Inleiding

Deze machine is ontworpen voor gebruik op de compacte Toro werktuigdragers, voor het frezen en verwijderen van stobben en wortels aan de oppervlakte. Ze is niet bedoeld voor het snijden van rotsen of enig ander materiaal dan hout en de grond rond een boomstronk. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt op www.Toro.com rechtstreeks contact met Toro opnemen om trainingsmaterialen en informatie over productveiligheid en accessoires te verkrijgen, een verkoper te vinden of uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g245347

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen (Figuur 2), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor meer informatie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Gevaar

Mogelijk lopen er in uw werkgebied onder grond leidingen van nutsbedrijven. Als u deze beschadigt, kan dat elektrische schokken of een explosie veroorzaken.

Zorg dat de ondergrondse kabels en leidingen gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ontwijk de gemarkeerde gebieden. Neem contact op met de plaatselijke markeringsdienst of het betreffende nutsbedrijf om de locatie te laten markeren (bel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 811 of in Australië 1100 voor de nationale markeringsdienst).

Algemene veiligheid

Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen.

 • Transporteer een werktuig nooit als de armen omhoog staan. Transporteer het werktuig altijd dicht bij de grond; zie Transportstand.

 • Zorg dat de ondergrondse kabels, leidingen en andere objecten gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ga op deze plaatsen niet graven.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de motor start.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen de machine nooit gebruiken.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen en werktuigen.

 • Gebruik de machine enkel als de schermen en andere beveiligingsmiddelen aanwezig zijn en naar behoren werken.

 • Hou omstanders en huisdieren uit de buurt van de machine.

 • Schakel de machine uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, bijtankt of verstoppingen uit de machine verwijdert.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Veiligheid op hellingen

 • Rij de machine heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht. De gewichtsverdeling verandert in functie van de werktuigen. Dit werktuig maakt de voorzijde van de machine tot het zware uiteinde.

 • Laat het werktuig neer als u op hellingen rijdt. Als u het werktuig omhoogbrengt op een helling, heeft dit invloed op de stabiliteit van de machine.

 • Hellingen zijn de belangrijkste oorzaak dat de bestuurder de controle over de machine verliest en deze omkantelt. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijke letsel. Gebruik van de machine op hellingen of oneffen terrein vereist altijd extra voorzichtigheid.

 • Stel uw eigen procedures en voorschriften op voor werken op hellingen. Als onderdeel van deze procedures moet u zeker het terrein onderzoeken om na te gaan op welke hellingen u de machine veilig kunt gebruiken. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

 • Verminder uw snelheid en wees extra voorzichtig op hellingen. De toestand van de grond kan van invloed zijn op de stabiliteit van de machine.

 • Niet starten of stoppen op een helling. Als de machine grip verliest, rijd de helling dan langzaam in een rechte lijn af.

 • Maak geen bochten op een helling. Als u een bocht moet maken, moet u dit langzaam doen en de zware kant van de machine heuvelopwaarts gericht houden.

 • Ga op een helling altijd langzaam en behoedzaam te werk. Verander niet plotseling de snelheid of de rijrichting van de machine.

 • Als u zich ongemakkelijk voelt wanneer u de machine op een helling gebruikt, maai die helling dan niet.

 • Let op kuilen, voren of bulten, omdat de kans bestaat dat de machine omslaat op ongelijk terrein. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar.

 • Wees voorzichtig als u op een natte ondergrond werkt. Als de machine grip verliest, kan deze gaan glijden.

 • Inspecteer het terrein om er zeker van te zijn dat de grond stabiel genoeg is om de machine te ondersteunen.

 • Wees voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van:

  • Steile hellingen

  • Greppels

  • Dijken en taluds

  • Water

  De machine kan plotseling omslaan als een rupsband over de rand komt, of als de rand instort. Houd een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone aan.

 • U mag geen werktuigen verwijderen of aankoppelen op een helling.

 • Parkeer de machine niet op een helling.

Veilig werken met de stobbenfrees

 • Machines met wielen: monteer geen tegengewicht op de tractie-eenheid bij gebruik van de stobbenfrees.

 • Gebruik de stobbenfrees nooit zonder dat de afscherming is gemonteerd op de tractie-eenheid, en de beschermkap op de stobbenfrees.

 • Omstanders moeten zich op een afstand van ten minste 9 m van het werkgebied bevinden.

 • Gebruik de stobbenfrees alleen voor het frezen van stobben lager dan 91 cm.

Veiligheid tijdens onderhoud en opslag

 • Controleer regelmatig of alle bevestigingen vastzitten en het veilig is om de installatie te gebruiken.

 • Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor belangrijke details als u de machine gedurende lange tijd gaat opslaan.

 • Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn en vervang ze indien nodig.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal133-8061
decal136-5814
decal136-5817
decal136-5818

Montage

De tractie-eenheid voorbereiden

 1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

 2. Breng de armen van de lader omlaag.

 3. Schakel de parkeerrem in (indien van toepassing).

 4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

Monteren van de schermbeugels

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Schermbeugel rechts (3 gaten)—alleen voor 200/300 series en TX 400/500 serie1
Schermbeugel links (3 gaten)—alleen voor 200/300 series en TX 400/500 serie1
Zelftappende schroef (5/16" x ¾")4
Schermbeugel rechts (2 gaten)—alleen voor TX 1000 1
Schermbeugel links (2 gaten)—alleen voor TX 10001
Bout (¼" x ¾")—alleen voor TX 10004
Borgmoer (¼")—alleen voor TX 10004

Alleen voor tractie-eenheden serie 200 of 300

Important: Gebruik de schermbeugels met 3 gaten.

 1. Plaats de lip op de schermbeugel in het hijsgat van de tractie-eenheid, zodat het gat in de beugel uitgelijnd is met het kleine gat in het frame van de tractie-eenheid(Figuur 3).

  Note: De beugels rechts en links verschillen van elkaar. Verzeker dat u de juiste beugel aan elke kant monteert. De lip moet in het hijsgat vallen en de beugel moet zich aan de buitenkant van het frame bevinden (Figuur 3).

  g013653
 2. Zet de beugel vast op het frame met de zelftappende schroef (Figuur 3).

 3. Herhaal stappen 1 en 2 aan de andere kant van de tractie-eenheid.

Alleen voor tractie-eenheden serie 400 of 500

Important: Gebruik de schermbeugels met 3 gaten.

 1. Meet vanaf de randen van het frame naar binnen (zie Figuur 4) en markeer de locaties van de montagegaten van de schermbeugel.

  Note: Als deze gaten reeds aanwezig zijn, ga dan naar stap 3.

  g203568
 2. Boor een gat met een diameter van 8 mm op elk van de gemerkte punten.

 3. Lijn de lip op de schermbeugel uit met de voorste rand van het frame, met de beugel binnenin de uitsparing van de laadarm (Figuur 5).

  Note: De beugels rechts en links verschillen van elkaar. Verzeker dat u de juiste beugel aan elke kant monteert. De lip moet over de rand van het frame vallen, en beugel moet zich binnenin de uitsparing van de laadarm bevinden zodat de 2 kleinere gaten in beugel samenvallen met de gaten die u in het frame heeft geboord (Figuur 5).

  g013655
 4. Monteer de beugel op het frame met de 2 zelftappende schroeven zoals in Figuur 5.

 5. Herhaal stappen 1 tot en met 4 aan de andere kant van de tractie-eenheid.

Alleen voor de TX 1000 tractie-eenheid

Important: Gebruik de schermbeugels met 2 gaten.

 1. Meet vanaf de randen van het frame naar binnen (zie Figuur 6) en markeer de locaties van de montagegaten van de schermbeugel.

  Note: Als deze gaten reeds aanwezig zijn, ga dan naar stap 3.

  g245655
 2. Boor een gat met een diameter van 7 mm op elk van de boorpunten.

 3. Monteer de linker schermbeugel op het linker frame met 2 bouten (¼" x ¾") en 2 borgmoeren (¼") zoals in Figuur 7.

  g202825
 4. Monteer de rechter schermbeugel op het rechter frame; gebruik 2 bouten (¼" x ¾") en 2 borgmoeren (¼") zoals in Figuur 7.

Het bestuurderscherm monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Schermsteun (1 bocht)— voor 200/300 series en TX 400/500 serie2
Schermsteun (2 bochten)—alleen voor TX 1000 2
Scherm1
Bout (¼" x 1½")8
Ring8
Borgmoer (¼")8

Monteren van het scherm

Note: Gebruik de schermsteunen met 1 bocht voor de serie 200/300 en serie TX 400/500 tractie-eenheden. Gebruik de schermsteunen met 2 bochten voor de serie TX 1000 tractie-eenheden.

 1. Schuif de schermsteunen in de opnames in de schermbeugels op de tractie-eenheid (Figuur 8 of Figuur 9).

  g202610
  g202842
 2. Monteer het scherm en het flexibele schort op de schermsteunen zoals in Figuur 8 of Figuur 9, met 8 bouten (¼" x 1½"), 8 onderlegringen, en 8 borgmoeren (¼").

  Note: Het schort moet over de motor of de kap vallen.

Monteren van de beschermkap

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Beschermkap1
Pen van de beschermkap1
Haarspeldveer1

De stobbenfrees heeft 4 stel montagegaten voor het plaatsen van de beschermkap (Figuur 10). Zet de beschermkap hoger (bovenste gaten) bij het frezen dicht bij de grond, en lager (onderste gaten) bij het frezen van hoge stronken. Monteren van de beschermkap:

 1. Plaats de bus van de beschermkap tussen 2 gaten op de frees (Figuur 10).

  g202609
 2. Schuif de pen van de beschermkap door de gaten in de frees en de bus van de kap (Figuur 10).

 3. Borg de pen met de haarspeldveer (Figuur 10).

Algemeen overzicht van de machine

g013651

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Breedte (met beschermkap)112 cm
Breedte (zonder beschermkap)66 cm
Lengte51 cm
Hoogte79 cm
Gewicht120 kg

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie kan tenietdoen.

Gebruiksaanwijzing

Het werktuig monteren en verwijderen

Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de tractie-eenheid voor montage- en verwijderprocedure.

Important: Voordat u het werktuig monteert, moet u de machine op een horizontaal oppervlak plaatsen, ervoor zorgen dat de bevestigingsplaten vrij van vuil zijn en controleren of de pennen onbelemmerd ronddraaien. Als de pennen niet vrij ronddraaien, moeten ze gesmeerd worden.

Note: Gebruik altijd de tractie-eenheid om het werktuig op te tillen en te verplaatsen.

Waarschuwing

Als de snelkoppelingspennen niet volledig in de bevestigingsplaten zitten, bestaat de kans dat het werktuig van de machine valt, waardoor u of omstanders bekneld kunnen raken.

Zorg ervoor dat de snelkoppelingspennen volledig in de bevestigingsplaten zitten.

Waarschuwing

Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken. Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat er anders gangreen kan ontstaan.

 • Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en fittings stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.

 • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

 • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier; doe dit nooit met uw handen.

Voorzichtig

Hydraulische koppelingen, hydraulische leidingen/kleppen en hydraulische vloeistof kunnen heet zijn. U kunt zich verbranden als u hete onderdelen aanraakt.

 • Draag handschoenen als u werkt aan de hydraulische koppelingen.

 • Laat de machine afkoelen voordat u de hydraulische onderdelen aanraakt.

 • Zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met gemorste hydraulische vloeistof.

Stobbes frezen

Waarschuwing

Tijdens het frezen vliegt er materiaal in alle richtingen. Dit kan leiden tot letsel aan de ogen en andere onbeschermde lichaamsdelen

 • Gebruik de stobbenfrees nooit zonder dat de afscherming is gemonteerd op de tractie-eenheid, en de beschermkap op de stobbenfrees.

 • Draag tijdens het frezen oogbescherming, gehoorbescherming, stevige schoenen die uitglijden voorkomen en een lange broek.

 • Omstanders moeten zich op een afstand van ten minste 9 m van het werkgebied bevinden.

 1. Als uw tractie-eenheid een snelheidskeuzehendel heeft zet deze dan op LANGZAAM.

 2. Start de motor.

 3. Trek de hendel van de hulphydrauliek naar u toe om de stobbenfrees in te schakelen.

 4. Plaats de frees aan de linkerkant van en achter de stobbe (Figuur 12).

  g013658
 5. Zwenk de frees naar u toe met de kantelhefboom voor het werktuig. Frees steeds 0,5 tot 5 cm weg, afhankelijk van de hardheid van het hout (Figuur 12).

  Note: Als u te diep probeert de frezen loopt de motor vast. Hef de frees dan iets en probeer het opnieuw.

 6. Zwenk de frees terug (Figuur 12), laat deze 0,5 tot 5 cm en haar haal stap 4 tot en met 6 dan tot u een kleine 10 cm verwijdert heeft.

 7. Hef de laadarmen tot de oorspronkelijke hoogte.

 8. Beweeg de frees naar rechts (Figuur 12).

 9. Herhaal stap 4 tot en met 8 tot u de rechterkant van de stobbe hebt bereikt.

 10. Breng de frees weer naar de linkerkant van de stobbe, stel deze lager, en herhaal stap 3 tot en met 10 totdat de stobbe tot onder het grondoppervlak is verwijderd.

  Note: Om de snippers goed op te vangen kan het nodig zijn de machine te stoppen en de beschermkap hoger te monteren als de frees dichter bij het grondoppervlak komt.

 11. Als u klaar bent zet u de frees uit door de hendel van de hulphydrauliek op NEUTRAAL te zetten.

Frezen van wortels

 1. Schakel de frees uit en hang deze verticaal aan de laadarmen, enkele centimeters boven de grond.

 2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

 3. Maak de grote bout aan de bovenkant van de frees los (Figuur 13).

  g013659
 4. Verwijder de bout en moer waarmee de frees bevestigd is (Figuur 13).

 5. Draai de frees 30 graden rechtsom (Figuur 13).

 6. Trek de grote bout aan de bovenkant van de frees aan tot 406 N∙m zoals in Figuur 13.

 7. Monteer de bout en moer in het gat aan de voorkant en trek ze aan tot 101 N∙m zoals in Figuur 13.

 8. Start de tractie-eenheid en de frees.

 9. Laat de frees zakken tot deze de wortel raakt.

 10. Beweeg de frees in de lengte van de wortel door de tractie-eenheid te verrijden.

 11. Als u klaar bent zet u de frees uit door de hendel van de hulphydrauliek op NEUTRAAL te zetten.

 12. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

 13. Maak de grote bout aan de bovenkant van de frees los (Figuur 13).

 14. Verwijder de bout en moer waarmee de frees bevestigd is (Figuur 13).

 15. Draai de frees 30 graden linksom (Figuur 13).

 16. Trek de grote bout aan de bovenkant van de frees aan tot 406 N∙m zoals in Figuur 13.

 17. Monteer de bout en moer in het gat aan de voorkant en trek ze aan tot 101 N∙m zoals in Figuur 13.

Transportstand

Bij het transporteren van het werktuig moet u dit zo laag mogelijk boven de grond houden, niet meer dan 15 cm boven de grond. Kantel het werktuig naar achteren.

g245446

Transporteren van de stobbenfrees op een aanhanger

Plaats het werktuig op een geschikte aanhanger of voertuig. Sjor het werktuig goed vast op de aanhanger of het voertuig met sjorbanden die geschikt zijn voor het gewicht van het werktuig en toepassing op de openbare weg.

Important: Verwijder het scherm van de operator voordat de tractie-eenheid getransporteerd wordt, om beschadiging van het scherm te voorkomen.

Tips voor bediening en gebruik

 • Zet gashendel altijd op vol (maximaal toerental).

 • Transporteer het werktuig nooit met de laadarmen in de geheven stand. Hou de armen laag, en werktuig naar boven gekanteld.

 • Als uw tractie-eenheid een snelheidskeuzehendel heeft (sommige tractie-eenheden met wielen), zet deze dan op LANGZAAM (schildpad symbool).

 • Als uw tractie-eenheid een stroomverdeler heeft (sommige tractie-eenheden met wielen), zet deze dan ongeveer in de 10 uur stand.

Onderhoud

Aanbevolen onderhoudsschema

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • De machine smeren.
 • Controleer de toestand van de tanden en draai of vervang tanden die versleten of beschadigd zijn.
 • Vóór de stalling
 • De machine smeren.
 • Beschadigde oppervlakken bijwerken.
 • De machine smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • De machine smeren.
 • Vóór de stalling
 • De machine smeren.
 • Smeer de nippel in Figuur 15.

  g203602

  Type smeermiddel: Universeel smeervet

  1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, laat de laderarmen zakken en stel de parkeerrem in werking (indien van toepassing).

  2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

  3. Maak de smeernippel schoon met een lap.

  4. Plaats een vetspuit op de smeernippel.

  5. Spuit vet in de nippel totdat er vet bij de lagers naar buiten komt.

  6. Veeg overtollig vet weg.

  De tanden vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de toestand van de tanden en draai of vervang tanden die versleten of beschadigd zijn.
 • Door de grote belasting van de tanden moet u ze regelmatig draaien en vervangen.

  Elke tand kan in 3 standen worden gemonteerd. U kunt deze dus twee keer verdraaien en een nieuwe scherpe snijkant gebruiken voordat de tand vervangen moet worden.

  g034325

  Om een tand te draaien moet u de moer losdraaien waarmee de tand is bevestigd (Figuur 17). Druk de tand naar voren en draai hem een derde van een slag, tot een ongebruikte rand naar buiten wijst. Draai de moer waarmee de tand vastzit aan tot 37 à 45 N·m.

  g246708

  Om een tand te vervangen: verwijder de moer waarmee de tand bevestigd is en breng een nieuwe tand en moer aan op dezelfde plaats (Figuur 17). Draai de moer waarmee de tand vastzit aan tot 37 à 45 Nm.

  Stalling

  1. Voordat u het werktuig voor een lange periode opbergt, moet u het wassen met een mild reinigingsmiddel en water om vuil en roet te verwijderen.

  2. Controleer de conditie van de tanden. Draai of vervang versleten of beschadigde tanden.

  3. Controleer alle bouten, schroeven en moeren en draai deze vast. Repareer of vervang beschadigde of versleten onderdelen.

  4. Controleer of alle hydraulische koppelingen goed bevestigd zijn teneinde contaminatie van het hydraulische systeem te voorkomen.

  5. Werk alle krassen en beschadigingen van de lak bij. Bijwerklak is verkrijgbaar bij een erkende servicedealer.

  6. Berg het werktuig op in een schone, droge garage of opslagruimte. Dek het werktuig af om het te beschermen en schoon te houden.

  Problemen, oorzaak en remedie

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Het freeswiel stopt gedurende het frezen.
  1. De freesdiepte is te groot.
  2. De tanden zijn versleten, beschadigd of gebroken.
  1. Hef de laadarmen 13 mm.
  2. Draai of vervang versleten, beschadigde of gebroken tanden.
  Het freeswiel draait niet of draait langzaam.
  1. Een hydraulische koppeling is niet goed aangesloten.
  2. Een hydraulische koppeling is beschadigd.
  3. Er is een obstructie in een hydraulische slang.
  4. Een hulpklep op de tractie-eenheid opent niet.
  5. De hydraulische motor of aandrijving is defect.
  6. Het terugslagventiel van de rem is omgekeerd gemonteerd.
  1. Controleer alle koppelingen en draai deze vast.
  2. Controleer/vervang de koppelingen.
  3. Zoek de obstructie en verwijder deze.
  4. Repareer de klep.
  5. Neem contact op met een erkende servicedealer.
  6. Keer het terugslagventiel om; neem contact op met op met een erkende servicedealer.
  De frees snijdt niet snel genoeg.
  1. De tanden zijn versleten.
  2. De stroomverdeler en snelheidshendel zijn verkeerd ingesteld (alleen bij tractie-eenheden met wielen).
  3. Er is een restrictie in een snelkoppeling of slang.
  4. Het hydraulische systeem is te heet.
  5. Het overdrukventiel is lager dan de specificatie ingesteld.
  1. Draai of vervang versleten tanden.
  2. Stel de stroomverdeler in op 10 uur, stel de snelheidskeuzehendel in op het schildpad symbool.
  3. Controleer de slangen en koppelingen en repareer ze indien nodig.
  4. Laat het systeem op lagere snelheid draaien zodat het kan afkoelen.
  5. Neem contact op met een erkende servicedealer.
  Het freeswiel draait in de verkeerde richting.
  1. De hendel van het hulpventiel staat in de verkeerde stand.
  2. De hydraulische slangen zijn omgewisseld.
  1. Zet de hendel van het hulpventiel naar achteren.
  2. Koppel de slangen los en wissel ze om.