Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

 • Se till att plattformen är ordentligt ansluten till maskinen och i gott skick före användning.

 • Kör uppför och nedför sluttningar med maskinens tunga ände riktad mot uppförsbacken. Viktfördelningen förändras beroende på vilket redskap som används. Om skopan är tom är det maskinens bakre del som utgör den tunga änden, medan det är den främre delen som är den tunga änden om skopan är full. Med de flesta andra redskap är det den främre delen av maskinen som utgör den tunga änden.

 • Sänk lastarmarna innan du kliver av plattformen.

 • Försök inte att stabilisera maskinen genom att sätta ned foten på marken. Om du förlorar kontrollen över maskinen ska du kliva av plattformen och röra dig bort från maskinen.

 • Ha inte fötterna under plattformen.

 • Kör inte maskinen om du inte står med båda fötterna på plattformen och håller i referensstavarna med händerna.

 • Låt endast föraren stå på plattformen.

 • Låt inte förare utan utbildning använda plattformen.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att kontrollera att vägen är fri.

 • Kliv av och lås plattformen i transportläge när du lastar på och av maskinen.

 • Sakta ned innan du svänger. Skarpa svängar kan göra att du förlorar kontrollen, oavsett terräng.

 • Använd inte plattformen i grov eller ojämn terräng.

 • Se till att plattformen används i områden där det inte finns några hinder i närheten av föraren. Om föraren inte håller tillräckligt avstånd till träd, väggar och andra hinder kan skador uppkomma vid backning och vridning av plattformen om föraren inte är uppmärksam på omgivningarna. Använd endast enheten i områden där det finns så mycket fritt utrymme att föraren kan manövrera plattformen på ett säkert sätt.

 • Överskrid inte märkvärdena vid drift eftersom traktorenheten med plattformen då kan bli instabil, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen.

 • Innan du utför service, reparationer, underhåll eller justeringar ska du göra följande:

  • Ställ maskinen på ett plant underlag.

  • Sänk lastarmarna och koppla ur det extra hydrauliksystemet.

  • Koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 • Se till att muttrar och skruvar är ordentligt åtdragna. Håll utrustningen ren och i gott skick.

 • Använd endast originalreservdelar för att upprätthålla originalstandarden.

 • Modifiera inte plattformen och använd den inte på ej godkända maskiner.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal58-6520
decal94-3353
decal133-8061
decal138-4344

Montering

Förbereda maskinen

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

 2. Sänk lastarmarna.

 3. Koppla in parkeringsbromsen.

 4. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

 5. Ta bort all smuts och skräp från maskinen.

 6. För maskiner i TX 400-serien tar du bort motvikterna och deras fästdon från maskinens bakände och förvarar dem på en säker plats (Figur 1).

  g004399

Montera plattformen

Delar som behövs till detta steg:

Plattform1
Skruv (1/2 x 1 1/2 tum)4
Mutter (½ tum)4
 1. Kontrollera och dra åt de nedre två skruvarna som fäster den nedre bakpanelen vid ramen (Figur 2).

  g004398
 2. Byt ut de fyra skruvarna och muttrarna, som håller fast den nedre bakpanelens sidor mot ramen, en åt gången med fyra nya skruvar (½ x 1 ½ tum) enligt Figur 3.

  Note: Montera varje skruv framifrån för att hålla bakpanelen på plats då trycket blir mindre. Skruva inte på muttrarna vid detta tillfälle.

  Important: Ta inte bort bakpanelen.

  g004400
 3. Dra plattformens handtag uppåt för att skjuta ut plattformen (Figur 4).

  g004401
 4. Skruva för hand loss de fyra skruvarna och muttrarna som fäster plattformen mot monteringsfästena, men ta inte bort dem (Figur 4).

 5. Montera monteringsfästena på de fyra skruvarna som du satte i bakpanelen tidigare, och fäst dem med fyra muttrar (½ tum) enligt Figur 5.

  g004402
 6. Dra åt muttrarna som håller fast plattformen och bakpanelen i maskinen till 91–113 Nm.

 7. Centrera plattformen efter maskinen och dra sedan åt fästdonen som fäster plattformen mot monteringsfästena till 91–113 Nm.

Montera motvikten

Endast för maskiner i TX 500-serien

Delar som behövs till detta steg:

Motvikt1
Skruv (½ x 1¼ tum)4
Bricka4
 1. Applicera gängtätningsmassa på de fyra skruvarna (½ x 1 ¼ tum) och använd dem och fyra brickor för att montera motvikten på maskinens främre del (Figur 6).

 2. Dra åt skruvarna till 73–89 Nm.

g004782

Montera dekalen

Delar som behövs till detta steg:

Dekal1
 1. Rengör området bakom drivreglaget från smuts och fett (Figur 7).

  g004511
 2. Ta bort dekalens skyddspapper och klistra fast den på dekalplatsen enligt Figur 7.

  Note: Fäst mitten av dekalen först och gnugga sedan utåt kanterna för att undvika bubblor.

Montera referensstaven

Delar som behövs till detta steg:

Referensstav1
Skruv (5/16 x 3/4 tum)2
 1. Ta bort den bakre åtkomstpanelen. Se maskinens bruksanvisning.

 2. Borra två hål (⅜ tum) på kontrollpanelen under lastarmsspaken (Figur 8).

  Note: Hoppa över det här steget om hålen redan finns.

  g004403
 3. Fäst referensstaven på kontrollpanelen med två skruvar (5/16 x ¾ tum). De monteras från maskinens insida (Figur 9).

  g004404
 4. Montera den bakre åtkomstpanelen.

Körning

Varning

Om du lämnar plattformen med lastarmarna i upphöjt läge kan maskinen snabbt tippa framåt och skada dig själv eller andra personer i närheten.

Kliv inte av plattformen med lastarmarna i höjt läge.

Varning

Plattformen plus förare gör maskinens bakre del till den tyngre änden såvida du inte har en tung last eller tunga tillbehör.

Håll alltid traktorenhetens tunga ände riktad uppåt vid arbete i sluttning.

Varning

Du kan falla av plattformen och bli allvarligt skadad under arbetet.

Kör inte maskinen om du inte står med båda fötterna på plattformen och håller i referensstavarna med händerna.

Fälla ihop plattformen

Lyft upp baksidan av plattformen och sväng den mot maskinen (Figur 10). När spärren kommer i kontakt med monteringsplåten glider plattformen ner i röret och låses på plats.

g004405

Fälla upp plattformen

Dra upp plattformen tills spärren släpper, och fäll den sedan utåt och nedåt (Figur 11).

g004406

Använda plattformen

Kliv på plattformen innan du startar maskinen. Använd referensstavarna på maskinen för att hålla balansen då du befinner dig på plattformen under rörelse.

Stanna maskinen helt och koppla in parkeringsbromsen innan du stiger av plattformen.

Underhåll

Smörja plattformen

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Smörja plattformen(smörj omedelbart efter att maskinen har tvättats).
 • Typ av fett: Universalfett

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen och sänk ned lastarmarna.

  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Torka av smörjnipplarna med en trasa.

  4. Sätt på en fettspruta på varje nippel (Figur 12).

   g004407
  5. Pumpa in fett i nipplarna tills fett börjar tränga ut (ca tre pumpningar).

  6. Torka bort överflödigt fett.

  Kontrollera brytbulten

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera brytbulten.
 • Kontrollera att brytbulten inte är sliten, repig eller skadad (Figur 13). Byt ut den om den är skadad.

  Important: Använd endast Toro-originalreservdelar vid byte av brytbult och mutter. Andra bultar kanske fungerar inte korrekt och kan leda till farliga förhållanden.

  g004408