepedalen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller skiftekablernes justering.
  1. Afmonter motorhjelmen.

  2. Fjern låseclipsen og gaffelbolten, som fastgør hovedcylindergaflen til bremsepedalens drejetap (Figur 76).

   g025532
  3. Løft op i bremsepedalen (Figur 77), indtil den berører stellet.

   g025531
  4. Løsn kontramøtrikkerne, der fastgør gaflen til hovedcylinderakslen (Figur 76).

  5. Juster gaflen, indtil dens huller sidder ud for hullet i bremsepedalens drejetap (Figur 76).

  6. Fastgør derefter gaflen til pedalens drejetap med gaffelbolten og splitten (Figur 76).

  7. Tilspænd kontramøtrikken, der fastgør gaflen til hovedcylinderakslen (Figur 76).

   Note: Bremsehovedcylinderen skal tage trykket af driftsbremsen, når den er korrekt justeret.

  8. Monter motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Omstilling af speedometer

  Du kan omstille speedometeret fra mhp til km/t eller km/t til mph.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Afmonter motorhjelmen.

  3. Find de to løse ledninger ved siden af speedometeret (Figur 78).

   g024896
  4. Fjern stikket fra ledningsnettet, og forbind ledningerne (Figur 78).

   Note: Speedometeret skifter fra mph til km/t. Gem proppen for at skifte speedometeret til mph.

  5. Monter motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Inden frakobling af eller udførelse af arbejde på hydrauliksystemet skal du tage alt tryk af systemet ved at slukke for motoren, ændre dumpventilens position fra hævet til sænket og/eller sænke ladet og redskaberne. Sæt fjernhydraulikhåndtaget i flydeposition. Arbejd ikke under et hævet lad, medmindre den korrekte sikkerhedsstøtte er på plads.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold hænder og krop væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  Serviceeftersyn af hydrauliksystemet

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før du starter motoren første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Anbefalet udskiftningsvæske: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid – fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

  Note: En maskine, der er fyldt med den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift.

  Alternative væsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder alle følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
   Flydepunkt, ASTM D97-37° C til -45° C
   Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden. (Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt.)
 • Hydraulikvæskekapacitet for ikke-TC-modeller: 7,5 l

  Hydraulikvæskekapacitet for ikke-TC-modeller med højstrømningshydrauliksættet (ekstraudstyr) eller TC-modeller: 15,1 l

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Rengør området omkring påfyldningsstudsen og hydraulikbeholderens dæksel (Figur 79 og Figur 80).

   g024249
   g024250
  5. Fjern dækslet og målepinden fra beholderens påfyldningsstuds, og tør målepinden af med en klud (Figur 79 og Figur 80).

  6. Sæt målepinden i påfyldningsstudsen. Fjern den derefter, og kontrollér væskestanden (Figur 79 og Figur 80).

   • Ikke- TC-model: Hydraulikvæskestanden skal være mellem det lavere fordybningsområde på målepinden.

   • Ikke-TC-model med hydrauliksættet med høj flydeevne (ekstraudstyr) eller TC-model: Hydraulikvæskestanden skal ligge mellem det øverste fordybningsområde på målepinden.

  7. Hvis niveauet er lavt, skal den specifikke hydraulikvæske fyldes i beholderen for at hæve niveauet til midterpunktet på fordybningsområdet på målepinden (Figur 79 og Figur 80).

  8. Monter målepinden og dækslet til beholderens påfyldningsstuds (Figur 79 og Figur 80).

  Udskiftning af hydraulikfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 1000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • Important: Brug af andre filtertyper kan gøre garantien på visse komponenter ugyldig.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Rengør det område, hvor filteret monteres (Figur 81).

   g025557
  3. Anbring en dræningsbakke under filteret (Figur 81).

  4. Fjern filteret ved at dreje det mod uret (Figur 81).

  5. Rengør filtermonteringsoverfladen på filteradapteren (Figur 81).

  6. Smør pakningen på det nye filter med den angivne hydraulikvæske.

  7. Skru filteret på filteradapteren, indtil pakningen på filteret er i kontakt med adapterens monteringsoverflade (Figur 81), og tilspænd derefter filteret yderligere 1/2 omgang (Figur 81).

  8. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  9. Sluk for motoren, og kontroller hydraulikvæskestanden i hydrauliktanken samt filterområdet for lækager.

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske eller på et tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken og -filteret.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Hydraulikvæskekapacitet for ikke-TC-modeller: 7,5 l

  Hydraulikvæskekapacitet for ikke-TC-modeller med højstrømningshydrauliksættet (ekstraudstyr) eller TC-modeller: 15,1 l

  1. Parker maskinen på en plan flade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Hæv ladet.

  3. Fjern dækslet og målepinden fra hydrauliktankens påfyldningsstuds (Figur 82).

   g025578
  4. Før pumpeudstyrets indtagsslange gennem hydrauliktankens påfyldningsstuds til bunden af tanken (Figur 82).

  5. Før pumpeudstyrets udledningsslange ind i en opsamlingsbeholder (Figur 82) med en kapacitet på 11,4 l – ikke-TC-model eller en kapacitet på 18,9 l – ikke-TC-model med hydrauliksættet med høj flydeevne (ekstraudstyr) eller TC-model.

  6. Pump hydraulikvæsken op fra hydrauliktanken.

  7. Fjern pumpeudstyret fra hydrauliktanken (Figur 82).

  8. Fyld 7,5 l – ikke-TC-model eller 15,1 l– ikke-TC-model med hydrauliksættet med høj flydeevne (ekstraudstyr) eller TC-modellen på den angivne hydraulikvæske i hydrauliktanken (Figur 82).

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

  9. Monter målepinden og dækslet hydrauliktankens påfyldningsstuds (Figur 82).

  10. Start motoren, og lad maskinen køre for at fylde hydrauliksystemet op.

  11. Kontroller hydraulikvæskestanden igen, og påfyld om nødvendigt mere.

  Løft af ladet i nødstilfælde

  Ladet kan i nødstilfælde hæves uden at starte motoren ved at tørne starteren eller chokstarte det hydrauliske system.

  Løft af ladet ved hjælp af starteren

  Tørn starteren, samtidig med at løftegrebet fastholdes i hævepositionen. Kør starteren i 10 sekunder, og vent derefter i 60 sekunder, inden starteren aktiveres igen. Hvis motoren ikke vil tørne, skal lasten og ladet (redskabet) fjernes, for at motoren eller gearkassen kan efterses.

  Løft af ladet med chokstart af det hydrauliske system

  Forsigtig

  Et hævet lad, som er fyldt op med materiale, uden den korrekte sikkerhedsstøtte, kan uventet sænke sig. Arbejde under et ikke-understøttet, hævet lad kan medføre personskade for dig eller andre.

  • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud, inden du udfører service eller vedligeholdelse af maskinen.

  • Fjern alt lastmateriale fra ladet eller tilsvarende redskab, og isæt sikkerhedsstøtten på en fuldt udstrakt cylinderstang, før du påbegynder arbejde under et hævet lad.

  Du har brug for to hydraulikslanger, hver med en han- og hunlynkobling, der passer til køretøjets koblinger, for at kunne udføre denne funktion.

  1. Bak en anden maskine op til bagenden af den maskine, der ikke fungerer.

   Important: Maskinens hydrauliske system anvender Dexron III ATF. For at undgå forurening af systemet skal du sørge for, at maskinen, der bruges til at chokstarte det hydrauliske system, anvender den samme væske.

  2. På begge maskiner: Kobl de to lynkoblingsslanger fra slangerne, der er fastgjort på koblingsholderen (Figur 83).

   g009822
  3. På den maskine, der ikke fungerer: Forbind de to startslanger med slangerne, der blev frakoblet (Figur 84).

  4. Tildæk alle ubrugte fittings.

   g002429
  5. På den anden maskine: Forbind de to slanger med koblingen, der stadig sidder i koblingsholderen (forbind topslangen med topkoblingen og bundslangen med bundkoblingen) (Figur 85).

  6. Tildæk alle ubrugte fittings.

   g019543
  7. Hold alle omkringstående væk fra maskinerne.

  8. Start den anden maskine, og sæt løftegrebet i hævepositionen, hvilket hæver det lad, der ikke fungerer.

  9. Flyt det hydrauliske løftegreb til positionen NEUTRAL, og indkobl løftegrebslåsen.

  10. Monter ladstøtten på den udstrakte løftecylinder. Se Brug af ladstøtten.

   Note: Mens begge maskiner er slukket, skal løftegrebet bevæges frem og tilbage for at fjerne systemtrykket og lette frakoblingen af lynkoblingerne.

  11. Fjern startslangerne, og forbind hydraulikslangerne på begge maskiner, når du er færdig.

   Important: Kontroller hydraulikvæskestanden i begge maskiner, før driften genoptages.

  Rengøring

  Vask af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Vask maskinen.
 • Brug kun vand eller vand med en mild sæbeopløsning til at vaske maskinen efter behov. Du kan bruge en klud, når du vasker maskinen.

  Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  Important: Brug ikke vaskeudstyr med højt tryk til at vaske maskinen. Vaskeudstyr med højt tryk kan beskadige det elektriske system, løsne vigtige mærkater eller fjerne nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdrevent brug af vand i nærheden af kontrolpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Undlad at vaske maskinen, mens motoren kører. Hvis maskinen vaskes, mens motoren kører, kan det medføre intern motorskade.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk maskinen, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  Opbevaring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse drifts- og parkeringsbremser.
 • For hver 400 timer
 • Efterse bremserne for slidte bremsesko.
 • Årlig
 • Gennemfør hele den årlige vedligeholdelsesprocedure, der er angivet i betjeningsvejledningen til motoren.
  1. Placer maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

  2. Fjern snavs og skidt fra hele maskinen, herunder ydersiden af ribberne på motorens topstykke og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke højtryksvand til at vaske maskinen. Hvis maskinen højtryksrenses, kan det beskadige det elektriske system og fjerne nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, lygter, motoren og batterierne.

  3. Kontrollér og juster om nødvendigt bremsepedalen og parkeringsbremsen. Se Justering af bremsepedalen og Justering af parkeringsbremsen.

  4. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Serviceeftersyn af luftfilteret.

  5. Smøring af maskinen. Se afsnit Smøring af lejerne og bøsningerne.

  6. Skift motorolie og filter. Se Serviceeftersyn af motorolien.

  7. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  8. Ved opbevaring i mere end 30 dage skal brændstofsystemet forberedes på følgende måde:

   1. Tilsæt en mineraloliebaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Anvend ikke en alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller methanol).

    Important: Opbevar ikke brændstof med stabilisator længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

   2. Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele brændstoffet i brændstofsystemet.

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og tøm brændstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Start og kør motoren igen, indtil den ikke starter igen.

   6. Aftappet brændstof skal bortskaffes korrekt. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

  9. Fjern tændrørene, og kontroller deres tilstand. Se Serviceeftersyn af tændrørene.

  10. Når tændrørene er afmonteret fra motoren, hældes der to spiseskefulde (15 ml) motorolie ned i tændrørshullet.

  11. Brug starteren til at tørne motoren og fordele olien i cylinderen.

  12. Monter tændrørene, og tilspænd hver af dem til det anbefalede moment. Se Serviceeftersyn af tændrørene.

   Note: Monter ikke tændrørskablerne på tændrørene.

  13. Kontroller frostvæskebeskyttelsen, og påfyld en 50/50-opløsning af vand og frostvæske efter behov til den forventede minimumstemperatur i dit område.

  14. Tag batteriet ud af chassiset, og lad det helt op. Se Serviceeftersyn af batteriet.

   Note: Batterikabler må ikke være sluttet til batteripolerne under opbevaring.

   Important: Batteriet skal være fuldt opladet for at undgå, at det fryser og beskadiges ved temperaturer på under 0 °C. Et fuldt opladet batteri bevarer opladningen i cirka 50 dage ved temperaturer under 4 °C. Hvis temperaturerne er over 4 °C, skal vandstanden i batteriet kontrolleres, og batteriet skal oplades for hver 30 dage.

  15. Efterse og tilspænd alle fastgørelsesanordninger. Reparer eller udskift eventuelt beskadigede dele.

  16. Mal alle ridsede eller blottede metaloverflader med maling, der kan købes hos en autoriseret Toro-forhandler.

  17. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller et opbevaringsområde.

  18. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og læg den et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.

  19. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Lynkoblingerne er vanskelige at tilslutte og frakoble.
  1. Hydrauliktrykket er ikke taget af (lynkoblingen er under tryk).
  1. Sluk motoren, flyt det hydrauliske løftegreb frem og tilbage flere gange, og tilkobl lynkoblingerne til fittingerne i hjælpehydraulikpanelet.
  Servostyringen er svær at bevæge.
  1. Hydraulikvæskestanden er lav.
  2. Hydraulikvæsken er varm.
  3. Hydraulikpumpen fungerer ikke.
  1. Efterse hydraulikbeholderen.
  2. Kontroller hydraulikvæskestanden, og efterfyld, hvis standen er lav. Kontakt en autoriseret forhandler.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Hydraulikfittingen lækker.
  1. Fittingen er løs.
  2. Hydraulikfittingen mangler en o-ring.
  1. Spænd fittingen.
  2. Monter den manglende O-ring.
  Et redskab fungerer ikke.
  1. Lynkoblingerne er ikke helt tilkoblede.
  2. Der er byttet om på lynkoblingerne.
  1. Frakobl lynkoblingerne, fjern snavs fra koblingerne, og tilkobl koblingerne. Udskift beskadigede koblinger.
  2. Frakobl lynkoblingerne, placer koblingerne ud for de korrekte porte på hjælpehydraulikpanelet, og tilkobl koblingerne.
  Der er en hvinende lyd.
  1. Det hydrauliske løftegreb er låst fast i positionen On (til) (hvilket får hydraulikvæsken til at løbe via sikkerhedsventilen).
  1. Indstil det hydrauliske løftegreb til positionen Unlock (lås op), og flyt det hydrauliske løftegreb til positionen Neutral.
  Motoren starter ikke.
  1. Det hydrauliske løftegreb er låst fast i positionen On (til).
  1. Indstil det hydrauliske løftegreb til positionen Unlock (lås op), flyt det hydrauliske løftegreb til positionen Neutral, og start motoren.
  Gearkassen er svær at skifte.
  1. Motorens tomgangshastighed er indstillet til for hurtig en hastighed.
  2. Koblingerne er snavsede.
  1. Juster motorens lave tomgangshastighed til 1.250 til 1.350 o/min.
  2. Rengør koblingerne.
  Koblingen aktiveres pludseligt.
  1. Motorens tomgangshastighed er for langsom.
  2. Remmen er ny.
  3. Gaspedalens frigang er for stor.
  4. Koblingerne er snavsede.
  1. Juster motorens lave tomgangshastighed til 1.250 til 1.350 o/min.
  2. Påberegn 10 timers normal drift som indkøringsperiode for remmen.
  3. Juster gaspedalen.
  4. Rengør koblingerne.